Page 1


นวนิยายไทย

ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ ฝันหวาน : ประพันธ์ บรรณาธิการ พิสูจน์อักษร ออกแบบปก จัดรูปเล่ม เจ้าของลิขสิทธิ์

ร้อยเรื่อง พันรัก amany amany amany ฝันหวาน

พิมพ์ครั้งที่ 2 : ล่าฝัน พับลิชชิ่ง : พฤศจิกายน 2556 สงวนลิขสิทธิ์ : โดยได้รับอนุญาตจัดพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data. ฝันหวาน ปิ๊งรักนายซูเปอร์สตาร์. -- กรุงเทพฯ : ล่าฝัน พับลิชชิ่ง, 2556 394 หน้า 1. นวนิยายไทย. I. ชื่อเรื่อง. 895.913 ISBN 978-616-90976-0-0

ราคา 385 บาท จัดพิมพ์โดย : ล่าฝัน พับลิชชิ่ง 71/194 หมู่บ้านพฤกษา 49/1 ซ.แก้วอินทร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140


เล่าสู่กันฟัง บนโลกใบนี้คงมีหญิงสาวช่างฝันหลายต่อหลายคนที่เคยเป็น แฟนคลับ ดารานั ก ร้อง เคยนั่ งมองแผ่น โปสเตอร์ข องศิ ล ปิ น ที่ชอบ ด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม คอยตามสะสมผลงาน ตามไปให้กาลังใจ ยามศิลปินที่ชอบไปปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆ และเพียงแค่เขาหัน มามองก็กรี๊ดกร๊าดอย่างมีความสุขว่า ‘เขามองฉัน เขายิ้มให้ฉัน เขามี ฉันอยู่ในสายตา’ เพียงแค่นั้นหัวใจก็เปี่ยมไปด้วยความสุข และคงมีอีก หลายคนที่อาจเคยแอบคิดเล่นๆ ว่าถ้าฉันมีแฟนเป็นศิลปินคนนั้นคนนี้ ก็คงดี ส าหรั บ นวนิ ย ายเรื่ อ ง Superstar I Love You ปิ๊ ง รั ก นาย ซู เ ปอร์ ส ตาร์ ก็ เ ป็ น อี ก เรื่ อ งที่ ฝั น หวานภู มิ ใ จน าเสนอถึ ง มุ ม มอง ความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง หลายคนอาจเคยเห็นพระเอกของเรื่อง อย่าง อัสเรน ลาซา ปรากฏตัวในนิยายเล่มก่อนๆ ของฝันหวานมาบ้าง ประปราย ตอนนี้ถึงคราวพ่อเทพบุตรสุดเพอร์เฟ็กได้โชว์ตัวกันแบบ เต็มๆ แล้วค่ะ แต่อัสเรนไม่ได้มาคนเดียว กลับพ่วงท้ายเอาบรรดาพระรอง แต่มีบทบาทโดดเด่นไม่แพ้กันมาร่วมสนุกกันอย่างครื้นเครง ร่วมลุ้น และเป็นกาลังใจให้พระเอกของเราให้เอาชนะใจสาวหัวดื้ออย่างอลิสา กันด้วยนะจ๊ะ นวนิยายเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่นวนิยายเล่มแรกของฝันหวาน แต่ ความรู้สึกตื่นเต้นยามที่ได้เขียนคานานักเขียนยังคงอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลง ค่ ะ ขอบคุ ณ ส าหรั บ ก าลั ง ใจดี ๆ มากมายที่ ส่ ง ผ่ า นมาถึ ง กั น นะคะ ขอบคุณสาหรับการถามไถ่ถึงผลงานที่มีเข้ามาเรื่อยๆ แม้ไม่มากมาย แต่ ก็ ท าให้ ฝั น หวานอบอุ่ น ในหั ว ใจอย่ า งบอกไม่ ถู ก เลยค่ ะ หากมี ข้อแนะนา ติชม หรือต้องการพูดคุยกันสามารถติดต่อจี้ได้ที่ อีเมล์ kankanitt@hotmail.co.th


เว็บไซต์สานักพิมพ์ล่าฝัน http://lafun.shopup.com/ เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/Fanwhan.wareramphai แฟนเพจ https://www.facebook.com/Lafanpublishing รักมากมาย ฝันหวาน วารีราเพย


1

แยกทาง ณ คฤหาสน์ชั้นเดียวที่ปลูกสร้างขึ้นบนที่ดินกว่าหนึ่งไร่ ในสไตล์ โมเดิร์นแบบเรียบหรู อาณาบริเวณภายนอกร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่หลาย ชนิ ดแลดูอบอุ่นน่ าอยู่ แต่ทว่าบรรยากาศภายในห้องรับแขกของบ้าน หาได้ร่มรื่นเฉกเช่นลักษณะของบรรยากาศรอบบ้านแต่อย่างใด แต่ทว่า กลับกรุ่นไปด้วยไฟแห่งโทสะที่พร้อมจะปะทุออกมาอยู่ทุกเมื่อ ภายในห้องรับแขก เจ้าของบ้านมีแขกมาเยี่ ยมเยียนถึงสามคน ด้วยกัน และชายหนุ่มทั้งสามคนก็กาลังจ้องมองไปที่เจ้าของบ้านหนุ่ม ด้ ว ยแววตาบ่ ง บอกความรู้ สึ ก ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง เข้ า ใจ เห็ น ใจ และ ไม่พอใจ! “นายทาแบบนี้หมายความว่ายังไงคริส?” ชายหนุ่ ม ผู้ มีใบหน้ าหล่ อเหลาคมคายปรายตาไปมองคนถาม แต่ไม่สนใจจะตอบคาถามกลับเลือกที่จะหันไปสนใจกับเครื่องดื่มในแก้ว ของเขาต่อไป ส่ ว นประกอบที่ก่อร่ างสร้ างขึ้นเป็นใบหน้าของเขาล้ ว น แล้วแต่สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติ มีเพียงแค่ดวงตาคู่งามของชายหนุ่มเท่านั้น ที่มันดูเย็นชาจนน่าใจหาย “ไรฟาใจเย็นหน่อยได้ไหม?” ชายหนุ่มผู้มาเยือนอีกคนยื่นมือไปแตะบ่าของไรฟาเอาไว้ เพื่อ หยุดยั้งอารมณ์รุนแรงของชายหนุ่มไม่อยากให้เกิดการปะทะกันขึ้นเพราะ


6 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ อย่ า งน้ อ ยพวกเขาก็ เ คยร่ ว มเล่ น ดนตรี ด้ ว ยกั น มาเป็ น เวลานาน และ เหตุผลสาคัญที่ทาให้คริสมันต์ตัดสินใจแบบนี้มันก็เริ่มต้นมาจากพวกเขา ทั้งสามคนนั่นเอง “จะให้ฉันใจเย็นได้ยังไง? คริสกาลังจะถอนตัวออกจากสไมน็อฟ นายลืมไปแล้วเหรอเทโอว่าคริสเป็นนักร้องนาถ้าไม่มีคริสแล้วใครจะร้อง เพลง?” ไรฟาซึ่ ง เป็ น ชายหนุ่ ม เลื อ ดร้ อ นที่ สุ ด ในวงเอ่ ย ปากถามด้ ว ย น้าเสียงพลุ่งพล่าน พวกเขากาลังจะได้เริ่มต้นความฝันของการก้าวไปเป็น ศิลปินอาชีพด้วยการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แต่คริสมันต์กลับ คิ ด จะถอนตั ว ถ้ า คริ ส มั น ต์ ถ อนตั ว แล้ ว พวกเขาจะไปหานั ก ร้ อ งน าที่ พรสวรรค์เทียบเท่ากับคริสมันต์จากที่ไหน? “ก็ไม่เห็นต้องตีความหมายอะไรให้ลาบาก ต่อไปพวกเราคงจะ ร่วมงานกันไม่ได้อีกแล้ว” “ไอ้บ้า!” คนฟังถลาเข้าไปกระชากคอเสื้อของคริสมันต์ ใบหน้าของไรฟา ตึ ง เครี ย ดดวงตากร้ า วกระด้ า งเจื อ ปนไปด้ ว ยประกายไฟแห่ ง โทสะ แต่ใบหน้าของคริสมันต์ก็ยังเรียบเฉยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มือเรียวได้รูปยกขึ้นปัดมือของอีกฝ่ายออกจากอาภรณ์บนร่างกายของเขา ดวงตาคมกล้าตวัดมองไปที่ไรฟาอย่า งท้าทายในขณะที่มือก็ยกขึ้นปัดเสื้อ บริเวณที่มือของไรฟาเพิ่งละจากไปเบาๆ ราวกับว่าสิ่งที่แตะต้องเสื้อผ้า ของเขาเมื่อสักครู่เป็นฝุ่นผงสกปรก “ฉัน ก็แค่ทนทางานร่ ว มกับ พวกไม่มีอุดมการณ์ไม่ได้ อ้อ…ขอ โทษพวกนายมีอุดมการณ์แต่เผอิญว่าอุดมการณ์ของพวกนายและฉันมัน แตกต่างกัน” สมาชิ ก วงดนตรี ‘Smirnoff’ สะอึ ก ก่ อ นจะหั น ไปสบตากั น คริสมันต์พูดความจริงและความจริงก็กาลังย้อนกลับมาทาร้ายพวกเขาจน ไม่สามารถเดินร่วมทางไปด้วยกันได้อีกต่อไป เมื่อคริสมันต์เลือกที่จะปลีก ตัวออกไปจากกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีไขว่คว้าความฝันมาด้วยกัน


ฝั นหวาน 7 ในขณะที่สมาชิกทั้งสามคนตื่นเต้นดีใจที่ได้รับการติดต่อจากค่าย เพลงยั กษ์ใหญ่อย่าง G-NIC และยอมที่จะเปลี่ยนแนวเพลงเพื่อโอกาส ที่ จ ะก้ า วไปสู่ ก ารเป็ น ศิ ล ปิ น อาชี พ แบบเต็ ม ตั ว แต่ ส าหรั บ คริ ส มั น ต์ ชายหนุ่ มหนั กแน่ น ในเจตนารมณ์ ข องตัว เองเกินกว่าที่จะทรยศความ ต้องการและความถนัดของตัวเองได้ ในที่สุดคริสมันต์ก็เลือกที่จะถอย ออกมาหนึ่งก้าวแม้จะต้องสูญเสียโอกาสของการได้เป็นศิลปินในสังกัด ระดับบิ๊กเบิ้มก็ตาม “ไรฟา คาร์ฟ เทโอ ฉันไม่โทษพวกนาย แต่เป้าหมายของพวกเรา คงไม่ใช่ทางเดินทางเดียวกันอีกแล้ว” “แต่ถ้านายถอนตัวแล้วใครจะเป็นนักร้องนาให้วงของเรา?” ไรฟาถามเสียงเครียด โอกาสที่จะได้ออกอัลบั้มกับค่ายเพลงยักษ์ ใหญ่มาถึงแล้วแท้ๆ แต่คริสมันต์กลับไม่พอใจ และประกาศเสียงดังฟังชัด ว่าจะถอนตัวออกจากวง “ฉันไม่รู้ พวกนายคงต้องไปหาคนที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกับ พวกนายแล้วล่ะ และแน่นอนว่าคนคนนั้นมันไม่ใช่ฉัน” “ฉันเข้าใจนายนะคริส ขอโทษที่พวกเราทาให้นายผิดหวัง ฉัน ยอมรับในการตัดสินใจของนาย” เทโอยื่นมือไปตบบ่าคริสมันต์ พวกเขาต่างหากที่ทรยศความรู้สึก ของคริสมันต์ แล้วเรื่องนี้จะไปโทษคริสมันต์ได้ยังไง? ถ้าจะโทษก็ควรโทษ พวกเขาทั้งสามคนที่โลภมากจนทรยศความรู้สึกของเพื่อนที่เดินตามหา ความฝันบนเส้นทางเดียวกันมานานหลายปี และในที่สุดวันนี้พวกเขาก็ เดินมาถึงทางแยก ทางที่พวกเขาไม่ต้องการแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ “นายจะบ้าเหรอวะเทโอ?” ไรฟาหันไปถามเพื่อนพาลๆ ตอนนี้ในหัวสมองของเขามีเพียงแค่ การได้ทาอัลบั้มเท่านั้น กี่ปีกี่ชาติที่ดักดานเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ เพื่อ ไล่ตามความฝัน ตอนนี้ความฝันใกล้เข้ามาเพียงแค่เอื้อมมือ แต่คริสมันต์ กลับจะถอนตัวทั้งที่คริสมันต์เป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์ เป็นตัวหลักของวง เป็นคนที่ทาเพลงให้วง แล้วจะให้ไรฟาเข้าใจงั้นเหรอ?


8 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “คุยกันดีๆ ก็ได้ ทาไมต้องใส่อารมณ์กันด้วยไรฟา” เสียงนุ่มนวลของหญิงสาวเรือนร่างเพรียวระหง ใบหน้างดงาม หวานซึ้งถูกล้อมกรอบด้วยเส้นผมดกดาราวกับขนกาน้าเหยียดตรงจน เกือ บถึง กลางหลั งขัด ขึ้น ไรฟาตวั ดสายตาไปมองหญิงสาวความรู้สึ ก น้อยใจปรากฏขึ้นในดวงตาของชายหนุ่ม ไรฟาไม่เคยปิดบังความรู้สึ ก พิเศษที่มีต่อหญิงสาวผู้ซึ่งทาหน้าที่ดูแลสไมน็อฟเลย ชายหนุ่มเปิดเผย จริงจังและตรงไปตรงมาเสมอ แต่ความรู้สึกของเขาก็ไม่เคยสื่อไปถึงเธอ เลยสักครั้งเพราะในสายตาของเธอมีเพียงแค่คริสมันต์คนเดียวเท่านั้น! “ไทร่า…เอะอะเธอก็เข้าข้างคริสทั้งปี!” คริสมันต์กระแทกแก้วลงบนโต๊ะเสียงดังเมื่อไรฟาไม่ยอมหยุด โวยวาย แต่กลับเพิ่มระดับความพลุ่งพล่านทั้งน้าเสียงและกิริยาท่าทาง จนเจ้าของบ้านรู้สึกราคาญ “ฉันร้องเพลงเพราะฉันชอบเพลงร็อก ฉันแต่งเพลงก็เพราะฉัน รักเพลงร็อก แต่ในเมื่อพวกนายยอมที่จะเปลี่ยนแนวดนตรีของตัวเองเพื่อ การตลาด ฉันก็แค่ดึงตัวเองออกมาก็แค่นั้นเอง ฉันไม่ชอบทาอะไรที่มัน ฝืนใจตัวเอง” คาร์ฟถอนหายใจ ชายหนุ่มเข้าใจถึงความรู้สึกของคริสมันต์ แต่ คาร์ฟก็ต้องการตะเกียกตะกายไปให้ถึงความฝันที่เขาวางเอาไว้เช่นกัน ไม่เช่นนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขาจะสู้ไปเพื่ออะไร? “นาย…” “ไม่ต้องพูดแล้วไรฟา” คาร์ฟยกมือขึ้นเป็นเชิงห้ามไรฟาไม่ให้พูดอะไรต่อ “คริสตัดสินใจแล้วพวกเราควรจะยอมรับการตัดสินใจของคริส ฉัน ขอโทษที่ไม่ส ามารถยึดเป้ าหมายที่พวกเรามีร่ว มกันมาตั้งแต่ต้นได้ ขอให้นายโชคดี” คริสมันต์สบตากับคาร์ฟก่อนจะพยักหน้ารับนิดหนึ่ง “ขอบใจ เช่นกัน” คริส มันต์ตอบก่อนจะหัน หลังและยกแก้ว เครื่องดื่มขึ้นจิบเป็น


ฝั นหวาน 9 การตัดบทสนทนา เทโอมองคริสมันต์ก่อนจะถอนหายใจ แม้จะรู้จักกัน มาหลายปี แต่คริสมันต์ก็ยังเป็นคริสมันต์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและ ปริศนา เขาไม่เคยเดาใจคริสมันต์ถูกเลยว่าอีกฝ่ายกาลังคิดอะไรอยู่ “นายเป็นคนปล่อยโอกาสให้หลุดมือเองนะคริส ฉันจะต้องหา นักร้องที่มีพรสวรรค์ไม่แพ้นายมาร่วมวงให้ได้” ไรฟาประกาศเสียงกร้าว ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากเหลือเกินสาหรับ การหาคนมาแทนที่คริสมันต์ แต่ในเมื่อชายหนุ่มยืนยันเสียงแข็งจะถอนตัว ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอ้อนวอนให้เปล่าประโยชน์ คริสมันต์ได้เลือกที่จะเดิน ออกไปจากวงและไรฟาก็ได้เลือกแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมหยุดรอ คนบ้าอุดมการณ์ที่ชื่อคริสมันต์ หมดเวลาง้องอนแล้วเพื่อน! “เชิญ” คริ ส มั น ต์ต อบสั้ น ๆ แต่ คาตอบเมิ น เฉยของชายหนุ่ ม ยิ่ง สร้ า ง ความไม่พอใจให้กับไรฟาจนเรือนกายของไรฟาสะท้านไหวเพราะความ โกรธ มือของชายหนุ่มกาเข้าหากันแน่น พยายามระงับอารมณ์ไม่ปล่อย ให้ความโกรธเข้าครอบงาจนเผลอตัวทาร้ายร่างกายคริสมันต์ “วันที่อัลบั้มของพวกเราวางแผงนายจะต้องเสียใจที่ทิ้งโอกาสดีๆ แบบนี้ไป” ไรฟาย้าอีกครั้งเพื่อให้คริสมันต์รู้สึกเสียดาย แต่คริสมันต์ก็ยังคง เป็ น คริ ส มัน ต์ที่ไร้ ซึ่งอารมณ์และความรู้สึ กอยู่เช่นเดิม คริสมันต์ไม่ต่อ ความยาวสาวความยืด ชายหนุ่มเลือกที่จะนั่งฟังเงียบๆ ไม่ได้แสดงความ สนใจในคาพูดของไรฟาแม้แต่น้อย “ลาก่อนนะคริส พวกเรายังเป็นเพื่อนกันเสมอ” เทโอยิ้มให้คริสมันต์และเผื่อแผ่รอยยิ้มมาถึงไทร่า เพียงแค่เห็น แววตาอ่อนโยนที่ไทร่าใช้มองคริสมันต์ เทโอก็มองไม่เห็นความจาเป็น ที่จะต้องถามให้เปลืองน้าลายว่าไทร่าเลือกที่จะอยู่กับใคร “ลาก่อน ขอให้โด่งดังสมใจปรารถนา” คริสมันต์บอกลา ไรฟายิ่งเดือดเมื่อคริสมันต์ไม่แม้แต่จะปรายตา มามองพวกเขาด้วยซ้า


10 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “ไทร่าเธอต้องไปกับฉัน” ไรฟาหันไปดึงข้อมือของไทร่าแต่หญิงสาวขืนตัวเอาไว้ นั่นยิ่งทาให้ ไรฟาอยากจะเอาชนะ ไทร่าไม่ควรจะจมปลักอยู่กับผู้ชายที่ไม่เคยเหลียว แลเธอทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเธอมอบหัวใจรักให้ เพราะฉะนั้นไรฟาจะไม่ยอม ปล่อยให้ไทร่าหลงใหลเพ้อฝันอยู่ข้างกายของคริสมันต์อีกต่อไปแล้ว ไทร่า จะต้องไปกับเขาและสักวันหนึ่งเขาก็คงสามารถลบผู้ชายที่ชื่อคริสมันต์ ออกไปจากหัวใจของหญิงสาวได้เองนั่นแหละ “ฉันไปกับพวกนายไม่ได้จริงๆ ไรฟา” ไทร่าตอบเสียงแผ่ว ถึงแม้ว่าคริสมันต์จะมีท่าทีเมินเฉยไม่รู้สึก รู้สมแต่ความรู้สึกของหญิงสาวมันกลับบอกเธอว่าชายหนุ่มต้องการคนอยู่ เคีย งข้างปลอบประโลมและดึงให้เขาลุกขึ้น สู้อีกครั้ง ไทร่าไม่ส ามารถ ปล่อยให้คริสมันต์จมปลักอยู่กับความรู้สึกที่ถูกเพื่อนทรยศเพียงลาพังได้ หญิงสาวอยากจะอยู่เคียงข้างให้กาลังใจและฉุดรั้งชายหนุ่มขึ้นมาจาก ความเศร้าที่กาลังกัดกร่อนหัวใจของเขาอยู่ลึกๆ ไรฟาโกรธจนแทบกระอัก ทั้งที่เขาพยายามทุ่มเททุกอย่างให้ ไทร่าเพราะอยากให้ เธอหั นมามองเขาบ้ าง แต่สุ ดท้ายไทร่ากลั บเลื อก คริสมันต์งั้นเหรอ? ไทร่าเลือกที่จะเมินเฉยต่อความรู้สึกของคนที่หวังดีกับ เธอจากใจจริงแล้วหันเหไปให้ความสนใจผู้ชายที่มีเพียงแค่ร่างกายเป็น มนุษย์แต่ไร้ซึ่งหัวใจอย่างนั้นหรือ? “เธอเป็นผู้จัดการวงของสไมน็อฟนะเธอต้องไปกับพวกเราสิ!” ไรฟาตะโกน ชายหนุ่มออกแรงกระชากแขนของไทร่าเต็มแรง โกรธกรุ่ นจนแทบกระอักที่หญิงสาวไม่เคยปิ ดใจรับไมตรีจิตที่เขามอบ ให้กับเธอเลยสักครั้ง “โอ๊ย!” หญิงสาวอุทาน ใบหน้างดงามบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดที่ต้น แขน ร่างเพรียวระหงปลิวไปปะทะกับอ้อมอกกว้างของไรฟา คริสมันต์ลุก พรวดขึ้น ยืน ชายหนุ่ มยื่ นมือไปจับบ่ าบอบบางของไทร่าเอาไว้ก่อนจะ ออกแรงดึงหญิงสาวเข้ามากอดเอาไว้แน่น


ฝั นหวาน 11 “อย่ามาทาตัวอันธพาลแถวนี้ ไปได้แล้ว” ไรฟาฮึดฮัดแต่คาร์ฟก็ยื่นมือมาปิดปากไรฟาเอาไว้ ก่อนจะลาก ไรฟาให้เดินออกไปจากบ้านพักส่วนตัวของคริสมันต์ “ฝากคริสด้วยนะไทร่า เขาต้องพึ่งพาเธอ” เทโอยิ้มให้ไทร่า ก่อนจะเดินตามคาร์ฟและไรฟาออกไป คริสมันต์ มองประตูที่ปิดลงพร้อมกับร่างของอดีตเพื่อนร่วมวงที่เดินลับหายออกไป ก่อนจะวิ่งพรวดพราดเข้าไปในห้องน้า ไทร่าวิ่งตามชายหนุ่มเข้าไปทันที หญิงสาวยกมือขึ้นลูบหลังให้คนที่คุกเข่าอยู่หน้าชักโครกขย้อนเอาของเก่า ออกมาให้หมด “คริส…” คริสมันต์กดชักโครกเพื่อชาระเศษอาหารที่เขาเพิ่งขย้อนออกไป ก่อนจะยืดตัวขึ้นยืน ไทร่าเปิดน้าใส่แก้วก่อนจะส่งให้คริสมันต์บ้วนปาก และใช้กระดาษเช็ดหน้าซับริมฝีปากได้รูปของเขา “ฉันคลื่นไส้กับความรู้สึกของคน กลิ่นความรักที่ออกมาจากตัว ของไรฟามันรุนแรงเกินไป” คริ ส มั น ต์ พึ ม พ า ไทร่ า พยุ ง ร่ า งสู งของเขาออกมานั่ ง บนโซฟา ชายหนุ่มเอนตัวพิงพนักโซฟาก่อนจะหลับตาลงด้วยท่าทางอ่อนล้า “ทาไมไม่ไปกับพวกเขาไทร่า?” “ฉันอยากอยู่กับคุณมากกว่า” ไทร่าตอบตามความจริง น้าเสียงของหญิงสาวอ่อนโยน ดวงตา หวานซึ้งไล่มองใบหน้าของชายหนุ่มเงียบๆ ผู้ชายที่เธออยากครอบครอง เป็นเจ้าของหัวใจแต่เธอก็ไม่สามารถทาได้ ร่างกายอาจจะอยู่ใกล้ชิดแต่ หัวใจช่างห่างไกลจนไม่มีวันเอื้อมมือถึง แต่หญิงสาวก็ไม่ท้อ ขอเพียงแค่ได้อยู่เคียงข้างเขาเธอก็พอใจแล้ว เพราะไทร่าเข้าใจและรู้อยู่เต็มอกว่าคริสมันต์ไม่มีวันจะหันมามองเธอใน ฐานะ ‘คนรัก ’ ชายหนุ่ ม สะอิด สะเอีย นความรัก เกิน กว่ าที่ ค วามรู้ สึ ก อ่อนหวานจะถักทอสายใยขึ้นในหัวใจของเขาได้ เพียงแค่เห็นไรฟาแสดงอาการหึงหวงเธอ ชายหนุ่มยังอาเจียน


12 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ ออกมาจนหมดไส้หมดพุง คริสมันต์ถึงไม่เคยรักใครจริงจังไม่เคยมีผู้หญิง คนไหนเปิดหัวใจของเขาได้ ทุกคนล้วนเข้ามาและจากไปราวกับสายลม รวดเร็วจนไทร่าจาหน้าและจาชื่อได้ไม่ครบคน หญิ ง สาวกลั ด กลุ้ ม และเป็ น กั ง วล เธออยากจะรั ก ษา ‘โรค สะอิด สะเอี ยนความรั ก ’ ที่ค ริ ส มัน ต์เป็ น อยู่ ใ ห้ ห ายขาดแต่ไทร่ าก็จ น ปัญญาเกินกว่าที่จะทาได้ เพราะคริสมันต์ไม่ยอมเปิดใจ ชายหนุ่มอาจจะ ยอมให้เธอคอยป้วนเปี้ยนอยู่ข้างกายของเขาแต่ขอบเขตของชายหนุ่มก็ ไม่เคยขยายกว้างไปถึงหัวใจเลยสักครั้ง ชายหนุ่มเหลือบตามองไทร่าค่อยๆ ปิดเปลือกตาลงเพื่อซุกซ่อน ความรู้ สึ ก ในซอกลึ ก ของหั ว ใจ ความอ่ อ นโยนของไทร่ า แผ่ ก ระจาย ครอบครองหัวใจเขาแต่คริสมันต์ก็ไม่สามารถเปิดใจยอมให้หญิงสาวก้าว เข้ามานั่งในหัวใจของเขาได้ คริสมันต์ขี้ขลาดเกินกว่าที่จะยอมรับความรัก ได้อีกต่อไปแล้ว ไทร่าเดินเข้าไปหยิบผ้าห่มในห้องนอนก่อนจะเดินกลับมาที่โซฟา และคลี่ผ้าห่มออกมาห่มให้คริสมันต์ ความรักของเธอไม่สมหวังก็ไม่เป็นไร แต่เธอคงไม่สามารถทิ้งขว้างให้ชายหนุ่มอยู่เพียงลาพังได้ “ถึงคุณจะรักฉันไม่ได้ แต่ฉันก็ไม่แคร์ ฉันพอใจขอเป็นคนที่ได้รัก คุณเท่านั้นค่ะคริส” ไทร่าพึมพา ดวงตาของหญิงสาวอ่อนหวานยามทอดสายตามอง คนที่นอนหลั บ ตาอยู่บ นโซฟา เธอขอยอมรั บ ความเจ็บปวดให้ ทรมาน หัวใจเธอให้สาแก่ใจแต่เธอจะไม่ยอมเลิ กรักคริสมันต์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป นานแค่ไหนก็ตาม “ถูกซื้อตัวไปอีกแล้วเหรอ!?” เจ้าของเรือนร่างสูงโปร่งตะโกนถามเสียงดัง จนทาให้ผู้ช่วยเพียง คนเดียวในบริษัทเล็กๆ ของเธอถึงกับสะดุ้งโหยงเพราะความตกใจ “ใช่ค่ะพี่อลิศ” อลิสายกมือขึ้นลูบหน้า ปั้นศิลปินมากี่คนๆ พอมีชื่อเสียงเข้าหน่อย


ฝั นหวาน 13 ก็ถูกบริษัทใหญ่ๆ ดึงตัวไปหมด และเธอก็ไม่มีปัญญาจะตามไปฟ้องร้อง หรือเอาสัญญาที่บรรดาศิลปินเคยเซ็นเอาไว้ไปต่อสู้อะไรได้ เอาไม้ซีกไป งัดไม้ซุง งัดยั งไงถึงจะชนะกันล่ะ ? หญิงสาวไม่มีทางชนะได้เลยเพราะ อิทธิพลของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นมันบีบทางออกของเธอทุกทาง “ซาฮาร่า ขอบใจมากนะที่ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน” อลิสาหันไปบอกกับสาวน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูราวกับตุ๊กตา ดวงตากลมโตสดใสที่เคยมองอลิสาราวกับเทพเจ้า วันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ ยังเป็นแบบนั้นอยู่ ริมฝีปากสีระเรื่อของซาฮาร่าแย้มยิ้มอ่อนโยน “ซาจะอยู่กับพี่อลิศไม่ไปไหนแน่นอนค่ะ พี่อลิศอย่าเพิ่งท้อนะคะ ถึงศิลปินของเราจะถูกซื้อตัวไป เราก็สามารถปั้นศิลปินใหม่ขึ้นมาได้ค่ะ” ซาฮาร่าให้กาลังใจ ‘มูลาเซ่’ อาจจะเป็นบริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งจะ เปิดตัวได้ไม่นาน แต่อลิสาเป็นคนมีพรสวรรค์ บรรดาศิลปินที่อลิสาจับมา ปั้นล้วนแล้วแต่ดังระเบิด แต่น่าเสียดายที่พอมีชื่อเสียงศิลปินเหล่านั้นก็ พร้อมใจกันทิ้งมูลาเซ่ และย้ายไปอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่มีชื่อเสียงกันหมด “เฮ้อ!” อลิ ส าถอนหายใจ ที่ เ ธอยื น หยั ด ต่ อ สู้ ม าได้ ส่ ว นหนึ่ ง ก็ เ พราะ กาลังใจจากซาฮาร่า ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น ซาฮาร่าก็มักจะยืนอยู่เคียง ข้างเธอพร้อมกับรอยยิ้มเสมอ อลิสาอาจจะมีสายตาเฉียบแหลมในการ มองหาคนธรรมดาแล้วจับเอามาขึ้นรูปปั้นให้เป็นคนมีชื่อเสียง แต่แววตา ของเธอมันช่างไร้แวว ทาไมเธอไม่เคยมองออกเลยว่าคนที่เธอสร้างขึ้นมา กับมือจะทรยศหั กหลังเธอได้ล งคอ มีเพียงแค่ซาฮาร่าคนเดียวเท่านั้น ที่อลิสามองไม่ผิด และไม่เคยเสียใจเลยที่ได้ซาฮาร่ามาร่วมงานด้วย “ปั้นวงบอยแบนด์ก็ถูกแย่งตัว ปั้นเกิร์ลแบนด์ก็ถูกแย่งตัว ปั้น นักร้องป๊อปใสๆ นักร้องเดี่ยว นักร้องกลุ่มค่ายยักษ์ใหญ่ก็มาแย่งตัวไป เรียบ ต่อไปพี่จะปั้นนักร้องสไตล์ไหนดีล่ะ?” “วงร็อกไงคะ” ซาฮาร่ายิ้มหวาน ตอนนี้ ตลาดเพลงร็อกกาลังเปิดกว้าง ได้รับ ความนิยมจากแฟนเพลงในระดับสูง และมูลาเซ่ก็ยังไม่เคยผลิตศิลปิน


14 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ เพลงร็อกออกมาแม้แต่คนเดียว “ตอนนี้วงร็อกกาลังมาแรง ซาเชื่อฝีมือของพี่อลิศค่ะ” อลิสายิ้มกว้าง นัยน์ตากลมโตสดใสของเธอเปล่งประกายเมื่อคิด ตามคาพูดของซาฮาร่า ตอนนี้ในบัญชีของเธอเหลือเงินออมก้อนสุดท้าย แล้ ว ถ้ า หากศิ ล ปิ น ที่ เ ธอคิ ด จะปั้ น ทรยศหั ก หลั ง เธออี ก อลิ ส าก็ ค ง สิ้นเนื้อประดาตัว ต้องปิดบริษัทกลับไปนอนแทะเกลือกับซาฮาร่าสองต่อ สองอยู่ ที่ บ้ า นนอกแน่ น อน ซึ่ ง หญิ งสาวจะยอมให้ เ หตุ ก ารณ์ แ บบนั้ น เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาด “ซาฮาร่า! พวกเราจะเฟ้นหานักร้องและนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ เพื่อมาช่วยกอบกู้บริษัทของเรา” อลิ ส าเดิน มาจั บ มือของซาฮาร่ า รอยยิ้ มของซาฮาร่าสามารถ เรียกกาลังใจของอลิสาให้กลับคืนมาอีกครั้งและเธอก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอ จะลุกขึ้นสู้ ดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดของมู ลาเซ่ ซาฮาร่ายิ้ม หวานพร้อมกับรีบพยักหน้าสนับสนุนคาพูดของอลิสาทันที “ซาเชื่อว่าพี่อลิ ศต้องทาได้ค่ะ เราจะสู้ และฟันฝ่ าอุปสรรคไป ด้วยกันค่ะ” อลิสามองซาฮาร่าอย่างตื้นตันใจ “ขอบใจมากซาฮาร่า” อลิสาโผเข้ามากอดซาฮาร่าเอาไว้ ซาฮาร่ากอดตอบ ริมฝีปาก สีระเรื่อประดับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอลิสาและ มู ล าเซ่ ซาฮาร่ า ก็ จ ะไม่ มี วั น ทอดทิ้ ง พี่ ส าวร่ ว มโลกที่ แ สนดี ค นนี้ อ ย่ า ง แน่นอน “อันดั บแรกเพื่อให้เกิดความแตกต่ าง เราจะต้องหาสมาชิกที่ พิเศษมารวมตัวกันและก่อตั้งเป็นวงดนตรีขึ้นมา” อลิสาเท้าคางก่อนจะบอกคอนเซปต์ของวงดนตรีวงใหม่ที่เธอคิด จะปั้ นให้ ซาฮาร่ าฟัง หลั งจากที่คิดวกไปวนมาทั้งคืนในที่สุ ดอลิ สาก็ได้ ข้อสรุปสาหรับวงดนตรีวงใหม่ของค่ายเธอแล้ว ซาฮาร่ารีบจดคาพูดของ


ฝั นหวาน 15 อลิสาลงสมุดบันทึกประจาตัวของเธออย่างรวดเร็ว สมาชิกที่พิเศษ? แล้ว จะเริ่มต้นหาจากตรงไหน? “คอยดูฉันจะต้องทาให้วงการเพลงตกตะลึงให้ได้” อลิ ส ากามือแน่ น เธอรั กในอาชีพของเธอ แต่เพื่อนร่วมอาชีพ กลับจ้องแต่จะฉกชิงผลประโยชน์จากศิลปินที่เธอสร้างขึ้นมากับมือ แบบนี้ มันต้องสู้กันให้รู้ดารู้แดง! “พี่อลิศทาได้อยู่แล้วค่ะ สู้ สู้” ซาฮาร่าส่งเสียงให้กาลังใจอลิสาพร้อมกับรอยยิ้มสดใส “ขอบใจจ๊ะซา ศิลปินกลุ่มใหม่ของเราจะต้องหน้าตาดี มีพรสวรรค์ ซื่อสัตย์ และจริงใจ” ซาฮาร่ายกมือขึ้นปาดเหงื่อเมื่อได้ยินคุณสมบัติของศิลปินที่อลิสา ตั้งเป้าหมายเอาไว้ แค่หน้าตาดีมีพรสวรรค์ด้วยเนี่ยก็หาได้ยากเย็นแสนเข็ญ จนเกินจะบรรยายแล้ว “เงิน ก้อนสุ ดท้ายในบั ญชี และจิ ตวิญญาณทั้งหมดพี่จะทุ่มเท ให้กับวงดนตรีวงใหม่นี้ เพราะฉะนั้นพี่จะถูกหักหลังอีกไม่ได้!” อลิสาลุกขึ้นยืนก่อนจะประกาศเสียงกร้าว ซาฮาร่าปรบมือให้ กาลังใจพร้อมกับพยักหน้ารับอย่างซาบซึ้งใจในคาพูดของอลิสา “ศิ ล ปิ น ที่ มี พ รสวรรค์ แ ละมี รั ศ มี ค วามเป็ น ซู เ ปอร์ ส ตาร์ ไ ม่ จาเป็น ต้องอยู่ ตามเวทีประกวด ไม่จ าเป็นต้องอยู่ตามห้ างสรรพสิ นค้า หรูหรา และไม่จาเป็นต้องอยู่ตามโรงเรียนสอนร้องเพลง ขอเพียงแค่มี พรสวรรค์ไม่ว่าเขาคนนั้ นจะอยู่ ในกองขยะ เป็นเด็กเสิ ร์ฟ เป็นขอทาน หรืออยู่ในแหล่งสลัมก็สามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ พี่จะชุบชีวิตให้เขาด้วย มือของพี่เอง” อลิสากอดอกพร้อมกับยิ้มอย่างภาคภูมิใจในความคิดของตัวเอง เธอเนี่ยช่างเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมจริงๆ ซาฮาร่าปรบมือให้กาลังใจ อลิสา แม้จะอดห่วงไม่ได้ว่าสถานที่ต่างๆ ที่อลิสาพูดมานั้น เพียงแค่หา คนหน้าตาดีก็หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแล้ว แต่ซาฮาร่าก็ยังมี ความเชื่อมั่นอยู่ดีว่า อลิสาจะสามารถหาเพชรในตมเหล่านั้นมาเจียระไน


16 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ เพื่อให้ทอประกายระยิบระยับในวงการบันเทิงได้อย่างแน่นอน “หวังว่าคงจะหาได้ในเร็ววันนี้นะครับ” เสียงปรบมือพร้อมกับน้าเสียงห้าวทุ้มที่ทาให้หูของอลิสากระดิก ดังลอดเข้ามากระทบกับโสตประสาทของเธอ น้าเสียงกวนโมโหแบบนี้ เสี ย งปรบมื อ จั ง หวะเนิ บ นาบแบบนี้ และกลิ่ น ไอแห่ ง ความเป็ น ศั ต รู คู่อาฆาตที่เพียงแค่ได้กลิ่นกายของเขาในระยะสองร้อยเมตรหูของอลิสาก็ กระดิกดิ๊กดิ๊กแบบนี้ คนที่สามารถทาได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้น! “อัสเรน ลาซา!!” อลิสายกมือขึ้นชี้หน้าคนที่เปิดประตูเข้ามาในห้องทางานของเธอ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดวงตากลมโตวาวโรจน์และเต็มไปด้วยไฟแห่งความ โกรธเคืองราวกับจะใช้เปลวไฟในดวงตาแผดเผาเขาให้ไหม้เป็นจุณ “ห้องทางานของคุณเนี่ย ยังกะทัดรัดน่ารักเหมือนเดิมเลยนะ ครับ” อัสเรนขยับเสื้อสูทของเขานิดหนึ่ง ดวงตาคมกริบของชายหนุ่ม กวาดสายตามองห้องทางานของอลิสายิ้มๆ อลิสามองคนตรงหน้าด้วย ความหมั่นไส้ ห้องทางานของฉันเล็กแล้วมันหนักหัวใครฟะ! “เข้ามาในบริษัทของฉันทาไม? ใครเชิญไม่ทราบ?” อัสเรนก้มศีรษะให้อลิสาพร้อมกับรอยยิ้มทรงเสน่ห์ที่ เธอมองว่า มันช่างน่าขยะแขยงสิ้นดี! “ไม่ได้เจอกัน นาน ยั งน่ ารั กน่ ารับ ประทานเหมือนเดิมเลยนะ ครับซาฮาร่า” อัสเรนจับมือบางนุ่มของซาฮาร่าขึ้นมาและก้มตัวลงนิดหนึ่งเพื่อ ประทับริมฝีปากลงไป ซาฮาร่าสะดุ้งเฮือก อลิสาก้าวพรวดพราดเข้ามา ก่อนจะดึงซาฮาร่าออกห่างจากผีเจ้าชู้ อัสเรน ลาซา เพราะถ้าช้าแม้แต่ วินาทีเดียว อัสเรนอาจจะเขมือบซาฮาร่าลงท้องก็ได้ อลิสาเอาตัวบังซาฮาร่า เอาไว้ก่อนจะจ้องมองอัสเรนด้วยดวงตาไร้ความเป็นมิตร “มีธุระอะไรก็ว่ามาไอ้คุณผีเจ้าชู้” อัสเรนหัวเราะในลาคอเมื่อได้ยินคาเรียกขานที่อลิสาใช้เรียกเขา


ฝั นหวาน 17 ทุกครั้งที่เจอหน้า และทุกครั้งที่เธอมีอารมณ์โกรธเธอมักจะยกย่องให้เขา เป็น ‘ผีเจ้าชู’้ อยู่ร่าไป “ผมก็แค่มาดูว่าตอนนี้สภาพภายในมูลาเซ่เป็นยังไงบ้าง?” อลิสารู้สึกว่าเลือดในกายของเธอทุกหยาดหยดกาลังเดือดพล่าน เพราะความโกรธ และยิ่งเธอจ้องมองอัสเรน ลาซานานขึ้นเท่าไร ความ โกรธของเธอก็ยิ่งทบเท่าทวีเพิ่มขึ้นเท่านั้น “ฉันจะบอกอะไรให้นะอีตาผีเจ้าชู้อัสเรน ต่อให้คุณแย่งศิลปินที่ ฉันปั้นขึ้นมากี่คน ฉันก็จะปั้นใหม่ ปั้นแล้วปั้นอีก ขึ้นรูปผลิตเพิ่มเรื่อยๆ เหมือนเครื่องปั้นดินเผาไม่เชื่อคอยดู!” อลิสาตะโกนใส่ใบหน้าหล่อเหลาของอัสเรน ยิ่งดูยิ่งหล่อ ทั้งหล่อ ทั้งรวย แถมยั งฉลาดแกมโกงไม่เป็ นสองรองใคร ร้ายลึ ก เจ้าเล่ ห์ คบ ไม่ได้! นิสัยเสียแบบนี้ยังกล้ามาเกิดเป็นลูกคนรวยอีก หน้าไม่อาย! “ขึ้นเตียงปั๊ม แล้วผลิตลูกเหรอ?” อลิสาเบิกตากว้าง หญิงสาวหันไปดึงสมุดบันทึกในมือของซาฮาร่า มาเหวี่ย งใส่หน้ าของอัสเรน แต่ชายหนุ่มก็ใช้ความสามารถพิเศษหลบ เจ้าสมุดบันทึกเล่มหนาได้ก่อนที่มันจะกระแทกเข้ากับใบหน้าหล่อเหลา ของเขา “ไอ้ผีเจ้าชู้! ลามกที่สุด!” อลิสาหอบหายใจด้วยความโกรธ อัสเรนยิ้มตรงมุมปากนิดหนึ่ง ยิ่งโกรธก็ยิ่งดูมีเสน่ห์ น่ารัก น่ายั่วให้โกรธจริงๆ เลย “ขอบคุ ณ ส าหรั บ สมุ ด บั น ทึ ก แต่ ต อนนี้ ผ มยั ง ไม่ มี ค วาม จาเป็นต้องใช้” อลิสากระทืบเท้าเพราะความโกรธ โดยมีซาฮาร่าช่วยนวดไหล่ เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดให้อลิสาอยู่ข้างหลัง “ผมไม่ได้จะมาทะเลาะกับคุณนะครับ ผมแค่แวะมาเยี่ยมเยียน สภาพบริษัทที่จะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่แบบนี้ มันช่างน่าสงสารเหลือเกิน พนักงานก็มีเพียงแค่ซาฮาร่าคนเดียว คุณไม่คิดว่าซาฮาร่าน่าสงสารเหรอ ที่ต้องมาจมปลักอยู่กับบริษัทแบบนี้?”


