Issuu on Google+

B…{«§ý {糧ó ÔŒ {糿¶ $™è Ó… ´ëuý Ô>Ë Ñ§éÅÔ>Q

Mý Ñ$çÙ¯] ÆŠ

&

Oyð Æð Mý tÆŠ M>Æ>ÅËĶ $…, B…{«§ý {糧ó ÔŒ sî ^è ÆŠ GÍh¼Ísî sñ ‹Üt (APTET), Oyð Æð Mý tÆŠ B‹œ çÜ*PÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ BÐ] Æý × , B….{ç³., Oòܸë»ê§Š , Oòß §ý Æ>»ê§Š & 500004 APTET

LR. No.2011/B1/TE/TET/2011

BïœçÜ$ sñ ͸ù¯Œ ¯] …. 040&23232152, 23232153

B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢Ë MøçÜ… APTET, þOÌñ 2011, {ç³Mý r¯]

Æ>çÙ‰…ÌZ° Ðð ¬™è ¢… 23 hÌêÏËÌZ 31 þOÌñ 2011¯] ´ëuý Ô>Ë Ñ§éÅ Ô>Q, B…{«§ý {糧ó ÔŒ {糿¶ $™è Ó…^ó °Æý Óíß …^è ºyó Ð𠬧ý sì B…{«§ý {糧ó ÔŒ sî ^è ÆŠ GÍh¼Ísî sñ ‹Üt (APTET) Mì àfÆý Äô $Å…§ý $Mý $ B…{«§ý {糧ó ÔŒ ÌZ° ´ëuý Ô>ËËÌZ I ¯] $…yì VIII Ð] Æý Mý $ ™è Æý Vý ™è $Ë MöÆý Mý $ sî ^è Æý $Ï M>§ý Ë_¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë ¯] $…_ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢Ë$ MøÆý ºyý $^è $¯] ²Ñ. ѧéÅ çß Mý $P ^è rt…, 2009 ÌZ° òÜ„ý ¯Œ 23ÌZ° Eç³&òÜ„ý ¯Œ (1) °º…«§ý ¯] Ë Ðó $Æý Mý $ ¯ó çÙ¯] ÌŒ Mú°ÞÌŒ çœÆŠ sî ^è ÆŠ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (NCTE) ÐéÆý $ ™è Ð] $ {ç³Mý r¯] ™ó © 23 BVý Ü ç $t 2010 {ç³M>Æý … I ¯] $…yì VIII Ð] Æý Mý $ ™è Æý Vý ™è $Ë MøçÜ… sî ^è Æý $V> °Ä¶ $Ñ$…^è $r MöÆý Mý $ AÆý $áËÄô $Å Ð] ÅMì ¢Mì Mý ±çÜ AÆý á™è ˯] $ ™ð ÍĶ $gô íÜ…¨. C™è Æý ÑçÙĶ *Ë™ø´ër$ RTE ^è rt…ÌZ° òÜ„ý ¯Œ 2 M>Ïk (n)ÌZ °Æó ªÕ…_¯] Ñ«§ý …V> H ´ëuý Ô>ËÌZO¯ð ¯é sî ^è Æý $V> °Ä¶ *Ð] $M>°Mì AÆý á™è ´÷…§ý yé°Mì Ð] ÅMì ¢Mì M>Ð] Ëíܯ] BÐ] Ô¶ ÅMý OÐð $¯] AÆý á™è ËÌZ JMý sì ´÷…§ý $ç³Æý ^è ºyì …¨. §é° {ç³M>Æý … A™è ¯] $/BÐð $ sî ^è ÆŠ GÍh¼Ísî sñ ‹Üt (TET) ÌZ E¡¢Æý $~Ë$ M>Ð] ËíÜ E…r$…¨. A¨ NCTE Æý *´÷…¨…_¯] Ð] *Æý Y§ý Æý ØMý çÜ*{™éËMý $ A¯] $Vý $× …V> ™è W¯] {糿¶ $™è Ó…^ó ™è Vý $Ñ«§ý …V> °Æý Óíß …^è ºyý $™è $…¨. ™è §ý ¯] $Vý $× …V> B…{«§ý {糧ó ÔŒ {糿¶ $™è Ó… G.O.Ms.No.51, çÜ*PÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (S.E. GENL-II) Ô>Q ™ó ¨ : 16&04&2011 {ç³M>Æý … B…{«§ý {糧ó ÔŒ ÌZ sî ^è ÆŠ GÍh¼Ísî sñ ‹Üt °Æý Óçß × Mý $ Ð] *Æý Y§ý Æý ØMý çÜ*{™é˯] $ gêÈ^ó íÜ…¨. B…{«§ý {糧ó ÔŒ Æ>çÙ‰…ÌZ° Æ>çÙ‰ {糿¶ $™è Ó ´ëuý Ô>ËË$, Ð] $…yý Ë ç³ÇçÙ™Œ , hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œ , Ð] ¬°Þ´ëÍsî , [Oò³Ðó sŒ GÆ ¬yð yŠ ´ëuý Ô>ËË$ Ð] $ÇĶ ¬ [Oò³Ðó sŒ A¯Œ GÆ ¬yð yŠ ´ëuý Ô>ËËÌZ I ¯] $…yì VIII Ð] Æý Mý $ ™è Æý Vý ™è $Ë MöÆý Mý $ sî ^è Æý $Ï M>§ý Ë_¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë…§ý ÇMî APTET Ð] Ç¢çÜ$¢…¨. AÆ ¬™ó [Oò³Ðó sŒ A¯Œ GÆ ¬yð yŠ ´ëuý Ô>ËËÌZ sî ^è Æý $V> E§øÅVý … MøÆý $Mý $¯ó A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ ÐéÆý $ Ðé…cõÜ¢ APTET Mì º§ý $Ë$V> CBSE ^ó °Æý Óíß …^è ºyó CTET Mì àfÆý Äô $Å ÝûË¿êÅ°² Mý ÍW E¯é²Æý $. 