Page 1

]qÀ-W-X R-§Ä A-h-Im-i-s¸-Sp-¶nÃ. ]-d-bpw t]m-se £n-{]-km-²y-aà {]-hÀ-¯- \w. sN-¿m-\pÅ-Xv sN-bv-Xn-sÃ-¦n sNmÃm-\p-Å-Xn NnX-e-cn-¡pw. Cu Xn-cn-¨-dn-hv A-\p-`-h-am-bn-am-dp-t¼mÄ BßmÀ-°X hÀ-²n-¡p¶p. ]-¨bm-b Cu ]-c-amÀ-°w DÅn-sem-Xp-¡n apÄIn-co-Sw kz-bw-Np-a-¶ th-en-s¡-«p-IÄ Nm-Sn-¡-S-¶ \m-Sy§-sf AXn-Po-hn-¨v kzmÀ-°-X-bp-sSap-\- ¡qÀ-¸n-¡m-sX Zn-\- cm-{X-§Ä ]mSp-s¸-«v ]-Wn-sb-Sp-¯ B-ßmÀ-°-X am{Xw ssI-ap-X-em¡n-b H-cp ]äw A-Wn-b-d-{]-hÀ-¯- I-cpw A-h-tcm-Sv A-I-a-gn-ªv k-l-I-cn-¨ Øm-]-\- kv-t\- ln-I-tfmSpw I-S-s¸«p-sIm-v X-s¶ ]-d-b-s«. 2010 Pq-sse, 3þmw sk-a-ÌÀ hn-ZymÀ-°n-I-fp-sSa-ebm-f ]T-\ ^-ew C-Xm R-§Ä Hcp a-bq-J-am-bn k-aÀ-¸n¨p-sIm-Åp¶p. t\- scm-sSs\dn-tbm-sS\nkzmÀ-°À-¡v s\-©n-te-äm³ hcpw X-e-apd-¡v A-`n-am-\- ¨mÀ-¯mbv Cu tIm-tf-Pn³ \- dp-a-W-am-bv kp-K-Ô-am-bv H-cp ssI-¯n-cn-bmWo ssI-¸p-kv-XIw. ]-cn-an-Xn-IÄ G-sd-bp-v {]-bm-k-hp-ap-v G-sd a-\- knÂ. ta-·-IÄ G-sd A-h-Im-i-s¸-Sp-¶nÃ. Ip-d-hp-IÄ kZ-bw £-an-¡W-sa¶pw {In-bm-ß-I \nÀ-t±-i-§Ä kv-t\- l-_p²ym \Â-I-W-sa-¶pw A`yÀ-°n¨p-sIm-v a-bq-Jw k-aÀ-¸n-¡p-¶p. F-UnäÀ

Editorial of Malayalam Magazine 2010  
Editorial of Malayalam Magazine 2010  

Malayalam Magazine

Advertisement