Page 1


F I N E TA L K

I

s

s

u

e

0

3

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

Editor’s Talk

น�้ำใจไมตรี > แบ่งปัน > รอยยิ้ม > FINE DAE สุขนิยม ศุกร์ สุข สุข

น�้ำเพียงหยดเล็กๆ ที่ไหลมารวมกันอาจกลายเป็นแม่น�้ำ ล�ำธาร หนองบึงที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิต น้อยใหญ่ได้ทั้งผืนดิน การเจริญเติบโตของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เช่นกัน มักจะก่อเกิดและเริ่มจากจุดเล็กๆ เสมอ จากจุดหนึ่งขยายต่อไปอีกจุดหนึ่ง และจุดต่อๆ ไปรวมกันก่อเป็น ‘พลัง’ ที่จะขับเคลื่อนให้ไปสู่ จุดหมายที่ตั้งเป้าไว้ ‘น�้ำใจ’ เพียงเล็กน้อยเช่นกันที่เราสามารถมอบให้กับทุกชีวิตบนโลก โดยแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อ ต่อกันนั้นก็มี ‘พลัง’ อย่างน่าทึ่ง บ่อยครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาล้างหน้า และได้พบกับมดที่เดินอยู่บน อ่างล้างหน้า ขณะที่ผมก�ำลังจะเปิดน�้ำจากก๊อกพลันในใจก็ฉุกนึกขึ้นได้ว่า เออ…เดี๋ยวน�้ำก็พุ่งซัดเจ้ามด ตัวนี้ดิ่งตกลงไปในท่อน�้ำหรอก ผมจึงยังไม่เปิดน�้ำ แล้วก็ค่อยๆ ใช้นิ้วมือต้อนให้มดเดินขึ้นมาที่นิ้วแล้วก็ เอามดตัวนั้นไปปล่อยนอกห้องน�้ำ ทันทีที่ค่อยๆ ปล่อยมดออกจากมือ ความรู้สึกในใจก็เกิดขึ้นว่า อืม… วันนี้เราก็ได้มอบน�้ำใจให้กับสัตว์ตัวเล็กๆ โดยที่ไม่ท�ำให้มันต้องจมน�้ำดิ่งท่อตายไป ซึ่งก็ท�ำให้เช้าในวันนั้น เกิดรอยยิ้มเล็กๆ ในใจได้…ที่เล่ามานี้ใช่ว่าผมจะท�ำได้ตลอดทุกครั้งไปหรอกครับ แต่ทุกครั้งหรือเมื่อใด ก็ตามที่ผม ‘ระลึก’ ได้ ผมก็จะพยายามท�ำให้ได้มากที่สุด เพราะนี่ก็เป็นการ ‘ฝึก’ ปันน�้ำใจให้กับเพื่อนร่วม โลกได้อีกรูปเเบบหนึ่งโดยที่เราค้นพบได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละ งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนิตยสาร FINE DAE ผ่านพ้นไปด้วยดี และเต็มไปด้วยสีสันแห่ง ความสุข สนุกสนาน คละเคล้าไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มาร่วมงาน ภาพแห่งความประทับใจนี้จะถูกจดจ�ำ บันทึกและเก็บไว้ในใจตลอดไป ขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้ง ส�ำหรับทุกน�้ำใจที่ท่านได้มอบให้กับทีมงาน FINE DAE อีกทั้งยังได้ร่วมกันมอบ และแบ่งปันความสุขให้กับ น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสจากสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยที่ทุกท่านได้น�ำมามอบให้เราเพื่อส่งต่อน�้ำใจ และแบ่งปันความสุขต่อไปได้อีกอย่างไม่มีสิ้นสุด ‘พลังน�้ำใจ’ ที่พวกเราได้มอบให้แก่กันในวันนี้จะหลอม รวมกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่ท�ำให้โลกใบนี้ยังคงงดงามและสดใสต่อไป ขอให้มีความสุขในทุกลมหายใจครับ :) Models: ธวัชชัย เกษศรี และรัตนภรณ์ สุวรรณธรรมา Photographer: สถาพร กองอยู่ Location: The Silapa Thai Lounge & Bar, Shangri-La Hotel Chiang Mai Costumes: Genesis International Tailors @ Shangri-La Hotel (floor 1)

บ่อยครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาล้าง หน้า และได้พบกับมดที่เดินอยู่บน อ่างล้างหน้า ขณะที่ผมก�ำลังจะ เปิดน�้ำจากก๊อกพลันในใจก็ฉุกนึก ขึ้นได้ว่า เออ…เดี๋ยวน�้ำก็พุ่งซัดเจ้า มดตัวนี้ดิ่งตกลงไปในท่อน�้ำหรอก Fine People

Contents Fine Fine Fine Fine Talk Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine

Talk Days Globe Po l l s o f T h e We e k Biz Shopping Decor Ease Sport Style High Vo y a g e Stay Dining We e k e n d News Deals Smile

Publisher: Sor.Siri Suvannaphoum Co., Ltd. President ดร.อนุชิต ฤกษ์สมบูรณ์ดี Consultant จงเจตน์ ศิริ Consulting Editor จิรกฤตย์ ศิริธนาวัตต์ ภิเสกสัณห์ ธนหิรัญสกุล Editor จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ Contributors Social Editor/ Reporter อดิเทพ น่วมเจิม Photographer สถาพร กองอยู่ ธวัชชัย เกษศรี Graphic Designers ทศพล นิลสิน เอ็มเรียนจบคณะศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ สถาพร กองอยู่, วัฒนา กาสุยะ o Stylist ไข่มุก แสงมีอานุภาพ นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล Event & Organizer ภาคิน ฐานุตราพงศ์ ล้านนา เชียงใหม่ เป็นคนรักในการถ่ายภาพตั้งแต่ Sales & Marketing Director อลิสา สมพงษ์ สมัยเรียน จบมาเลยประกอบอาชีพช่างภาพ Sales & Marketing Manager ธิดารักษ์ จามพฤกษ์ Assistant Sale & Marketing Director ชามาณัฏฐ์ ปุณณ์ณพิชญ์ อิสระโดยรับงานในชื่อ Cheefah Production Accounting & Finance ณัฐธยาน์ ปัทมชัยยันต์ (ชี้ฟ้า โปรดักชั่น) เพราะช่างภาพของเราถ่าย Assistant to Accounting & Finance นาตยา ปิติดา ภาพตัวเองไม่ได้ เอ็มเลยมาช่วยเราถ่ายภาพ Customer Service ชวิศา น่วมเจิม Trainee ศรสวรรค์ อุปธรรม ช่างภาพเราที่พ่วงเป็นนายแบบลงในคอลัมน์ FINE STYLE และโทษฐาน ที่รู้จักกัน เอ็มก็เลยมาเป็นนายแบบปก FINE DAE ฉบับนี้คู่กับคุณแยม พีอาร์สาวสวยจากแชงกรี-ลา FOR ADVERTISING Please contact 0 5381 0801, 08 5694 4123 and 08 1530 5185 E-mail: nobita.svp@gmail.com (Nobita) OFFICE Address Sor Siri Suvannaphoum Co. Ltd. 119/48 Moo 5, Tambon Suthep Muang district, Chiang Mai 50200 Tel: 0 5381 0801 Fax: 0 5381 0811 Website: www.finedaemag.com E-mail: finedae@finedaemag.com http://twitter.com/finedaemag www.facebook.com/finedaemag

2

F I N E DA E M AG A Z I N E

ศิริพงษ์ วัฒนไพบูลย์ พี่โก๋เป็นผู้สื่อข่าว และนักเขียนอิสระให้กับ หนังสือพิมพ์หลายฉบับในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ เ ขายั ง เป็ น นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ รายการ The Movie Show ทางสถานี วิ ท ยุ เ สี ย งจากแม่ โ จ้ F.M. 95.5 Mhz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พี่โก๋เขียนคอลัมน์กีฬาประจ�ำให้กับเราใน FINE SPORT และฉบับนี้เขายังเล่าให้เราฟังเรื่อง ‘ถุงยังชีพ’ ในคอลัมน์ TALK OF THE WEEK ด้วย

ภิเสกสัณห์ ธนหิรัญสกุล (เบิร์ท) บรรณาธิการที่ปรึกษา

2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 26 28 30 32 34 36 42 44 ชวณัฐ สุวรรณ ป้องเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ จบจากลาดกระบัง และก�ำลังเรียนปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการ ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ป้อง มีงานออกแบบตัวอักษรเท่ๆ ให้กับหน่วยงาน ธุรกิจหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบ ปกพ็อคเกตบุ๊ค ภายใต้แบรนด์ Wonderwhale ไปดูได้ที่ www.facebook.com/wonderwhale ป้องรับอาสาท�ำภาพประกอบคอลัมน์ FINE READ และข้อมูลเชิงสถิติ เก๋ๆ ใน FINE INFO หน้า 10 ณวันรัตน์ สุริยะมณี ตาลเป็ น สาวร่ า งใหญ่ วั ย กลางคนที่ ศ รั ท รา ความเป็นฝาแฝดของตัวเอง และภาคภูมิกับการ เป็นนิสิตคณะนิเทศศาตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตาลบอกว่ า เธอชื่น ชอบแนวคิด ของหนัง สือ Fine Dae มากเพราะมีบรรทัดฐานเดียวกันคือ ‘ความสุข’ ครั้งนี้ตาลเอาประสบการณ์อันแสน สุขีปรีดาของเธอจากการไปเยือนแดนปลาดิบมา ฝากเราในคอลัมน์ FINE VOYAGE หน้า 28


F I N E D AY S

E v e n t s

&

E x h i b i t i o n s

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

Now - 4th October PURELY PRINTS @ Tita Gallery, Mae Rim, Chiang Mai

นิ ท รรศการโดยกลุ ่ ม โต๊ ะ พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ 1 เป็ น นิ ท รรศการ ภาพพิ ม พ์ ข องศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ล้านนา วิทยาเขตเจ็ดยอด พบกับผลงานภาพพิมพ์กว่า 50 ชิ้นที่มีเทคนิคการพิมพ์อันหลากหลาย ตั้งแต่วันนี้ - 4 ตุลาคม ที่ติตา แกลเลอรี่ อ�ำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0 5329 8373

5th - 14th October CHIANG MAI MOTOR EXPO 2012 @ Chiang Mai Hall, Central Plaza Chiang Mai Airport

พบกับมหกรรมยานยนต์เพื่อคนรักรถ The Best Cars for the Best World สุ ด ยอดนวั ต กรรมยานยนต์ เพื่อคน เพื่อโลก งานเดียวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อคนรัก รถทั่วภาคเหนือ พิเศษสุด...เพียงลงทะเบียนเข้างานมีสิทธิ์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ส�ำหรับผู้ที่จองรถภายในงาน ลุ้นรับ IPHONE 5 ก่อนใคร ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5399 9199

4th October RETRO ROCK PARTY 2 @ Chiq Bar, Charoenraj Road, Chiang Mai

แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม ร็อคเกอร์รุ่นใหญ่ เจ้าของเพลง ฮิตและเพลงรักอันหลากหลาย จะมาสร้างความมันส์กับ งาน Retro Rock Party 2 ใครไม่อยากพลาดความ สะใจกับบทเพลงอกหักเจ็บลึก ก็มาเจอกันได้ที่ Chiq Bar ถนนเจริญราษฎร์ ริมแม่น�้ำปิง ติดกับสะพานถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ วันที่ 4 ตุลาคม นี้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5324 5241 4

F I N E DA E M AG A Z I N E

Now - 6th October DREAMING NOTEBOOK BY YUSUKE SHIMURA @ Gallery Seescape, Nimmanhaemin Soi 17

ผลงานจากศิลปินชาวญี่ปุ่น ยูสุเกะ ชิมุระ กับแนวคิดการ สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินอยาก ถ่ายทอด ‘ซุปเปอร์ฮีโร่’ ในความทรงจ�ำของเขา ซึ่งงานนี้ มีก�ำหนดจัดหลายๆ ที่ทั้งโตเกียว สิงคโปร์ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่บ้านเรา คือ Gallery Seescape ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 08 6114 2845 หรือ www.facebook.com/galleryseescape

28th September - 7th October MADIFESTO 2012 ‘SUPERCULTURE’ @ Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะประจ�ำปี Madifesto 2012 เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย น�ำเสนอผลงาน สื่อศิลปะ การออกแบบสื่อ สื่อสารสนเทศ และปฏิบัติการใน ชีวิตประจ�ำวันในฐานะสื่อ ผ่านปฏิบัติการและเทคนิคในรูปแบบ ต่างๆ ที่ปีนี้มาในหัวข้อ ‘Superculture’ จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5321 8280 หรื อ www.cmumuseum.org

13th - 27th October FIFTH STEP TO LANNA ARTIST WAY @ Chiang Mai University Art Center

Now BLACK GHOST FISH @ Chiang Mai Zoo Aquarium

นิ ท รรศการ ‘ก้ า วที่ ห ้ า สู ่ ส ายทางสล่ า ลานนา’ โดยศิ ล ปิ น พรชั ย ใจมา ซึ่ ง เป็ น การแสดงเดี่ ย ว ผลงานตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2530 – 2555 วั น ที่ 13 - 27 ตุ ล าคม 2555 พิ ธี เ ปิ ด นิ ท รรศการจั ด ขึ้ น ในวั น เสาร์ ที่ 13 ตุ ล าคม เวลา 15.55 น. ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5321 8280 หรื อ www.cmumuseum.org

เชียงใหม่ ซู อควาเรียมได้เปิดส่วนจัดแสดงใหม่ที่มีชื่อ ว่ า ‘ตู ้ แ บล็ ค โกสต์ ’ โซนส� ำ รวจลุ ่ ม น�้ ำ ในป่ า ลึ ก Jungle Explorer โดยมีการน�ำปลาสายพันธุ์ใหม่ คือปลาแบล็ค โกสต์ (Black Ghost Knife-fish) หรือ ปลาผีด�ำ ซึ่ง มี ลั ก ษณะล� ำ ตั ว สี ด� ำ เคลื่ อ นไหวคล้ า ยผี ทางเชี ย งใหม่ ซู อควาเรี ย ม จึ ง ได้ จั ด ตู ้ จั ด แสดงเป็ น มี สี ด� ำ และเพิ่ ม ความน่ารักเพื่อไม่ให้ดูน่ากลัวด้วยการท�ำรูปปั้นผีน้อย ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่ ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0 5389 3111 หรือ www.chiangmaiaquarium.com

10th October GREASY CAFE LIVE CONCERT @ Warm Up Cafe, Nimmanhaemin, Chiang Mai ก�ำลังป๊อบอย่างมากส�ำหรับ เล็ก-อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร หรือ Greasy Cafe และล่าสุดเขาจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตให้ ชาวเชียงใหม่ได้ร้องตามอีกครั้งที่ วอร์ม อัพ คาเฟ่ ถนนนิมมานเหมินท์ ในโซนข้างนอก ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ ล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม นี้ ข้ อ มู ล เพ่ิ ม เติ ม : โทร. 0 5340 0677

13th October ROOM 39 LIVE CONCERT @ Blar Blar Bar, Nimmanhaemin Road Soi Room 39 วงดนตรีสองหนุ่มหนึ่งสาวแนวเพลง easy listening จากค่ า ย Loveis จะมาจั ด แสดงคอนเสิ ร ์ ต เพลงเพราะๆ ของพวกเขาและเพลงคัฟเวอร์อุ่นๆ จาก ศิลปินหลากหลาย ที่ร้านบลาร์ บลาร์ บาร์ อยู่ระหว่าง ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5 กับซอย 7 Room 39 ขึ้น เล่น 23.00 น. เป็นต้นไป 13 ตุลาคม นี้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร 0 5322 2222


FINE GLOBE W W W. F I N E D A E M A G . C O M

W o r l d w i d e

P e r s p e c t i v e

แถวนี้แม่ง ‘เขื่อน’ บอกตรงๆ ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ ปลาน�้ำโขงเดินพาเหรดที่สยามถามหานายกฯ ชาวบ้าน 7 จังหวัดภาคอีสานพาปลาบึกแม่น�้ำโขง บุกกรุงเทพฯ เดินขบวนสร้างความเข้าใจท�ำไมชาวบ้าน ต้องต้านเขื่อน ก่อนเคลื่อนขบวนร้อง ‘ยิ่งลักษณ์’ หยุดซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีการจัดนิทรรศการ และการรณรงค์ ‘ปกป้องแม่น�้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี’ และมีการเดินรณรงค์ในย่านสยามสแควร์พร้อมป้าย ผ้าและหุ่นปลาบึกยักษ์เข้ามาแหวกว่ายบนพื้นที่ใจกลาง กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงเรื่อง ความส�ำคัญของเขื่อน โดยชาวบ้านจากเครือข่ายสภา องค์กรชุมชนต�ำบลลุ่มน�้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน และ องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะเดิน ทางไปยื่นข้อเรียกร้อง รวมทั้งโปสการ์ดปลาบึก เพื่อ หยุดเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งลงนามโดยประชาชนทั่วไปรวมกว่า 9,055 รายชือ่ ต่อนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ท�ำเนียบรัฐบาล

ที่มา: ส�ำนักข่าวประชาไท/ ชื่อเรื่องน�ำมาจากสารคดีของกลุ่ม Klang Muang Film

ชาวเน็ตโหวต 10 อันดับรูปปั้น

อัปลักษณ์แห่งชาติจีนประจ�ำปี 2012 เพราะบางทีศิลปะและความอัปลักษณ์ก็ต่างกันเพียงอิฐ ก้อนเดียว เมื่อเร็วๆ นี้ สื่อจีนได้น�ำภาพรูปปั้น ‘เหินฟ้า’ ใน เมืองอู่หลู่มู่ฉี มาเผยแพร่ จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่น ไปทั่วสังคมออนไลน์ และพาลไปถึงรูปปั้นหน้าตาประหลาด อีกมากมายทั่วประเทศ สืบเนื่องจากการพัฒนาเขตเมือง อย่างรวดเร็วในช่วงหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศจีน เมือง ต่างๆ นิยมสร้างงานประติมากรรมกันชนิดไม่ลืมหูลืมตา จน ในปัจจุบันปรากฏประติมากรรมรูปปั้นที่ดูพิลึกพิเรนทร์ เป็น ทัศนอุจาดเกลื่อนตามเมืองใหญ่น้อยทั่วประเทศ ล่าสุด เว็ปไซต์ชื่อดังในจีน arts.cul.sohu.com ได้ จัดการลงคะแนน ‘สิบอันดับประติมากรรมยอดแย่ทั่วประเทศ ประจ�ำปี 2012’ (National Top Ten Ugly Sculpture Selection) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะมีการสรุปคะแนนและ ประกาศผลเดือน พ.ย. นี้

มนตรี จันทวงศ์ จาก โครงการฟื้นฟูนิเวศใน ภูมิภาคแม่น�้ำโขง (TERRA) กล่าวว่าเขื่อนไซยะบุรีเป็น เขื่อนของประเทศไทยที่ไปใช้ พื้นที่ของประเทศลาวและจ่าย ค่าสัมปทาน และไทยเป็นผู้รับซื้อ ไฟฟ้าถึง 95% “เขื่อนไซยะบุรีจะสร้าง ผลกระทบต่อชาวบ้านลุ่มน�้ำโขงในภาคอีสานของไทย โดยจะท�ำให้การไหลของแม่น�้ำโขงไม่เป็นไปตามฤดูกาล เช่นอาจจะท�ำให้น�้ำในหน้าแล้งสูงกว่าปกติถึงประมาณ 3 เมตร หรือน�้ำลดลงอย่างมากทางตอนล่างของ เขื่อน เพราะฉะนั้นการท�ำประมง เกษตรริมโขง การ ร่อนทอง หรือการเก็บไก (สาหร่ายในแม่น�้ำโขง) ที่ เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจะต้องได้รับผลกระทบอย่าง แน่นอน” มนตรีกล่าว ขณะที่วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ จากเครือข่าย พลังงานเพื่อนิเวศวิทยาในลุ่มแม่น�้ำโขง กล่าว “เรา ยังมีไฟฟ้ามากพอ แล้วจ�ำเป็นไหมที่เราต้องสร้าง เขื่อนนี้เพื่อแลกกับระบบนิเวศและปลาแม่น�้ำโขง เรามีวิธี ผลิตไฟฟ้าที่ไม่ท�ำลายหลายวิธี และมีวิธีการประหยัด พลังงาน เราควรจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ�ำเป็นต้องสร้างเขื่อนเลย”

นักศึกษาจีนจองโต๊ะเรียนข้ามคืน

หนังสือพิมพ์เดลิเมล์รายงานว่า นักศึกษาจีนต้อง มีวิถีชีวิตในการแข่งขันอย่างสูงในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การเข้าเรียนในห้อง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยชิงเต่า (Qingdao University) ตอนใต้ของมณฑลชานตง ต้องรู้วิธีที่จะดอดเข้าห้องเรียนตั้งแต่ในช่วงกลางคืน เพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะมีที่นั่งเรียนในช่วงเช้า หลายรายได้ใช้วิธีปีนเข้าทางกระจกห้องสมุด และไปเข้า ประตูเพื่อเข้าไปยังห้องเรียน ขณะที่บางรายใช้วิธีวาง ป้ายมีข้อความว่า ‘จองแล้ว’ และป้องกันไม่ให้นักเรียน รายอื่นมาแย่งเก้าอี้ที่ดีที่สุด นับเป็นการแข่งขันในเรื่อง พื้นที่การศึกษาอย่างเข้มข้นและน่าตกใจกับประเทศที่ มีประชากรมากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่ นักศึกษาส่วนใหญ่เคร่งเครียดกับการบังคับใครสักคนใน กลุ่มเพื่อนไปจองโต๊ะที่ผับดังในคืนวันศุกร์

ที่มา: www.dailymail.co.uk

ครบ 60 ปี ฮอลิเดย์ อินน์ กับห้องพัก 661,000 ห้อง ทั่วโลก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ และ www.arts.cul.sohu.com

(ซ้าย) หุ่นกันดั้มสัญชาติจีน ที่สวนสนุกในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน (ขวา) รูปปั้น ‘เหินฟ้า’ ขนาดเท่าตึก 5 ชั้นในเมืองอู่หลู่มู่ฉี

6

F I N E DA E M AG A Z I N E

มีไม่กี่โรงแรมในโลกที่จะมีเครือข่ายมาถึงระดับ1,000 แห่ง แต่เครือฮอลิเดย์ อินน์ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 60 ปีไป ตอนนี้มีถึง 4,500 แห่ง หรือมากกว่า 661,000 ห้องพักทั่วโลก! เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 จากโมเต็ล เล็กๆ สู่การเป็นส่วนหนึ่งของ British Intercontinental Hotel Group ปัจจุบันเชนโรงแรมยักษ์ใหญ่แห่งนี้มี แบรนด์ในเครือได้แก่ ฮอลิเดย์ อินน์, ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส และฮอลิเดย์ อินน์ คลับ เวเคชั่นส์ ในปัจจุบันทางแบรนด์เปิดให้บริการการจองผ่าน ระบบออนไลน์ รวมทั้งได้มีการเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็น จากลูกค้าเพื่อมาพัฒนาโรงแรมจนท�ำให้มีบริการส�ำหรับ เด็กๆ ที่เข้าพักโรงแรมสามารถอยู่ และกินฟรีได้ตลอด เวลาที่เข้าพักอีกด้วย ท�ำให้มียอดรวมการใช้ห้องพักสูง ถึงปีละกว่า 100 ล้านคืน ล่าสุดได้ท�ำการเปิดตัวโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ฉางไป่ซาน ประเทศจีน ซึ่งเป็น โรงแรมแห่งที่ 60 ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย


QUOTE OF THE WEEK A nation reveals itself not only by the men it produces, but also by the men it honors, the men it remembers. John F.Kennedy

ไม่เพียงแค่ประชากร ที่จะเปิดเผยว่าชาติ ของตนเองเป็นอย่างไร หากแต่เป็นคนที่ประชาชนนับถือ และจดจ�ำ, จอห์น เอฟ เคนเนดี (ที่มา: น�ำมาจากเฟซบุ๊คของ ผาด พาสิกรณ์ ต่อข่าวจ�ำลองแผนป้องกัน สัตว์หลุดของสวนสัตว์เขาดิน)

จับเสือเขาดิน สวนสัตว์ดุสิต จัดท�ำแผนป้องกัน สัตว์หลุด และระงับเหตุสัตว์หลุด เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน ของพนักงานและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิต โดย ฝ่ายบ�ำรุงสัตว์สวนสัตว์ดุสิต ได้ท�ำแผนจ�ำลองเหตุการณ์ เสือ โคร่งหลุดออกจากกรง พร้อมประกาศให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และ กันออกนอกพื้นที่ โดยส่งทีมงานที่มีความช�ำนาญในการไล่ต้อน พร้อมใช้อุปกรณ์ ปืนยิงยาสลบ ตาข่าย ที่สวนสัตว์ดุสิต เมื่อต้น เดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่มา/ ภาพ: หนังสือพิมพ์มติชน

หาเสียง หาเสียว

บอสเนียตัดสิทธิ์ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรี เหตุใช้หนังโป๊หาเสียง เอเอฟพี - คณะกรรมการเลือกตั้งของบอสเนียเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาได้ตัด สิทธิ์ผู้สมัครอิสระรายหนึ่งที่ลงชิงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองเซนิกา ประเทศบอสเนีย หลังจากมีการเผยแพร่ภาพและหนังโป๊บนเว็บไซต์ของตนเองเพื่อดึงดูดผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ถ้อยแถลงของคณะกรรมการเลือกตั้งระบุว่านายไมรัด ฮัดเซียห์เมโตวิช ฝ่าฝืนกฎหมายเลือก ตั้งของบอสเนีย ด้วยการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอลามกระหว่างหาเสียง ก่อนหน้าศึกเลือก ตั้งวันที่ 7 ตุลาคม รายงานข่าวระบุว่าคลิปและภาพลามกถูกถอดจากเว็บไซต์หาเสียงอย่างเป็นทางการของผู้ สมัครรายนี้ในทันทีเมื่อวันที่ 21กันยายน ตามค�ำสั่งของคณะกรรมการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามนายฮัดเซียห์เมโตวิช เปิดเผยกับเอเอฟพีว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อค�ำตัดสิน ดังกล่าว “ผมแค่วางลิงค์ไปยังภาพและคลิป เพื่อหวังมีประชาชนให้ความสนใจต่อแผนงาน ในต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีของผมมากขึ้นก็เท่านั้น” เขากล่าว “มันก็แค่รูปแบบหนึ่งของการ โปรโมทและยุทธศาสตร์นี้ก็ได้ผล เพราะมีคนให้ความสนใจกับแผนงานของผมมากขึ้น” บนเว็บไซต์หาเสียงของนายฮัดเซียห์เมโตวิช ปรากฏลิงค์หนึ่งติดประกาศว่า “ส�ำหรับ ผู้ใหญ่” และหลังจากคลิกยืนยันว่าผู้เข้าชมมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป ก็จะพบกับคลิปหนังโป๊แนว ฮาร์ดคอร์ต่างๆ นานา ขณะที่ตรงชื่อหมวดระบุว่า “คลิปเหล่านี้เชื่อมต่อโดยนายกเทศมนตรี” ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ชมคลิป ผู้เข้าชมยังต้องตอบค�ำถามหลายค�ำถาม อาทิเช่น “อะไร คือสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับสังคม” โดยมีค�ำตอบให้เลือกคือ งาน งบประมาณของเมืองหรือเงิน ในบัญชีส่วนตัวของนายกเทศมนตรีเซนิกาคนปัจจุบัน


FINE POLLS W W W. F I N E D A E M A G . C O M

คุณคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์น�้ำท่วมในปีนี้?

ธัญณภัสส์ สุริยะมณี / อาชีพอิสระ “ผ่านมาหนึ่งปียังไม่เห็นโครงการที่ป้องกัน น�้ำท่วมที่เป็นรูปธรรม ที่จะท�ำให้ประชาชนไม่ หวาดหวั่นได้เลย จังหวัดที่ประสบน�้ำท่วมทุก ปีก็ยังเดือดร้อนเหมือนเดิม หน่วยงานรัฐไม่มี การให้ความรู้ประชาชนถึงการรับมือกับอุทกภัย ประชาชนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เจอมา เอง อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่าง มีสติเพื่อจะแก้ทุกปัญหาที่จะเข้ามาให้ผ่านพ้น ไปด้วยดี”

ธนรัตน์ โสภา/ Event Co-ordinator MMC Event&Organizer “ปัญหาน�้ำท่วมก็เหมือนปัญหาสังคม ยิ่ง พยายามแก้ไข ยิ่งควบคุม ทุกอย่างก็ยิ่ง ลุกลาม...ทางแก้มีแต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้มาก อย่าง น้อยก็ช่วยบรรเทาให้น้อยลง แต่ห้ามไม่ให้เกิด ขึ้นเลยเป็นไปแทบไม่ได้....ยังไงก็ขอเป็นก�ำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยทุกคน ขอให้แข้มแข็ง และขอให้ ผ่านวิกฤตน�้ำไปให้ได้ สู้ๆ”

ภาวิณี อิ่นแก้ว/ นักศึกษา “ดูเหมือนจะมีการเตรียมการเป็นอย่างดีเพราะ ว่ามีบทเรียนมาจากปีที่แล้ว แต่วิธีการแก้ปัญหา จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ต้องพิสูจน์กัน”

สุทธิลักษณ์ จันทร์ตระกูล/ นักศึกษา “เป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ เราจึงท�ำได้ เพียงช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะช่วย กันได้”

วรพจน์ เพชรขุ้ม/ อดีตนักมวยสากล สมัครเล่น เหรียญเงิน โอลิมปิค 2004 “ผมเคยมาเรียนที่พลศึกษา 4 ปี จึงมีความ ผูกพันกับจังหวัดสุโขทัยพอสมควร ก็ขอ แสดงความห่วงใยและเป็นก�ำลังใจให้กับชาว สุโขทัยทุกๆ ท่าน ส่วนจังหวัดต่อๆ ไป ที่ ‘น้องน�้ำ’ ก�ำลังไหลไป ก็ต้องเตรียมตัว รับมือให้พร้อม เอาประสบการณ์จากปีที่แล้ว มาเป็นบทเรียนในครั้งนี้”

พิมพร เสาร์ทิพย์/ บาริสต้า “น�้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ สามารถป้องกันได้ โดยต้องได้รับการแก้ไขจาก ผู้มีความรู้ ต้องมีหน่วยงานค่อยแจ้งภัยเวลามี ฝนตกหนัก หรือน�้ำก�ำลังจะเข้าท่วม ประกาศว่า ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงภัย”

ชยันต์ สินสกุล/ นักศึกษา “ท�ำได้เต็มที่แค่ส่งแรงใจผ่าน Sms ให้ก�ำลัง ใจผู้ประสบภัย และก็คงต้องล�ำบากพี่ๆ นัก ร้องนักแสดงหลายๆ ท่าน ที่ต้องร้องเพลง หาเงินมาช่วยน�้ำท่วมกันเยอะๆ แล้วละครับ”

ศุภรัศมิ์ วงศ์อินทร์/ หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา รักษาการผู้อ�ำนวยการกองการ ศึกษา เทศบาลต�ำบลไชยสถาน อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ “การบริหารจัดการปัญหาน�้ำท่วมเป็นปัญหา ใหญ่ของทุกภาคส่วน เกี่ยวข้องกับทุกคน ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ การแก้ปัญหา จัดการยังขาดการบูรณาการร่วมกัน ยังมี การน�ำการเมืองเข้ามาแทรก อยากให้ทุกภาค ส่วนมองที่จุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาเพื่อ ประชาชน อย่าได้มองว่าจะช่วยเหลือใคร จะได้ หรือเสียผลประโยชน์อย่างไร”


FINE READ

T a l k

o f

T h e

W e e k

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

“ ถุ ง ยั ง ชี พ ถุ ง ยั ง ช า ติ เ พื่ อ น ย า ม ย า ก ย า ม น�้ ำ ท ่ ว ม ” ตื่นเช้าในวันที่ผมนั่งเขียนต้นฉบับนี้ ปรากฏว่าที่เชียงใหม่ ตอนเช้าเริ่มมีอากาศเย็นลงเหมือนกับว่าจะมีลมหนาวพัดเข้า มาในระยะเวลาอันใกล้นี้ เข้าไปดูภาพถ่ายอากาศทางดาวเทียม ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าร่องความกดอากาศสูง จากจีนเริ่มที่จะแผ่ขยายลงมาทางใต้ ขยับมาทางเหนือของ ประเทศไทยบ้างแล้ว นั่นก็คงเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนก็ คงจะหมดไป แล้วฤดูหนาวที่หลายคนรอคอยจะเข้ามาแทนที่ ก็ คงจะเป็นเรื่องดีส�ำหรับคนเชียงใหม่ที่ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่อง ของปัญหาน�้ำท่วมกันอีก เพราะฝนจากนี้ไปก็คงจะน้อยลง การเตรียมการป้องกันน�้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ก็ดูจะดี เลิศอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกแม่น�้ำปิงทั้งสายให้กว้าง บ้าง ลึกบ้างเป็นระยะทางถึง 111 กิโลเมตร การวางกระสอบ ทรายและพนังกั้นน�้ำคอนกรีตของเทศบาลนครเชียงใหม่รอบ ฝั่งแม่น�้ำปิง และที่ส�ำคัญระดับน�้ำของแม่น�้ำปิงก็มีแค่ 2 เมตร กว่าๆ ยังห่างไกลจากระดับน�้ำท่วมเชียงใหม่อีกเยอะ ถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ดูแล้วว่าจะปลอดภัยจาก สภาวะน�้ำท่วมค่อนข้างจะชัวร์ แต่ในภาคกลางไปจนถึง กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ยังไม่แน่ เพราะเท่าที่ผมเข้าไปดูการ พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ก็ยังคงมีการแจ้งว่า ในภาคเหนือตอนล่างไปจนถึงภาคกลางยังจะมีฝนตกลงมา อย่างต่อเนื่อง รวมไปจนถึงสถานการณ์ของน�้ำท่วมที่เริ่มมา ตั้งแต่เริ่มฤดูฝน ที่มีน�้ำท่วมตั้งแต่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อยุธยา และท�ำท่าจะลามไปในหลายๆ พื้นที่ ทั้งที่การ เตรียม การป้องกันน�้ำท่วมของรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อม 10

F I N E DA E M AG A Z I N E

การแก้ไขปัญหามาตั้งแต่หลังน�้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว มีการ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการใช้งบประมาณ ถึง 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งเอาเข้าจริงจะแก้ไขปัญหาเรื่องน�้ำ ท่วมให้บรรเทาเบาบางลงได้หรือไม่ ก็คงต้องรอดูกันต่อไป นึกแล้วก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันครับ ใครจะไปคิดว่าคนใน เมืองหลวงของประเทศไทยเรา เมืองศิวิไลซ์ที่อะไรก็พรั่ง พร้อมไปหมด จะมีโอกาสได้ใช้ ‘ถุงยังชีพ’ สถานการณ์ปกติ ‘ถุงยังชีพ’ เป็นเรื่องไกลตัวเรามาก นะครับ บ้านเราไม่ค่อยเจอมหันตภัยใดๆ รวมทั้งเราก็สงบ สุขเกินกว่าจะมีสงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเนิ่นนาน ถุง ยังชีพจึงเป็นเพียงกลุ่มค�ำที่เรารับรู้กันอยู่ห่างๆ แล้วให้มา นั่งคิดกันว่าในถุงหนึ่งใบนั้นมันมีอะไรประกอบอยู่บ้าง เราก็ คงแจงได้ไม่ครบนัก กระทั่งต้องมีเพื่อนๆ เราหลายท่านได้ใช้ จริงจังก็เมื่อน�้ำท่วมหนักเมื่อปีที่แล้ว นั่นแหละจึงได้ซาบซึ้ง ท่ามกลางความโหดร้ายของสถานการณ์จากปัญหาน�้ำ ท่วมไม่ว่าจะปีที่แล้ว หรือล่าสุดกับจังหวัดสุโขทัยเมื่อต้นเดือน กันยายนที่ผ่านมานี้ ‘ถุงยังชีพ’ ก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ ของ ‘น�้ำใจ’ โดยผู้ไม่ประสบภัยมอบให้กับผู้ประสบภัยเสมอ ข้อมูลของสภากาชาดไทยบอกเราว่าภายในถุงยังชีพนั้น ควรจะมี อาหารแห้ง อาหารกระป๋องพร้อมที่เปิด ข้าวสาร น�้ำดื่ม กระบอกไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย เทียนไข ไม้ขีดไฟ ชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญประจ�ำบ้าน กระดาษทิชชูและ กระดาษช�ำระ ผ้าอนามัย รองเท้าแตะ สบู่ ยาสีฟัน ถุงด�ำ

ส�ำหรับใส่ขยะ ฯลฯ หรือก็คือสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรง ชีพ เนื่องจากผู้ประสบภัยน�้ำท่วมส่วนใหญ่จะไม่สามารถหา สิ่งของเหล่านี้ได้ นอกจากนี้อาจจะมีสิ่งของอื่น เช่น นกหวีด เพื่อใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เชือกไนล่อนส�ำหรับ ใช้มัดของหรือใช้ตากเสื้อผ้า หรือแผ่นพลาสติกและเทปกาว เพื่อใช้ท�ำที่หลบภัย นั่นก็เป็นถุงยังชีพทั่วๆ ไป ยังมีถุงยังชีพ อีกประเภทหนึ่งที่ใครได้ไปจะถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุด นั่นก็คือ ถุงยังชีพพระราชทานนั่นเอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ จะพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยทุกครั้งที่เกิดน�้ำ ท่วม ภายในถุงยังชีพพระราชทานนั้นก็จะมีสิ่งของที่จ�ำเป็น ในการด�ำรงชีพเหมือนถุงยังชีพทั่วๆ ไป ต่างกันเพียงแต่ว่า ถุงยังชีพพระราชทานจะมีการคัดเลือกของใช้ที่มีคุณภาพและ มีจ�ำนวนมากกว่าถุงยังชีพทั่วๆ ไปเพื่อให้สมพระเกียรติและ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นั่นเอง จากการที่ผมเองได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดในจัดการบรรจุ สิ่งของลงในถุงยังชีพนั้นพบว่าการบรรจุนั้นนอกจากจะ เลือกประเภทของสิ่งที่จะบรรจุให้เหมาะสมกับการด�ำรงชีพ แล้ว ยังจะต้องค�ำนึงถึงคุณภาพด้วยโดยเฉพาะของส�ำหรับ บริโภค เช่น อาหารกระป๋องจะต้องไม่หมดอายุ เป็นต้น เคยมี เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วและมีการร้องเรียนจากหลายพื้นที่ ที่น�ำสินค้าหมดอายุไปบรรจุอยู่ในถุงยังชีพ


สถานการณ์ปกติ ‘ถุงยังชีพ’ เป็นเรื่อง ไกลตัวเรามากนะครับ บ้านเราไม่ค่อยเจอ มหันตภัยใดๆ รวมทั้งเราก็สงบสุขเกิน กว่าจะมีสงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เนิ่นนาน ถุงยังชีพจึงเป็นเพียงกลุ่มค�ำที่ เรารับรู้กันอยู่ห่างๆ แล้วให้มานั่งคิดกันว่า ในถุงหนึ่งใบนั้นมันมีอะไรประกอบอยู่บ้าง เราก็คงแจงได้ไม่ครบนัก กระทั่งต้องมี เพื่อนๆ เราหลายท่านได้ใช้จริงจังก็เมื่อน�้ำ ท่วมหนักเมื่อปีที่แล้ว นั่นแหละจึงได้ซาบซึ้ง

ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญมากเพราะถ้าน�ำอาหารกระป๋องที่หมดอายุไปรับประทาน ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ประสบภัยได้ นอกจากนี้การเลือกสิ่งของที่จะบรรจุให้ตรง กับหลักศาสนาของชุมชนก็เป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ต้องจัด ของโดยเฉพาะส่วนที่เป็นอาหารเป็นพิเศษให้ถูกต้องตามหลักศาสนาด้วย ซึ่งหลายครั้งผู้ที่ บรรจุของไม่ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ และน�ำของที่ผิดหลักศาสนาไปแจกจ่าย ของเหล่า นั่นก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด และอาจจะเกิดการขุ่นข้องหมองใจการเกิดขึ้นได้ ส�ำหรับสนนราคาของถุงยังชีพทั่วไป เท่าที่ทราบมานั้นก็ถือว่าแต่ละถุงจะมีมูลค่าไม่น้อย เลย ก็คงจะขึ้นอยู่กับสิ่งของจ�ำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงนั่นเองว่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งเมื่อน�้ำ ท่วมปีที่ผ่านมานั้นทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีการผลิตถุงยังชีพออกมา ด้วยกัน 3 ราคาคือ 300, 500 และ 800 บาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือด ร้อนมากน้อยต่างกัน โดยราคา 300 บาทนั้นให้ผู้ประสบภัยที่ถูกน�้ำท่วมไม่รุนแรง สามารถ ประกอบอาหารหรือออกไปหาอาหารภายนอกเองได้ ราคา 500 บาทนั้นจะให้กับผู้ประสบ ภัยที่ถูกน�้ำท่วมปานกลาง ส่วนราคา 800 บาทนั้นจะให้ส�ำหรับผู้ประสบภัยที่ถูกน�้ำท่วม อย่างรุนแรงไม่สามารถประกอบอาหารได้ สิ่งของส่วนใหญ่ที่อยู่ในถุงยังชีพก็จะเป็นอาหาร ที่ปรุงสุกพร้อมที่จะรับประทาน อย่างไรก็ตามการน�ำสิ่งของบรรจุลงในถุงยังชีพนั้นบางครั้งก็จะไม่สามารถประมาณ การราคาได้ชัดเจนนัก โดยเฉพาะถุงยังชีพที่เกิดขึ้นจากน�้ำใจของคนไทยด้วยกันที่ร่วมใจ กันบริจาคสิ่งของจ�ำเป็นต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมากบ้าง น้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับ น�้ำใจของแต่ละพื้นที่จนไม่สามารถตีเป็นราคาได้ แต่ถ้าเป็นถุงยังชีพที่ต้องมีการจัดตั้งงบ ประมาณในการจัดซื้อของหน่วยงานราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ต้อง ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่แห่งด้วยเช่นเดียวกันว่ามีกันมากน้อยแค่ไหน บางแห่งอาจ จะจัดถุงยังชีพที่มีราคาสูง ของข้างในถุงยังชีพมีมากเพียงพอแก่การด�ำรงชีพอของผู้ ประสบภัย แต่ก็มีบางแห่งอย่างที่เคยเป็นข่าว ที่ของในถุงยังชีพกับราคาที่ตั้งไว้มันไม่สมเหตุ สมผลกัน ในหลายพื้นที่ อย่างนี้ก็ต้องสอบสวนเอาความผิดกันต่อไปกับพวกที่คอยหากิน กับผู้ที่ก�ำลังเดือดร้อน

Relief bag or survival kit had seemed so far from those major Thai people’s recognition as we had lived in peaceful conditions so long. Some people might not imagine stuffs inside the bag or the kit; just knew that those must be necessary for unusual life. It’s such a dark comedy that many Bangkokkians and those who live in the middle region of Thailand have known the relief bag very well due to the severe flood in the regions last year. What’s more, the recent flood in Sukhothai early September has made the citizens in the ancient capital of Siam appreciate those necessary things in the bag as well. The Red Cross Society of Thailand informs that the relief bag must has dried food, canned food with opener, drinking water, torch, candle, first aid kit, napkin, tissue paper, toe post sandal, plus whistle for calling other people in emergency situation, nylon rope to tie something and plastic plates with tape for making temporary shelter. Luckily, as a good preparation around Ping River, Chiang Mai people may not use relief bag this year. But it might not for those who are in the middle region. Hope our friends are lucky, living without those survival kits.

word : ศิ ริ พ งษ์ วั ฒ นไพบู ล ย์ / illustrator : ชวณั ฐ สุ ว รรณ F I N E DA E M AG A Z I N E

11


FINE BIZ

B e h i n d

A c c o m m o d a t i o n

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

“ความสุ ข บนความทั น สมั ย และปลอดภั ย ”

The Unique Condo @ Nimman นิมมานเหมินท์ ซอย 2 (ซอยสุขเกษม) อ.เมืองเชียงใหม่/ โทร. 0 5322 3555 http://unique.thelagunahome.com www.facebook.com/theuniquecondo

12

F I N E DA E M AG A Z I N E


ความสุ ข ของตั ว เองที่ ไ ด้ จ ากการท� ำ โครงการนี้ คื อ เมื่ อ ส่ ง มอบกุ ญ แจ ห้ อ งให้ กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว ได้ ยิ น ลู ก ค้ า บอกว่ า เขามี ค วามสุ ข มาก เพราะ ไม่ คิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ เ ราให้ จ ะให้ ไ ด้ ม ากถึ ง ขนาดนี้ ในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ ได้ รั บ ค� ำ ชื่ น ชมจากลู ก ค้ า ก็ ท� ำ ให้ ห าย เหนื่ อ ยเป็ น ปลิ ด ทิ้ ง กว่า 20 ปี ที่บริษัทรวมโชค พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ได้พัฒนาธุรกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์โครงการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากต่างประเทศมาใช้ในการก่อสร้าง ตอกย�้ำสโลแกนของแบรนด์ เดอะลากูน่าโฮม “มาตรฐานเหนือระดับ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” คุณจอย-อิสรี บุญด้วง ได้ใช้ประสบการณ์จากการที่ครอบครัวได้ใช้ชีวิตในต่าง ประเทศมาหลายปี โดยช่วงที่ไปอยู่อังกฤษ และสิงคโปร์ที่เธอต้องมองหาคอนโดมิเนียมอยู่ และพบว่าสองสิ่งที่เธอต้องการที่สุดก็คือความสะดวกสบายและความปลอดภัย และนั่นเป็น หนึ่งในแรงจูงใจเมื่อเธอกลับมาใช้ชีวิตในเชียงใหม่ “เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการเติบโตสูง ผู้คนเริ่มมองหาคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัย จึงได้ คิดท�ำโครงการ The Unique ขึ้นมา โดยใช้ตัวเราเองและครอบครัวก�ำหนดเป้าหมายการท�ำ โครงการเพื่อตอบสนองให้ลูกค้าที่เข้ามาอยู่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเหมือนเวลาที่ ครอบครัวเราไปแสวงหายามอยู่ต่างถิ่น และนั่นคือแรงบันดาลใจ” “ตอนนี้นิมมานเหมินท์เป็นท�ำเลที่ดีที่สุด คนที่มาเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็อยากสัมผัส ธรรมชาติมองเห็นภูเขาที่เขียวขจี และที่ตั้งของเราที่นิมมานเหมินท์ คุณก็จะได้เห็นทั้ง ธรรมชาติจากดอยสุเทพ และความเป็นสังคมเมืองที่ห้อมล้อมอยู่” ด้วยความปลอดภัยสูงมากจนมากที่สุด เน้นความเป็นส่วนตัว พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่ง อ�ำนวยความสะดวก หรูหรา และเป็นหนึ่งเดียวเช่นความหมายของ The Unique เหล่านี้ คือสิ่งที่คุณจอยตั้งใจไว้ “The Unique เป็นคอนโดมิเนียม ระดับพรีเมี่ยมที่ผู้ซื้อเพียงแค่ยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้ เลย แม้แต่เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโครงการคัดสรรแต่สิ่งที่ดีไว้ให้หมดแล้ว” เธอ ยืนยันอีกครั้ง “ความสุขที่ลูกค้าจะสัมผัสได้เริ่มตั้งแต่ความสะดวกสบายเมื่ออยู่ในรถ ลูกค้ามีคีย์ การ์ดตัวเดียว ที่จะพาไปยังที่จอดรถ เข้าลิฟต์ และประตูห้อง และเมื่อมีเพื่อนมาพบหาก เป็นช่วงเวลากลางคืนจะมีวิดีโอโฟนสามารถกดเรียกมายังห้องพัก โดยลูกค้าสามารถพูด โต้ตอบกับคนที่มาขอพบได้ และหากต้องการให้แขกขึ้นไปพบที่ห้องพักก็สามารถกดล็อค เปิดให้แขกขึ้นไปได้โดยใช้ระบบสั่งการลิฟท์ให้มารับ โดยลูกค้าไม่ต้องเดินออกจากห้องของ ตัวเอง ซึ่งระบบแบบนี้เรากล้าพูดได้เลยว่าที่นี่เป็นแห่งแรกของเชียงใหม่” “ลูกค้าของเรามีตั้งแต่อายุ 27 ปีขึ้นไปจนถึงวัยเกษียณ ซึ่งการตกแต่งจะให้ลูกค้า เลือกเองได้ตามใจ โดยเราเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของโมเดิร์นฟอร์ม ทางด้านการ ออกแบบภายใน เราก็มีอาจารย์ต๊อบ-ยุทธนา เหมาะประสิทธิ์ ซึ่งเป็นมัณฑนากรชื่อดังมาส ร้างงานสไตล์โมเดิร์นล้านนาให้เราอย่างลงตัว เป็นงานที่ unique จริงๆ” คุณจอยบอกว่า ความสุขของตัวเองที่ได้จากการท�ำโครงการนี้ขึ้นมาคือ เมื่อส่งมอบ กุญแจห้องให้กับลูกค้าแล้วได้ยินค�ำตอบว่ามีความสุขมาก เพราะไม่คิดว่าสิ่งที่เราให้จะให้ได้ มากถึงขนาดนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการได้รับค�ำชื่นชมจากลูกค้าก็ท�ำให้หายเหนื่อยเป็น ปลิดทิ้ง มาถึงจุดนี้รู้สึกภูมิใจมาก อย่างไรก็ตามความมุ่งหวังของผู้ก่อตั้งคอนโดมิเนียมหรูผู้นี้อยู่ที่ ‘ความตั้งใจ’ เธอ บอกว่าเมื่อตั้งใจจะท�ำอะไรให้ดีและส�ำเร็จได้ก็เริ่มจากตัวเองก่อน เพราะสิ่งไหนถ้าท�ำด้วย ใจผลตอบรับก็จะดี เหมือนการสรรค์สร้าง The Unique ขึ้นมาแล้วพบว่ามีคนที่มีความ ตั้งใจเหมือนตัวเองอีกมาก ท�ำให้เป็นแรงส่งให้เราพัฒนาโครงการต่อไปให้ดี และดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเฟสใหม่ที่แยกรวมโชคซึ่งเป็นอีกท�ำเลหนึ่ง คุณจอยทิ้งท้ายกับเราว่าแม้จะเป็น คอนโดมิเนียมส�ำหรับลูกค้าระดับ high end แต่ก็ยังแฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมทางภาค เหนือซึ่งเป็นเสน่ห์เรียบง่ายที่ใครๆ ก็อยากมาสัมผัสด้วยตนเอง It’s over 20 years that Ruamchok Property Co. Ltd. has developed real estate business in the area of Chiang Mai by using modern technology to feature in its constructions. Laguna Home project is an excellent example showing how better standard can lead residents to their better quality of life. Recently, Khun Joy-Issari Boonduang backs to Chiang Mai and used her experience during her family lived abroad to find her idealism accommodation and ‘THE UNIQUE‘ condominium on Nimmanhaemin Road is the good result. From an inspiration between the time she was in England and Singapore where she and her family wanted to live in a place with convenience and safety, when returning to Chiang Mai she also makes the Unique like that. Apart from convenience and safety, modern technology is also used to raise the modern life of residents since they drive their cars to a parking lot through they get into the elevator and reach their rooms. An intelligent key card for resident serves you conveniently. The Unique Condominum is decorated into outstanding modern Lanna style with high quality furniture by Modern Form. There are few units left for Nimmanhaemin location. Also, the new branch will be opened in Ruamchok intersection soon.

word: ณั ช ชา อุ ต ตะมั ง / photo: สถาพร กองอยู ่


FINE SHOPPING

U p p e r

C a s u a l

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

T h e

B o u t i q u e

@ R A C H A M A N K H A

The Boutique คือ selected shop บนชั้น 2 ของอาคาร ห้องอาหาร โรงแรมราชมรรคา เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ถัดจาก The Gallery ห้องแสดงงานศิลปะและวัตถุโบราณ ของสะสม ของคุณรุจ จ่างตระกูล เจ้าของโรงแรม The Boutique สะท้อนความหมายของค�ำว่า boutique ได้ชัดเจนอย่างมีระดับ ความเรียบหรูของดีไซน์ และการจัดวาง รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องเงิน เครื่องประดับ ของสะสมโบราณ และหนังสือประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เปิดทุกวัน 8.00 น. - 10.00 น.

6 ราชมรรคา ซอย 9 ต� ำ บลพระสิ ง ห์ อ� ำ เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ โทร. 0 5390 4111 www.rachamankha.com 14 FFI INNEE DDAAEE MMAAGGAAZZI INNEE

The Boutique is located on the second floor of the Rachamankha’s restaurant building. Unique pieces from local designers and artisans are available along with antiques and a range of books about the regions peoples, culture and histories. Open every day from 8 a.m. to 10 p.m.


FINE DECOR

H a b i t a t

V i s i t a t i o n

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

A R A D A A

L I V I N G

H O U S E S T U D I O

P H O T O G R A P H E R H I S

O F

A N D

F A M I L Y

บ้ า นปู น เปลื อ ยของอารดา ‘อารดา’ คือชื่อจริงของคุณอ้อม คู่ชีวิตของคุณตั๊ม-เฉลิมพล พลวัฒน์ และเป็น ชื่อแบรนด์ที่คุณตั๊มใช้รับถ่ายภาพงานแต่งงานซึ่งก�ำลังไปได้ดีและมีงานชุกตลอดปี คนทั้งคู่ เพิ่งปลูกบ้านใหม่อยู่ในหมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด บ้านทั้งหลังเป็นปูน เปลือยห้อมล้อมพื้นที่ขนาดกะทัดรัด แต่การออกแบบก็ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมและโปร่ง สบายดีทีเดียว “ส่วนมากผมท�ำงานอยู่กับบ้านครับ คือไปถ่ายรูปข้างนอกมา จะไกลแค่ไหน สุดท้ายผม ก็ต้องกลับมาท�ำงานต่อที่บ้าน แต่งรูป เลือกรูป และ process งานส่งลูกค้า เมื่อออฟฟิศ ผมคือบ้าน ฉะนั้นสิ่งส�ำคัญที่สุดคือจะออกแบบบ้านยังไงให้อยู่แล้วมีความสุข มีพื้นที่ท�ำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการคิดงาน รวมทั้งผ่อนคลายไปในตัว มีพื้นที่ให้คนที่เรารัก ทุกอย่าง จึงเป็นรสนิยมผมผสมผสานกับของอ้อมเขา ซึ่งโชคดีที่เราไม่ต่างกันนัก” คุณตั๊ม กล่าว คุณตั๊มเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกอบอาชีพที่ ตนเองเรียนมาอยู่หลายปีจนพบว่าการเป็นสถาปนิกในบางแง่มุมก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ ไม่มีเหตุผลเกินไป ระหว่างนั้นเขาก็หลงใหลกับงานอดิเรกในการถ่ายภาพ และถึงจุดจุดหนึ่ง เขาก็ตัดสินใจกดชัตเตอร์เป็นอาชีพมากกว่าการเขียนแบบสิ่งปลูกสร้าง ‘อารดา โฟโตกราฟฟี’่ เริ่มเช่นนั้น และไม่นานบ้านปูนเปลือยของเขา คุณอ้อม และกองโต้ สุนขั พันธุโ์ กลเด้นรีทฟี เวอร์ วัย 4 เดือน ก็ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือเขียนแบบของคุณตั๊มเอง

16

F I N E DA E M AG A Z I N E

บ้านขนาด 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 125 ตารางวา มีต้นไม้ ใหญ่เพิ่มร่มเงาจากหลังบ้าน ถูกออกแบบโดยเน้นความดิบของพื้นผิวจากปูนเปลือย และ การตบแต่งแนวโมเดิร์นให้อารมณ์เท่แต่อบอุ่นและเป็นกันเอง คุณตั๊มบอกเราว่าเขาชอบปูน เปลือยมาก โดยให้เหตุผลว่าหากปล่อยนานๆ ไปตัวบ้านจะยิ่งมีเสน่ห์ หากมีตะไคร่น�้ำมาเกาะก็ จะดูดิบ ผิดกับบ้านทาสีทั่วไปที่หากมีตะไคร่มาเกาะจะท�ำให้ดูเก่าโทรมและสกปรก จากระเบียงหน้าบ้านเข้าไปยังโถงต้อนรับที่เป็นทั้งห้องนั่งเล่น และส่วนรับประทาน อาหาร ซ้ายมือสุดคือบันไดขึ้นชั้น 2 แบบไม่มีราวจับ เจ้าของบ้านใช้พื้นที่ส่วนปลายของ แต่ละขั้นบันไดเป็นชั้นหนังสือ เป็นการประยุกต์ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์ มุมขวาของห้อง โถงมีครัวแบบง่ายๆ วางตัวอยู่หลังเคาน์เตอร์ ด้วยสไตล์การตบแต่งผสมผสานระหว่างปูน เปลือยแบบโมเดิร์นจ๋า โต๊ะทานอาหารและเคาน์เตอร์ไม้ให้ อารมณ์สบายๆ และของตบแต่งน่า รักสไตล์บริติชวินเทจ ท�ำให้ส่วนหน้าของบ้านมีชีวิตชีวามากทีเดียว ซึ่งคุณตั๊มบอกกับเรา ว่าถึงแม้เขาชอบสไตล์โมเดิร์นมาก แต่หากบ้านทั้งหลังจะล�้ำขนาดนั้นคงจะดูจืดชืดและไร้ชีวิต แย่ การหาของที่ขัดแย้งมาใส่บ้าง เช่นงานอลูมิเนียมหรือเหล็กดัดพ่นสีแบบผู้หญิงๆ หรือ เฟอร์นิเจอร์ย้อนยุค ก็ช่วยให้บ้านดูมีมิติหลากหลายและไม่แบนจนเกินไป


เมือ่ บ้านผมเป็นออฟฟิศด้วย ส่วนมากผมจึง อยูบ่ า้ นทัง้ วันทัง้ คืน ฉะนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือจะ ออกแบบบ้านยังไงให้อยูแ่ ล้วมีความสุขตลอดวัน มี พืน้ ทีท่ ำ� งานและสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นการคิดงาน รวม ทัง้ ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ และมีพนื้ ทีใ่ ห้คนทีเ่ รารัก ทางเดินขนาดกว้างหนึ่งเมตรเศษๆ พาเราไปยังส่วนหลังของบ้าน มีซอยแยกออกไป ด้านขวาคือในส่วนของห้องเก็บของแบบเปิด ซึ่งต่างจากห้องเก็บของของบ้านส่วนใหญ่ ที่จะต้องท�ำทึบมีประตูกั้นบังตา หากแต่คุณตั๊มบอกกับเราห้องเก็บของก็ควรจะต้องโชว์ เพราะถ้าปิดไว้ของในนั้นจะไม่ค่อยได้ใช้และจะรก การจัดวางสิ่งของในห้องเก็บของเพื่อ ความพร้อมในการใช้งานก็กลายเป็นการจัดแต่งบ้านอย่างหนึ่ง ส่วนในสุดของห้องเก็บ ของคือห้องน�้ำที่ใช้ประตูบานเลื่อนเพื่อประหยัดเนื้อที่ กลับมาที่ทางเดินสายหลักซึ่งตอน ท้ายสุดของทางเดินคือส่วนของหลังบ้าน เป็นห้องท�ำงานที่กินพื้นที่ความกว้าง 3 ใน 4 ของส่วนหลังบ้าน เป็นที่ที่คุณตั๊มใช้เก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพ และนั่งท�ำงาน บันไดไร้ราวกั้นน�ำเราไปสู่ชั้น 2 โดยจะเห็นว่าทั้งบ้านมีการเดินท่อน�้ำกับไฟแบบเปลือย ติดไปกับเพดานและผนัง เจ้าของบ้านให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องดีหากมีจุดไหนเสียก็สามารถหา พบได้ง่ายและซ่อมได้จากตรงนั้น ชั้น 2 ของบ้านเป็นพื้นที่ห้องนอนที่มีอยู่ห้องเดียวโดยอยู่ ด้านหน้าสุดของบ้าน ในขณะพื้นที่อื่นเป็นส่วนของห้องอาบน�้ำ ห้องเก็บเสื้อผ้า และส่วนซัก ล้างหลังบ้าน จุดเด่นของส่วนนี้คือการเชื่อมต่อห้องต่างๆ ด้วยทางเดินเส้นหลักเส้นเดียว แบบไม่มีประตูปิด ให้ความรู้สึกเหมือนโบกี้รถไฟที่มีห้องพักผู้โดยสารขนาบสองข้าง การ ตบแต่งโถงทางเดินข้างนอกด้วยการวางกรอบรูปกับพื้นอิงไปกับผนังดูแปลกและดึงดูด สายตาไปพร้อมกัน แม้ความจริงมาจากการที่เจ้าของบ้านเสียดายหากเจาะผนังก็ตาม ใน ส่วนของขอบทางเดินที่เชื่อมมากับบันไดก็ยังเป็นที่วางหนังสือหลากหลายประเภทของเจ้า บ้านได้อยู่ แม้จะมีห้องนอนเดียว แต่คุณตั๊มก็ได้เริ่มการต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเป็นอาคารปูนเปลือย อีกหลังส�ำหรับห้องนอนแขกและมีแผนจะเป็นสตูดิโอเช่าชุด โดยจะท�ำสะพานเชื่อมจากตัวบ้าน เก่าไปยังพื้นที่ใหม่บนชั้นสอง ถ้าเสร็จแล้วคงเท่ดีทีเดียว

คุณตั๊ม-เฉลิมพล คุณอ้อม-อารดา พลวัฒน์ และกองโต้ เจ้าของบ้าน

Arada is the name of the Wedding Photographer Chalermphon Polawat’s wife (Arada Polawat). Also, this is the name of his photographing studio ‘Arada Photographer’. Graduated from the Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chalermphon was an architect for many years and found photographing is more fun and fascinating, then he quit his architecting career and run his wedding photographing service instead. Anyway, he still sketches the house plan, and his latest work is his own house a two-floor bare concrete building which he lives with his wife and a cute young Golden Retriever. Though all the house is modern style, made of bare concrete, many decorations are contrast such as British vintage style clock, wooden furniture, etc. The owner said that different details makes the house lively. It is surely better than keeping a house in only modern style.

word: จอห์ น เลมอน/ photo: อารดา โฟโตกราฟฟี ่

F I N E DA E M AG A Z I N E

17


FINE EASE

L e i s u r e

T i m e

C h i l l i n g

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

A u t h o r , A

R e a d e r T a l k

t o

a n d

C a f e

O w n e r

L i b r a r i s t a

นั ก เดิ น ทางผู ้ ช อบนั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ ในร้ า นกาแฟ ความสุ ข ที่ สุ ด ของผมไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ ช ่ ว งเวลาของการเดิ น ทางนะ แต่ เ ป็ น ช่ ว งเวลาที่ ผ มได้ ค ้ น คว้ า ข้ อ มู ล จุ ด หมายที่ จ ะไปก่ อ นออก เดิ น ทางมากกว่ า อาจจะเป็ น ด้ ว ยเหตุ นั้ น ผมจึ ง มาท� ำ ห้ อ งสมุ ด ในร้ า นกาแฟ ร้านกาแฟที่มีหนังสือให้อ่านเห็นได้ทั่วไป แต่ร้านกาแฟ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ครึ่งนึงของร้านให้เป็นห้องสมุดนี่สิ ถือว่า น่าสนใจไม่น้อย และที่น่าสนใจก็คือร้านตั้งอยู่บนพื้นที่ธุรกิจ จ๋าอย่างถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5 ที่ที่นักลงทุนน้อยคน จริงๆ ที่จะกล้าละลายเงินไปกับการท�ำห้องสมุด Librarista เป็นการรวมค�ำระหว่าง Library ที่แปลว่า ห้องสมุด และ Barista ที่แปลว่านักชงกาแฟ ถ้าให้แปลความ หมายอย่างทื่อก็น่าจะแปลได้ว่า ‘ห้องสมุดชงกาแฟ’ ที่น่า สนใจก็คือ Librarista ไม่ใช่ห้องสมุดทั่วๆ ไป หนังสือที่นี่ ทันสมัย ใหม่เอี่ยม เปี่ยมคุณภาพ วรรณกรรมสร้างสรรค์ ทั้งไทยและเทศ หนังสือเดินทางจากทั่วโลก ปรัชญา การเมือง ศาสนา และศิลปะ เป็นห้องสมุดที่รสนิยมดีทีเดียว จักรชัย บุตรศรีคุ้ย จบปริญญาตรีและโทคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เขาท�ำงานสายเทเลคอมมากว่า 10 ปี แล้ววันหนึ่งก็พบว่าเขาไม่ได้สนุกกับงานรายได้สูงเช่นนี้อีก ต่อไป “ตอนผมไปเรียนโทที่ญี่ปุ่น ปีนึงผมจะได้ปิดเทอม สอง ครั้ง ครั้งละสองเดือน สิ่งที่ผมท�ำคือการออกเดินทาง”

หลังจากที่ไม่พบความท้าทายต่อวิชาชีพที่เขาท�ำอีกแล้ว จักรชัยจึงสมัครใจประกอบอาชีพนักเดินทางสไตล์แบกเป้ หรือ backpacker แทน... อาชีพใหม่ของเขามีแต่เสียรายได้ แต่พรั่งพรูไปด้วย ประสบการณ์ “พอกลับมาจากญี่ปุ่น ก็มีเพื่อนที่รู้จักส�ำนักพิมพ์แห่ง หนึ่งในกรุงเทพฯ เห็นว่าผมเดินทางบ่อย เลยชวนเขียน หนังสือท่องเที่ยว และนั่นเป็นที่มาของหนังสือ Horizon : Tibet” เจ้าของร้านกล่าว ส่วนแรงบันดาลใจของห้องสมุด ชงกาแฟแห่งนี้เกิดจากเวลาที่จักรชัยมีเวลาว่าง เขาจะชอบ หยิบหนังสือไปอ่านที่ร้านกาแฟ เขาจึงคิดว่าคงจะดีถ้าร้าน กาแฟร้านหนึ่งมีหนังสือหลากหลายให้เลือก “ว่าไปห้องสมุดเราก็เป็น non profit นะ เราไม่ได้ก�ำไร อะไรจากมันเท่าไหร่ ถึงจะเปิดให้มีสมาชิก แต่ก็ไม่ได้เก็บเงิน มากมาย รายได้ของเราจึงมาจากการขายเครื่องดื่ม ก็พอ น�ำมาเฉลี่ยกัน เราก็ไม่ได้เจ็บตัวมาก” สมาชิกห้องสมุดคิดเป็นรายปี ปีละ 1,000 บาท โดย สมาชิกสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านบ้านได้ ซึ่งถือว่าคุ้ม ค่ามาก เพราะหนังสือบางเล่มโดยเฉพาะหนังสือภาษาต่าง ประเทศจะมีราคาซื้อขายกันค่อนข้างสูง และบางเล่มก็หาซื้อ ยากมาก “ผมเป็นคนรักหนังสือ ชอบซื้อหนังสือเก็บไว้ บางเล่ม ก็ไม่ได้อ่านหรอก แต่ซื้อมาเก็บ และคิดว่าดีถ้าเราเอาหนังสือ พวกนี้ไปให้คนอื่นอ่านด้วย” เขาชอบอ่านหนังสือปรัชญา ก�ำลังสนใจศึกษาแนวคิด ของลัทธิมหายาน นอกจากนี้เขายังชอบอ่านนิยายทุกเล่ม ของฮารูกิ มูราคามิ แต่ที่ชอบมากที่สุดคือหนังสือเดินทาง

จักรชัยทิ้งท้ายกับเราว่าความสุขของเขาไม่ใช่อยู่ ระหว่างการเดินทาง ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาความสุขของ นักเดินทางส่วนใหญ่ แต่ความสุขของเขากลับเป็นการได้ หาข้อมูลก่อนออกเดินทาง การได้ค้นพบความรู้จากการ ศึกษาสถานที่ที่ตั้งใจจะไปก่อนที่เขาจะไปถึง ข้อมูลทั่วไปจน กระทั่งประวัติศาสตร์ส่วนภูมิภาค สิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ให้ เขาหลงใหล ในขณะที่ประสบการณ์ระหว่างการเดินทางถือ เป็นผลก�ำไร แม้บางทีการเดินทางจะไม่ราบรื่น เขาก็ถือเป็น ผลก�ำไร Jakchai Butsrikul is the owner of Librarista, the coffee shop plus library on Nimmanhaemin Soi 5. He was graduated in Engineering science from Chiang Mai and the master degree from Tokyo. After the decade of working in telecom field, he found unattractive in his work, then he quitted and traveled somewhere as a backpacker. He just launched the guidebook ‘Horizon : Tibet’ and as he prefers to read book in a coffee shop almost everywhere he visited, the Librarista was then established. Librarista provides fresh coffee and other beverages as well as novels and books of philosophy, art, history, etc. for customers to read and members can bring them back home. His happiness is not only the time he is traveling, but the passion comes from when he researches information and history concerning the destinations he plans to visit. ไลบราริ ส ต้ า ถนนนิ ม มานเหมิ น ท์ ซอย 5 โทร. 0 5389 5678 Word: จอห์ น เลมอน Photo: บานาน่ า

18

F I N E DA E M AG A Z I N E


FINE SPORT

AUSTRALIAN R U L E S

F O O T B A L L

Australian Rules Football มีชื่อสั้นๆ ว่า Footy มีถิ่นก�ำเนิดในเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ประมาณปี ค.ศ. 1859 เป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดของแดนจิงโจ้ รุตม์ งามอริยะกุล เจ้าของกิจการร้านขาย ยาวัฒนาพรโอสถ อธิบายให้ฟังว่า Footy เป็น กีฬาที่ใช้ลูกฟุตบอลคล้ายกับลูกรักบี้ เล่นในสนาม ที่เป็นวงกลมรูปไข่ มีขนาดใหญ่กว่าสนามรักบี้ มี เสาประตูคล้ายกับเสารักบี้แต่ไม่มีคานจ�ำนวน 4 เสา รวม 3 ประตู แต่ละประตูมีความสูงแตกต่างกัน นั่น ก็หมายถึงคะแนนก็จะแตกต่างกันไปด้วย กีฬาชนิด นี้ใช้ผู้เล่นฝ่ายละ 18 คน มีผู้เล่นส�ำรองได้ 4 คน วิธีการเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องน�ำลูกบอลเข้าไปยิงประตูให้ได้ ทั้งวิธีถือลูกวิ่ง หรือเตะ ลูกเพื่อให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้าม วิธีเล่นจะคล้ายรักบี้ แต่มีข้อแตกต่างปลีกย่อยและมี กติกาที่มากกว่า เพราะ Footy เป็นกีฬาที่มีการปะทะรุนแรงมากกว่า รุตม์รู้จัก Footy เมื่อครั้งไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย พอกลับมาเมืองไทยก็ได้ เห็นประกาศของลีก Footy ว่ามีทีม Footy ชื่อ Thailand Tigers อยู่ที่กรุงเทพฯ จึงสมัครเข้าไปร่วมทีม และเดินทางไปฝึกซ้อมและแข่งขันที่กรุงเทพฯ ทุกสัปดาห์ ซึ่งในทีม Thailand Tigers นี้ก็มีเพียงเขาคนเดียวที่เป็นคนไทย ที่เหลือเป็นชาว ออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย Footy เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความกล้าเพราะต้องมีการปะทะกันค่อนข้างแรง จึงเป็นกีฬาที่นักกีฬาต้องมีสปิริตสูงมาก เพราะการปะทะรุนแรงอาจจะท�ำให้อารมณ์ ฉุนเฉียวง่าย ซึ่งเท่าที่ไปเล่นมานักกีฬา Footy ทุกคนจะแรงแต่ในเกม และไม่ถือโกรธกัน ปัจจุบัน Footy ไม่ได้นิยมเล่นเพียงแค่ในออสเตรเลียเท่านั้น แต่ได้แพร่หลายไปใน หลายประเทศ ในเอเชีย หรือเอเชียนลีกส์ ก็มีหลายประเทศที่เล่น ซึ่งถึงแม้ว่านักกีฬา ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ แต่ก็เริ่มมีคนท้องที่เข้าร่วม เหมือนกับรุตม์ที่เป็นคนไทยคนเดียวที่เล่นในทีม Thailand Tigers ความฝันของรุตม์คือการจัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่หรือล�ำพูนปีละครั้ง และหวังที่จะให้มีนักกีฬาชาวไทยหันมาสนใจเล่น Footy บ้าง เขายืนยันว่าเป็นกีฬาที่ สนุกและท้าทายมาก เพราะต้องใช้ทักษะทุกอย่างในการเล่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง แม้ กระทั่งฝึกซ้อมการต่อยมวยเพื่อน�ำไปต่อยลูกบอลให้ไปข้างหน้าได้ไกล รุตม์ย�้ำอีกว่า ถ้าหากคนไทยมาเล่นกีฬานี้ สิ่งส�ำคัญกลับไม่ใช่เรื่องของพละก�ำลัง แต่เป็นเรื่องของ สปิริตนักกีฬา โดยยกตัวอย่างฟุตบอลไทยที่มีเรื่องกันอยู่บ่อยๆ แม้จะมีการกระทบ กระทั่งกันน้อยกว่า Footy ก็ตาม แม้จะเล่นได้ปีกว่า แต่รุตม์ก็ได้รับรางวัล Coach’s Award 2011 ที่ผู้ฝึกสอน ของทีม Thailand Tigers มอบให้เส�ำหรับความมุ่งมั่น และมีการพัฒนาการในการ เล่นสูง รุตม์ฝากถึงผู้อ่านที่สนใจลองคลิ๊กเข้าไปที่ www.thailand-tigers.com หรือเข้าชมทีวีดาวเทียมในช่อง Australia Network ได้ ซึ่งใครที่สนใจที่จะศึกษาและ เล่น Footy ก็ติดต่อเขาได้ที่ 08 9109 9486

word: ศิ ริ พ งษ์ วั ฒ นไพบู ล ย์ / photo: รุ ต ม์ งามอริ ย ะกุ ล


FINE STYLE W W W. F I N E D A E M A G . C O M

20

F I N E DA E M AG A Z I N E

N a t i v e

A m e r i c a n

I s s u e


ลายกระเป๋า แถบเสื้อยืด หมวก เคสไอโฟน ฯลฯ แพทเทิ ร ์ น เเบบ tribal ก� ำ ลั ง มาเเละดู ค ล้ า ยก� ำ ลั ง จะไป กระเเสแฟชั่ น ที่ วู บ วาบรวดเร็ ว พาลวดลาย เหล่ า นี้ ห มุ น เวี ย นเป็ น วงกลมตามเเต่ ยุ ค สมั ย อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าทุกแวดวง ล้วนมี ‘ตัวจริง’ เราโชคดีที่ได้พบ ตามท้องถนนที่เราดิน แผงหนังสือ ที่ เ ราผ่ า น ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วเจ้ า ประจ� ำ ฯลฯ เขาเดิ น ปะปนอยู ่ กั บ เราอย่ า งผ่ า เผย ใช้ ชี วิ ต เรี ย บง่ า ย แตกต่างเเค่เพียง พวกเขามีลมหายใจของอินเดียแดง

F I N E DA E M AG A Z I N E

21


“มนุษย์เป็นสิ่งปฏิกูล” เอิร์ท ดาวคะนอง

22 22

F I N E DA E M AG A Z I N E


F I N E DA E M AG A Z I N E

23


24

F I N E DA E M AG A Z I N E


F I N E DA E M AG A Z I N E

25


FINE HIGH W W W. F I N E D A E M A G . C O M

D o - t E a C e l e

26

FFIIN NEE D DAAEE M MAAG GAAZZIIN NEE

w n o r t h b r i t y

Forefront Person of the Week


ภู มิ ใ จ บุ รุ ษ พั ฒ น ์ ‘เซเลบริตี้ขี่มอเตอร์ไซค์’ ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา นิยามความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนอาจคิดว่าความสุขคือการได้รับสิ่งที่ต้องการ แต่ความสุขของบางคน คือการให้ คือการที่ได้เห็นผู้อื่นยิ้มได้ คุณต๋อม-ภูมิใจ บุรุษพัฒน์ เซเลบริตี้ติดดิน เจ้าของร้านเฮือนเพ็ญ อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เรียนจบสังคมสงเคราะห์จากกรุงเทพฯ ก่อนจะกลับมาท�ำงานที่เชียงใหม่บ้านเกิดในปี พ.ศ. 2526 ในต�ำแหน่งนัก สังคมสงเคราะห์ ท�ำงานไปพร้อมกับการดูแลร้านอาหารเฮือนเพ็ญไปด้วย ในมุมหนึ่งคุณต๋อมคือไฮโซสุดเก๋ที่โลดแล่นอยู่ในแวดวงสังคม ประดับประดาไปด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับแบรนด์เนมรอบตัว แต่งตัว จัดในแบบที่ว่าเรียกสายตาจากผู้ร่วมงานได้ทุกคน แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับ ตรงกันข้ามแบบหน้ามือเป็นหลังมือ กับวิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่าย ทุกเช้า ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระ เสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมไปท�ำงาน... งานสังคมสงเคราะห์ที่สภาพแวดล้อมมีแต่คนป่วยไข้และยากไร้ งานที่เขาเต็มใจ จะท�ำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งคุณต๋อมบอกว่าเขาโชคดีที่ได้ท�ำงาน นี้ งานที่ไม่เพียงท�ำให้เขามีรายได้ แต่ก็ยังท�ำให้เขาได้ท�ำความดี “การท�ำดีอย่าไปคิดว่าต้องได้รับการตอบแทน ที่ส�ำคัญอย่าไปแคร์กับคน อื่น ท�ำดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อส่งต่อความดีให้กับผู้อื่น อย่ารอให้คนอื่นท�ำ ก่อนแล้วค่อยท�ำตาม แต่ให้เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแล้วจะมีคนอื่นที่จะท�ำต่อ จากเราเอง” คุณต๋อมเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้ม “ด้วยสายงานด้านสังคมสงเคราะห์ เราเลยได้เห็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตาย มามาก บางคนทุกข์ทรมานกับชีวิต ต้องดิ้นรนเพื่อหาทางประทังชีวิตต่อไป แต่ละวัน มันก็ท�ำให้เรารู้จักความแตกต่าง ต้นทุนคนเราไม่เท่ากัน และนั่นท�ำให้ เราไม่เคยประเมินคนที่ฐานะเลย ยิ่งเมื่อเราท�ำงานแล้วได้พบกับวาระสุดท้ายของ ชีวิตของคนป่วย ก็ยิ่งท�ำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น” คุณต๋อมพูดต่อ เขาบอกว่า ประเด็นส�ำคัญในการท�ำงานก็คือในวาระสุดท้ายของชีวิตจะท�ำอย่างไรให้ผู้ป่วย จากไปอย่างมีความสุข ‘ความจริงใจ’ คือปัจจัยส�ำคัญในการท�ำงานที่จะท�ำให้ ทั้งเขา และผู้ป่วยมีความสุขไปด้วยกัน “อาชีพนี้ไม่รื่นรมย์เท่าไหร่ เจอแต่คนไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ฉะนั้นถ้าเรา ไม่มี ‘ใจ’ ที่จะท�ำ เราอยู่ได้ไม่นานหรอก ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคน เรามีใจ ต้องการช่วยเหลือจริงๆ ไม่ได้เสแสร้ง เมื่อคนไข้รู้สึกดีกับสิ่งที่ได้รับก็มีก�ำลัง ใจในการต่อสู้กับชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ยอมรับกับสภาพความเป็นจริง และที่สุดก็จากโลกไปอย่างมีความสุข” คุณต๋อมกล่าวว่าความสุขของตนเองเกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น หลาย คนอาจมองว่าไม่มีความพร้อมจะช่วยใครซึ่งเป็นความคิดไม่ถูกต้องนักเพราะ ความดีเป็นสิ่งที่ท�ำได้ทุกเวลา เพียงแค่หยุดรถให้คนข้ามถนน หรือช่วยจูงคน แก่ข้ามถนน ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว อย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และที่ ส�ำคัญ อย่าอายที่ได้ท�ำความดี ถ้าคิดจะท�ำเสียอย่างอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะมอง อย่างไร ท�ำก็คือท�ำ... นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ไฮโซผู้นี้ไม่ใส่ใจกับลาภยศ หรือภาพลักษณ์ทางสังคมมากนัก และยังคงภูมิใจที่จะท�ำงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้คนโดยปราศจากอคติ ท่ามกลางสังคมชั้นสูงที่ล้วนรายล้อมไปด้วยแนวคิดวัตถุนิยม การรักษา ภาพลักษณ์ และการคงไว้ซึ่งรสนิยมอันสูงส่ง คุณต๋อม-ภูมิใจ บุรุษพัฒน์ ก็ ยังบิดมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมคันเก่ง มาท�ำงานทุกวัน Apart from being a Chiang Mai based celebrity who is always found in extravagance and outstanding outfits, plus worldwide expensive brandname products in several high social events, Tom-Poomjai Burusapat, the owner of the most famous northern tradition restaurant in Chiang Mai ‘Huen Phen’, has another side of his life. Working as a social worker for Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, his job is all day working with poor patients, paupers, disables, etc. - different world from his general social appearance. Tom said this job must require ‘a real passion’ to work as the working environment is unpleasant, so the persons in charge must has a helping mind to support those poor people. “If your deep mind don’t like this environment, you cannot work so long,” said him. Poomjai work at the hospital almost 30 years, riding a motorbike to work every day while in the night he dresses gorgeous clothes and stays lively.

Word: โจ้ นิ้ ว เทพ Photo: บานาน่ า


F I N E VOYA G E W W W. F I N E D A E M A G . C O M

I n s i d e

ジ ャ パ ン

ญี่ปุ่น เมืองแห่งความสุนทรีย์ เมืองที่ท�ำให้ ฉันพบกับความสุขสมประดี รู้สึกตัวได้ถึง ความสุข ฉันถอนหายใจพร้อมกันกับ น้องสาวฝาแฝดอย่างไม่ได้นัดหมาย เป็นการถอนหายใจที่ผ่อนคลาย ปลดปล่อย มีความสุข และเกิดค�ำถามในใจว่า ท�ำไมฉันไม่ เกิดเป็นคนต่างจังหวัดในญี่ปุ่นบ้างนะ

W h a t

a

w o n d e r f u l m i n d

ค ว า ม สุ ข ส ม ป ร ะ ดี

ญี่ปุ่น เมืองแห่งความสุนทรีย์ เมืองที่ท�ำให้ฉันพบกับ ความสุขสมประดี รู้สึกตัวได้ถึงความสุข ฉันถอนหายใจ พร้อมกันกับน้องสาวฝาแฝดอย่างไม่ได้นัดหมาย เป็นการ ถอนหายใจที่ผ่อนคลาย ปลดปล่อย มีความสุข และเกิด ค�ำถามในใจว่า ท�ำไมฉันไม่เกิดเป็นคนต่างจังหวัดในญี่ปุ่น บ้างนะ ฉันเห็นบ้านเมืองที่เป็นระเบียบสวยงาม มีการวาง ผังเมืองที่ลงตัว ป่าสนที่อุดมสมบูรณ์ ยิ่งเมื่อฉันเข้ามาใน ตัวเมืองหลวง ภาพของการ์ตูนโดราเอม่อน ก็ผุดเข้ามาใน หัวทันที เห็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน คลองชลประทานที่ ผู้คนออกมาท�ำกิจกรรมยามเย็น ฉันเห็นบ้านสองชั้นทรง เดียวกันกับในการ์ตูน และทุกบ้านยังนิยมปลูกต้นไม้ดอกไม้ ประดับหน้าบ้าน บางบ้านที่มีพื้นที่มากหน่อยเจ้าของก็ถึง กับท�ำสวนกันเลยที่เดียว ปลูกข้าวโพด ขึ้นแปลกผัก ดูเอา จริงมากทั้งที่แถวนั้นก็อยู่ในย่านการค้า เพื่อนฉันเล่าให้ฟัง ว่าที่นี่ใครท�ำการเกษตรหรือท�ำสวนจะดูเท่ห์มากๆ การมาญี่ปุ่นครั้งนี้ ก็ยังเป็นประสบการณ์กับภูเขาไฟ ฟูจิครั้งแรกของฉัน ฉันยังจ�ำได้ว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆ ถ้า มาแล้วไม่เห็นก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นน่ะสิจริงไหม

28

F I N E DA E M AG A Z I N E

วันนี้ฟ้าเป็นใจ เพราะตั้งแต่ตื่นเช้ามา สิ่งแรกที่ฉันเห็นนอก หน้าต่างก็คือภูเขาฟูจิ ฉันจ�ำวินาทีนั้นได้เลยจริงๆ ฉัน เรียกน้องสาวและพูดด้วยอาการตื่นเต้น แบบเด็กบ้านนอก ว่า “นั่นมันภูเขาฟูจิใช่ไหมน่ะ แต่ท�ำไมไม่มีหิมะที่ปากปล่อง ภูเขาเลยล่ะ” และภาพก็ตัดมาเป็นฉันกับน้องสาว นั่งแช่น�้ำ ร้อนโดยมีภูเขาฟูจิอยู่เบื้องหน้า และถอนหายใจด้วยความ เปี่ยมสุขพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายอีกหลายรอบ จนข�ำ ตัวเอง ช่างมีความสุขและโชคดีจริงๆ หลังจากอิ่มเอมกับการถ่ายรูปคู่กับภูเขาฟูจิ พระเอก ของวันนั้นที่โรงแรมแล้ว ไกด์ก็พาเราเดินทางไปหาพระเอก ที่บ้านบนชั้นที่ 5 เลยจริงๆ ตลอดทางพระเอกก็จะเผย โฉมออกมาให้เราเห็นใกล้ๆ มากขึ้นอยู่เนืองๆ ภาพใน จินตนาการของฉันก็คือ ฉันน่าจะได้เห็นปากปล่องภูเขาไฟ ฟูจิใกล้มาก แต่เปล่าเลยยิ่งใกล้กลับยิ่งไม่เห็น เมื่อฉันไป ถึงฉันพบกับผู้คนมากมายนั่งอยู่ที่สถานีชั้น 5 ไกด์เล่า ให้ฟังท�ำให้ฉันถึงบางอ้อว่า ช่วงฤดูร้อนนี้ เป็นช่วงที่ หิมะที่ปากปล่องภูเขาไฟละลายหมดแล้ว คนญี่ปุ่นจึงนิยม เดินขึ้นไปบนยอดเขา เพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและชมปาก

ปล่องภูเขาไฟ เป็นอีกกิจกรรมครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท้าทาย คนญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ต้องมาลองพิชิตให้ได้ ฉัน ก็ได้แต่หวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นจะเป็นของฉันบ้าง แต่ ถึงอย่างไรฟูจิก็ได้ให้สัจธรรมในชีวิตกับฉันไว้ข้อหนึ่งว่า ‘ของเลอค่า ถ้าวางใกล้ๆ อยู่ตรงหน้า อาจไม่เห็นคุณค่า แต่ถ้ามองอยู่ไกลๆ จะเห็นความล�้ำค่าได้อย่างชัดเจน แต่ คุณค่าที่แท้จริง อาจเกิดจากการเดินเข้าไปให้ถึงแก่น ของสิ่งนั้นต่างหาก’ เสร็จสิ้นภารกิจกับภูเขา ฉันกับน้องก็มุ่งตรงเข้าเมือง หลวง แต่ก่อนอื่นฉันขอเล่าถึงค�ำร�่ำลือของสงครามน�้ำสี (เครื่องดื่มนานาชนิดในตู้กดอัตโนมัติ) ของญี่ปุ่นที่ฉันเคย ได้ยินมานาน ว่ามักจะเกิดขึ้นใหม่และดับไปอย่างง่ายดาย จึงต้องใช้ความสร้างสรรค์อย่างมากเพื่อให้สามารถ ครองตลาดได้ยาวนานที่สุด เด็กบ้านนอกอย่างฉันจึง เพลิดเพลินมากๆ กลับการกดตู้น�้ำหยอดเหรียญ การได้ เลือกขวดน�้ำทรงประหลาด น�้ำสีแปลกๆ และลุ้นว่าข้างใน นั้นมันจะมีรสชาติอย่างไร ช่างเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นส�ำหรับ ฉันจริงๆ ถึงแม้จะราคาจะแพงกว่าซื้อตามร้านนิดหน่อย


แต่ฉันขอได้ลองเล่นหน่อยเถอะ น�้ำสีที่ฉันโปรดปราน ที่สุดคือ น�้ำหวานอัดแก๊สที่เป็นจุกลูกแก้ว ก่อนกิน ต้องกดลูกแก้วให้ดัง ป๊อก!! รสชาติสดชื่นละมุที่สุด ตอนดื่มลูกแก้วจะกลิ้งไปมา สมัยโบราณบ้านเราก็มี ขวดแบบนี้ จะหาดื่มได้ตามวัดหรือพิพิธภัณฑ์ไม่พบ ในตู้หยอดเหรียญแต่อย่างใด กลับมาที่เรื่องความเป็นระเบียบของคนญี่ปุ่น กันต่อ ถือได้ว่าเป็นเรื่องประหลาดตาของคน ต่างชาติจริงๆ เพราะการดูคนญี่ปุ่นเดินออกมา จากรถไฟแล้วต่อแถวขึ้นบันไดเลื่อน เหมือนได้ดูโชว์ ประจ�ำชาติของที่นี่ทีเดียว เพลิดเพลินมาก ความตื่น ตายังไม่จบ ฉันยังได้ลองขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกโดย ไม่มีไกด์น�ำทาง เพราะการขึ้นรถไฟในญี่ปุ่นทุกคนจะ กังวลว่า “ฉันจะฟังรู้เรื่องไหมว่าต้องลงป้ายไหน จะมีภาษาอังกฤษบอกหรือเปล่า” ทุกอย่างไม่ยาก อย่างที่คิดคะ เพียงแค่จ�ำชื่อสถานีที่จะต้องขึ้น-ลง ให้ได้ ทุกป้ายมีภาษาอังกฤษก�ำกับ ถ้าหลงให้ถามที่ เคาน์เตอร์ information เค้าจะมีค�ำตอบให้เราเป็น ภาษาอังกฤษส�ำเนียงญี่ปุ่น (แซวเค้าอีก)

ต้องยอมรับเลยว่าคนโตเกียวเดี๋ยวนี้พูดภาษา อังกฤษได้ดีมาก เพราะขากลับฉันลังเลกับสถานี ที่จะต้องลงและลุกไปดูบ่อย จนคนญี่ปุ่นถามเป็น ภาษาอังกฤษ และให้ความช่วยเหลือจนฉันถึง สถานีปลายทางอย่างถูกต้อง เสน่ห์ของคนญี่ปุ่นยังสะท้อนออกมาเป็นการ ด�ำเนินชีวิตอีกมากมาย ทั้งการกิน การท�ำอาหาร ค�ำพูด ฯลฯ ผู้เล่าเรื่องอย่างฉัน อยากให้ผู้อ่าน ได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองซักครั้งหนึ่ง เพราะญี่ปุ่น ก็น่าเป็นประเทศหนึ่งที่หลายท่านอยากไป แล้วท่าน อาจจะเผลอถอนหายใจอย่างไม่รู้ตัว ช่างเป็นความสุขสมประดีจริงๆ นะ

word & photo: ณวั น รั ต น์ สุ ริ ย ะมณี


F I N E S T AY W W W. F I N E D A E M A G . C O M

I n d i e @

N i m m a n h a e m i n

S o i

H o u s e

N i m m a n อินดี้ เฮ้าส์ เป็นเกสต์เฮ้าส์น้องใหม่ที่มีด้วยกัน 3 สาขาคือบริเวณ คูเมืองฝั่งแจ่งหัวลิน ในอ�ำเภอแม่ริม และถนนนิมมานเหมินท์ location แต่ละแห่งตอบโจทย์ความหลากหลายของลูกค้าได้ครอบคลุม และเราได้ ไปเยี่ยมในสาขานิมมานเหมินท์ที่ซ่อนตัวอย่างสงบในซอย 9 ฝั่งขาเข้า มาจากถนนสิริมังคลาจารย์ คอนเซปต์หลักของที่นี่ท�ำได้น่ารักมากคือ ‘การมานอนที่บ้านเพื่อน’ ซึ่งแน่นอน อาจจะไม่หรูหรามากมายอะไรนัก แต่ถ้าพูดถึงความเป็น กันเอง และน�้ำจิตน�้ำใจ ที่นี่ก็โดดเด่นทีเดียว ห้องพักทั้ง 11 ห้องมีสไตล์ที่แตกต่างกัน วางตัวอยู่ในพื้นที่บ้าน เก่าที่เจ้าของน�ำมาปรับปรุงใหม่ พื้นที่ตรงกลางบ้านเป็นส่วนรับรอง แขก ที่คล้ายเป็นห้องนั่งเล่นหลักของบ้าน มีหนังสือให้อ่าน โทรทัศน์ ให้ดู เกมส์ให้เล่น กาแฟให้ดื่ม และที่ส�ำคัญคือมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากหลายแห่ง จุดเด่นของที่นี่นอกจาก บรรยากาศสบายๆ แล้วก็คือราคา ยิ่งถ้าคุณมากับเพื่อน 4 คนด้วย แล้วไปพักห้อง Family Suit ตกคนละ 300 กว่าบาทต่อคืนเท่านั้น แถมยังได้พื้นที่ที่กว้างขวางด้วย ราคาของแต่ละห้องจะลดตามขนาด แต่ดีไซน์ของที่นี่ถือว่าจัดเต็ม ทั้งการออกแบบโคมไฟ และการเพ้นท์ ลวดลายบนผนัง อย่างไรก็ดีสไตล์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะส�ำหรับคนที่ ชอบดูอะไรเรียบๆ ซึ่งทางเกสต์เฮ้าส์ก็ยังมีห้องแบบ Metallic Black และ Classic Vintage ห้องด�ำ และห้องขาว เรียบเก๋รองรับอย่าง ลงตัว แม้ดีไซน์จะไม่หรูเลิศ แต่การบริการและบรรยากาศอบอุ่นและเป็น กันเองของที่นี่ก็เป็นเสน่ห์ที่น่าประทับใจ รวมทั้งท�ำเลที่อยู่ในย่าน ใจกลางธุรกิจ ไม่กี่ก้าวเดินจากแหล่งแฮงก์เอาท์ แต่กลับซ่อนตัวอย่าง สงบ และเป็นส่วนตัว

คอนเซปต์หลักของที่นี่ท�ำได้น่ารักมากคือ ‘การมานอนที่บ้านเพื่อน’ ซึ่งแน่นอน อาจจะไม่ หรูหรามากมายอะไรนัก แต่ถ้าพูดถึงความเป็น กันเอง และน�้ำจิตน�้ำใจ ที่นี่ก็โดดเด่นทีเดียว

24 ถนนนิ ม มานเหมิ น ท์ ซอย 9 โทร. 08 1988 2180, www.facebook.com/indiehousechiangmai

S o i @ Soi 9 เป็นบูติคเกสต์เฮ้าที่ตั้งอยู่ในซอย 9 นิมมานเหมินท์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการ The Area ที่รวมทั้งร้านอาหารมีสไตล์ ร้านไวน์ ร้านกาแฟ รวมทั้งผับเล็กๆ ครบครันอยู่ในพื้นที่มีดีไซน์ แห่งนี้ Soi 9 เป็นเกสต์เฮ้าส์ที่เจ้าของโครงการสร้างไว้อยู่ในสุด โดยพัฒนามาจากอาคารไม้เก่ากั้นห้องใหม่โดยใช้ส่วนผสมของ ปูนเปลือยเท่ๆ และปูนฉาบสีดูอบอุ่น ทัศนียภาพภายนอกท�ำได้ น่ า รั ก ที เ ดี ย ว ลานหญ้ า เล่ น กั บ เส้ น ปู น ที่ พื้ น ทางเดิ น และ ต้ น ลี ล าวดี ข นาบสองฝั ่ ง ห่ า งๆ ก็ดูงามตา เมื่อมาเจออาคารไม้ กึ่งปูนสีเหลืองกับการออกแบบตัวอักษรชื่อของเกสต์เฮ้าส์ด้วย ถือว่าลงตัวดีทีเดียว ห้องพักที่นี่มีแค่ 9 ห้อง นับจากห้อง 901-909 และมีห้อง อยู่ 2 ประเภทคือ Deluxe และ Superior ต่างกันที่ขนาด แต่สิ่ง อ�ำนวยความสะดวกครบครันเหมือนกันหมด ราคาอยู่ที่ 899 บาท ส�ำหรับ Deluxe และ 999 บาทส�ำหรับ Superior ถ้าไม่ทานอาหาร เช้าก็ลดมา 100 บาท การออกแบบข้างในใช้พื้นที่ได้คุ้มค่า แต่ก็ ไม่อึดอัด เป็นเกสต์เฮ้าส์ที่รองรับไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่ ราย ละเอียดไม่เยอะมาก แต่ก็ครบครัน เราชอบห้อง 905 ที่ระหว่าง ทางเข้าห้องน�้ำมีต้นไม้ใหญ่อยู่ เพราะเจ้าของพื้นที่ไม่อยากตัด ต้นไม้จึงสร้างอาคารครอบทับ และปล่อยให้ร่มไม้ของต้นไม้ดัง กล่าวคลุมอาคาร น่ารักมาก ข้อพึงระลึกอยู่ที่ความที่ Soi 9 ตั้งอยู่ในพื้นที่แฮงก์เอาท์ บรรยากาศของการหมุนเวียนของไลฟ์สไตล์และผู้คนตลอดวัน ยันค�่ำอาจไม่ตอบสนองของผู้พักอาศัยที่ต้องการความเงียบ สงบจริงๆ แต่ถ้าคุณชอบมัน ก็เป็นเรื่องเยี่ยมทีเดียว เพราะบางที เชียงใหม่ของคุณอาจจะครบครันด้วยพื้นที่ของโครงการ The Area พื้นที่เดียวก็เป็นได้ 30

9

F I N E DA E M AG A Z I N E

T h e

A r e a ,

9

N i m m a n h a e m i n

โครงการ The Area นิมมานเหมินท์ ซอย 9 โทร. 0 5322 2400, 08 3322 6222, www.nimman-soi9.com


Indie House @ Nimman is a new boutique guesthouse, located on Nimmanhaemin Soi 9. There are 11 different rooms which each room has its own unique style. The prominent point of this guesthouse is its homy ambience making guests like staying in a house of their friends. The large living room and shady terrace encourage everyone to hang out. We recommend if you come with your friends, choose Family Suite, a big room for 4 persons; each pay only 3XX Baht. The private room here starts at 650 Baht which is very budget as it is situated in Nimmanhaemin, the hippest and one of the most expensive area of Chiang Mai.

Soi 9 is also a guesthouse with contemporary style for modern generations, located in the Area, a lifestyle shopping and hangout complex on Nimmanhaemin Soi 9. The guesthouse was developed from an old wooden house, so the result comes very cool as a combination between wood and modern style bare concrete. The room starts at 899 Baht for Deluxe and 999 Baht for Superior. If you don’t prefer breakfast, 100 Baht will be discounted. As the guesthouse is situated in the lifestyle meeting point, various facilities are available just few steps outside. word: Fine Team/ photo: บานาน่ า ดี ไ ซน์


FINE DINING

D o w n t o w n

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

S

p O n

ส้ ม ต� ำ ไก่ ย ่ า งซ่ อ นรู ป

o

o

n

d

D e l i c i o u s e

B

R a c h a p a k i n a i

Spoon de Best เป็นร้านเปิดใหม่อยู่ตรงข้ามเชียงใหม่ บูติคเกสต์เฮ้าส์ ถนนราชภาคินัย ทางออกคูเมืองใกล้แจ่งก๊ะต�๊ำ ร้านอยู่ในห้องแถวเล็กๆ ห้องเดียวที่ดูไม่มีอะไรดึงดูด และดู ไม่ต่างจากร้านอาหารทั่วไปที่เปิดในย่านที่ฝรั่งแบ็คแพคเกอร์ อาศัยอยู่เยอะๆ แค่นั้น อย่างไรก็ตาม Spoon de Best ก็ท�ำให้เรานึกถึงสุภาษิต ฝรั่งที่ว่า ‘อย่าตัดสินหนังสือที่ปก’ เพราะเมื่อได้ทานอาหาร จากฝีมือเชฟดวงค�ำ อินต๊ะปาน เชฟพ่วงเจ้าของร้านแล้ว คุณจะรู้สึกเหมือนพบผู้หญิงสวยซ่อนรูปที่ก่อนหน้านี้คุณเคย มองข้ามเพราะอยู่ในเสื้อผ้าที่ดูเฉย และการแต่งหน้าที่ไม่เข้ากัน อาหารที่นี่มีทั้งไทยและฝรั่ง แต่ที่น่าสนใจคืออาหารไทยฟิวชั่น ที่เมื่อเราได้ทานแล้วต้องบ่น ‘เสียดาย’...เสียดายที่ร้านสามารถ เพิ่มมูลค่าอาหารได้สูงกว่านี้มาก เพราะเมนูอย่างปลาย่างผัก โขมซอสมะขาม ต้มย�ำหมี่กรอบกุ้งสด ฯลฯ ด้วยการตบแต่ง หน้าตาของอาหารและความกลมกล่อมของรสชาติ หากน�ำไป เสิร์ฟในภัตตาคารหรูของโรงแรมห้าดาว เราก็เชื่อ อาหารที่นี่อร่อยจริงๆ การคิดและออกแบบเมนูก็ท�ำได้ แตกต่าง อาทิ ส้มต�ำไก่ย่างซ่อนรูป ที่เชฟน�ำมะละกอมาฝานให้ คล้ายเส้นพาสต้า น�ำไก่ย่างมาสับและทอดกับมันบดเป็นอาหาร สไตล์ฝรั่งรสชาติท้องถิ่นที่น่าลองมากทีเดียว ไหนจะ ปลาย่างผักโขมซอสมะขามก็แปลกลิ้น ล�ำพังแค่เอาผักโขมมา ผสมกับซอสมะขามก็ท�ำได้อย่างสร้างสรรค์แล้ว ทานคู่กับ เครื่องดื่ม signature ของทางร้านชื่อ Sabai Sabai น�้ำผลไม้ผสมที่ดูส่วนผสมแล้วไม่น่าลงตัว แต่กลับสดชื่น ลงตัวไม่น่าเชื่อ - อาหารร้านนี้เลิศดีแท้ :)

e

s

t

R o a d

Located on Rachapakinai Road opposite Chiang Mai Boutique House, Spoon de Best is a new bistro serving Thai and international menus, including fusion food which is created by Chef Duagkham Intapan, the owner. Though the design is very unattractive, the taste is very excellent. Try Grilled fish with spinach and tamarind sauce; it’s really mouthwatering. Som Tam with unshaped grilled chicken is another dish you have to try.

เปิด 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน 3/2 ถนนราชภาคินัย อ.เมืองเชียงใหม่ โทร. 08 9433 5578 www.facebook.com/spoondebest.chiangmai

D a i l y c i o u s @

N i m

C i t y

C a f é

D a i l y

Dailycious เป็นที่คุ้นเคยกับคนเชียงใหม่ที่ชอบทานขนมปังโฮมเมด เพราะขนมปังอบสดใหม่ทุก วันของที่นี่มีวางจ�ำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำของเชียงใหม่ และด้วยวัตถุดิบชั้นดีดังกล่าว จึง เป็นที่ม าของเมนู อ าหารฝรั่ ง อั น หลากหลายที่ Dailycious Café ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นโครงการนิ่ ม ซิ ตี้ เ ดลี่ ถนนมหิดล ทางไป เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ที่นี่ตบแต่งอย่างน่ารัก โดยเฉพาะตู้โชว์ขนมปังหน้าร้าน การจัดวางป้ายชื่อร้าน รายละเอียดของ เมนูในตู้โชว์กระจก และกรอบทางเข้าที่ใช้วัสดุไม้มาเรียงเป็นป้ายตัวอักษร สร้างอารมณ์อบอุ่นดี Dailycious จ�ำหน่ายตั้งแต่อาหารเช้าแบบครบเซ็ต อาหารกลางวันเบาๆ ไปจนถึงดินเนอร์แบบเต็ม อิ่ม เมนูที่ท�ำจากขนมปังของที่นี่ต้องลองอย่างไม่ควรพลาด เช่น Cheesy Salmon ที่เป็นขนมปัง อบประกบแซลมอนและชีส เป็นอาหารว่างยามบ่ายที่อร่อยทีเดียว พิซซ่าก็มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ Shrimpy Mushroom Pizza (พิซซ่าหน้าเห็ดและกุ้ง) รวมทั้งเมนูมาตรฐานอย่างพิซซ่าหน้าฮาวาย เอี้ยน ที่น่าสนใจและหาทานได้ยากน่าจะเป็น ‘พิซซ่าเสน่ห์เจียงใหม่’ ส่วนผสมระหว่างน�้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว และไก่ย่างบนแป้งขนมปังแบบฉบับ Dailycious นอกจากนี้ยังมีพาสต้า พานินี่ สเต็ก และสลัด รวมทั้งเบเกอรี่สดใหม่ และมาการอง (macaroon) ให้เลือกอิ่ม มื้อเย็นยังมีเบียร์น�ำเข้าให้บริการ อาทิเบียร์แบรนด์ดังอย่าง Hoegarden, Erdinger, Pilsner ฯลฯ ที่ลานกลางแจ้งข้างนอก บรรยากาศดีใช้ได้ :) Cheesy Salmon

Note: พบกับสาขาล่าสุดของ Dailycious Café ที่ร้านหนังสือดวงกมลเร็วๆ นี้ เปิด 8.00 น. – 9.00 น. Nim City Daily ถนนมหิดล อ.เมืองเชียงใหม่ โทร. 08 3321 0621, www.facebook.com/dailycious Dailycious Café is situated in Nim City Daily on Mahidol Road, on the way to Central Plaza Chiang Mai Airport. Its homemade baked goods are well known as they are distributed widely in Chiang Mai. Anyway, its food at the café is also outstanding; especially those are made of bread. Try Shrimpy Mushroom Pizza and its signature Chiang Mai Pizza (northern sausage, namprik num and grilled chicken). Steak, panini, pasta and salad are also served since breakfast till dinner. Famous European import beer are also available for dinner.

32

F I N E DA E M AG A Z I N E


S

t

r

e

e

t

G o o d

F

o

o

T a s t e

ผัดไทท่าแพเจ้าเก่าที่ตอนนี้ไม่อยู่ที่ท่าแพ ข้าวเหนียวสายใจกาดหลวงที่ต้นต�ำรับไม่ได้อยู่ที่กาดหลวง และโจ๊กช้างม่อยที่ไม่ได้อยู่บนถนนช้างม่อย ทั้งหมดอยู่บนถนนสิทธิวงศ์ Street Food ฉบับที่แล้วเราพาไปอร่อยริมถนน ชัยภูมิ ซึ่งหากเลยมาหน่อยก็จะเจอทางแยกเลี้ยวซ้าย หัวมุม Mike’s Burger ตรงนั้นคือถนนช้างม่อย เรา แนะน�ำให้ไปถนนเส้นนั้น มุ่งหน้าก่อนเจอสะพานข้าม คลองแม่ข่า จอดรถแล้วเดินเข้าซอยมา ป้ายปากทาง บอกชื่อชัดว่า ‘ถนนสิทธิวงศ์’ ที่บอกให้จอดรถแล้วเดินเข้ามาก็เพราะถนนเส้นนี้ เดินรถทางเดียว และจากถนนช้างม่อยปากทางนั้นก็ เป็นขาออก เดินเท้าสะดวกกว่า เพราะไม่ไกลเท่าไหร่ก็ จะเจอร้านเด็ด ที่เรายกย่องว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในร้าน ผัดไทที่ถูกปากที่สุดในเชียงใหม่ ‘ล้านผัดไทท่าแพ เจ้าเก่า’ ร้านเก่าแก่ที่คงเอกลักษณ์คือผัดไทใส่ไข่ ไม่มีกุ้งสดหรือออปชั่นอื่นเสริมนอกจากผักสด ที่นี่ ยังเป็นร้านที่ยังคงห่อผัดไทด้วยใบตองเวลาลูกค้า ซื้อกลับบ้านด้วย ในร้านเดียวกันก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยว หมูน�้ำซุปอร่อย ลูกชิ้นและเนื้อหมูนุ่มลิ้น ทั้งผัดไทและ ก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นในราคาเพียง 25 บาทเท่านั้น (ร้าน เปิด 15.00 น. - 21.00 น.) ตรงข้ามร้านผัดไทเป็นร้านข้าวเหนียวสายใจ ขายข้าวเหนียวหน้าสังขยา ข้าวเหนียวมะม่วง และ ที่เด็ดสุดคือข้าวต้มมัด 3 อัน 10 บาท ถูกเงินและ ถูกปากมาก ร้านนี้มีชื่ออยู่ที่กาดหลวง แต่บ้านจริงๆ ของป้าสายใจ (เจ้าของต�ำนานข้าวเหนียวมูลอันเลื่อง ชื่อ) อยู่บนถนนสิทธิวงศ์แห่งนี้นี่เอง ร้านสุดท้ายต้องเดินเลยมาไกลหน่อย เลยไปถึง แยกสะพานแม่ข่าอีกเส้น คือร้านโจ๊กช้างม่อย อีก หนึ่งร้านโจ๊กในต�ำนานที่อยู่ที่ถนนช้างม่อย แต่มีสาขา ลูกอยู่บนถนนสิทธิวงศ์ เปิดขายสองรอบคือรอบ เช้า 8.00 น. และรอบเย็น 17.00 น. โจ๊กทรงเครื่อง อร่อยมาก มีทั้งกุ้ง เนื้อปลา โรยหน้าด้วยหมี่กรอบ อร่อยใช้ได้ และราคาสมเหตุสมผลอยู่ที่ 40 บาท

d


FINE WEEKEND W W W. F I N E D A E M A G . C O M

O n

S h e l f

R e c o m m e n d a t i o n

หนังสือหนังหา

อันตอนีโอ ตาบุคคี (Antonio Tabucchi) เป็นนักเขียนนวนิยายและอาจารย์มหาวิทยาลัย ชาว อิตาเลียน อายุของเขาหยุดลงที่วัย 48 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2012 ที่ผ่านมา ชื่อของเขาอาจไม่คุ้นหูนักอ่านบ้านเรา แต่ในระดับโลกเขาเป็นนักเขียนที่ได้รับความชื่นชมมาก และในช่วง เดือนกันยายนนี้ มีสองส�ำนักพิมพ์ในบ้านเราได้พิมพ์นวนิยาย ของเขาออกมาสองเล่ม คือ ‘ค�ำยืนยันของเปเรย์รา’ โดยส�ำนัก พิมพ์มติชน และ ‘เพลงรัตติกาลในอินเดีย’ โดยส�ำนักพิมพ์บุ๊คไวรัส ทั้งสองเล่มแปลตรงจากภาษาอิตาเลียนโดยนันธาวรรณ ชาญประเสริฐ นวนิยายเรื่อง Sostiene Pereira หรือ ‘ค�ำยืนยันของ เปเรย์รา’ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1994 และได้สร้างชื่อให้กับเขา อย่างมากจนมีผู้น�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปีต่อมา ‘ค�ำยืน ยันของเปเรย์รา’ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์และการเมือง ของยุโรป ท่ามกลางฉากหลังเป็นสงครามกลางเมืองสเปน เล่าเรื่องราวการต่อสู้อันเงียบงันทว่าทรงพลังของนัก หนังสือพิมพ์อาวุโสคนหนึ่งเพื่อปกป้องอิสรภาพของชีวิต มนุษย์ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลมากมายจากในอิตาลีและยุโรป ‘เพลงรัตติกาลในอินเดีย’ เป็นเรื่องการเดินทางชายชาว ตะวันตกคนหนึ่ง เดินทางไปยังที่ต่างๆ ในประเทศอินเดีย เพื่อ ตามหาเพื่อนของเขาที่หายตัวไปเมื่อปีที่แล้ว แต่เขากลับพบ ความย้อนแย้งแห่งชนชั้นทางสังคมของดินแดนแห่งนี้ ผลงานของตาบุคคีส่วนใหญ่มีกลวิธีการเล่าเรื่องแบบ โพสต์โมเดิร์นอันก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการตั้งค�ำถาม ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ตัวเอกของเรื่องมักมีมนุษยธรรม สูง มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ขณะเดียวกันก็มีความ

ปรัชญาดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง แต่กับความจริง ทว่าอาจ บอกเพียงเรื่องเพ้อฝัน ส่วนวรรณกรรมดูเหมือนจะ เกี่ยวข้องแต่กับเรื่องเพ้อฝัน ทว่าอาจบอกความจริง จากเรื่อง ‘ค�ำยืนยันของเปเรย์รา’

แข็งกร้าวไม่อ่อนข้อให้กับความอยุติธรรม นอกจากนั้น เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือความล่องลอยอยู่ระหว่างความ จริงกับความเหนือจริงอย่างกลมกลืนและมีเสน่ห์ และแม้ เรื่องราวจากปลายปากกาของนักเขียนผู้นี้จะดูห่างไกล จากบริบทสังคมไทยมากนัก หากแต่แก่นสารของเรื่อง และ ข้อความระหว่างบรรทัดก็กลับเป็น ‘สากล’ อย่างยิ่ง ที่ซึ่ง มนุษย์ไม่ว่าจะชาติใดก็สามารถเข้าถึงและซาบซึ้งได้ไม่ยาก ‘ค�ำยืนยันของเปเรย์รา’ มีจ�ำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นน�ำ ทั่วประเทศ ขณะที่ ‘เพลงรัตติกาลในอินเดีย’ มีจ�ำหน่ายที่ ร้าน ‘เล่า’ ถนนนิมมานเหมินท์ Antonio Tabucchi is an Italian writer who had just passed away on 25 th March 2012. Recently, his 2 novels is now published in Thai language which are Sostiene Pereira (or According to Pereira) and Notturno indiano. Both of them were translated directly from Italian language by Nantawan Chanprasert. Sostiene Pereira is a 1994 novel following Pereira, a journalist who struggles with his conscience and the restrictions of the fascist regime of Antonio Salazar. Antonio Tabucchi won the Premio Campiello, Viareggio Prize and Premio Scanno in 1994 for the novel. It was adapted into a film, also in 1996, starring Marcello Mastroianni. Indian Nocturne is a 1984 novella telling the story of a man on a search for his mysterious friend in India.

Did you know?

According to Pereira (1995) เป็น ภาพยนตร์อิตาเลียนที่สร้างจากนิยายของอันโตนีโอ ตาบุคคี ก�ำกับโดย Roberto Faenza และน�ำแสดง โดย Marcello Mastroianni นักแสดงชื่อดัง คนเดียวกับที่เล่นเป็นตัวเอกในเรื่อง 8 ½ หนังสุด อาร์ตชั้นครูของ Federico Fellini

Weekend Outing

สุดสัปดาห์ไปไหนดี?

Librarista

ซอย 5 ถนนนิมมานเหมินท์ เป็นทั้งร้านกาแฟที่มี Nespresso นวัตกรรมกาแฟสดเก๋ๆ เสิร์ฟพร้อมขนมเค้ก แต่ที่ เด่นที่สุดคือห้องสมุดติดแอร์ที่มีหนังสือดีๆ เล่มใหม่ๆ พร้อม เสิร์ฟด้วย หนังสือที่นี่ครอบคลุมตั้งแต่วรรณกรรมร่วมสมัย วรรณกรรมเยาวชน หนังสือไกด์บุ๊คท่องเที่ยวรอบโลก ปรัชญา ประวัติศาสตร์ หนังสือภาพปกแข็ง ฯลฯ อัพเดตทุกสัปดาห์ ถ้า เป็นสมาชิกก็สามารถยืมกลับบ้านด้วย สุดสัปดาห์มาจิบกาแฟ อ่านหนังสือ เพลินไม่น้อย :) ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 5 โทร. 0 5389 5678

Librarista is a cool combination of a coffee shop and a fine library, situated in Nimmanhaemin Road Soi 5. The coffee shops serves Nespresso, the new fresh coffee by Nescafe, and various kinds of cakes. The library also serves new condition books which are also updated every weeks. The books feature novels, short stories, philosophy, history, guidebooks and beautiful photo-books. Members can take them home.

34

F I N E DA E M AG A Z I N E

The Flowery Home

ถนนเจริญราษฎร์ เลียบแม่น�้ำปิง ใกล้ๆ กับริมปิง คอนโดมิเนียม หน้าร้านสะดุดตามากเพราะสดใสไปด้วยสี ฟ้าและหลากสีสันของดอกไม้ The Flowery Home เป็น ร้านกาแฟที่ดูเหมือนร้านจัดดอกไม้มากกว่า ที่นี่กาแฟสด อร่อยราคาไม่แพง และเค้กก็นุ่มลิ้นมากๆ เจ้าของร้านเป็น นักจัดดอกไม้และออกแบบสวนมืออาชีพ และนั่นเป็นสาเหตุ ว่าท�ำไมร้านนี้จึงมองไปทางไหนก็งามตาไปหมด นอกจาก นี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์วินเทจสวยๆ และของตบแต่งบ้าน สไตล์บริติชวินเทจจ�ำหน่ายด้วยนะ :) ถนนเจริญราษฎร์ โทร. 0 5324 7212

The Flowery Home is located on Charoenraj Road near Rimping Condominium. This delightful blue colored shop is decorated with many vivid flowers. It is like a flower arrangement shop, but actually it offers fresh coffee, cakes and some light food. This shop is owned by a famous flower arrangement artist who also loves to collect some vintage furniture and accessories


FINE NEWS W W W. F I N E D A E M A G . C O M

36

F I N E DA E M AG A Z I N E

O p e n i n g

C e r e m o n y


FINE DAE :) F I N E DA E M AG A Z I N E

37


38

F I N E DA E M AG A Z I N E


PHOTO BY : IMBOOM STUDIO :) F I N E DA E M AG A Z I N E

39


THANK YOU :) 40

F I N E DA E M AG A Z I N E


FINE DEALS

L e t ’ s

c h e c k

i t

o u t !

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

Raise the Admission Fee @ Chiang Mai Night Safari ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม ่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทางเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีขออนุญาตปรับราคาค่าเข้าชม หลังจากที่ได้ยืนหยัด ให้ความรู้และสาระความบันเทิงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สัตว์ป่ามากว่า 6 ปี นับจากปี 2549 โดยปรับราคาส�ำหรับ กิจกรรมการให้บริการนั่งรถชมสัตว์ของนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่ ชาวไทย จากราคาเดิม 250 บาท เป็นราคา 300 บาท ซึ่งมี ก�ำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นี้ และส�ำหรับบัตรนั่งรถชมสัตว์ ของเด็กที่สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ยังคงอัตราเดิมที่ 125 บาท ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5399 9000 www.chiangmainightsafari.com From 1 st October, Chiang Mai Night Safari will raise its ticket’ price for night tram zone from 250 Baht to 300 Baht. Anyway for a child under 140 centimeters is still the same rate at 125 Baht.

7 Days BBQ Buffet Delight @ Rio Restaurant and Wine Bar Rio Restaurant and Wine Bar ภายในโรงแรม RatiLanna Riverside Spa Resort น�ำเสนอบุฟเฟ่ต์ Brazilian BBQ ‘Churrascasia’ พร้อมกับไวน์ระดับโลก ราคาท่านละ 700 บาท วันจันทร์-อังคาร มา 4 จ่ายเพียง 3 วันพุธพบกับ Ladies Night with Free Flow Drinks สุภาพสตรีดื่มไม่อั้น วันพฤหัสเพียงท่านละ 500 บาท พบกับโปรโมชั่นอื่นได้ตลอด 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ที่ Rio Restaurant and Wine Bar ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5399 9333 www.ratilannachiangmai.com Rio Restaurant and Wine Bar in RatiLanna Riverside Spa Resort offers 7 days promotion for Brazillian BBQ ‘Churrascasia’ Dinner Buffet with world class wines in a fabulous surrounding. The buffet is 700 Baht per person. Come 4 pay 3 on Mon.-Tue., Ladies Night with free flow drinks on Wed., just 500 Baht per person on Thurs. Check out another days’ promotions at its website.

โอเอซิส สปา น�ำเสนอ Queen of Oasis ทรีทเมนต์ที่ ผสานรูปแบบการนวดแนวตะวันออกและตะวันตก ด้วยเทคนิค นวดเพื่อช่วยจัดระบบของร่างกายให้สมดุลและกระตุ้นระบบขับ ถ่ายให้ท�ำงานเป็นปกติ เติมเต็มความสบายด้วยเทคนิคการนวด ผ่อนคลายที่สมบรูณ์แบบผสมผสานการบ�ำบัดแบบสวีดิช อโรมาเทอราปี และการบ�ำบัดด้วยหินร้อน (Hot Stone) Queen of Oasis รังสรรค์ขึ้นเพื่อการบ�ำบัดและคืนความ สมดุลให้คุณผู้หญิงโดยเฉพาะ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 2262 2122, www.oasisspa.net

Pre Wedding Promotion @ Centara Duangtawan Hotel Chiang Mai โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ น�ำเสนอแพ็คเกจ แต่งงานสุดประทับใจ ดังนี้ ห้องฮันนีมูนคืนวันแต่งงานพร้อม อาหารเช้า เค้กวิวาห์แสนหวานที่เลือกแบบได้ตามชอบใจ น�้ำแข็ง แกะสลักประดับในงาน ฯลฯ รวมทั้ง บัตรส่วนลด 10% ของ ห้องพักและห้องอาหารภายในโรงแรม และถ่ายภาพประทับใจ ฟรี ทั้งในสตูดิโอหรือนอกสถานที่ โดยเฉพาะที่โรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน มีมุมสวยๆ หลายมุมให้บ่าว สาว ได้เลือก สวีท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งหมดนี้ ราคาเริ่มต้น เพียงท่านละ 350 บาทเท่านั้น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5390 5000

‘Queen of Oasis’ is a treatment specially designed for women. It is a fine combination between western and oriental massages, plus relaxing techniques such as Swedish massage, aroma therapy, hot stone, etc. This treatment is available in every branches of Oasis Spa.

Centara Duangtawan Hotel Chiang Mai offers a wedding package promotion, including Honeymoon Suite, wedding cake, ice sculpture, etc. The photograph service is a complimentary both in studio and outdoor. The price starts only 350 Baht.

Queen of Oasis @ Oasis Spa

Holiday Inn celebrates 60th Year Anniversary @ Holiday Inn Chiang Mai โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ฉลองครบรอบ 60 ปี เพียงท่าน สะสมแสตมป์ครบ 60 ดวงรับฟรี ห้องพัก ปิง ริเวอร์ สวีท 1 ห้อง 2 คืน พร้อมบุฟเฟต์อาหารเช้า และอินเตอร์เน็ตไร้ สายสะสมแสตมป์ครบทุก 6 ดวง รับบัตรก�ำนัลบุฟเฟต์ ที่ห้อง อาหารริเวอร์ เทอเรส และไชน่า พาเลซ ฟรี ส�ำหรับลูกค้าที่อายุ ครบ 60 ปี รับฟรีคัฟเค้ก และส�ำหรับลูกค้าที่ฉลองวันเกิด ครบ 60 ปี ณ ห้องอาหารริเวอร์ เทอเรส หรือ ห้องอาหาร ไชน่า พาเลซ รับเค้กวันเกิด ฟรีทันที ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ธันวาคม 2555 เท่านั้น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5327 5300 Collect 60 stamps and enjoy 2 nights stay in a Ping River Suite with buffet breakfast and WIFI internet. Collect 6 stamps and enjoy free buffet voucher. Get a free cup cake if you are 60 years of age. Get a free Birthday cake for your 60th birthday party celebration at River Terrace or China Palace. Available now until 28 th December 2012.

5% discount airfare to Thai senior citizens and disabled @ Bangkok Airways

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมอบส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 5% ส�ำหรับทุกเส้นทางภายในประเทศ ให้แก่ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) และผู้ทุพพลภาพ โดยผู้โดยสารต้องส�ำรองและออก บัตรโดยสารที่ส�ำนักงานขายของบางกอกแอร์เวย์สด้วยตนเอง และต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวผู้ ทุพพลภาพ สามารถจองบัตรโดยสารและเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2556 ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 1771, www.bangkokair.com Bangkok Airways offers 5% discount airfare to Thai senior citizen and disabled for all domestic routes. Passengers must contact and issue ticket at Bangkok Airways office only. ID Card is required at the time of ticketing. This is valid for traveling period until 30 th April 2012.


C l i c k

R a d i o

o n

M a g a z i n e

อายุเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการมี ความรักไหม? คุยเฟื่อง เรื่องเซ็กซ์ ความรัก และชีวิตคู่ โดยดีเจอันโต๊ะ และดีเจปอมมี่

ตั้งแต่ออกอากาศไป กระแสตอบรับเริ่มชัดเจนขึ้น topic โดนใจแฟนราย การหลายๆ คน และร่วมกันแชร์ เม้าท์มอยกันที่หน้าเพจ อย่างเมามันส์ โดย เฉพาะเรื่องที่จะน�ำมาฝากกันในคอลัมน์นี้คร้า... กระแสรักเด็กก�ำลังมาแรง จะว่าไปจริงๆ แล้ว เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานนมละน้า เพียงแค่ไม่เปิดเผยเพราะสมัยก่อนถือว่าเป็นสิ่งน่าละอาย แต่เด๋ววววนี้ซิ! ใครมีแฟน เด็ก ถือว่า เก่ง เลิศศศ คริ คริ เลยหยิบเอาเรื่องราวของความรักกับอายุที่ต่างกัน มาฝากกัน กับค�ำถามที่ว่า...อายุเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการมีความรักไหม? ตอบได้เลยว่าก็มีส่วนนะ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวแปรส�ำหรับความรัก อีก มากมาย ความรักไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัวหรอกนะจ๊ะ ประสบการณ์ความรักของแต่ละ คนก็ย่อมแตกต่างกัน ทั้งจากปัจจัยรอบข้าง และกาลเวลา “มีเเฟนอายุห่างกันหลายปี เป็นรักต่างวัย ทะเลาะกันบ่อยสามวันดีสี่วันโกรธ ส่วนมาก เรื่อง ไร้สาระ ทั้งนั้น! เหมือนมีลูกหนึ่งคนเลยอ่ะ เเต่เวลาทะเลาะกันก็มีความ สุขดีนะเหมือนเป็นยาชูก�ำลัง ให้กระชุ่มกระชวย...” จริงๆ แล้วนะก็ถ้ารู้ว่าทะเลาะกันบ่อยกับเรื่องไร้สาระ ก็ระวังอารมณ์ตัวเอง หน่อย อย่าให้อารมณ์พาไป มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตคู่นะ ถ้าไม่รักกัน ก็ไม่มีอะไร มาให้ทะเลาะกันหรอกจริงป่ะ แต่ทั้งคู่ต้องรู้ตัว อย่าถือเอามาเป็นสาระ งอนกันนิด ง้อกันหน่อย พอหอมปากหอมคอ ให้มีเรื่องง้อ มีเวลามานั่งปรับความเข้าใจกัน ขอ แค่อย่าใช้อารมณ์ และความรุนแรงน�ำ อย่าใช้น�้ำเสียง และค�ำพูดที่ท�ำร้ายใจกันเท่านั้น ก็พอจร้า.. ฝากคาถาเอาไว้ เวลาทะเลาะกันเมื่อไหร่ ก็ให้ท่องไว้ว่า “เรารักกันๆ” ท่อง กันไว้ทั้งคู่ แล้วอะไรๆ จะดีขึ้นเองจร้า ความรักเป็นเรื่องที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้ เพราะความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ บางครั้งอยู่เหนือค�ำว่าเหตุผล ความรักจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ทุกสิ่งทุก อย่างมีทั้งข้อดี และข้อเสีย บางคนอาจชอบคนอายุมากกว่าก็ไม่แปลก....เพราะเค้ามี ข้อดีที่ถูกใจ....เรามาดูข้อดีของการที่มีแฟนอายุมากกว่า.....ว่าดียังไง

1. เป็นผู้ใหญ่ 2. มีทุกอย่างพร้อม 3. มีความอดทนสูง 4. เค้าเอ็นดูเรา เอาใจเรา ท�ำอะไรก็ไม่ผิด 5. เคารพในความเป็นส่วนตัว 6. ท�ำให้ศรัทธาและเคารพ 7. เอาใจเก่ง 8. ระยะเวลาในความสัมพันธ์น่าจะยาวนาน 9. รอมรดก...ออกแนวข�ำๆ แต่ก็มีให้เห็นในชีวิตจริงนะ ที่อาจจะแต่งกันเพื่อเงิน อิอิ แต่ก็ใช่ว่าการคบคนที่อายุมากกว่าจะมีแต่ข้อดีเสมอไป เพราะคนที่อายุมากกว่า จะมีอีโก้ในตัวเองสูงจนไม่ฟังค�ำแนะน�ำ หรือข้อเสนอแนะของอีกฝ่าย บางครั้งอาจ ท�ำให้อีกฝ่ายเก็บกดได้นะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยแหละ ในความเห็นของเดี้ยน... อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นจริงๆ การเดินทาง ของชีวิตต่างหากล่ะ ที่เพาะบ่มประสบการณ์ จิตวิญญาณ ให้คุณเป็นผู้ใหญ่ (ที่ดี) ในทุกๆ ด้าน.... อย่าลืมนะค่ะ พบกับพวกเราได้ ทุกวันอังคาร ช่วง nite live 20.00 – 24.00 น. ฟังและดูดีเจจัดสดได้ที่.... fan page: clickradiofm102.5nachiangmaijao/live radio และที่หน้าปัดวิทยุ fm 102.5 mhz. โฟนอินเข้ามา ได้ที่ 0 5320 3600 พวกเรารอคุณอยู่คร้าาา.........


FINE SMILE

L a s t

F i n e

P a g e

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

A

S E C R E T C H A R M O F B A A N C E L A D O N

“ล้ า นหยดน�้ ำ ผึ้ ง ยั ง ไม่ ค รึ่ ง หนึ่ ง ค� ำ หวาน” รอบตัวเรามีวัตถุดิบที่จะแปลงเป็นความสุขได้ อย่างเหลือเฟือ แต่หลายคนมองข้ามความ เรียบง่ายในการสร้างความสุขไป อย่าลืมว่า “ส�ำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล” เพียงแค่เรา ใช้ภาษาและกริยาที่จริงใจ ความสุขที่ส่งไปเมื่อ เหลือล้นก็ย่อมจะไหลบ่ากลับมาหาเจ้าของเอง Fine Smile คอลัมน์ที่จะเสาะหาเรื่องราวดีๆ ที่จะสร้างรอยยิ้ม เล่มนี้โดนใจอย่างแรง กับการบริการของ ‘บ้านศิลาดล’ เพราะพนักงานทุกคนที่นี่ ‘อู้ก�ำเมือง’ (พูดค�ำเมือง) เป็น ที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่มาใช้บริการ บ้านศิลาดล ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องเคลือบดินเผาศิลาดล ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาว เชียงใหม่ และเป็นสินค้าขึ้นชื่อรู้จักกันในวงกว้างมานานกว่า 20 ปี โดยผลิตภัณฑ์เครื่อง เคลือบใช้กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือใช้น�้ำเคลือบที่ท�ำมาจากขี้เถ้าไม้ ดังนั้นเวลาชุบ น�้ำเคลือบแล้วเอาไปเผาจึงออกมาเป็นสีเขียว ส่วนสีน�้ำเงินเกิดจากการเติมส่วนผสมบาง อย่างเข้าไป ผลิตภัณฑ์ของบ้านศิลาดลเป็นงานศิลปะที่ท�ำจากธรรมชาติ 100% โดยไม่ใช้ สารเคมีเจือปน นอกจากตัวสินค้า สิ่งที่ท�ำให้ลูกค้าประทับใจและต้องย้อนกลับมาเยี่ยมเยือนไม่ใช่เรื่อง ลึกลับซับซ้อนอะไรเลย เพียงแค่ใช้อัตลักษณ์ล้านนาทางด้านการแต่งกาย กริยามารยาท เสริมด้วยค�ำพูดเพราะๆ อีกทั้งแขกไปใครมาพนักงานของที่นี่ก็จะเสิร์ฟน�้ำตะไคร้เย็นๆ หอมๆ เหนื่อยมากจากไหนก็ชื่นใจคลายกังวล เคล็ดลับง่ายๆ ประการหนึ่งที่ท�ำให้พนักงานทุกคนสุขภาพจิตดี มีรอยยิ้มอยู่ตลอด เวลา นั่นก็คือการเปลี่ยนที่ท�ำงานให้กลายเป็นบ้าน พนักงานทุกคนเมื่อมาเริ่มงานก็เสมือน หนึ่งเป็นบ้านหลังที่สอง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความสุขผ่านไปยังผู้ มาเยือน นี่เองเป็นพื้นฐานง่ายๆ ในแบบ ‘สุขนิยม’ ที่ท�ำให้ครองใจผู้ได้มาเยือนบ้านศิลาดล ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี “ล้านหยดน�้ำผึ้ง ยังไม่ครึ่ง หนึ่งค�ำหวาน” ยิ่งเป็นค�ำเมืองที่ประหนึ่งหัวเชื้อน�้ำตาล ของภาษา สามารถสะกดผู้ที่ได้ฟังอย่างน่าประหลาด เป็นเรื่องน่าแปลกเพราะลูกค้าคนไทย ที่มาเยือนบ้านศิลาดล แม้จะฟังค�ำเมืองไม่ค่อยออกแต่ก็ชอบฟังและเผลอพูดตามเป็นครั้ง คราว ประโยคไหนฟังไม่ออกก็จะถามความหมายจากพนักงาน จึงเป็นการอนุรักษ์และเผย แพร่ค�ำเมืองภายในตัว รอบตัวเรามีวัตถุดิบที่จะแปลงเป็นความสุขได้อย่างเหลือเฟือ แต่หลายคนมองข้าม ความเรียบง่ายในการสร้างความสุขไป อย่าลืมว่า “ส�ำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล” เพียงแค่เราใช้ภาษาและกริยาที่จริงใจ ความสุขที่ส่งไปเมื่อเหลือล้นก็ย่อมจะไหลบ่ากลับมา หาเจ้าของเอง เคล็ดลับแห่ง ‘สุขนิยม’ ที่ง่ายจนหลายคนมองข้าม เหมือนเส้นผมที่มาบัง ภูเขาแห่งความสุขไป

‘Baan Celadon’ was initiated in 1989 on Chiang Mai - Bo Sang Road, which is collectively used as a showroom displaying magnificent products such as tableware, decorative item, gifts and souvenirs, etc.; all is made of celadon (a term for ceramics denoting both a type of glaze and a ware of celadon color). For over 30 years that this shop welcomes local visitors and foreigners worldwide, apart from its products, what represents traditional culture is its staffs’ service. They still speak kham muang (local Northern language) with honest and sweet manner, full of service mind and friendly acts, plus serving tasty lemongrass juice to all visitors. These put smile on every guests easily. 7 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันก�ำแพง ต�ำบลสันกลาง อ�ำเภอสันก�ำแพง เชียงใหม่ โทร. 0 5333 8288 www.baanceladon.com word: โจ้ นิ้วเทพ/ photo: เจ๋ง ชัตเตอร์ทอง


Fine Dae Mag ISSUE 03  

งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนิตยสาร FINE DAE ผ่านพ้นไปด้วยดี และเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสุข สนุกสนาน คละเคล้าไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you