Page 1

l

KNOKKE Ons Dorp

Y.

Deel l: Het kerkelijke leven LUC Vanassche

A


VOORWOORD Zo’n 2000 jaar geleden werd er in de geschiedenis een Kruis geplant. Sindsdien zijn er mensen die, als christen, hun geloof beleven (en uitdragen) in de wereld. Zij vormen, sinds oudsher, gemeenschappen. De nood om, met grote regelmaat, samen te komen, deed zich van het begin af gelden. Eerst kwam men samen in een of ander huis, maar na verloop van tijd werden basilica’s (kerkgebouwen) gebouwd. Een twintigtal eeuwen al is men aan het bouwen, verbouwen of restaureren van kerken. Ook in Zwevegem-Knokke, tijdens het interbellum, groeide de nood aan een eigen parochiegemeenschap en een bijhorend kerkgebouw. In 1938 werd, over het grondgebied van Heestert, Moen, Sint-Denijs en Zwevegem, de nieuwe parochie opgericht. Pastoor Thiers werd tot eerste pastoor te Knokke aangesteld. Een echt kerkgebouw was er nog niet. Onder pastoor Vereecke werd de (huidige) kerk opgebouwd en in 1953 was men duchtig aan het bouwen. Nu duidt de kalender al het jaar 2003 aan. 65 jaar geleden werd de parochie opgericht en 50 jaar geleden werd de kerk gebouwd. Gedurende deze tijd zijn ontelbaar veel mensen de kerk binnengekomen, met vreugden en verdriet. Ze hebben hun noden aan God bekend gemaakt. Vandaag willen we dit jubileum vieren. Als blijvend aandenken zullen we in de kerktoren twee klokken bijplaatsen. Tevens willen we, vanuit de parochieraad, de geschiedenis van de parochie en het kerkgebouw wat meer bekendheid geven. Daartoe willen we dit boekje uitgeven. De tekst komt hoofdzakelijk uit het parochiearchief en is door André Vanhoutte wat bijgewerkt. De foto’s en de bijhorende documentatie zijn afkomstig van Luc Vanassche, die samen met André Velghe het boekje tot één geheel heeft gemaakt. Bij het lezen en het zien van de fotos zullen waarschijnlijk vele herinneringen bovenkomen. Veel lees- en kijkgenot aan u die dit boekje ter hand neemt. Dominiek Vercruysse, pastoor Zwevegem-Knokke

3


4


Hoofdstuk 1: VOORGESCHIEDENIS VAN KNOKKE. Knokke is van oudsher een gehucht van Zwevegem dat, gezien de afstand van het dorpscentrum naar Zwevegem, een eigen leven leidt. Bij dit gehucht horen ook een gedeelte van Heestert, Moen en St-Denijs. Uit oude geschriften blijkt dat het Knokke van Zwevegem al lange tijd bestaat. De eerste vermelding die gevonden is, dateert uit 1628. Er is ‘eene herberg en eene wijk genaemd Knokke, dat paeld zuyd den steenweg van Sweveghem naer Moen’. Ook op een deelkaart uit de atlas ‘Variae tabulae geographicae’ van Nicolaes Visscher II (1649 – 1702) de plaatsnaam ‘Knock’ voor. En in 1759 is er sprake van ‘het gehucht Cnocke’. De ‘Geschiedenis van de Gemeente Sweveghem’, uitgegeven in 1927 door Leon Bekaert vermeldt over Knokke o.a. het volgende: ‘Knocke is een wijk van Sweveghem, die in de beroerten van 1814 te Sweveghem nog al vernoemd is geweest.’ (Zie in dezelfde geschiedenis ‘Veldtocht ofte Campagne van Sweveghem’ ‘Gelegen ten zuiden van ’t dorp, tusschen de dorpplaats en Moen bevatte het 68 huizen bewoond door 312 personen, volgens telling van 1846.’ ‘In 1810 werd de kermis op bevel van den meier Myle gedeeltelijk ter plaats en door het toedoen van Francis Mullie gedeeltelijk te Knocke gevierd. Kermis-Knocke op 2-den zondag van oktober.’ Volgens E.H. Jules Claerhout, onderpastoor te Sint Denijs rond 1897: ‘Knokke is een Keltische naam; een knok is eene hoogte; hij heet in ’t Ierlandsch CNOC en in ’t oud Bortoensch CNOCH, blijkens den Wortschatz der Keltischen Spracheinheit van Whitley Stokes.’ (Sprokkelingen uit Zwevegem’s verleden, deel 3, verzameld door Alberik Ovaere.) Doorheen de tijd werd Knokke een echte volkswijk. De mensen die er woonden, raakten meer en meer op elkaar afgestemd. Ze kenden elkaar vanuit de wijk maar ook vanuit de fabrieken waar ze hun boterham verdienden. In Knokke zelf waren er de façadefabriek (die later de pannenfabriek werd), de steenbakkerij ‘De Meestere’ en de weverij ‘Tissage de Knokke’. De Knokkenaren werkten niet alleen in de industrie te Knokke, maar ook er buiten, in verschillende fabrieken te Zwevegem: Bekaert, La Flandre, de electriciteitscentrale,… In de jaren 1930 was de wijk reeds uitgegroeid tot een populatie van een kleine duizend mensen. Het overgrote deel woonde tamelijk ver weg van de parochies van Heestert, Moen, SintDenijs en Zwevegem. Aan het parochieleven aldaar kon men niet zo goed deelnemen. In die jaren reed op zondagvoormiddag tweemaal een bus op en af naar de Sint-Amanduskerk te Zwevegem. Na de mis was er dan nog voldoende tijd voor de kerkgangers om hun boodschappen te doen in de handelszaken in het centrum vooraleer ze terug naar Knokke werden gebracht. Voor de handelszaken te Knokke was dit zeer nadelig. Rond 1934, toen er sprake was van een nieuwe kerk te Zwevegem, kwam in Knokke meer en meer de gedachte op om een eigen kapel te hebben. Een aantal handelaars was er van overtuigd dat het nu of nooit zou zijn. Het aantal kerkgangers was aan het teruglopen. Te Zwevegem ontstond het gezegde dat men te Knokke naar de mis was geweest, wat gewoonweg betekende dat ze niet waren geweest. Echt parochieleven was er niet te Knokke. De parochiepriesters woonden ook een beetje te ver af van die buitenwijk Knokke. In die tijd bleken ook de twee grootste bedrijven te Knokke vrij liberaal te zijn.

5


Fragment van een deelkaart uit de atlas 'Variae tabulae geographicae' van Nicolaes Visscher II (1649-1702) waarop reeds de plaatsnaam 'Knock' voorkomt.

Charles Gabriël

Aimé Decuypere

6


Om de druk enigszins te verhogen naar de kerkelijke overheid toe, las men gedurende een korte periode missen in een schuur langs het kanaal, vooraan in de Ellestraat. Dit was het lange, vuile kolenkot van de weduwe Gevaert. Er was sprake van zwarte missen. Onder leiding van Charles Gabriël werd een comité opgericht om druk uit te oefenen op de kerkelijke en burgerlijke overheden van Zwevegem. De groep werd samengesteld uit negen landbouwers en twee handelaars. Voor het grondgebied Zwevegem waren Decuypere Aimé, Verhamme Arthur, Vanhoutte Jules en Raepsaet Schil leden. Voor het grondgebied Heestert waren dat Desmet Octaaf en Depraetere Camiel. Voor het gebied Moen waren dat Vermaut Aloïs en Dolphens Raymond en voor Sint-Denijs Dewaele Cyriel en Vandenborre Aloïs. Onderhandelingen werden aangeknoopt met E.H. Vanoverschelde Albert, pastoor te Zwevegem, met de heer burgemeester van Zwevegem Leon Bekaert, met de overheden van de drie aangrenzende gemeenten, met E.H. Camerlynck, deken te Kortrijk en met Mgr. Lamiroy, bisschop te Brugge. Om de zaak aantrekkelijker te maken naar de overheid toe deden de gebroeders Octaaf en Aimé Decuypere, die toen woonden op de boerderij gelegen langs de parking van het voetbalterrein in de Avelgemstraat, een voorstel. Ze waren bereid een stuk grond (waar nu de kerk staat en de ganse Maria-Bernardastraat) gratis af te staan voor het bouwen van een kerk, een pastorie en een school. Op een dag stapte Hector Surmont die zeer goed bevriend was met burgemeester Leon Bekaert en zaakvoerder was van de Tissage de Knokke, naar de dekenij om er een ander voorstel op tafel te leggen. Zijn zaken floreerden niet zo goed en hij stelde voor om al zijn eigendommen te verkopen. Volgens Surmont konden al zijn gebouwen nuttig zijn voor Knokke. Zijn woning kon omgebouwd worden als klooster, de ast (de huidige parochiezaal) als kapel. De overige gebouwen konden worden omgebouwd tot school, zoals dat vandaag nog is. Dit was een totaal onverwacht voorstel. Er werd druk vergaderd en een meerderheid werd gevonden om voor deze oplossing te kiezen. Contact werd genomen met de Zusters van Pittem die toen de school in de Electoraat bestuurden. Deze konden de nodige financiële middelen niet opbrengen. Door E.H. Camerlynck en E.H. Vanoverschelde werden contacten gelegd met de E. Damen van Sint-Niklaas welke op dat ogenblik de meisjesschool in het centrum bestuurden. Ondanks hun positieve reactie moesten ze echter nog de zegen van Mgr. Lamiroy afwachten. Deze vond het een goede oplossing en stelde tegelijk voor een bedrag van 40.000 frank ter beschikking te stellen voor de aankoop van de cichorei-ast die tot kapel zou omgebouwd worden. De ast werd aangekocht door de Parochiale werken der dekenij Kortrijk. Alle overige gebouwen en gronden werden door de Damen van Sint-Niklaas aangekocht. Beide akten werden opgemaakt door notaris Busschaert uit Moeskroen op 25 november 1935. E.H. Defrancq, onderpastoor, werd aan de werkgroep toegevoegd om van de ast een kapel te maken. Architect Jan Reyntjes werd belast met het opmaken van de nodige plannen om de verbouwing uit te voeren. Op Sint-Elooisdag 1935 werd door de leden van het comité een eerste geldinzameling gehouden die 36.000 frank opbracht. Door de gemeentelijke overheid werd een bijkomende toelage toegekend aan het kerkbestuur van Sint-Amandus van 10.000 frank per jaar voor het verzorgen van de eredienst te Knokke. De kapel had voorrang op alles.

7


E. H. Jozef Creupeland

E. H. RenĂŠ Defrancq

E. H. Albert Lernout

8


Hoofdstuk 2: HET KERKELIJKE LEVEN TE KNOKKE 1936-2003 Op de tweede zondag van augustus 1936 was het zover. De kapel werd plechtig ingewijd door deken Camerlynck. Voor Knokke werd het een feest zonder voorgaande. Een feeststoet werd samengesteld om de heer deken af te halen aan de steenbakkerij Hanssens-Demeestere. Voorop stapte het muziek van Zwevegem, de Schola-zangers van Zwevegem, de schoolkinderen, de gemeentebesturen en uiteindelijk een massa volk. Na de wijding celebreerde de deken de eerste heilige mis. In zijn toespraak vermaande hij alle aanwezigen trouw te blijven aan hun zondagsplicht en alle plechtigheden bij te wonen in de kapel die ze zelf gewild hadden. Tijdens de eerste mis werd het orgel bespeeld door de vader van burgemeester Leon Bekaert. Na de mis was er nog een ontvangst voorzien op de hoeve Decuypere voor de overheid. Aan de schoolkinderen werden als beloning koeken uitgedeeld. Van dan af werden er iedere zondag twee missen opgedragen te Knokke door de priesters van de Sint-Amandusparochie namelijk pastoor Albert Vanoverschelde of de onderpastoors Jozef Creupeland, René Defrancq of Albert Lernout. Een gelezen mis om 6.30 uur en een gezongen mis om 8.30 uur. Jeanne Vanhoutte, tante van de huidige koster André Vanhoutte, bespeelde het harmonium dat geschonken werd door de Sint-Amandusparochie. Op 20 september 1936 werd de kruisweg plechtig ingewijd door E.H. Soens. Vanaf één januari 1937 werd dagelijks de mis gelezen door E.P. Hugo, pater van het H. Hart te Kortrijk. Ondertussen oefende het comité van Knokke verder druk uit op de geestelijke overheid om van Knokke een volwaardige parochie te maken. Op 25 augustus 1938 was het zover. Een koninklijk besluit verscheen en op 9 september 1938 een bisschoppelijk decreet waarbij Knokke als zelfstandige parochie aangenomen werd onder de benaming H. Maria-Bernarda, de kloosternaam van Bernadette Soubirous. Diezelfde dag nog benoemde Mgr. Lamiroy E.H. Jozef Thiers tot eerste pastoor van Knokke. De nieuwe pastoor kon zich niet vestigen te Knokke aangezien er nog geen woonst beschikbaar was. Voorlopig nam hij zijn intrek bij de zusters in het Sint-Amandusrustoord te Zwevegem samen met zijn oude vader. Op zondag 2 oktober 1938 werd hij plechtig aangesteld door deken Camerlynck van Kortrijk. Na de aanstelling werd een lunch aangeboden in de nieuwe bewaarschool en tijdens deze lunch kwam de melding binnen dat zopas een parochiaan overleden was: Aloïs Callewaert, echtgenoot van Marie Deweer. De begrafenis zou plaatsvinden op woensdag 5 oktober 1938. Aangezien Knokke nog geen kerkhof bezat, werd het lijk overgebracht naar het kerkhof van Zwevegem. Het grondplan van het nieuwe centrum werd ontworpen door architect Jan Reyntjes en goedgekeurd door de bisschoppelijke commissie der kerken op 7 oktober 1938. De gebroeders Octaaf en Aimé Decuypere hadden de nodige gronden afgestaan aan de kerkfabriek voor het bouwen van een nieuwe kerk. Aan de gemeente werden de nodige gronden geschonken voor het bouwen van een pastorie en het aanleggen van de Maria- Bernardastraat. De loten bouwgrond werden eveneens geschonken aan de kerkfabriek. Deze brachten de som van 291.460 frank op.

9


Tweede zondag van augustus 1936: de eerste kapelgangers. Vooraan Eric Petereyns, tegenaan de muur Gerard D'hoop (de visboer) en Isidoor Petereyns.

Bernadette Soubirous

Aanstellingsprogramma van E. H. Jozef Thiers

10


Bisschoppelijk decreet van 9 september 1938.

11


Een nieuwe kerkraad werd opgericht, bestaande uit:   

van rechtswege leden: burgemeester Leon Bekaert en E.H. Jozef Thiers, pastoor; aangesteld door de bisschop: Decuypere Octaaf als voorzitter, Hanssens Paul als secretaris en Verhamme Arthur als schatbewaarder; aangesteld door de gouverneur: Desmet Octaaf en Vermaut Aloïs.

De toelage vanwege de gemeente werd vastgesteld op 5.000 frank per jaar voor de eredienst en 2.500 frank voor de verwarming. Vanaf de eerste zondag van november I938 werd een derde mis ingericht. De kapel had slechts 300 stoelen en niet alle gelovigen konden er binnen tijdens twee missen. Intussen werd ook uitgekeken voor de aanleg van een begraafplaats. Men dacht een geschikte plaats gevonden te hebben op een stukje grond gelegen langs de weverij van Surmont: de huidige speelplaats van de school die ligt langs de Maria Bernardastraat. Op 11 november 1938 had de pastoor twee overlijdens op dezelfde dag. Het waren Henri Tack en Arthur Verhamme, schatbewaarder van de pas opgerichte kerkraad. Zij waren de eersten die begraven werden op het nieuwe kerkhof. Op 10 oktober 1938 werd Arthur Achat als eerste te Knokke gedoopt. Vijf dagen later werd het eerste huwelijk ingezegend, dat van Camiel Vierstraete en Mathilde Vandenborre. De nieuwe parochie leefde. Op 23 december 1938 werd voor het eerst een mis opgedragen in de kapel van het nieuwe klooster. Van dan af kon ook het heilige sacrament bewaard worden in de kapel van het klooster. Toestemming werd bekomen van Mgr. Lamiroy. Het gemiddelde aantal kerkbezoekers per zondag beliep 625. Knokke telt dan twee onregelmatige gezinnen, gescheiden koppels. Met de komst van E.H. Jozef Thiers werd ook een zelfstandige Heilig Hart-bond (begin 1939) opgericht te Knokke. Knokke telde dan 111 ingeschreven mannen en 94 ingeschreven vrouwen. De bond bestond erin dat de mannen minstens één maal per maand, dit de eerste zondag van de maand, naar de biecht en communie gingen. Voor de vrouwen was dit dan de eerste vrijdag van de maand. In de loop van 1939 veranderde het zodat de vrouwen voortaan de derde zondag naar de Heilig Hart-bond gingen. De eerste vrijdag werd voortaan voorbehouden voor de schoolgaande jeugd. Begin 1939 gingen de zusters van het klooster te Knokke, Madame Marie Hélène en Madame Marie Clemence op bedeltocht door de parochie voor de aankoop van processiekleren en gewaden voor de nieuwe kerk. Hun tocht bracht 22.000 frank op. Naast de Heilig Hart-bond, met zijn 187 leden, werden begin 1939 nog drie nieuwe gilden opgericht. De gilde van Sint-Antonius telde het eerste jaar reeds 213 leden, de gilde van de Heilige Rozenkrans 115 leden en de gilde van de Heilige Barbara 334 leden. Een jaarlijkse bijdrage van 1 frank per lid volstond om bij overlijden een gratis gezongen mis te krijgen. Zondag 11 juni 1939 kwam voor het eerst een Heilig Hart processie tot stand. Na de hoogmis werd een stoet gevormd met voorop de ruiterij bestaande uit de sterke boerenjongeren. Het kruis met erachter een groep engelen met kleinere kinderen. Verder nog Bernadette, het jonge herderinnetje van Lourdes met haar gezellen en negen grote engelen. Daarna kwam de groep van O.L.V. van Lourdes met uiteindelijk het heilige sacrament onder een baldakijn, omgeven door fakkeldragers en voorafgegaan door bloemenstrooisters. Er waren twee rustaltaren voorzien. Eerst stapte men tot in het begin van de Ellestraat. Ter hoogte van de weduwe Gevaert werd er aan het opgerichte altaar een korte gebedsdienst gehouden. Dan stapte de stoet terug

12


Grondplan voor het nieuw parochiaal centrum van Knokke. Let er op dat de kerk hier nog anders georiĂŤnteerd getekend staat.

13


tot aan het rustaltaar ter hoogte van de steenbakkerij Hanssens, nu antiekhandel Vandoorn. Opnieuw was er een korte gebedsdienst en dan ging de stoet terug naar de kapel. De eerste bedevaarten werden ingericht. 

Zondag 14 mei 1939 na het lof van 14 uur trok men in stoet tot aan de Kapel Milanen.

Zondag 1 juni 1939 per bus naar Oostakker en Kerselare.

Zondag 11 juli 1939 per bus naar Gistel.

Tot slot zondag 17 augustus naar Tiegem.

Eind oktober 1939 legde E.H. Thiers de eerste steen van de pastorie, die volgens het plan van architect Reyntjes gebouwd zou worden door de gebroeders Velghe van Moen. Door de mobilisatie echter liep de bouw wat vertraging op. Maar toch kon de pastoor het jaar daarop zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. In september 1939 was er de algemene mobilisatie. Te Knokke trokken 89 mannen naar het leger. Van hen hebben 81 krijgsdaden verricht. Op 22 mei 1940 werd de kapel beschadigd door een zwaar bombardement. Tijdens de nacht hadden de Engelsen de ophaalbrug en Knokkebrug opgeblazen om zo de optocht van de Duitsers te stoppen. Door de hevige luchtdruk sneuvelden alle grote ruiten van de kapel zodat de plechtige communie van ’s anderdaags niet kon doorgaan. De plechtige communie werd uitgesteld tot 13 juni. Tijdens de zomer van 1940 kocht de gemeente een stuk grond aan van Valère Demeestere om een nieuw kerkhof aan te leggen. Alle overledenen werden opgegraven om tegen 1 november 1940 een definitieve rustplaats te vinden op het nieuwe kerkhof van Knokke. De nieuwe pastorie was klaar tegen Knokke kermis. Zondag 11 mei 1941 werd door pastoor Jozef Thiers een nieuw kapelletje ingewijd op het Hoogstraatje ter hoogte van de woning van Aloïs Vandenborre. Het werd een kapel ter ere van de Heilige Arnoldus. Na het woelige jaar 1940 ging de Heilig Hartprocessie weer uit op zondag 20 juni 1941. Op 12 december 1941 overleed de kerkbaljuw van Knokke André Raepsaet op de jeugdige leeftijd van 23 jaar. Hij was geboren te Moen op 27 mei 1919 als zoon van Emiel en Emma Callens. Ondertussen drong de burgemeester er op aan om werk te maken van de nieuw te bouwen kerk. De oorlog stak echter stokken in de wielen. Architect Jos Baert maakte de voorontwerpen voor de nieuw te bouwen kerk op in 1942. Deze werden goedgekeurd door de bisschoppelijke commissie maar de werken konden niet worden uitgevoerd gezien de toestand van het land en de plannen bleven opgeborgen. Op 2 juni 1942 vierde pastoor Jozef Thiers zijn 25-jarig priesterjubileum. Speciaal voor de gelegenheid hadden de leden van de kerkraad een speciale omhaling gedaan, uitsluitend bij de landbouwers van Knokke. Dit bracht hen 17.000 frank op. Met dit geld werd de kapel totaal opgefrist met een laagje verf. Een best gewaad werd gekocht, een nieuw missaal en nieuwe witte altaargordijnen. Uit het jaarverslag der Pauselijke missiewerken van het Bisdom Brugge blijkt dat de parochianen van Knokke de meest gulle gevers waren van de dekenij Kortrijk met 2,59 frank per inwoner.

14


Bladzijde

uit

het

parochieblad

15

van

18

juli

1942.


Op maandagnamiddag 4 september 1944 was heel Knokke op de been. De Engelse soldaten reden Knokke binnen. De oorlog was ten einde. Op de feestdag van de Heilige Maria-Bernarda begin 1945 werd een vrouwelijke jongerenorganisatie opgericht. Het V.I.V.K.A. onder leiding van Emma Vandenborre, Jeanne Vanhoutte en Antoinette Baert. De organisatie werd spijtig genoeg in minder dan één jaar tijd terug ontbonden. Nu de rust was weergekeerd, kon de bouw van de nieuwe kerk verder worden voorbereid. Om reden van zijn houding tijdens de oorlog werd architect Jos Baert in 1945 de opdracht voor het bouwen van de nieuwe kerk ontnomen. Aan architect Jan Reyntjes werd nu gevraagd de voorontwerpen verder uit te werken. 11 juli 1945: Overlijden van Eerwaarde moeder Marie-Mechtilde (Urbanie Labis). Zij was geboren te Kuurne op 6december 1876 en was overste van het klooster der Dames van SintNiklaas te Knokke. Op 28 februari 1946 overleed de voorzitter van de kerkraad Jules Vanhoutte. Hij werd opgevolgd door Jeroom Lietaer. Op 7 juli 1946 kreeg Knokke haar eerste priester van eigen bodem. Jos Surmont, zoon van Hector en Waignein Febronie. Op 14 oktober 1945 werd het kerkhof plechtig ingewijd door Z.E.H. D'Hondt, deken van Avelgem. Op 10 mei 1947 overleed de grondlegger van de parochie Knokke: Charles Gabriël, geboren te Moen op 3 maart 1863. Mei 1947: oprichting van de plaatselijke KWB afdeling. Stuwende krachten waren de beide onderwijzers van Knokke, met name meester Jozef Libbrecht en meester Karel Verstraete. 15 december 1947: overlijden van Eerwaarde Moeder Marie-Geneviève (Maria Dedeyne), overste van het klooster de Dames van Sint-Niklaas te Knokke. Ze was geboren te Emelgem op 3 januari 1900 en kloosterlinge gewijd op 21 april 1924. 25 augustus 1948 werd te Opbrakel Maroy Antoinette, als tweede meisje van Knokke, geprofest tot kloosterlinge. Eerwaarde zuster Maria Hedwige (Steelandt) vertrok in het najaar van 1948 terug naar haar missiepost in Belgisch Kongo. 1948 was een groot jaar voor Knokke want de parochie was 10 jaar jong. Speciaal daartoe werd een dankkapel opgericht op de hoek van de Lettenhofstraat en de Ellestraat. De initiatiefnemers hielden een omhaling te Knokke die 42.000 frank opbracht. Kostprijs van de kapel 82.000 frank. Op de tweede zondag van oktober 1948 werd de kapel in de namiddag plechtig ingewijd. Daartoe werd een feeststoet gevormd waarin het leven en de bedrijvigheid te Knokke levendig uitgebeeld werd. In de stoet werd het beeld van de Heilige Margaretha meegedragen om in de nieuwe kapel geplaatst te worden. Dit beeld had in een vroegere kapel gestaan en was bewaard gebleven bij E.H. Jozef Delputte, pastoor te Lauwe. Het betrof een beeld uit het begin van de zestiende eeuw. 15 maart 1949: Overlijden van Hector Surmont, de man die het voorstel deed om van zijn fabriek een kapel te maken. 1949: Het voorontwerp van de nieuw te bouwen kerk werd eindelijk goedgekeurd te Brugge en te Brussel, zodat het definitieve ontwerp eindelijk kon voorgelegd worden aan de vier betrokken gemeentebesturen.

16


De opgefriste kapel

April 1944. Omgewaaide schuur op de plaats van de huidige kerk. Op de achtergrond de eerste woningen van de Maria Bernardastraat.

17


Uittreksel uit het register der beslissingen van de kerkraad van 3 april 1949.

18


Het muziek bij de stoet.

Kermiszondag 1948: de H. Margareta wordt in stoet naar de nieuwe kapel op de hoek van de Lettenhof- en Ellestraat gedragen.

Viering van 10 jaar Knokke.

Eerste steenlegging van de dankkapel op de hoek van de Lettenhof- en Ellestraat. L-R: Marie Christiaens, Julien Deweer, ??, Magdalena Deweer, Agnes Deweer, ?? en E.H. Jozef Thiers.

23 mei 1950 na het vormsel. L-R: Ginette Leroy, Denise Despriet met op de arm Lea Verstraete en aan de hand Jos Verstraete, Ivonne Boonaert met Bernard Callewaert, Mgr. Lamiroy, Agnes Vanmarcke met op de arm Wilfried Yserbyt en Irene Boderez met op de arm Rosa Desmet.

19


Eind 1949: oprichting van de VKAL als onderafdeling van Zwevegem-Centrum. Begin 1950: Oprichting van de KAV te Knokke met onmiddellijk 118 leden. Blijkbaar was er nood aan een katholieke vrouwenbeweging. Op 7 maart 1950 stierf Octaaf Desmet, lid van de kerkraad. Hij was geboren te Harelbeke op 11 oktober 1878 en gewezen gemeenteraadslid van Heestert. In de kerkraad werd hij opgevolgd door zijn zoon Jules Desmet. I951: Het plan voor de nieuwe kerk werd eindelijk door alle instanties goedgekeurd zodat de nodige toelagen konden worden aangevraagd. Er werd veel druk uitgeoefend op de politici uit de streek, vooral op minister AndrĂŠ Dequae en op minister Alfred De Taeye om de toekenning van de toelagen te bekomen voor het bouwen van de nieuwe kerk. Nog in 1951 vertrokken de eerste actieve medewerkers van de nieuwe parochie. De Damen van Sint-Niklaas vertrokken langs de voordeur van het klooster op 19 augustus terwijl op het zelfde moment de Eerwaarde Zusters van Heule hun intrede deden langs de achterdeur. September 1952: Oprichting van de KAJ te Knokke. Vanaf nu was de katholieke werklieden organisatie volledig te Knokke. De KWB met 61 leden, KAV met 126 leden, VKAJ met 27 leden en KAJ met 29 leden. Op 14 januari 1953 overlijdt na een ongeval op zijn boerderij de voorzitter van de eerste kerkraad en medegrondlegger van de nieuwe parochie Octaaf Decuypere, geboren te Zwevegem op 6 november 1873. Eind januari I953 kwam het grote nieuws uit Brussel dat kon gestart worden met de bouw van de nieuwe kerk. De aanbesteding moest gebeuren voor 31 maart 1953. Aannemers werden aangeschreven en de prijsoffertes moesten binnen zijn ten laatste op donderdag 26 maart 1953 om 11 uur in de pastorie te Knokke. Volgende aanbiedingen kwamen binnen: Deneeuw uit Wevelgem

5.276.484 frank Vandekerckhove uit Kortrijk

6.263.994 frank

Dedeurwaarder uit Jabbeke

5.434.717 frank Lanneau uit Marke

6.385.790 frank

Vandenberghe uit Zulte

6.423.938 frank Cousaert uit Anzegem

5.912.115 frank

Maertens uit Heestert

5.717.606 frank Voulon uit Heule

5.505.163 frank

Cottijn uit Heule

5.442.889 frank Verschuere uit Ichtegem

5.766.773 frank

De werken werden toegewezen aan de firma Deneeuw uit Wevelgem. Intussen was iets gebeurd wat niemand verwachtte. Op 17 maart 1953 kreeg E.H. Thiers bericht van Mgr. De Smedt dat hij niet langer te Knokke kon blijven. Het was als een donderslag bij heldere hemel. De pastoor moest weg naar Oostnieuwkerke. Op 9 april 1953 verliet hij Knokke op weg naar zijn nieuwe parochie en nog diezelfde dag deed het heuglijke nieuws de ronde dat een nieuwe pastoor benoemd was door de bisschop. Het was E.H. Jozef Vereecke, afkomstig van Waregem en onderpastoor te Staden. Op zondag 26 april 1953 werd hij plechtig aangesteld. Nieuwe Hosannaboekjes (250) werden aangekocht en in gebruik genomen op zondag 24 mei 1953, hoogdag van Pinksteren. Frans Vanderstraeten werd aangesproken om een jongeren zanggroep te leiden.

20


21


Op 19 juli 1953 werden om 14.30 uur tijdens het lof de nieuwe vlaggen van KWB en KAV gewijd. 21 augustus 1953: voorlopige begrotingswijziging goedgekeurd door de Bestendige Deputatie en toelating om aan de bouw van de kerk te beginnen. De grote werken startten op 31 augustus 1953. Diezelfde avond was er een werkvergadering in de pastorie met de 4 burgemeesters, de leden van de kerkraad en de pastoor. Burgemeester Leon Bekaert stelde ten persoonlijke titel 1.000.000 frank ter beschikking. Paul Hanssens schonk als voorzitter van de kerkraad 300.000 frank. Het gemeentebestuur van Zwevegem kwam tussen voor 75 %, Moen voor 9 %, Heestert voor 8 % en Sint-Denijs eveneens voor 8 %. Het bisdom stelde 100.000 frank ter beschikking. Verscheidene banken schonken elk 5.000 frank. De pannenfabriek van Knokke zou de pannen gratis leveren. Door de steenbakkerij HanssensDemeestere zouden gratis bakstenen geleverd worden. De heer Delafontaine uit Menen zou een nieuwe kruisweg schenken. De heer Frans Vanderstraeten stelde een beeld van Bernadette, dat hij had meegebracht uit Nevers, ter beschikking. De heer Aloïs Vermout schonk een beeld van Sint-Antonius. De kerkfabriek van Sint-Denijs gaf een kansel ten geschenke aan de nieuwe kerk. Verder waren er nog giften van onbekende schenkers en ook gelden van verschillende omhalingen. Zo werd er gespreid over een periode van 3 jaar, van I953 tot I956, door onbekende weldoeners een som van 1.038.832 frank bijeengebracht. Daarmee werden onder meer de aannemer en de architect afbetaald en een altaar, een doopvont en een tabernakel aangekocht. Op 7 september 1953 werd de eerste steen gelegd op de fundamenten van de kelder. 27 september 1953 werd in het gezin Vanassche Marcel-Verkaemer Andrea een zevende zoon geboren die de naam kreeg van Boudewijn Leon. Zijne Majesteit de Koning aanvaardde het peterschap. Hij werd bij de plechtigheid vervangen door burgemeester Leon Bekaert. Knokke was andermaal in feest. Na de doopplechtigheid was er in de pastorie ontvangst van de vader en zijn kinderen, peter en meter, en de leden van de kerkraad. Het stoelgeld werd vanaf begin oktober 1953 op 1 frank gebracht. Op 12 oktober 1953 omstreeks 11 uur, op kermismaandag, wijdde Mgr. Desmedt de hoeksteen van de nieuwe kerk. Deze bevindt zich vooraan rechts. E.H. Jozef Thiers was op de uitnodiging ingegaan om ook aanwezig te zijn. Door het feestcomité werd een gans feest ingericht. Door de heer en mevrouw Hanssens werd een lunch aangeboden voor de speciale genodigden in de pastorie. Op 29 augustus 1954 werden tijdens een jubelcongres de nieuwe vlaggen van KAJ en VKAJ gewijd door Mgr. Desmedt. Op 26 december 1954 overleed Eerwaarde Zuster Maria-Salesia (Marie Kerkhof) in een kliniek te Kortrijk. Ze werd begraven te Knokke op 30 december 1954. Ze was geboren te Kortrijk op 15 maart 1887, ingetreden in het klooster der Zusters van Liefde te Heule op 20 februari 1903 en ze legde haar geloften af op 8 januari 1910. De nieuwe kerk kreeg op 25 maart 1955 van E.H. Verhelst, deken van Kortrijk, een klok toegewezen uit de Sint Maartenskerk. Hij luisterde naar de naam Jozef en woog 385 kg. werd in de toren opgehangen door de firma Frère uit Lo. Het werk nam drie dagen in beslag, van dinsdag 12 tot donderdag 15 april 1955.

22


Werknemers van de firma Deneeuw uit Wevelgem.

19 juli 1953: wijding van de vlaggen van KWB en KAV

23


12 oktober 1953: Mgr. De Smedt wijdt de hoeksteen van de nieuwe kerk.

Doopsel van Boudewijn Leon Vanassche, gzeboren op 27 september 1953 .

24


Op zondag 17 april I955 droeg E.H. Vereecke de eerste mis (eigenlijk de tweede, want er was er al een geweest om 6.30 uur) op in de nieuwe kerk. Daartoe werd de kerk voorlopig gewijd door deken Verhelst van Kortrijk. Daags nadien al vond de eerste uitvaartplechtigheid plaats van Raymond Dolphens. Rudy Dezwarte werd als eerste gedoopt in de nieuwe kerk op 19 mei 1955. De eerste huwelijksviering vond plaats op 31 mei en was deze van André Gabriël en Alice Soens. Nu de nieuwe kerk in gebruik was, werd alles op alles gezet om van de noodkerk een parochiezaal te bouwen. Het torentje werd van het dak verwijderd en al op 6 juni I955 werd de parochiezaal door de pastoor ingewijd. Zoals reeds vermeld werd er een kruisweg geschonken door de heer Delafontaine uit Menen. Het betreft een kopie van de kruisweg van Andrea Verrochio, een Italiaanse kunstenaar uit de vijftiende eeuw en leermeester van de grote Leonardo Da Vinci. Beeldhouwer en siersmid Pedro Bares uit Kortrijk plaatste in juli 1955 de kruisweg in de nieuwe kerk. 16 augustus I955 was de grote dag voor Knokke: Mgr. De Smedt kwam de nieuwe kerk plechtig inwijden. ’s Anderendaags werd het beeld van Bernadette, geschonken door Dhr. Frans Vanderstraeten, in de kerk geplaatst. Op 26 mei 1956 werd door pastoor Jozef Vereecke en de Heer Paul Hanssens een bestelling gedaan van 150 nieuwe kerkstoelen bij de firma Van Den Bossche uit Steenhuyze. De stoelen die er reeds waren werden door de zelfde firma opgeknapt evenals de zitbanken. In 1956 werden twee biechtstoelen, communiebanken, altaargordijnen, het altaar van de Heilige Maria-Bernarda en een geluidsversterker aangekocht. Op 28 maart 1957 overleed Aloïs Vermaut, schatbewaarder van de kerkfabriek te Knokke. Hij was geboren te Zwevegem op 12 juni 1873. Op 15 augustus 1957 is Raphaël Baert, zoon van Aloïs en Rachel Vermaut binnen getreden in het noviciaat van de paters passionisten te Kruishoutem. Op 24 september 1957 legt broeder Raphaël Deweer, zoon van Aloïs en Marie Verschuere, zijn geloften af bij de Jezuïeten te Drongen. De herstelde preekstoel die geschonken was door de kerkfabriek van Sint Denijs kreeg in december I957 zijn plaats in de kerk. Op 22 januari 1958 werden de eerste rouwgewaden, kleren voor de misdienaars, een harmonium en een vat wijn aangekocht. Op 8 maart 1959 legt Annie Daenens, dochter van Achiel en Jeanne Dejaeger, haar tijdelijke geloften af in het klooster Heilige Familie te Kortrijk, drie jaar na haar professie. Haar kloosternaam was zuster Maria Hyacinta. Op 27 juli 1959 vertrekt broeder Raphaël Deweer naar zijn eerste missiegebied Kisantu in Belgisch Kongo. Door zijn buren van de Ellestraat (oude Knokke school) werd op 18, 19 en 20 juli een Vlaamse kermis ingericht. Opbrengst 30.000 frank. Vrijdag 25 september 1959 werd pastoor Jozef Vereecke naar het bisdom gevraagd voor een gesprek met Mgr. De Smedt. Hij werd gevraagd om Knokke te verlaten en de parochie van de Goede Herder te Moeskroen nieuw leven te gaan inblazen. Op 9 oktober 1959 werd E.H. Jozef Verhelst, onderpastoor te Koekelare ontboden op het Bisschoppelijk paleis, waar hem een nieuwe uitdaging wachtte. Hij werd gevraagd de taak van pastoor waar te nemen te Zwevegem-Knokke.

25


29 augustus 1954: wijding van de vlag van V. K. A. J.

29 augustus 1954: wijding van de vlag van K. A. J.

31 mei 1955: eerste huwelijk in de nieuwe kerk. AndrĂŠ GabriĂŤl en Alice Soens.

26


Voor het eerst werd op Goede Vrijdag van het jaar 1960 een kruisweg gehouden naar de eeuwenoude kapel van Banhout. Zeer veel mensen waren hierop afgekomen. Bij het afscheid aan de kapel dankte de pastoor alle aanwezigen en Onze Lieve Heer. Als afscheid vroeg hij om bescherming van het volk van Knokke. Op de terugweg naar de kerk werd de groep ter hoogte van Knokke brug achteraan aangereden door een auto. Niemand werd noemenswaardig verwond. Achteraf werd een dankmis opgedragen voor de zichtbare en voelbare bescherming. De pastoor was uiterst bezorgd voor de Knokse jeugd. Samen met enkele leerkrachten en oudere jongeren werd een speelpleinwerking opgericht tijdens de zomervakantie. De activiteiten vonden plaats op het pleintje tussen de parochiezaal en de gemeenteschool. Tegen de muur van de school werden speeltuigen geplaatst. Op 12 september 1960 werden nieuwe gordijnen opgehangen in de kerk. Eind 1960 werd op de zolder van de meisjesschool een houten beeld gevonden uit de zeventiende eeuw, ‘De Goede Herder’ voorstellend. Dit beeld werd voor herstelling bij de heer Lafontaine te Menen gebracht. Het nieuwe altaar ter ere van O.L.Vrouw werd geplaatst tegen witte donderdag 1961 en werd geconsacreerd door Mgr. De Smedt. Het bevindt zich rechts, kant Avelgemstraat. In het altaar werden de relikwieën ingemetseld van Karel de Goede en de Heilige Godelieve. Het altaar werd aangekocht te Moeskroen voor 49.341 frank en was ontworpen door architect Pauwels uit Kortrijk. De KAJ trok met 18 jongeren van 1 juli tot 8 juli naar Lourdes. De VKAJ met 9 meisjes van 8 juli tot 15 juli. Samen was ondenkbaar in die tijd. 29 en 30 juli 1961: groots zomerfeest. De opbrengst ervan was bestemd voor het inrichten van de parochiezaal als patronaat, een ontspanningszaal voor de Knokse jeugd. Enkele biljarttafels en een pingpongtafel werden aangekocht. Iedere zondagavond was de zaal open van 17 tot 21 uur. De pastoor was telkens aanwezig. Het patronaat hield stand tot eind maart 1968. Op 10 december 1961 werd een klankinstallatie geplaatst in de kerk door de firma Frorat uit Brussel. Op 10 oktober 1962 was er de oprichting van een missie-naaikring onder leiding van mevrouw Hilda Hanssens. Op 25 december 1962 werd tijdens de middernachtmis een nieuwe vlag van de Heilige Kindsheid gewijd. Op 16 april 1963 kreeg men de toestemming om de kerk te schilderen. Na aanbesteding werden de werken uitgevoerd door de firma Eggermont uit Anzegem. De werken werden aangevat na Knokke kermis en eindigden op 13 december. Tijdens de 10 uur mis werd het vijfentwintigjarige bestaan van de parochie gevierd met uitreiking van kerkelijke eretekens. Aan Paul Hanssens, voorzitter van de kerkraad werd het gulden kruis van Sint-Donatianus overhandigd en aan Jozef Libbrecht als koster, het zilveren kruis van Sint-Donatianus. 1963: Ter gelegenheid van het huwelijk van hun dochter werd door de heer en mevrouw Hanssens-Demeestere het nieuwe witte beste gewaad aangekocht. Op 12 juli 1964 werd E.P. Raphaël Baert te Kruishoutem priester gewijd door Mgr. De Kesel, hulpbisschop van Gent. Op 15 augustus 1964 werd door Z.E.H. deken Gerard Vandeputte uit Harelbeke de vernieuwde kapel ter hoogte van de hofstede Vermaut in de Comminnestraat ingewijd.

27


15 augustus 1964: Kapel van ‘Onze Lieve Vrouw van goede raad’ – L-R: Jules Dewitte, Paul Hanssens, deken Gerard Vandeputte, mevrouw Vermaut, de eigenaars Carlos Vandercruyssen en Andréa Reynaert, Marcel Vermaut, E.H. Jozef Verhelst.

Kapel van ‘Onze Lieve Vrouw van goede raad’ aan de hofstede van Marcel Vermaut in de Comminnestraat.

28


Zondag 28 november 1965: kaarskensprocessie tot aan de nieuwe kapel in de MariaBernardastraat en tegelijkertijd inwijding van de kapel die de naam kreeg van ‘Kapel van O.L.V troost in nood’. Op 9 mei 1966 kreeg E.H. pastoor Jozef Verhelst een telefoon vanuit het Bisdom. Hij moest zich gaan aanmelden op 10 mei tussen 9 en 12 uur. Hij vernam er dat hij zou aangesteld worden als pastoor te Stene-Conterdam bij Oostende. Zondag 19 juni 1966: aanstelling van de vierde pastoor te Knokke, E.H. Frans Bossaert. Voor het eerst werd de nieuwe pastoor verwelkomd op de nieuwe parochie in de Ellestraat kruispunt met de Lettenhofstraat. Voorgaande ontvangsten gebeurden langs de Avelgemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lettenhofstraat. Op 14 januari 1967 overleed E.Z. Marie-Lina Destoop, zuster van Liefde, geboren te Hulste op 22 augustus 1886. Woensdag 25 januari 1967 werd door toedoen van pastoor Frans Bossaert een bejaardenclub opgericht. De eerste bijeenkomst vond plaats in de vergaderzaal van het klooster. Afspraak werd gemaakt om met de bejaarden samen te komen iedere eerste en derde woensdag van de maand. Op zondag 5 maart 1967 werd te 17 uur in de parochiezaal hulde gebracht aan de drie voorgaande pastoors. E.E.H.H. Jozef Thiers, Jozef Vereecke en Jozef Verhelst waren allen aanwezig. Hun foto werd opgehangen als een soort eerbetoon. Donderdag 30 maart 1967 kwam de droevige mare te Knokke dat hun eerste pastoor Jozef Thiers plots overleden was. De begrafenis op woensdag 5 april werd door een 50 tal Knokkenaren bijgewoond. Zondag 18 juni 1967 kwam E.H. De Raymaeker, godsdienstleraar te Tienen, preken in al de missen over de Mariale vredevaart. Wie inschreef verbond er zich toe een Mariakapelletje langs buiten aan zijn huisgevel te plaatsen, iedere dag een tientje te bidden in de huiskring , en te ijveren voor vrede en naastenliefde. Zesenzeventig huisgezinnen deden hun aanvraag voor een kapelletje. Op zondag 16 juli 1967 werden de kapelletjes om 14 uur gewijd en uitgedeeld aan de verschillende gezinnen. Sinds augustus 1967 is er mis op zaterdagavond om 19 uur. Op 22 november 1967 schonk Octaaf Debreyne (woonde in de Ellestraat waar op heden brandstoffen Roose gevestigd zijn) 50.000 frank voor een inlandse kandidaat-priester via de pauselijke missiewerken. Gaéten Kakesa , student wijsbegeerte aan het seminarie te Mayidi in Belgisch Kongo. Hij werd beschermeling van de parochie. Van dan af verschenen zijn brieven regelmatig in het parochieblad. 13 en 14 juli 1968: Grote Vlaamse kermis ten voordele van de nieuwe verwarming voor de parochiezaal. Opbrengst 71.482 frank. Kostprijs 104.171 frank. Bij deze gelegenheid kwam de legendarische kelderbar in werking (kelder gelegen onder de gemeenteschool). E.H. Frans Bossaert liet een glasraam plaatsen in de kapel van O.L.Vrouw kant Avelgemstraat. Het stelt voor O.L.Vrouw, moeder van de kerk. Het werd geplaatst in augustus I968 door de Brusselse firma Leon Rotta. 30 november 1969: Eerste zondag van de advent. Voortaan zijn de vrouwen evengoed als de mannen uitgenodigd om de rol van commentator of lezeres van het epistel te vervullen (rondschrijven van de Bisschoppen). Zaterdag 4 april 1970: na raadpleging van alle kerkgangers werd het aanvangsuur voor de zaterdagavondmis van 19 uur naar 18 uur gebracht.

29


Danklied voor de drie pastoors Thiers, Vereecke en Verhelst.

16

juli

1967:

wijding

en

uitdeling

30

van

de

Mariakapelletjes.


Op zondag 31 mei 1970 kwam de laatste Heilig Hartprocessie naar buiten, voor het eerst zonder begeleiding van een muziekkorps. Op 1 juni 1970 werd André Gabriels aangesteld als nieuwe grafdelver. Augustus 1971: Zilveren kloosterjubileum van E.Z. Julia. In juli 1972 werd E.H. Lernout, priester op rust, hulppriester te Knokke. 1973: geen vermeldenswaardige gebeurtenis. 20 februari 1974: Stichtingsvergadering van het Maria-Bernardakoor om 19.30 uur in de parochiezaal. Op 15 maart 1974 werd door de heer Paul Hanssens een nieuw orgel geschonken dat vooraan in de kerk geplaatst werd. Op 11 april 1974 overleed mevrouw Hilda Demeestere, echtgenote van Paul Hanssens in de leeftijd van 60 jaar. Haar dood betekende een groot verlies voor Knokke. 14 april 1974: hoogdag van Pasen. Eerste optreden tijdens de hoogmis van het nieuwe MariaBernardakoor. Voor de gelegenheid werd het orgel bespeeld door de 14 jarige Kathleen Dheedene. Het koor bestond uit 37 leden. Leidster juffrouw Mariette Herman, proost E.H. Lernout, ere voorzitter Paul Hanssens, voorzitter André Vanhoutte en secretaris Bernard Dewaegeneere. 14 juli 1974: viering van 25 jaar KWB en KAV op de parochie. Ontvangst in het gemeentehuis met daarna banket in de Gilde. 16 februari 1975: Jozef Libbrecht , koster sedert 1 oktober 1938 wordt gevierd om zijn 36 jaar kosterschap. Viering tijdens de 10 uur mis, gezongen door het Maria-Bernardakoor. Na de mis was er receptie in de parochiezaal. André Vanhoutte neemt sedert 1 januari 1975 de taak van koster over op de weekdagen. In de loop van 1975 is de Heilig Hartbond een stille dood gestorven. Op 1 september 1975 wordt Jozef Libbrecht als koster volledig vervangen door André Vanhoutte. April 1976: Oprichting van het kinderkoor ‘De Meiklokjes‘ onder leiding van Eric Saelens, toenmalig leerkracht in de jongensschool te Knokke. Juni 1976: Overlijden van Jules Dewitte, lid van de kerkraad. Hij werd in de kerkraad opgevolgd door Arseen Wyseur. Zondag 4 juli 1976: 60 jaar kloosterleven van zuster Elvira en 50 jaar kloosterleven van zuster Anna De Roo. Zaterdag 17 juli 1976 had om 16 uur de plechtige priesterwijding plaats door Mgr. De Smedt van Moïse Deroose, zoon van Aimé en Rachel Rochaert. In de loop van 1976 werd de zijkapel ingericht om er de weekmissen te doen. Op 13 februari 1978 overleed E.Z.Anna De Roo (zuster Benigna). Zij was geboren te Pittem op 4 augustus 1895. 17 september 1978: 50 jaar priesterschap van E.H. Albert Lernout. De mis opgedragen in de Sint-Amanduskerk werd opgeluisterd door het Maria-Bernardakoor en het koor van SintAmandus. 28 september 1978: Begrafenis van Mariette Herman, stichteres van het Maria-Bernardakoor.

31


12 april 1982: overlijden van Jeroom Lietaer, lid van de kerkfabriek. Hij was geboren te Zwevegem in 1904. 1 juni 1982: Overlijden van Lydie Theunynck, huishoudster van E.H. Frans Bossaert. 04 juli 1982: Aloïs Vanhoe wordt lid van de kerkraad in vervanging van Jeroom Lietaer. Voor het eerst wordt iemand in het bestuur van de kerkraad opgenomen die geen zelfstandige is of landbouwer. Vanaf oktober 1982 wordt geen stoelgeld meer opgehaald in de kerk tijdens de mis. 3 juli 1983: Gouden Kloosterjubileum van E.Z. Germana Cottenier. Januari 1984 startte de werkgroep ziekenpastoraal. Stuwende krachten waren Marie-José Matton en Mia Raepsaet. Op 15 september 1984 overleed in een kliniek te Kortijk Gerard Gabriel, de eerste grafdelver van Knokke. Hij werd op 9 mei 1905 geboren te Zwevegem en was gedurende 32 jaar grafdelver. Op 11 februari 1985 overleed de voorzitter van de kerkraad Paul Hanssens. Hij was geboren te Gullegem 3 januari 1910. Pastoor Frans Bossaert bood zijn ontslag aan bij de Bisschop en nam op 31 maart 1985 afscheid van Knokke. Knokke was tijdelijk zonder pastoor. Door Deken Dejaeger van Harelbeke werd E.P. Albert Detremmerie, pater-oblaat, rustend missionaris van Zuid-Afrika gevraagd tijdelijk de kerkelijke leiding in handen te nemen. Pater Albert was reeds een tijdje hulppastoor te Knokke. 15 april 1985: Aanstelling van de vijfde pastoor te Knokke E.H. Gerard Lietaer door Deken Joris Dejaeger. 4 september 1985: 10-jarig bestaan van de Meiklokjes. In september 1985 werd het beeld van ‘De Goede Herder’ gerestaureerd door Marcel Dewaegheneire uit Bellegem. Het beeld dateert van de zeventiende eeuw. Op 24 december 1985 werd na een lange onderbreking terug een nachtmis gedaan voor een overvolle kerk en opgeluisterd door het Maria-Bernardakoor. 28 mei 1986: Overlijden van E.H. Jozef Verhelst, derde pastoor van Knokke. 15 juni 1986: Missiefeest ‘25 jaar missie van broeder Deweer Raphaël’ Op 13 juli 1986 werden 200 nieuwe misboekjes aangekocht. In augustus 1986 werd de weekkapel door vier vrijwilligers in een nieuw kleurtje gestoken. Op 28 mei 1987 werd een oproep aan alle inwoners gedaan om mee te helpen aan het opfrissen van het parochiaal centrum. Van het gemeentebestuur werd een doorgeeflening bekomen voor het bekostigen van de werken. Een VZW werd opgericht voor het beheren van het parochiaal centrum. In april 1988 werd in het vooruitzicht van de viering 50 jaar bestaan van de parochie de kerk herschilderd door het schildersbedrijf Bernard Vanhoutte uit Zwevegem (Sint-Denijs). Er werd ook een nieuw gordijn aangekocht voor achter het hoofdaltaar. 10 september 1988: Feestviering van 50 jaar Knokke in aanwezigheid van Mgr Vangheluwe en de gemeentelijke overheid. Voor de mis werd een nieuwe kapel langs de wandelweg ingewijd. De kapel werd gebouwd door de bewoner Vandenbogaerde Hendrik, koster in de SintAmanduskerk. De kapel werd toegewijd aan O.L.V. van Banneux.

32


10 september 1988: ter gelegenheid van 50 jaar Knokke werd hulde gebracht aan de negen echtparen van Knokke die in 1988 hun gouden jubileum vierden.

21 augustus 1993: begrafenis van E.H. Gerard Lietaer die op 15 augustus overleed na een slepende ziekte.

33


Tijdens de mis werd een herinnering overhandigd aan voormalig pastoor Frans Bossaert ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum en werd eveneens hulde gebracht aan de negen echtparen van Knokke die in 1988 hun gouden huwelijksjubileum konden vieren: 9 januari 30 april 14 mei 18 juni 19 juli 17 september 15 oktober 30 oktober 12 november

Vandenbulcke Emiel - Vandermeersch Rachel. Verbaeys Albert - Laly Germaine. Vanassche Albert - Planckaert Madeleine. Houtave Albert - Thienpont Elza. Bekaert Gerard - D'Haenens Marie Josephe. Dendauw Richard - Libbrecht Noélla. Vierstraete Marcel - Vandenborre Yvonne. Vanassche Marcel - Verkaemer Andrea. Tack August - Vercoutere Noélla.

Zondag 16 september 1990 overleed E.H. Frans Bossaert in zijn woning te Roeselare. Een vijftigtal Knokkenaren waren aanwezig op de begrafenis op zaterdag 22 september 1990 te 10.30 uur. Op 10 juli 1991 overleed zuster Rachel Goes (Zuster Marie-Constance). Ze was geboren te Zedelgem op 9 oktober 1908 en kloosterlinge gewijd op 25 augustus 1932 bij de zusters van Liefde te Heule. In maart 1993 neemt Aloïs Vanhoe ontslag uit de kerkraad. Hij wordt opgevolgd door Herman Vandael. Op 15 augustus 1993 overleed E.H. Gerard Lietaer na een vreselijke ziekte in de kliniek te Kortrijk. Hij werd begraven op zaterdag 21 augustus om 10.30 uur te Knokke. Een volle kerk, doch niet zoveel mensen van Knokke zelf. De mis werd opgeluisterd door het Maria Bernardakoor. Mgr. Vangheluwe was eveneens aanwezig. Tot de aanstelling van een nieuwe pastoor worden de kerkelijke diensten waargenomen door E.H. Omer Missiaen, pastoor van de Kappaert. 8 oktober 1993: Hulde aan E.Z Germana Cottenier voor haar 60 jaar kloosterleven (26 september 1993). Zondag 21 november 1993: aanstelling van E.H. José Lefevere door E.H. deken Vanderhaeghen. 19 februari 1994: twintigjarig bestaan van het Maria-Bernardakoor. Donderdag 22 september 1994: diamanten kloosterjubileum van E.Z. Gabrielle. In de nacht van I9 op 20 juni I995 ontstond brand in de fietsenbergplaats van de kerk. Het vuur werd aangestoken en al vlug werd de dader bij de kraag gevat. Al bij al viel de schade nog mee omdat de brand door een late onbekende voorbijganger werd opgemerkt en deze ging aankloppen bij bakker Geert. Niettemin zat de kerk onder een dikke laag roet en na een stevige wasbeurt werd overgegaan tot het herschilderen van de kerk. Vrijdag 6 oktober 1995: opening en inwijding van het vernieuwde parochiaal centrum. Zaterdag 27 februari 1999: zilveren jubileum van het Maria-Bernardakoor. Zaterdag 16 januari 1999: installatie van de federatie Zwevegem en de aanstelling van de pastoors E.H. José Lefevere, E.H. Omer Missiaen en E.H. Daniel Verstraete als leden van de federatie, met als moderator E.H. José Lefevere. De aanstelling werd geleid door E.H. deken Achiel Roets. De dienst had plaats in de Sint-Amanduskerk. Zondag 05 september 1999: afscheid van E.H. José Lefevere van Knokke.

34


In de nacht van 19 op 20 juni 1995 werd brand gesticht in de fietsenbergplaats van de kerk.

Opkuis van de kerk na de brand.

35


12 september 1999: aanstelling van E.H. Dominiek Vercruysse tot pastoor van de federatie Zwevegem, maar toch een beetje als ‘De Pastoor’ van Knokke gezien hij zijn intrek nam in de pastorie te Knokke. Tegelijk werd E.H. Daniel Verstraete aangesteld tot moderator van de federatie ter vervanging van E.H. JosĂŠ Lefevere. Aanstelling gebeurde door E.H. deken Achiel Roets.

36


Hoofdstuk 3: DE PRIESTERS 1. E.H. Jozef Thiers 1938 – 1953 Als eerste in de rij werd dus E.H. Jozef Thiers benoemd door Mgr. Lamiroy als pastoor van de nieuwe parochie. Hij werd geboren te Ardooie op 6 augustus 1894. Priester gewijd op 2 juni 1917 was hij achtereenvolgens hulppriester te Meerbrugge en Zeebrugge (1917–1919), onderpastoor te Staden (1919–1924), onderpastoor te Roeselare Sint-Amand (1924–1934), directeur van de Zusters van het Geloof te Tielt (1934–1938) en pastoor te Knokke van 1938 tot 1953. Daarna werd hij pastoor te Oostnieuwkerke en dan pastoor-emeritus bij de eerwaarde zusters te Oostnieuwkerke. Hij overleed te Oostnieuwkerke op 30 maart 1967. Bij zijn aanstelling op zondag 2 oktober 1938 kon hij zich nog niet vestigen te Knokke vermits er geen woning beschikbaar was. Hij nam voorlopig zijn intrek bij de zusters in het SintAmandusrustoord te Zwevegem, samen met zijn oude vader. De aanstelling werd gedaan door deken Camerlynck uit Kortrijk. De gemeentelijke overheid, het kerkbestuur en een massa volk wachtte hem op aan café Sint Arnout. Na een korte verwelkoming door burgemeester Leon Bekaert begaf de stoet zich naar de villa van Paul Hanssens, secretaris van de nieuwe kerkfabriek,. waar een podium opgericht was. Daar ontving de nieuwe pastoor de herdersstaf uit handen van Paul Hanssens. Na een korte toespraak door Paul Hanssens zette de stoet zich in beweging naar de kapel in de Orveyestraat. Ondanks het slechte weer, regen en wind, was er veel volk aanwezig. Na de aanstelling werd een lunch aangeboden in de nieuwe bewaarschool. Tijdens de lunch kreeg de nieuwe pastoor de melding dat er een parochiaan, Aloïs Callewaert, echtgenoot van Marie Deweer, overleden was. De begrafenis zou plaats vinden op woensdag 2 oktober 1938. Aangezien Knokke nog geen kerkhof had, werd het lijk naar Zwevegem overgebracht na de dienst. Eind november 1939 legde de pastoor de eerste steen van de nieuwe pastorie. Pastoor Thiers organiseerde in 1944 een noodnoveen tot het Heilig Hart van Jezus van 8 juni tot 16 juni. In het zelfde jaar werd een tiendaagse heilige zending gehouden van 23 november tot 3 december I944. Men noemde het ‘de missie’ met iedere dag sermoenen die gehouden werden door twee paters Passionisten: E.P. Angelus en E.P. Victor. In I951 organiseerde hij opnieuw een missie van 23 september tot 7 oktober. Zelf noteert de pastoor in het parochieboek: ‘E.E.P.P. Janssens Herman en Buermans Renaat overheerlijk succes in elk opzicht. Alles op zijn best.‘ Ondertussen bezocht de pastoor zeer regelmatig zijn parochianen. Hij was een graag geziene figuur. Overal ging hij te voet. Wanneer hij wegging bij de mensen was zijn laatste groet steeds ‘tot binnen 10.000 jaar’. Ten slotte was hij de man die zorgde voor de nodige fondsen voor het bouwen van de nieuwe kerk. Op zondag 12 april 1953 werd hij plechtig aangesteld als pastoor te Oostnieuwkerke waar zeer vele Knokkenaren hem dankbaar uitgeleide deden.

37


E. H. Jozef Thiers

E.H. Jozef Thiers met de deken van Roeselare en zijn twee getuigen bij zijn aanstelling te Oostnieuwkerke.

Gedenkenis aan de Missie van 23 november tot 3 december 1944.

38


2. E.H. Jozef Vereecke I953 – I959 Als opvolger van E.H. Thiers stelde Mgr. De Smedt E.H. Jozef Vereecke aan op 9 april 1953 met als grote opdracht het bouwen van de nieuwe kerk. Hij was geboren te Waregem op 24 maart 1904 en priester gewijd in 1929. Hij was leraar aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk (1929–1932), onderpastoor te Moeskroen (1932–1935), Ruiselede (1935–1938), Beernem (1938–1946), Staden (1946–1953), pastoor te Knokke (1953–1959), Moeskroen (1959–1964), Outrijve (1964–1970) en emeritus (197O–1985). Hij stierf te Kuurne op 11 juli I985. Op zondag 26 april 1953 werd hij plechtig aangesteld met een grote feestelijke stoet. Hij werd opgewacht aan de grensscheiding ter hoogte van Sint-Arnout om zich vandaar naar de kapel in de Orveyestraat te begeven. Het werd een nooit geziene volkstoeloop. Vele mensen van Staden waren meegekomen evenals familieleden uit Waregem. Een duizendtal mensen probeerden de plechtigheid te volgen. Na de mis ging de plechtigheid verder op de koer van de meisjesschool. Van op een podium werden achtereenvolgens toespraken gehouden door burgemeester Leon Bekaert en door de nieuwe pastoor zelf. Hij dankte de zovele Stadenaren die meegekomen waren. In de vooravond deed hij een rondrit op zijn nieuwe parochie en ’s avonds werd een groot vuurwerk gehouden. Heel ijverig startte hij zijn nieuwe taak. Hij kocht Hosannaboekjes, stimuleerde het meezingen in de kerk en hij sprak Frans Vanderstraeten aan om de zang te leiden en om een jongerenmannenkoor op te richten. Op 31 augustus 1953 startten eindelijk de grote werken voor de bouw van de nieuwe kerk. Op 12 oktober 1953 wijdde Mgr. De Smedt de hoeksteen van de kerk. Voortdurend was de pastoor druk in de weer om het bouwen te begeleiden, te ondersteunen en om er spoed achter te steken. Zijn ijver was zo groot dat de aannemer er soms mee dreigde de werken in plan te laten. Wanneer mensen hem iets aanboden om te drinken weigerde hij steevast en zei: ‘Geef me liever 5 frank voor de kerk.’ Hij bezat een Volkswagen. Zelf reed hij er niet zoveel mee maar hij stond ter beschikking van de parochianen. Wie hem gebruikte diende wel te tanken. En op zondag 1 mei 1955 was het kerkgebouw dank zij de medewerking van de aannemer en van vele mensen en de zusters in orde gebracht. Fier droeg de pastoor de eerste heilige mis op om 6u30. Om 9u30 werd de kerk voorlopig ingewijd door E.H. deken Verhelst en om 10 uur werd de hoogmis opgedragen en opgeluisterd door het zangkoor van Zwevegem. Op dinsdag 16 augustus 1955 werd de nieuwe kerk plechtig ingewijd door Mgr. De Smedt. Er volgde een receptie in de parochiezaal, de heringerichte noodkapel. Zoals zijn voorganger twee missies organiseerde, richtte E.H. Vereecke ook een missie in van 9 tot 23 november 1958. Op zondag 18 oktober 1959 werd pastoor Jozef Vereecke onder massale belangstelling van zijn oud-parochianen aangesteld als pastoor te Moeskroen op de parochie de Nieuwe Herder.

