Florence 4/2021

Page 16

sociální služby

florence 4/21

Péče o duševní zdraví a reforma psychiatrické péče v Brně Zásadním smyslem a cílem reformy psychiatrické péče je zkvalitnit život lidí s duševním onemocněním a poskytnout jim dostatečnou podporu ve vlastním přirozeném prostředí, nejen ve zdravotnických zařízeních. Toho lze dosáhnout restrukturalizací služeb, vytvořením funkční sítě zařízení a změnou přístupu a myšlení pracovníků poskytujících péči.

Redakce Florence Odbor sociální péče MMB

Z

30

Práh jiží Morava, z.s. Centrum duševního zdraví

Mluvíme tak o zavedení multidisci­ plinárního přístupu. Důraz je kladen na primární zdravotní a psychiatric­ kou péči s cílem zajistit včasnou dia­ gnostiku a léčbu duševních poruch, podporu spolupráce mezi primární péčí a specializovanými psychiatric­ kými službami, včetně rozvoje ambu­ lantních psychiatrických pracovišť a ambulancí klinických psychologů. Reforma počítá současně se sníže­ ním kapacit lůžkové péče, proto musí jít vznik nových služeb ruku v ruce s propouštěním pacientů z psychi­ atrických nemocnic tak, aby jim byla nabídnuta intenzivní pomoc a podpo­ ra i mimo nemocniční zdi. Z původní podpory skupiny osob s vážnou mentální poruchou (SMI – severe mental illness), což jsou pa­ cienti/klienti s těžkým průběhem schizofrenních onemocnění a bipo­ lární afektivní poruchou, se reforma dotýká dalších cílových skupin – ze­ jména dětí, seniorů, osob se závislost­ mi i osob s mentálním handicapem. To se projevuje i rozšířením potřeb a nároků zástupců těchto skupin na Odbor sociální péče Magistrátu města Brna (OSP MMB). Mnoho lze dokázat

prostřednictvím spolupráce obou od­ borů (sociálního a zdravotnictví) měs­ ta Brna, sociálních pracovníků OSP, pracovníků Psychiatrické nemocnice Brno a Psychiatrické nemocnice Velká Bíteš (dětské psychiatrické nemocni­ ce), ambulantních psychiatrů, prak­ tických lékařů a komunitních služeb. Významným aspektem reformy je destigmatizace a zapojení takzvaných peer konzultantů, lidí se zkušeností s duševním onemocněním, do mul­ tidisciplinárních týmů. Nejvýraznější změnou je pak vznik a rozvoj komunitní péče vytvořením nového typu služby Centrum duševního zdraví (CDZ). Pilotní projekty byly spuštěny v září 2018.

Centra duševního zdraví V rámci péče o lidi s duševním one­ mocněním jde o nový prvek v systé­ mu, kde jsou v současné době hlavní cílovou skupinou pacienti/klienti s vážným duševním onemocněním (SMI). V souladu se Standardem slu­ žeb poskytovaných v CDZ je cílem CDZ zajistit komunitní a multidiscipli­ nární službu zaměřenou na prevenci hospitalizace nebo jejího zkracování

fota: Práh jiží Morava, z.s., Centrum sociálních služeb p.o.

bláznit se může každý. ­Kdykoli a kdekoli. Proto je v zájmu nás všech, aby byla k dispozici kvalitní, profesionální a časově dostupná podpora v přirozeném prostředí. Probíhající reforma psychiatrické péče dává možnost vytvořit nový, moderní systém péče," otevírá téma péče o duševní zdraví náměstek primátorky města Brna pro sociální služby Robert Kerndl. Reforma představuje dlouhodobý proces, na kterém se pracuje již ně­ kolik let a opírá se o koncepční do­ kument Strategie reformy psychiatrické péče schválený Ministerstvem zdravotnictví již v roce 2013. Napl­ ňováním Strategie začaly vyvstávat nové otázky, zejména legislativní a fi­ nanční ošetření zdravotně-sociálního pomezí, problematika vysokého rizika chudoby u lidí se závažným dušev­ ním onemocněním, potřeba změny poskytování péče o děti v riziku nebo s již rozvinutým duševním onemoc­ něním a tak podobně. Proto byl vy­ tvořen a vládou přijat Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030. Jeho implementaci má zajistit Rada vlády pro duševní zdraví, kterou řídí předseda vlády a jejímiž členy jsou všichni aktéři, jichž se reforma du­ ševního zdraví týká. Od zahájení realizace reformy v roce 2017 došlo k velkému posunu v realizaci změn v oblasti psychia­ trické péče. Velké psychiatrické nemocnice mají vytvořeny plány transformace, došlo ke snížení po­ čtu lůžek následné péče, dochází k postupnému přechodu dlouhodobě hospitalizovaných lidí do komunity. Týmy v psychiatrických nemocnicích se učí spolupracovat s komunitními službami, které zažívají velký rozvoj. Základní reformou je tedy systematické poskytování koordinované péče zaměřené na zotavení pacienta/ klienta prostřednictvím sítě služeb.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.