Issuu on Google+

P a r t ed e l E q u i p o Par ai nc r ement art ant ol as vi s i t asalMus eodeRi verc omo els ent i dodeper t enenc i adel os hi nc hasdelc l ubs ec ol oc ar ánuna c ámar ayunf ondodec r oma par aquel aper s onas al gaenl a f ot odes uel ec c i ónc omopar t e delequi pooc omos i i nt er ac t uar ac onunj ugadoren par t i c ul ar . E s t asf ot os s epueden i mpr i mi r almoment oys es ubi r ánaun al búm enF ac ebook.


Parte del equipo