Page 7

◗ ◗ SERVIS

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Personální inzerce

◗ Poradna

Rozvázání pracovního poměru při méně závažném porušení povinností Dotaz: Na pozici dispečera dopravy zaměstnáváme zaměstnance, který své pracovní povinnosti plní s velice laxním přístupem. Je si vědom toho, že pokud nedojde z jeho strany k hrubému porušení pracovní kázně, nemůžeme jej propustit bez odstupného. Nenastalo a zřejmě ani nenastane žádné hrubé porušení pracovní kázně ani přestupek, který by bylo nutné řešit udělením nějaké důtky či jiným způsobem. Proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc při řešení této záležitosti – je nějaká možnost rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, aniž by se vyplácelo odstupné? Může být udáním důvodu k rozvázání pracovního poměru porušení pracovní kázně – nepovolené používání služebního vozidla k soukromým účelům, prohlížení internetových stránek, které nesouvisejí s výkonem jeho povolání? Odpověď: Rozvázání pracovního poměru dohodou uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem podle ustanovení § 49 zákoníku práce, což je nejpřirozenější způsob ukončení pracovního poměru, asi nepřichází v  úvahu. Dohodou končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě musejí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci. Rovněž tak nepřipadá v úvahu okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle ustanovení § 55 zákoníku práce. Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, nebo b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k  jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Upozorňuji, že zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. V případě uváděném v dotazu musí být zaměstnanci dána výpověď. Pokud je dávána výpověď zaměstnanci, musí zaměstnavatel použít jeden z výpovědních důvodů uvedených v  ustanovení § 52 zákoníku práce. Z organizačních důvodů (výpovědní důvody jsou uvedeny v § 52 písm. a/ až c/ zákoníku práce) může zaměstnanec dostat výpověď jen: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o  snížení stavu ­zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. V  našem konkrétním případě připadá v  úvahu písmeno c). Zaměstnanec však v případě použití výpovědi podle § 52 písm.

a) až c) musí obdržet odstupné, a to ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Ve svém dotazu ale uvádíte, že zaměstnanec porušuje pracovní kázeň tím, že používá služební vozidlo k soukromým účelům, aniž to má povolené, prohlíží internet, aniž to souvisí s jeho pracovní náplní. Zde se nepochybně jedná minimálně o méně závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pokud se nejedná v daném případě o závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a proto si myslím, že lze využít ustanovení § 52 písm. g), které uvádí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Doporučuji rovněž posoudit, zda u zaměstnance nejsou naplněny důvody k výpovědi, které jsou uvedeny v § 52 písm. f) zákoníku práce, tj. nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. V případě, že bude použit výpovědní důvod podle § 52 písm. g), popřípadě § 52 písm. f ) zákoníku práce, pak zaměstnanci odstupné nepřísluší. Z výše uvedeného lze konstatovat, že nepovolené používání služebního vozidla k soukromým účelům a prohlížení internetových stránek, které nesouvisejí s výkonem povolání, mohou být ze strany zaměstnavatele důvodem k rozvázání pracovního poměru z  důvodu uvedeného v  ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce.  JUDr. Vratislav TOMEK, OSZSP ČR

◗ Oznámení MZČR Ministr zdravotnictví vyhlašuje prodloužení termínu pro podání přihlášek do vyhlášeného výběrového řízení ze dne 11. dubna 2011 na vedoucí pracovní místo

ŘEDITEL/ŘEDITELKA

Fakultní nemocnice Na Bulovce a to do 25. května 2011. Ostatní náležitosti i kvalifikační požadavky zůstávají beze změny.

2305 ZN 21_07.indd 7

7

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

◗ ◗ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ V Primář/primářka

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře I. interní kliniky – kliniky hematologie. Požadavky: specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřního lékařství nebo v oboru hematologie a transfuzní lékařství, 8 let praxe v oboru, morální a občanská bezúhonnost. Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. Písemné přihlášky zasílejte do 14 dnů po zveřejnění inzerátu na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

◗ ◗ VOLNÁ MÍSTA V Lékař/lékařka

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, 403 31 Ústí nad Labem Akreditované zdravotnické zařízení SAK a akreditované geriatrické pracoviště udělené MZČR přijme zaměstnance na pozici lékař/lékařka Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, vítána atestace I. stupně z oboru vnitřního lékařství, nebo geriatrie, není podmínkou, může být absolvent i důchodce. Nabízíme: v budoucnu perspektivu funkčního místa primáře nebo jeho zástupce (atestace geriatrie), výhodné platové podmínky, stabilizační příspěvek 50 tis.Kč., jiné zaměstnanecké výhody, bydlení ve vilce areálu zajištěno. Nástup podle dohody. Bližší informace předá ředitel/primář, MUDr.Jaroslav Müllner, tel.: +420 472 734 050, kl.112, mob: +420 606 474 023, e-mail: prijem@nnpryjice.cz, www.nnpryjice.cz

Výhodné platové podmínky-smluvní mzda. Bližší informace podá ředitel MUDr. Petr Uhlig, tel. 595 633 051, nebo pers. manažer H. Vývodová, tel. 724 831 843, e-mail: personalni@nemvitkovice.cz

Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V RTG laboranta/laborantku

V Praktický lékař – Bohumín

Soukromá chirurgická ambulance ve Dvoře Králové nad Labem hledá RTG laboranta/laborantku s nástupem v říjnu 2011. Bližší informace na telefonním čísle 499 621 136.

V Ortoped

Soukromá ortopedická ordinace v Praze hledá ortopeda na celý i částečný pracovní úvazek (VPP) i na zástupy za dovolené (i důchodce). Možnost ambulantní operativy. Tel. 602 391 787.

V Psycholog/ psychiatr

Klinika ESET přijme • klinického psychologa s atestací a psychoterapeutickým vzděláním pro práci v ambulanci a denním stacionáři pro dospělé • psychiatra na pozici vedoucího lékaře oddělení a stacionáře Strukturovaný CV zasílejte na: Klinika ESET, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, e-mail: klinikaeset@volny.cz, tel./fax: 242485855.

V Laborantka

Lékárna Neratovice přijme farmaceutickou laborantku. Kontakt: 603 561 966.

V Praktický lékař – Doksy

HPP/DPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Rehabilitace – Rožnov pod Radhoštěm

HPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení.

HPP, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Praktický lékař – Jablonec nad Nisou

HPP, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Praktický lékař – Louny

HPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Praktický lékař pro děti a dorost – Broumov

HPP, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Ortopedie – Nymburk/Poděbrady

HPP možnost i částečného úvazku, nástup dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost. Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz

V Sekundární lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme sekundárního lékaře/ku pro Kliniku dětské neurologie 2. LF UK. Požadavky: atestace z neurologie, případně z pediatrie. Písemné nabídky s CV zasílejte do 30. 6. 2011 na e-mail: alena.skrabankova@fnmotol.cz, info: 22443 3301.

V Lékař/lékařka

Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, přijme lékaře do kožní ambulance. Požadujeme spec. způsobilost v oboru dermatovenerologie. Nástup možný ihned. Délka úvazku dle dohody.

CHYBÍ VÁM LIDI? Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Objednací kupón pro podání řádkové inzerce délka inzerátu

5 řádků

10 řádků

15 řádků

Vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem!

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Organizace:

Rubrika: Nabídka práce

Adresa:

Počet opakování (pouze placená inzerce)

Práci hledá

Různé

PSČ a město:

DIČ:

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Ambit Media, a. s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5 nebo na e-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Telefon:

Cena je uvedena za jedno uveřejnění a nezahrnuje DPH.

IČ:

E-mail: Jsem předplatitelem Zdravotnických novin:

ano

ne

Ceník řádkové inzerce: Do 5 řádků: 550 Kč, do 10 řádků: 1 100 Kč, do 15 řádků: 1 600 Kč, do 20 řádků 2 000 Kč, do 30 řádků 2 900 Kč, za každých dalších započatých 10 řádků: 900 Kč.

19.5.11 19:07

ZN 21_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement