Page 1

Allehens aandek

publieksjaarverslag


Allehens aandek De economische crisis is in 2009 niet aan de Sociale Dienst voorbij gegaan. Aan het eind van 2008 sloten we nog af met een forse daling van het aantal klanten met een bijstandsuitkering. Begin 2009 werden we geconfronteerd met een ongekende instroom van mensen van wie de tijdelijke arbeidscontracten massaal waren beĂŤindigd. Het jaar 2009 is vooral een jaar geweest waarin onze klanten de economische crisis van dichtbij hebben gevoeld en gemerkt. In alle opzichten zijn zij degene geweest die een antwoord moesten vinden op werkloosheid, terugval in inkomen en schulden.

publieksjaarverslag 2009

Meer mensen deden een beroep op onze regelingen voor lage inkomens en schuldhulpverlening. Al vroeg in het jaar kregen we inzicht in de ernst van de problematiek. Nieuwe doelgroepen meldden zich. Onze inzet was en is erop gericht om mensen zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Ook al zijn de omstandigheden moeilijker geworden, het is het waard al onze capaciteit en middelen hiervoor te blijven inzetten. Geen enkele organisatie in ons werkveld kan op eigen houtje de ontwikkelingen en vragen van de samenleving beantwoorden. Ketensamenwerking en het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak met partners is ook voor de Sociale Dienst steeds meer een noodzaak geworden.

‘Ketensamenwerking is steeds meer een no


De regio in cijfers • De Sociale Dienst Drechtsteden werkt voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. • In de regio wonen bijna 263.000 mensen, daarvan behoren 120.000 mensen tot de beroepsbevolking. De dienst is hiermee in grootte de vijfde Sociale Dienst van Nederland. • In 2009 heeft de Sociale Dienst 182 miljoen euro uitgegeven. De Sociale Dienst Drechtsteden bediende 4.537 klanten Wwb (Wet werk en bijstand), 19.000 klanten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en 1.865 klanten in verband met schuldbemiddeling.

Uitgaven post

totaal 182.001.000

schuld & advies* 84.000

kinderopvang 620.000

minimabeleid 5.939.000 apparaatskosten 28.411.000

* schuldbemiddeling & budgetadvies **participatie (re-integratie, inburgering en educatie) ***Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ****inkomensondersteuning (uitkeringen)

participatie** 36.232.000

alle bedragen zijn in euro’s

Wmo*** 38.599.000

odzaak geworden’

inkomens ondersteuning**** 69.534.000


De result in c

publieksjaarverslag 2009

‘Onze inzet: mensen zo zelfstandig mogelijk laten deelnemen


taten ijfers

• Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar gestegen met 6,35 procent. Dit is ruim 2 procent beter dan het landelijk gemiddelde dat op 8,5 procent ligt. • Doelstelling was dat 35 procent van de klanten die deelnamen aan een traject een baan zou krijgen. Dit percentage is uitgekomen op ruim 22 procent. Het gaat dan om 1.166 klanten die zijn uitgestroomd naar werk. • Doelstelling was dat 100 procent van de mensen met een bijstandsuitkering met arbeidsverplichting deelnam aan een traject. In 2009 nam ruim 94 procent deel aan een traject. • In 2009 zijn 877 mensen met een inburgeringcursus gestart. Dat waren er 177 meer dan verwacht. • Doelstelling was dat 80 procent van de aanvragen voor bijstand en voorzieningen binnen 20 dagen zouden zijn afgehandeld. Dat is gelukt: bijstand 80 procent, bijzondere bijstand bijna 92 procent en Wmo 83 procent. • De budgetten voor het minimabeleid zijn voor 100 procent terecht gekomen bij de mensen voor wie deze gelden bestemd zijn. • De helft van de aanvragen schuldbemiddeling moest worden omgezet in een schuldregeling. Dit is gelukt: van de 295 in behandeling genomen aanvragen, hebben er 155 tot een schuldregeling geleid: ruim 52 procent. 68 procent van de fraudeonderzoeken heeft geleid tot stopzetting van de uitkering. Het streefgetal was 60 procent.

aan de samenleving’

• Ons streven is een klanttevredenheid van minimaal 7 voor onze dienstverlening te scoren. In 2009 is er geen volledig onderzoek naar onze dienstverlening geweest. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat onze klanten de Wmo dienstverlening waarderen met een 7,5. Onze telefonische dienstverlening kreeg ook een 7,5.


Een belangrijk verbeterpunt op het terrein van de dienstverlening had betrekking op de telefonische bereikbaarheid en de bruikbaarheid van het antwoord aan de telefoon. Een team van medewerkers dat diensten draait in het Telefonisch Dienstverlenings Centrum is in 2009 uitgebreid tot 74 personen. Het grotere aantal medewerkers had uiteraard zijn positieve invloed op de wachttijden aan de telefoon. De tevredenheid over de telefonische dienstverlening werd door klanten met een 7,5 gewaardeerd. Het Telefonisch Dienstverlenings Centrum wordt medio 2010 omgezet in een afdeling Klantenservice.

Dienstverlening telefoon: (078) 639 8000 www.socialedienstdrechtsteden.nl


Er is extra gestuurd op de tijdige afhandeling van klachten. Over heel 2009 is 80% van de klachten binnen 6 weken afgehandeld. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2008: toen was slechts 33% van de klachten binnen 6 weken afgehandeld. In 2009 zijn in totaal 86 klachten afgehandeld. Hiervan waren 46 klachten (53%) geheel of gedeeltelijk gegrond. Er zijn in 2009 1.027 bezwaarschriften ontvangen en er zijn in totaal 1.184 bezwaarschriften afgehandeld.

Communicatie Er is veel aandacht besteed aan de informatievoorziening richting werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, Wmo-klanten, werkgevers en intermediaire organisaties. Er zijn vijf edities van de krant “Wij helpen u vérder” verschenen, met nieuws en informatie over werk en inkomen voor klanten van de Sociale Dienst. In juni 2009 werd de eerste uitgave van de krant Zelfstandig Vérder gelanceerd, bestemd voor klanten met één of meerdere individuele Wmo-voorzieningen. De krant aanBod, speciaal gericht op de werkgevers in de regio, is vier keer uitgebracht.

publieksjaarverslag 2009

De folderreeks is geactualiseerd en uitgebreid met twee nieuwe folders over schulden. De meertalige folderreeks over inburgering is uitgebreid met een folder in het Spaans en Papiaments. Ook dit jaar is de Extra geld(t) gids uitgebracht voor mensen met een laag inkomen. Eind 2009 is de vernieuwde website gelanceerd. Op de website zijn alle persberichten, kranten, folders en brochures gemakkelijk en snel te vinden. Ook is flink ingezet op interne communicatie.

‘Zelfstandig Vérder: nieuwe informatiekrant!’

Samenwerkingspartners zijn o.a.: ondernemersverenigingen, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, GGZ...

Klachten & bezwaarschriften


窶連ntwoord op de crisis: een aanpak die leidt tot betere dienstverlening


Participatie Door de stijgende werkloosheid kreeg de Sociale Dienst na een lange periode van daling te maken met een snel stijgend uitkeringenbestand. De gevolgen van de economische crisis lijken de Drechtsteden extra hard te raken. Daarom hebben we een crisisaanpak ingezet. En onze aanpak aan de “poort” leidde tot een betere dienstverlening aan de klant en tot een beter resultaat. In 2009 zijn ongeveer 2.000 uitkeringen beëindigd. Hiervan vonden 1.166 klanten betaald of gesubsidieerd werk. Dit waren er in 2008 nog 846. Een stijging van 38% in een tijd dat werkgevers meer hebben te kiezen. De instroom steeg meer dan de uitstroom. In totaal werd in 2009 aan ongeveer 2.400 klanten een uitkering toegekend. Een jaar eerder waren dat er 1.900. Een stijging van 26%.

Inburgering Inburgeren staat in de Drechtsteden voor participeren. Kennis van de Nederlandse taal en cultuur zijn belangrijke ingrediënten om mee te kunnen doen in onze samenleving. Wie de taal goed spreekt kan makkelijker de taal van de werkvloer spreken, helpen op school, boodschappen doen, studeren enzovoorts. We hebben veel gedaan aan werving van vrijwillige inburgeraars. Er zijn (groeps)intakes georganiseerd en voorlichtingen in buurthuizen en moskeeën.

en een beter resultaat’

In 2009 zijn 877 mensen met een inburgeringtraject gestart. Dat waren er 177 meer dan verwacht.


Fraudeonderzoek De doelstelling dat minstens 60% van de gestarte fraudeonderzoeken leidt tot beĂŤindiging of verlaging van de uitkering is met 68% ruimschoots gehaald. Het gaat om 436 van de 643 onderzoeken. De Sociale Dienst Drechtsteden is steeds beter in staat fraude te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Er is extra geĂŻnvesteerd in de verdere professionalisering van de risicoanalyse, thema-aanpak grijswerk en nieuwe onderzoeksmethoden door middel van internet. Bij handhaving is niet alleen gekeken naar de rechtmatigheid van de uitkering, maar meer en meer ook naar de kansen en mogelijkheden om een klant weer zelfstandig aan het werk te krijgen.

Minimabeleid Het hele budget dat voor het minimabeleid beschikbaar was is gebruikt. In de Drechtsteden zijn ongeveer 9.600 huishoudens met een inkomen niet hoger dan 110% van het minimuminkomen. Hiervan bereiken we er 7.800. (81% van de doelgroep) Een belangrijke steunpilaar van het minimabeleid is de collectieve zorgpolis. Met de IZA Cura Drechtstedenpolis is een goede verzekering voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar. Het SMS-kinderfonds was ook in 2009 een succesvol onderdeel van het minimabeleid. De verstrekkingen voor School-, Muziek- en Sportactiviteiten voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen namen in 2009 met 139.000 toe, dat is 36% meer dan in 2008.

Samenwerkingspartners zijn o.a.: Stichting CliĂŤntenraad Wwb Drechtsteden, Wmo adviesraad, Da Vinci

Medio 2010 hopen we een structurele oplossing te hebben voor het tekort aan kinderopvang.


‘Ambitie: kansen en mogelijkheden creëren voor de klant’

publieksjaarverslag 2009

De Bestuurscommissie legt verantwoording af aan de Drechtraad over het functioneren van de Sociale Dienst Drechtsteden. De Bestuurscommissie bestaat uit: • Wethouder Sociale Zaken Dordrecht: de heer D.A. van Steensel, tevens voorzitter van de Bestuurscommissie • Wethouder Sociale Zaken Papendrecht: de heer H.A. Nieuwstraten • Wethouder Sociale Zaken Zwijndrecht: de heer A.T. Kamsteeg • Wethouder Sociale Zaken Hendrik-Ido-Ambacht: de heer G.B. van der Vlies • Wethouder Sociale Zaken Alblasserdam: de heer P. Verheij • Wethouder Sociale Zaken Sliedrecht: de heer J.A. Lavooij • Directeur Sociale Dienst Drechtsteden: mevrouw Y.S.M. Bieshaar


Colofon Deze publieksversie van het jaarverslag is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden. Tekst: Myriam Hartogs communicatie Sociale Dienst Drechtsteden Concept en vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht Fotografie: G. Rost, D. Elson, D. Ramazani, G. Cinรก en Sociale Dienst Drechtsteden Drukwerk: Scheffer Drukkerij, Dordrecht Oplage: 1000 stuks

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Sociale Dienst Drechtsteden, uw partner in zelfstandigheid

Publieksjaarverslag Sociale Dienst Drechtsteden  

Beknopt jaarverslag voor inwoners Drechtsteden

Publieksjaarverslag Sociale Dienst Drechtsteden  

Beknopt jaarverslag voor inwoners Drechtsteden

Advertisement