Infraestructura verda

Page 1

INFRAESTRUCTURA VERDA PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç


Servei de redacció del Pla Director Direcció de Serveis d’Urbanisme Barcelona, setembre 2018

IV01

Heterogeneïtat del paisatge metropolità

IV02

Rang de biodiversitat

IV03

Índex de vegetació

IV04

Infraestructura verda

IV05

L’espai de l’aigua

IV06

Espai productiu agrícola


Prats i herbassars Matollars Boscos clars i densos Plantacions d'eucaliptus, coníferes no autòctones, plàtans i pollancres Roquissars i Tarteres Boscos clars i densos de ribera Vegetació d'aiguamolls Conreus; Vinyes Platges Zones verdes urbanes pAMB_20150701

Zones verdes viàries

pAMB_20150701

Zones cremades

pAMB_20150701

Basses agrícoles i urbanes; Embassaments

pAMB_20150701

Llacs i llacunes

pAMB_20150701

Canals artificials Rius Sòls nus forestals i urbans Abocadors i zones d'extracció minera Camps de golf Zones d'esport i lleure Cementiris Càmpings Granges i hivernacles Vials i ferrocarril

Font: Servei de redacció del Pla Director DSU-AMB a partir del “Mapa de Cobertes del Sòl de l’àrea metropolitana de Barcelona 2015” CREAF (2017).

HETEROGENEÏTAT DEL PAISATGE METROPOLITÀ PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç

(Ó 0

625

1250

1875

2500

5000

IV

01


pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701

Rang de biodiversitat

-

+

Font: Servei de redacció del Pla Director DSU-AMB a partir de l’estudi “Serveis de la Infraestructura Verda” CREAF (2015).

RANGS DE BIODIVERSITAT PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç

(Ó 0

625

1250

1875

2500

5000

IV

02


pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701

NDVI Zones amb vegetació densa Zones amb vegetació

Font: “Metabolisme Urbà i Serveis. Document de base per la Taula Temàtica en el marc del PDU” Servei de redacció del Pla Director DSU-AMB (2017). A partir de NVDI Landsat (2015) Nota metodològica: El càlcul del “Normalized Difference Index” s’ha realitzat de la següent manera:

ÍNDEX DE VEGETACIÓ (NDVI) PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç

(Ó 0

625

1250

1875

2500

5000

IV

03


Conreus Forestal pAMB_20150701

Parcs

pAMB_20150701

Platges

pAMB_20150701

Rius i zones humides

pAMB_20150701

Sòl nu o cremat

pAMB_20150701

Verd en parcel·la Verd via pública Zones Cremades Zones verdes intersticials

Font: “Infraestructura verda metropolitana. Biodiversitat, connectivitat i productivitat Directrius urbanístiques pel Pla director Urbanístic Metropolità” Servei de redacció del Pla Director DSU-AMB (2017). A partir de dades del “Mapa de Cobertes del Sòl de l’àrea metropolitana de Barcelona 2015” CREAF (2017), “Espais intersticials i de marge de l’àrea metropolitana de Barcelona” CREAF (2015), “Mapa dels Usos del Sòl de l’àrea metropolitana de Barcelona 2015” Servei de Cartografia i Estudis Territorials AMB (2017), “Parcs urbans a l’àrea metropolitana de Barcelona” BR (2017), dades de NVDI Sentinel (2017) i de la Direcció de Serveis d’Espai Públic AMB

INFRAESTRUCTURA VERDA PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç

(Ó 0

625

1250

1875

2500

5000

IV

04


pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701

Xarxa Hidrogràfica completa Xarxa Hidrogràfica completa

pAMB_20150701

Xarxa blava estructurant Xarxa blava estructurant Aqüífers estratègics del territori metropolità Aqüífers estratègics del territori metropolità Aqüífer plana de Barcelona Aqüífer plana de Barcelona Aqüífer delta Llobregat Aqüífer delta Llobregat Aqüífer delta Besòs Aqüífer delta Besòs Infraestructura Verda Infraestructura Verda Potencial de recàrrega situat en qualificacions de planejament que la permetrien

Font: Servei de redacció del Pla Director DSU-AMB a partir de dades de l’ACA i de l’estudi “Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística de l’AMB: connectivitat ecològica i problemàtiques de fragmentació” BR (2013).

L’ESPAI DE L’AIGUA PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç

(Ó 0

625

1250

1875

2500

5000

IV

05


pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701 pAMB_20150701

Conreu de secà Conreu de regadiu

Font: Servei de redacció del Pla Director DSU-AMB a partir de dades del SIGPAC 2017 de la Generalitat de Catalunya i l’estudi “Agricultura urbana i periurbana a l’àmbit metropolità de Barcelona” IERMB (2015).

ESPAI PRODUCTIU AGRÍCOLA PDU Treballs per a la redacció del document d’Avanç

(Ó 0

625

1250

1875

2500

5000

IV

06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.