Issuu on Google+

Edderkoppgraveren Menzi Muck:

Multifunksjonell graver for alle typer terreng

Den spesielle graveren, som har sveitsisk opphav, er en multifunksjonell graver som kan brukes i alle typer terreng. Med en Menzi Muck kan man utføre arbeid i svært bratte fjellsider, i elveløp, på jernbanespor, til havs og til skogs. Egnet for jernbaneoppdrag Maskinen har egenskaper og tilleggsutstyr som gjør den meget anvendelig til bruk i, og rundt jernbanespor. Man kan påmontere skinneføringshjul på ca 15 minutter. Kan brukes i vann Alle komponenter på chassis er tilpasset bruk i vann, og maskinen kan jobbe i vanndybder på inntil 2 meter. Med mulighet for å justere alle fire hjulene uavhengig av hverandre i høydeså vel som i bredde- og lengderetning, har man en unik graver som kan klatre over det meste av hindringer.

Alt er mulig med en Menzi Muck!

Se video: http://amarkussen.no/galleri/video/

Kontakt oss for tilbud: 76 95 41 94 - så gjør vi en avtale! Hovedkontor: A. Markussen AS Boks 113, 8502 Narvik Telefon: 76 95 41 94 amark@amarkussen.no

Avdeling Harstad: A. Markussen AS Boks 113, 8502 Narvik Telefon 77 06 50 90 amark@amarkussen.no

Avdeling Tromsø: A. Markussen AS Boks 113, 8502 Narvik Telefon 77 61 37 97 amark@amarkussen.no

TransQ

Qualified

www.amarkussen.no


Smidig Smidig ogvelbalansert: velbalansert: Smidigog og velbalansert: EKSTRAUTSTYR: EKSTRAUTSTYR: EKSTRAUTSTYR Hydraulisk tynningsaggregat Hydraulisktynningsaggregat tynningsaggregat Hydraulisk Det hydrauliske tynningsaggregatet

Dethydrauliske hydraulisketynningsaggregatet tynningsaggregatet brukes Det brukes til å kutte og fjerne trær i en enkel brukes å kutte fjerne i en enkel til å kuttetil og fjerneog trær entrær enkel prosess. prosess. Aggregatet kan iskjære gjennom prosess. Aggregatet kan skjære trestammer gjennom Aggregatet kan skjære gjennom trestammer med en diameter på opptil trestammer med en opptil diameter på opptil med en diameter mm. Man 280 mm. Man kan på kutte trær,280 busker og 280kutte mm.trær, Man kan kutte busker og kan ogtrær, krattskog mens krattskog mensbusker man sitter trygt og komkrattskog mensog man sitter trygt iog komman sitter trygt komfortabelt fortabelt i gravemaskinen. fortabelt i gravemaskinen. gravemaskinen.

Svillebytteskuff Svillebytteskuff Svillebytteskjær Den hydrauliske svilleskuffen er en

Den Denhydrauliske hydrauliskesvilleskuffen svilleskuffener eren en multifunksjonell enhet for utlegging multifunksjonell multifunksjonellenhet enhetfor forutlegging utlegging og og planering av jernbanepukk samt og planering av jernbanepukk samt planering av jernbanepukk samt montering og reetablering av monteringog ogreetablering reetablering av av montering jernbanesviller. jernbanesviller. jernbanesviller.

Vinsj Vinsj Vinsj

Vinsjen, utviklet spesielt for Menzi Muck, Vinsjen, Vinsjen,utviklet utvikletspesielt spesieltfor forMenzi MenziMuck, Muck, sikrer maskinen ii ekstremt bratte skrånsikrer maskinen ekstremt bratte sikrer maskinen i ekstremt bratteskråninger skråninger og fjellrygger. og fjellrygger. inger og fjellrygger. Vinsjen aktiveres aktiveres via en vippebryter i i Vinsjen Vinsjen aktiveresvia viaen envippebryter vippebryter i førerhuset og styres av en fotpedal. førerhuset og styres av en førerhuset og styres av enfotpedal. fotpedal. Med 14 mm kabel og maksimal lengde Med Med14 14mm mmkabel kabelog ogmaksimal maksimal lengde lengde på 75 m trekker vinsjen innover med på på75 75mmtrekker trekkervinsjen vinsjeninnover innovermed med en kraft på 80 kN. enenkraft kraftpå på80 80kN. kN. Vinsjen kan også trekke foran for flere Vinsjen Vinsjenkan kanogså ogsåtrekke trekkeforan foranfor forflere flereanvendelser. anvendelser. anvendelser.

Hydraulisk pigghammer Hydraulisk RHB 313-V BA pigghammer Hydraulisk pigghammer Hammeren er fullstendig beskyttet RHB 313-V BA RHB BA (støt mot ytre313-V påvirkninger og støv). Hammeren er fullstendig beskyttet

Hammeren er fullstendig beskyttet Det staget beskytter huset mot herdede ytre påvirkninger (støt og støv). motslitasje ytre påvirkninger (støt og støv). mot og skader. Det herdede staget beskytter huset Det herdede staget beskytter huset Med en vektogpåskader. 974 kg, en dimater på 105 mm mot slitasje mot slitasje og skader. og nedslagskraft 2,15 kj oppnår det lange Medmaks en vekt på 974 kg, på en dimater på Med en vekt på 974 kg, en dimater på stempelet uovertruffent nedslag medkjminimal 105 mm ogetmaks nedslagskraft på 2,15 105 mm og maks nedslagskraft på 2,15 kj oppnår det lange stempelet et uoverkraft. oppnår det lange stempelet et uovertruffent nedslag med minimal kraft. truffent nedslag med minimal kraft.

Knuseskuffe Perfekt for knusing av materialer på stedet. Knuseskuffe Knuseskuffe Det kanfor knuses fjellmasser, Perfekt knusing av materialer på Perfektog formange knusing av materialer på betong typer rivingsmaterialer. stedet. Det kan knuses fjellmasser, stedet. Det kan knuses fjellmasser, Knuseskuffen er rask og enkel å betong og mange typermontert rivingsmaterialer. betong og mange typer rivingsmaterialer. bruke. Skuffeåpning på 70 og x 55 cm åog Knuseskuffen er rask er montert enkel Knuseskuffenpå er 0,6 raskm3. montert og enkel å lastekapasitet bruke. Skuffeåpning er på 70 x 55 cm og bruke. Skuffeåpning er på 70 x 55 cm og lastekapasitet på 0,6 m3.3 lastekapasitet på 0,6 m .

Boretårn Boretårn montert på Menzi Muck A91 Boretårn Boretårn

har stor rekkevidde. Den kan Boretårn montert på Menzi Muck A91 Boretårn montert Menzi Muck A91 svinges 360 graderpåDen og kan har stor rekkevidde. kanderfor svinges har stor rekkevidde. Den kan svinges anvendes i alleanvendes retninger. ogboring kan derfor 360 graderfor 360 grader og kan derfor anvendes for boring i alle retninger. for boring i alle retninger.

Kontakt oss for tilbud: 76 95 41 94 - så gjør vi en avtale! Hovedkontor: A. Markussen AS Boks 113, 8502 Narvik Telefon: 76 95 41 94 amark@amarkussen.no

ViVihar Nord-Norge hargjort gjort Nord-NorgeGRØNNERE GRØNNEREi iover over30 30år! år! Avdeling Tromsø:

Avdeling Harstad: A. Markussen AS Boks 113, 8502 Narvik Telefon 77 06 50 90 amark@amarkussen.no

Kontakt oss for tilbud:

Se video: http://amarkussen.no/galleri/video/ TransQ

A. Markussen AS Boks 113, 8502 Narvik Telefon 77 61 37 97 amark@amarkussen.no

Qualified

www.amarkussen.no

www.amarkussen.no


Menzi Muck