39


E. H. Jozef Vereecke

E. H. Jozef Vereecke in grote doen.

E. H. Jozef Vereecke bij zijn aanstelling.

40


Programma bij de aanstelling van E. H. Jozef Vereecke.

26 april 1953: aanstelling E. H. Jozef Vereecke - L-R: burgemeester Leon Bekaert, Alfred De Taeye, ??, ??, E. H. Vereecke, ??, Paul Hanssens. De onbekenden zijn: deken Verhelst en de getuigen E. H. Mulier, pastoor te Staden en E. H. Bruggeman, principaal te Avelgem.

41


12 oktober 1953: wijding van de hoeksteen van de kerk door Mgr. De Smedt.

Gedenkenis aan de Missie van 9 tot 23 november 1958.

42


3. E. H. Jozef Verhelst I959 – 1966 Hij werd geboren te Hooglede op 14 maart 1908 en priester gewijd op 25 mei 1934. Hij was leraar-surveillant aan het V.T.I. te Kortrijk (1934-1945), onderpastoor te Koekelare (19451959), pastoor te Knokke (1959-1966), pastoor te Stene (1966-1968) en emeritus (19681986). Hij overleed in zijn geboortedorp Hooglede op 21 mei 1986. Bij zijn overlijden had hij per testament zijn persoonlijke kelk geschonken aan de kerk van Knokke. Als derde pastoor van Knokke werd hij aangesteld door Z.E.H. Vandeputte Gerard, deken van Harelbeke, op zondag 25 oktober 1959. Een feeststoet zorgde voor een feestelijk onthaal. Heel wat mensen van Koekelare waren eveneens te Knokke. Zij boden enkele prachtige geschenken aan waaronder een mooie nieuwe kelk, een grote remonstrans, twee kazuifels twee rijk geborduurde rokken, een schrijfmachine en een theologisch woordenboek. Op Goede Vrijdag 1960 werd voor de eerste keer een kruisweg gehouden naar de eeuwenoude kapel van Banhout. Zeer veel mensen waren hierop afgekomen. Op terugweg naar de kerk, reed op de oprit van de brug een auto de mensen aan. Niemand werd noemenswaardig gewond. Achteraf werd een dankmis opgedragen voor de zichtbare en voelbare bescherming. De pastoor was uiterst bezorgd voor de Knokse jeugd. Samen met enkele leerkrachten en oudere jongeren werd een speelpleinwerking opgericht tijdens de zomervakantie. De activiteiten vonden plaats op het pleintje gelegen tussen de parochiezaal en de jongensschool. De K.A.J. trok met 18 jongeren van 1 tot 8 juli 1961 naar Lourdes. De V.K.A.J. trok ook naar Lourdes met 9 meisjes van 8 tot 15 juli 1961. Zeker niet samen! Op 29 en 30 juli 1961 werd een groots zomerfeest opgericht en met de opbrengst ervan financierde de pastoor het patronaat, een ontspanningszaal voor de grotere jeugd. Er werden enkele biljarten aangekocht alsook een pingpongtafel. Iedere zondag werd de parochiezaal omgevormd tot jeugdhuis van 17 tot 21 uur. De pastoor hield eraan zelf aanwezig te zijn. Het patronaat hield stand tot eind maart 1968. Van 25 november tot 6 december 1965 organiseerde ook pastoor Verhelst een missie op Knokke. Tijdens deze missie hield men een kaarskensprocessie naar het nieuwe kapelletje gelegen in het verlengde van de Maria-Bernardastraat. De kapel kreeg de naam van ‘O.L.V. Troost in Nood’. Nu staat het kapelletje op het einde van de Maria-Bernardastraat aan het kruispunt met de Pannenbakkersstraat. Hij was zeer actief in de sociale organisaties. Als proost drukte hij een diepe stempel op de verschillende bewegingen als K.W.B., K.A.V., Kroonwacht, K.A.J. en V.K.A.J. Op 9 mei 1966 kreeg hij van Mgr De Smedt de benoeming als pastoor van Stene-Conterdam bij Oostende. Een massa volk begeleidde hem bij zijn aanstelling op 12 juni 1966. Vele Knokkenaars reden naar Stene met een affiche op de achterruit van hun auto waarop stond: ‘Knokke dankt’. Zo beëindigde pastoor Verhelst zijn ‘overheerlijke en gelukkige jaren te Zwevegem-Knokke’ zoals hij het zelf neerpende.

43


E. H. Jozef Verhelst

12 juni 1966: E. H. Jozef Verhelst bij zijn aanstelling als pastoor op de Conterdam (Stene).

Plechtige communie in 1961.

44


4. E.H. Frans Bossaert 1966 – 1985. Hij werd geboren te Tielt op 22 november 1913 en priester gewijd in 1938. Hij was leraar aan het college te Waregem (1938-1939), krijgsgevangene (1939-1940), leraar aan het college te Oostende (1940-1945), aalmoezenier bij het leger (1945-1946), aalmoezenier bij de zeemacht (1946-1957), onderpastoor te Ieper (I957-1966), pastoor te Knokke (I965-1985) en emeritus (1985-1990). Hij overleed te Roeselare op 16 september 1990. Zijn plechtige aanstelling vond plaats op zondag 19 juni 1966 door E.H.Vandeputte, deken te Harelbeke. De aanstelling begon met een feestelijke stoet en eindigde met groots vuurwerk. Op 25 januari 1967 werd door zijn toedoen de bejaardenclub opgericht die samenkwam op de eerste en de derde woensdag van de maand in de parochiezaal te Knokke en die nog steeds samenkomt. Op 13 en 14 juli 1967 was hij medeverantwoordelijke voor een grote Vlaamse kermis, waarvan de opbrengst diende voor een nieuwe verwarmingsinstallatie in de parochiezaal. Bij deze gelegenheid werd de kelder onder de jongensschool uitgemest en ingericht als kelderbar. Onder zijn impuls werd in februari 1974 het Maria-Bernardakoor gesticht. In december 1974 sprak E.H. Bossaert André Vanhoutte aan om de zieke koster te vervangen. André nam vanaf 1 januari 1975 zang en harmonium over op de weekdagen en Jozef Libbrecht hernam zijn taak in de weekends. Vanaf 1 september 1975 werd Jozef Libbrecht helemaal vervangen door André Vanhoutte. In november I981 werd de zijkapel afgesloten met glazen deuren en panelen zodat tijdens de wintermaanden de hele kerk niet hoefde verwarmd te worden. E.H. Bossaert was heel muzikaal, steunde het zangkoor, kwam bijna altijd naar de herhalingen en was altijd zeer tevreden over de uitvoeringen. Toen hij in 1985 op rust ging, schonk hij zijn piano aan het koor. Zijn groot probleem was het onthouden van de namen van zijn mensen. Hij loste het probleem gelukkig op met: ‘Mijn beste jongen’ of ‘Mijn beste meisje’ of ‘Onze beste voorzitter’ of ‘Onze beste papa’ en dergelijke meer. Na I9 jaar herderschap kenden de Knokkenaren hem heel goed en omgekeerd ook. Hij was zeer rechtlijnig, voor iedereen gelijk en hij liet veel zaken op hun beloop. Hij hield niet van veranderingen en alles bleef jaren hetzelfde. Alleen zijn missen werden geprogrammeerd per dag en zo had je alles door elkaar zowel Latijn als Nederlands. Iedere maand moesten alle gregoriaanse missen aan bod gekomen zijn. Je mocht niets vergeten. In I985 bood hij de bisschop zijn ontslag aan en nam op 31 maart 1985 afscheid van zijn parochie. Hij ging in Roeselare op een appartement, naast dit van zijn zuster, wonen en overleed er in zijn zetel op 16 september 1990. Ondertussen was E.H. Lernout, priester met rust en sinds juli 1972 helper op de parochie, niet meer in staat om bij te springen op de parochie en E.H. Bossaert had een nieuwe helper gevonden in pater Albert Detremmerie, pater-oblaat, rustend missionaris van Zuid-Afrika. Na het ontslag van E.H. Bossaert nam pater Detremmerie de functies van de pastoor over tot de komst van een nieuwe pastoor.

45


E. H. Frans Bossaert.

19 juni 1966: aanstelling van E. H. Frans Bossaert.

46


5. E.H. Gerard Lietaer 1985 - 1993 Hij werd geboren te Aalbeke op 5 mei 1938 en priester gewijd op 3 augustus 1958 te Pittem. Hij was leraar in het VTI te Waregem (1958-1979), onderpastoor te Bellegem (1979-1985) en pastoor te Knokke van 1985 tot 1993. Pastoor Gerard Lietaer liet in 1988 de kerk herschilderen en het was meer dan nodig. Hij liet ook de verlichting vernieuwen en nieuwe stoelen aanrukken. Koken was zijn hobby en zo verzorgde hij ook de maaltijden voor zijn mindervalide broer in Aalbeke waar hij iedere zondag na de hoogmis naar toe trok. Hij gaf ook toestemming om met vele vrijwilligers de parochiezaal in een nieuw kleedje te steken. Op 10 september 1988 vierde Knokke zijn 50-jarig bestaan als parochie. Bij die gelegenheid werd Mgr. de bisschop Roger Vangheluwe gevraagd om voor te gaan in de plechtige eucharistieviering. De plechtigheid begon met de inwijding van de nieuwe kapel voor O.L.V. van Banneux. Deze kapel bevindt zich in de Wandelweg, vlak bij de nieuwe wijk ‘De Paridaan’, op grond van Hendrik Vandenbogaerde, koster en orgelist in Sint-Amandus te Zwevegem. Hendrik bouwde zelf de mooie kapel ter vervanging van de afgebroken kapel in de Ellestraat. Naar deze viering waren, naast het gemeentebestuur, speciaal uitgenodigd: de zieken, de pastoors van Zwevegem, E.H. Bossaert, E.H. Lernout, E.P. Detremmerie en de negen koppels uit de parochie die in de loop van dat jaar vijftig jaar gehuwd waren. Maar zijn levenswerk was de zieke en oude mensen bezoeken. Overal zag je het Volkswagentje staan en kon je weten: hier is iemand ziek of hier woont een bejaarde. Jaarlijks trok hij mee op de vijfdaagse bedevaart van het bisdom naar O.L.V.van Banneux. Hij overleed in de kliniek te Kortrijk op zondag 15 augustus 1993 na een vreselijke ziekte.

47


E. H. Gerard Lietaer

E. H. Gerard Lietaer bij zijn aanstelling op 12 mei 1985.

September 1986: E. H. Gerard Lietaer tijdens de ĂŠĂŠndaagse reis van het Maria Bernardakoor naar Lanaken.

E. H. Gerard Lietaer met zijn kerkhulp Marie Antoinette Ducatteeuw, te Knokke toegekomen op 2 mei 1991.

48


Uitnodiging tot de priesterwijding van E. H. Gerard Lietaer op 3 augustus 1958.

15 april 1985: aanstelling van E. H. Gerard Lietaer.

49


6. E.H. José Lefevere 1993 - 1999 Hij werd geboren te Brugge op 13 maart 1946 en priester gewijd op 28 juli 1974. Hij was enkele jaren leraar en dan onderpastoor te Zwevegem tot in 1993. Toen pastoor Gerard Lietaer stierf, werd hij pastoor benoemd te Knokke maar bleef ook medepastoor te Zwevegem. In 1999 werd hij benoemd tot aalmoezenier in het ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid te Kortrijk. Op zondag 21 november 1993 werd hij aangesteld als pastoor. Hij bleef evenwel wonen in zijn appartement te Zwevegem wat veel Knokkenaren hem niet in dank afnamen. Onder zijn impuls werd een parochieraad gesticht. Op 21 en 22 februari 1995 verlieten de zusters van Heule hun klooster te Knokke door een beslissing van hun algemene overste. Het klooster stond dus leeg en zou aanvankelijk een andere bestemming krijgen. Begin 2003 wordt het klooster echter afgebroken om plaats te maken voor sociale appartementen. In de nacht van 19 op 20 juni 1995 brak brand uit in de fietsenbergplaats van de kerk. Het vuur werd tijdig opgemerkt zodat een ramp vermeden werd. De kerk zat wel onder het roet. Zij werd grondig gepoetst en herschilderd. E.H. Lefevere leidde de parochie naar de parochiefederatie Zwevegem en Knokke maakte dus een deel uit van de grote parochie Zwevegem. Het Maria-Bernardakoor vierde op 27 februari 1999 zijn zilveren jubileum. De viering startte met een speciaal verzorgde eucharistieviering. Als slotlied gaf het koor het beroemde Gloria van Antonio Vivaldi ten beste. Na de mis volgde een uitgebreide receptie waar het gemeentebestuur het koor lauwerde. Op zondag 5 september 1999 vierde E.H. Lefevere zijn afscheid en de parochie wenste hem veel succes toe bij zijn nieuwe functie als aalmoezenier in de kliniek Maria’s Voorzienigheid.

50


E. H. JosĂŠ Lefevere.

21 november 1993: E. H. JosĂŠ Lefevere ontvangt de sleutel van de kerk uit handen van Marcel Vermaut.

51


7. E.H. Dominiek Vercruysse 1999 -‌. Hij werd geboren te Assebroek (Brugge) op 16 december 1966 en priester gewijd op 11 juli 1999. Hij werd benoemd door Mgr. Vangheluwe als pastoor te Knokke in de federatie Zwevegem en plechtig aangesteld door E.H. deken A. Roets, deken van Avelgem, op zondag 12 september 1999 in de mis van 10 uur.

52


E. H. Dominiek Vercruysse

12 september 1999: E.E.H.H. Omer Messiaen, DaniĂŤl Verstraete, Dominiek Vercruysse en deken Achiel Roets, bij de aanstelling van E. H. Dominiek Vercruysse tot pastoor in de federatie Zwevegem.

Als kok.

Met koster AndrĂŠ Vanhoutte.

53


Hoofdstuk 4: DE KOSTERS. 1. Vanhoutte Jeanne Zij is geboren te Zwevegem op 5 mei 1909 en was gehuwd met Maurice Matton. Zij was koster te Knokke van sinds de start in augustus 1936 van kerkelijk Knokke tot oktober 1938. Zij woonde op het adres Avelgemstraat 187 en verblijft op heden in het rustoord Sint-Amand te Zwevegem.

2. Libbrecht Jozef Hij is geboren te Avelgem op 1 augustus 1901 en was gehuwd met Maria Vandewalle. Hij overleed te Kortrijk op 2 september 1976. Hij was tevens rustend schoolhoofd.

3. AndrĂŠ Vanhoutte Hij is geboren te Zwevegem op 10 juni 1943 als oudste zoon van een Knokse houthandelaar. Hij is gehuwd met Ginette Gremeaux. Hij is orgelist sinds 1 januari 1975, eerst op de weekdagen en vanaf 1 september 1975 elke dag. Hij was beroepshalve onderwijzer, aanvankelijk in de Kouterschool en later tot aan zijn pensionering op 1 september 1999 in de gemeentelijke centrumschool. Hij stond ook aan de wieg bij de geboorte van het Maria Bernardakoor op 20 februari 1974 en is sinds het overlijden van MariĂŤtte Herman op 28 september 1978 dirigent van het koor.

Orgelist van het Maria Bernardakoor : Piet Vanhoutte Hij is geboren te Kortrijk op 15 augustus 1976. Hij is gehuwd met Loetje Struyve. Hij bespeelt sinds 1994 het orgel tijdens de optredens van het Maria Bernardakoor.

54


Jeanne Vanhoutte

Jozef Libbrecht

AndrĂŠ Vanhoutte

Piet Vanhoutte

55


Hoofdstuk 5: HET KERKELIJK BESTUUR. 1. Decuypere Raymond Octaaf Geboren te Zwevegem op 6 november 1873. Overleden te Knokke op 14 januari 1953. Landbouwer. Was voorzitter van bij de oprichting tot aan zijn dood.

2. Hanssens Paul Geboren te Gullegem op 3 januari 1910. Overleden te Kortrijk op 11 februari 1985. Echtgenoot van Demeestere Hilda. Nijveraar. Was secretaris van bij de oprichting. Volgde Decuypere Raymond op als voorzitter bij diens overlijden.

3. Verhamme Arthur Geboren te Sint-Lodewijk (Deerlijk) op 14 juni 1878. Overleden te Knokke op 11 november 1938. Echtgenoot van Iserbyt Anna. Landbouwer. Schatbewaarder van bij de oprichting tot aan zijn overlijden.

4. Desmet Octaaf Geboren te Harelbeke op 11 oktober 1878. Overleden te Knokke op 7 maart 1950. Echtgenoot van Nonckele Helena. Landbouwer. Lid van de kerkraad van bij de oprichting tot zijn overlijden.

5. Vermaut Alo誰s Geboren te Zwevegem op 12 juni 1873. Overleden te Knokke-Moen op 28 maart 1957. Weduwnaar van Ravelingeen Marie. Landbouwer. Aanvankelijk lid van de raad. Volgde Verhamme Arthur op als schatbewaarder tot bij zijn overlijden.

6. Vanhoutte Jules Geboren te Zwevegem op 9 mei 1867. Overleden te Knokke op 28 februari 1946. Echtgenoot van Amandine Veys. Houthandelaar. Lid van de kerkraad in opvolging van Arthur Verhamme vanaf januari 1939.

7. Lietaer Jeroom Geboren te Zwevegem op 2 september 1904. Overleden te Kortrijk op 12 april 1982. Echtgenoot van Verhamme Clara. Handelaar. Lid van de kerkraad in vervanging van Vanhoutte Jules vanaf maart 1946.

8. Desmet Jules Geboren te Heestert op 24 april 1914. Overleden te Kortrijk op 9 september 1995. Echtgenoot van Agnes Verhamme. Landbouwer. Lid van de kerkraad in opvolging van zijn vader Desmet Octaaf tot april 1966 toen hij zijn hofstede verliet en naar Bossuit trok.

56


57


9. Dewitte Jules Geboren te Heestert op 13 augustus 1900. Overleden te Kortrijk op 5 juni 1976. Echtgenoot van Vandeburie Madeleine. Landbouwer. Was lid van de kerkraad in opvolging van Decuypere Raymond Octaaf.

10. Vermaut Marcel Geboren te Zwevegem op 13 februari 1913. Overleden te Knokke-Moen op 12 oktober 2000. Echtgenoot van Paula Desmedt. Landbouwer. Lid van de kerkraad. Volgde Paul Hanssens op als voorzitter. Vereremerkt met het gulden ereteken van Sint Donatianus.

11. Gabriël Marcel Geboren te Zwevegem op 26 april 1929. Echtgenoot van Leona Valys. Handelaar. Volgde Desmet Jules op als lid van de kerkraad en is sinds 2002 in opvolging van Marcel Vermaut voorzitter.

12. Wyseur Arséne Geboren te Rekkem op 20 april 1930. Overleden te Leuven op 10 oktober 1998. Echtgenoot van Dermaut Jeannine. Landbouwer. Lid van de kerkraad ter vervanging van Dewitte Jules.

13. Vanhoe Aloïs Geboren te Waregem op 17 mei 1927. Echtgenoot van Adams Cecile. Arbeider. Lid van de kerkraad ter vervanging van Lietaer Jeroom.

14. Crevits Johan Geboren te Ardooie op 20 april 1950. Echtgenoot van Rita Degrendel. Huisdokter. Lid van de kerkraad ter vervanging van Paul Hanssens.

15. Vandaele Herman Geboren te Waregem op 5 augustus 1950. Echtgenoot van Marie-Rose Deconinck. Lid van de kerkraad ter vervanging van Aloïs Vanhoe.

16. Geeraert Filip Geboren te Kortrijk op 23 maart 1959. Licentiaat economische wetenschappen. Lid van de kerkraad ter vervanging van Wyseur Arsène vanaf maart 1997 tot aan zijn vertrek naar het buitenland op 12 september 2000.

17. Vancauwenberghe Jef Geboren te Zwevegem op 17 oktober 1947. Echtgenoot van Persyn Kristine. Bediende. Lid van de kerkraad ter vervanging van Vermaut Marcel vanaf maart 1999.

58


59


18. Cosaert Ann Geboren te Zwevegem op 25 december 1963. Echtgenote van Lucien Dewaegeneere. Handelsbediende. Lid van de kerkraad vanaf oktober 2000 ter vervanging van Geeraert Filip.

Oud-leden van de kerkraad.

60


Jules Vanhoutte

Aloïs Vermaut

Arthur Verhamme

Paul Hanssens

Marcel Vermaut

Jules Desmet

Arsène Wyseur

Aloïs Vanhoe

61


15 juni 1952: H. Vormsel. L-R: Jules Desmet, Aloïs Vermaut, Clara Verhamme (vormselmeter), Raymond Octaaf Decuypere en Jeroom Lietaer

September 1999: bij het afscheid van E. H. José Lefevere. L-R: Herman Vandael, E. H. José Lefevere, Claude Vanwelden, Filip Geeraert, Jef Vancauwenberghe en vooraan Marcel Gabriël

62


21 november 1993: Kerkraad bij de aanstelling van E. H. José Lefevere. L-R: Herman Vandael, Marcel Gabriël, Marcel Vermaut, Johan Crevits en Arsène Wyseur.

Kerkraad in januari 2003: Johan Crevits, E. H. Dominiek Vercruysse, Herman Vandael, Ann Cosaert en zittend: schepen Claude Vanwelden, Marcel Gabriël en Jef Vancauwenberghe.

63


Hoofdstuk 6: GEESTELIJKEN EN ZENDELINGEN. 1. Surmont Octavus Julianus Hij is geboren te Zwevegem – Knokke op 21 augustus 1869 als oudste zoon van CharlesLouis en Appolonia Esquenet. Hij werd priester gewijd op 29 juni 1894. Hij werd condjuctor benoemd te Avecapelle op 10 april 1895, onderpastoor te Outrijve op 10 mei 1896, onderpastoor te Ichtegem op 22 februari 1907, pastoor te Vladslo op 16 april 1923 en te Hertsberge op 18 april 1928. Hij verongelukte per fiets te St. Andries Brugge op 17 september 1929.

2. Surmont Arthur Hij is geboren te Zwevegem – Knokke op 28 september 1877 als tweede zoon van Charles-Louis en Appolonia Esquenet. Hij legde zijn geloften af bij de missionarissen van Scheut op 8 september 1897. Hij werd priester gewijd op 13 juli 1902. Hij vertrok als missionaris op 12 september 1904 naar zijn missiegebied in China. In 1909 werd hij teruggeroepen naar België om bij de orde van Scheut tot 1930 de leiding te nemen over de nieuwe novicen. Binnen de kloosterorde van Scheut kwam er een strijd tussen de conservatieven en de progressieven. Als concervatief verloor hij het pleit en werd gevraagd of gedwongen om zijn taak opnieuw op te nemen in zijn vroeger missiegebied in China. Hij kreeg er bij zijn volgelingen de bijnaam ‘de levende heilige’. Hij werd getroffen door darmkanker en na een slepende ziekte overleed hij in Peking op 8 december 1937. OP 9 november 1937 nam hij per brief afscheid van zijn familie en geliefden.

3. Steelandt Rachel Zij is geboren te Deerlijk op 8 maart 1901 als dochter van Steelandt Adolf en Marie Depoortere. Zij woonde in de Ellestraat 104. Ze werkte als spoelster in de weverij Vancauwenberghe. Ze trad binnen in het klooster in 1923 bij de zusters van Pittem. Ze werd geprofest te Pittem op 14 juni 1926 en kreeg er de kloosternaam van Zuster Hedwige. In 1928 vertrok ze per boot naar haar missiegebied Kayeye in Congo. De tocht duurde drie weken. In de brousse zette ze zich in voor de verzorging van melaatsen. Daarna verbleef ze nog in Lukonzolwa, Luabo en Kamina-Base. Daar maakte ze zich verdienstelijk in de keuken. In de woelige periode van 1960 werd ze gered door een boy die bij haar werkte in de keuken. Door zijn tussenkomst werd ze niet vermoord zoals vele anderen. Ze bleef in Congo tot haar gezondheid het niet meer toeliet. In 1968 kwam ze terug naar België. Ze overleed te Roeselare op 16 februari 1982.

4. Surmont Jozef Hij is geboren te Zwevegem-Knokke op 16 maart 1914 als zoon van Hector en Waignein Febronie. Zijn vader Hector was de jongste broer van Octavus en Arthur. Hij woonde tot de komst van de zusters in de boerderij bij zijn ouders waar later een klooster werd van gemaakt. Daarna recht tegenover het klooster. Hij werd priester gewijd te Combrai in Frankrijk. Hij deed zijn plechtige eremis te Knokke op 14 juli 1946. De mis werd voorafgegaan door een feeststoet door de straten van Knokke. Hij is momenteel op rust inhet rustoord St. Godelieve te Gistel.

64


Arthur Surmont

Zuster Hedwige (Rachel Steelandt)

65


5. Maroy Antoinette Zij is geboren te Moen – Knokke op 7 september 1918 als dochter van Frans-Georges en Odila-Zozima Vandeputte. Zij woonde bij haar ouders op de hofstede in de Langestraat. Zij begon als onderwijzeres in de vrije Sint-Niklaasschool te Zwevegem. Na één jaar maakte zij in 1938 de opstart mee van de Kappaertschool als wijkafdeling van de St. Niklaasschool. Zij bleef er tot 9 december 1946, de dag dat zij te Opbrakel in het klooster van de H. Franciscus stapte en voortaan de naam droeg van zuster Esther. Ze bleef als kloosterlinge verder werken in het lager onderwijs gedurende een tiental jaren te Michelbeke en vandaar naar Putte tot ze op rust ging.

6. Deweer Raphaël Hij is geboren te Deerlijk op 2 december 1928 als zoon van Aloïs en Marie Verschuere. Hij woonde toen aan’d’oude Knokkeschool’ in de Ellestraat. Hij was een buurjongen van Rachel Steelandt. Hij legde zijn geloften af als broeder bij de Jezuïeten te Drongen op 24 september 1957. Op 27 juli 1959 vertrok hij per vliegtuig naar zijn eerste missieopdracht in Kisantu in Congo. Voor die gelegenheid werd door een buurtcomité een Vlaamse kermis ingericht op 18, 19 en 20 juli met een opbrengst van 30.000 frank. Later is hij nog in Ruanda en Burundi geweest om uiteindelijk zijn taak als pater af te sluiten in Congo in november 1998. Hij is op rust in het St. Jozefcollege te Turnhout. Hij is altijd gekend geweest als ‘pater – bouwer’. Hij heeft ontelbare gebouwen opgericht in de missiegebieden.

7. Baert Raphaël Geboren te Zwevegem-Knokke op 20 april 1937, zoon van Aloïs en Rachel Vermaut. Hij woonde toen bij zijn ouders in de Kastanjeboomstraat 13. Hij is binnengetreden in het noviciaat van de paters Passionisten te Kruishoutem op 15 augustus 1957 en priester gewijd door Mgr. De Kesel, hulpbisschop van Gent, op 12 juli 1964 te Kruishoutem. Hij deed zijn dankmis te Knokke op 26 juli 1964. Hij is momenteel econoom bij de paters Passionisten te Kortrijk.

8. Deroose Moïse Hij is geboren te Avelgem op 22 januari 1948 als zoon van Aimé en Rachel Rochaert. Hij woonde toen in de Salembierstraat. Op 25 juni 1975 werd hij diaken gewijd. Hij werd priester gewijd te Knokke op zaterdag 17 juli 1976 door Mgr. De Smedt. Eind augustus 1976 werd hij leraar godsdienst benoemd aan het VTI te Waregem. Van 1 september 1986 werd hij benoemd tot directeur sociale promotie aan het VTI te Waregem en enkele jaren werd daaraan de bevoegdheid toegevoegd van de school voor sociale promotie van het H. Hartcollege en van het O.L. Vrouw Hemelvaart instituut (Keukeldam) te Waregem. Vanaf 1 september 1993 werd hij benoemd tot leraar godsdienst aan de bakkerij-, slagerijen hotelschoolTer Groene Poorte te Brugge, waar hij op 1 november 1998 werd aangesteld tot directeur van de internaten en op 29 januari 2002 benoemd werd tot pedagogisch directeur.

66


E. H. Jozef Surmont

Zuster Esther (Antoinette Maroy)

Mo誰se Deroose tussen zijn ouders bij zijn priesterwijding op 17 juli 1976.

67


Raphaël Baert

Raphaël Deweer

Pater-bouwer Raphaël Deweer aan het werk in zijn missie.

68


Hoofdstuk 7: ZANGKOREN 1. Maria Bernardakoor Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van 1974 werd bij pastoor Bossaert de idee geopperd om te Knokke een koor op te richten. André Vanhoutte en juffrouw Mariette Herman deden al in februari een rondvraag. Ook meester Bernard Dewaegheneere droeg zijn steentje bij om een groep samen te krijgen en op 20 maart 1974 werd een stichtingsvergadering gehouden met zevenentwintig aanwezigen. De vergadering besliste het koor de naam ‘Maria-Bernardakoor’ te geven. Een bestuur werd gekozen en André Vanhoutte werd voorzitter. Daarnaast was er nog Paul Hanssens als erevoorzitter, Bernard Dewaegheneere als schatbewaarder en juffrouw Mariette Herman als secretaris en tevens dirigente van het koor. Kathleen Dheedene werd organist. Het eerste optreden van het koor was op Paaszondag 1974. In 1976 werd beslist het koor in een uniform te steken, zoals het een koor past. Met de hulp van het gemeentebestuur, de kerkraad en de erevoorzitter werd stof aangekocht voor het uniform van de vrouwelijke koorleden. Maria Lefebre werd naaister met dienst. Het uniform is onderwijl reeds driemaal gewijzigd. Op 22 september 1978 overleed de eerste dirigente juffrouw Mariette Herman, na een slepende ziekte. Het was een zwarte dag voor het koor. Na overleg binnen de groep werd André Vanhoutte als nieuwe dirigent aangesteld. Hij kan dit jaar terugblikken op 25 jaar dienst als dirigent. André gaf na zijn aanstelling tot dirigent zijn voorzitterstaak over aan mevrouw Marie-José Cottenier. Het koor kende achtereenvolgens de volgende orgelisten : Kathleen Dheedene bij de oprichting, Sonja Dewaegheneere vanaf 1981, Dr. Johan Crevits vanaf 1985, Dr. Felix Deconinck vanaf 1987 en Piet Vanhoutte sinds 1994. Het koor telt vandaag 31 leden en heeft het volgende bestuur : Lode Pottie is voorzitter, Geert Vanhoe is secretaris en penningmeester, André Vanhoutte, Roos Deconinck en Chris Verschuere zijn de bestuursleden.

69


Juffrouw MariĂŤtte Herman

1976: Het Maria-Bernardakoor tijdens een optreden ondzer leiding van dirigente MariĂŤtte Herman

70


2. Het kinderkoor ‘De Meiklokjes’ Het koor werd opgericht in 1976 en bestond uit een dertigtal jongens en meisjes. De eerste dirigent was Eric Saelens, toenmalig leerkracht in de jongensschool te Knokke. Toen hij het in 1990 voor bekeken hield werd hij opgevolgd door Hendrik Vandenbogaerde, de koster van de St-Amanduskerk. Na moeilijkheden in het bestuur werd door voorzitter André Hostyn en secretaris Antoine Walschap op 8 mei 1991 aan alle leden van het koor een schrijven gericht met de mededeling dat de dirigent ontslagen werd en ook als bestuurslid werd geschrapt. Alle repetities en optredens werden voorlopig stopgezet, doch ze werden nooit meer hervat onder de naam ‘De Meiklokjes’.

3. VZW Knoks Jongerenkoor Dit koor werd opgericht na de ontbinding van ‘De Meiklokjes’ op 25 november 1991. Lieve De Coninck werd voorzitster. De leden waren : Marie Cottenier, Marie Jeanne Cottenier, Bernard Declercq, Marcia Deconinck, Flor Naessens, André Pauwels, Els Raepsaet, Johan Vanassche, Hendrik Vandenbogaerde, Marc Vanherpe, André Vanhoutte en Freddy Vannieuwenborgh. Wegens een gebrek aan belangstelling werd het koor ontbonden in januari 1995.

71


Het Maria-Bernardakoor bij het 25-jarig bestaan.

Juli 1985: Het jeugdkoor ‘De Meiklokjes’ tijdens een optreden te Izegem.

72


Hoofdstuk 8: DE JEUGD – MISDIENAARS EN COMMUNICANTEN. De eerste misdienaars gingen tijdens de Goede Week in het dorp van boerderij tot boerderij eieren ophalen als beloning. Op het einde van de dag werden de eieren in de pastorij verdeeld onder alle misdienaars en de pastoor. De misdienaars van het eerste uur stapten graag op met E.H. Thiers om op de afgelegen hoeken van Knokke de laatste sacramenten toe te dienen. Dit was meestal een daguitstap met gezellige halteplaatsen op de terugweg. Dit gebeuren en ook het ‘stroppen’ bij een huwelijk en het mee aan tafel gaan met de familie bij een begrafenis behoren evenwel allemaal tot de folklore. Kort na zijn aankomst te Knokke nam E.H. Dominiek Vercruysse de organisatie van de misdienaars zelf in handen. Hij bouwde de groep jonge meisjes en jongens uit tot een gezellige bende die na hun taak van misdienaar in een ontspannen sfeer met allerhande gezelschapspelen kunnen nagenieten op de zolder van de pastorij. Enkele fotos van communicanten door de jaren geven een beeld van de evolutie in deze gebeurtenissen.

73


10 mei 1962: H. Vormsel. L-R: Christiaan Deloof, E. H. Verhelst, Luc Vanassche, Jules Dewitte, Jean-Pierre Declercq, Mgr. De Smedt, André Raepsaet, Hilda Demeestere, ??

Jean-Pierre Declercq en Marc Vanassche ‘stroppen’ de pasgehuwden Marcel Vandenborre en Yvette Deldaele.

25 mei 1950: H. Vormsel. Vooraan: Paul Libbrecht, Eric Vanassche en Etienne Dewaele. Achter: ??, Mgr. Laridon, Jozef Libbrecht (koster) en E. H. Thiers.

74


12 oktober 1953: Mgr. De Smedt met de misdienaars Eric Speleers, Gilbert Cooleman en Patrick Vanassche ter gelegenheid van de wijding van de hoeksteen van de nieuwe kerk.

26 juli 1964: Dankmis voor de priesterwijdingvan RaphaĂŤl Baert op 12 juli 1964.

1998: De misdienaars met E. H. JosĂŠ Lefevere.

75


Maart 2003: 28 van de 42 misdienaars: Lander Platteeuw, Ruben Platteeuw, Ann Vanhee, Jeroen Bridelance, Emilie Dejaeghere, Audrey Depuers, Wouter Dolfens, Loes Grégoir, Ségolène Leveillé Nizerrolle, Jeroen Lietaer, Matthieu Moreels, Jens Pauwels, Katrijn Platteeuw, Liese Pottie, Koen Pottie, Cham Provost, Tine Vanhee, Elien Vanhee, Glenn Vandevelde, Ruben Vanherpe, Kristina Weedaege, Jonas Dolfens, Thibaud Leveillé Nizerolle, AnneSophie Leveillé Nizerolle, Xavier Moreels, Jolien Pauwels, Bieke Pottie en Margaux Moreels.

76


H. Communie 1948: de meisjes met zuster Marie-HÊlène.

H. Communie 1948: de jongens.

De Heilige Communicanten van 1951.

77


De Heilige Communicanten van 1951.

De eerste communicanten van 1956.

Eerste communie in 1963.

78


De Heilige Communicanten - meisjes - van 1990.

Eerste communie in 2002.

79


Hoofdstuk 9: DE PROCESSIES. Ook in de nieuwe parochie wilde men alle tradities van de kerk nieuw leven inblazen. Zo trokken de Knokse kloosterzusters begin 1939 op bedeltocht om processiekleren te kunnen aankopen. Madame Marie-HÊlène en madame Marie-ClÊmence zamelden zo 22.000 BEF in. Op zondag 11 juni 1939 stapte dan ook de eerste Heilig Hart processie door Knokke met op kop een ruiterij van Knokse boerenzonen. Op zondag 31 mei 1970 kwam de laatste Heilig Hart processie buiten, voor de eerste keer zonder begeleiding van enig muziekkorps. De mooie kleren van de engelen, de bloemenmeisjes e.a. werden (met toestemming) door juffrouw Gilberte, kleuterleidster te Knokke, meegenomen naar haar dorp. Slechts enkele kledingstukken en de vlag van de heilige kindsheid (uit 1962) bleven achter.

80


Let op het torentje van de kapel in de Orveiestraat (links van de ruiters).

11 juni 1939: eerste processie op de wijk Knokke.

De engelenwagen in de feeststoet bij de aanstelling van E. H. Verrecke op 26 april 1953.

81


Processie in 1961.

82


Hoofdstuk 10: ENKELE VERMELDENSWAARDIGE MEDEWERKERS. 1. Demeestere Gilda Geboren te Kortrijk op 4 juli 1913, echtgenote van Hanssens Paul en overleden te Knokke op 11 april 1974. Zij was stichtster en ere-voorzitster van de plaatselijke afdeling van het Kinderwelzijn. Op 10 oktober 1962 stichtte zij ook de missienaaikring op Knokke.

2. Verstraete Karel Geboren te Zwevegem op 30 november 1918 en overleden te Kortrijk op 26 september 1982. Hij was de tweede schoolmeester in de pas opgerichte jongensschool te Knokke. Hij was heel verdienstelijk in de uitbouw van het kerkelijke en sociale leven te Knokke.

3. Gabriël Gerard Geboren te Zwevegem op 9 mei 1905, echtgenoot van Desmet Rachel en overleden te Kortrijk op 15 september 1984. Hij was vanaf het ontstaan van de parochie gedurende tweeëndertig jaar grafdelver.

4. D’Haene Clementia Geboren te Zwevegem op 17 februari 1903, echtgenote van Rogiers Marcel en overleden te Knokke op 17 december 1985. Zij nam samen met haar man gedurende vele jaren de zorg en het onderhoud van het kerkgebouw voor haar rekening.

5. De pastorale werkgroep Werd opgericht door E.H. José Lefevere. Deze werkgroep bestaat op vandaag uit de volgende personen: Deweerdt Godelieve, Hespeel Jacques, Grégoir Francis, Deconinck Roos, Pottie Jan, Persyn Kristine, Pottie Lode, Degrendel Rita en E.H. Dominiek Vercruysse. De werkgroep draagt de parochie en bezint zich over het pastorale en liturgische aspect van de parochie

6. Vandenbogaerde Hendrik Bouwer van de prachtige kapel langs de oude spoorwegbedding (wandelweg) ter gelegenheid van vijftig jaar parochie Knokke.

7. De vele anderen Al wie zich om de parochie bekommert en er zich voor inzet.

83


Gilda Demeestere

Karel Verstraete

Gerard GabriĂŤl

Clementia D’haene

Hendrik Vandenbogaerde met echtgenote en bisschop Vangheluwe.

84


Jacques Hespeel

Francies GrĂŠgoir

Lode Pottie

E. H. Dominiek Vercruysse

Jan Pottie

Godelieve Deweerdt

De pastorale werkgroep 2003

Kristine Persyn

Roos Deconinck

Rita Degrendel

85


Hoofdstuk 11: DE OORLOGSJAREN TE KNOKKE. Citaten uit het parochieboek: … 1940. De oorlog begon den 10 mei: onmiddellijk werden al de scholen gesloten. Reeds de 18 mei kwamen ’n 80 engelsche soldaten toe, die de meisjesschool bezetten; en wijl honderden, ja duizenden vluchtelingen langs hier voorbij trokken op weg naar Frankrijk (o! wat was dat een droevig schouwspel) stelden zij Kannonnen en batterijen op – naar de Schelde gericht – in één lange rij loopende van ’t Baenhout tot boven op het Hoogstraatje (alwaar de inwoners weg moesten) Duitse vliegers kwamen wel boven, doch z’en hebben geen enkele bom gelost op Knokke. ’t Engelsch geschut is geweldig in aktie getreden den woensdag 22 mei (wijl bijna al de inwoners van ‘de plaats’ een schuilplaats hadden gezocht in de ruime kelders der weverij Surmont, waar ze dag en nacht verbleven – en andere in de kelders der villa Hanssens) er kwam nochtans – gelukkiglijk – geen ‘vuur’-antwoord van over de Schelde. Den woensdag namiddag werd heel Moen ontruimd en trok elk langs hier voorbij; en ’t zou ’s anderendaags de beurt van Knokke geweest zijn… maar binst de nacht vlogen de Knokkebrug alsook de ophaalbrug aan de Lettenhofstraat – met helsch gedruisch – de lucht in: de omliggende huizen waren deerlijk toegetakeld, en in school en kapel waren met één slag door den hevigen luchtdruk – al de groote ruiten verbrijzeld. Den donderdag morgen 23 mei (juist den dag waarop de plechtige communie moest plaats hebben) (zij werd later gehouden:den 13 juni) waren al de Engelsche soldaten verdwenen met alles wat ze meegebracht hadden. En te 9 u klauterden de eerste Duitsche soldaten over de vernielde brug, wijl andere over den ‘sous-terrain’ kwamen (daar was wel een groot mijnenveld aangelegd door de Engelschen doch niets was gesprongen). ’s Anderendaags – den vrijdag 24 mei – werd naar hier overgeschoten van aan de Leie: menige obussen ontploften doch slechts één huisje in de Ellestraat (en het was reeds heel bouwvallig en de inwoners – het gezin Coopman-Coquerelle - waren niet thuis) werd onders te boven geworpen …en daarmee was het oorlogsgeweld alhier ten einde. De volgende dagen liepen de straten weer zwart van de vluchtelingen die naar huis terugkeerden en ‘n 60 tal duitsche soldaten bezetten de scholen voor enkele dagen. Tegen 31 mei was de Knokke-brug voorloopig hersteld en in gebruik genomen. Den 7 juni herbegon de bewaarschool; en den maandag 10 juni waren al de klassen volledig weer in gang. Aan de krijgsverrichtingen in het land hebben 81 soldaten van Knokke deelgenomen; na den Wapenstilstand zijn ze allemaal weergekeerd: de eene aanstonds ‘ergens uit België’ de andere uit Frankrijk de meesten uit Duitschland (op 4 oogst waren er nog 26 afwezigen en slechts van 4 had de familie nog geen ‘t minste nieuws ontvangen. De laatste – Jules Desmet – is thuisgekomen einde februari 1941). Slechts één soldaat is achtergebleven: Gerard Verhamme: hij werd gekwetst – reeds den derden dag van den oorlog – te Templeuve bij Namen en werd overgebracht naar Frankrijk maar overleed onderwege en werd begraven te Maubeuge. …

86


... 1943 … Den 6 oktober werd te of rond Gent Albert Garez gefusiljeerd: hij werd opgehaald door de Gestapo den 23 april 1943. Uit de bladen vernemen wij daarover het volgende: ‘Den 25 september werden door het duitsche Krijgsgerecht der Oberfeldkommandantur 750, zweigstelle Brügge, in de gehoorzaal van het assissenhof ten Gerechtshove te Gent 9 personen ter dood veroordeeld, leden van een communistische terreurorganisatie (het Lös genoemd West-Vlaamsch onafhankelijkheids front) die meestal een leidende functie bekleedden. Albert Garez werd lid van het O.F. in 1942 onder deknaam: Marie. Hij was kompagniechef van Moen en kreeg later ook Ootegem toegewezen. Hij was zelf in het bezit van een revolver en ontving herhaaldelijk wapens die hij dan verder doorgaf. Drie spoorwegaanslagen: te Waregem, Vichte en Harelbeke waren zijn deel en verder stroobranden te Heestert. In opdracht transporteerde hij tweemaal munitie en springstoffen. Tijdens het verhoor verklaarde hij geen aanslagen op personen te willen doen; hij beweerde gehandeld te hebben als patriot, zonder ooit te hebben geweten dat hij in een communistisch midden verkeerde.’ Het vonnis werd voltrokken, en nadien werd de familie verwittigd dat ze de kleederen mocht terughalen. In de ondervest werd het laatste woord van Albert weergevonden (zijn brieven werden nooit besteld); daarin staat o.m.: ‘Ik ben valsch van communist beschuldigd. al hetgeen ik gedaan heb is voor de vrijheid van ’t Vaderland. Bid voor mij. Leve ’t Vrije België. Leve de koning. Vaartwel Albert.’ Om reden van den nadienst – die hier den 18 oktober gedaan werd – werd ik den 24 februari 1943 opgeroepen naar de ‘Dienststelle der Sicherheitspolizei’ Graaf de Smet de Nayerplein 16 Gent te 9 u (alwaar Heer Burgemeester Bekaert, die aanwezig geweest was op deze nadienst, enkele dagen vroeger geroepen was geworden) om te vernemen dat ‘am meistens 20 personen’ in zulken dienst mogen toegelaten worden. En er werden 800 gedachtenissen uitgedeeld!!!! … 1944 … De oorlogsjaren te Knokke. Eigentlijke oorlogsgebeurtenissen alhier zijn niet aan te stippen. Na den eersten winter 40-41 hadden de menschen ondervonden dat er kwestie was van zorgen en vooruitzien: en ze hebben de les goed begrepen. Omtrent alle parochianen konden aan hun gewoon werk blijven, doch de loonen mochten niet aangepast worden. Wie bij Mr. Bekaert of in de Elektriciteitscentrale werk hadden, ontvingen nogal veel op den koop toe: ze konden er nog tamelijk door geraken; maar de andere hadden het zoo goed niet: eenigen zijn vrijwillig – of liever door de nood gedwongen – werk gaan zoeken naar Frankrijk en Duitschland; en de overigen hebben een nieuwen stiel aangepakt: het ‘blauwen’kwam op: onze menschen haalden alles bij, en de vreemdelingen – meestal uit de Waalsche Borinage – kwamen het hier afhalen.

