Page 9

stomatologie, dentální hygiena odborné téma

Snímatelné zubní náhrady a specifika péče o ně V České republice žije asi 1,4 milionu lidí, tedy zhruba sedmina populace, se snímatelnou zubní náhradou. A často s ní mají problém – náhrada špatně sedí, má tendenci se uvolňovat, usazují se pod ní zbytky jídla apod.

Mgr. Petra Křížová, DiS., Stomatologická klinika, 3. LF UK, Praha

S

nímatelné zubní náhrady představují provizorní nebo definitivní ošetření pa­ cienta. Mají za úkol nahradit chybějící zuby a umožňují rehabi­ litaci pacienta po stránce funkční, estetické a psychické. Snímatelné zubní náhrady může­ me rozdělit podle rozsahu chybějících zubů na: → částečné snímatelné zubní ­náhrady → celkové snímatelné zubní náhrady.

Částečné snímatelné zubní n ­ áhrady představují náhrady chybějících

zubů v případě, že nelze zuby nahra­ dit fixním můstkem nebo zubními im­ plantáty. Snímatelné zubní náhrady bývají zpravidla levnějším řešením, proto se k nim přistupuje i z finanč­ ních důvodů. Typickou situací, kdy nelze nahradit chybějící zuby fixním můstkem, představuje ztráta zadních zubů. Dojde tak k vytvoření mezery, která není z obou stran ohraničena pevnými zuby, což je podmínkou pro vytvoření fixního můstku. Například při ztrátě všech před­ ních řezáků a všech stoliček, tzn. v situaci, kdy nám v ústech zůsta­ ly pouze špičáky a zuby třenové, může zubař přední zuby nahradit nesnímacím fixním můstkem, pro­ tože mezera je z obou stran pevně ohraničena. Zadní zuby se nahradí

snímatelnou zubní náhradou. Pro snímatelnou zubní náhradu je vždy lepší, když je defekt symetrický. Pa­ radoxně, přijde-li pacient o všechny zadní stoličky, jedná se o příznivější situaci, než když přijde o všechny stoličky pouze na jedné straně. V ta­ kovém případě se žvýkací síla roz­ kládá nerovnoměrně a destabilizuje snímatelnou zubní náhradu. Při rozvaze, zda je lepší zub vytrh­ nout, nebo ponechat, bere zubní lé­ kař v potaz, jestli se jedná o náhradu v horní, nebo dolní čelisti. Obecně platí, že v dolní čelisti je lepší, když ponecháme pokud možno co nejví­ ce zubů. Je to z toho důvodu, že dol­ ní snímatelné zubní náhrady jsou méně stabilní než horní, proto lékař ponechává každý zub, o který bude

11

Florence 3/17  

Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky