Page 1

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ –Tema 2 C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096

info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA

1


VALENCIÀ – Tema 1: Els textos expositius

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

TIPUS DE CONNECTORS SEGONS ELS ELEMENTS UNITS PEL CONNECTOR

CONNECTORS INTRAORACIONALS

CONNECTORS TEXTUALS

• Funcionen dins de l’oració, perquè uneixen sintagmes o clàusules • Són les conjuncions que usem per a construir oracions compostes

•Funcionen en l’àmbit textual, perquè uneixen oracions independents, paràgrafs o parts del text •Poden connectar textualment la majoria de les conjuncions 2


VALENCIÀ – Tema 1: Els textos expositius

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

TIPUS DE CONNECTORS SEGONS ELS ELEMENTS LINGÜÍSTICS QUE FUNCIONEN COM A CONNECTORS ..\..\REFERENTS\APUNTS DE REFERENTS\3r Trimestre\Connectors.doc

GRAMATICALS

LÈXICS

GRÀFICS

•Conjuncions •Connec. Parentètics (van entre pauses) •Interjeccions

•Noms •Adjectius •Verbs •Sintagmes o frases

•Elements no lingüístics: lletres, nombres, guions, cursiva... •Signes de puntuació

•Ja que, com que, però, i, perquè... •Tanmateix, en canvi, és a dir, no obstant...

el primer, l’últim, començaré, acabaré, com a resum...

3


VALENCIÀ – Tema 1: Els textos expositius

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

CLASSIFICACIÓ SEMÀNTICA DELS CONNECTORS SEGONS LA SEUA SIGNIFICACIÓ

CONNECTORS TEMPORALS

CONNECTORS D’OPOSICIÓ / CONTRAST

CONNECTORS DE CAUSA / CONSEQÜÈNCIA

CONNECTORS ADDITIUS

CONNECTORS DE REFORMULACIÓ

CONNECTORS D’EXEMPLIFICACIÓ

4


CONNECTORS TEMPORALS

ORDENADORS DEL DISCURS

CONNECTORS TEMPORALS PRÒPIAMENT DITS

CARACTERÍSTICS DELS TEXTOS

En primer lloc, en segon lloc, finalment, primerament, a continuació, per acabar...

A l’inici de, més tard, després, A continuació, al cap de, immediatament, mentre, alhora, simultàniament,

DESCRIPTIUS ACADÈMICS NARRATIUS

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ I

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

5


CONNECTORS D’OPOSICIÓ / CONTRAST

ADVERSATIUS

Però, en canvi, mentre que, tanmateix...

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ I

CONCESSIUS

TIPUS DE TEXTOS

Encara que, malgrat que, així i tot...

Textos amb estructura comparació/contrast O contraargumentatives: Refutació i concessió a l’adversari

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

6


CONNECTORS DE CAUSA / CONSEQÜÈNCIA

CONNECTORS

Característics dels textos argumentatius

CAUSALS

CONSECUTIUS

CONDICIONALS

perquè, com que...

així doncs, per tant

si, llevat que, posat que...

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ I

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

Característics de l’esquema causa/efecte dels textos acadèmics

FINALS perquè, a fi que...

7


CONNECTORS ADDITIUS RELACIÓ LÓGICA DE SUMA O ADDICIÓ

ESPECIFICACIÓ

I, a més, també...

En concret, especialment, de fet, fet i fet...

INTENSIFICACIÓ

AMPLIACIÓ

I encara, fins i tot...

Per descomptat, efectivament, certament...

DISTRIBUCIÓ

INTRODUCTORS DE TEMA

D’una banda, de l’altra...

Pel que fa a, quant a, abordarem ara...

DIGRESSIÓ

INTRODUCTORS DE RESUM, poden també considerar-se reformulatius, additius o consecutius

Per cert, a propòsit... GENERALITZACIÓ

En resum, en síntesi, en conclusió, comptat i debatut, en suma, ras i curt, total...

Generalment, en general... DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ I

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

8


CONNECTORS D’EXEMPLIFICACIÓ

TAMBÉ ES PODEN SITUAR COM A CONNECTORS DISJUNTIUS

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ I

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

per exemple, com ara, a tall d’exemple, així, en efecte, verbigràcia...

9


CONNECTORS DE REFORMULACIÓ

REFORMULACIÓ PARAFRÀSICA

REFORMULACIÓ NO PARAFRÀSICA

És a dir, vull dir, çò és, aixó és, dit d’una altra manera...

Millor dit, al capdavall, al cap i a la fi, si ho preferiu...

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCIÀ – VALENCIÀ I

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

TAMBÉ ES PODEN SITUAR COM A CONNECTORS DISJUNTIUS

10

elsconnectors-100419095518-phpapp02  

C/ San Rafael, 25 46701-Gandia T fno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es COL EGI O ESCOL AP I AS GAN D I A 1

Advertisement