Page 1

2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

HIRIGINTZA ETA PLANGINTZA

URBANISMO-PLANIFICACIÓN

Plangintza eta Hirigintzaren Kudeaketa

Planeamiento y Gestión Urbanística

9302

5230

5230

Gasteizko Zabalganeko 2. sektorearen plan partzialaren laugarren xedapen-aldakuntza egiteko proiektua onestea eta xedapen-aldakuntza horri hasierako onespena ematea. Hauxe erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko uztailaren 9an egindako ohiko bilkuran: “1. Vitoria-Gasteizko Zabalganeko 2. sektoreko plan partzialaren laugarren xedapen aldakuntzaren proiektua onestea. Proiektu hori Udaleko Hirigintza Saileko Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuak egin du eta administrazio dosierrean jaso da.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko uztailaren 19an.– Alkate lehendakaria, PATXI LAZCOZ BAIGORRI.

Aprobación del Proyecto de la Cuarta Modificación puntual del Plan Parcial del Sector 2 de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz y aprobación inicial de dicha Modificación puntual del Plan Parcial. En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 9 de julio de 2010 se aprobó el siguiente acuerdo: “1º. Aprobar el Proyecto de la Cuarta Modificación puntual del Plan Parcial del Sector nº 2 Zabalgana en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento Municipal de Urbanismo Planificación y que consta en el expediente administrativo. 2º. Aprobar inicialmente la Cuarta Modificación puntual del Plan Parcial del Sector nº 2 Zabalgana en Vitoria-Gasteiz sobre aspectos de la Ordenación Urbanística del Plan Parcial, principalmente consistente en redistribuir las superficies originales de las parcelas ED1.01 y EE1.03 entre ellas de forma que la superficie reservada a equipamiento deportivo y a equipamiento educativo en el ámbito no se ve alterada, y todo ello con la finalidad de posibilitar el emplazamiento de una escuela infantil en el espacio colindante con el Centro de Educación Primaria Zabalgana siendo seleccionada tal ubicación por el Departamento municipal de Educación. 3º. Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días mediante anuncio en el BOTHA y publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo máximo de un año.” La exposición del expediente se realizará durante el plazo señalado en las dependencias municipales de Urbanismo sitas en la C/ San Prudencio, 30 -3ª planta. Vitoria-Gasteiz, a 19 de julio de 2010.– El Alcalde-Presidente, PATXI LAZCOZ BAIGORRI.

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

KULTURA

CULTURA

2. Hasierako onespena ematea Gasteizko Zabalganeko 2. sektoreko plan partzialaren laugarren aldakuntzari, zein hiri antolakuntzarako hainbat alorri dagokion. Aldakuntza nagusia ED1.01 eta EE1.03 lur sailen jatorrizko azalerak beraien artean banatzean datza, hartara kirol ekipamenduetarako eta hezkuntzarako diren ekipamenduen azaleretan ez da aldaketarik izango. Honek guztiak Zabalganeko Lehen Hezkuntzarako ikastetxearen ondoko espazioan haur eskola bat egitea du xede. Kokaleku hori Udaleko Hezkuntza Sailak aukeratu du.

3. Dosierra jendaurrean jartzea, hogei egunerako, ALHAOn eta zabalkunderik handieneko egunkarietako batean iragarkiak argitaratuz, horrek eragiten diola uste duen orok aztertzerik izan dezan, baita egokitzat dituen alegazioak edo oharrak aurkezterik ere. 4. Aldakuntza behin betiko onetsi arte eta, edonola ere, urtebetez gehienez, ez da baimenik emango antolakuntza berriaren aurka doazen lur zatikatze eta eraikitze lanetarako.” Dosierra Hirigintza Saileko bulegoetan –San Prudentzio kalea 30, 3. solairua– izango da ikusgai, adierazitako epean.

5242

5242

2010. urtean artista lokalen erakusketa edo aurkezpen programetarako laguntzen deialdi publikoa eta hura arautuko duten berariazko oinarriak. 2010eko uztailaren 16an egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak artista lokalek, 2010. urtean, erakusketa edo aurkezpenetan parte hartzeko laguntzak emateko deialdia eta berariazko oinarriak. Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 52.1. artikuluan xedatutakoaren ildotik, argitara ematen dira, denek izan dezaten horien berri. Vitoria-Gasteizen, 2010eko uztailaren 21ean.– Kultura Saileko Administrazio Ataleko burua, NIEVES DÍAZ DE CORCUERA.

Convocatoria pública y bases reguladoras específicas de ayudas para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales durante el año 2010. En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 16 de julio de 2010, se han aprobado la convocatoria pública y las bases reguladoras específicas de ayudas para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales durante el año 2010. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, se publican las mismas para general conocimiento. Vitoria-Gasteiz, 21 de julio de 2010.– Jefe de Área de la Unidad Administrativa de Cultura, NIEVES DÍAZ DE CORCUERA.

Gasteizko Udaleko Kultura Sailaren laguntza deialdi publikoa, 2010. urtean artista lokalen erakusketa edo aurkezpenetan parte hartzeko

Convocatoria pública de ayudas del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para participación en exposiciones o presentaciones de artistas locales durante el año 2010

LEHENA.- DEIALDIAREN XEDEA Honako hauetatik sortutako gastuei aurre egiten laguntzea du xede laguntza deialdiak: - Gasteizko udalerrian bizi diren artista plastiko, ikus-entzunezkoen alorreko nahiz diziplinartekoen erakusketa eta aurkezpen

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA La convocatoria de ayudas tiene por objeto ayudar a sufragar los gastos ocasionados por: - Programas de exposiciones y presentaciones de artistas plásticos, audiovisuales o multidisciplinares residentes en el Término Municipal


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

programak, 2010. urtean gauzatzen direnak, arte bisual eta ikusentzunezkoak Arabako lurralde historikotik kanpo sustatzeko. - Gasteizko arte galeriak estatuan nahiz atzerrian egiten diren arte ferietara joatea, 2010. urtean, eta bertan artista lokalen lanak erakustea. BIGARRENA.- EMATEKO MODUA Elkarren arteko lehia baliatuko da deialdi honetako laguntzak emateko prozedura gisa. HIRUGARRENA.- ELKARTE ONURADUNAK. Honako hauek jaso ahal izango dituzte laguntzak: - Artista plastikoak, bisualak eta ikus-entzunezkoen alorrekoak, gutxienez urtebetez benetako bizilekua Gasteizko udalerrian izan dutenak, 2010. urtean beren obrarekin Arabako lurralde historikotik kanpoko jarduera artistiko, erakusketa eta aurkezpenetan presente egotea aurreikusia dutenak. - 2010. urtean estatuko nahiz atzerriko ferietan parte hartzen duten Gasteizko arte galeriak. LAUGARRENA.- AURREKONTUKO KREDITUA ETA GEHIENEZKO ZENBATEKOA Deialdi honen ildotik ematen diren laguntzak Kultura Sailaren 2010eko ekitaldiko aurrekontuetako 06.16.4511.489.77 partidan jasotako aurrekontu-kredituaren kontura joango dira (gehienez ere 15.000,00 euro). BOSGARRENA.- ESKABIDEAK BALIOETSI, BIDERATU ETA EBAZTEKO ESKUMENA DUTEN ORGANOAK. 1.- Kide hauek osatuko dute eskabideak balioetsi eta laguntzak emateko proposamena egiteko eskumena izango duen organo kolegiatua: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Arloko zinegotzi ordezkariak, Kultura Saileko zuzendariak eta Kultura Sailaren Montehermoso kulturuneko koordinatzaileak eta teknikari batek. Ongi irizten dion proposamena egingo dio batzorde horrek ebazteko eskumena duen organoari. Halaber, ordezkoen zerrenda egingo du balioeste organoak, lehentasun hurrenkeran, onuradunetakoren batek emandako dirulaguntzari uko eginez gero nori eman izan dadin. Ebazteko eskumena duen organoari egiten zaion proposamenari erantsiko zaio zerrenda hori. 2.- Kultura Saileko Administrazio Zerbitzuko buruak bideratuko ditu eskabideak. Ofizioz egingo ditu ebazpen-proposamena taxutzeko baliatuko diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduerak oro. 3.- Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak izango du dirulaguntzak ematea ebazteko eskumena. SEIGARRENA.- ESKABIDEAK ETA AGIRIAK AURKEZTEKO EPEA 1.- Deialdia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik 2010eko irailaren 14ra artekoa izango da eskabideak aurkezteko epea (egun hori barne). 2.- Berariazko oinarrietan adierazten diren agiriak aurkeztu beharko dituzte eskatzaileek. ZAZPIGARRENA.- EBATZI ETA JAKINARAZTEKO EPEA 1.- Gehienez hiru hilabeteko epean emango da ebazpena, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik kontatuta. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe igaroz gero, eskabidea ezetsitzat joko da.

2.- Ebazpenak bukaera emango dio administrazio bideari eta bertan adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen. 3.- Ebazpena postaz bidaliko da –jaso izanaren egiaztagiriarekin– eskatzaileak jakinarazpenetarako eman duen helbidera, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. artikuluan xedatutakoaren ildotik. ZORTZIGARRENA.- ERREKURTSOAK Deialdi honen eta berariazko oinarrien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko administrazio-auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean, ALHAOn

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9303

de Vitoria-Gasteiz para la promoción de las artes visuales y audiovisuales fuera del Territorio Histórico de Álava, durante el año 2010. - Galerías de arte vitorianas para su presencia en ferias de arte nacionales e internacionales con presencia de artistas locales que se celebren durante el año 2010. SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN La concesión de las ayudas objeto de esta convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. TERCERA.- ENTIDADES BENEFICIARIAS. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: - Artistas plásticos, visuales y audiovisuales, con residencia efectiva de, al menos, un año en el Término Municipal de VitoriaGasteiz, que a lo largo del 2010 tienen prevista su presencia y la de su obra en actividades artísticas, exposiciones o presentaciones fuera del ámbito del Territorio Histórico de Álava. - Galerías de arte vitorianas que participen en ferias nacionales e internacionales de arte a lo largo del año 2010. CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA MÁXIMA Las ayudas que se conceden al amparo de esta convocatoria se imputarán al crédito presupuestario de la partida 06.16.4511.489.77 del presupuesto del año 2010 del Departamento de Cultura, hasta un total de 15.000,00 euros. QUINTA.- ORGANOS COMPETENTES PARA LA VALORACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 1.- El órgano colegiado competente para la valoración de las solicitudes y propuesta de concesión estará formado por la Concejalía Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección del Departamento de Cultura y el coordinador y un técnico del Centro Cultural Montehermoso del Departamento de Cultura. Dicha comisión elevará propuesta de concesión de ayuda al órgano competente para resolver. Asimismo, el órgano de valoración confeccionará una relación de suplentes por orden de prioridad, para el caso de que alguno o algunos de los beneficiarios renunciaran a la subvención concedida. Dicha relación se adjuntará a la propuesta de concesión que se eleve al órgano competente para resolver. 2.- El órgano instructor será la jefatura del servicio administrativo del Departamento de Cultura y que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 3.- El órgano competente para resolver la concesión de subvenciones será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. SEXTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 1.- El plazo de presentación de solicitudes es desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOTHA hasta el día 14 de septiembre de 2010 incluido. 2.- La documentación que deben presentar los solicitantes es la indicada en las bases reguladoras específicas. SÉPTIMA.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 1.- El acuerdo de resolución de solicitudes se dictará en el plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada dicha solicitud. 2.- Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa y en ella se indicarán los recursos que caben contra la misma. 3.- La resolución se notificará mediante correo postal con acuse de recibo al domicilio facilitado por la entidad solicitante a efectos de notificaciones en su solicitud, siempre de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. OCTAVA.- RECURSOS Contra la presente convocatoria y sus bases específicas podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz,


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9304

argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, deialdia onetsi duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko administrazio-auzietarako epaitegietan, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOTHA, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha aprobado la presente Convocatoria, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso.

Artista eta galeria lokalek, 2010. urtean, jarduera artistiko, erakusketa edo aurkezpenetan parte hartzeko laguntzak emateko deialdia arautuko duten berariazko oinarriak

Bases específicas reguladoras de la concesión de ayudas para participación de artistas y galerías locales en actividades artísticas, exposiciones o presentaciones durante el año 2010

LEHENA.- XEDEA. Gasteizko Udalak 2010. urtean, bere aurrekontuetako kredituen kontura, artista eta arte galeria lokalen erakusketa edo aurkezpen programetarako emango dituen laguntzak arautuko dituzten oinarriak jasotzen dira araudi honetan. 1.- Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak: Honako hauetatik sortutako gastuei aurre egiten laguntzea du xede laguntza deialdiak: - Gasteizko udalerrian bizi diren artista plastiko, ikus-entzunezkoen alorreko nahiz diziplinartekoen erakusketa eta aurkezpen programak, arte plastiko, bisual eta ikus-entzunezkoak Arabako lurralde historikotik kanpo sustatzeko. - Gasteizko arte galeriak estatuan nahiz atzerrian egiten diren arte ferietara joatea, 2010. urtean. BIGARRENA.- ERAKUNDE ONURADUNAK. Honako hauek jaso ahal izango dituzte laguntzak: - Artista plastikoak, bisualak eta ikus-entzunezkoen alorrekoak, gutxienez urtebetez benetako bizilekua Gasteizko udalerrian izan dutenak, 2010. urtean beren obrarekin Arabako lurralde historikotik kanpoko jarduera artistiko, erakusketa eta aurkezpenetan presente egotea aurreikusia dutenak. - 2010. urtean estatuko nahiz atzerriko ferietan parte hartzen duten Gasteizko arte galeriak. HIRUGARRENA.- LANKIDETZA KONPROMISOA. Deialdi honen baitan laguntza eskatzen dutelarik, emate erabakian zehazten den eran Kultura Sailarekin lankidetzan jarduteko konpromisoa hartuko dute beren gain eskatzaileek. LAUGARRENA.- ESKABIDEAK ETA AGIRIAK. 1.- Agiri hauek erantsi beharko zaizkie eskabideei: a) Laguntza zein jardueratarako eskatzen den, horien azalpentxostena eta aurrekontua –deialdi honetan zehaztutako xede edo helburuarekin bat etorri beharko dute jarduerek. b) Txosten ekonomikoa, jardueraren aurrekontua barne –programa, feria edo jardueran parte-hartzeak berekin ekarriko dituen dirusarrera eta gastuak banakatu eta zehaztu beharko dira. c) Laguntza zein jardueratarako eskatzen den, horretarako eskatu diren diru-laguntza eta laguntzen aitorpena. Benetan emandakok adierazi beharko dira bertan, baita horien zenbatekoak ere.

PRIMERA.- OBJETO. La presente normativa establece las bases reguladoras de las ayudas que concede el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con cargo a los créditos de su presupuesto, para programas de exposiciones o presentaciones de artistas y galerías de arte locales durante el año 2010. 1.-Proyectos objeto de subvención: La convocatoria de ayudas tiene por objeto ayudar a sufragar los gastos ocasionados por: - Programas de exposiciones y presentaciones de artistas plásticos, audiovisuales o multidisciplinares residentes en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz para la promoción de las artes plásticas, visuales y audiovisuales fuera del Territorio Histórico de Álava. - Galerías de arte vitorianas para su presencia en ferias de arte nacionales e internacionales que se celebren durante el año 2010. SEGUNDA.- ENTIDADES BENEFICIARIAS. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: - Artistas plásticos, visuales y audiovisuales, con residencia efectiva de, al menos, un año en el Término Municipal de VitoriaGasteiz, que a lo largo del 2010 tienen prevista su presencia y la de su obra en actividades artísticas, exposiciones o presentaciones fuera del ámbito del Territorio Histórico de Álava. - Galerías de arte vitorianas que participen en ferias nacionales e internacionales de arte a lo largo del año 2010. TERCERA.- COMPROMISO DE COLABORACIÓN. La solicitud de ayuda de esta convocatoria conlleva el compromiso por parte de los solicitantes de colaborar con el Departamento de Cultura en los términos que se señalen en el acuerdo de concesión. CUARTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 1.- Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: a) Memoria explicativa y presupuesto de las actividades para las que se solicita la ayuda, las cuales deben encuadrarse en el objeto y finalidad definido en la presente convocatoria. b) Memoria económica que contenga el presupuesto de la actividad en el que se desglosarán y detallarán los ingresos y gastos de la participación en el programa, feria o actividad. c) Declaración de las subvenciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha, destinadas a la actividad para la que se solicita la ayuda, con indicación de las efectivamente concedidas, así como de sus cuantías. d) En el caso de los artistas locales, curriculum de la galería, entidad o festival que organiza la muestra, exposición o actividad junto con la documentación acreditativa de la participación en la misma. En cuanto a las galerías locales, dossier que acredite poseer una trayectoria artística y profesional así como documentación acreditativa de su participación en la feria. e) DNI en vigor del solicitante. f) Certificado de empadronamiento en Vitoria-Gasteiz.

d) Artista lokalen kasuan, erakustaldia, erakusketa edo jarduera antolatzen duen galeria, erakunde edo jaialdiaren curriculuma, bertan parte hartuko dela egiaztatzen duten agiriekin batera. Galeria lokalek, berriz, ibilbide artistiko eta profesionala egiaztatzen duen dosierra, baita ferian parte hartuko duela egiaztatzen duten agiriak ere. e) Eskatzailearen nortasun-agiria. f) Errolda agiria, interesduna Gasteizen erroldatuta dagoela egiaztatzen duena. g) Onuradun izango denaren datu hauek jasotzen dituen bankuagiria: izen-deiturak/enpresaren izena, identifikazio fiskalerako zenbakia eta kontu zenbakia, laguntza emanez gero diru bertan sartzeko.

g) Documento bancario en el que consten los siguientes datos del beneficiario: nombre y apellidos/razón social, número de identificación fiscal y número de cuenta corriente en la que habrá de ingresarse la ayuda que, en su caso, se conceda.


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

h) Arte galerien kasuan, eratu eta Merkataritza Erregistroan izenemate eskritura, eta identifikazio fiskalerako eta Ekonomi Jardueren gaineko Zergako kodea. 2.- Dena delako erakundeak administrazio honekiko zerga betebeharrak beteak dituela egiaztatzen duen agiria ofizioz eskatu du Gasteizko Udalak. 3.- Aurkeztutako eskabideen gaineko ebazpena albait egokiena izan dadin, beste agiririk ere eskatu ahal izango du Gasteizko Udalak. 4.- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak dituztela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko dute laguntza eskatzen dutenek –erakunde horretako Diruzaintza Nagusiak emana–, edo betebehar horietatik salbuetsita daudela egiaztatzen duen agiria. Arabako Foru Aldundiak emandako ziurtagiria ere aurkeztu beharko dute, zerga-betebeharrak beteak dituztela egiaztatzeko, edo, bestela, III. eta IV. eranskinetan ageri diren inprimakiak izenpetu. 5.- Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro Bulego Nagusietan –Espainia plaza, 1 eta Europa jauregia– aurkeztu beharko dira agiri guztiak, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako moduan. Halaber, Lakua, Aldabe, Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Arriaga, Abetxuku eta Ibaiondoko gizarte etxeetako Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan eta Ariznabarreko kiroldegian aurkeztu ahal izango dira. 6.- Deialdiaren 6. atalean adierazten dena izango da eskabideak aurkezteko epea. BOSGARRENA.- AURKEZTUTAKO AGIRIETAKO AKATSAK ZUZENTZEA. Eskabidea behar bezala beteta ez badago edo oinarri hauetan eskatzen diren agiriak edo agiri osagarriak erantsi ez bazaizkio, 10 eguneko epea emango zaio dena delako erakundeari akats horiek zuzen ditzan, eta hala egin ezean –Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 71. artikuluan xedatutakoari jarraiki ebazpena eman ondoren– eskabidea bertan behera utzitakotzat joko dela jakinaraziko.

SEIGARRENA.- LAGUNTZA ESKURATZEKO BETE BEHARREKOAK ETA ESKABIDEAK AZTERTU ETA BALIOESTEKO IRIZPIDEAK. 1.- Ezinbesteko baldintza izango da: Eskabidea eta oinarri hauetan eskatzen diren gainerako agiriak epe barruan aurkeztea. 2.- Proposamen zehatza egingo du eskabideak balioesteko eskumena duen organo kolegiatuak –deialdiaren bosgarren atalean ageri da horren osaera–. Irizpide hauek hartuko ditu aintzat, eskabidea egiten duten elkarteei diru-laguntza eman ala ez erabakitzeko nahiz lehentasunak finkatzeko: - Programa, jarduera, aurkezpen edo feriaren kalitatea eta interesa, kulturaren ikuspegitik. Gehienez ere 60 puntu, Haren kultur garrantzia, eta feria, jaialdi edo dena delakoaren entzutea balioetsiko dira. - Sortzailearen edo arte galeriaren ibilbide profesionala. 40 puntu gehienez. Irizpide horiek aplikatzen direlarik, gehienez eskura daitezkeen 100 puntuetatik gutxienez 50 lortzen dituzten proiektuak aukeratuko dira. Orobat hartuko dira aintzat genero-kuotak. ZAZPIGARRENA.- GEHIENEZKO KREDITUA, DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOAK ETA HORIEN KALKULUA. 1.- Deialdi honen ildotik ematen diren laguntzak Kultura Sailaren 2010eko ekitaldiko aurrekontuetako 06.16.4.5.1.1.4890,77 partidan jasotako aurrekontu-kredituaren kontura joango dira; beraz, gehienez 15.000,00 euro baliatu ahal izango dira horretarako. 2.- Hauek izango dira gehienezko diru-kopuruak: 42,00 euro egun eta pertsona bakoitzeko, estaturako, eta 60,00 euro atzerrirako; 400,00 euro bidaiarako, estatu barruan bada, eta 600,00 euro atzerrira

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9305

h) En el caso de galerías de arte, escritura de constitución e inscripción en el Registro Mercantil y código de identificación fiscal e impuestos de actividades económicas. 2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recabará de oficio certificación acreditativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con esta administración. 3.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá reclamar la presentación de otros documentos para proveer mejor a la resolución de las peticiones que se presentan. 4.- Los solicitantes de las ayudas deberán presentar certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su caso, exentas de las mismas y certificado de la Diputación Foral de Álava de estar al corriente de las obligaciones tributarias o, en su caso, firmar los impresos de los anexos III y IV. 5.- Toda la documentación deberá presentarse en las oficinas centrales de Información y Registro del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, sitas en la Plaza de España, número 1 y en el Palacio Europa o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente podrá ser presentada en las oficinas de Atención Ciudadana que se encuentran ubicadas en los Centros Cívicos Lakua, Aldabe, El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Arriaga, Abetxuko, Ibaiondo y Polideportivo de Ariznabarra. 6.- El plazo de presentación es el indicado en el apartado 6 de la convocatoria. QUINTA.- SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos los términos o no fueran acompañadas de la documentación exigida o complementaria señalada en estas bases, se requerirá a la entidad interesada para que en el plazo de 10 días se subsanen las faltas, apercibiéndole de que, en caso contrario, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. SEXTA.- REQUISITOS Y CRITERIOS QUE REGIRÁN LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA SU ESTUDIO Y VALORACIÓN. 1.- Será requisito imprescindible: Presentar la solicitud y el resto de la documentación requerida en estas bases y en el plazo indicado. 2.- El órgano colegiado competente para la valoración de las solicitudes indicado en el apartado quinto de la convocatoria, realizará una propuesta concreta para priorizar, asignar o denegar subvención a la entidad solicitante, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Calidad e interés del programa, actividad, presentación o feria, desde el punto de vista cultural. Hasta un máximo de 60 puntos. Se valorará la importancia cultural del mismo y prestigio del evento, feria o festival. - Trayectoria profesional del creador o galería de arte, hasta un máximo de 40 puntos. Serán seleccionados aquellos proyectos que en aplicación de estos criterios, obtengan al menos 50 puntos sobre los 100 posibles. Así mismo, se tendrán en cuenta cuotas de género. SÉPTIMA.- CRÉDITO MÁXIMO, CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES Y CÁLCULO DE LAS MISMAS. 1.- Las ayudas que se conceden al amparo de la presente convocatoria se imputarán al crédito presupuestario de la partida 06.16.4.5.1.1.489.77 del presupuesto del ejercicio 2010 del Departamento de Cultura, con una dotación máxima de 15.000,00 euros. 2.- Las cantidades máximas por concepto serán de 42,00 euros por día y persona en el ámbito nacional y 60,00 euros en el internacional; 400,00 euros por viaje en el ámbito nacional y 600,00 euros


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

bada; 4.000,00 euro estanda alokatzeko; 3.000,00 euro sustapenmaterialerako. Halaber izango da aukera, artistek garraioa eta obren asegurua behar izanez gero, 600,00 euroko kopurua eskuratzeko. Aukeratutako proiektuetarako ematen diren diru kopuruek ezingo dute gainditu horien aurrekontuen ehuneko 50a. 3.- Aukeratutako proiektuetako bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko balioespen-fasean lortutako puntuazioa hartuko da kontuan. Ez da ezinbestean partidako kreditua agortu beharko, eta laguntzak eman ondoren artean krediturik geratuz gero, beste deialdi bat egin ahal izango da geratzen den horrekin. ZORTZIGARRENA.- DIRU-LAGUNTZAK EMATEA Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrari igorriko dio laguntzak emateko proposamena balioespen organo kolegiatuak, hura izaki hori ebazteko eskumena duen organoa. Honako hauek zehaztuko ditu Gasteizko Udalak laguntza emateko erabakian: - Laguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua. - Diruz laguntzen dituen ekintza edo zerbitzuekiko adostasuna edo, behar izanez gero, diru-laguntza ordain dadin egin beharreko aldakuntzak. - Diru-laguntzaren izaera eta zein baldintzatan ematen den. - Zer nolako kontrol-bideak baliatuko diren, eta zenbatean behin. - Ebazpenak administrazio bidea agortzen duela, eta zein errekurtso aurkez daitekeen horren kontra. BEDERATZIGARRENA.- BESTELAKO DIRU-LAGUNTZA EDO LAGUNTZEKIKO BATERAGARRITASUNA. 1.- Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak bateragarri izango dira helburu berarekin beste edozein erakunde publiko edo pribatuk ematen dituztenekin, gain-finantziaziorik gertatzen ez den bitartean. Halakorik gertatuz gero, hau da, lortu diren diru-laguntza edo laguntza guztiak batzetik ateratzen den diru-kopurua jarduerarako onetsitako aurrekontua baino handiagoa bada, soberako kopurua kendu egingo da diru-laguntzatik. 2.- Deialdi honetara aurkeztutako proiektua garatzeko beste erakunde edo administrazio batzuei diru-laguntza edo laguntza eskatu eta lortu duten eskatzaileek beren programan (II. eranskina) adierazi beharko dute zein erakunde edo administraziori eskatu dioten eta zenbat eskuratu duten, eman badie. HAMARGARRENA.- LAGUNTZA ORDAINTZEA ETA GASTUAK JUSTIFIKATZEA. 1.- Jarduera bukatu eta gastuak justifikatu ondoren ordainduko da laguntza osoa. 2.- Kultur proiektua gauzatzen inbertitutako diru-kopuru osoa justifikatu beharko dute laguntzen onuradunek, jasotako laguntza edozein delarik ere. - Kultur proiektua gauzatzen inbertitutako diru-kopuru osoa justifikatzen duten fakturak –jatorrizkoak edo Udaleko Kultura Sailak erkatutako kopiak–, finkatutako kontzeptuak direla eta jasotako laguntza edozein delarik ere. Jatorrizkoak nahiz fotokopiak izan, ez da justifikazioa onartuko baldin eta horiekin batera VI. eta VII. eranskinetako ereduei jarraiki idatzitako ziurtagiria aurkezten ez bada. - Egindako proiektuaren azalpen-txostena, lortutako emaitzen balorazioa barne. - Laguntza jaso duen jardueraren baitan egindako azterlan, egitarau, argitalpen, kartel eta bestelako agiri grafiko nahiz idatzizkoen ale bana. - Diru-sarrera eta gastuen balantzea, VIII. eranskineko ereduari jarraiki. 3.- Banku-transferentzia eginez ordainduko dira diru-laguntzak, dena delako erakundeak eskabidean adierazitako kontu-zenbakian, ordaintze agiri kontablearen datatik 30 egun igaro aurretik, Ogasun eta Ekonomia Arloko zinegotzi ordezkariaren ebazpenaren bitartez onetsitako Udalaren Ordainketa Planean finkatutakoaren ildotik.

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9306

en el internacional; por alquiler de stand 4.000,00 euros; para material promocional 3.000,00 euros. Así mismo, en el caso de transporte y seguro de obras por parte de artistas, se contempla la cantidad de 600,00 euros. El total de la cantidad con la que se subvencionen los proyectos seleccionados no superará el 50 por ciento del presupuesto total del proyecto. 3.- Para la cuantificación del importe de la ayuda que corresponda, a cada uno de los proyectos seleccionados se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en la fase de valoración, y sin necesidad de agotar el crédito de la partida que, en el caso de seguir disponiendo de crédito, posibilitará la apertura de una nueva convocatoria con el crédito restante. OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES El órgano colegiado de valoración, elevará propuesta de concesión de ayuda a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que es el órgano competente para resolver. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro del acuerdo de concesión de la ayuda, especificará: - La cuantía de la ayuda y forma de pago de la misma. - La conformidad con la acción o servicios que se subvencionan o, en su caso, las modificaciones que son necesarias introducir para que el abono de la subvención tenga lugar. - La naturaleza de la subvención y las condiciones en las que se otorga. - La naturaleza y la periodicidad de los medios de control que puedan establecerse. - Que la resolución pone fin a la vía administrativa y los recursos que proceden contra la misma. NOVENA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS. 1.- Las ayudas previstas en la presente convocatoria son compatibles con otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra Institución pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse ésta, esto es, cuando el importe total de la suma de las diferentes subvenciones o ayudas obtenidas sea superior al presupuesto que resulte aprobado en la actividad, se reducirá el importe de la subvención en la cantidad correspondiente al exceso. 2.- Aquellos solicitantes que hayan solicitado y, en su caso, obtenido subvención o ayuda de cualesquiera otras administraciones o entes para el desarrollo del proyecto presentado en esta convocatoria, han de hacer constar en el programa del mismo (Anexo II) la administración o ente al que han solicitado subvención o ayuda, así como, en su caso, el importe concedido. DÉCIMA.- ABONO DE LA AYUDA Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS. 1.-El pago del 100 por ciento del total de la ayuda se abonará a la finalización de la actividad y una vez justificada. 2.- Los beneficiarios de ayuda deberán justificar la cantidad total invertida en el desarrollo del proyecto cultural, independientemente de la ayuda recibida, en los siguientes términos: - Facturas en original o en copia autenticada por el Departamento Municipal de Cultura justificativas del total de la cantidad total invertida en el desarrollo del proyecto cultural, independientemente de la ayuda recibida, en los conceptos establecidos. En cualquiera de los dos casos (original o fotocopia) no se admitirá la justificación si no va acompañada del certificado cuyo modelo aparece en los anexos VI y VII. - Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración de los resultados obtenidos. - Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la ayuda. - Balance de ingresos y gastos conforme al modelo del anexo VIII 3.- Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en el número de cuenta facilitado por la entidad en su solicitud y en el plazo máximo de 30 días desde la fecha del documento contable de orden de pago tal y como viene establecido en el plan de pagos municipal aprobado por resolución de la Concejala Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Economía.


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

HAMAIKAGARRENA.- ONURADUNEN BETEBEHARRAK. Deialdi honetan araututako diru-laguntzen onuradunek betebehar hauek izango dituzte, nolanahi ere: - Laguntza zein jardueratarako eman den, hori 2010. urtean gauzatzea. - Behar diren agiriak aurkeztea, jarduera burutu dela eta laguntza jaso eta baliatzeak berekin dakartzan betebeharrak bete direla egiaztatzeko. - Kultura Sailak egin beharreko egiaztatze jardueren mende jartzea. - Helburu berarekin beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik jasoz gero –edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emanda–, Kultura Sailari jakinaraztea. - Emandako laguntza onartzea. Hain zuzen ere, hamabost eguneko epean berariaz eta idatziz uko egiten ez badiote –eman zaiela jakinarazten zaien egunetik kontatuta–, onartu egiten dutela ulertuko da. - Laguntza zertarako eman zaien, hartarako baliatzea. - Jarduera burutu dela egiaztatzea Kultura Sailaren aurrean, baita laguntzak berekin dakartzan betebehar eta baldintzak bete direla ere. - Laguntza jaso duen proiektua dela-eta egiten diren egitarau, kartel, argazki eta bestelako material grafiko, idatzizko nahiz soinuzkoetan Gasteizko Udalaren babesa berariaz adieraztea; hain zuzen ere, Gasteizko Udalaren logotipoa txertatu beharko da halakoetan. - Laguntza jaso duen programan edozein aldakuntza edo moldaketa egin nahi delarik, udalari idatziz jakinaraztea; izan ere, Tokiko Gobernu Batzarraren berariazko onespena beharko da halakorik egitekotan. - Lagundutako proiektuaren segimendua egite aldera, eskatutako agiri guztiak ematea udalari. - Gasteizko Udaleko Kultura Sailak nahiz Ikuskatzailetzak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo eskumena duen beste edozein organok eskatutako informazio oro ematea. - Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzan jasotakoak. HAMABIGARRENA.- LAGUNTZA GALTZEA. Laguntza –osoa edo zati bat– galdu ahal izango dute onuradunek ondorengo kasuetan, balioespen batzordeak hala proposatu eta behar den dosierra abiarazten delarik: - Eskabidean emandako datuak edo aurkeztutako agiriak faltsutu egin badituzte. - Finkatutako betebeharrak bete ez badituzte. - Diru-laguntzei buruzko Udal Ordenantzaren 20. artikuluan adierazten diren kasuetan. HAMAHIRUGARRENA.- DIRU-LAGUNTZA ITZULTZEKO PROZEDURA. Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak arautzeko Ordenantzan xedatutakora egokituko da emandako laguntza itzultzeko prozedura. HAMALAUGARRENA.- ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK. Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantzan xedatutakora egokituko da arau-hauste eta zigorren erregimena. HAMABOSGARRENA.- INTERPRETATZEA. 1.- Oinarri hauek interpretatzean sortzen diren zalantzak Tokiko Gobernu Batzarrak ebatziko ditu. 2.- Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantza eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra izango dira oinarrizko arauak. 3.- Oinarri hauetan aipatzen diren ordenantzak Gasteizko udalaren web orrian kontsulta daitezke: www.vitoria-gasteiz.org.

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9307

UNDÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones: - Realizar la actividad o actividades objeto de la ayuda a lo largo del 2010. - Acreditar documentalmente la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos que determinaron la concesión o disfrute de la ayuda. - Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Departamento de Cultura. - Comunicar al Departamento de Cultura la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados. - Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de ayuda, los beneficiarios no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada. - Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida. - Acreditar ante el Departamento de Cultura la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la ayuda. - Hacer mención expresa del patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en programas, carteles anunciadores, fotografías y demás materiales gráficos, escritos o sonoros que se elaboren con motivo del proyecto ayudado, para lo cual se insertará el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. - Comunicar por escrito cualquier variación o modificación que se pretenda efectuar en el programa objeto de ayuda, requiriéndose la expresa aprobación de la Junta de Gobierno Local para su realización. - Dar cuenta al Ayuntamiento de los documentos que se le soliciten como seguimiento del proyecto ayudado. - Facilitar cuanta información le sea requerida por el Departamento de Cultura, la Intervención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos competentes. - Las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en la Ordenanza Municipal de Subvenciones. DUODÉCIMA.- PÉRDIDA DE LA AYUDA. Los beneficiarios podrán llegar a perder la ayuda total o parcial concedida, a propuesta de la comisión de valoración, previa apertura de expediente, en los siguientes supuestos: - Si se hubiesen falseado los datos de la solicitud y/o de la documentación exigida. - Si se hubieran incumplido las obligaciones establecidas. - En los supuestos establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones. DECIMOTERCERA.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO. El Procedimiento de reintegro para la devolución de la ayuda concedida, se ajustará a lo regulado en la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. DECIMOCUARTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES. El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. DECIMOQUINTA.- INTERPRETACIÓN. 1.- Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de estas Bases, será resuelta por la Junta de Gobierno Local. 2.- Será norma básica de aplicación la Ordenanza Municipal de Subvenciones y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 3.- Las Ordenanzas reflejadas en estas bases pueden ser consultadas a través de la página Web del Ayuntamiento www.vitoriagasteiz.org


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9308

I. eranskina

Anexo I

2010. urtean artista lokalen erakusketa edo aurkezpen programetan parte hartzeko laguntza eskabidea ………………………………………………… jaunak /andreak – nortasun agiria: ………………; helbidea: ………………………………; telefonoa: …………………; kalea: …………………………………… PK: …………; posta elektronikoa: ……………………………………… -elkartean duen kargua (beharrezkoa bada)……………………; helbidea: …………………………………; telefonoa: …………………; faxa: …………………; e-posta: ………………………………………… Adierazten du: Gasteizko Udaleko Kultura Sailak artista lokalen erakusketa edo aurkezpen programetan parte hartzeko laguntzak emateko egindako deialdiaren berri izan duela, eta bertan ageri diren oinarriak irakurri dituela. Eta hauxe Eskatzen du: ………………… euroko laguntza eman dakiola, proiektu hau bideratzeko: ……………………………………………………–kostua, guztira: ……………… euro–. Horretarako eskatzen diren agiri guztiak erantsi dizkio eskari honi, eta benetakoak direla egiztatzen du. Vitoria-Gasteizen, 2010eko......................................................... (Eskatzailearen izenpea eta, erakunde bat bada, zigilua) Erantsitako agiriak 1.2.3.4.5.IFZ, erakundea bada:...................................., edo pertsona fisikoaren nortasun-agiriaren fotokopia Bankuko datuak: Erakundea Kontu korronte edo libreta zk. Titularra NAN Ematen ari zaren datu pertsonalak “Kulturako diru-laguntzak” fitxategian sartuko direla jakinarazten dizu Gasteizko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Fitxategi horren titularra udala bera da, eta pertsonei nahiz erakundeei ematen zaizkien diru-laguntzak kudeatzea du helburu. Horren gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero –norberaren datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu–, Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro Bulego Nagusira jo beharko duzu, helbide honetara: Espainia plaza, z/g; 01001 Vitoria-Gasteiz, edo herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera.

Solicitud de ayuda para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales durante el año 2010 D/Dña ………………………………………………………………… con DNI ………………, con domicilio en ………………………… teléfono …………………, C/ ……………………………………………… CP ………… correo electrónico ………………………………………… (en su caso) en su calidad de ……………………………… domiciliada en ……………………………………… con teléfono ………………… fax ………………… e-mail ………………………………………………… Expone: Que a la vista de la convocatoria de ayudas para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales realizada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y teniendo conocimiento de las bases expresadas en la misma, Solicita: Le sea concedida una ayuda de …………………… euros para el proyecto …………………………………………………………………, cuyo coste total asciende a ………………… euros, para lo cual se adjuntan los documentos requeridos cuya veracidad certifico. En Vitoria-Gasteiz, a......... de....................................... de 2010 (Firma y sello, en su caso, de la entidad solicitante) Documentos que se adjuntan 1.2.3.4.5.NIF, en su caso, de la Entidad ………………………… o fotocopia del DNI de la persona física Datos bancarios: Entidad Nº c/c o libreta Titular DNI El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona será incluido en el fichero “Subvenciones Cultura” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la de gestionar subvenciones a diferentes personas o entidades. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana.

II. eranskina

Anexo II

Jardueraren eskema - Jardueraren funtsak. - Helburuak. - Jardueraren azalpena - Erabiliko diren giza baliabide eta baliabide materialak. - Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua. - Eskatu diren, aurreikusten diren edo jaso diren bestelako dirulaguntza edo laguntza ekonomikoak. - Artistak edo galeriak egokitzat jotzen dituen bestelako argibide osagarriak.

Esquema de la actividad a subvencionar - Fundamentación de la actividad. - Objetivos que persigue. - Descripción de la actividad - Recursos humanos y materiales a utilizar. - Presupuesto de ingresos y gastos. - Otras subvenciones y/o ayudas económicas demandadas, previstas y/o recibidas. - Otras informaciones adicionales que el artista o la galería estime oportuno.

III. eranskina

Anexo III

Baimena ………………………………………………… jaunak /andreak – nortasun agiria: ………………; helbidea: ………………………………; telefonoa: …………………; kalea: …………………………………… PK: ………… -Elkartean duen kargua (beharrezkoa bada) ……… ………………; helbidea: …………………………………………………; telefonoa: …………; faxa: …………; e-posta: …………………………

Autorización D/Dña ………………………………………………………………… con DNI ………………, con domicilio en ………………………… teléfono …………………, C/ ……………………………………………… CP ………… (en su caso) en su calidad de ……………………………… domiciliada en …………………………………………………………… con teléfono …………… fax ………… e-mail ……………………………


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

Baimena ematen dio Gasteizko Udaleko Kultura Sailari berak ordezkatzen duen erakundeak Arabako Foru Ogasunarekiko zergabetebeharrak beteak dituela egiaztatzeko beharrezko duen informazioa eskatzeko hari ofizioz, artista lokalen erakusketa edo aurkezpenetan parte hartzeko laguntza deialdia ebatzi aurretik.

87

BOTHA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9309

Vitoria-Gasteizen, 2010eko ………………………………………… (Erakunde eskatzailearen izenpea eta zigilua) Ematen ari zaren datu pertsonalak “Kulturako diru-laguntzak” fitxategian sartuko direla jakinarazten dizu Gasteizko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Fitxategi horren titularra udala bera da, eta pertsonei nahiz erakundeei ematen zaizkien diru-laguntzak kudeatzea du helburu. Horren gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero –norberaren datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu–, Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro Bulego Nagusira jo beharko duzu, helbide honetara: Espainia plaza, z/g; 01001 Vitoria-Gasteiz, edo herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera.

Autoriza al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz a que, previamente a la resolución de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales realizada por el Departamento de Cultura, recabe de oficio la información necesaria de la Hacienda Foral de Álava para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad a la que representa con la mencionada Hacienda Foral. En Vitoria-Gasteiz, a ……… de …………………… de 2010 (Firma y sello de la entidad solicitante) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Subvenciones Cultura” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la de gestionar subvenciones a diferentes personas o entidades. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana.

IV. eranskina

Anexo IV

Zinpeko aitorpena (soldatapeko langileei buruzkoa)

Declaración jurada (relativa a personal asalariado)

………………………………………………… jaunak /andreak – nortasun agiria: ………………; helbidea: ………………………………; telefonoa: …………………; kalea: …………………………………… PK: ………… -Elkartean duen kargua ……………………………; helbidea: ……………………………………………………………………; telefonoa: …………; faxa: …………; e-posta: ………………………… Zinpean aitortzen du berak ordezkatzen duen erakundeak/elkarteak ez duela soldatapeko langilerik –artista lokalen erakusketa edo aurkezpenetan parte hartzeko Gasteizko Udaleko Kultura Sailak egindako laguntza deialdiari dagozkionetarako egiten du zinpeko aitorpen hori. Eta hala ager dadin, izenpetu egiten du. Vitoria-Gasteizen, 2010eko ………………………………………… Eskatzailearen izenpea eta, erakunde bat bada, zigilua Ematen ari zaren datu pertsonalak “Kulturako diru-laguntzak” fitxategian sartuko direla jakinarazten dizu Gasteizko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Fitxategi horren titularra udala bera da, eta pertsonei nahiz erakundeei ematen zaizkien diru-laguntzak kudeatzea du helburu. Horren gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero –norberaren datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu–, Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro Bulego Nagusira jo beharko duzu, helbide honetara: Espainia plaza, z/g; 01001 Vitoria-Gasteiz, edo herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera.

D/Dña ………………………………………………………………… con DNI ………………, con domicilio en ………………………… teléfono …………………, C/ ……………………………………………… CP ………… en su calidad de ……………………………… domiciliada en ………………………………………………………………………… con teléfono …………… fax ………… e-mail …………………………… Declara bajo juramento, y para la convocatoria de Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales realizada por el Departamento de Cultura, que la Entidad/Asociación a la que representa no cuenta con personal asalariado a su cargo. Y para que conste donde proceda así lo firma. En Vitoria-Gasteiz, a ……… de ………………………… de 2010 Firma y sello de la entidad (en su caso) solicitante El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Subvenciones Cultura” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la de gestionar subvenciones a diferentes personas o entidades. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana.

V. eranskina

Anexo V

Zinpeko aitorpena

Declaración jurada

………………………………………………… jaunak /andreak – nortasun agiria: ………………; helbidea: ………………………………; telefonoa: …………………; kalea: …………………………………… PK: ………… -Elkartean duen kargua (beharrezkoa bada) ……… ………………; helbidea: …………………………………………………; Zinpean aitortzen du berak ordezkatzen duen erakundea/elkartea ez dagoela administrazio-bidean edo bide penalean zigortua eta laguntza publikoak eskuratzeko aukeratik apartatua, ezta horretarako gaitasunik gabe uzten duen inongo legezko debekuren menpe ere – sexu arrazoiengatiko diskriminazioa egitearen ondorio direnak barne, Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako Legearen ildotik–; artista lokalen erakusketa edo aurkezpenetan parte hartzeko Gasteizko Udaleko Kultura Sailak egindako laguntza deialdiari dagozkionetarako egiten du zinpeko aitorpen hori.

D/Dña ………………………………………………………………… con DNI ………………, con domicilio en ………………………… teléfono …………………, C/ ……………………………………………… CP ………… (en su caso) en su calidad de ……………………………… domiciliada en …………………………………………………………… Declara bajo juramento, y para la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales, que la Entidad/Asociación a la que representa no se encuentra sancionada administrativamente o penalmente con la imposibilidad de obtención de ayudas públicas, ni incursa en prohibición legal que le inhabilite para ello, incluyendo las producidas por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo dispuesto en la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

87

Miércoles, 4 de agosto de 2010

BOTHA

9310

Eta hala ager dadin, izenpetu egiten du. Vitoria-Gasteizen, 2010eko ………………………………………… (Eskatzailearen izenpea eta, erakunde bat bada, zigilua) Ematen ari zaren datu pertsonalak “Kulturako diru-laguntzak” fitxategian sartuko direla jakinarazten dizu Gasteizko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Fitxategi horren titularra udala bera da, eta pertsonei nahiz erakundeei ematen zaizkien diru-laguntzak kudeatzea du helburu. Horren gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero –norberaren datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu–, Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro Bulego Nagusira jo beharko duzu, helbide honetara: Espainia plaza, z/g; 01001 Vitoria-Gasteiz, edo herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera.

Y para que conste donde proceda así lo firma En Vitoria-Gasteiz, a ……… de ……………………… de 2010 (Firma y sello, en su caso, de la entidad solicitante) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Subvenciones Cultura” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la de gestionar subvenciones a diferentes personas o entidades. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana.

VI. eranskina

Anexo VI

Laguntzak justifikatzeko fakturen fotokopiak aurkezteko idazkia (kopiak badira)

Escrito que debe encabezar la presentación de las facturas justificativas de la ayuda (en caso de presentar fotocopias)

…………………………………………………… jaunak/andreak, ………………………………………… elkartearen izenean (hala bada)

D/Dña ………………………………………………………………… (en su caso) en representación de ………………………………………

Ziurtatzen du:

Certifica:

Aurkezten dituzten fakturak jatorrizkoen kopiak direla, gastu horiek………………………………………………………1 burutzearen ondorio direla eta Gasteizko Udalaren ekarpenarekin finantzatu zela jarduera. Jatorrizko agiriak eskuragarri daude, ikuskatu nahi izanez gero ere. Eta hala izenpetzen du, egiaztagiritzat balio dezan, Udalaren Dirulaguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantzan xedatutakoaren ildotik. Vitoria-Gasteizen, 2010eko................................... Izenpea eta, erakunde bat bada, zigilua 1Laguntza jaso duen programa edo xede zehatza idatzi.

Que las facturas justificantes de gastos que se aportan son copias de los respectivos originales y se generaron como consecuencia de la ejecución de la actividad1 ……………………………… y financiado por la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dichos originales se encuentran disponibles para cualquier inspección que estimen oportuna. Y para que sirva como justificante, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones y Ayudas. En Vitoria-Gasteiz, a ……… de ……………………… 2010 Firmado (en su caso) Sello de la entidad. 1Deberán de especificar programa u objeto concreto de la Ayuda.

VII. eranskina

Anexo VII

Laguntzak justifikatzeko fakturen fotokopiak aurkezteko idazkia (jatorrizkoak badira)

Escrito que debe encabezar la presentación de las facturas justificativas de la ayuda (en caso de presentar originales)

…………………………………………………… jaunak/andreak, ………………………………………… elkartearen izenean (hala bada)

D/Dña ………………………………………………………………… (en su caso) en representación de ………………………………………

Ziurtatzen du:

Certifica:

Aurkezten diren faktura eta gastuen egiaztagiriak..........…..... ............................................1 jarduera burutzeak sortu zituen, eta Gasteizko Udalaren ekarpenaz finantzatu zen hori.

Que las facturas justificantes de gastos que se aportan se generaron como consecuencia de la ejecución de la actividad1 …………………………………………… y financiado por la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y para que sirva como justificante, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones y Ayudas. En Vitoria-Gasteiz, a ……… de ……………………… 2010 Firmado y (en su caso) sello de la entidad: 1Deberán de especificar programa u objeto concreto de la subvención.

Eta hala izenpetzen du, egiaztagiritzat balio dezan, Udalaren Dirulaguntzak eta Laguntzak arautzeko Ordenantzan xedatutakoaren ildotik. Vitoria-Gasteizen, 2010eko ………………………………………… Izenpea eta, erakunde bat bada, zigilua: 1Laguntza jaso duen programa edo xede zehatza idatzi.

VIII. eranskina

Anexo VIII

Jardueraren diru-sarrera eta gastuen balantzea

Balance de ingresos y gastos de la actividad

Diru-sarrerak:

Ingresos:

Gasteizko Udalaren laguntza:

Ayuda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Beste administrazio batzuen diru-laguntza edo laguntzak:

Subvención o ayuda de otras administraciones

Erakunde eskatzailearen ekarpena:

Aportación de la entidad solicitante

Erabiltzaileen ekarpena:

Aportación de usuarios

Beste erakunde batzuen ekarpena:

Aportación de otras entidades

Diru-sarrerak, guztira

Total ingresos


2010eko abuztuaren 4a, asteazkena

ALHAO

87

BOTHA

Gastuak: TIPOA

UDALA

ERAKUNDEA

Miércoles, 4 de agosto de 2010

9311

Gastos: BESTE ADMIN.

GUZTIRA

TIPO

AYUNTAMIENTO

Langile gastuak

Gastos de personal

Materiala erostea

Compra de material

Garraioa

Transporte

hornigaiak.

Suministros

Zerbitzu profesionalak

Servicios profesionales

Inbertsioak

Inversiones

Besterik

Otros

Gastuak, guztira

Total Gastos

Vitoria-Gasteizen, 2010eko.........………....... (a)ren........... (a)n. Izp.:

ENTIDAD

OTRAS ADMON.

TOTAL

Vitoria-Gasteiz, a ……… de …………………… de 2010 Fdo:

VITORIA-GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ OSASUNA ETA KONTSUMOA

SALUD Y CONSUMO

Osasungarritasun eta Kontsumo Arloa

Área Sanitaria y de Consumo 5244

5244

Ostalaritzako establezimenduetako higiene- eta osasun-baldintzak kontrolatzeko dosierrean errekerimenduaren berri emateko iragarkia. 2009ko ekainaren 8an, Osasun eta Kontsumo Ikuskaritzak bisita egin zuen ostalaritzako establezimenduen higiene eta osasun baldintzak kontrolatzearren; 23832 zk. duen aktaren arabera, gabezia hauek aurkitu ziren zure establezimenduan: “Ikuskaritzaren unean ikusi zen: Zuzenketa hauek egin dira: • Ofizioan ur beroa dute. • Ezinduentzako komuneko txorrota konponduta dago. Bestalde, 2009ko irailetik konpontzeko zeuden huts hauek jarraitzen dute: Ofizioan: • Argiteria-sistema babestu egin behar da. • Hozkailuek kanpotik irakurtzeko moduko termometroa behar dute. • Hormak alikatatu egin behar dira sabairaino. • Ontziak eta mahai-tresnak babestuta gorde behar dira. • Garbiketa produktuak elikagaietatik berezita gordeko dira, kutsatzeko arriskurik egon ez dadin.

Notificación de requerimiento en expediente de control de condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos de hostelería.

• Emakumeentzako komunetan edukiontzi higienikoak ipini behar dira. • Kafetegiko eta ofizioko sabaiak hondatuta daude, konpondu egin behar lirateke. Arduradunak dioenez, orain urtebeteko txingorraldiak eragin zituen kalteak, eta merkataritza guneko lokala alokatu dien enpresaren ardura hura konpontzea.” CONSIAINTZAT HARTUTA janarien higieneari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 Araudiaren II. Eranskinaren I. Kapitulua; elikagaien manipulazioen gaineko araudia ezartzen duen otsailaren 11ko 202/2000 Errege Dekretua; janari prestatuak prestatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko higiene arauak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3484/2000 Errege Dekretua; Eusko jaurlaritzako Osasun sailburuaren 2002ko martxoaren 15eko Agindua, eta 2007ko ekainaren 20ko Eskumenak Eskuordetzeko Dekretua, Osasun eta Kontsumo Arloko zinegotzi ordezkariak ondoko ebazpena eman du:

Wekllingtongo Dukea 6 helbideko Lakua Merkataritza Gunean dagoen KARTING INDOOR establezimenduaren titular den KARTING INDOOR GASTEIZ, SL baltzuari (IFZ zk.: B33936188) galdatzea 23832 zenbakiko aktan adierazitako hutsuneak hilabeteko epean konpon ditzan, ebazpen hau jakinarazten zaion egunetik kontatuta.

En visita girada por la Inspección Sanitaria y de Consumo según se refleja en el acta nº 23832 el día 8 de junio de 2010 con la finalidad de controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de hostelería, se hace constar en la misma lo siguiente: “En el momento de la inspección se observa que: Se han subsanado las siguientes deficiencias: • En el oficio disponen de agua caliente. • El grifo del aseo para discapacitados está reparado. Por otro lado, se observan las siguientes deficiencias pendientes de subsanación desde septiembre de 2009: En el oficio: • Se debe proteger el sistema de iluminación. • Los frigoríficos deben contar con termómetro de lectura externa. • Las paredes deberían alicatarse en toda su altura. • La vajilla y menaje deberá almacenarse protegidos. • Los productos y útiles de limpieza se almacenarán en un lugar separado de los alimentos y de forma que no exista riesgo de contaminación. • En los aseos de señoras se deben instalar contenedores higiénicos. • El techo de la cafetería y del oficio está deteriorado y debería repararse. Según manifiesta el responsable, es un deterioro causado por el granizo de hace un año y es responsabilidad de la empresa que les alquila el local en el centro comercial.” CONSIDERANDO el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, Anexo II, Capítulo I; Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establece la normativa relativa a las manipulaciones de alimentos; Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre sobre normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas; Orden de 15 de marzo de 2002, del Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, así como el Decreto de Delegación de competencias de 20 de junio de 2007, el ConcejalDelegado del Departamento de Salud y Consumo ha adoptado la siguiente resolución: Requerir a KARTING INDOOR GASTEIZ, SL., con CIF B33936188, titular del establecimiento KARTING INDOOR sito en el Centro Comercial Lakua, en la C/ Duque de Wellington, 6 de esta Ciudad, para que en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, proceda a la subsanación de las deficiencias incorporadas en el acta nº 23832.

Convocatoria de ayudas para exposiciones de artistas locales 2010.  

Convocatoria pública y bases reguladoras específicas de ayudas para programas de exposiciones o presentaciones de artistas locales durante e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you