87


88


89


Het hevigst is het erop losgegaan in ‘42: er zijn zondagen geweest dat alleen met trein van 1/4 voor 10 u.: minstens 300 ‘borains’ afstapten te Knokke, om zich van allerlei eetwaren te voorzien in de ‘groot-warenhuizen’ alhier. En ’t is misschien wel daaraan te danken dat de trein Kortrijk – Ronse (die doorliep naar Lessen) daaromtrent geheel den oorlog voortgelopen heeft. (Een vrouw bekende mij dat zij op één zondagmorgen juist 4000 fr. zuivere winst gemaakt had, enkel op de aardappelen die zij verkocht had.) Zulks had nochtans ook een nadelige kant: nog al enige van die blauwers vonden den tijd (?) niet meer om hun zondagsplicht te vervullen. In ‘43 was het al ‘crème’ dat de klokke sloeg: heel Knokke ‘stoorde’ er van. En er werd ook nog al wat tabak overgebracht, meest naar Brussel en Antwerpen. Wat de boeren betreft: die konden van de blauwers gemakkelijk hooge prijzen verkrijgen. Ze hebben veel, veel geld gewonnen (waar mede zij meubels en landbouwmachienen aankochten, en hun gebouwen verbeterden.) Maar ik durf niet zeggen dat er onder hen hier echte ‘groote apen’ waren: omtrent overal hebben de gebuurs nog al wel meegedeeld: ten minste als ze ’n beetje wilden er achter zitten, en als ze de moeite nooit ontzagen van veel te ‘loopen’. Er heeft op de parochie geen groote armoede geheerscht: de weelde was natuurlijk weg: maar velen zijn er niet die honger geleden hebben, en koude ook niet: veel kolen werden afgekocht aan de schepen die langs den vaart lagen, en de blauwers brachten er ook mee. M.a.w. onze menschen alhier hebben zo goed mogelijk de oorlogsjaren doorkropen. Ze hebben zo goed mogelijk hun plan weten te trekken (sommigen lieten zelfs hun werk staan om te blauwen in ‘t groot). Maar in ‘44 veranderde de toestand. Ten gevolge der gedurige luchtbombardementen werd het vervoer in het land stilgelegd, en daarmee viel ‘de commerce’ alhier ook stil. De koopers kwamen niet meer af: en door het beperken der electrische drijfkracht werd ook ‘het werk’ bijna op niets teruggebracht. Er ontstond te wege een lastige tijd: een slechte periode kwam in ‘t vooruitzicht. En opeens brak alles los: onverwacht en onvoorbereid: langs den vaart en langs de groote baan Kortrijk – Avelgem werden in 2–3 dagen tijd al de boomen geveld: al de zagen en happen en kapmessen van heel de parochie waren in ’t werk. En de menschen waren maar slecht gesteld: ‘ze zouden van nu voort voor niemand meer zwichten… ‘t zijn nu de boomen… maar dan komen de aardappelen … dan de oogst…’ Gelukkiglijk: den 6 juni had de landing plaats in Frankrijk en alles was met één slag gedaan… er is niets, niets meer gebeurd : de verlossing, het einde naderde. Einde van den oorlog. Van donderdag morgen 31 oogst tot de zaterdag avond 2 september mochten wij den ‘aftocht’ van de Duitschers ‘bewonderen’: bijna zonder onderbreking, door dag en nacht, passeerden ze op de groote baan. De laatste troepen zijn voorbijgetrokken den zondag namiddag van 2 tot 2 1/2 u .. en dan … nog een allerlaatste kleine kolonne rond 5 1/2 u en … ’t was er mee gedaan! W’hadden geheel den oorlog door geen bezetting gekend.. geen enkele bom was hier gevallen: na zoo’n wegdruipen mogen we waarlijk van geluk spreken! Den maandag namiddag 4 september kwam de Belgische vlaggen overal te voorschijn, ook op den toren… en ’s avonds te 7 1/2 kwamen te Knokke twee geblindeerde engelsche auto’s aangereden…’Ze waren daar!’ Heel Knokke was spoedig op de beenen… en ’t waren bloemen … en ’t was zingen en springen … en’t waren Engelsche cigaretten en druppels heel den

90


langen nacht door. En ze vierden allemaal dooreen! Och ja! Ze mochten eens hun hart ophalen… zoo veel te meer dat er op de parochie geen ‘zwarte’ geweest zijn, geen ‘deutsch freundlichen’, geen ‘medewerkers met de vijand’… er moest hier niets geplunderd … niets verwoest worden … de vreugde was algemeen en onverdeeld. De Duitschen zaten wel nog niet verre van hier … maar wij en hebben er geen meer gehoord noch gezien. ‘Te Deum laudamus !’ Op dezen dag zijn nog in Duitschland:  16 arbeiders (de overigen – ’n twintigtal – waren reeds van in ‘43 effen aan thuis gebleven als ze in verlof kwamen.)  3 politieke gevangenen – leden van het O.F - die door de Gestapo afgehaald werden in dezelfde dagen dat Albert Garez weggeleid werd – en van wie geen nieuws afkomt: Gustaaf Depraetere-Baert, Leon Depraetere en Rafaël Delrue.  1 strijder aan ’t oostfront ‘SS Sturmman Omer Vandenbulcke’ die naar Frankrijk was gaan werken en ginder heeft moeten teekenen voor Rusland. Den maandag 13 september hernamen de scholen: uitgenomen het 1ste studiejaar der knechten daar meester André Ryckebosch door de ‘Witte’ opgehaald werd: hij was lid geweest - ’n zekeren tijd althans – van ‘De vlag’. Hij werd voorlopig vervangen door meester Jules Messiaen van Zwevegem. Den 26 oktober heeft Z. Ex. Mgr. Lamiroy het H.Vormsel toegediend in de parochiale kerk van St.Amand te Zwevegem aan 24 kinderen van hier. Den 15 november werd Albert Garez, die gefusiljeerd werd te Gent den 6 oktober 1943 met alle eer begraven te Heestert nevens zijn vader. De begrafenisdienst had plaats aldaar, voor hem en ook voor Albert Desmet van Heestert die den zelfden dag ook werd gefusiljeerd te Gent – Oostacker (op kosten der Gemeente en door toedoen van den O.F.). Op het lijk van A. Garez werd den paternoster teruggevonden welke zijne zuster Maria aan den Duitschen aalmoezenier gegeven had om hem aan Albert te bestellen. … 1945 … Onze afwezige arbeiders zijn allemaal behouden uit Duitschland teruggekeerd. De familie van Omer Vandenbulcke is naar Bellegem verhuisd: Omer die nog leeft heeft vijf jaar gekregen. Op 31 oktober ‘44 werden Rafaël Delrue en Leon Depraetere, politieke gevangenen, met de bijl terechtgesteld. Van Gustaaf Depraetere nog geen nieuws: de dienst voor Leon werd derhalve uitgesteld. In den dienst van Rafaël Delrue waren ruim 800 aanwezigen. Jammer dat er wat kabaal gemaakt werd omdat de bloemen niet in de kerk mochten - communistengedoe! Geheel Knokke keurde het af! …

91


1946 … Op 2° Sinxendag (10 juni) had de plechtige nadienst plaats voor Gustaaf en Leon Depraetere. Ruim 1200 menschen waren aanwezig in den dienst in open lucht op den meisjesschoolkoer. Alles verliep in de beste orde: ook de beruchte ‘O.F.’ mannen der afdeeling Knokke (2 leden: Karel Vandenberghe en Jozef Leenknecht) waren heel gedwee komen vragen hoe alles moest gebeuren opdat er geen de minste storing zou zijn!!! … Tot zover de citaten uit het oorlogsrelaas dat E.H. Thiers neerschreef in het parochieboek.

92


93


Hoofdstuk 12: DE KLOK IN DE TOREN EN DE NIEUWE KLOKKEN. 1. De klok in de toren De Sint Maartenskerk te Kortrijk bezat reeds voor de tweede wereldoorlog een beiaard. Tijdens de oorlog werd hij vernield en waren er verschillende klokken verdwenen.En zo schonk deken Verhelst in 1955 een klok van die beiaard aan Knokke. Later kreeg de Sint Maartenskerk een nieuwe beiaard. De klok weegt 385 kg en staat in do. Op de klok staat volgende tekst te lezen: ‘ME VOCARUNT JOSEPHUM D PETRUS JOSEPHUS DELACROIX ET D THERESIA JOSEPHA VANDALE CONJUGES, ET DONO DEDERUNT ECCLESIAE PASTORE RD EDUARDO SAMYN. CONSULE D HENRICO NOLF – GOETHALS.’ ‘ITE AD JOSEPH SANCTE JOSEPH PATRIAE PATRONE PROCUL. PELLE A’BELGIO QUIDQUID PACEM TOLLERE POSSET.A.L.J. VANAERSCHODT MAJOR SUCCESSOR AL. VANDENGHEYN ME FUDIT LOVANII I865.’ Vrij vertaald betekent dit: ‘Mijnheer Petrus Josephus Delacroix en mevrouw Theresia Josepha Vandale, gehuwden, hebben me Jozef genoemd en ze hebben me geschonken aan de kerk ten tijde van pastoor E.H. Eduard Samyn en van burgemeester de heer Henri Nolf-Goethals.’ ‘Ga naar Jozef: heilige Jozef, patroon van het vaderland, houd ver van België al wat de vrede kan wegnemen. A.L.J. Vanaerschodt, de oudste opvolger van Al. Vandengheyn, heeft me gegoten te Leuven in 1865.’

2. De nieuwe klokken Naar aanleiding van het gouden jubileum van de kerk zullen er in de kerktoren twee klokken worden bijgeplaatst. Enerzijds komt er een zwaardere klok bij, een ‘la-klok’ van zo’n 480 kg. Ze is toegewijd aan de heilige Maria en heeft als toegewijde peter Marcel Gabriël, de voorzitter van de kerkfabriek. Anderzijds komt er ook een lichtere klok, een ‘fa-klok’ van zo’n 120 kg.De beschermheilige is de heilige Bernadette en de ijverige meter is Kristine Persyn, voorzitster van de parochieraad. De klokken worden gegoten in de Nederlandse gieterij Petit en Fritsen. Voor elke klok wordt een uniek gietmodel gemaakt. Het vormproces begint met het maken van een sjabloon voor de binnenkant van de klok en een sjabloon voor de buitenkant. Zo bekomt men een valse klok, die een exacte kopie is van de uiteindelijk te gieten klok. Op basis van deze klok wordt de originele gietvorm gemaakt, waarin het vloeibare klokkenbrons van plusminus 1100 graden Celsius wordt gegoten. Na enkele dagen, wanneer de klok voldoende is afgekoeld, kan ze uit de gietvorm worden genomen. Het laatste dat dan dient te gebeuren is de klok nog wat bijstemmen, zodat een goede grond- en boventoon kan worden bekomen. De klokken zullen, na levering, door klokkenplaatser Noël Opsomer uit Kortrijk in de kerktoren worden bijgeplaatst.

94


Hoofdstuk 13: SLOT. De bedoeling van dit werk is u dichter bij het verleden, heden en toekomst van het Knokse kerkelijke gebeuren te brengen. Naar aanleiding van vijftig jaar kerk te Knokke past het even achterop te kijken wat er geweest is en hoe het is uitgegroeid tot de kerk en de parochie van heden. Ik vond het een eer om mijn passie ‘KNOKKE’ in boekvorm aan te kunnen bieden aan de Knokse kerkgemeenschap. Mogelijks kregen sommige feiten of personen geen of te weinig aandacht. De volmaaktheid is evenwel niet van deze wereld. Dank aan al diegenen die hun steentje hebben bijgedragen dit werk tot stand te brengen door de inbreng van teksten of foto’s. Mijn speciale dank gaat naar André Velghe die de lay-out voor zijn rekening nam. Ons eerste werk over de politie van Groot-Zwevegem was een test en ik hoop dan ook om samen met hem nog drie vervolgverhalen te brengen over ‘Knokke, ons dorp’ met de volgende onderwerpen : ‘Honderd jaar officieel onderwijs’ (te verwachten in 2004) ‘Handel en nijverheid’ en ‘Het verenigingsleven’ Foto’s met betrekking tot deze onderwerpen zijn nog steeds welkom. Luc Vanassche

95


INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD ........................................................................................................................ 3 HOOFDSTUK 1: VOORGESCHIEDENIS VAN KNOKKE. ............................................. 5 HOOFDSTUK 2: HET KERKELIJKE LEVEN TE KNOKKE 1936-2003 ....................... 9 HOOFDSTUK 3: DE PRIESTERS ...................................................................................... 37 1. E.H. Jozef Thiers 1938 – 1953 ...................................................................................................................... 37 2. E.H. Jozef Vereecke I953 – I959 ................................................................................................................... 39 3. E.H. Jozef Verhelst I959 – 1966.................................................................................................................... 43 4. E.H. Frans Bossaert 1966 – 1985. ................................................................................................................. 45 5. E.H. Gerard Lietaer 1985 - 1993 ................................................................................................................... 47 6. E.H. José Lefevere 1993 - 1999 .................................................................................................................... 50 7. E.H. Dominiek Vercruysse 1999 -…............................................................................................................. 52

HOOFDSTUK 4: DE KOSTERS. ......................................................................................... 54 1. Vanhoutte Jeanne........................................................................................................................................... 54 2. Libbrecht Jozef .............................................................................................................................................. 54 3. André Vanhoutte ........................................................................................................................................... 54 Orgelist van het Maria Bernardakoor : .............................................................................................................. 54 Piet Vanhoutte ................................................................................................................................................... 54

HOOFDSTUK 5: HET KERKELIJK BESTUUR. ............................................................. 56 1. Decuypere Raymond Octaaf .......................................................................................................................... 56 2. Hanssens Paul ................................................................................................................................................ 56 3. Verhamme Arthur .......................................................................................................................................... 56 4. Desmet Octaaf ............................................................................................................................................... 56 5. Vermaut Aloïs ............................................................................................................................................... 56 6. Vanhoutte Jules ............................................................................................................................................. 56 7. Lietaer Jeroom ............................................................................................................................................... 56 8. Desmet Jules .................................................................................................................................................. 56 9. Dewitte Jules ................................................................................................................................................. 58 10. Vermaut Marcel ........................................................................................................................................... 58 11. Gabriël Marcel ............................................................................................................................................. 58 12. Wyseur Arséne ............................................................................................................................................ 58 13. Vanhoe Aloïs ............................................................................................................................................... 58 14. Crevits Johan ............................................................................................................................................... 58 15. Vandaele Herman ........................................................................................................................................ 58 16. Geeraert Filip ............................................................................................................................................... 58 17. Vancauwenberghe Jef .................................................................................................................................. 58 18. Cosaert Ann ................................................................................................................................................. 60 Oud-leden van de kerkraad. ............................................................................................................................... 60

HOOFDSTUK 6: GEESTELIJKEN EN ZENDELINGEN. .............................................. 64 1. Surmont Octavus Julianus ............................................................................................................................. 64 2. Surmont Arthur .............................................................................................................................................. 64 3. Steelandt Rachel ............................................................................................................................................ 64 4. Surmont Jozef ................................................................................................................................................ 64 5. Maroy Antoinette........................................................................................................................................... 66 6. Deweer Raphaël............................................................................................................................................. 66 7. Baert Raphaël ................................................................................................................................................ 66 8. Deroose Moïse ............................................................................................................................................... 66

HOOFDSTUK 7: ZANGKOREN ......................................................................................... 69 1. Maria Bernardakoor....................................................................................................................................... 69 2. Het kinderkoor ‘De Meiklokjes’ .................................................................................................................... 71 3. VZW Knoks Jongerenkoor ............................................................................................................................ 71

i


HOOFDSTUK 8: DE JEUGD – MISDIENAARS EN COMMUNICANTEN. ................ 73 HOOFDSTUK 9: DE PROCESSIES. ................................................................................... 80 HOOFDSTUK 10: ENKELE VERMELDENSWAARDIGE MEDEWERKERS. .......... 83 1. Demeestere Gilda .......................................................................................................................................... 83 2. Verstraete Karel ............................................................................................................................................. 83 3. Gabriël Gerard ............................................................................................................................................... 83 4. D’Haene Clementia ....................................................................................................................................... 83 5. De pastorale werkgroep ................................................................................................................................. 83 6. Vandenbogaerde Hendrik .............................................................................................................................. 83 7. De vele anderen ............................................................................................................................................. 83

HOOFDSTUK 11: DE OORLOGSJAREN TE KNOKKE. ............................................... 86 HOOFDSTUK 12: DE KLOK IN DE TOREN EN DE NIEUWE KLOKKEN. .............. 94 1. De klok in de toren ........................................................................................................................................ 94 2. De nieuwe klokken ........................................................................................................................................ 94

HOOFDSTUK 13: SLOT....................................................................................................... 95

ii

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement