Page 1

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 63 • číslo 26 • 15. prosince 2014  cena 26 Kč • pro předplatitele 23 Kč

ISSN 0044-1996

Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2015

Zleva: L. Dušek, T. Philipp a S. Němeček. Foto: ZN „Ministerstvo a ÚZIS již několik měsíců pracují na tomto prioritním projektu, který vyplývá z koaliční dohody i z programového prohlášení vlády,“ sdělil S. Němeček s tím, že tím také vláda přebírá od Národního referenčního centra garanci za zavádění úhradového systému DRG (diagnosis related group). „V současnosti je v Česku placení nemocnic podle DRG pouhou Potěmkinovou vesnicí. Stalo se totiž to, co se u nás stává často – vymysleli jsme vlastní cestu DRG, aniž bychom ho opracovali, aniž bychom se mu věno-

vali. Jsme v této chvíli jednou z mála evropských zemí, která nemá DRG systém plnohodnotně zaveden,“ konstatoval ministr. Platby nemocnicím za výkony jsou podle něho netransparentní, v jednotlivých zdravotnických zařízeních se liší a jsou neobjektivní. Nikdo tyto ceny dosud neaktualizoval ani nekontroloval. „Pokud má být zaveden pořádek v systému úhrad za péči, potřebuje MZ kvalitní zdravotnická a ekonomická data, která mají skutečnou vypovídající hodnotu a budou zohledňovat reálnou cenu při zachování nejlepší dostupné kvality péče,“ uza-

vřel ministr zdravotnictví své úvodní expozé na tiskové konferenci.

Cíle a prostředky

Hlavní cíle projektu DRG restart definuje ministerská tisková zpráva takto: Propojením ekonomických a zdravotnických dat bude možné stanovit skutečnou cenu poskytnuté péče při její jasně dané kvalitě. Zásadně se zvýší efektivita a transparentnost úhradových mechanismů pro lůžkovou péči. Ministerstvo zdravotnictví, a po publikování všichni, bude mít skutečný přehled o poskytované zdravotní péči. Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné: n Vybudovat a profesionalizovat multioborový tým, který bude zárukou vysoké odbornosti a dlouhodobé udržitelnosti rozvoje systému úhrad nemocniční péče v ČR. n Vybudovat národní datovou základnu pro analýzu klinických dat s cílem výběru reprezentativní sítě zdravotnických zařízení (ZZ) pro modelování nákladů nemocniční péče a s cílem modelování klinických bazí tohoto segmentu péče. n Provést redefinici klinických bazí (DRG grouper) a nastavit systém plně transparentního zvyšování jeho prediktivní schopnosti. n Provést redefinici systému oceňování nákladů lůžkové péče a vypracovat manuál pro tyto postupy. n Převést systém oceňování nákladů nemocniční péče do elektronické podoby (datový standard, model, implementační pravidla) a připravit jej k praktické a plošně realizovatelné implementaci ve zdravotnických zařízeních.

L. Goldstein oceňuje na ICRC propojení výzkumu s inženýrskými přístupy Exkluzivní rozhovor poskytl Zdravotnickým novinám Dr. Lawrence S. B. Goldstein, který přijel do Brna „dohlédnout“ na Mezinárodní centrum klinického výkumu FNUSA-ICRC jakožto člen jeho dozorčí rady a také jednat o možnostech spolupráce ICRC s Kalifornskou univerzitou v San Diegu. Osmapadesátiletý profesor buněčného a molekulárního lékařství a neurověd Lékařské fakulty Kalifornské univerzity v San Diegu (UCSD) je zároveň ředitelem Programu pro kmenové buňky UCSD a vědeckým ředitelem výzkumného centra pro regenerační medicínu Sanford Consortium for Regenerative Medicine. Laboratoř dr. Goldsteina odhalila důležitá spojení mezi molekulárními mechanismy pohybů uvnitř mozkových buněk a nemocemi, jako jsou Alzheimerova a Huntingtonova choroba. V současné době se zaměřuje na používání lidských kmenových buněk za účelem porozumění a léčby Alzheimerovy choroby, Niemannovy-Pickovy choroby typu C a amyotrofické laterální

sklerózy. V této době jeho laboratoř v USA také testuje na pacientech kmenové buňky při léčbě přerušené míchy. Profesor Goldstein hraje aktivní roli v národní vědecké politice USA, pracuje v mnoha vědeckých výborech a působí jako odborný mediální komentátor v oblasti výzkumu kmenových buněk a biomedicínské výzkumné politiky. Při mnohých příležitostech předkládal podklady Sněmovně reprezentantů a Senátu USA v oblasti financování Národních zdravotních zařízení (National Institutes of Health – NIH) a výzkumu kmenových buněk.  dokončení na str. 5

www.zdravky.cz

Z OBSAHU np  ro lékařské

praxe

Sankce orgánu nemocenského pojištění vůči ošetřujícím lékařům a zdravotnickým zařízením str. 2

Přestane být systém DRG pouhou Potěmkinovou vesnicí? Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, jeho náměstek pro zdravotní pojištění MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) doc. RNDr. Ladislav Dušek. Ph.D., předstoupili 3. prosince před zástupce médií, aby představili projekt nazvaný DRG restart, jehož realizace v horizontu tří let umožní spravedlivě a transparentně oceňovat akutní péči v nemocnicích.

On­‑line fórum zdravotnictví a sociální péče

Kompenzace poplatků ambulancím a lékárnám

str. 3

Praktičtí pediatři trvají na zachování systému primární péče o dítě

str. 4

n události, fakta,

názory

n Vypracovat manuál ke kultivaci klasifikace a oceňování hospitalizačních procedur.   n Provést modelovou studii na vybrané síti reprezentativních ZZ, která budou s využitím všech uvedených metodických materiálů a nástrojů oceňovat klinické případy lůžkové péče, a generovat tak kalibrační data z reálné klinické praxe. Zobecnit výsledky studie na celou populaci ČR. n Nastavit, provozně a legislativně zajistit systém dlouhodobě udržitelného financování vyvinutého systému.  dokončení na str. 5

Biosimilars a (ne)dostupnost biologické léčby v ČR str. 6 B. Sobotka: Nebudeme řešit problémy rozpočtu na úkor zdravotnictví n servis Personální inzerce

str. 6 str. 7–8

Inzerce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 10. ledna 2015 od 10.00 do 13.00 hodin. Zahájení v 10.00 hodin – setkání s představiteli vedení fakulty se uskuteční v posluchárnách děkanátu a ústavů 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. Po úvodní prezentaci v posluchárnách bude možné navštívit vybraná pracoviště 1. LF UK, Anatomické muzeum a Stomatologické muzeum a studentské kluby – Spolek mediků českých, Akademický klub ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2. Informace – studijní oddělení: tel.: 224 964 201, 4240-5 po–pá: 7.30–16.15 hodin Více informací: http://www.lf1.cuni.cz/denotevrenychdveri

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zn 26 2014 200  

Zdravotnické noviny - odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you