Page 1

blogger คืออะไร Blogger เป็ นอีกหนึ่งบริ การของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพ้ืนที่สาำ หรับเขียนเรื่ องราวต่าง ๆ ที่คุณต้องการใน ลักษณะของ Webblog บริ การเหล่า นี้ คุ ณสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่ มีค่ าใช้จ่ า ย สำา หรั บ คนที่ อ ยากมี เว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมีค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุ ณได้ หากคุณต้องการใช้ blogger เพียงแค่ สมัคร Gmail ก็สามารถสร้าง blog ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ การสร้ าง blog ด้วย blogger นั้นเชื่ อมโยง พื้นที่เก็บรู ปภาพเข้ากับ picasa ซึ่งเป็ นบริ การด้านภาพถ่าย ทำาให้คุณมีพ้ืนที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรู ปภาพ ที่สมั พันธ์กนั

Webblog กับ Website ต่ างกันอย่ างไร 1.

Website ต้องมี Domain Name และ Hosting เป็ นของตนเอง และเสี ยค่าใช้จ่าย ส่ วน Webblog นั้น เราสามารถสมัครใช้บริ การได้ฟรี แต่เราต้องใช้ Domain ของผูใ้ ห้บริ การ Webblog นั้น ๆ อยูใ่ นชื่อ domain ของเราด้วย เช่น http://ninetechno.blogspot.com เป็ นต้น 2. Website คุณสามารถสร้างรู ปแบบของเว็บไซต์ได้เองมีความยืดหยุน่ ส่ วน Webblog นั้นมี Template ให้เลือก โดยการเขียน blog ก็จะมีโครงสร้างที่ตายตัวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก 3. Website หากคุณต้องการเขียนเองต้องเรี ยนรู ้ภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษาอยูพ่ อสมควร แต่ Webblog คุณเพียงแค่เรี ยนรู้การใช้งานเล็กน้อยคุณก็สามารถใช้งานได้

Webblog ทำาอะไรได้ บ้าง

1. 2. 3. 4.

ทำาเป็ นเว็บไซต์ส่วนตัว ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่ องเว็บล่ม เขียนเรื่ องราวต่าง ๆ และแบ่งปันให้กบั ผูอ้ ื่น หารายได้กบั google เช่น การเขียนบทความ และนำาโฆษณาของ google มาติดลง webblog ของ ตนเอง

5.

ทำาธุรกิจที่เรี ยกว่า E-commerce ก็พอจะใช้ได้อยูบ่ า้ งครับ รายละเอียดคร่ าว ๆ พอเข้าใจเกี่ยวกับ Blogger กันแล้ว บทความต่อ ๆ ไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานกัน ครับ


ประวัติ Blogger บล็อก (Blog) คือ คำาว่า “Weblog” ถูกใช้งานเป็ นครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือน ธันวาคม ปี 1997 ต่อมามีฝรั่งที่ชอบเรี ยกสั้นๆ ชื่อนาย Peter Merholz จับมาเรี ยกย่อเหลือแต่ “Blog” แทนใน เดือนเมษายน ปี ค.ศ.1999 และจนมาถึงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2003 ทาง Oxford English Dictionary จึงได้บรรจุคาำ ว่า blog ในพจนานุกรม แสดงว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็ น ทางการ บล็อก (Blog) ขึ้นแท่นศัพท์ยอดฮิต อันดับหนึ่ง ซึ่งถูกเสาะแสวงหา ความหมาย ทางพจนานุกรม ออนไลน์ มากที่สุด ประจำาปี 2004 สำานักข่าวเอพีรายงานว่า เว็บไซต์ ดิกชัน่ นารี หรื อ พจนานุกรมออนไลน์ “เมอร์ เรี ยม-เว็บสเตอร์ ” ได้ประกาศ รายชื่อ คำาศัพท์ซ่ ึงถูกคลิก เข้าไปค้นหา ความหมายผ่าน ระบบออนไลน์มากที่สุด 10 อันดับแรกประจำาปี นี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเป็ นของคำาว่า “บล็อก” (blog) ซึ่งเป็ นคำาย่อของ “เว็บ บล็อก” (web log) โดยนายอาเธอร์ บิคเนล โฆษกสำานักพิมพ์พจนานุกรมฉบับ เมอร์ เรี ยม-เว็บสเตอร์ กล่าวว่า สำานักพิมพ์ได้ เตรี ยมที่จะนำาคำาว่า “บล็อก” บรรจุลงในพจนานุกรมฉบับล่าสุ ดทั้งที่เป็ นเล่มและ ฉบับออนไลน์แล้ว แต่จากความต้องการของผูใ้ ช้ที่หลัง่ ไหลเข้ามา ทำาให้เมอร์ เรี ยม-เว็บสเตอร์ ตดั สิ นใจบรรจุคาำ ว่า “บล็อก” ลง ในเว็บไซต์ในสังกัดบางแห่ งไปก่อน โดยให้คาำ จำากัดความไว้วา่ “เว็บไซต์ที่บรรจุ เรื่ องราวเกี่ยวกับบันทึก ส่ วนตัวประจำาวัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของเว็บบล็อกเองด้วย” โดยทัว่ ไป คำาศัพท์ที่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมนั้นจะต้อง ผ่านการใช้งาน อย่างแพร่ หลาย มาไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี ซึ่งหมายความว่าคำาคำานั้นจะต้องถูกนำามาใช้ โดยทัว่ ไปในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั คำาศัพท์ ทางเทคโนโลยีรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ อย่างเช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดซาร์ส ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมภายในระยะเวลาอันสั้น คำาว่า “บล็อก” เริ่ มใช้เป็ นครั้งแรกๆผ่านทางหน้าหนังสื อพิมพ์และนิตยสารเมื่อปี 2542 แต่ผรู ้ วบรวม พจนานุกรมตั้งข้อสังเกตว่าการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งประธานาธิ บดีสหรัฐฯ และการประชุมใหญ่ของ พรรคเดโมแครตและพรรครี พบั ลิกนั เพื่อรับรองชื่อ ผูส้ มัครเข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิ บดีที่ผา่ นมา ทำาให้ ประชาชนชาวสหรัฐฯ ผูต้ ิดตามข่าวสารส่วนใหญ่สนใจ และต้องการทราบความหมายที่แท้จริ งของคำาดัง กล่าว โดยเฉพาะเมื่อคำาศัพท์เหล่านั้นปรากฏเป็ นข่าวพาดหัวตามหน้าหนังสื อพิมพ์ทวั่ ไป นอกเหนือจากคำาว่า “บล็อก” แล้ว คำาศัพท์ที่ติดอันดับถูกเข้าไปค้นหาความหมายสูงสุ ด 10 อันดับแรกประจำา


ปี นี้ได้แก่ “อินคัมเบนท์” (incumbent) ซึ่งหมายถึงผูอ้ ยูใ่ นตำาแหน่ง, “อิเล็กทอรัล” (electoral) หรื อคณะผู ้ เลือกตั้ง ขณะที่บางคำาเป็ นคำาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในอิรัก เช่น “สตอร์ มส” (stroms) ซึ่งมีความหมายว่ าการ โจมตีอย่างรุ นแรง, “อิน-เซอร์เจ้นท์” (insurgent) หรื อกองกำาลังฝ่ ายต่อต้านการปกครอง อิรัก, “เฮอร์ ริเคน” (hurri- cane) ซึ่งหมาย ถึงผลกระทบอย่างรุ นแรง, “เพโลตัน” (peloton) ที่แปลว่ากองทหารขนาดเล็ก และซิ คาด้า (cicada) ซึ่งความหมายตามรู ปศัพท์ แปลว่าจักจัน่

ประโยชน์ ของบล็อก ประโยชน์ ของบล็อก บล็อกเป็ นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้จะดูไม่เป็ นทางการ แต่กเ็ ป็ นพื้นที่ ที่เราสามาร ถ่ายทอดความสามารถ ความสนใจออกมาได้อย่างอิสระ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าบล็อกแห่ งนี้ ได้ มากมาย เช่น เขียนบล็อกเล่าสิ่ งที่สนใจ เช่น สนใจเรื่ องกีฬา ก็มาบอกเรากันหน่อยว่าเล่นกีฬาแล้วเป็ น อย่างไร หรื อ สนใจเรื่ องการออกแบบ เราได้อ่านหนังสื อ หาข้อมูลอะไร เรี ยนรู ้และลองทำาอะไรมาบ้าง แถม ยังเอาผลอ่านตัวเองมาอวดเพื่อนๆ ใน Learners ก็ได้ คะ ตัวอย่ างเช่ น น้อง วงศกฤต เกรี ยงวรกุล เขียน บันทึกเกี่ยวกับการออกแบบไว้ที่บล็อก Designs เขียนบล็อกนำาเสนอการเรี ยนรู ้ของตัวเอง เช่น เกี่ยวกับวิชา ที่เราลงทะเบียนเรี ยน เราก็สามารถเล่าถึงการเรี ยนของเรา โปรเจคหรื องานที่อาจารย์ให้ทาำ เจออะไรที่น่า สนใจ และได้เรี ยนรู้อะไรบ้าง เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น น้อง นาย จักรกฤษณ์ เหมวรรโณ เขียนเล่าถึง ประสบการณ์การทำาโปรเจคที่บล็อก project-H เขียนบล็อกเล่าประสบการณ์ต่างๆ เช่น ได้ไปฝึ กงาน ก็เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทาำ งานในบริ ษทั ต่างๆ หรื อ เอาประสบการณ์การทำางานกลุ่มกับเพื่อนๆ มาบอกเล่ากันก็ได้คะ ตัวอย่างเช่น น้อง * * S.C.Kimberly * * เขียนเล่าประสบการณ์การฝึ กงานไว้ที่บล็อก What an Experience!! นำาเสนอผลงานของตัวเอง เช่น ในวิชาเรี ยนต่างๆ อาจารย์กจ็ ะมอบหมายงานให้ทาำ ทั้งรายกลุ่ม รายคน เราก็ นำาผลงานของเรา มานำาเสนอใน Learner ได้ เช่ นกัน หากมีไฟล์ ข้อมูล หรือไฟล์ ภาพ ก็นำามาใส่ ในไฟล์ อลั บั้ม ได้ เลยคะ ที่เขียนไปข้างบนนั้น เป็ นแค่ตวั อย่างเล็กๆ น้อยๆ นะค่ะ ใครมีตวั อย่างนอกจากนี้ มา comment ไว้ ได้ เลย เพือ่ นๆ จะได้ เข้าไปดูเป็ นตัวอย่างกันง่ ายๆ นะคะ

blogger  

บล็อกเกอร์มีความสำคัญมากต่อวิชาชีพครู

blogger  

บล็อกเกอร์มีความสำคัญมากต่อวิชาชีพครู