Page 1

FASA 5 : PENILAIAN 5.1

Alat Pengukuran Tahap Penilaian Tahap 1 Persepsi Tahap 2 Pembelajaran Tahap 3 Prestasi

5.2

Alat Pengukuran Rasional Soal Selidik Mudah untuk mengenal pasti persepsi peserta Lampiran 8 terhadap bengkel yang dijalankan Soal Selidik Mudah untuk mengetahui tahap kefahaman peserta Lampiran 9 terhadap isi pelajaran dalam bengkel yang dijalankan Kuiz Mudah mengetahui tahap penerimaan dan Atas talian kefahaman peserta terhadap isi pelajaran selepas bengkel dijalankan

Pelan Penilaian

Â


5.3

Dapatan Penilaian dan Cadangan Penambahbaikkan

Dapatan daripada penilaian yang dijalankan menunjukkan hasil berikut : a.

Persepsi peserta terhadap keseluruhan bengkel No. Soalan   1   Adakah  bengkel  ini  menepati  jangkaan  anda?   2   3   4   5  

6 7  

YA TIDAK   45   4   orang   orang   Kandungan   bengkel   adalah   teratur   dan   mudah   48     1   difahami.   orang   orang   Adakah   kualiti   penyampaian   fasilitator   45   4   memudahkan   anda   memahami   kandungan   orang   orang   bengkel  ini?   Adakah   fasilitator   mempunyai   kepakaran   yang   47   2   membantu   anda   memahami   kandungan   kursus   orang   orang   ini  dengan  baik  dan  berkesan?   Adakah   fasilitator   boleh   memberi   bantuan   dan   47   2   dorongan   kepada   peserta-­‐peserta   untuk   orang   orang   menggunakan  pengetahuan  dan  kemahiran  yang   diperolehi  dalam  bengkel  ini?   Dapatkah  anda  mempraktikkan  kemahiran  yang   45   4   telah   anda   pelajari   dalam   tugas   harian   anda   orang   orang   sebagai  guru?   Adakah   anda   bersetuju   sekiranya   bengkel   ini   48   -­‐   diteruskan   pada   masa   akan   datang   dengan   orang   mengkhusus   kepada   tajuk-­‐tajuk   tertentu   sahaja?*  

Cadangan untuk penambahbaikkan : i-

Masa yang diperuntukkan lebih panjang terutamanya dalam tajuk yang berkaitan dengan pembinaan sumber pembelajaran supaya peserta lebih memahami dan boleh menghasilkan sumber pembelajaran dengan lebih baik dan teratur.

ii-

Peserta dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil dan setiap ‘guru champion frog’ akan membantu kumpulan dengan lebih terus dan cepat.

iii-

Peserta diberi masa yang lebih panjang untuk bertanya soalan kepada fasilitator dan bimbingan diberikan terus selepas peserta bertanyakan soalan.

iv-

Sesi ‘coaching’ dijalankan bukan hanya semasa bengkel atau LADAP


tetapi juga dilaksanakan secara berterusan pada hari-hari biasa. v-

Jawatankuasa Frog VLE sekolah mestilah menyediakan jadual bimbingan berterusan kepada semua guru tentang Frog VLE pada hari-hari biasa.

b. Penerimaan peserta terhadap kandungan bengkel No.   1   2   3   4   5  

Soalan Adakah   anda   memahami   kandungan   bengkel  ini  dengan  mendalam?   Adakah   panduan   yang   disediakan   membantu   anda   memahami   kandungan   kursus  dengan  lebih  baik?   Adakah   Site   Panduan   Frog   VLE   (   Guru   )   mudah  diakses  dan  berguna  kepada  anda?   Adakah   anda   sudah   boleh   menghasilkan   site  sumber  pembelajaran  anda  sendiri?   Adakah   anda   sudah   boleh   menghasilkan   tugasan   dan   berkongsi   tugasan   tersebut   dengan  murid?  

YA 40   orang   48   orang  

TIDAK 9  orang  

49 orang   30   orang   30   orang  

-­‐

1 orang  

19 orang   19  orang  

Cadangan untuk penambahbaikkan : i.

Tajuk-tajuk penting seperti Penghasilan Sumber Pembelajaran, Menghasilkan Tugasan, Menyemak Tugasan perlu diberi tumpuan lebih kerana agak teknikal dan sukar.

ii.

Ketua Panitia perlu mahir terlebih dahulu berbanding guru lain supaya dapat memberi bimbingan apabila diperlukan bukan hanya ‘guru champion frog’ sahaja.

iii.

Dongle YES perlulah diberikan kepada setiap panitia untuk memudahkan penghasilan sumber pembelajaran dijalankan.

iv.

Bengkel khas untuk penghasilan sumber pembelajaran perlu dijalankan sekurang-kurangnya enam ( 6 ) jam untuk lebih mahir.

5.4

Kesimpulan Gambar-gambar berikut menunjukkan dapatan daripada analisis di laman Frog VLE sendiri yang menunjukkan kesan sebelum dan selepas bengkel dijalankan :


Penggunaan Frog  VLE  sebelum   bengkel  dijalankan  –  4  orang  

Penggunaan Frog  VLE  selepas   bengkel  dijalankan    

 

Pembinaan  Site  sebelum  bengkel  dijalankan  

Pembinaan Site  sebelum  bengkel  dijalankan  

     

Berlaku peningkatan   jumlah   penggunaan   Frog   VLE   dan   pembinaan   site  

oleh guru-­‐guru   di   SK   Bandar   Utama   Damansara   (   4   )   selepas   bengkel   ini   dijalankan.  Ini  menunjukkan  bahawa,  kesan  daripada  bengkel  yang  dilaksanakan   guru-­‐guru  sudah  boleh  menggunakan  Frog  VLE  dengan  lebih  berkesan.    

FASA PENILAIAN  
FASA PENILAIAN  

FASA PENILAIAN MODEL ADDIE

Advertisement