Page 1

Okrožnica licenčnega oddelka NZS št.: 02/09-OKR Ljubljana, 03.07.2009 Zadeva:

Uradne osebe 2009/2010

Spoštovani ! Pravilnik NZS za licenciranje nogometnih klubov V3.0 (v nadaljevanju: Pravilnik) opredeljuje pogoje (kriterije) za pridobitev dovoljenja (licence) s strani nogometnega kluba za nastopanje članskega moštva v tekmovanjih UEFA in NZS ter postopke za izvedbo licenciranja. V 39. členu Pravilnika je navedeno, da prosilec za licenco nosi polno odgovornost za delovanje kluba v nogometnem (sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih) in finančnem smislu in mora podeljevalcu licence posredovati vse potrebne informacije ter predložiti vse potrebne popolne in točne dokumente ter podatke, iz katerih je razvidno izpolnjevanje licenčnih obveznosti. Na področju administrativno-kadrovskih kriterijev prosilec za licenco dokazuje izpolnjevanje licenčnih kriterijev s predložitvijo ustreznih pisnih pogodb, dokazil o usposobljenosti in licencah za delo. V kolikor pride pri prosilcu za licenco do sprememb na področju administrativno-kadrovske zasedbe pred ali med samo licenčno sezono iz katerihkoli razlogov, je prosilec za licenco dolžan vsako spremembo izpolnjevanja kriterijev sporočiti podeljevalcu licence z vso potrebno licenčno dokumentacijo najkasneje v roku 15 (petnajst) dni od nastanka spremembe (Pravilnik, 54. člen). Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju: IO NZS) je na seji dne 24.05.2004 in 08.03.2007 sprejel Sklepe za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, kjer je v 23. točki opredeljeno, da je v uradni zapisnik lahko vpisanih 7 (sedem) rezervnih igralcev in 5 (pet) članov strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo:

-

7 (sedem) rezervnih igralcev, glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba.

Kot uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba) je lahko v zapisnik prijavljena le oseba, katero je nogometni klub licenciral pri podeljevalcu licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov. Tako je oseba, ki za klub opravlja delo npr. glavnega trenerja (se kot trener pojavlja v medijih in vodi ekipo na treningih ter tekmah), lahko v zapisnik prijavljena le kot glavni trener in ne more biti prijavljena kot katerakoli druga uradna oseba (npr. igralec, predstavnik kluba, pomočnik trenerja, zdravnik ali fizioterapevt). V prilogi Vam pošiljamo obrazec za prijavo predstavnika kluba, ki na podlagi 23. točke Sklepov za tekmovanja v članski kategoriji kot uradna oseba zastopa klub na posamezni tekmi in mora biti dosegljiv delegatu, sodnikom in drugim uradnim osebam ter v času tekme lahko sedi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo. Kot predstavnik kluba ne more biti v zapisnik prijavljena oseba, ki za prosilca za licenco opravlja katerekoli drugo funkcijo na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev Pravilnika (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt).


Prosilec za licenco lahko pri podeljevalcu licence prijavi več predstavnikov, ki v času odsotnosti prvoimenovanega opravljajo to funkcijo in zastopajo klub na uradnih tekmah. Na podlagi navedenih sklepov so lahko na tekmah s strani kluba uradno prijavljene le osebe, ki jih je prosilec za licenco / imetnik licence licenciral v okviru licenčnega postopka. Pozivamo Vas, da prijavite predstavnike kluba, preverite uradno licencirane osebe Vašega kluba in morebitne spremembe ažurirate in komunicirate podeljevalcu licence v skladu z določili 54. člena Pravilnika.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije Dane Jošt l.r. Generalni sekretar

Pripravil: licenčni oddelek NZS;

Poslati: - klubom - klubom - klubom - klubom

1.SNL; 2.SNL; 3.SNL-vzhod; 3.SNL-zahod;

V vednost: - Združenje klubov 1.SNL; - Medobčinske nogometne zveze;

http://www.nzs.si/resources/files/pdf/OKR_02-09_URADNE%20OSEBE_03072009  
http://www.nzs.si/resources/files/pdf/OKR_02-09_URADNE%20OSEBE_03072009  

http://www.nzs.si/resources/files/pdf/OKR_02-09_URADNE%20OSEBE_03072009.pdf

Advertisement