2 õ³ç³Æý ÏÌZ A…sô õ³³ç ÆŠ & I & õ³³ç ÆŠ & IIËÌZ sñ Ü‹ t (APTET) °Æý Óíß …^è ºyý $™è $…¨. I ¯] $…yì V Ð] Æý Mý $ ™è Æý Vý ™è $Ë MöÆý Mý $ sî ^è Æý $Ï M>§ý Ë_¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ õ³ç³ÆŠ &IMì àfÆý $ M>Ð] Ìñ ¯] $ Ð] $ÇĶ ¬ VI ¯] $…yì VIII Ð] Æý Mý $ ™è Æý Vý ™è $Ë MöÆý Mý $ sî ^è Æý $Ï M>§ý Ë_¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ õ³ç³ÆŠ &II Mý $ àfÆý $ M>Ð] ËíÜ E…r$…¨. I ¯] $…yì VIII Ð] Æý Mý $ ™è Æý Vý ™è $Ë MöÆý Mý $ sî ^è Æý $Ï M>§ý Ë_¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ Æð …yý $ õ³ç³Æý $Ï, õ³ç³ÆŠ &I & õ³³ç ÆŠ & II Æð …yì …sì Mî àfÆý $ M>Ð] ËíÜ E…r$…¨. ¨Vý $Ð] CÐ] Óºyì ¯] Ðó â¶ Ë {ç³M>Æý … 31 þOÌñ 2011¯] Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² hÌêÏËÌZ Vý $Ç¢…ç³# ´÷…¨¯] ç³È„ý Mó …{§éËÌZ TET °Æý Óíß …^è ºyý $™è $…¨. õ³ç³Æý $&I : E. 9.30 Vý …rË ¯] $…yì Ð] $. 12.00 Vý …rË Ð] Æý Mý $. õ³ç³Æý $ &II : Ð] $. 2.30 Vý …rË ¯] $…yì Ýë. 5.00 Vý …rË Ð] Æý Mý $. A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ sñ ‹Üt ÑÐ] Æ>˯] $ ™ð Íõ³ ""C¯Œ çœÆó ÃçÙ¯Œ º$Ìñ sì ¯Œ ''¯] $ APTETÐ𠻌 OòÜsŒ http://aptet.cgg.gov.in ¯] $…yì 20&5&2011 ¯] $…_ B¯Œ OÌñ ¯Œ ÌZ §ý Æý RêçÜ$¢ ^ó õÜÐ] ¬…§ý $ E_™è …V> yú¯Œ ÌZyŠ ^ó çÜ$MøÐ] ^è $a¯] $. 1. GÌê §ý Æý RêçÜ$¢ ^ó Ķ *Í, G糚yý $ §ý Æý RêçÜ$¢ ^ó Ķ *Í? (G) B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$Mý $ Æý $çÜ$Ð] ¬ : ç³È„ý Æý $çÜ$Ð] ¬™ø´ër$ APTET B¯Œ OÌñ ¯Œ MøçÜ… §ý Æý RêçÜ$¢ Æý $çÜ$Ð] ¬ Æý *.300/&. A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ Gí³ B¯Œ OÌñ ¯Œ §éÓÆ> Æý $çÜ$Ð] ¬¯] $ 20&5&2011 Ð] $ÇĶ ¬ 16&06&2011 Ð] $«§ý Å ^ð ÍÏ…^è Ð] ^è $a¯] $ Ð] $ÇĶ ¬ APTET Ð𠻌 OòÜsŒ http://aptet.cgg.gov.in ÌZ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢¯] $ 20&5&2011 Ð] $ÇĶ ¬ 17&06&2011 Ð] $«§ý ů] §éQË$^ó Ķ *Í. (¼) B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$ ^ó Ķ ¬ Ñ«§é¯] … i. A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ Ð] ¬…§ý $V> "C¯Œ çœÆó ÃçÙ¯Œ º$Ìñ sì ¯Œ ' Ð] $ÇĶ ¬ "Ķ ÊfÆŠ OVð yŠ ' ¯] $ E_™è …V> APTET Ð𠻌 OòÜsŒ http://aptet.cgg.gov.in ¯] $…_ yú¯Œ ÌZyŠ ^ó çÜ$Mö°, §é°° gê{Vý ™è ¢V> ^è §ý $Ð] #MøÐéÍ Ð] $ÇĶ ¬ APTET þOÌñ , 2011 MøçÜ… àfÆý Äô $Å…§ý $Mý $ ™è Ð] $Mý $ AÆý á™è çÜ…™è –í³¢Mý Æý …V> E…§ý ° °Æ>®Ç…^è $MøÐéÍ. ii. APTET MöÆý Mý $ A™è ¯] $/BÐð $ AÆý á™é{ç³Ð] *×êË$ çÜ…™è –í³¢Mý Æý …V> E¯é²Ä¶ $° °Æ>®Ç…^è $Mý $¯] ² ™è Æ>Ó™è B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$ MöÆý Mý $ ç³È„ý °Æý Óçß × MöÆý Mý $ Gí³ B¯Œ OÌñ ¯Œ §éÓÆ> Æý *. 300/& Æý $çÜ$Ð] ¬ ^ð ÍÏ…^éÍ. Gí³ B¯Œ OÌñ ¯Œ òÜ…rÆý ÏÌZ, A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ M>Ð] Ëíܯ] {´ë£ý Ñ$Mý yó sê (A…sô A¿¶ ÅǦ õ³Æý $, ç³#sì t¯] ™ó ¨, ï܈/ç³#Æý $çÙ$yý $, A¿¶ ÅǦ B….{ç³. Mý $ ^ð …¨¯] ÐéÆ>? Ðð ¬O»ñ ÌŒ ¸ù¯Œ ¯] …ºÆý $ ™è ¨™è Æý ÑÐ] Æ>Ë$) CÐ] ÓÐ] ËíÜ E…r$…¨. Gí³ B¯Œ OÌñ ¯Œ ÌZ Æý $çÜ$Ð] ¬ ´÷…¨¯] ™è Æ>Ó™è A¿¶ ÅǦMì Æý $çÜ$Ð] ¬ Æý Ö§ý $Oò³ ""fÆý ²ÌŒ ¯] …ºÆý $'' gêÈ^ó Ķ $ºyý $™è $…¨. §é°™ø A™è ¯] $/BÐð $ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$Mý $ Ð] ¬…§ý $Mý $ ÝëVý Ð] ^è $a¯] $. (fÆý ²ÌŒ ¯] …ºÆý $ gêÈ^ó Ķ $yý Ð] $…sô A¿¶ ÅǦ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$¯] $ ç³NÇ¢ ^ó ÝëÆý ° AÆý ¦… M>§ý $. A¨ Mó Ð] Ë… A…¨¯] Æý $çÜ$Ð] ¬Mý $ «§ý –ÒMý Æý × Ð] *{™è Ðó $). iii. A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ "C¯Œ çœÆó ÃçÙ¯Œ º$Ìñ sì ¯Œ '' ÌZ CÐ] Óºyì ¯] Ñ«§ý …V> Ð] $ÇĶ ¬ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ ¸ëÆý … ¿¶ È¢ ^ó Ķ ¬¯] ç³#yý $ B¯Œ OÌñ ¯Œ ÌZ CÐ] Óºyì ¯] çÜ*^è ¯] Ë {ç³M>Æý … Mý *yé B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$ Ñ«§é¯é°² A¯] $çÜÇ…^éÍ. A¿¶ ÅǦ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢Ë$ ¿¶ È¢ ^ó õÜÐ] ¬…§ý $ 3.5 x 3.5 òÜ….Ò$. OòÜk ¸ùsZ{V>‹œ™ø íܧý ®…V> E…yéÍ. iv ¸ùsZ{V>‹œ¯] $ ™ð ËÏ M>W™è …Oò³¯] A†Mì …_ §é° {Mì …§ý çÜ…™è Mý … ^ó Ķ $…yì (»êÏMŠ C…MŠ ™ø Ð] *{™è Ðó $ çÜ…™è Mý … ^ó Ķ *Í) çÜÐ] *^éÆý º$Ìñ sì ¯Œ (õ³h ¯] ….9) ÌZ° ¯] Ð] ʯé ^è *yý …yì . çÜ…™è Mý … »êMŠ ÞÌZ¯ó E¯] ²r$Ï Æý *Éì ^ó çÜ$Mø…yì . ™è W¯] OòÜkVý Ë ¸ùsZ¯] $ Ð] $ÇĶ ¬ çÜ…™è M>°² ÝëP¯Œ ^ó Ķ *Í. ç³NÇ¢ õ³h° ÝëP¯Œ ^ó Ķ $Æ>§ý $. çÜ…™è Mý …™ø Mý *yì ¯] ¸ùsZ Mý ÍW¯] ³ç NÇ¢ _{™è … ÝëP¯Œ ^ó Üí ÌZMý ÌŒ Ðð $íÙ¯Œ òO ³¯] jpeg ¸ëÆó ÃsŒ ÌZ ÝùtÆŠ ^ó Ķ *Í. ÝëP¯Œ ^ó Üí ¯] _{™è … òO Ük 50kb Mý …sô GMý $PÐ] V> Ìô §ý ° Æý *Éì ^ó çÜ$MøÐéÍ. _{™è … Äñ ¬Mý P OòÜk JMý Ðó ⶠ50kb Mý …sô GMý $PÐ] V> E…sô , 50kb Mý …sô Ñ$…^è Mý $…yé çÜÆý $ª»êr$ ^ó Ķ *Í. _{™è … Äñ ¬Mý P OòÜk JMý Ðó ⶠ50kb Mý …sô GMý $PÐ] V> E…sô , ÝëP°…VŠ {ç³{Mì Ķ $ çÜÐ] $Ķ $…ÌZ dpi ÇÝ÷Ë*ÅçÙ¯Œ , Mý ËÆý Ï çÜ…QÅ Ð] …sì Ðésì ° ÝëP¯] ÆŠ òÜsì t…VŠ ÞMý $ çÜÆý $ª»êr$ ^ó Ķ *Í. v B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢¸ëÆý … °…õ³r糚yý $ A¯] $çÜÇ…^éÍÞ¯] ^è Æý ÅË$. 1) //http://aptet.cgg.gov.in Mý $ Ðð âêåÍ. (2) §ý Æý RêçÜ$¢¸ëÆý … Oò³¯] Mì ÏMŠ ^ó Ķ *Í. (3) Oyð ÌêVŠ »êMŠ Þ Oò³¯] Mì ÏMŠ ^ó Ķ *Í (A…sô WELCOME TO ONLINE APPLICATION) (4) ™è §ý $ç³Ç Oyð ÌêVŠ »êMŠ Þ¯] $ «§ý –ÒMý Ç…^è $Mø…yì (A…sô "*'™ø Ð] *ÆŠ P ^ó Üí ¯] œï ÌŒ Þz ™è ³ç µ°çÜÇ (5) AP ONLINE ^ó gêÈ ^ó Ķ $ºyì ¯] Ò$ fÆý ²ÌŒ ¯] …ºÆý $, œï k ^ð ÍÏ…³ç # ™ó ¨ Ð] $ÇĶ ¬ f¯] ¯] ™ó ¨° G…rÆŠ ^ó Ķ *Í. (6) œï ÌŒ Ìz Z ""Csî Ð] Í Ò$ ¸ùsZ{V>‹œ¯] $ f™è ^ó Üí '' {»o‹Ü ºr¯Œ òO ³¯] Mì MÏ Š ^ó Üí ÌZMý ÌŒ Ðð $íÙ¯Œ Oò³¯] ÝùtÆŠ ^ó íܯ] A¿¶ ÅÆý $¦Ë ¸ùsZ{V>‹³ çÜ…™è Mý … Asê^Œ ^ó Ķ *Í. (7) yì Mý ÏÆó çÙ¯Œ Oò³¯] sì MŠ ^ó íÜ Ðð ÇíœMó çÙ¯Œ MøyŠ ¯] $ G…rÆŠ ^ó Ķ *Í. (8) A‹³ÌZyŠ {ò³‹Ü ^ó Ķ *Í (9) §ý Æý RêçÜ$¢ ™ð Æý $^è $Mý $…r$…¨ (10) Ķ ÊfÆŠ OVð yŠ & C¯] ¹Æó ÃçÙ¯Œ º$Ìñ sì ¯Œ ÌZ C_a¯] çÜ*^è ¯] Ë {ç³M>Æý … Ð] $ÇĶ ¬ B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢¸ëÆý … °…õ³r糚yý $ BçœÆŠ ^ó íܯ] §é° {ç³M>Æý … §ý Æý RêçÜ$¢¯] $ C糚yý $ °…´ëÍ (11) A°² ÑÐ] Æ>Ë$ °…í³¯] ™è Æý $Ðé™è PREVIEW ºr¯Œ ¯] $ {ò³‹Ü ^ó Ķ *Í. A¨ Ò$Æý $ §éQË$ ^ó íܯ] ÑÐ] Æ>Ë$ ^è *í³çÜ$¢…¨ (12) A°² ÑÐ] Æ>Ë$ çÜÇV>Y E¯] ²r$Ï Ò$Æý $ Mý ¯] $Vö…sô SUBMIT ¯] $ {ò³‹Ü^ó Ķ *Í Ìô Mý ´ù™ó , EDIT ° {ò³‹Ü ^ó íÜ çÜÐ] *^éÆý Ð] ¬¯] $ †ÇW §éQË$ ^ó Ķ *Í. vi B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢¸ëÆý … §éQË$ ^ó íܯ] Ò$§ý r A¿¶ ÅÆý $¦ËMý $ ÇçœÆ𠯌 Þ ID ¯] …ºÆý $ CÐ] Óyý … fÆý $Vý $™è $…¨. §é°° ¿¶ ÑçÙÅ™Œ E™è ¢Æý {ç³™è $Å™è ¢Æ>Ë$ Ðó sì MøçÜOÐð $¯é gê{Vý ™è ¢V> E…^è $MøÐéÍ. §ý Æý RêçÜ$¢ §éQË$ ÇçœÆ𠯌 Þ ID ¯] …ºÆý $ ïÜÓMý Ç…^è yý …Oò³ Ð] *{™è Ðó $ ç³NÇ¢^ó íܯ] r$Ï ç³ÇVý ×ì …^è ºyý $¯] $. vii §éQË$ ç³NÆý ¢Æ ¬¯] Ò$§ý r, A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ §ý Æý RêçÜ$¢ {í³…rÐ] #sŒ ¯] $ ¡çÜ$Mö° ¿¶ ÑçÙÅ™Œ Eç³Äñ *V>Æý ®… §é°° ÝùtÆŠ ^ó çÜ$MøÐéÍ. A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ APTET M>Æ>ÅËĶ *°Mì §ý Æý RêçÜ$¢ {í³…rÐ] #sŒ ¯] $ ´ùçÜ$t^ó Ķ $Æ>§ý $. viii §ý Æý RêçÜ$¢ B¯Œ OÌñ ¯Œ §éQË$Mý $ Ð] ¬…§ý $ B çÜÐ] $Ķ $…ÌZ Ìô §é B ™è Æý $Ðé™è HO§ð ¯é çܵïÙtMý Æý × M>Ð] ËíÜÐ] õÜ¢, A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ 20&5&2011 ¯] $…yì 30&7&2011 Ð] Æý Mý $ A°² ç³°¨¯] Ð] ¬ËÌZ E 10.30 Vý …‘‘ ¯] $…yì Ýë‘‘ 5.00Vý …‘‘ Ð] $«§ý Å sñ ͸ù¯Œ ¯] …ºÆý $Ï CGG:7702922003, 7702922004 Oò³¯] òß ÌŒ µ yð ‹ÜP¯] $ çÜ…{糨…^è Ð] ^è $a¯] $. ix A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ ™è Ð] $ §ý Æý RêçÜ$¢Mý $ çÜ…º…«¨…_¯] íœÆ>ŧý $˯] $ 20&5&2011 ¯] $…yì 10&7&2011 Ð] $«§ý Å http://aptet.cgg.gov.in ÌZ Mý *yé ^ó Ķ $Ð] ^è $a¯] $. x Gsì t çÜ…§ý Æ>ÂËÌZ¯] $ §ý Æý RêçÜ$¢Ë$ Ð] *¯] $ÅÐ] ÌŒ Æý *ç³…ÌZ HÆý Mý …V> Mý *yé ïÜÓMý Ç…^è ºyý Ð] #. xi A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ ™è Ð] $ àÌŒ sì Mð Prϯ] $ Ð𠻌 OòÜsŒ http://aptet.cgg.gov.in ¯] $…yì 16&7&2011 ¯] $…yì yú¯Œ ÌZyŠ ^ó çÜ$MøÐ] ^è $a¯] $. 18&7&2011 ÌZV> JMý Ðó ⶠàÌŒ sì Mð PsŒ A…§ý Mý ´ù™ó , Oyð Æð Mý tÆŠ , APTET þOÌñ &2011 Mý Ò$çÙ¯] ÆŠ & Oyð Æð Mý tÆŠ B‹œ çÜ*PÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ M>Æ>ÅËĶ $…, AP Oòܸë»ê§Š , Oòß §ý Æ>»ê§Š &04 ÐéÇ° A°² ç³°¨¯] Ð] ¬ËÌZ E. 10.00 Vý …‘‘ ¯] $…yì Ýë.5.00 Vý …‘‘ Ð] $«§ý Å, ^ð ÍÏ…_¯] ïœk, fÆý ²ÌŒ ¯] …ºÆý $, §éQË$ ^ó íܯ] §ý Æý RêçÜ$¢ ÇçœÆ𠯌 Þ ¯] …ºÆý $, §ý Æý RêçÜ$¢ ¸ëÆý … {í³…rÐ] #sŒ M>ï³ Ð] $ÇĶ ¬ JMý ¸ùsZ{V>‹œ (§ý Æý RêçÜ$¢ ¸ëÆý …ÌZ A†Mì …_¯] Ñ«§ý …V>) Vý Ë Ðésì ™ø 19&7&2011 Ð] $ÇĶ ¬ 29&7&2011 Ð] $«§ý Å çÜ…{糨…^è Ð] ^è $a¯] $. 2. AÆý á™é {ç³Ð] *×êË$ : A¿¶ ÅǦ APTET þOÌñ & 2011 MøçÜ… §ý Æý RêçÜ$¢ ^ó õÜ çÜÐ] $Ķ $…ÌZ ¨Vý $Ð] Ñ«§ý …V> Mó rWÈ I ¯] $…yì V ™è Æý Vý ™è $Ë$ (õ³ç³ÆŠ &I) Ð] $ÇĶ ¬ VI ¯] $…yì VIII ™è Æý Vý ™è $Ë MøçÜ… (õ³ç³ÆŠ &II) Mó rWÈ MøçÜ… sî ^è ÆŠ °Ñ$™è …¢ Mý ±çÜ °È~™è ѧéÅÆý á™è Ë$ ´÷…¨ Ð] #…yéÍ. G) ™è Æý Vý ™è $Ë$ I - V MøçÜ… Mý ±çÜ Ñ§éÆý á™è : Mý ±çÜ… 45% Ð] *Æý $PË™ø C…rÈÃyì Äñ $sŒ /ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È (Ìô §é ™è ™è ÞÐ] *¯] …) Ð] $ÇĶ ¬ 2 çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë yì ´÷ÏÐ] * C¯Œ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ E¡¢Æý $~OÌñ E…yéÍ. Ìô §é Mý ±çÜ… 50% Ð] *Æý $PË™ø C…rÈÃyì Äñ $sŒ /ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È (Ìô §é ™è ™è ÞÐ] *¯] ) Ð] $ÇĶ ¬ 4&çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë »êÅ_ËÆŠ B‹œ GÍÐð $…rÈ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (B.El.Ed.) E¡¢Æý $~ÌO ñ Ð] #…yéÍ. Ìô §é Mý ±çÜ… 50% Ð] *Æý $PË™ø C…rÈÃyì Äñ $sŒ /ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È (Ìô §é ™è ™è ÞÐ] *¯] …) Ð] $ÇĶ ¬ 2&çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë yì ´÷ÏÐ] * C¯Œ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (òܵçÙÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ )* E¡¢Æý $~OÌñ E…yéÍ. Ìô §é Mý ±çÜ… 45% Ð] *Æý $PË™ø B.A./B.Sc./B.Com Ð] $ÇĶ ¬ B.El. B.Ed. (D B.Ed. A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ ™è Æý Vý ™è $Ë$ I ¯] $…yì V MøçÜ… 1 f¯] Ð] Ç 2012 Ð] Æý Mý $ Ð] *{™è Ðó $ °Ä¶ *Ð] $M>°Mì AÆý $áËÐ] #™éÆý $). Vý Ð] $°Mý : C…rÈÃyì Äñ $sŒ /ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È Ýë¦Æ ¬ÌZ Mý ±çÜ AÆý á™è Ð] *Æý $PËÌZ 5% çÜyý Í…ç³# SC/ST/ ÑMý Ìê…Vý A¿¶ ÅÆý $¦ËMøçÜ… A¯] $Ð] $†…^è ºyý $™è $…¨. ¼) ™è Æý Vý ™è $Ë$ VI-VIII MøçÜ… Mý ±çÜ Ñ§éÅÆý á™è : i) B.A./B.Sc./B.Com. Ð] $ÇĶ ¬ 2&çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë yì ´÷ÏÐ] * C¯Œ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ ÌZ E¡¢Æý $~OÌñ Ð] #…yéÍ. Ìô §é Mý ±çÜ… 45% Ð] *Æý $PË™ø B.A/B.Sc./B.Com Ð] $ÇĶ ¬ 1&çÜ…Ð] ™è ÞÆý … »êÅ_ËÆŠ C¯Œ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (B.Ed) ÌZ E¡¢Æý $~OÌñ Ð] #…yéÍ. Ìô §é Mý ±çÜ… 50% Ð] *Æý $PË™ø B.A/B.Sc./B.Com Ð] $ÇĶ ¬ 1&çÜ…Ð] ™è ÞÆý … B.Ed (òܵçÙÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ )*ÌZ E¡¢Æý $~OÌñ Ð] #…yéÍ. Ìô §é Mý ±çÜ… 50% Ð] *Æý $PË™ø C…rÈÃyì Äñ $sŒ /ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È (Ìô §é ™è ™è ÞÐ] *¯] …) Ð] $ÇĶ ¬ 4&çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë Ìô §é »êÅ^ð ËÆŠ C¯Œ GÍÐð $…rÈ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (B.El.Ed.) E¡¢Æý $~ÌO ñ Ð] #…yéÍ. Mý ±çÜ… 50% Ð] *Æý $PË™ø C…rÈÃyì Äñ $sŒ /ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È (Ìô §é ™è ™è ÞÐ] *¯] …) Ð] $ÇĶ ¬ 4&çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë B.Sc. Ed. Ìô §é B.A. Ed. E¡¢Æý $~OÌñ Ð] #…yéÍ.

™ó ¨: 19&05&2011

Vý Ð] $°Mý : SC/ST/ ÑMý Ìê…Vý $OÌñ ¯] A¿¶ ÅÆý $®Ë MøçÜ… C…rÈÃyì Ķ $sŒ / ïܰĶ $ÆŠ òÜMý …yý È Ýë¦Æ ¬ÌZ Mý ±çÜ AÆý á™é Ð] *Æý $PËÌZ 5% çÜyý Í…ç³# A¯] $Ð] $†…^è ºyý $™è $…¨. SC/ST/ ÑMý Ìê…Vý $OÌñ ¯] A¿¶ ÅÆý $®Ë MøçÜ… BA/BSc/B.ComËÌZ Mý ±çÜ AÆý á™éÐ] *Æý $PËÌZ 5% çÜyý Í…ç³# A¯] $Ð] $†…^è ºyý $™è $…¨. ii) Oò³Ðésì Mì A§ý ¯] …V> Ìê…Vó ÓgŒ ç³…yì sŒ {sñ •°…VŠ Mý ÍW¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ Mý *yé AÆý $áË$. AÆý á™è Ë$ ¨Vý $Ð] Ñ«§ý …V> E¯é²Æ ¬. ™ð Ë$Vý $ ç³…yì sŒ BA (™ð Ë$Vý $ ÍrÆó ^è ÆŠ ) Ìô §é BA (KÇĶ $…rÌŒ Ìê…Vó ÓgŒ & ™ð Ë$Vý $) Ìô §é »êÅ_ËÆŠ B‹œ KÇĶ $…rÌŒ Ìê…Vó ÓgŒ ™ð Ë$Vý $ Ìô §é ™ð Ë$Vý $ JMý Bç³Û¯] ÌŒ çÜ»ñ jMý $tV> {V>yý $ÅÄô $sŒ yì {X Ìô §é MA ™ð Ë$Vý $ Ð] $ÇĶ ¬ ™ð Ë$Vý $ ç³…yì sŒ {sñ •°…VŠ çÜÇtíœMð sŒ íß …© JMý Bç³Û¯] ÌŒ çÜ»ñ jMý $tV> {V>yý $ÅÄô $sŒ yì {X Ìô §é »êÅ_ËÆŠ B‹œ KÇĶ $…rÌŒ Ìê…Vó ÓgŒ íß …© ç³…yì sŒ ßí …© Ìô §é §ý „ì × ¿êÆý ™Œ ßí …© {ç³^éÆý Üç ¿¶ ÐéÇ {ç³Ò׊ Ìô §é ßí …© {ç³^éÆý Üç ¿¶ , Oòß §ý Æ>»ê§Š ÐéÇ Ñ§éÓ¯Œ Ìô §é B….{ç³. {糿¶ $™è Ó…^ó íß …©ÌZ (BA Ýët…yý ÆŠ z) ™è ™è ÞÐ] *¯] …V> Vý $Ç¢…^è ºyì ¯] H§ó ° C™è Æý AÆý á™è Ìô §é MA ßí …© Ð] $ÇĶ ¬ ßí …© ³ç …yì sŒ {sñ •°…VŠ çÜÇtíœMð sŒ . EÆý *ª ç³…yì sŒ BA (EÆý *ª ÍrÆó ^è ÆŠ ) Ìô §é BA (KÇĶ $…rÌŒ Ìê…Vó ÓgŒ EÆý *ª) Ìô §é »êÅ_ËÆŠ B‹œ KÇĶ $…rÌŒ Ìê…Vó ÓgŒ EÆý *ª Ìô §é EÆý *ª JMý Bç³Û¯] ÌŒ çÜ»ñ jMý $tV> {V>yý $ÅÄô $sŒ yì {X Ìô §é MA EÆý *ª Ð] $ÇĶ ¬ EÆý *ª ç³…yì sŒ {sñ •°…VŠ çÜÇtíœMð sŒ C™è Æý ¿êçÙË$ (Mý ¯] ²yý , çÜ…º…«¨™è ¿êçÙÌZ {V>yý $ÅÄô $sŒ yì {X Ð] $ÇĶ ¬ çÜ…º…«¨™è ¿êçÙÌZ Ð] $Æ>v, JÇĶ *, çÜ…çÜP–™è …, ™è Ñ$ⶠ…) ç³…yì sŒ {sñ •°…VŠ (Ìô §é ™è ™è ÞÐ] *¯] …) * ¯ó çÙ¯] ÌŒ Mú°ÞÌŒ çœÆŠ sî ^è ÆŠ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (NCTE)^ó Vý $Ç¢…^è ºyì ¯] sî ^è ÆŠ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ ÌZ yì ´÷ÏÐ] */ yì {X MøÆý $Þ Ð] *{™è Ðó $ ç³ÇÖÍ…^è ºyý $™è $…¨. AÆ ¬™ó , yì ´÷ÏÐ] * C¯Œ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ (òܵçÙÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ ) Ð] $ÇĶ ¬ B.Ed (òܵçÙÌŒ Gyý $ÅMó çÙ¯Œ ) ÑçÙĶ $…ÌZ Çà¼Ísô çÙ¯Œ Mú°ÞÌŒ B‹œ C…yì Ķ * (RCI)^ó Vý $Ç¢…^è ºyì ¯] MøÆý $Þ Ð] *{™è Ðó $ ç³ÇÖÍ…^è ºyý $™è $…¨. 3. APTET çÜÓÆý *ç³… Ð] $ÇĶ ¬ A…Ô>Ë$: a) APTET&þOÌñ 2011ÌZ A°² {ç³Ô¶ ²Ë$ Ð] $Ítç³#ÌŒ béÆ ¬‹Ü {ç³Ô¶ ²Ë$V> (MCQs)V> E…sêÆ ¬ JMöPMý P§é°Mì JMý Ð] *Æý $P E…r$…¨. ¯éË$Vý $ BËtÆŠ ¯ó sì ÐŒ ÞËÌZ JMý §é° fÐéº$ çÜOÆð ¯] ¨V> E…r$…¨. ¯ð Wsì ÐŒ Ð] *Æý $PË$ E…yý Ð] #. b) APTET - þÌŒ 2011ÌZ Æð …yý $ õ³ç³Æý $Ï E…sêÆ ¬. (i) ™è Æý Vý ™è $Ë$ I ¯] $…_ V MøçÜ… E´ë«§éÅĶ ¬Ë$ M>Ðé˯] $Mý $¯ó Ð] ÅMì ¢Mì õ³ç³ÆŠ I E…r$…¨ (ii) ™è Æý Vý ™è $Ë$ VI ¯] $…_ VIII MøçÜ… E´ë«§éÅĶ ¬Ë$ M>Ðé˯] $Mý $¯ó Ð] ÅMì ¢Mì õ³ç³ÆŠ II E…r$…¨ c) Æð …yý $ Ýë¦Æ ¬ËÌZ (™è Æý Vý ™è $Ë$ I ¯] $…_ V Ð] Æý Mý $ Ð] $ÇĶ ¬ ™è Æý Vý ™è $Ë$ VI ¯] $…_ VIII Ð] Æý Mý $) E´ë«§éÅĶ ¬yý $ AÐéÓ˯ó Ð] ÅMì ¢ Æð …yý $ õ³ç³Æý $Ï (õ³ç³ÆŠ I Ð] $ÇĶ ¬ õ³ç³ÆŠ II)Mý $ àfÆý $ M>Ð] ËíÜ E…r$…¨. d) õ³ç³ÆŠ I (™è Æý Vý ™è $Ë$ I ¯] $…_ V MøçÜ…); MCQË çÜ…QÅ & 150; ç³È„ý M>Ë Ð] ÅÐ] «¨ 21/2 Vý …rË$ çÜÓÆý *ç³… Ð] $ÇĶ ¬ A…Ô>Ë$ (A±² ™è ç³µ°çÜÇ) MCQË çÜ…QÅ Ð] *Æý $PË$ {Mý .çÜ…. çÜ»ñ jMý $t 1 O^ð ÌŒ z yð Ð] Ë‹³Ðð $…sŒ & ò³yý Vøh 30 30 2 Ìê…Vó ÓgŒ &I 30 30 3 Ìê…Vó ÓgŒ &II (C…XÏ‹Ù) 30 30 4 Ð] *Å£ý Ðð $sì MŠ Þ 30 30 5 G°ÓÆ>¯Œ Ðð $…rÌŒ çÜtyî ‹Ü 30 30 Ðð ¬™è ¢… 150 150 ÑÑ«§ý çÜ»ñ jMŠ t & òÜ„ý ¯Œ Þ MøçÜ… íÜ˺‹ÜË$ Ð] $ÇĶ ¬ sñ ‹Üt Ìñ Ðð ÌŒ Ð𠻌 OòÜsŒ _Æý $¯éÐ] *: //http://aptet.cgg.gov.inÌZ ™ð ÍĶ $gô Ķ $ºyì ¯] Ñ. õ³ç³ÆŠ I (™è Æý Vý ™è $Ë$ VI ¯] $…_ VIII MøçÜ…); MCQË çÜ…QÅ 150; ç³È„ý M>Ë Ð] ÅÐ] «¨ 21/2 Vý …rË$ çÜÓÆý *ç³… Ð] $ÇĶ ¬ A…Ô>Ë$ MCQË çÜ…QÅ Ð] *Æý $PË$ {Mý .çÜ…. çÜ»ñ jMý $t 1 O^ð ÌŒ z yð Ð] Ë‹³Ðð $…sŒ & ò³yý Vøh 30 30 2 Ìê…Vó ÓgŒ &I 30 30 30 30 3 Ìê…Vó ÓgŒ &II (C…XÏ‹Ù) 4 Ð] *Å£ý Ðð $sì MŠ Þ & OòܯŒ Þ Ìô §é ÝùçÙÌŒ çÜtyî ‹Ü 60 60 Ðð ¬™è ¢… 150 150 ÑÑ«§ý çÜ»ñ jMŠ t & òÜ„ý ¯Œ Þ MøçÜ… íÜ˺‹ÜË$ Ð] $ÇĶ ¬ sñ ‹Üt Ìñ Ðð ÌŒ Ð𠻌 OòÜsŒ _Æý $¯éÐ] *: //http://aptet.cgg.gov.inÌZ ™ð ÍĶ $gô Ķ $ºyì ¯] Ñ. Vý Ð] $°Mý : (i) : õ³ç³ÆŠ II Ð] *Å£ý Ðð $sì MŠ Þ Ð] $ÇĶ ¬ OòܯŒ Þ òÜ„ý ¯Œ {ç³Ô¶ ²Ë$ ¨Vý $Ð] Ñ«§ý …V> E…sêÆ ¬. çÜ»ñ jMý $t MCQË çÜ…QÅ Ð] *Å£ý Ðð $sì MŠ Þ 30 MCQs íœhMý ÌŒ OòܯŒ Þ 14 MCQs ºÄñ *ÌêhMý ÌŒ OòܯŒ Þ 16 MCQs Ðð ¬™è ¢… 60 Vý Ð] $°Mý : (ii) : õ³ç³ÆŠ II ÝùçÙÌŒ çÜtyî ‹Ü ´ùÆý Û¯Œ MøçÜ… íÜ˺‹Ü íß çÜtÈ, gê{Vý ïœ, íÜÑMŠ Þ Ð] $ÇĶ ¬ GMý ¯éÑ$MŠ Þ òÜ„ý ¯] ϯ] $ Mý Ð] ÆŠ ^ó çÜ$¢…¨. MCQË çÜ…QÅ çÜ»ñ jMý $t 30 MCQs ß í Üç Èt & íÜÑMŠ Þ gê{Vý œï & GMý ¯éÑ$MŠ Þ 30 MCQs Ðð ¬™è ¢… 60 4. TETÌZ ´ë‹Ü Ð] *Æý $PË$: APTET þOÌñ , 2011 çœÍ™éË$ ç³È„ý fÇW¯] ™ó © ¯] $…yì 30 ÆøkËÌZV> {ç³Mý sì …^è ºyý ™éÆ ¬. ¨Vý $Ð] Mý ±çÜ Ð] *Æý $PË$ ´÷…¨¯] A¿¶ ÅÆý $¦Ë$ APTETÌZ E¡¢Æý $~OÌñ ¯] r$Ï {ç³Mý sì …^è ºyý ™éÆý $. Mý Ð] ÊÅ°sî ´ë‹Ü Ð] *Æý $PË$ ÇÐ] *Æý $PË$ i) OC 60% Ð] *Æý $PË$ Ð] $ÇĶ ¬ BOò³¯] Mý ±çÜ… 40% OÐð Mý ËÅ… Mý ÍW¯] Ô>ÈÆý Mý ÑMý Ìê…Vý $Ë$ ii) BC 50% Ð] *Æý $PË$ Ð] $ÇĶ ¬ BOò³¯] Ð] *{™è Ðó $ A…«§ý $Ë$ Ð] $ÇĶ ¬ BÆø¦ò³yì Mý ÎÏ àÅ…yî M>Å‹³z iii) SC/ST Ð] $ÇĶ ¬ 40% Ð] *Æý $PË$ Ð] $ÇĶ ¬ BOò³¯] ÑçÙĶ $…ÌZ ç³ÇÖÍ…^è ºyý ™éÆý $. º«¨Æý $Ë ÑçÙĶ $…ÌZ Mý ±çÜ… 75% OÐð Mý ËÅ… ÑMý Ìê…Vý $Ë$ (PH) PH Mó rWÈ Mì …§ý ç³ÇÖÍ…^è ºyý $™è $…¨. 5. TET çÜÇtíœMð sŒ / Ð] *Æý $PË Ðð $Ðð * ^ð Ë$Ï»êr$ M>Ë…: APTET çÜÇtíœMð sŒ / Ð] *Æý $PË Ðð $Ðð * NCTE Ð] *Æý Y§ý Æý ØMý çÜ*{™éËMý $ A¯] $Vý $× …V> gêÈ ™ó © ¯] $…yì 7 çÜ…Ð] ™è ÞÆ>Ë M>Ìê°Mì ^ð Ë$Ï»êr$ÌZ E…r$…¨. 6. TRTÌZ APTET ÝùPÆŠ Þ MøçÜ… Ðð Æ ¬sô gŒ : Æ>çÙ‰ {糿¶ $™è Ó… Äñ ¬Mý P fÆý Vý »ZÄô $ sî ^è ÆŠ Ç{Mý *sŒ Ðð $…sŒ sñ ‹Üt (TRT)ÌZ 20% Ðð Æ ¬sô h APTET ÝùPÆŠ ÞMý $ CÐ] Óºyý $™è $…¨. A…sô APTETMì 20% Ðð Æ ¬sô h Ð] $ÇĶ ¬ sî ^è ÆŠ Ç{Mý *sŒ Ðð $…sŒ sñ ‹Üt (TRT)ÌZ {Ðé™è ç³È„ý Mý $ 80% Ðð Æ ¬sô h E…r$…¨. 7. APTET & 2011 Äñ ¬Mý P {糫§é¯] ™ó ©Ë$ 1. Gí³ B¯Œ OÌñ ¯Œ ÌZ Æý $çÜ$… ^ð ÍÏ…ç³# 20&05&2011 ¯] $…_ 16&06&2011 Ð] Æý Mý $ 20&05&2011 ¯] $…_ 17&06&2011 Ð] Æý Mý $ 2. APTET çÜÐ] *^éÆý º$Ísñ ¯Œ yú¯Œ ÌZyŠ 3. http://aptet.cgg.gov.in §éÓÆ> §ý Æý RêçÜ$¢Ë$ B¯Œ OÌñ ¯Œ §éQË$ 20&05&2011 ¯] $…_ 17&06&2011 Ð] Æý Mý $ 4. òß ÌŒ µ yð ‹ÜP çÜÈÓçÜ$Ë$ 20&05&2011 ¯] $…_ 30&07&2011 Ð] Æý Mý $ 5. B¯Œ OÌñ ¯Œ §ý Æý RêçÜ$¢ËMý $ çÜ…º…«¨…_ Cº¾…§ý $Ë ïÜÓMý Æý × 20&05&2011 ¯] $…_ 10&07&2011 Ð] Æý Mý $ 6. àÌŒ sì Mð sŒ gêÈ 16&07&2011 ¯] $…_ 7. JMý Ðó ⶠàÌŒ sì Mð sŒ B¯Œ OÌñ ¯Œ ÌZ A…§ý Mý ´ù™ó APTET 18&07&2011 ¯] $…_ 29&07&2011 Ð] Æý Mý $ M>Æ>ÅËĶ $… ¯] $…_ àÌŒ sì Mð sŒ MøçÜ… A¿¶ ÅÆý ®¯] 8. ç³È„ý òÙyý *ÅË$ 31&07&2011 (B¨ÐéÆý …) (E‘‘ 9.30 Vý …‘‘ ¯] $…_ Ð] $‘‘ 12.00 Vý …‘‘ Ð] Æý Mý $) õ³ç³ÆŠ &I õ³ç³ÆŠ &II (Ð] $‘‘ 2.30 Vý …‘‘ ¯] $…_ Ýë‘‘ 5.00 Vý …‘‘ Ð] Æý Mý $) 9. Ð𠬧ý sì Mî Ñyý $§ý Ë 05&08&2011 10. ™è $¨ Mî Ñyý $§ý Ë 12&08&2011 11. çœÍ™éË {ç³Mý r¯] 30&08&2011 12. Ð] *Æý $PË Ðð $Ðð */ TET çÜÇtíœMð sŒ ç³…ç³#r 20&09&2011 8. ç³È„ý E¡¢Æý ~™è ¯] $…_ Ñ$¯] àÆ ¬…ç³#: hÌêÏ G…í³Mý çÜ…çœ$…^ó Ìô §é {糿¶ $™è Ó…ÌZ çÜÐ] $Æý ® {´ë«¨M>Ç/ Ý린Mý A«¨M>Ç^ó B çÜÐ] $Ķ $…ÌZ AÐ] $Ë$ÌZ E¯] ² °Ä¶ *Ð] $Mý °º…«§ý ¯] Ë {ç³M>Æý … G…í³OMð ¯] Ò$§ý r NCTE ¯øsì íœMó çÙ¯Œ ™ó ¨: 23&08&2010Mì Ð] ¬…§ý $ °Ä¶ $Ñ$…^è ºyì ¯] E´ë«§éÅĶ ¬Ë$ TET ç³È„ý Mý $ àfÆý Ð] #r ¯] $…_ Ñ$¯] àÆ ¬…^è ºyý ™éÆý $. AÆ ¬™ó {糿¶ $™è Ó…ÌZ çÜÐ] $Æý ® {´ë«¨M>Ç^ó BÐð *¨…^è ºyý ° °Ä¶ *Ð] $Mý … Mý ÍW¯] {ç³Æ ¬Ðó r$ ´ëuý Ô>ËÌZÏ ç³°^ó çÜ$¢¯] ² E´ë«§éÅĶ ¬Ë$ TET E¡¢Æý ~™è ¯] $…_ Ñ$¯] àÆ ¬…^è ºyý Æý $. Asì t {ç³Æ ¬Ðó r$ A¯Œ GÆ ¬yð yŠ ´ëuý Ô>Ë E´ë«§éÅĶ ¬Ë$ Æ>çÙ‰ {糿¶ $™è Ó…^ó V>° Ìô §é Mó …{§ý {糿¶ $™è Ó…^ó V>° °Æý Óíß …^è ºyó TETMì àfÆý $ M>Ð] ÍÞE…r$…¨. {ç³Æ ¬Ðó sŒ GÆ ¬yð yŠ ´ëuý Ô>ËÌZÏ ç³°^ó çÜ$¢¯] ² BÐð *¨…^è ºyý ° E´ë«§éÅĶ ¬Ë ÑçÙĶ $…ÌZ ÐéÆý $ ™è ç³µ°çÜÇV> Æ>çÙ‰ {糿¶ $™è Ó…^ó °Æý Óíß …^è ºyó TETMì Ð] *{™è Ðó $ àfÆý $ M>ÐéÍ. çÜ…/& Oyð Æð Mý tÆŠ APTET


APTET notification