18 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ คาถามของอัสเรนทาให้อลิสาอยากจะพ่นไฟออกไปแผดเผาปาก สวยๆ แต่พ่นวาจาระคายเคืองหูกระเทือนบาทาได้อย่างน่าตบน่ากระทืบ ของเขาเหลือเกิน ใช่สิ! มูลาเซ่เป็นแค่บริษัทเล็กๆ จะเอาไปเปรียบเทียบ กับ G-NIC ที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศได้ยังไง? “ซามีความสุขที่ได้ทางานกับพี่อลิศค่ะ” ซาฮาร่าส่งเสียงหวานใสของเธอตอบอัสเรน แม้ชายหนุ่มจะเคย เจรจาให้ เธอไปเป็ นนั กร้องในสั งกัดของเขาแต่ซาฮาร่าไม่เคยให้ ความ สนใจกั บ ค าเชิ ญ ของเขาแม้ แ ต่ นิ ด เดี ย ว เธอไม่ ช อบท างานเบื้ อ งหน้ า หญิงสาวชื่นชอบการทางานเบื้องหลังกับอลิสามากกว่า แต่ละวันมีเรื่อง ให้คิดและทาวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมด สนุกอย่าบอกใคร “ได้ยินแล้วใช่ไหม นายพระจันทร์ไม่เต็มดวง” อลิสาถามด้วยน้าเสียงเย้ยหยัน เพราะอัสเรนเป็นลูกครึ่งที่มีเชื้อ สายสวี ดิ ช อยู่ ใ นตั ว ลู ก ครึ่ ง ในความคิ ด ของอลิ ส าก็ คื อ พวกลู ก เสี้ ย ว ลูกเสี้ ย วก็เปรี ย บเหมือนกับ พระจัน ทร์เสี้ ยวที่ไม่เต็มดวง เพราะฉะนั้น อัสเรนเลยกลายเป็นนายพระจันทร์ไม่เต็มดวงไปโดยปริยาย “ผมรอเสมอ ถ้าวันไหนซาฮาร่าน้อยที่น่ารักเปลี่ยนใจ ก็สามารถ ไปพบผมได้ทกุ เมื่อนะครับ” อลิสายกมือขึ้นเท้าเอวจ้องหน้าอัสเรนอย่างเอาเรื่อง ใจคอไอ้บ้า หน้าหล่อไร้เหตุผลอัสเรนจะแย่งคนในบริษัทของเธอไปหมดเลยใช่ไหม? มัน เวรกรรมแต่ช าติป างไหนกัน นะ ทาไมเขาต้องมาตามจองล้ างจอง ผลาญเธออยู่คนเดียวด้วยฟะ! “ดูพอรึยั งล่ะ ตอนนี้คุณก็เห็นแล้ว ว่าคุณสามารถซื้อตัวศิลปิน ของฉันไปได้หมดทุกคน แถมฉันยังไม่มีปัญญาอะไรไปจัดการกับคุณด้วย เพราะอิทธิพลของคุณมันล้นมือล้นเท้า ไอ้สัญญาบ้าบอพวกนี้มันก็เลย เปรียบเหมือนกับเศษกระดาษไร้ค่า ถ้าดูจนพอใจแล้วก็เชิญกลับไปได้ ฉัน มีงานต้องทาอีกเยอะแยะ” อลิสาชี้มือไปที่เอกสารปึกใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะทางานของเธอ อัสเรนอมยิ้ม แต่เป็นรอยยิ้มที่อลิสาเห็นแล้วรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะลอง


ฝั นหวาน 19 เอาฝ่ามือของเธอวัดกับหน้าของเขาแรงๆ สักทีสองที “แน่ ใจเหรอว่ามีงานเยอะแยะ? บริษัทจะเจ๊งแหล่ ไม่เจ๊งแหล่ แบบนี้ ศิลปินก็ไม่มี แล้วคุณยังต้องทางานอะไรอีกเหรอ?” “งานอะไรก็เรื่องของฉัน!” อลิสายื่นมือไปหยิบแจกันดอกไม้ใกล้มือขึ้นมาเตรียมจะเหวี่ยง ใส่อัสเรนแต่เขายกมือขึ้นเป็นเชิงห้ามเสียก่อน “อย่าทาลายข้าวของของตัวเองเลยน่า คุณอาจจะไม่มีเงินซื้อ ของเพิ่มอีกแล้วนะ เห็นคุณสบายดี มีความสุขแบบนี้ ผมก็พอใจแล้ว งั้น ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ” อัส เรนก้ มศีร ษะพร้ อมกับ แจกยิ้ มอ่ อนโยน ก่อนจะเปิดประตู ออกไปจากห้องทางานของอลิสา อลิสากระแทกแจกันวางลงที่เดิมก่อน จะถอนหายใจเฮือกใหญ่ อัสเรนเอาตาข้างไหนมองถึงได้สรุปเอาเสร็จสรรพ ว่าเธออยู่ดีมีความสุข? ฝากเอาไว้ก่อนเถอะ อัสเรน ลาซา!! แล้วเราจะได้ เห็นดีกัน!

J


2

เจ็บแค้นเคืองโกรธ “เผา! เผามันให้หมด” อลิสาฉีกสัญญาของศิลปินที่ถูกแย่งตัวไปก่อนจะโยนลงไปเผาใน เตาถ่านที่เธอก้มหน้าก้มตาและใช้แรงอาฆาตพยาบาทที่มีต่ออัสเรนเป็น ตัวกระตุ้นจนสามารถติดไฟในเตาถ่านได้สาเร็จ เพราะถ้าใช้เตาแก๊สเผา มันจะเปลืองแก๊ส ช่วงนี้แก๊สยิ่งแพงๆ อยู่ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอิงคาว่า ‘ประหยัด’ เป็นที่ตั้ง ต่อให้หญิงสาวเกิดโทสะต่อชายหนุ่มมากเพียงใด เธอก็ต้องโกรธอย่างประหยัด และหาทางระบายความโกรธอย่างประหยัด เช่นเดียวกัน “ไอ้ผีเจ้าชู้อัสเรน ฉันเกลียดนาย ฉันเกลียดนาย” ซาฮาร่ากอดสมุดบันทึกประจาตัวพร้อมกับส่งยิ้มแห้งๆ ให้อลิสา ที่กาลังเผาเอกสารไปบ่นไปด้วยท่าทางใกล้เคียงกับคนที่กาลังคลุ้มคลั่ง “ดับเบิล้ บอยเหรอ? ไอ้พวกทรยศหักหลัง” อลิ ส าฉีกสั ญญาของวงบอยแบนด์ ดับ เบิ้ล บอยที่ห ลั งจากเธอ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปั้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังก็ทิ้งเธอและค่ายเพลงเล็กๆ ไปอยู่ กั บ ค่ า ยเพลงยั ก ษ์ ใ หญ่ อ ย่ า ง G-NIC หน้ า ตาเฉย ซาฮาร่ า ล้ ว ง ผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ากระโปรงออกมาก่อนจะเดินเข้าไปหาอลิสาเมื่อเห็น ว่ า ใบหน้ า เนี ย นใสของอลิ ส าเปรอะเปื้ อ นคราบถ่ า นสี ด าเป็ น ปื้ น แถม ใบหน้ายังชื้นไปด้วยเหงื่อ มือเล็กบางของซาฮาร่าค่อยๆ ใช้ผ้าเช็ดหน้า


ฝั นหวาน 21 ซับหน้าให้อลิสาอย่างเบามือ ในขณะที่อลิสาก็ยังทาการเผาสัญญาของ อดีตศิลปินในสังกัดทิ้งไปเรื่อยๆ “เฟรนด์ลี่เกิร์ล ฮึ…เฟรนด์ลี่สมชื่อพอมีชื่อเสียงปุ๊บก็ไปเฟรนด์ลี่ กับค่ายอื่นปั๊บ แบบนี้มันต้องเผา” อลิสาฉีกสัญญาอีกปึกโยนลงไปในเตาถ่าน ส่วนซาฮาร่าก็ช่วยซับ เหงื่อให้อลิสาไปเรื่อยๆ “ดัชเชสบอย ไอ้ดูโอตัวแสบ นอกจากจะทรยศฉันแล้ว ยังเรียก ฉันว่าป้าอีกต่างหาก แบบนี้ยิ่งต้องฉีกให้ละเอียดแล้วค่อยเผา” อลิสาพึมพาและจัดการสัญญาอีกหนึ่งฉบับให้กลายเป็นเถ้าถ่าน ในพริบตา “เรียบร้อย ต่อไปพวกเราจะเริ่มต้นใหม่ เพราะฉะนั้นต้องจัดการ ของเก่าๆ ให้สิ้นซาก” อลิสามองผลงานของเธอด้วยสายตาพออกพอใจ “แค่พี่อลิศสบายใจก็พอแล้วค่ะ” ซาฮาร่ ายิ้ ม แย้ มแจ่ มใสตามประสาสาวน้อยที่มองโลกในแง่ ดี อลิสายิ้มตอบซาฮาร่า ถึงแม้เธอจะเหนื่อยแค่ไหน ท้อแท้สักเพียงใด แต่ รอยยิ้มของซาฮาร่าก็ช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอได้เสมอ “ขอบใจนะซาฮาร่า” “ไม่เป็นไรค่ะ” ซาฮาร่ามองใบหน้าเนียนใสของอลิสาเพื่อสารวจความเรียบร้อย เมื่อเห็นว่าใบหน้าของอลิสาดูดีขึ้นไม่มอมแมมและชื้นไปด้วยเหงื่อเหมือน เมื่อสักครู่ ซาฮาร่าก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจและยอมหยุดมือ “ซาฮาร่าเป็นคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างพี่เสมอ” “เพราะซาเชื่อมั่นในตัวของพี่อลิศไงคะ” ซาฮาร่าตอบพร้อมกับรอยยิ้ม อลิสายื่นมือไปลูบศีรษะของซาฮาร่า เบาๆ ด้วยความเอ็นดู ไม่แปลกเลยที่ซาฮาร่ามักจะมีหนุ่มๆ มารุมตอม เสมอ เพราะใบหน้าน่ารักน่าเอ็นดูราวกับตุ๊กตา ดวงตากลมโต ขนตายาว งอนเป็ นแพ จมูกโด่งเรี ยวเล็ ก ริ มฝี ปากบางนุ่มนิ่มสีช มพูระเรื่อ ซ้ายัง


22 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ สดใสร่าเริง มองโลกในแง่ดี พูดจาอ่อนหวาน อ่อนโยน ซาฮาร่าน่ารักน่า ทะนุถนอมในขณะที่อลิสาต้องทาตัวเป็นหญิงเหล็ก แกร่งและทนทานทุก สถานการณ์ยิ่งกว่าสีทนได้เสียอีก “อุ๊ย! เกือบลืม ซาดูไฟให้พี่หน่อยนะ อย่าเพิ่งให้ไฟในเตาดับนะ พี่ไม่อยากเสียเวลาจุดใหม่มันเปลือ งไม้ขีดเปลืองเชื้อเพลิง เปลืองเวลา แถมยังเปลืองแรงอีกต่างหาก” อลิสาอุทานหน้าตาตื่นก่อนจะรัวคาสั่งใส่ซาฮาร่าและรีบวิ่งเข้า ไปในบริษัท ซาฮาร่ามองตามอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ยืนอยู่กับที่เพื่อคอยดูไฟ ในเตาไม่ให้มอดดับตามคาสั่งของอลิสา อลิสาหายไปครู่หนึ่งก่อนจะหอบ นิตยสารเล่มหนามาเต็มอ้อมแขน “หนักเป็นบ้าเลย!” อลิสาโยนนิตยสารลงบนพื้นก่อนจะทรุดตัวนั่งลงเริ่มฉีกนิตยสาร โยนลงไปเผาในเตา “เผาทาไมคะพี่อลิศ น่าเสียดาย” “ไม่ เ ผาไม่ ไ ด้ นิ ต ยสารพวกนี้ ทุ ก เล่ ม มี ข่ า วของอี ต าบ้ า อัสเรน ลาซา คนผีทะเล คนเจ้าชู้หลายใจ ไอ้จอมฉกทายาทชูฉกอยู่ด้ว ย เพราะฉะนั้นต้องเผาให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่เล่มเดียว” อลิสาตอบไปหอบไปเพราะความเหนื่อย แต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาฉีก นิตยสารลงไปเผาในเตาอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อัสเรน ลาซา มักจะมีโอกาสอวดโฉมรูปลักษณ์หล่อเหลาสะดุดตาของชายหนุ่ม ตามปกนิตยสารอยู่บ่อยครั้ง เพราะชายหนุ่มเป็นอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังที่ ผันตัวเองมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลง “หล่อนักใช่ไหม? โอมเพี้ยง! ขอให้นอนตื่นแล้วนายอัสเรน ลาซา กลายเป็นคนปากแหว่ง ตาเหล่ คิ้วเบี้ยว หูตึง หน้าทู่ จมูกหดด้วยเถิด” อลิ ส าพึ มพาแช่งชัก หั กกระดูกอั ส เรน ซาฮาร่าอมยิ้มเมื่อเห็ น ท่าทางเอาจริงเอาจังของอลิสา ท่าทางจะโกรธแค้นอัสเรนเอามาก “ท่าทางพี่อลิศจะโกรธเกลียดคุณอัสเรนมากเลยนะคะ” “แน่นอน!”


ฝั นหวาน 23 อลิสาตอบรับเสียงสูง เธอเกลียดหมอนั่นยิ่งกว่าไส้เดือนกิ้งกือ เกลียดยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจที่สุดบนโลกใบนี้ “อีตาบ้านั่นนิสัยเสียอย่างร้ายกาจ แถมยังชอบกลั่นแกล้งรังแกพี่ ทั้งที่มูลาเซ่ก็เป็นเพียงแค่ค่ายเพลงเล็ก กระจิริดถ้าเทียบกับความใหญ่โต โอ่อ่าทรงอิทธิพลของจีนิค แต่ไอ้คนสะกดคาว่าสุภาพบุรุษไม่เป็นอัสเรน คนนั้นกลับพยายามบีบมูลาเซ่ทุกวิถีทาง แล้วแบบนี้ยังจะให้พี่ชื่นชอบเขา อี ก เหรอ? เสี ย ดายความรู้ สึ ก ของตั ว เองที่ เ คยหน้ า มื ด ตามั ว หลงใหล ได้ปลื้มไปกับรูปลักษณ์ภายนอกและคาพูดคาจาหวานระรื่นหูที่ไอ้บ้านั่น มันเอามาใช้กับพี่ตอนที่เจอกันครั้งแรก ไม่น่าเลย!” ซาฮาร่ายิ้มกว้างเมื่อจับบางสิ่งบางอย่างจากคาพูดของอลิสาได้ “พี่อลิศพูดแบบนี้ หมายความว่าพี่อลิศหลงรักคุณอัสเรนตั้งแต่ ครั้งแรกที่พบเหรอคะ?” อลิสาชะงักมือที่กาลังโยนกระดาษนิตยสารลงไปเผาในเตา “อะ…อะไร พี่เคยพูดเหรอว่าพี่หลงรักอีตาบ้าไร้น้าใจคนนั้น ไม่มี ทาง! เรื่องสิ้นคิดแบบนั้นไม่ทางเกิดขึ้นกับพี่หรอก อย่าว่าแต่จะไปหน้ามืด ตามัวหลงรักคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นเลย แค่คิดว่าให้ชอบในฐานะเพื่อนพี่ก็ ไม่ขอพิจารณามีเพื่อนชื่ออัสเรน ลาซา ซาเชื่อพี่ใช่ไหม? พี่พูดจริงๆ นะ” ซาฮาร่ายิ้มหวานมากขึ้น เมื่อได้ยินคาแก้ตัวที่อลิสารีบพูดจนลิ้น แทบจะพันกัน “ซาเชื่อพี่อลิศค่ะ แล้วทาไมพี่อลิศต้องหน้าแดงด้วยคะ?” “พี่หน้าแดงเหรอ? สงสัยพี่คงจะยืนอยู่ใกล้ความร้อนนานไปหน่อย หน้าพี่เลยแดง” อลิสาแก้ตัวน้าขุ่นๆ หญิงสาวหลบซ่อนผิว แก้มแดงระเรื่อด้ว ย การก้มหน้าก้มตาโยนกระดาษลงไปเผาต่อไป “ฮึ … เพราะพี่ ช ายคนเดี ย วถึ ง ท าให้ พี่ ต้ อ งเหนื่ อ ยมานั่ ง เผา กระดาษแบบนี้” อลิสาเปลี่ยนเรื่องหันไปบ่นพี่ชายสุดที่รักของตัวเองแทน เพราะ ความหวังดีของพี่ชายต่างมารดาที่เพียรพยายามส่งนิตยสารที่มีข่าวคราว


24 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ ของอัสเรน ลาซามาให้เธอ เธอถึงต้องขนกองนิตยสารออกมาเผาจนแขน ล้าแบบนี้ อัส เรน ลาซา ชายหนุ่ มผู้ มีรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกสะดุ ดตาอย่า ง ร้ายกาจ บุคลิกเลิศหรูมีระดับเพราะเติบโตขึ้นมาในวงศ์ตระกูลที่ร่ารวย ชายหนุ่มเป็นอดีตนักร้องหนุ่มรูปงามที่ได้รับการยอมรับในวงการเพลงถึง เรื่องความสามารถที่โดดเด่นชนิดหนึ่งไม่มีสอง และในตอนที่ ชื่อ เสี ย งของอั ส เรน ลาซาก าลั งหอมหวานและ สามารถกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋าจานวนมากมายมหาศาลชายหนุ่มก็ เลื อ กที่ จ ะถอนตั ว ออกจากวงการบั น เทิ ง เพื่ อ มารั บ ช่ ว งต่ อ ธุ ร กิ จ ของ ครอบครัว และอดีตนักร้องหนุ่มก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้ว ไม่ว่าจะเขา จะอยู่ ในบทบาทของคนเบื้ องหน้าหรือว่าคนเบื้องหลัง อัสเรน ลาซาก็ สามารถประสบความสาเร็จได้อย่างงดงาม “อีตาผีเจ้าชู้ลามก ทาไมฟ้าส่งฉันมาเกิดแล้วต้องส่งนายมาตาม จองล้างจองผลาญฉันด้วย ฉันเคยไปทาอะไรให้นายรึยังไง? ไอ้คนลวง โลก” อลิส าตะโกนเสีย งดังด้ว ยความอัดอั้น ตันใจ หญิงสาวนึกโกรธ เคืองตัวเองที่เคยหลงใหลใฝ่ฝันในรูปลักษณ์ภายนอกของอัสเรน ลาซาจน แอบเก็บไปเพ้อว่าในชีวิตนี้ถ้ามีสักวันที่หญิงสาวมีโอกาสได้เดินควงแขน ชายหนุ่มออกเดตเพียงไม่ถึงครึ่งนาทีก็นับว่าไม่เสียชาติเกิดแล้ว แต่เมื่อได้ มีโอกาสสัมผัสกับตัวตนของชายหนุ่มที่เธอเคยหลงใหลอลิสาก็ค้นพบว่า เธอคิดผิดมหันต์! ผู้ชายที่ชื่ออัสเรนที่อลิสามีโอกาสได้รู้จักสะกดคาว่า ‘สุภาพบุรุษ’ ไม่เป็นด้วยซ้า นอกจากชายหนุ่มจะใจร้ายแล้วเขายังปากร้ายอย่างหาที่ เปรียบไม่ได้ ดวงตาคมกริบที่มักจะทอดสายตามองอลิสาอยู่บ่อยครั้ง เจือ ปนความเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกเอาไว้อย่างเห็นได้ชัดจนอลิสาขยาดที่จะเข้า ใกล้ชายหนุ่ม และที่สาคัญที่สุดชายหนุ่มยังพึงพอใจกับการเล่นเกม ‘แมว จับหนู’ ที่เขาเป็นคนเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่อัสเรน ลาซา เป็น แมวผู้ล่ าที่มากไปด้ว ยเล่ ห์เหลี่ ยม


ฝั นหวาน 25 เพื่อเอาชนะหนูตัวน้อยไร้ทางสู้อย่างอลิสาชายหนุ่มยอมทาทุ กอย่างโดย ไม่เลือกวิธีการ และสนุกสนานเพลิดเพลินยามได้เห็นอลิสาเป็นผู้พ่ายแพ้ “พี่อลิศ ซาช่วยนะคะ” ซาฮาร่าทรุดตัวนั่งลงข้างกายอลิสา มือเล็กนุ่มเนียนยื่นไปหยิบ นิตยสารมาช่วยอลิส าฌาปนกิจ ในขณะที่หูของเธอก็ยังได้ยินเสียงของ อลิสาพึมพาด่าอัสเรนเป็นระยะ ดวงตากลมโตของซาฮาร่าใสซื่อบริสุทธิ์ และเปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อมองเห็นความกังวลใจในดวงตา ของอลิ ส า แต่อย่างน้อยซาฮาร่ าก็อยากจะใช้มือน้อยๆ ที่อาจจะไร้ซึ่ง ไออุ่นที่อลิสาต้องการของเธอให้กาลังใจอลิสาและช่วยเติมเต็มกาลังใจให้ หญิงสาวอีกครั้ง “พี่อลิศคะ วันนี้ซาทากับข้าวของโปรดพี่อลิศมาด้วย เราไปทาน ข้าวกันก่อนดีกว่านะคะ พี่อลิศจะได้มีแรงคิดไงคะ ว่าพวกเราจะเริ่มต้น ค้นหาศิลปินวงใหม่ของมูลาเซ่ตรงไหนก่อนดี” ซาฮาร่ายื่นมือไปให้อลิสาหลังจากที่ทั้งคู่ช่วยกันเผานิตยสารจน กลายเป็นเถ้าธุลีหมดทุกเล่มแล้ว ใบหน้าน่ารักราวกับตุ๊กตาส่งยิ้มสดใสให้ กาลังใจ อลิสายิ้มตอบก่อนจะวางมือลงบนมือของซาฮาร่า “ขอบใจซามากนะ” “ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ” ซาฮาร่าหัวเราะเสียงใส ก่อนจะดึงอลิสาให้ลุกขึ้นยืน ทั้งคู่ส่งยิ้ม ให้กันก่อนจะเดินจับมือกันเข้าไปในบริษัท อัสเรนอมยิ้มเมื่อผู้ช่วยส่วนตั วของเขาเข้ามารายงานว่าอลิสา ขนสัญญาเป็นปึกไปเผาทิ้งที่หน้าบริษัทแต่เช้า แถมด้วยนิตยสารอีกกอง โต ต่อให้ชายหนุ่มไม่ได้เข้าไปเมียงมองการกระทาของหญิงสาวด้วยตา ของตัวเอง แต่เขาก็พอจะเดาออกว่านิตยสารที่ถูกหญิงสาวรื้อออกมาเผา จะต้องมีข่าวของเขาเจือปนอยู่ในนิตยสารโชคร้ายเหล่านั้นอย่างแน่นอน อลิสาถึงไม่พึงปรารถนาที่จะเก็บพวกมันเอาไว้ “เด็กน้อย คุณยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ”


26 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ อัสเรนพึมพา ใบหน้าหล่อเหลาคมคายประดับไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น ชายหนุ่มหันไปมองผู้ช่วยส่วนตัวก่อนจะรวบรวมสมาธิให้กลับมา สนใจเรื่องงาน “ฮาร์ฟ วงดนตรีที่ฉันนัดให้มาคุยวันนี้มารึยัง?” “มาแล้วครับ” “ให้เข้ามาได้เลย” ฮาร์ฟรับคาสั่งก่อนจะเดินหายออกไปครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมกับ สมาชิ ก วง ‘Smirnoff’ ไรฟา เทโอ คาร์ ฟ และสมาชิ ก อี ก หนึ่ ง คน ที่อัสเรนไม่เคยเห็นหน้า ชายหนุ่มขมวดคิ้วเมื่อเห็นสมาชิกแปลกหน้าของ วง แต่สมาชิกอีกคนที่ชายหนุ่มเคยเห็นหน้ากลับหายไป “สวัสดีครับคุณอัสเรน” “สวัสดีครับ เชิญนั่งก่อนสิครับ” อัสเรน ลาซา หยิบยื่นความเป็นกันเองให้กับว่าที่ศิลปินเบอร์ใหม่ ของค่าย “แล้วนักร้องนาของคุณหายไปไหนล่ะครับ?” อัสเรนถามด้วยความสงสัย เขาชื่นชอบเสียงร้องของคริสมันต์ เป็นพิเศษ เพราะเสียงของคริสมันต์ไม่เหมือนใครและมีความพิเศษใน ตัวเอง เสียงของคริสมันต์มีเสน่ห์ดึงดูดคนฟังให้เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลง ของเขาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ปลุกเร้าจิตวิญญาณภายในของคนฟังให้ ลุกโชน นักร้องที่มีพรสวรรค์ทางเสียงแบบคริสมันต์หาไม่ได้ง่ายๆ “เพราะปัญหาบางอย่างทาให้คริสขอถอนตัวออกจากวงของเรา ครับ แต่ตอนนี้เราได้นักร้องนาคนใหม่มาแทนแล้วครับ เดฟนักร้องนาคน ใหม่ของวงเราครับคุณอัสเรน” ไรฟาเป็นคนตอบอัสเรนด้วยน้าเสียงนอบน้อม อัสเรนหันใบหน้า กลับไปสารวจเดฟอย่างละเอียดถี่ถ้วน รูปร่างสูงเพรียว บุคลิกดูดี เรื่อง หน้าตาก็อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดี คงสามารถดึงดูดแฟนเพลงสาวๆ ได้ เยอะพอสมควร แต่คงต้องขอเทสต์เสียงของเดฟสักหน่อยว่าน้าเสียงของ เดฟจะถูกใจเขามากแค่ไหน


ฝั นหวาน 27 “บอกตามตรงนะที่ผมเลือกสไมน็อฟเพราะครั้งแรกที่ผมได้ฟัง พวกคุณเล่นดนตรีในผับ เสียงนักร้องนาของวงคุณถูกใจผมมาก แต่ถ้ามี การเปลี่ยนตัวนักร้องนาแบบนี้ ผมคงจะต้องขอให้เขาร้องเพลงให้ผมฟัง สักเพลงสองเพลง ถ้าผมถูกใจเราค่อยคุยรายละเอียดกันในลาดับต่อไป” “ไม่มีปัญหาครับ” เดฟตอบด้วยน้าเสียงมั่นอกมั่นใจ อัสเรนยิ้มนิดหนึ่งก่อนจะพยัก หน้าเรียกฮาร์ฟ “ฮาร์ฟฉันจะให้เดฟเทสต์เสียงให้ฉันฟังหน่อย” “ผมจะไปเตรียมการให้เดี๋ยวนี้ครับ” อัสเรนยังสั่งไม่เสร็จด้วยซ้า ฮาร์ฟก็รู้แล้วว่าต้องไปจัดการอะไร อัสเรนใช้เวลาพินิจพิจารณาสมาชิกวงสไมน็อฟทีละคนเงียบๆ ความจริง มองจากรูปลักษณ์ภายนอกส่วนผสมของสไมน็อฟก็น่าสนใจไม่น้อย แต่ ชายหนุ่มก็อดเสียดายน้าเสียงของคริสมันต์ไม่ได้อยู่ดี “คริส…” ไทร่ า เข้ า ไปช่ว ยพยุ งคริ ส มัน ต์ ที่ เ ดิน โซซั ดโซเซเข้ า มาในบ้ า น ตั้งแต่คริสมันต์ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง สไมน็อฟชายหนุ่มก็เที่ยวเตร่เมาหัวราน้ากลับบ้านทุกวัน ไทร่าอยากจะ ห้ามแต่หญิงสาวก็ไม่มีความกล้าพอ เพราะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่มย่าม เรื่องส่วนตัวของคริสมันต์ หญิงสาวได้แต่เฝ้ามองดูชายหนุ่มด้วยความ ห่วงใยและกลัวเหลือเกินว่าน้าเสียงของชายหนุ่มจะได้รับผลกระทบจาก การกระทาที่เหมือนอยากจะทาร้ายตัวเองทางอ้อมแบบนี้ ไทร่าพยุงคริสมันต์ไปนอนบนโซฟาอย่างทุลักทุเลเพราะเขาตัว ใหญ่กว่าเธอ แม้ว่าไทร่าจะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงโปร่งกว่าผู้หญิงทั่วไป แต่เธอก็แบบบางนิดเดียวเมื่อเทียบกับรูปร่างของคริสมันต์ “คริส…เมื่อไหร่จะหยุดทาร้ายตัวเองแบบนี้เสียที ฉันเป็นห่วงคุณ มาก คุณรู้บ้างหรือเปล่า?” ไทร่าคุกเข่าลงข้างโซฟาตัวใหญ่ หญิงสาวยกมือขึ้นปัดปอยผมที่


28 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ ระอยู่ กั บ ใบหน้ า หล่ อ เหลาไร้ ที่ ติ ข องคริ ส มั น ต์ ดวงตาของหญิ ง สาว อ่อ นโยน ยามได้ มองชายหนุ่ มที่ น อนไม่ ไ ด้ส ติอ ยู่ บนโซฟาแบบนี้ เธอ อยากจะยื่ น หน้ าไปจุ มพิ ตแก้ม ของชายหนุ่ มเบาๆ ปลอบโยนเขาด้ว ย คาพูดอ่อนหวานและใช้สองแขนโอบกอดชายหนุ่มเอาไว้ แต่หญิงสาวก็ไม่ สามารถทาได้อย่างใจคิด “การร้องเพลงเป็น สิ่ งที่ยึ ดเหนี่ย วคุณเอาไว้ให้ มีชีวิตอยู่ต่อไป คุณอย่าทาให้ฉันใจเสียแบบนี้สิ” ไทร่ า จั บ มื อ ของคนที่ เ มาไม่ รู้ เ รื่ อ งมาแนบกั บ แก้ ม ของตั ว เอง คริสมันต์ไม่ยึดติดกับอะไรบนโลกใบนี้ ยกเว้นการร้องเพลงเท่านั้น ถ้า หากว่าชายหนุ่มไม่มีกาลังใจที่จะร้องเพลงแบบนี้ ไทร่าไม่อยากจะคิดเลย ว่าสภาพของคริสมันต์จะเป็นอย่างไรต่อไป “คริส…เมื่อไหร่จะเลิกแบกรับความทุกข์เอาไว้คนเดียวเสียที ฉัน อยากช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของคุณนะ” ไทร่ารีบยกมือขึ้นเช็ดน้าตาเมื่ อรู้สึกว่ามีน้าอะไรเปียกๆ หยดลง บนมือของเธอที่จับมือของคริสมันต์เอาไว้ “ถึงกับร้องไห้เลยเหรอไทร่า?” ไทร่าถามตัวเอง เธอเคยบอกตัวเองเสมอว่าต้องเข้มแข็ง การที่ จะยืนหยัดอยู่ข้างกายของคริสมันต์ได้หญิงสาวจะต้องเข้มแข็งและไม่ยึด ติดกับความรู้สึกของหัวใจ แต่ไทร่าก็คือปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงอารมณ์และความรู้สึกที่กาลังกัดกร่อนจิตใจของเธอให้บอบช้า ตามคริสมันต์ไปด้วย ยามที่เห็นชายหนุ่มใช้ชีวิตเสเพล เที่ยวเตร่ดื่มสุรา เคล้านารี ทั้งเหล้าและบุหรี่ชายหนุ่มล้วนแล้วแต่สรรหามาทาร้ายสุขภาพ ร่างกายของตัวเองไม่เว้นแต่ละวัน หญิงสาวยกมือขึ้นเช็ดน้าตา พยายามกล้ากลืนความอ่อนแอของ ตัวเองเข้าไปเก็บเอาไว้ในซอกลึกของหัว ใจ เรือนร่างสมส่ว นของไทร่า ค่อยๆ ขยับไปที่ปลายเท้าของคริสมันต์ก่อนจะบรรจงถอดรองเท้าและ ถุงเท้าให้ชายหนุ่ม ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้คริสมันต์ต้องตื่น ขึ้นมา จากนิทรารมณ์


