Page 1

LAMPIRAN 1 SOAL SELIDIK FASA ANALISIS Tandakan ( _/ ) jika YA dan ( X ) jika tidak. No. Soalan   1   Adakah   anda   pernah   mengikuti   LADAP   Frog   VLE   pada   tahun  2012?   2   Adakah   anda   sudah   tahu   cara-­‐cara   menggunakan   Frog   VLE?   3   Adakah  anda  menggunakan  Frog  VLE  dalam  PdP?   4   Adakah   anda   bersemangat   untuk   menggunakan   Frog   VLE  dalam  PdP?   5   Adakah   anda   bersetuju   sekiranya   LADAP   Frog   VLE   diadakan  sekali  lagi?  

YA  

TIDAK  

 

 


LAMPIRAN 2 SOAL SELIDIK FASA ANALISIS Tandakan ( _/ ) jika YA dan ( X ) jika tidak. No. Soalan   1   Adakah   anda   pernah   mengikuti   LADAP   Frog   VLE   pada   tahun  2012?   2   Adakah   anda   boleh   mengubah   suai   dashboard   peribadi   andai?   3   Adakah  anda  boleh  menghasilkan  site  pembelajaran  ?   4   Adakah   anda   boleh   menghantar   tugasan   kepada   murid   anda?   5   Adakah   anda   memahami   secara   keluruhuhan   penggunaan  Frog  VLE?  

YA  

TIDAK  

 

 


LAMPIRAN 5 PENILAIAN LAPANGAN DASHBOARD PERIBADI BIL 1 2 3 4 5

PERKARA Tajuk Laman Kalendar Pengenalan diri guru Jadual waktu mengajar & subjek ajar Pautan Berinformasi

ADA

TIADA

CATATAN

SENARAI SEMAK SITE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6

PERKARA Tajuk Laman Objektif Pembelajaran Pengenalan kepada topik Kandungan Latihan / Tugasan / Kuiz Pengkayaan ( Video / gambar / lain-lain )

Ulasan :

Disemak oleh : Tandatangan : Tarikh :

ADA

TIADA

CATATAN


LAMPIRAN 6 UJIAN RINTIS ( KETUA PANITIA ) DASHBOARD PERIBADI BIL 1 2 3 4 5

PERKARA Tajuk Laman Kalendar Pengenalan diri guru Jadual waktu mengajar & subjek ajar Pautan Berinformasi

ADA

TIADA

CATATAN

TIADA

CATATAN

DASHBORD PANITIA BIL 1 2 3 4 5 6

PERKARA Tajuk Laman Kalendar Ahli Panitia Sukatan Pelajaran / Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran Tahunan Aktiviti Panitia

ADA

SENARAI SEMAK SITE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6

PERKARA Tajuk Laman Objektif Pembelajaran Pengenalan kepada topik Kandungan Latihan / Tugasan / Kuiz Pengkayaan ( Video / gambar / lain-lain )

Ulasan : Disemak oleh : Tandatangan : Tarikh :

ADA

TIADA

CATATAN


LAMPIRAN 7 JADUAL PERLAKSANAAN BENGKEL PENGGUNAAN FROG VLE FASA 1 Tarikh : 18 April 2013 Hari : Khamis Masa : 2.00 petang – 5.00 petang Tempat : Bilik Komputer 2 Pengajar : Semua guru Frog Champion SKBUD4

Tajuk Tajuk  1  :  Menginspirasi  Perubahan   Tajuk  2  :  Pengenalan  kepada  Projek  1BestariNet   Tajuk  3  :  Bagaimana  Membentuk  Pasukan  Frog  Anda   Tajuk  4  :  Gambaran  Keseluruhan  Frog  VLE   Tajuk  5  :  Bagaimana  Mengedit  Dashboard  Anda   Rehat   Tajuk  6  :  Bagaimana  menggunakan  Kalendar  Anda   Tajuk  7  :  Gambaran  Keseluruhan  Booking  Calendar   Tajuk  8  :  Bagaimana  menghasilakan  Folder  dan  Memuat  turun   fail   Tajuk  9  :  Bagaimana  Menghasilkan  Sumber  Pembelajaran   Sesi  Imbasan  /  Soal  Jawab   JUMLAH  MASA  

Masa 10  minit   10  minit   15  minit   20  minit   30  minit   10  minit   15  minit   10  minit   20  minit   30  minit   10  minit   180  MINIT  


JADUAL PERLAKSANAAN BENGKEL PENGGUNAAN FROG VLE FASA 2 Tarikh : 25 April 2013 Hari : Khamis Masa : 2.00 petang – 5.00 petang Tempat : Bilik Komputer 2 Pengajar : Semua guru Frog Champion SKBUD4

Tajuk Tajuk  10  :  Bagaimana  Berkongsi  Sumber  Pembelajaran   Tajuk  11  :  Bagaimana  Mengakses  Emel  anda   Tajuk  12  :  Mengkaji  Cara  Pembelajaran  Pelajar  Abad  ke-­‐21   Tajuk  13  :  Bagaimana  Menghasilkan  Sumber  Pembelajaran   sebagai  Tugasan   Tajuk  14  :  Bagaimana  Menghantar  Sumber  Pembelajaran   sebagai  Tugasan   Rehat   Tajuk  15  :  Bagaimana  Menyemak  Tugasan   Tajuk  16  :  Bagaimana  Menggunakan  Dashboard  Sekolah  untuk   Komunikasi   Tajuk  17  :  Bagaimana  Menghasilkan  Sebuah  Forum   Perbincangan   Tajuk  18  :  Pengenalan  Kepada  Frog  Community  Site   Bengkel  Penghasilan  Site  (  dalam  Panitia  )  dan  Pembentangan   Site   Rumusan  dan  Penutup   JUMLAH  MASA  

Masa 20  minit   10  minit   10  minit   20  minit   20  minit   10  minit   15  minit   10  minit   10  minit   10  minit   35  minit   10  minit   180  MINIT  


LAMPIRAN 8 BORANG MAKLUM BALAS BENGKEL PENGGUNAAAN FROG VLE Tandakan ( _/ ) jika YA dan ( X ) jika tidak. No. Soalan   YA   TIDAK   1   Adakah  bengkel  ini  menepati  jangkaan  anda?       2   Kandungan  bengkel  adalah  teratur  dan  mudah  difahami.       3   Adakah   kualiti   penyampaian   fasilitator   memudahkan       anda  memahami  kandungan  bengkel  ini?   4   Adakah   fasilitator   mempunyai   kepakaran   yang       membantu   anda   memahami   kandungan   kursus   ini   dengan  baik  dan  berkesan?   5   Adakah  fasilitator  boleh  memberi  bantuan  dan  dorongan       kepada   peserta-­‐peserta   untuk   menggunakan   pengetahuan   dan   kemahiran   yang   diperolehi   dalam   bengkel  ini?   6   Dapatkah   anda   mempraktikkan   kemahiran   yang   telah       anda  pelajari  dalam  tugas  harian  anda  sebagai  guru?   7   Adakah  anda  bersetuju  sekiranya  bengkel  ini  diteruskan       pada   masa   akan   datang   dengan   mengkhusus   kepada   tajuk-­‐tajuk  tertentu  sahaja?*   *contoh tajuk seperti : Pembinaan Sumber Pembelajaran, Bagaimana menghasilkan tugasan dan lain-lain. Berikan cadangan anda unda untuk memperbaiki bengkel ini pada masa akan datang. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________


LAMPIRAN 9 BORANG MAKLUM BALAS KANDUNGAN BENGKEL PENGGUNAAAN FROG VLE Tandakan ( _/ ) jika YA dan ( X ) jika tidak. No. Soalan   1   Adakah  anda  memahami  kandungan  bengkel  ini  dengan   mendalam?   2   Adakah   panduan   yang   disediakan   membantu   anda   memahami  kandungan  kursus  dengan  lebih  baik?   3   Adakah   Site   Panduan   Frog   VLE   (   Guru   )   mudah   diakses   dan  berguna  kepada  anda?   4   Adakah   anda   sudah   boleh   menghasilkan   site   sumber   pembelajaran  anda  sendiri?   5   Adakah   anda   sudah   boleh   menghasilkan   tugasan   dan   berkongsi  tugasan  tersebut  dengan  murid?  

YA

TIDAK  

Berikan cadangan anda unda untuk memperbaiki kandungan bengkel ini pada masa akan datang. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Lampiran Addi  
Lampiran Addi  

Lampiran Adddie

Advertisement