Page 3

inzerce

ROČNÍK 60 n ČÍSLO 21 n 23. KVĚTNA 2011

◗ ◗ Z DOMOVA

◗ Ring volný

Svět podle VZP aneb vše je (trochu) jinak Prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed MUDr. Miroslav Palát reaguje v následujícím rozhovoru na články „VZP pracuje na racionalizaci úhrad zdravotnických prostředků“ a „Preskripce inkontinenčních pomůcek bude pro lékaře i pacienty přehlednější“, zveřejněné v ZN č. 15, resp. 17/2011, vždy v příloze Infoservis VZP. V VZP v prvním zmiňovaném článku uvádí, že se nyní snaží novým způsobem udržet výdaje na oblast zdravotnických prostředků v přijatelných mezích tak, aby neutrpěla kvalita péče o pacienty… Snaha udržet výdaje v přijatelných mezích je přesně to, o čem se s pojišťovnou baví­ me již celé roky. Rád bych upřesnil, že poukazovaných prostředků je ročně za 6 miliard a rostou dokonce pomaleji, než roste objem péče. Ve výročních zprávách VZP je uvedeno, že mezi lety 2001 a 2008 vzrostl objem ambulantní péče o 58 pro­ cent a objem zdravotnických prostředků předepsaných v ambulantní péči ve stej­ ném období jen o 53 procent. Podle ma­ teriálů ÚZIS z roku 2011 činí podíl zdra­ votnických prostředků na výdajích nemocnic standardně stále okolo 14 pro­ cent. Nakonec, všechny zdravotnické pro­ středky – ambulantní i  nemocniční – představují pouhých 8 procent všech zdravotnických výdajů, takže případné „úspory“ v této oblasti neřeší nic. Ve světle těchto čísel se mi zdá záměr o udržení vý­ dajů na zdravotnické prostředky v rozum­ ných mezích jako zásadní nesmysl. Pokud ovšem nechceme vrátit zdravotnickou praxi o nějakých 25–30 let zpět. V VZP rovněž sdělila, že usiluje o racionalizaci úhrad zdravotnických prostředků postupným stanovením parciálních subkategorií vzájemně zaměnitelných zdravotnických prostředků. Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků VZP ČR, zdůraznil záměr, „aby u daného typu zdravotnických prostředků byla stejná úhrada za stejný efekt pro pacienta.“ Ani proti těmto formulacím nemohu nic namítat, nicméně vždy zůstáváme stát u praktické realizace. Otázkou je, jakým způsobem se vyhodnocuje stejný efekt? Kdo a jak je schopen odborně posoudit, že skupina výrobků má stejný efekt. V praxi postrádám jednoznačnou meto­ diku, která by objektivně dokázala po­ soudit shodu efektu pro pacienta. V Nicméně praktickou rovinu by měly řešit už dříve připravené konsensuální materiály ministerstva zdravotnictví z roku 2008, které uvádí do života § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o  veřejném zdravotním pojištění. Z těchto materiálů vychází i VZP, jak v článku uvedla MUDr. Taťána Soharová, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR. Samotný zákon měl být doprovázen příslušnou vyhláškou upravující konkrétní postup, ale ta dosud chybí. Tento konsensuální materiál nadále po­ važujeme za následováníhodný. Na jeho přípravě se podílel jak průmysl, tak od­ borné společnosti i pojišťovny pod gescí ministerstva zdravotnictví a  jedná se o opravdový konsensus, tzn. že vyjadřuje shodný názor a při jednání o meritu věci se lze dopídit nějakých výsledků a mít na ně nějaký konsensuální názor. Nicméně VZP tento konsensuální materiál nevy­ užívá, protože si z celého dokumentu vy­ brala jen několik málo skutečností, a tím porušuje celkový koncept. Jako příklad můžeme uvést problematiku inkonti­ nenčních prostředků, u kterých si z ce­ lého dokumentu vybrala VZP jen jejich rozdělení do tří kategorií podle stupně inkontinence. Ale to je vše. VZP zcela ignoruje onen konsensuální materiál v  meritu věci, a  sice co a  jak se má hradit.

2305 ZN 21_03.indd 3

V Další citát z článku: „U zdravotnických prostředků je dosud nejdůležitější jednání o  ceně. Výrobce se má se svým produktem ‚vejít‘ do kategorií číselníku zdravotnických prostředků, a to jak z hlediska sortimentu, tak ceny. Pokud je jeho cena o hodně vyšší, než je v příslušné kategorii (což se odůvodňuje odlišností od dosud dostupných výrobků), musí mu ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti zpracovatele Číselníku VZP – ZP stanovit maximální cenu.“ Souhlasíte?

Jsem rád, že pojišťovna uvádí, že nejdů­ ležitější je cena. Je to v příkrém rozporu s tím, že VZP se při jakékoliv příležitosti zaklíná pacientem. Pouze v určitých si­ tuacích unikne podobná formulace, která prozrazuje, o co tu nakonec jde. Ostatní věci, o které se zde opírá, jsou neudrži­ telné. Co to znamená, „… pokud je cena o hodně vyšší než v příslušné kategorii“? Nevím, co je to v právnickém nebo eko­ nomickém termínu „cena o hodně vyšší“. Dále není pravda, že ministerstvo zdra­ votnictví musí na základě žádosti zpra­ covatele stanovit maximální cenu. Co se týká cenové regulace, ve Věstníku MZ z 31. 3. 2009 je v čl. 2 uvedeno, že mini­ sterstvo „může“ přistoupit k regulaci cen u  zboží, pokud je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo po­ kud to vyžaduje mimořádná tržní situa­ ce. Zdravotnických prostředků je na trhu tolik, že rozhodně nelze hovořit o něja­ kém omezení hospodářské soutěže nebo o výjimečné tržní situaci. To je naprostý nesmysl. Jediné, co vnáší do této situace netržní prvky, je v podstatě číselník VZP. Pokud by se vše nechalo na tržním ­prostředí, byli by pacienti maximálně uspokojeni jak v ambulantní, tak v ne­ mocniční péči. V ambulantní péči zákon stanovuje určité limity úhrad. S tím přece nikdo nemá problém. V nemocniční péči by potom byly nastaveny jasné vztahy, tzn. že poskytovatelé prodávají péči plát­ cům a poskytovatelé (tedy nemocnice) si nakupují v přehledném prostředí zdra­ votnické prostředky, tak není třeba žádné cenové regulace ani číselníku. V Co tvrzení „My do toho přinesli hledisko úhrad: dosavadní skupiny přeskupujeme tak, aby byly srovnatelné z hlediska efektu pro pacienta. Vybereme určitý typ zdravotnického prostředku, pokud nejsou všechny výrobky tohoto typu ve stejné kategorii, tak je do ní zařadíme, oslovíme všechny dodavatele a pozveme je na jednání, po kterém mají určitý čas přizpůsobit se nové situaci.“?

Ve skutečnosti se nejedná o vyrovnaná oboustranná jednání. V článku VZP se také uvádí, že proces přizpůsobení na no­ vou situaci trvá 3 měsíce. Z praxe však víme, že výrobci na tzv. přizpůsobení mě­ li celkem sedm kalendářních dnů! Až po masivních protestech dodavatelů podpo­ řených asociací se dosáhlo toho, že zde nastává alespoň jakýsi čas pro diskusi. Také nelze souhlasit s  tvrzením, že se VZP snaží mít nestranného partnera na­ příklad v podobě sdružení výrobců. Aso­ ciace CzechMed jako zástupce výrobců dostala oprávnění od svých členů, ale i nečlenských společností, aby se jejich jednání s VZP účastnila. Pojišťovna se její přítomnosti ale bránila. Nakonec jsme si všichni na sebe v  novém rozložení zvykli. Zástupci VZP a CzechMed již seděli za jedním stolem asi od září loňského roku, kdy se jednalo o kategoriích defibrilátorů. Pak se koncem roku otevřela kapitola in­ kontinence. Po dvou setkáních se VZP rozhodla „řešit věc individuálně“ s jed­ notlivými dodavateli s  odkazem, že CzechMed pojišťovnu obviňuje, že chce snižovat náklady. Úmyslem pojišťovny bylo vyjednávat s jednotlivými dodavateli tak, že si je rozehraje vůči sobě navzájem. Rád bych zdůraznil, že sdružení výrobců se nezajímá o výši cen jednotlivých do­ davatelů, nijak ji nekomentuje ani neko­ ordinuje. A také není pravda, že k jedna­ címu stolu jsou přizváni i  zástupci pacientských organizací. Ještě nikdy jsem neviděl, že by na jakémkoliv jednání bylo předneseno ze strany VZP stanovisko pacientů. V VZP podporuje zavedení tzv. HTA, tedy health technology assessment, které hodnotí náklady a přínosy zdravotnických technologií a identifikuje optimální postupy ve zdravotnictví. Po zavedení již budou existovat jasná a objektivní pravidla? Pokud chce VZP hodnotit stejnou úhra­ du za stejný efekt, tak jsme zatím neviděli žádný proces ani metodiku. CzechMed již několik měsíců jedná s pojišťovnou o  aplikaci základních principů HTA. Zodpovězením těchto několika otázek se debata „jaké peníze vynaložíme za jakou hodnotu, případně jakou kvalitu“ dostává na věcnou úroveň. Tento pohled je zcela v souladu s deklarovaným „za stejný efekt stejná úhrada“. Bohužel jsme se v uply­ nulých dnech dozvěděli, že to pro VZP přestává být prioritou. VZP přitom de­ klaruje, že ani reorganizace číselníku, ani zavedení HTA nemá za cíl snižování ná­ kladů na zdravotnické prostředky. Bohu­ žel však všechno ukazuje na pravý opak. Například citát „… od zavedení HTA se očekává zastavení růstu výdajů na zdra­ votnické prostředky, v ideálním případě jejich snížení“. VZP tedy z  nějakých ­důvodů usiluje o  redukci nákladů na zdravotnické prostředky, které přesto představují jen zlomek ve výdajích vše­ obecného zdravotního pojištění. V Nyní k druhému z článků, který vyšel v Infoservisu VZP o 14 dní později. VZP v něm tvrdí, že chce předepisování pomůcek pro inkontinenci 1) zpřehlednit a zjednodušit, 2) přizpůsobit správný zdravotnický prostředek pro konkrétní stupeň inkontinence a postižení pacienta a hlavně chce těmito opatřeními 3) podporovat léčbu těch typů inkontinence, které lze léčit i vyléčit. Co je na tom špatného? dokončení na straně 4 ➥

Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 tel.: 274 770 201, fax: 274 772 648, www.mylancz.cz inzerce

TAMSULOSIN

Mylan HCl 0,4 mg

FINASTERID

Mylan 5 mg

DOXAZOSIN

Mylan 4 mg

ALFUZOSIN

Mylan 5 mg Mylan 10 mg

19.5.11 19:07

ZN 21_2011  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement