__MAIN_TEXT__

Page 1

EPOKSIDNI EMULZIJSKI KISLINOODPORNI KIT ZA LEPLJENJE IN FUGIRANJE KERAMIKE

OPIS:

HERPELIN 500 je pigmentiran dvokomponenten kislinoodporen kit brez topila na osnovi tekoče epoksidne smole s formuliranim aminskim trdilcem. Zaradi svoje posebne nastavitve se v svežem stanju lahko opere z vodo.

PODROČJA UPORABE:

HERPELIN 500 se uporablja za lepljenje in fugiranje kislino-odpornih ploščic na cementne podlage. Vedno se uporablja tedaj, ko se zahteva večja odpornost na obremenitve, kot npr. v industriji alkoholnih in brezalkoholnih pijač, mesni industriji ali splošno v prehrambeni industriji. Prav tako se uporablja v kemični industriji za zaščito lovilcev kemikalij, odpadnih vod, v bolnišnicah, za plavalne bazene in sanitarije, pralnice ter kuhinje.

LASTNOSTI:

HERPELIN 500 je v strjenem stanju odporen na hidrokside, razredčene kisline, raztopine, mineralna olja in alifatske ogljikovodike. Obstojen je na trajne in izmenične temperaturne obremenitve v področju od -30 do +80°C. Kratkotrajno so možne 20-30% višje obremenitve. Dovoljeno je pranje s paro in curki vrele vode.

TEHNIČNI PODATKI:

Razmerje komponent A:B (utežno) Specifična teža (g/cm 3): Čas uporabe pri 10°C (minut): pri 20°C (minut): pri 30°C (minut): Minimalna temperatura za predelavo temp. podlage Pohodnost pri 20°C (h) Dovoljena mehanska obremenitev po (h): Dovoljena maks. Obremenitev po (dnevih): Prostorninski skrček (%): Tlačna trdnost (N/mm 2): Upogibna trdnost (N/mm 2): Linearni skrček (%): E-modul (N/mm2): Termično razteznostni koeficient t (20°C do +40°C) 10-6K Oprijemljivost na beton po odležanju v menjajoči se temperaturi

4:1 ca. 1,7 ca. 90 ca. 45 ca. 30 8°C 16 24 7 ca. 1 79 40 ca. 0,1 8000 40 zlom betona

1


ODPORNOST NA KEMIKALIJE:

KISLINE Mravljična kislina Kromova kislina Ocetna kislina Strojilna kislina Ogljikova kislina Mlečna kislina Fosforna kislina Solitrna kislina Solna kislina Žveplena kislina Vinska kislina Citronska kislina

LUGI Amonijak Apneno mleko Natrijev lug

TOPILA IN OSTALI KEMIJSKI DERIVATI

OSTALO

LEGENDA

PRIPRAVA PODLAGE

Aceton Etanol Antracitno olje Formaldehid Glicerin Sečna snov Kurilno olje Hidravlično olje Kerozin Raztopina kuhinjske soli Fenol Terpentin Testni bencin Vodikov peroksid

Pivo Sadni sokovi Rdeče vino

do 10% do 10% do 10% do 10% nasičena do 10% do 10% do 10% do 36% do 35% do 10% do 10%

0 0 + + + + + + + + + +

koncentriran nasičeno do 50%

+ +

do 40% nasičena

nasičena 2%

do 30%

0 0 0 + + + + + + + + + + +

+ + +

V

0 V V V

V V

V

V

V

+ = odporen 0 = možna kratkotrajna obremenitev (2-3 dni) v = barva bledi

Cementna podlaga mora biti trdna, čvrsta, suha, brez ostankov cementnega mleka, prahu in slabo vezanih delov, brez olja, maščob in drugih nečistoč, katere lahko delujejo kot ločilno sredstvo. Če je potrebno, podlago prej speskamo. Ploščice morajo biti suhe, brez prahu, olja in drugih nečistoč, ki lahko delujejo kot ločilno sredstvo. OPOZORILO: Če ploščice polagamo v cementno malto, mora le-ta predhodno popolnoma vezati to je po približno 28 dneh. Vlaga na površini betona ne sme biti višja od 4%. Globina reže mora biti najmanj 5 mm. Stari cement in nečistoče v področju rež je potrebno temeljito odstraniti, slabo vezane lepljene ploščice pa ponovno zalepiti.

2


NAVODILO ZA UPORABO

Komponenta A (smola) in komponenta B (trdilec) HERPELINa 500 se dobavlja v točno določenem razmerju. Obe komponenti sta proizvedeni v pastozni obliki in različno pigmentirani. Komponento B moramo dodati komponenti A in temeljito premešati, najbolje s spiralnim mešalom na vrtalnem stroju z maks. 300 obr./min. Važno je, da maso intenzivno premešamo in trdilec enakomerno porazdelimo po masi. Obvezno je potrebno mešati tudi ob straneh in iz dna navzgor, tako, da se trdilec enakomerno razdeli tudi v navpični smeri, vse dokler ni masa popolnoma homogene in enakomerne barve. Temperatura obeh komponent pri mešanju mora biti 15 do 20°C. Nikoli ne delamo direktno iz originalne embalaže! Pred uporabo moramo premešani komponenti pretresti v novo čisto posodo in vse skupaj še enkrat dobro premešati.

PORABA MATERIALA

Poraba materiala je odvisna od velikosti in debeline keramičnih ploščic in od širine fug. Izračun porabe je naslednji: globina fuge x širina fuge (v mm) x dolžina fuge po m 2 x specifična teža x 1000 = poraba v kg/m 2

ČIŠČENJE

Takoj po uporabi orodje očistimo z vodo.

SKLADIŠČENJE

V suhem in hladnem prostoru. Temperatura ne sme pasti pod +10°C.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pri delu moramo uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno kremo za kožo. Trdilec ne sme priti v stik s kožo in še posebej ne v oči. Madeže na koži opremo z vodo in milom, če pa slučajno brizgne v oči, jih moramo takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.

ODLAGANJE

Prazno embalažo moramo oddati za to pooblaščeni instituciji in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi. Strjen izdelek lahko odstranimo skupaj z gradbenimi odpadki . Nestrjene, tekoče posamezne komponente, moramo odstraniti pod šifro odpadne snovi 08 02

OPOMBE

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

3


AMAL d.o.o. Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana tel.: 00386 (0)1 200 77 40 faks: 00386 (0)1 200 77 41 www.amal.si

MAREC 2015

4

Profile for AMAL d.o.o.

Herpelin 500  

Herpelin 500  

Profile for amal.si
Advertisement