ฝั นหวาน 29 “อืม…” คริสมันต์ครางเบาๆ ก่อนจะพลิกตัว ไทร่ามองเขาด้วยสายตา อ่อนโยน หญิงสาวลุกขึ้นยืนถือรองเท้าและถุงเท้าของคริสมันต์ไปเก็บ และกลั บมาพร้อมกับกะละมังใบเล็กและผ้าขนหนูเตรียมเอามาชุบน้า เช็ดหน้าเช็ดตัวให้เขา “คริ สถึงคุณจะไม่รั กฉันก็ไม่เป็ น ไร แต่ช่ว ยรักตัว เองหน่อยได้ ไหม?” ไทร่าพึมพาในขณะที่มือก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้าเช็ดหน้าให้คริสมันต์ อย่างทะนุถนอมราวกับว่าเขาเป็นเด็กทารกที่ต้องการสัมผัสทะนุถนอม และการปกป้องหาใช่ชายหนุ่มร่างสูงตัวโตอย่างที่ควรจะเป็น “มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่?” ไทร่าถามและแน่นอนเธอไม่มีวันจะได้คาตอบ เพราะคริสมันต์ ไม่ได้ยินคาถามของเธอ ชายหนุ่มนอนหลับตาพริ้มไม่ได้สติอยู่บนโซฟาตัว ใหญ่ แม้แต่ตอนหลับเขายังดูสง่างามราวกับรูปปั้นที่ถูกแกะสลักขึ้นมา ด้วยฝีมือประณีต คริสมันต์เหมาะกับการยืนอยู่ท่ามกลางผู้คน เพื่อที่เขา จะได้เปล่งประกายรัศมีแห่งความโดดเด่นให้คนมากมายเหล่านั้นรับรู้ว่า เขามีเสน่ห์ดึงดูดและแตกต่างจากคนทั่วไป “ฉันจะใช้ดนตรีบาบัดจิตใจของคุณให้ได้” ไทร่าตั้งปณิธานให้ตัวเอง ไม่ว่าจะต้องหมดสิ้นความพยายามอีก กี่ครั้ ง หญิงสาวก็จ ะทาให้ คริ ส มัน ต์ออกมาจากที่ห ลบซ่อนที่ช ายหนุ่ ม อาพรางตัวเองเอาไว้ให้ได้ “มันคืออะไรคะพี่อลิศ?” ซาฮาร่าถามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นรูปของอัสเรน ลาซา ขนาด เท่าตัวจริ งตั้งเด่น เป็น สง่าอยู่ในห้องทางานของอลิส า หรือว่าอลิ สาจะ เปลี่ ย นใจหั น ไปรั ก ใคร่ ช อบพอกั บ อั ส เรน ซาฮาร่ า สั น นิ ษ ฐาน แต่ ข้ อ สันนิษฐานของเธอก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเมื่อวานอลิสายังเผาพริกเผา เกลือแช่งชังหักกระดูกอัสเรนอยู่เลย


30 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “รูปขนาดเท่าตัวจริงของอีตาบ้าอัสเรน ลาซาไง สูงร้อยแปดสิบ เจ็ดเซนติเมตรเป็นเปรตเหมือนตัวจริงเป๊ะ หน้าตาก็เหมือนตัวจริงไม่มี ผิดเพี้ยน” อลิสาหันไปตอบซาฮาร่าน้าเสียงสดใสอารมณ์ดี นาความแปลก ใจมาให้ซาฮาร่ามากขึ้นกว่าเดิม อลิสาเปลี่ยนไปคลั่งไคล้อัสเรนขนาดนี้ เลยเหรอ? แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไร เพราะก่อนหน้าที่อัสเรน ลาซาจะผัน ตัวเองมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวอย่าง เต็มตัวชายหนุ่มก็เคยทางานในวงการบันเทิงมาก่อน อัสเรน ลาซาแจ้งเกิดในฐานะของนักร้องหนุ่มชื่อดัง น้าเสียงของ ชายหนุ่มไพเราะทุ้มหูชวนให้หลงใหล ใบหน้าหล่อเหลาของเขาดึงดูดใจ แฟนคลั บ และสามารถสร้ า งฐานแฟนคลั บ อย่ า งเหนี ย วแน่ น ภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว และชายหนุ่มก็เลือกที่จะโบกมือลาวงการในขณะที่ ชื่อเสียงกาลังหอมหวานและเป็นที่ รู้จักเพื่อที่จะมาแบ่งเบาภาระหน้าที่ การงานของครอบครัว และอัสเรน ลาซา ก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า ชายหนุ่ม สามารถเปล่งประกายโดดเด่นได้ในทุกบทบาทที่เขาเลือกจะทาไม่ว่าจะ ในฐานะของ ‘ศิ ล ปิ น ’ หรื อ ว่ า ในฐานะของ ‘นั ก ธุ ร กิ จ ’ ชายหนุ่ ม ก็ สามารถประสบความสาเร็จได้อย่างงดงาม จนถึงปัจจุบันนี้แฟนคลับของ อดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังก็ยังคงเหนียวแน่ นและให้ การสนับสนุนผลงาน ของอั ส เรน ลาซา อย่ า งล้ น หลาม ไม่ ว่ า จะเป็ น งานถ่ า ยแบบหรื อ ว่ า โฆษณาที่นานๆ ครั้งชายหนุ่มถึงจะใจอ่อนตัดสินใจรับงานสักครั้ง “พี่ตั ดใจเจี ย ดเงิน ในบั ญชี อัน น้ อ ยนิ ดไปสั่ ง ทามาเชี ยวนะ ถึ ง ราคาจะแพงไปหน่อยแต่ก็มีประโยชน์มาก” อลิสายิ้มให้ซาฮาร่าก่อนจะเดินไปนั่งบนเก้าอี้หลังโต๊ะทางานของ เธอ “เวลาพี่ทางานแล้วเบื่อๆ เซ็งๆ พี่ก็จะทาแบบนี้” อลิสาหยิบลูกดอกในลิ้นชักโต๊ะทางานออกมาก่อนจะเล็งเป้าไปที่ รูปเหมือนของอัสเรนและเหวี่ยงลูกดอกไปจิ้มลูกตาของรูปกระดาษแข็ง


ฝั นหวาน 31 อย่ า งดี ที่ เ ธอสั่ ง ท ามา แม้ จ ะเป็ น อั ส เรนกระดาษแต่ เ ธอก็ ส ามารถ อุปมาอุปไมยเอาได้ว่าตอนนี้ลูกตาของอีตาผีเจ้าชู้อัสเรน ลาซา ถูกเธอใช้ ลูกดอกจิ้มจนพรุน “สะใจจริงๆ เลย เจ็บไหมล่ะอีตาผีเจ้าชู้อัสเรน?” อลิสาหัวเราะร่วนพออกพอใจ ในขณะที่ซาฮาร่ายิ้มเจื่อนๆ ก่อน จะหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเหงื่อ เฮ้อ! ได้ประโยชน์มากเลย “พี่อลิศสั่งทารูปเท่าขนาดคนจริงของคุณอัสเรน เพื่อเอาไว้ปา ลูกดอกใส่เหรอคะ?” ซาฮาร่าถามไปแล้วก็ได้แต่กลั้นใจรอคาตอบ หวังว่าอลิสาคงไม่ คิดจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพื่อเอาหุ่นหน้าเหมือนอัสเรนมาเป็น เป้าปาลูกดอกเฉยๆ หรอกนะ “ใช่แล้ว!” คาตอบชัดถ้อยชัดคาของอลิสาทาให้ซาฮาร่าแทบหงายหลังลง ไปนอนเล่นบนพื้นห้องทางาน “พี่ ย อมเสี ย เงิ น เพื่ อ ความบั น เทิ งเริ งใจของตัว เองโดยเฉพาะ เวลาพี่ เ ครี ย ด พี่ เ ซ็ ง พี่ อ ารมณ์ ไ ม่ ดี พี่ ก็ จ ะประทุ ษ ร้ า ยเจ้ า หุ่ น อั ส เรน กระดาษตัวนี้” อลิสาตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะด้วยความสะใจลอยมากระทบ กับโสตประสาทของซาฮาร่า ซาฮาร่าได้แต่ยิ้มจืดเจื่อนส่งให้อลิสา มันคุ้ม กันแล้วเหรอ? แต่ก็ช่างเถอะ ถ้าอลิสามีความสุขเธอก็เห็นดีเห็นงามด้วย ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปคัดค้าน “ซาฮาร่า เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมนะ พรุ่งนี้พวกเราจะออกตาม หาสมาชิกวงร็อกที่จะมาช่วยกู้วิกฤตของมูลาเซ่” ดวงตากลมโตของซาฮาร่าเปล่งประกายเมื่อได้ยินประโยคต่อมา ของอลิสา “ได้เลยค่ะ” ซาฮาร่ารับคาสั่งก่อนจะรีบเปิดสมุดบันทึกประจาตัวของเธอและ จดรายการลงไป


32 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “คนแรกพี่อลิศจะตามหาตาแหน่งไหนก่อนดีคะ? นักร้องนา มือ เบส มือกีตาร์ หรือว่ามือกลอง?” “ไม่รู้เหมือนกัน” อลิสาส่ายหน้าก่อนจะยกมือขึ้นเท้าคาง “เราจะใช้พรหมลิขิตเป็นตัวชักนา ครั้งนี้พี่จะไม่ใช่สมองอย่ าง เดียวแต่พี่จะใช้หัวใจในการคัดเลือกศิลปินที่จะมาร่วมงานกับมูลาเซ่ พี่จะ ไม่ยอมกลายเป็นคนที่ถูกทรยศหักหลังอีกแล้ว” ซาฮาร่ารีบจดคาพูดของอลิสาลงในสมุดเพราะเธอรู้สึกว่าคาพูด ของอลิสามันฟังแล้วดูมีหลักการและมีเหตุมีผลเหลือเกิน “ซาเชื่อมั่นค่ะว่าพี่อลิศต้องทาได้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ มูลาเซ่ค่ะ” ซาฮาร่ายิ้มหวาน ‘พรหมลิขิต’ งั้นเหรอ? ขอให้พรหมลิขิตชัก นานักดนตรีที่มีพรสวรรค์และมีความจริงใจมาให้มูลาเซ่เร็วๆ ด้วยเถอะ นะคะ ก่อนที่มูลาเซ่จะต้องปิดกิจการเพราะรับภาระการขาดทุนที่มีแต่จะ สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว อลิสายิ้มให้ซาฮาร่า ดวงตาของ เธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เหยี่ยวสาวสายตาพิฆาต อลิสา ณ มูลาเซ่ จะ ออกโรงเฟ้นหาศิลปินอีกครั้งแล้ว!

J


3

คนนี้แหละที่ใฝ่ ฝั น ซาฮาร่ายกมือขึ้นปาดเหงื่อ การตามหาศิลปินเบอร์ใหม่ของค่าย ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย หลั งจากที่อลิ ส าพาเธอตระเวนเข้าร้านอาหารไทย อิตาลี เวียดนาม เกาหลี จนกระทั่งมาถึงร้านอาหารฝรั่งเศส อลิสาและ ซาฮาร่ารับประทานอาหารกันจนอิ่มหมีพีมันจุกมาถึงคอหอยก็ยังไม่พบ นักดนตรีหรือว่านักร้องที่มีแววแม้แต่คนเดียว “เอ่อ…พี่อลิศคะ แถวนี้จะมีคนที่มีแววเป็นนักร้องจริงๆ เหรอ คะ?” หลังจากที่ท้องอิ่มซาฮาร่าก็มีสติพอที่จะเอ่ยปากถามอลิสา ถ้า หากเธอและท่านประธานของมูลาเซ่ยังเอาแต่ตระเวนรับประทานอาหาร กันเป็นว่าเล่นแบบนี้ มีหวังเงินกองกลางก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่น้อยนิดคง จะหมดไปก่อนที่จ ะได้ป ลุ กปั้น ศิล ปิ น กลุ่ มใหม่อย่างแน่นอน อลิ ส ายิ้ม หวานปลอบโยนซาฮาร่า เธอเชื่อในลางสังหรณ์พิเศษของเธอที่นาพาให้ เธอมาถึงที่ร้านอาหารแห่งนี้ว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆ ซุกซ่อนเอาไว้ อลิสา มั่นใจ! “ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกซา วันนี้พี่รู้สึกว่าเราจะโชคดี ไม่กลับบ้าน มือเปล่าเสียค่าอาหารฟรีแน่นอน” แม้อลิ ส ายั งไม่รู้ ว่าเธอจะโชคดีอย่างที่คิดเอาไว้ห รือเปล่ า แต่ ซาฮาร่าก็เชื่อในคาพูดของอลิสาทุกคาที่พูดมา ขอเพียงแค่อลิสาบอกว่า


34 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ จะเจอ ซาฮาร่าก็เชื่อว่าวันนี้เธอและอลิสาจะต้องได้เจอว่าที่ศิลปินคนใหม่ ของมูลาเซ่อย่างแน่นอน ซาฮาร่ายิ้มตอบอลิสาก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ ยินเสียงแหลมเล็กของผู้หญิงดังเข้ามากระทบกับโสตประสาท “เสียงน่าเกลียดชะมัดเลย” อลิสาบ่นพึมพาก่อนจะใช้ปลายนิ้วชี้ไปที่โต๊ะใกล้ๆ ซาฮาร่ามอง ตามปลายนิ้วของอลิสาก่อนที่ดวงตากลมโตของเธอจะไปกระทบกับร่าง ผอมบางของผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลังยืนเอะอะโวยวายชี้หน้าด่าทอบริกร ฉอดๆ จนแทบฟังไม่ทัน ซาฮาร่าพินิจพิจารณาหาสาเหตุที่ทาให้ผู้หญิงคน นั้นถึงกับเกิดอาการวีนแตกกลางร้านอาหารหรูหราแห่งนี้ และหญิงสาวก็ พบว่าเสื้อสีแดงสดของผู้หญิงคนนั้นเป็นรอยด่างและแก้วน้าส้มในมือของ บริกรก็พร่องไปและมี สภาพเลอะเทอะผิดจากแก้วน้าส้มของเธอตอนที่ บริกรนามาเสิร์ฟเมื่อสักครู่ “จะโวยวายท าไมให้ ห ลอดลมอั ก เสบ แค่ น้ าหกใส่ เ สื้ อ เอา ผ้าเช็ดหน้าซับๆ เอาก็สิ้นเรื่อง เสื้อสีแดงสดเหมือนลิเกหลงโรงแบบนั้น ไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกว่ามันเปื้อน” อลิสาส่ายหน้า อดที่จะรู้สึกสงสารบริ กรที่ยืนหน้าซีดให้ผู้หญิง คนนั้ น ยื น เท้าเอวด่าทอไม่ได้ เฮ้อ! หน้ าตาไม่ดีแล้ วยังปากไม่ดีอีก น่า สงสารจริงๆ ที่ได้เกิดมา และก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายและทาให้ แขกในร้านตกใจไปมากกว่านั้น ก็มีชายหนุ่มร่างสูงในชุดสีขาวที่อลิสา มองปราดเดียวก็ทราบแล้วว่าเขาต้องเป็นเชฟของร้านเดินออกมาจาก หลังร้าน แม้ว่าท่าทางของชายหนุ่มจะสุภาพอ่อนน้อมแต่แววตาของเขา กลับเย่อหยิ่งอย่างเห็นได้ชัด แววตาแบบนี้แหละที่อลิสาต้องการ! คนที่มี ท่าทางแบบนี้และมีแววตาแบบนี้ ย่อมต้องเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่น ถ้าหากว่าเธอได้เขามาเป็นหนึ่งในศิลปินสายเลือดใหม่ที่เธอกาลังจะลงมือ ปลุ ก ปล้ า เอ๊ ย ! ปลุ ก ปั้ น เขาจะไม่ มี วั น อกตั ญ ญู ทิ้ ง เธอไปอยู่ กั บ ค่ า ย เฮงซวยอย่าง G-NIC แน่นอน อลิสามั่นใจ “ซาเห็นผู้ชายคนนั้นไหม?” “เห็นค่ะ”


ฝั นหวาน 35 ซาฮาร่าตอบรับด้วยท่าทางงุนงง เมื่อเห็นท่าทางดีอกดีใจ ดวงตา เปล่งประกายของอลิสาเมื่อยามมองไปที่ชายหนุ่มร่างสูงใบหน้าหล่อเหลา ที่เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ “ซาฮาร่าคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงบ้าง?” อลิสาโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับจ้องมองสบตากับซาฮาร่าด้วย ดวงตาเปล่งประกายความหวัง “หล่อดีค่ะ หล่อมากด้วยนะคะ” ซาฮาร่าพูด ตามที่เธอได้เห็น เพราะผู้ชายที่หน้าตาดีระดับนี้ไม่ สามารถหาพบได้ง่ายๆ ตามท้องตลาดแน่นอน แม้กระทั่งผู้หญิงที่กาลัง โวยวายอยู่ก็ยังหยุดชะงักเมื่อได้พบสบตากับผู้ชายคนนั้น เสน่ห์แรงเกิน ห้ามใจจริงๆ “หน้าตาดูดีมีชาติตระกูลมากเลยใช่ไหม ถ้าเสียงดีหรือว่ามีสิ่ง พิเศษอยู่ในตัวด้วยนะ เขาจะต้องเป็นเพชรเม็ดงามที่พร้อมจะเปล่งประกาย อย่างแน่นอน พี่จะเป็นคนเจียระไนเพชรเม็ดนี้ด้วยตัวของพี่เอง อ๊ะ!” อลิสาอุทานก่อนจะลุกพรวดขึ้นยืนและถลาเข้าไปหาชายหนุ่ม คนนั้นทันที ซาฮาร่านั่งอึ้งอ้าปากค้างด้วยความตกใจ และพอหญิงสาว เห็นว่าอลิสาวิ่งเข้าไปประชิดตัวชายหนุ่มคนนั้นและถือวิสาสะจับมือของ เขามาเพ่งพินิ จ พิจ ารณาซาฮาร่ าก็ได้ส ติรี บลุ กขึ้นและเดินไปหาอลิ ส า อย่างรวดเร็ว “นิ้วแบบนี้แหละที่ฉันใฝ่ฝัน!” อลิสาลูบคลามือได้รูปงดงามของชายหนุ่มร่างสูงตรงหน้าด้วย ท่าทางคลั่งไคล้จนแทบจะทาน้าลายหกใส่มือของอีกฝ่ายอยู่แล้ว ตั้งแต่ เกิดมาเธอเคยเห็นผู้ชายมือสวยมามากจนนับไม่ถ้วน ยิ่งได้มาคลุกคลีกับ วงการดนตรี แ บบนี้ ยิ่ งมี โ อกาสได้เห็ น จนเบื่อ แต่ มือแบบนี้ นิ้ว แบบนี้ ไม่ได้หาได้ง่ายๆ ตามตาราว่าเอาไว้ว่าบุคคลที่มีนิ้วมือที่เรียกกันว่า ‘มือ หิมะทองคา’ นิ้วมือพรสวรรค์ที่จะสามารถเสกสรรเสียงเพลงจากเครื่อง ดนตรีประเภทสายได้ดีเยี่ยมไม่มีที่ติสามารถหาพบได้น้อยมาก หาได้หนึ่ง คนในบรรดาคนเป็นร้อยล้านคนก็เรียกได้ว่าเก่งแล้ว


36 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “เป็นโชคดี โชคดีจริงๆ โชคดีอย่างมหาศาล มือหิมะทองคาไม่ เคยคิดเลยว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้เจอ” อลิสาพึมพาพร้อมกับรอยยิ้มสมหวัง ซาฮาร่าที่เพิ่งเดินเข้าไปถึง ตัวอลิสายื่นมือไปสะกิดท่านประธานของมูลาเซ่เบาๆ แต่อลิสาไม่ได้สนใจ เลย ตรงกันข้ามหญิงสาวกลับเอาแต่สนใจมือของชายหนุ่มที่เธอเรียกว่า ‘มือหิมะทองค า’ อย่างใจจดใจจ่อไม่ย อมปล่อยแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะ พยายามดึงมือของตัวเองกลับไปแต่ก็ไม่เป็นผล “เอ่อ…ขอโทษด้วยนะคะ” ซาฮาร่ารีบเอ่ยปากขอโทษชายหนุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของอลิสา พร้อมกับก้มศีรษะขอโทษขอโพยเขาแทนอลิสาจนคอแทบหัก “ไปอยู่กับฉันเถอะนะ?” อยู่ดีๆ อลิสาก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับเอ่ยปากชวนชายหนุ่มหน้าตา เฉย ทาให้ ผู้ช ายที่กาลังยืนงงกับปฏิกิริ ยาของเธอถึงกับผงะพูดไม่ออก บอกไม่ถูกรู้สึกปวดสมองจนแทบจะระเบิด “เอ่อ…คงจะไม่สะดวกหรอกครับ ขอโทษด้วยนะครับ” “อย่าพูดแบบนั้ นสิ ไม่ส ะดวกอะไรรั บรองเลยว่าฉันจะเลี้ยงดู ปูเสื่อเป็นอย่างดี ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ไปอยู่กับฉันเถอะนะ” อลิสาพยายามโน้มน้าวจิตใจของอีกฝ่ายในขณะที่ซาฮาร่าถึงกับ ต้องล้วงหาผ้าเช็ดหน้าเพื่อเอาขึ้นมาซับเหงื่อ “หน้าด้าน” น้าเสียงกระแทกแดกดันของผู้หญิงที่เพิ่งเอะอะโวยวายใส่บริกร ไปเมื่อสักครู่ดังขึ้น ทาให้อลิสาเลิกสนใจกับ ‘เหยื่อ’ ของเธอชั่วคราวและ หันไปให้ความสนใจกับบุคคลไม่ได้รับเชิญที่บังอาจแทรกเสียงที่เป็นพิษ กับโสตประสาทของเธอมาขัดจังหวะการพูดคุยกับว่าที่ศิลปินคนใหม่ด้วย สายตาเอาเรื่อง “ว่าใครไม่ทราบ?” อลิสายกมือขึ้นเท้าเอวเอ่ยปากถามผู้หญิงหน้าม้าหมากรุกด้วย น้าเสียงเอาเรื่อง หน็อย! กล้าว่าฉันเหรอยะ? เรื่องทะเลาะวิวาทฉันก็เป็น


ฝั นหวาน 37 หนึ่งในตองอูเหมือนกันเรื่องอะไรจะยอมแพ้ “ว่าใครก็ได้ที่กล้าเสนอหน้าชวนผู้ชายไปอยู่บ้านด้วยหน้าตาเฉย หน้าไม่อาย ในที่สาธารณะยังกล้าทาตัวแบบนี้อีก ช่างไม่มีความเป็นกุลสตรี ไม่มีสมบัติผู้ดีเอาซะเลย” ดวงตากลมโตของอลิ สาวาววับด้วยความโกรธ แม้แต่ซาฮาร่า ผู้เรียบร้อยอ่อนหวานก็ยังมองผู้หญิงตรงหน้าด้วยสายตาไม่พอใจที่บังอาจ มาว่ากล่าวอลิสาที่เธอรักและเคารพ “ต้องขอประทานโทษจริ งๆ นะคะที่ฉันมันไม่มีส มบัติผู้ ดีไม่มี ความเป็นกุลสตรี แหม…เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าคนที่เอะอะโวยวาย ชี้หน้าด่าเด็กเสิร์ฟฉอดๆ ด้วยถ้อยคาหยาบคายกิริยาวาจาแบบนั้นเหรอ คะที่เขาเรียกกันว่ากุลสตรีที่มีสมบัติผู้ดี น่าขาจังเลยเนอะซาฮาร่า” อลิสาหันไปยกมือป้องปากหัวเราะอย่างมีจริตจะก้านกับซาฮาร่า เพื่อยั่วโมโหอีกฝ่าย อย่านึกว่าเธอไม่เห็นนะว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้เดินเข้า มา ยัยหน้าม้าหมากรุกใช้สายตาโลมเลียมองเขาจนแทบน้าลายหกคงจะ ไม่พอใจที่เธอทาท่าจะงาบเหยื่อที่แม่ม้าหมากรุกหมายตาเอาไว้ “นี่เธอ! ว่าฉันเหรอ?” “ว่าใครก็ได้ที่มันเป็นกุลสตรีมีสมบัติผู้ดีที่ยืนด่าคนอื่นฉอดๆ” อลิสาแบมือตั้งใจกวนอารมณ์อีกฝ่ายเต็มที่ “หยุดครับ! กรุณาอย่ามาทะเลาะกันในร้านอาหารได้ไหมครับ?” เสียงห้าวทุ้มหูดังขึ้นอย่างเหลืออด ทาให้ผู้หญิงสองคนที่กาลัง จ้ อ งหน้ า กั น อย่ า งอาฆาตแค้ น หยุ ด ทะเลาะกั น ชั่ ว คราวแต่ หั น สายตา กลับไปจ้องมองต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทครั้งนี้พร้อมกัน “ผมขอโทษนะครับที่เด็กของผมทาให้ชุดแสนสวยของคุณเปื้อน ผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้ก็แล้วกันนะครับ” ชายหนุ่มพูดด้วยน้าเสียงที่พยายามทาให้อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะ ทาได้พร้อมกับรอยยิ้มที่ซาฮาร่าอยากจะเรียกมันว่าเป็นเพียงแค่การแยก ริ มฝี ป ากออกนิ ด เดีย วไม่ใ ช่ร อยยิ้ ม แต่ผู้ ห ญิงคนที่ได้ รับการแจกยิ้ม ก็ ถึงกับตาลอยพยักหน้ารับอย่างว่าง่าย


38 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “ส่วนคุณผมคิดว่าเราคงไม่มีธุระอะไรต้องพูดกันอีก ช่วยจัดการ ให้เรียบร้อยด้วย” ชายหนุ่มหันไปสั่งบริกรสองสามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังก่อนจะหมุน ตัว เตรี ย มปลี ก วิเ วกเข้ าไปอยู่ ใ นห้ อ งครั ว สถานที่ ที่ เขาชอบมากที่ สุ ด เพราะเขาไม่ชอบสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านมันทาให้เขาหน้ามืด อยากจะ อาเจี ย น แต่มีห รื อที่อลิ ส าจะยอมแพ้ง่ ายๆ หญิงสาวหั นไปแลบลิ้ นใส่ คู่กรณีก่อนจะวิ่งตัวปลิวตามชายหนุ่มที่เธอหมายตาไปทันที ซาฮาร่ายืน งงอยู่กับที่ แม้จะไม่ค่อยชอบที่อีกฝ่ายมาว่ากล่าวอลิสา แต่สิ่งที่ซาฮาร่า ทาได้ก็คือการก้มศีร ษะให้ผู้ห ญิงที่กาลังอ้าปากร้องกรี๊ดๆ และขอโทษ ขอโพยเธอแทนอลิสาเท่านั้น “คุณ! อย่าเพิ่งไปเซ่!” อลิสาตะโกนเรียกพร้อมกับรีบเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปยืนใกล้ๆ กับอีก ฝ่ า ยซึ่ง เขาก็ ถ อยหนี ทั น ที เ พื่ อเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งตั ว เองและอลิ ส า ชายหนุ่มปรายตามองอลิสาด้วยสายตาเย็นยะเยือกแต่หญิงสาวกลับไม่ได้ แสดงอาการหวาดกลัวแม้แต่น้อย “ฉันอยากให้คุณไปอยู่กับฉันจริงๆ นะ” “ผมชอบอยู่คนเดียว” อลิสาส่ายหน้าก่อนจะยกมือขึ้นตบบ่าของอีกฝ่ายเบาๆ “ท่าทางคุณคงจะเหงาน่าดูเลยนะ อยู่คนเดียวไม่ดีหรอก ไปอยู่ กับฉันดีกว่า ถ้าคุณไม่อยากไปอยู่กับฉันก็ถือว่าไปอยู่กับซาฮาร่าก็ได้ คุณ เห็นผู้หญิงคนนั้นไหม? นั่นแหละซาฮาร่าที่น่ารักของฉัน เธอน่ารัก น่า เอ็นดู ใสซื่อบริสุทธิ์ คุณไม่อยากไปอยู่ใกล้ๆ กับเธอเหรอ?” “ไม่” อลิสาส่งค้อนให้อีกฝ่ายด้วยความหมั่นไส้เมื่อได้ยินคาตอบ เธอ อุตส่าห์พูดเสียยืดยาวแต่ผู้ชายคนนี้กลับตอบกลับมาคาเดียวว่า ‘ไม่’ ช่าง ไม่ยุติธรรมเอาซะเลย พูดไปตั้งเยอะตอบกลับมาแค่เนี้ย เอาเปรียบกัน ชะมัด


ฝั นหวาน 39 “อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ ฉันชอบมือของคุณจริงๆ นะ” ชายหนุ่มมองผู้หญิงตรงหน้าราวกับว่าเธอเป็นตัวประหลาดก่อน จะยกมือขึ้นตัวเองขึ้นมาดู ผู้หญิงคนนี้ชวนเขาไปอยู่ด้วยเพียงเพราะเธอ ชอบมือของเขาเนี่ยนะ? แปลกคน “ถ้าสมองไม่ปกติก็ไปหาหมอหรือว่าไปโรงพยาบาลบ้าดีกว่านะ ครับ อย่ามายุ่งกับผม” พูดจบชายหนุ่มก็หมุนตัวเตรียมจะเดินหนีแต่อลิสาก็ยื่นมือไปจับ มือของเขาเอาไว้ ชายหนุ่มสะดุ้งก่อนจะรีบสะบัดมือออกจากการเกาะกุม ของอลิสาทันที ปฏิกิริยาปฏิเสธอย่างรุนแรงจากเขาทาให้อลิสาหน้าเสีย ไปนิดหนึ่ง “ผมขอโทษ แต่กรุณาอย่าแตะต้องตัวผม” เพราะความรู้สึกผิดที่เห็นเธอทาหน้าจืดเจื่อนทาให้เขาเอ่ย ปาก ขอโทษเธอพร้ อมกับคาขอร้ องแต่กลั บ ไม่ยอมบอกเหตุผ ลประกอบว่า ทาไมเธอถึงแตะเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้ “ฉันไม่แตะเนื้อต้องตัวคุณก็ได้ แต่คุณไปอยู่กับฉันเถอะนะ ฉัน ชอบมือของคุณจริงๆ” อลิสายิ้มกว้างให้อีกฝ่ายพร้อมกับล้วงหานามบัตรในกระเป๋าและ ส่งให้เขา “ฉันชื่ออลิสาเรียกว่าอลิศก็ได้ ฉันเป็นเจ้าของค่ายเพลงเล็กๆ ที่ ชื่อมูลาเซ่ ขอเพียงคุณยอมไปร่วมงานกับฉัน ฉันรับรองเลยว่าฉันจะดูแล คุณเป็นอย่างดี” ชายหนุ่มรับนามบัตรมาถือไว้พร้อมกับก้มหน้าลงอ่าน ที่บอกว่า จะชวนไปอยู่ด้วยก็คือการชวนไปเป็นศิลปินในค่ายเนี่ยนะ? “คุณรู้ ไหมว่ามือของคุ ณเป็ น มือที่ทรงคุณค่ามากเลยนะ ตาม ตาราบอกเอาไว้ว่ามือลักษณะแบบมือของคุณเนี่ยเขาเรียกกันว่ามือหิมะ ทองค าเหมาะสมกั บ การเล่ น ดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งสายมากที่ สุ ด และ หลังจากฉันทาการศึกษาข้อมูลจนผมแทบจะร่วงหมดหัวฉันก็ได้ข้อสรุป ว่าคนที่มีมือหิมะทองคาเหมาะสมกับการเล่นดนตรีใ นตาแหน่งมือเบส


40 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ เป็นอย่างมาก” อลิสาอธิบายให้ชายหนุ่มฟังด้วยน้าเสียงแสดงความภาคภูมิใจ กับความรู้ที่เธอได้ศึกษามา แม้ว่าชายหนุ่มอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าตาราที่ อลิสาอ้างถึงมันคือตาราอะไรแต่เขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาเอ่ยปากถามให้ มันยุ่งยาก เพราะเขาไม่เคยคิดจะไปเล่นดนตรีหรือว่าเป็นนักดนตรีอย่าง ที่เธอบอก เพราะเขาเล่นดนตรีไม่เป็นแม้แต่ชิ้นเดียว อย่าว่าแต่เบสที่เธอ พูดถึงเลย “ผมเล่นเบสไม่เป็น” คาตอบของเขาไม่ได้ทาให้อลิสาหมดหวังเลยแม้แต่น้อย “แต่คุณต้องเล่ นกีตาร์เป็ นใช่ไหม? ผู้ ชายส่ว นมากก็เล่ นกีตาร์ เป็นกันทั้งนั้นแหละ ถ้าคุณเล่นกีตาร์ได้คุณก็เล่นเบสได้ ไม่ยากหรอก ฉัน จะส่งคุณไปเรียนเอง” “บังเอิญว่าผมเป็นผู้ชายส่วนน้อย” คาตอบของเขาท าให้ อ ลิ ส าชะงั ก หมายความว่ า แม้ แ ต่กี ต าร์ ผู้ชายที่มีมือหิมะทองคาคนนี้ก็ยังเล่นไม่เป็นอย่างนั้นเหรอ? ช่างเป็นผู้ชาย ที่ไม่รจู้ ักใช้สิ่งที่สวรรค์ประทานมาให้ ให้เป็นประโยชน์เอาเสียเลย “เข้าใจแล้วใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ” “เดี๋ยวสิ! แต่คุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะ! ฉันเชื่อว่ามือหิมะทองคา จะทาให้คุณเป็นมือเบสที่มีฝีมือร้ายกาจไร้เทียมทานได้อย่างแน่นอน ฉัน จะส่งคุณไปเรียนเอง” “แต่ผมเป็นเชฟนะ ผมถนัดเฉพาะการทาอาหารเท่านั้น” ชายหนุ่ ม เน้ น เสี ย งหนั ก แน่ น ถึ ง ความถนั ด ของเขาเมื่ อ เห็ น หญิงสาวยังดื้อดึงไม่ยอมรามือ “ใครบอกว่าเป็น เชฟแล้วจะเล่นดนตรีไม่ได้เล่า ทาอาหารได้ก็ ต้องเล่นดนตรีได้ คุณไม่เคยได้ยินเหรอว่าการทาอาหารก็เหมือนกันเล่น ดนตรีนั่นแหละ” อลิสามั่วนิ่มพูดไปเรื่อย “ไม่เคย”


ฝั นหวาน 41 ตั้ง แต่ เกิ ด มาเขาก็เ พิ่ ง จะเคยได้ ยิ นจากปากของผู้ ห ญิง แปลก ประหลาดคนนี้เนี่ยแหละ “คุณเชื่อฉันแล้วจะดีเอง คุณต้องการเงิน ต้องการบ้าน ต้องการ รถ หรือว่าต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ฉันจะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ คุณเอง” แม้ ว่ า ตอนนี้ ตัว เองก็ อ ยู่ ในขั้ น ที่ เ รี ย กได้ ว่ า เกื อ บจะกลายเป็ น ‘ยาจก’ แต่อลิ ส าก็ เชื่อว่า ขอเพีย งแค่เธอปลุ กปั้นศิ ล ปินกลุ่ ม ขึ้นมาได้ สาเร็จ ทุกสิ่งที่เธอบอกกับชายหนุ่มเอาไว้มันจะค่อยๆ ทยอยเข้ามาหาเขา เอง ชายหนุ่มมองอลิสาก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ เขาอยากจะตอบ เธอเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอพูดมาเขาไม่ต้องการมันแม้แต่อย่าง เดีย วแต่เขาก็พูดไม่ทันเธอ เพราะพอเธอพูดจบอลิ สาก็รีบพูดประโยค ต่อไปทันที “ฉั น จะดู แ ลคุ ณ อย่ า งดี และแน่ น อนฉั น จะไม่ เ อาเปรี ย บคุ ณ รับรองได้เลยว่าสัญญาของมู ลาเซ่เป็นธรรมกับศิลปินไม่มีการเอารัดเอา เปรียบ” มีแต่ศิลปินนั่นแหละที่คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบและทอดทิ้ง มูลาเซ่ จนทาให้บริษัทอยู่ในภาวะวิกฤตเรื่องการเงินแบบนี้ “เป็นเชฟทาอาหารในร้านอาหารหรูระยับแบบนี้แม้ว่าเงินเดือน จะสูง แต่รายได้ย่อมสู้คนในวงการบันเทิงไม่ได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะถ้าหาก ว่าคุณกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง เงินทองมหาศาลจะถล่มเข้ามาหาคุณ จนคุณตั้งตัวไม่ทันเลย เริ่มสนใจแล้วใช่ไหม? ซาฮาร่า!” ชายหนุ่มปรายตามองผู้ หญิงสาวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูรูปร่าง บอบบางน่าทะนุถนอมราวกับตุ๊กตาที่ตามเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้ แต่ทันทีที่ ได้ยินเสียงของอลิสาหญิงสาวก็มาปรากฏตัวข้างหลังของอลิสาทันที “คุณเขาไม่ยอมตอบรับข้อเสนอของพี่” อลิสาฟ้องซาฮาร่าราวกับว่าเธอกาลังถูกชายหนุ่มตรงหน้ารังแก รอยยิ้มของซาฮาร่าจืดเจื่อนยามแยกริมฝีปากส่งยิ้มให้ชายหนุ่ม ในเมื่อ เขาไม่ปรารถนาจะร่วมงานกับมูลาเซ่แล้วเธอจะทาอะไรได้ล่ะ?


42 ปิ๊ งรักนายซู เปอร์สตาร์ “เอ่อ…รบกวนคิดทบทวนอีกสักครั้งได้ไหมคะ?” ชายหนุ่มถอนหายใจ เขาอยากจะไล่ตะเพิดผู้หญิงไร้สาระคนนี้ ออกไปจากร้านอาหารของเขาให้พ้นหูพ้นตา แต่ทว่าเมื่อดวงตาคมกริบ ของชายหนุ่ มมี โ อกาสได้ส บกับ ดวงตาหวานซึ้งน่ าสงสารของซาฮาร่ า ชายหนุ่ มก็ป ฏิเสธไม่ล ง ทาหน้าเหมือนลูก หมาถูก ทิ้งแบบนั้นใครจะ ปฏิเสธลง “ตอนนี้มูลาเซ่กาลังต้องการศิลปิน และคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งใน ศิลปินที่สามารถมอบความช่วยเหลือให้กับมูลาเซ่ได้ ซาทราบค่ะว่าการ กระทาของซากับพี่อลิศอาจจะเป็นการเสียมารยาทอย่างรุ นแรงแต่พวก เราไม่มีทางเลือกจริงๆ ขอโทษจริงๆ นะคะ ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ” ซาฮาร่าก้มศีรษะเอ่ยปากขอโทษขอโพยชายหนุ่มครั้งแล้วครั้งเล่า ติดๆ กัน ท่าทางบอบบางน่าสงสารของหญิงสาวรบกวนมโนธรรมในหัวใจ ของชายหนุ่มอย่างรุนแรง “ผม…” “ถ้าหากว่าคุณสะดวก ซากับพี่อลิศก็แค่อยากจะขอรบกวนเวลา ให้คุณรับฟังข้อเสนอของมูลาเซ่และลองคิดทบทวนอีกสักครั้ง ได้โปรด เถอะนะคะ” ซาฮาร่าเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มด้วยสายตาเว้าวอน ดวงตากลม โตของหญิงสาวคลอไปด้วยหยดน้ าตาที่พร้อมจะหยาดหยดออกมาอยู่ ทุกเมื่อหยุดคาปฏิเสธที่ชายหนุ่มเตรียมจะเอ่ยปากพูดออกมาให้หยุดอยู่ เพียงแค่ริมฝีปากงดงามของเขาไม่ให้เอื้อนเอ่ยวาจาตามใจนึก “เอ่อ…” ให้ตายเถอะ! ถือว่าช่วยเด็กตาดาๆ สักครั้งก็แล้วกัน อยากจะรู้ เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้จะเอาคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นสักชนิดไปเล่นดนตรี ให้ดีระดับไร้เทียมทานอย่างที่เธอพูดมาได้ยังไง? ถ้าหากว่าเธอเห็นว่าฝีมือ การเล่นดนตรีของเขาไม่พัฒนา เดี๋ยวเธอก็คงเลิกยุ่งกับเขาเองนั่นแหละ เพราะชายหนุ่มไม่เชื่ออยู่แล้วว่าตัวเองจะสามารถเล่นดนตรีได้ดี คนที่มี ดนตรีในหัวใจหรือว่ามีพรสวรรค์ควรจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนซุกซ่อน


ฝั นหวาน 43 อยู่ในหัวใจบ้าง แต่สาหรับเขาแล้ว…ผู้ชายไร้หัวใจอย่างเขาจะเล่นดนตรี ได้ดีได้อย่างไรกัน “คุณไม่ปฏิเสธใช่ไหม? ต่อไปนี้คุณก็คือว่าที่ศิลปินของมูล าเซ่ แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ” อลิสาปรี่เข้าไปจับมือของชายหนุ่มเอาไว้ และรีบปล่อยมืออย่าง รวดเร็วเมื่อนึกถึงปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงของเขายามที่ มีเพศตรงข้าม ไปแตะเนื้อต้องตัว ผู้ชายคนนี้ไม่ปรารถนาให้ผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวเขาแต่ จะชื่นชอบและปรารถนาให้เพศเดียวกันแตะเนื้อต้องตัวหรือเปล่า ? ข้อนี้ อลิสาก็ยังสงสัยอยู่ “พรุ่งนี้คุณเข้าไปเซ็นสัญญาที่มูลาเซ่นะคะ ฉันกับซาจะรอคุณ อย่างใจจดใจจ่อเลย บอกชื่อของคุณมาหน่อยได้ไหม เพราะยังไงต่อไป พวกเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้ว ฉันจะได้เรียกชื่อเสียงเรียงนาม ของคุณถูกต้องไง” ชายหนุ่ มถอนหายใจ ถ้าหากว่าเขาจะทาเมินเฉยไม่ส นใจกับ หญิงสาวทั้งสองคนชายหนุ่มก็ย่อมทาได้ แต่ถ้าหากปฏิเสธ ชายหนุ่มก็ เป็นกังวลเหลือเกินว่าหยดน้าตาใสๆ ที่คลออยู่ในดวงตากลมโตของซาฮาร่า มันจะรินไหลออกมาจากดวงตาของหญิงสาว “เลออง เดอ ลาครัวซ์ ฐาปนีย์กุลวงศ์” เมื่ออยู่ดีๆ ชายหนุ่มที่ยืนนิ่งเงียบอยู่นานก็เอ่ยปากบอกชื่อของ ตัวเองออกมา ทาให้อลิสากับซาฮาร่าถึงกับสะดุ้ง ก่อนที่ริมฝีปากสองคู่จะ ค่อ ยๆ ปรากฏรอยยิ้ ม ‘มื อ หิ มะทองค า’ เพชรเม็ด แรกของเธอ เธอ ค้นพบแล้ว อัสเรน ลาซา อีกไม่นานเราจะได้เห็นดีกัน!

J


ปิ๊งรักนายซูเปอร์สตาร์ ตัวอย่างทดลองอ่าน  

รักของเขาเร่าร้อนดั่งเปลวไฟ รักของเธอแผ่วเบาดุจสายลม แม้นต่างกันเกินเอื้อมมือคว้า มิอาจห้ามเสน่หาอันตราตรึง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you