Page 6

◗ ◗ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

6 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ Sociální reforma

SMO: Fungující systém nemůže oddalovat služby od klientů Účastníci kulatého stolu k sociální reformě (představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů i odborné veřejnosti), který uspořádal Svaz měst a obcí České republiky (SMO) v pražském Kongresovém centru 17. května pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové, se shodli na odmítnutí reformy. Představitelé Svazu měst a obcí ČR konstatovali, že před několika měsíci byl ministerstvem práce a  sociálních věcí (MPSV) předložen návrh tzv. Sociální reformy I, která řeší otázky posuzování a  výplaty nepojistných dávek Úřadem práce ČR. „Návrh významně dopadá nejen na ­činnost obcí v oblasti sociální práce a řešení problematiky sociálního začleňování, ale i na další instituce veřejné správy, ostatní organizace a život občanů ČR,“ vysvětlil na navazující tiskové konferenci výkonný místopředseda SMO Jaromír Jech. A dodal, že ti, kteří se shodli na odmítnutí navržené sociální reformy, nejsou lidé, kteří chtějí stále něco hatit, že naopak všichni – tedy zástupci SMO, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP), Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace krajů ČR – uznávají, že je nutné reformy provést, ale uvážlivě, s řádným vypořádacím řízením a jasnou koncepcí.

Zástupci všech institucí, kteří se kulatého stolu zúčastnili, se shodli na nekoncepčnosti sociální reformy, u níž nejsou známy cíle ani návazné kroky. Představení legislativních návrhů a jejich následné vypořádání předkladatelem podle nich nebylo v souladu s demokratickými principy ČR. „Souhlasíme s tím, že je nutné systém reformovat, ale chybějí nám informace, jak to bude se sociální prací v terénu, co bude se zaměstnanci, na které při převodu na úřady práce nezbudou místa apod. Na jakékoli dotazy tohoto typu nedokážou pracovníci MPSV odpovědět,“ řekl Jaroslav Dohnálek z pracovní skupiny obcí III SMO. Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková uvedla, že není pravdou, že se ­odbory staví „a priory proti všemu“. „Za odbory mohu říci, že i  my víme, že je ­nutné systémy reformovat, ale je nezbytné, aby byl dodržován princip subsidiarity, aby veřejná správa, veřejné služby byly blíže občanovi, a ne aby se od něj

vzdalovaly,“ řekla D. Žitníková. Reforma v předložené podobě by podle D. Žitníkové nebyla zlepšením, ale zhoršením, a proto odbory požadují její stažení a zásadní přepracování.

Návrh reformy popírá roli obcí

Účastníci kulatého stolu shodně napadli jak materiální část Sociální reformy I, tak i její procesní stránku. Konkrétně obcím podle nich přináší reforma významné riziko zhoršení sociální práce na jejich území, neboť bez odebraných kompetencí ji nebudou moci smysluplně vykonávat. „Jedním z cílů této reformy je centralizace veřejné správy do rukou ministerstva, což popírá roli obcí, kterou dnes v systému sociální sféry mají, a to je něco, co je velmi varovné,“ řekla Radka Soukupová ze sociální komise SMO a dodala, že dobře fungující systém nemůže oddalovat veřejné služby od klientů. Podle účastníků kulatého stolu by obce přestaly být v sociální oblasti úrovní nej-

Tiskové konference ke kulatému stolu SMO se zúčastnili mj. (zleva) Jaromír Jech, Radka Soukupová a Dagmar Žitníková. Foto: Marta Jedličková bližší občanům, čímž by stát oslabil jednu z jejich základních úloh. Zanikl by tím systém, na který jsou občané léta zvyklí, a došlo by ke zhoršení dostupnosti slu-

žeb. Rovněž úspory, kterými MPSV argumentuje, jsou sporné, neboť velká část nákladů by byla převedena na klienty a poskytovatele sociálních služeb. hech

V Vláda přijala základní body Sociální reformy I Ve středu 18. května schválila vláda všechny materiály předkládané ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), mezi nimi také tři novely zákonů souhrnně označovaných jako Sociální reforma I. Jedná se o tyto návrhy: V Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných dávek. V Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. V  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle MPSV je cílem sociální reformy zejména úspora procesních nákladů při vyplácení dávek. Celkový objem vyplácených prostředků zůstane zachován. Sociální reforma zjednoduší systém sociální ochrany, sníží administrativní zátěž a zvýší komfort pro uživatele služeb.

Rovněž zefektivní práci orgánů státní správy a umožní lepší zacílení a adresnost sociálních dávek při snaze o dosažení nejvyšší možné účelnosti dávek. Návrhy změn by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2012.

J. Drábek: Odbory vnášejí politikum a demagogii Podle MPSV má sociální reforma podporu Svazu měst a obcí (SMO) a respektuje ji také Národní rada zdravotně postižených (NRZP), která s navrhovanými změnami původně nesouhlasila. „Jsem rád, že jsme našli kompromisní varianty sporných bodů. Každá ze stran musela v lecčems ze svých požadavků ustoupit, finální podoba je nyní akceptovatelná jak pro mne, tak i představitele Národní rady. I v souvislosti se sobotní demonstrací (demonstrace odborů 21. 5. – pozn. red.) považuji za podstatné, že s těmi, kteří reprezentují sku-

tečně potřebné občany, jsme schopni najít společnou řeč, najít kompromis, který bude MPSV prosazovat při projednávání na jednání vlády a kterou bude NRZP respektovat. V přímém kontrastu je k tomu hlas odborů, který vyslovil reformám generální nesouhlas a odmítá o nich byť i diskutovat. Rozdíl je patrný zejména v tom, že Národní rada přistoupila k problematice v konečné fázi vyjednávání věcně, zatímco představitelé odborů k věcným otázkám přidávají politikum a demagogii,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek.

SMO a OSZSP se ohradily Tisková zpráva MPSV z 18. 5. korektně uvádí dohodu mezi NRZP a MPSV (17. 5. se ve večerních hodinách uskutečnilo další kolo jednání mezi NRZP a MPSV o legislativních změnách v zákonech sociální reformy tak,

jak již byly dohodnuty s panem ministrem J. Drábkem ve čtvrtek 12. 5., uvedl předseda NRZP Bc. Václav Krása). Chybně však uvádí, že přijetí zákonů podporuje Svaz měst a obcí ČR, což tato instituce okamžitě dementovala. K tiskové zprávě MPSV se také vyjádřily odbory. „Tato tvrzení jsou lživá!“ ohrazuje se Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a znovu zdůrazňuje, že sociální reforma šla do vlády s největším množstvím připomínek ze všech reformních návrhů, že připomínky k ní měli v podstatě všichni zainteresovaní (od krajů přes obce, Unii zaměstnavatelských svazů, NRZP a další občanské organizace a iniciativy). Odbory vystoupily proti reformě nikoli z politických, ale výhradně z věcných důvodů, mezi které patří např. – v souladu se společnými ustanoveními vzešlými z kulatého stolu k Sociální reformě I – že před reformou nebyla

provedena analýza současného stavu, nebyly vytipovány kritické oblasti, nikdo se nezabýval celkovou ekonomickou náročností reformy a tím, co kdo zaplatí (např. sociální karty, odstupné propuštěným zaměstnancům apod.), že reforma nepřispěje ke zlepšení postavení občanů ČR, kteří jsou v tíživé sociální situaci a zhorší dostupnost sociální pomoci, že není jen reformou sociální, ale i reformou veřejné správy a její nový směr je v rozporu s dosavadním směřováním sdílené veřejné správy atd. Odbory nejsou proti reformám, ale reformovat se má to, co nefunguje. Výsledkem každé reformy má být zlepšení současného stavu, již od jejích prvních fází je nezbytné znát, jaký je její cíl a finanční zajištění. Návrh sociální reformy současný stav zhoršuje a slibované úspory jsou jen nerealistickým přáním, uvádí tisková zpráva OSZSP. red

◗ Dofinancování sociálních služeb

M. Hašek: Odmítáme tvrzení, že kraje omezují dotace neziskovkám V posledních dvou číslech Zdravotnických novin (19 a 20/2011) jsme uvedli stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) i jednotlivých krajských radních pro oblast sociální péče k dofinancování sociálních služeb. K tématu se vracíme ještě uvedením stanoviska Asociace krajů ČR. Předseda Asociace krajů ČR JUDr. Michal Hašek 3. května uvedl: „V uplynulém týdnu zaútočil ministr sociálních věcí Drábek na kraje a kraji financovanou oblast sociální péče a služeb. Pan ministr a jeho stranická kolegyně z TOP 09, poslankyně Langšádlová, tvrdí, že kraje údajně zneužívají dotační systém MPSV a při financování sociální péče a služeb preferují zařízení zřizována kraji. Dokonce zacházejí tak daleko, že nás obviňují z likvidace neziskového sektoru v sociální oblasti a sami sebe, respektive TOP 09 nominují do role zachránců neziskového sektoru. Jménem Asociace krajů ČR se chci velmi důrazně ohradit proti takovým lžím a manipulacím. Minimálně pan ministr Drábek totiž, stejně jako my v krajích, velmi dobře ví, že pro rok 2011 určil on a jeho ministerstvo na financování so-

2305 ZN 21_06.indd 6

ciální péče a služeb o půl miliardy korun méně než v roce 2010, tedy snížil dotační prostředky o 10 %. Nicméně i přes toto snížení, a rovněž i toto pan ministr dobře ví nebo by si to měl minimálně od stovek svých úředníků nechat zjistit, dokázaly kraje dopady jeho škrtů minimalizovat ze svých vlastních rozpočtů, a to jak pro krajská, tak i jím zmiňovaná nezisková zařízení, a zatímco pan ministr Drábek škrtnul šmahem pera celkově 10 % prostředků, neziskové organizace přišly oproti roku 2010 pouze o zhruba 0,9 %.

Kraje nenadržují krajským organizacím

Zároveň také platí, že neziskovým organizacím, které nyní pan ministr tak srdnatě hájí, zasadila největší ránu pro rok 2011 právě vláda, jejímž je členem, když

snížením příspěvku na péči u prvního stupně ze sociální systému odebral, podle odhadovaného dopadu do státního rozpočtu, další cca 1 mld. korun. Toto jsou totiž prostředky, které primárně mířily právě do neziskového sektoru a služeb, které tyto organizace poskytují. Musím také jednoznačně odmítnout tvrzení pana ministra, že kraje nadržují krajským organizacím a omezují dotace neziskovým organizacím. Zatímco v roce 2010 šlo z celkové dotace 5,9 miliardy korun 48,7 % neziskovým organizacím (cca 2,9 mld.), tak pro rok 2011 je to celkově 47,8 % (cca 2,6 mld.). V sedmi ze 14 krajů došlo naopak k navýšení prostředků pro neziskový sektor, právě v  neprospěch organizací zřizovaných kraji. Například v kraji Vysočina šlo o více než 18 miliónů korun, Ústecký kraj navýšil o 12 miliónů, Jihomoravský o 5,5 miliónu, Liberecký

o 4,5 miliónu, Jihočeský kraj o 4,4 miliónu atd. Ano, jsou kraje, kde došlo k poklesu prostředků pro neziskový sektor, ovšem v  rozpětí od 0,1 % po 3,4 % poměrné částky. Jedinou výjimku, na základě které pan ministr a paní poslankyně zaútočili na všechny kraje, tvoří Středočeský kraj, kde příjmy neziskových organizací z dotací MPSV poklesly o více než 10 %. Zde bych ale chtěl zdůraznit, že z přímých dotací Středočeského kraje získaly naopak neziskové organizace pro 2011 stejnou částku, jako v roce 2010, tedy 44 miliónů korun.

Rozhoduje dotační komise ministerstva

Ministr Drábek také velmi dobře ví, jen se o tom před veřejností nezmiňuje, že klíč pro rozdělení dotačních titulů MPSV sice navrhují kraje, nicméně rozhoduje ministr a na základě doporučení jeho dotační komise. V této komisi má 14 krajů České republiky pouze dva z  celkem

17 členů a navíc jen s poradním hlasem. Jestliže tedy dnes pan Drábek a  jeho „spolubojovníci“ vystupují proti rozdělení finančních prostředků v tzv. první výzvě na projekty v oblasti sociální péče, tak pan Drábek kritizuje především sám sebe. O tom, zda organizace dostane nebo nedostane dotaci a v jaké výši, nerozhodují hejtmani a ani radní z krajů, ale MPSV. Chtěl bych proto vyzvat pana ministra Drábka, aby se krajům veřejně omluvil a předně, aby se omluvil všem pracovníkům v sociální oblasti zřizované kraji, které svými nehoráznými útoky pasoval na méněcenné a méně schopné. Úctu a obdiv si zaslouží všichni ti, kteří jsou ochotni pracovat za tak těžkých finančních i pracovních podmínek v sociální oblasti, a to jak v krajském, tak i neziskovém sektoru, a zneužívání jejich práce ke lživým politickým kampaním je nehoráznost nejvyššího kalibru.“  red Mezititulky redakce

19.5.11 19:07

ZN 21_2011  
ZN 21_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement