Page 8

◗ ◗ NĚCO NAVÍC

8 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Světový den roztroušené sklerózy

Na podporu prvního specializovaného rehabilitačního centra pro RS plexní péči a pomáhat jim, aby mohli vést život v maxi­ mální možné kvalitě života. „Léčba RS vždycky vyžaduje komplexní přístup. Reha­ bilitace pacientů s RS by měla být zahájena od okamžiku stanovení diagnózy a měla by se stát trvalou součástí pacientova života – právě to je jedním z významných předpokladů terapeutického úspěchu,“ zdůraznila prof. Havrdová. Rehabilitační centrum bude poskytovat jak péči v po­ bytech krátkodobých, tak dlouhodobých a v určitých pří­ padech bude možný i pobyt trvalý. Je plánována celková kapacita 80 lůžek. Centrum bude poskytovat zdravotní a sociální péči, re­ habilitaci, psychoterapii (i jiné terapie) včetně krizové pomoci, umožňovat umělecko-tvořivou činnost, kultur­ ní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Ochotně samozřej­ mě umožní a uvítá aktivní zapojování veřejnosti napří­ klad formou dobrovolné a finanční pomoci a účasti na kulturních a vzdělávacích aktivitách. Hlavním a koneč­ ným cílem tohoto centra je, aby se daná porucha proje­ vila minimálním handicapem pacienta. hech

V České republice proběhne letos hlavní akce ke Světovému dni roztroušené sklerózy (RS) v sobotu 28. května (přestože je jeho termín určen Multiple Sclerosis International Federation – MSIF – vždy na poslední květnovou středu), a to v prostorách parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře (Středočeský kraj). Uskuteční se zde Kutnohorské rockování. Kutnohorské rockování – hudební festival známých hu­ debních skupin a zpěváků – si klade za cíl otevřít pro­ blematiku roztroušené sklerózy mimo jiné i mladým li­ dem, protože právě jich se toto závažné onemocnění týká nejvíce (RS je diagnostikována nejčastěji mezi 20. a 40. rokem věku). Kutnohorské rockování pořádá občanské sdružení ROSKA Kutná Hora společně s Unií ROSKA – Českou mul­ tiple sclerosis společností v ČR, nadačním fondem IMPULS, Českou hudební agenturou a týmem Expedice RS Kilimandžáro. Na programu bude prezentace úspěš­ ného projektu Expedice RS Kilimandžáro, předávání cen za pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou, pre­ zentace projektu prvního specializovaného rehabilitač­ ního centra pro nemocné s RS v ČR a v neposlední řadě bohatý odpolední program včetně rytířských turnajů, tanečních a pěveckých vystoupení a soutěží a atrakcí pro děti. Program Kutnohorského rockování začíná v 11.30, končit bude po 21. hodině. Celý výtěžek ze

V Expedice Kilimandžáro V Unikátní expedice (ve dnech 15. – 30. 10. 2010) na nejvyšší horu Afriky (5895 m) za účasti 5 pacientů s RS a jejich 12členného podpůrného týmu. V Jediná vozíčkářka výpravy Daniela Bláhová se za ­pomoci šerpů a manžela dostala do výšky 5100 m, vrcholu Kilimandžára dosáhly 3 pacientky s RS. V Cíl expedice – ukázat, že i lidé s RS mohou žít pl­ nohodnotný, dobrodružný život a dodat naději pa­ cientům nejen s RS. vstupného bude věnován na podporu projektu výstavby rehabilitačního centra pro nemocné s RS.

N ejčastější věk diagnózy 20 – 40 let Ženy:muži 2:1 Rizikové faktory – Genetická vnímavost – Geografická poloha, vitamin D – Ebvirus, další infekce, kouření atd.

Zdroj: Prezentace prof. Evy Havrdové

V ČR je cca 19 000 pacientů s RS

Tiskové konference ke Světovému dni RS se mj. zúčastnili (zleva) Richard Tesařík, Xindl X a Miroslav Hrabě, kteří v sobotu 28. 5. vystoupí i na Kutnohorském rockování. Foto: Vladimír Brada

„Může pacient s RS udělat něco sám pro sebe?“ zeptala se prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., z Neurologické kliniky 1. Lékařké fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na tiskové konferenci ke Světovému dni RS 16. května. A ihned si odpověděla: „Jasná odpověď je ano! Slyšeli jsme tady, že někteří pacienti s RS byli schopni vystoupat na Kilimandžáro – řada z nás zdra­ vých ne. Základem jsou kromě moderní biologické léčby validní, ověřené informace a psychická podpora, protože víme, jak psychická nepohoda negativně ovlivňuje imu­ nitní systém. Důležitá je tedy pomoc psychologa, léčba deprese, zlepšení motivace. Pak nastupuje fyzioterapie,

která je u RS extrémně důležitá. A tím nemyslím jen od­ bornou léčbu specifických poruch u RS, ale také třeba aerobní trénink, péči o dobrou fyzickou kondici apod. V Česku není dostatek specializovaných rehabilitačních zařízení pro RS, přestože u této choroby je rehabilitace naprosto zásadní. Ve stadiích, kdy už nefungují biologi­ ka, je to, co rozhoduje o kvalitě pacientova života a o úrovni jeho sebeobsluhy, právě fyzioterapie,“ řekla prof. Havrdová. Přestože pro pacienty s jinými diagnózami existuje řada rehabilitačních center, specializované centrum pro pa­

cienty s RS zatím u nás zcela chybí (s výjimkou domova sv. Josefa v Žírci). V současné době je tedy toto centrum, které bude vybudováno v blízkosti Kutné Hory, prioritou a jeho projekt byl prezentován při řadě příležitostí – na­ příklad také v rámci prestižní soutěže Žena regionu 2010, jejíž absolutní vítězkou se stala autorka tohoto projektu Bc. Věra Suchá, předsedkyně o.s. ROSKA Kutná Hora.

Co bude centrum nabízet První rehabilitační (multifunkční) centrum pro nemocné s RS v České republice bude pacientům zajišťovat kom­

V Nadační fond IMPULS Zdroj: prezentace J. Vojáčkové, ředitelky Nadačního fondu IMPULS

◗ DATA A FAKTA

Proč specializované rehabilitační centrum

V Jediný nadační fond v ČR zabývající se RS. V Od 6. 4. 2000 k 16. 5. 2011 poskytnuté nadační příspěvky ve výši 9 574 172 Kč. V Podpora MS centra Karlovo nám. 32 v Praze 2 k 16. 5. 2011 v celkové výši 6 246 408 Kč (další podpora MS center v Ostravě, Českých Budějovi­ cích, Plzni, Teplicích). V Podpora Univerzity Karlovy 2009 – Farmakoge­ nomika RS (výše příspěvku 1 680 000 Kč). V Podpora projektu Terapie pro RS. V Podpora projektu Expedice Kilimandžáro.

Inzerce

Lepší vyhlídky

– snížení LDL a KV rizika 1,2,3 Pokles mortality a morbidity 2,3 Dosažení cílových hladin 1,4 Výhodný poměr účinnosti a bezpečnosti 5

10 mg, 20 mg a 40 mg v 30 a 100 tabletovém balení

Zkrácená informace o přípravku: Název: Torvazin® 10 mg, Torvazin® 20 mg, Torvazin® 40 mg. Složení: atorvastatinum 10, 20, 40 mg v jedné tabletě. Indikace: Hypercholesterolemie (primární hypercholesterolemie, heterozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie) pokud speciální dieta a jiné nefarmakologické možnosti nevedly k dostatečnému účinku. Kombinační léčba s jinými léčivými přípravky snižujícími LDL-cholesterol. Homozygotní familiární hypercholesterolemie pokud nedošlo k uspokojivému výsledku jinými léčebnými metodami na snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Dávkování: Hypercholesterolemie: počáteční dávka je 10 mg atorvastatinu 1× denně. Úprava dávkování se provádí s odstupem 4 týdnů a déle. Maximální dávka je 80 mg atorvastatinu 1× denně. Denní dávka léku se podává celá najednou. Užívání není závislé na denní době či příjmu potravy. Heterozygotní familiární hypercholesterolemie: úvodní dávka přípravku Torvazin je 10 mg denně. Úpravy dávkování by měly být prováděny po 4 týdnech až do dávky 40 mg atorvastatinu denně. Poté může být dávkování zvýšeno až na maximální dávku 80 mg denně nebo se může kombinovat sekvestrant žlučových kyselin se 40 mg atorvastatinu jednou denně. Homorozygotní familiární hypercholesterolemie: dávkování atorvastatinu 10–80 mg denně spolu s další hypolipidemickou terapií. U pacientů s renální insuficiencí není nutné dávkování nijak zvlášť upravovat. Kontraindikace: Hypersenzitivita na atorvastatin nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Aktivní onemocnění jater nebo neobjasněné přetrvávající zvýšení sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot. U pacientů s myopatií. Těhotenství a kojení. Ženy v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci. Zvláštní upozornění: Jaterní testy mají být provedeny před zahájením léčby a pravidelně kontrolovány v průběhu léčby. Pokud přetrvávají více než trojnásobně zvýšené hodnoty transamináz, doporučuje se dávku přípravku Torvazin snížit nebo terapii vysadit. Pacienti, kteří konzumují velké množství alkoholu nebo mají v anamnéze jaterní onemocnění, by měli být léčeni přípravkem Torvazin s opatrností. Atorvastatin může způsobovat myalgie, myositidy a myopatie, které mohou progredovat do rabdomyolýzy. Atorvastatin je třeba předepisovat s opatrností u pacientů s predisponujícími faktory pro rabdomyolýzu. Jsou-li hladiny CK(kreatinkinázy) významně zvýšené (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčba nemá být zahájena. Objeví-li se bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláště je-li provázena malátností a horečky je třeba změřit pacientovi hladiny CK. Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčbu je třeba přerušit. Jsou-li svalové příznaky vážné nebo způsobují každodenní obtíže, je třeba přerušit léčbu, i když hladiny CK jsou nižší než pětinásobek horní hranice normálních hodnot. Riziko rabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání atorvastatinu s těmito léky: cyklosporin, erytromycin, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, jiné fibráty a inhibitory HIV proteázy. Interakce: Riziko myopatie je zvýšené při současném podávání cyklosporinu, fibrátů, makrolidových antibiotik včetně erytromycinu, antimykotik azolového typu nebo derivátů kyseliny nikotinové (niacinu), přičemž se vzácně objevila rabdomyolýza s poruchou funkce ledvin jako následek myoglobinurie. Interakce mohou nastat s inhibitory cytochromu P 450 3A4, dioxinem, perorálními antikoncepčními přípravky, kolestipolem, antacidy, warfarinem. Během léčby atorvastatinem se proto nedoporučuje pít větší množství grapefruitové šťávy. Nežádoucí účinky: zácpa, nadýmání, dyspepsie, bolesti břicha. Časté (≥ 1/100 a < 1/10) bolest hlavy, závratě, parestézie, hypestézie, nevolnost, průjem, vyrážka, pruritus, myalgie, artralgie, únava, bolest na hrudi, bolest zad, periferní otoky, hypersenzitivní reakce, nespavost. Méně časté: myopatie. Vzácné: myozitida, rabdomyolýza. U pacientů léčených atorvastatinem byl pozorován vzestup hladin transamináz v séru; zvýšení sérové CK. Balení: 30; 100 tablet. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC., Budapešť, MAĎARSKO. Registrační číslo: 31/059/09-C, 31/060/09-C, 31/061/09-C Datum registrace: 28. 1. 2009. Datum poslední revize textu: 11. 8. 2010. Před předepsáním přípravku se seznamte se souhrnem údajů o přípravku. Výdej je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Literatura: 1. Law MR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003 Jun 28; 326(7404): 1423. 2. Grundy S. Implications of Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation. 2004; 110: 227–239. 3. Waters DD., Effects of Atorvastatin on Stroke in Patients With Unstable Angina or Non–Q-Wave Myocardial Infarction A Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Substudy Circulation. 2002; 106: 1690–1695. 4. Vaverková H. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem Českéspolečnosti pro aterosklerózu. Vnitřní lékařství 2007; 53(2): 181–197. 5. Newman CB. Safety of atorvastatin derived from analysis of 44 completed trials in 9,416 patients Am J Cardiol. 2003 Sep 15; 92(6): 670–676.

Egis Praha, spol. s r. o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 tel.: (420) 227 129 111, fax: (420) 227 129 199 www.egispraha.cz

2305 ZN 21_08.indd 8

19.5.11 19:07

ZN 21_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement