Page 1

2012 I DIT LOKALUDVALG


Kære medborger i Amager Vest 2012 har været et specielt år i udviklingen af det lokale arbejde. Københavns Kommune har anmodet hvert lokaludvalg om at fremhæve og udvikle projekter i området, som kan være til gavn for borgerne. På lokaludvalgets forårsseminar for medlemmer og suppleanter fik vi udpeget 14 gode projekter. Hvert projekt fik en tovholder med mandat til at inddrage nye samarbejdspartnere. Flere af vores bydelsprojekter, som nu er fremsat til kommunens budgetforhandlinger, er allerede på tegnebrættet: Amagerbrogade som handelsgade, Havnebadet til gavn for vinterbadefolket, Ørestad Idræts Forening og Metrohaverne. Andre projekter mangler kun få tilpasninger. Ud af vores 14 projekter er 10 fundet direkte egnet til gennemførelse, såfremt vi finder økonomi på budgettet 2013-14. Islands Brygge Udover bydelsplan har vi i 2012 bl.a. bidraget til et nyt forum til udvikling af Vestamager Fælled. Planen arbejder med naturområdet fra Amager Fælled i nord til Kongelunden i syd, måske endda videre til strandengene syd for Dragør.Vi har også taget de første skridt i et forsøg på at samle de sociale boligindsatser til gavn for alle. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde i 2013. Endelig kan du i denne årsberetning læse lidt om de mange gode projekter, vi har støttet igennem året. For lokaludvalget er det vigtigt at kunne støtte projekter, der sætter fokus på den demokratiske dialog og netværksarbejdet i bydelen. I 2013 skal der et endnu stærkere fokus på at inddrage vores borgere med etnisk baggrund. Vi skal i Amager Vest have større glæde af bydelens mangfoldighed, skabe mere fællesskab og flere forbindelser både kulturelt, socialt og i bybilledet. Til slut en stor tak til alle medlemmer af Lokaludvalget samt vores mange samarbejdspartnere. På vegne af Amager Vest Lokaludvalg Lars Rimfalk Jensen Formand 2

Sundholmskvarteret

Sundbyvester

Ørestad


Hvad er Amager Vest Lokaludvalg? Bydelens stemme Amager Vest Lokaludvalg er sat i verden for at styrke nærdemokratiet.Vi er talerør for borgerne i bydelen og arbejder for, at politikerne på Rådhuset hører dine ønsker og holdninger. Vi arrangerer debatter, informationsmøder og andre events, hvor du kan komme til orde og fortælle, hvordan aktuelle problematikker og temaer ser ud fra din vinkel. Ny Bydelsplan I 2012 lavede vi ny bydelsplan for Amager Vest sammen med en masse lokale kræfter. I planen er der 14 forslag til bydelens udvikling. Forslagene er nu sendt til Borgerrepræsentationen, og i de næste år vil vi arbejde på, at få realiseret planerne sammen med Københavns Kommune og lokale samarbejdspartnere. Læs mere om nogle af bydelsplansprojekterne under overskriften: Bydelsplan.

Vi sætter i gang Vi arbejder for at udvikle din bydel, så Amager Vest bliver et endnu bedre sted at bo. Vi vil bygge videre på bydelens enestående grønne kvaliteter, gå den grønne vej og styrke mangfoldigheden, så vi får et dynamisk, levende og bæredygtigt lokalmiljø. Læs mere om nogle af lokaludvalgets projekter under overskriften:Vi sætter i gang. Vi støtter Planlægger du et idrætsarrangement, en festival eller en anden aktivitet, som skaber dialog og netværk i bydelen? Så kan vi måske hjælpe med økonomien. Amager Vest Lokaludvalg råder over en årlig bydelspulje på 2,6 mio. kr. Læs mere om nogle af de projekter vi har givet penge til i 2012 under overskriften:Vi støtter.

Vi mener Amager Vest Lokaludvalg bliver hørt i sager, der handler om vores bydel.Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune, diskuterer dem med borgerne og sender svar tilbage med konstruktiv kritik og nye ideer. På den måde kan Borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger. Læs mere om nogle af de forslag, vi har taget stilling til under overskriften:Vi mener. Hvem er vi? Lokaludvalget består af 23 medlemmer. 16 af os repræsenterer lokale foreninger, og 7 er repræsentanter for politiske partier. Vi mødes en gang om måneden til lokaludvalgsmøde, hvor du er velkommen til at deltage. Lokaludvalget har også et sekretariat, hvor du meget gerne må stikke hovedet ind.

3


Bydelsplan ”Der er masser af mennesker og liv omkring Kay Fiskers Plads, men vi mangler noget, der får folk til at blive hængende. Derfor kommer vi med en række forslag til Københavns Kommune til, hvordan vi kan forbedre byrummet i Ørestad City” Lars Rimfalk Jensen, formand for Amager Vest Lokaludvalg

Byliv i Ørestad City Metrostationen ved Ørestad City er et af Ørestads knudepunkter. Her er fyldt med folk, som er på vej til og fra arbejde, eller kommer for at opleve indkøbsmekkaet Fields. Men trods menneskemyldret virker stedet tomt og forblæst. Ingen stopper op. Alle er på vej et sted hen. Der er brug for et byrum, som engagerer folk, så vi får gang i bylivet. Derfor arrangerede lokaludvalget en 4 dages workshop for unge byplanlægningsstuderende og arkitektstuderende, hvor de skulle komme med forslag til, hvordan vi får gang i bylivet. Lokaludvalget fik en masse spændende ideer, som efterfølgende blev diskuteret og videreudviklet på en borgerworkshop. Konklusionen på arbejdet blev, at vi har brug for noget, der bryder Ørestads mange lige linjer. Kay Fiskers Plads skal tydeligt markeres som en plads med en anderledes belægning, så bydelens centrum er klart defineret. Derudover foreslår vi at omdanne cykelparkeringskælderen til et amfiteater og give plads til skaterbaner og parkour under metroen, så de unge kan indtage byrummet. 4


Bydelsplan ”Borgerne skal belønnes, hvis de klimasikrer deres grund med regnbede eller lignende. Man kan for eksempel sørge for, at det også i fremtiden er muligt at få refunderet tilslutningsafgiften til kloakken, hvis borgeren selv sørger for at skaffe sig af med regnvandet.” Claus Knudsen, leder af Miljøpunkt Amager

Klimatilpasning Sidste års skybrud efterlod tusindvis af københavnske kældre under vand. Amager var hårdt ramt, fordi vi ligger lavt og har et højtstående grundvand. For at forhindre at Amager bliver ligeså hårdt ramt igen, må vi sikre os mod fremtidens store vandmasser. Miljøpunkt Amager er med bydelsplanen kommet med en række idéer til, hvad vi kan gøre for at klimasikre bydelen. Det gælder om at anlægge flere regnbede, forsinkelsesbassiner og grønne tage, der kan samle noget af vandet op. Vi foreslår, at Københavns kommune begynder et forsøg med de forskellige initiativer og undersøger, hvad der skal til for, at man i langt højere grad kan bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask. Men ligeså vigtigt er det at tilskynde borgerne til at gøre noget ved problemerne lokalt. Miljøpunkt Amager er i gang med at skrive en vejledning til grundejere i, hvordan man undgår vand i kælderen. Derudover foreslår vi, at kommunen giver en økonomisk belønning til de borgere, der tager fat på problemerne. 5


Bydelsplan ”Vinterbadning kræver ikke meget andet end mandsmod og mandshjerte. Man skal bare hoppe i vandet. Både unge og gamle kan være med. Det er oplagt, at vi får det her på Bryggen, der ligger så centralt i København.” Anders Bo Nielsen, Amager Vest Lokaludvalg

Vinterbad bryggen Tilhængere af det kolde gys har fået endnu et sted at dyrke deres interesse. Amager Vest Lokaludvalg har støttet den lokale forening Vinterbad Bryggen med at få udviklet planer for et nyt vinterbad, der skal ligge i forlængelse af det eksisterende havnebad på Islands Brygge.Vinterbadeanlægget er tegnet af tegnestuen BIG, og rummer blandt andet omklædning og toiletter. Vinterbadet vil stimulere bylivet på Bryggen i nogle af årets kolde og stille måneder. Om sommeren vil solhungrende badende kunne se frem til et 600 m2 soldæk på taget af vinterbadet, som vil kunne nydes af alle – vinterbadere eller ej. Realiseringen af det endelige projekt er afhængigt af økonomisk støtte fra private fonde og Københavns Kommune, og mens vi venter på at få finansieringen afklaret, er der sat en midlertidig sauna op ved havnebadet, så de næsten 1.000 modige medlemmer af Vinterbad Bryggen allerede fra februar kan kaste sig i vandet. Visualisering: BIG 6


Vi sætter i gang

Bydelsplan ”Amagerbrogade er en handelsgade med mange arbejdspladser. Det er vigtigt, at kommunen får skabt forhold, der tilgodeser handlen, så det er muligt at få fragtet varer til og fra butikkerne.” Tom Fuglevig, medlem af Amager Vest

Lokaludvalg og formand for Ama’r Butikkerne

Amagerbrogade som strøggade Amagerbrogade har brug for et løft, hvis den skal genvinde fordums storhed. I dag er gaden præget af meget trafik i myldretiden, trængsel på cykelstierne og smalle fortov. Flere butikslokaler står tomme, mens andre butiksfacader er præget af forfald. Der er brug for en massiv indsats, så vi igen får skabt et blomstrende handelsliv. Indsatsen skal spille på flere tangenter, så vi både får skabt et godt bymiljø, bedre forhold for cyklister og gående og gode muligheder for parkering og varelevering. Københavns Kommune har en plan for at gøre Amagerbrogade til en strøggade. Det vil sige en gade, hvor cyklister, gående og bilister færdes på mere lige fod end i dag, hvor biltrafikken dominerer gadebilledet. Amager Vest Lokaludvalg bakker op om planen.Vi har i flere år arbejdet sammen med Amager Øst Lokaludvalg om en genopretning af Amagerbrogade, og opfordrer Københavns Kommune til at tage udgangspunkt i udviklingsplanen for Amagerbrogade fra januar 2009. Det er af afgørende betydning, at de lokale interessenter tages med på råd, ligesom det er vigtigt at bevare Amagerbrogades særlige identitet. 7


Bydelsplan ”Området under metroen er et stort byrum, som ikke bliver brugt til noget rekreativt. Tænk hvor hyggeligt det ville være med en masse små haver mellem metroens søjler. Det ville også være oplagt at etablere skolehaver, hvor børnene kunne lære om processen fra jord til bord.” André Just Vedgren, næstformand Amager Vest Lokaludvalg

Nyttehaver under metroen Arealet under metrohøjbanen i Ørestad City står øde hen. Hvorfor ikke udnytte området til haver, hvor bydelens beboere kan dyrke blomster og grøntsager og komme hinanden ved? I sommer opførte Amager Vest Lokaludvalg to testhaver under metroen for at se, om borgerne i Ørestad var klar til at få jord under neglene. Der har været stor interesse for haverne. En gruppe frivillige har passet de to testhaver hen over sommeren, og 60 har skrevet sig på venteliste til at få et lille jordlod under metroen. Forud venter arbejdet med at stifte en forening og skabe 48 urbane haver. Haverne vandes med vand fra den nærtliggende kanal.Vandet stammer fra regnvand fra de omkringliggende bygninger og renses via filtre.Vandet i kanalerne i Ørestad er derfor helt rent.Vi håber, at haverne i havesæsonen 2013 vil kunne vandes med et solcelle-vandingsanlæg, der automatisk pumper vand fra kanalen ud til haverne på solrige dage.

8


Bydelsplan ”Ørestad IF er virkelig blevet en succes. Allerede en måned efter foreningen blev stiftet, var 60-70 børn ude på grønsværen.” Niels Balling, medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Ørestad IF Der er behov for et bedre idrætsliv i Ørestad. Bydelen vrimler med børnefamilier, der skriger efter fritidsaktiviteter i nærområdet. Det viste en workshop om Ørestads idrætsliv i august arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg i samarbejde med By & Havn, Ørestad Bibliotek, Ørestad Skole og DBU. Næsten inden arrangørerne havde nået at sige velkommen, var Ørestads nye idrætsforening Ørestad IF en realitet. Den nye forening tilbyder fodbold, motionsløb, gymnastik og dans. Men vi kan stadig gøre meget for at sætte skub i idrætslivet. Derfor opfordrer vi Københavns Kommune til at investere i rigtige 11 mands fodboldbaner.Vi er glade for, at kommunen har opgraderet den forestående lethal i Ørestad, så den får omklædningsrum, toiletter og klublokale. Den nye lethal kan hermed fungere som en motor for idrættens sociale liv ved at danne rammen om sociale og kulturelle arrangementer. Det er glædeligt, at kommunen har inddraget de lokale aktører, herunder Ørestad Idræt, i udformningen af hallen og vi håber, at borgerne gennem idrætsforeningerne kan være med til at drive hallen i det daglige. 9


Vi mener ”I stedet for at gemme vandet væk og lede det ud i kloakken, skal vi udnytte vandets rekreative kvaliteter og skabe en blå hovedstad.” André Just Vedgren, næstformand Amager Vest Lokaludvalg

Mere vand i gadebilledet Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til en skybrudsplan, som indeholder mange fine initiativer, men desværre ikke tager tilstrækkelig højde for forholdene på Amager. På Amager kan vi ikke bruge faskiner til at løse problemerne med store vandmængder, da grundvandet står højt. Amager er også fladt, og et øget antal højvandslukker vil bare sende problemerne længere ned ad gaden, da vandet ikke kan komme væk.Vi mener derfor, at der er brug for at skabe flere blå rum og regnbede i byrummet, hvor vandet kan finde hen.

”Rulleskøjteløb giver frihed og fart. Det er en fed form for bevægelse, som samtidig ikke er så hård ved led. Vi vil gerne have flere ind i sporten og skabe en tilbagevendende begivenhed her på Amager. Støtten fra Lokaludvalget har været altafgørende for, at vi kunne gå videre med projektet. ” Initiativtager Charlotte Ehrhardt fra VKR

Fart på Fælleden Der var sved på panden og fart under hjulene, da Fælleden lagde jord til Nordens største rulleskøjteløb Inline Challenge. Over 700 løbere var mødt op for at dyste på et væld af distancer lige fra maratonløb til børneløb. Foto: Lars Schmidt 10

Vi støtter

Amager Vest Lokaludvalg har rullet projektet i gang med 30.000 kr.


Vi mener ”Tanken om en social fordeling af midlerne til klubberne er meget fornuftig. Men vi vil gerne have at beslutningen om, hvordan midlerne fordeles foregår lokalt. Jo tættere beslutningerne ligger på borgerne jo bedre” Niels Balling, Amager Vest Lokaludvalg

Sammen om klubberne Københavns Kommune vil samle hovedstadens klubber i en række klubfællesskaber, som dækker et bestemt geografisk område. Indenfor det enkelte fællesskab skal det være muligt at differentiere beløbet, som hver enkel klub får alt afhængig af, hvilke sociale udfordringer klubben står overfor. Amager Vest Lokaludvalg er positiv overfor ideen om et klubfællesskab, der kan trække på hinandens kompetencer, ligesom vi bakker op om en mere social fordeling af midlerne, hvis beslutningen træffes lokalt.

”Der var mange, der deltog i forestillingen. Især de unge engagerede sig og kom med forslag til, hvordan skuespillerne skulle håndtere de forskellige scenarier. Det var en stor succes. ” Iwona R. Abildgaard en af initiativtagerne til forestillingen

Vores fælles rum Vigtige emner som racisme, medborgerskab og medansvar kom til debat, da forumteateret PRISME rykkede ud på Multibanen i Sæterdalsparken i august med forestillingen Dit rum, mit rum, vores rum. Beboere og folkeskoleklasser i området var inviteret til at komme og se på eller sågar blive en del af forestillingen ved at give skuespillerne anvisninger til, hvordan de skulle tackle forskellige hverdagssituationer. Amager Vest Lokaludvalg har støttet projektet med 29.800 kr.

Vi støtter

11


Vi sætter igang ”Amager kan prale med et rigt kulturliv. På torvedagene viser vi de mange ting, der foregår i bydelen, og giver borgere mulighed for at komme og være med til en festlig dag i kulturens tegn.”

Ulla Støvelbæk, en af initiativtagerne til Musiktorvet.

Festlige torvedage

Foto: Michael Paldan

Trylleri, loppemarked og lækre tunes. To gange om året forvandles pladsen foran Amager Bio til et levende torvemarked med kulturelle arrangementer for borgere i alle aldre. Årets sidste torvedag bød blandt andet på debat om Amagers fremtid, hvor debatlystne borgere kunne krydse klinger med politikere fra Borgerrepræsentationen. Der var også billedværksted for de mindste og musik for bydelens unge og mere modne publikum.

”Vi ville gerne inspirere til større livsudfoldelse og livskvalitet ved at arrangere en dag med andre typer af aktiviteter end kørestolsbrugerne er vant til” Peter Pinkowsky, foreningen for Social Innovation

På hjul på Bryggen Der var geo caching, kørestolszumba og god mad på programmet, da foreningen for Social Innovation inviterede til feriecamp for kørestolsbrugere på Islands Brygge. Formålet med dagen var at inspirere brugerne til at give sig i kast med nye aktiviteter og skabe et større socialt netværk på tværs af bydelen. Amager Vest Lokaludvalg har støttet arrangementet med 16.000 kr. 12

Vi støtter


Vi sætter igang Grønt motionsrum Amager Fælleds mange løbere har fået endnu en ting at glæde sig over. Udover de smukke grønne omgivelser kan de nu også teste deres kondital på det nye Sundhedsspor, som er blevet til i samarbejde mellem Amager Vest Lokaludvalg, Miljøministeriet og Sundhedsministeriet. Sundhedssporet er en strækning på 1,4 km, hvor løberne skal løbe så hurtigt, som de kan. Bagefter viser en opslagstavle, hvad konditallet er.

”Sundhedssporet giver mulighed for at udføre en personlig konditest hurtigt og nemt. Det tilfører bydelen noget nyt, og vil sikkert blive flittigt brugt af folk her på Amager og vores mange hotelgæster, som kommer hertil med løbeskoene i kufferten.” Lars Rimfalk Jensen, formand for Amager Vest Lokaludvalg

Ind i kunstens verden Kunstnørder og novicer i kunstens verden fik mulighed for at komme helt tæt på kunsterne på dette års alternative kunstmesse Alt Cph på Fabrikken for Kunst og Design. I år arbejdede kunstnerne nemlig med deres kunst på messen, så publikum kunne opleve værket tage form og stille spørgsmål til kunstnerne. Lokaludvalget har støttet skønmaleriet med 15.000 kr.

”Vi vil gerne give et indblik i den kunst, som foregår på små skjulte steder, og som ikke er så kendt i den brede offentlighed. Derfor har vi prøvet at lave en ramme, som er så imødekommende som muligt.” Nikolaj Friis Rasmussen, Fabrikken for Kunst og Design

Vi støtter

13


Vi sætter igang ”Vi vil godt støtte op om at mindske trængslen og forureningen. Vi vil både gøre noget selv og på længere sigt engagere vores medlemmer, så de kan udbrede det på deres arbejdspladser. ” Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden

Kør smart Hvis København skal blive en CO2 neutral hovedstad, kræver det, at flere tager cyklen, toget eller bussen til arbejde. Men hvordan får man lige sine medarbejdere til at skifte de varme bilsæder ud med cykelsadlen? Det kan virksomheder lære mere om ved at deltage i Transport Netværk Amager. Her rådgiver Miljøpunkt Amager og Københavns Kommune flere og flere af bydelens største virksomheder i, hvordan de får motiveret medarbejderne til at vælge en mere miljøvenlig transportform, ligesom virksomhederne udveksler erfaring på tværs. Transport Netværk Amager tæller pt. 15 virksomheder med tilsammen 11.000 medarbejdere. En af de virksomheder, som deltager i netværket er HK Hovedstaden, som ligger på Islands Brygge. Her har de investeret i en række firmacykler, så medarbejderne kan tage cyklen til møder i løbet af arbejdsdagen. De har også introduceret flere videokonferencer, så medarbejdere på Bornholm ikke behøver at tage flyveren til møde i København. Derudover har HK Hovedstaden lagt information om offentlig transport på intranettet, så medarbejderne kan se, hvornår der går metro og busser. 14


Vi støtter ”Vi vil gerne vise de ældre, at der er masser af muligheder for at møde andre mennesker og holde sig aktiv. Vores klubber og aktivitetscentre tilbyder et væld af aktiviteter fra fysisk træning over madlavning til ture ud af huset. Det var en stor succes. Over 100 mennesker var mødt op.” Lene Vangsgaard, medarbejder på Hørgården

Vild med dans Der er mange foreninger for de ældre på Amager, men det er ikke alle de ældre i bydelen, som kender dem. Så for at lokke flere ud af busken og ud på dansegulvet bød Amagers mange ældreklubber og aktivitetscentre til en dag i dansens tegn. Under overskriften Vild med dans blev bydelens ældre inviteret til fin middag med efterfølgende dans og gavelotteri. Amager Vest Lokaludvalg satte skub i festen med 33.500 kr.

”Det var en fantastisk dag. Det var ligesom, man var blevet ung igen. Stedet var så flot med fine hvide duge og god mad. Jeg kom også ud at danse, selv-om jeg går meget dårligt. Og så vandt jeg en masse gaver. Jeg var så glad, så glad.” Tove Nissen, 78 år, beboer på Hørgaarden

15


Vi mener ”Vi er glade for, at kommunen prioriterer de grønne indsatser. Der er meget at tage fat på. Her i bydelen er vi særligt interesseret i udviklingen af Amagerbrogade, som med fordel kan laves om til en strøggade.” André Just Vedgreen, næstformand Amager Vest Lokaludvalg

Mere grøn transport Københavns kommune har lavet en plan for at øge den grønne mobilitet, der blandt andet foreslår miljøzoner, så kun biler af nyere dato må køre inde i byen. Det er vi glade for i lokaludvalget, og vi opfordrer kommunen til at udvide ordningen, så den også omfatter erhvervsbiler. På Amager har vi iværksat initiativet Kør smart, hvor Miljøpunkt Amager hjælper virksomheder med at få en mere grøn transportprofil ved fx at bruge cykel og metro frem for bil til møder i byen. En anden mulighed er delebilsordninger rettet med virksomheder. Hvis vi skal have flere københavnere til at cykle, skal der være bedre cykelforhold. Kommunen kan fx anlægge bredere cykelstier, indføre grøn bølge på cykelstien og tillade højresving ved rødt lys. Det vil gøre det hurtigere for cyklisterne at komme frem. I forhold til Amagerbrogade opfordrer vi kommunen til at omdanne gaden til en strøggade, hvor alle trafikanter kan færdes på lige fod. De erhvervsdrivende kan så have parkering i sidegaderne. Foto: Gitte Rix 16


Vi sætter igang Store byttedag Tøm din kælder og få en skat med hjem. Tæt på 500 mennesker var mødt op på Peder Lykkes Skole til Store Byttedag, hvor mere end 1 ton sko og tøj skiftede hænder til glæde for miljøet og pengepungen. Udover muligheden for at gøre en god byttehandel bød dagen også på fingermaling og workshops for børn og god musik fra den lokale genbrugs dj.

”Store Byttedag viser, at der er mange i bydelen, der går op i genbrug. Folk kom slæbende med ting og slæbte læssevis med hjem igen. Vi gentager det helt sikkert næste år.” Claus Knudsen, Miljøpunkt Amager

Kulturens kontanter Det kan være svært for en lille forening at vide, hvor og hvordan man skal søge støtte til sine projekter. Det vil Amager Vest Lokaludvalg gerne gøre noget ved. Derfor har vi indkøbt 50 abonnementer på fundraising-værktøjet Kulturens Kontanter, som vi stiller til rådighed for lokalområdets foreninger.Værktøjet giver viden om relevante fonde, støttemuligheder på lokalt, nationalt og europæisk plan og hjælp til at skrive bedre ansøgninger.

”Lokaludvalget er sat i verden for at styrke netværket, foreningslivet og nærdemokratiet i Amager Vest. Derfor er det naturligt for os at tilbyde Kulturens Kontanter til vores foreninger, så de kan få hjælp til fundraising.” Niels Balling, medlem af Amager Vest Lokaludvalg

17


Vi mener

Mindre trængsel på Artillerivej Området omkring Artillerivej har fået en ny plads og et ændret vejforløb. Det betyder, at det nu er Ørestads Boulevard, som fører bilisterne ud til Amager Boulevard, mens Artillerivej slutter ved Svend Aukens plads. Mod syd er Artillerivej også blevet ændret, så den munder ud i Lossepladsvej, der nu hedder Artillerivej helt til Vejlands Alle. Derved bliver der plads til Islands Brygges nye kvarter Havnevigen.

”Lokaludvalget hilser ændringerne velkommen, men vi havde gerne set, at der var taget mere hensyn til cyklisterne og deres fremkommelighed og krydsningsmuligheder i planlægningen.” André Just Vedgren, næstformand i Amager Vest Lokaludvalg

Utøya song Mange norske unge mistede venner og familie, da Anders Breivik begik sin terrorhandling på Utøya. På et-årsdagen for udåden gik en række unge på Amager sammen om at komponere en reggaesang som gave til dem, der var på Utøya i 2011 og deres pårørende. Sangen fik titlen ”You’re not alone”, og blev til i samarbejde med flere professionelle musikere blandt andet Shaka Loveless. Udover at skrive en sang indspillede de unge også en video på Amager Strand. Lokaludvalget har støttet projektet med 40.000 kr.

”Sangen var vores måde at ligge en blomst på. De unge skrev en god og meget vedkommende sang.” Patrick Amoabeng, onezong 18

Vi støtter


Vi støtter ”Arbejdet med byrummet byggede bro mellem beboerne og de unge mænd i bebyggelsen, som mange har været utrygge ved. De unge oplevede, at de kunne bidrage med noget til fællesskabet. Det var meget positivt.” Søren Løkke, partnerskabet i Urbanplanen

Fra træt center til nyt byrum Det gamle butikscenter Solvang har længe været et trist og utrygt område i Urbanplanen. Men henover sommeren blev der gjort noget ved det takket være støtte fra Amager Vest Lokaludvalg og Realdanias pulje Byggeriets ildsjæle. Efter to inspirationsmøder tog beboere og forretningsdrivende penslen og hammeren i egen hånd og omdannede det gamle center til et farverigt og hyggeligt mødested. Den triste beton blev peppet op med farver, hjemmelavede byrumsmøbler og blomster, mens de unge fra Urbanklubben sørgede for at bygge bænke og træningsudstyr foran klubben. Imens kunne de mindre børn glæde sig over en scene at optræde på og de voksne et hyggeligt siddemøbel med indbyggede planter. Amager Vest Lokaludvalg satte skub i byggeriet med 90.000 kr.

“Før var centret spøgelsesgråt, og alle syntes, det var trist og grimt. Nu gør de nye farver og møblerne, at man har mere lyst til at sætte sig ned. Og så er det rigtig fint, at farverne er ligeså forskellige som os beboere, der bor her’” Camilla Sandahl, aktiv i projektet

19


Vi sætter igang ”I Skovhjælperne forsøger vi at skabe en socialøkonomisk virksomhed og kan se, at vi gør en forskel for de mennesker, vi har ansat. Det er dejligt, at omgivelserne også anerkender vores arbejde.” Mads Madsen, Amager Skovhjælpere

Skulderklappet Amager Vest er fyldt med mennesker, som bruger tid og kræfter på at gøre en forskel. Den indsats vil Amager Vest Lokaludvalg gerne sige tak for. Derfor har vi indstiftet prisen Skulderklappet, som vi tildeler en person, en forening, en organisation eller offentlig/privat virksomhed, som gør Amager Vest til et bedre sted at bo. Alle borgere i bydelen kan nominere kandidater til prisen, som vi uddeler i december måned. I år gik prisen på 25.000 kr. til ildsjælen Mads Madsen fra Amager Skovhjælpere i Friluftshuset på Naturcenter Vestamager. Skovhjælperne tilbyder mennesker med funktionsnedsættelse og særlige behov en arbejdsplads med mening og indhold. Samtidig danner aktiviteterne omkring Friluftshuset rammen om unikke oplevelser i det fri for alle københavnere i alle aldre.

”Skovhjælperne nøjes ikke med at tale om manfoldighed og inklusion. De viser, hvordan det skal gøres.” André Just Vedgren, næstformand Amager Vest Lokaludvalg 20


Vi støtter Klassiske koncerter på Amager Præstekjolerne var pakket væk, og lysene tændt, da klassiske ensembler fra ind- og udland gav koncerter i kirkerne på Amager i forbindelse med Musikfestival 2012. Festivalen kunne i år fejre sit 40 års jubilæum. Udover de mange koncerter, byder festivalen også på en talentpris til en ung kunstner. I år gik prisen til Michael Min Knudsen, orgelstuderende ved det Kongelige Musikkonservatorium. Amager Vest Lokaludvalg stemmer i med 5.000 kr.

”Takket være støtten fra Amager Vest Lokaludvalg har vi kunnet tiltrække lidt dyrere solister til festivalen.” Niels Henrik Jessen, organist i Kastrup kirke og formand for festivalen

Grønt storindkøb Skal du på storindkøb eller flytte noget fra A til B, så lad bilen stå og brug en af lokaludvalgets ladcykler. Det er gratis og kræver kun et depositum. Ladcyklerne står parkeret ved Islands Brygges Kulturhus, Partnerskabet i Urbanplanet og i Field’s. I december vedtog lokaludvalget at investere i yderligere to ladcykler. De nye cykler er el-drevne.

”Vi er meget glade for ordningen. Vi oplever en stor efterspørgsel fra vores lokale kunder. Ladcyklen bruges primært til transport af varer købt i Field’s, men det sker også, at cyklen kommer med til familieudflugter i Byparken om sommeren.” Lotte Eiskjær Andersen, Center Manager i Field’s

Vi sætter igang

21


Medlemmer

22

Høringssvar

Anders Bo Nielsen Venstre

André Just Vedgren (Næstformand) Amager Fælled Økohaver

Arne Bjørn Nielsen Arne Mikkelsen E/F Snorrehus Amager Vest Ældreråd

Berit Bro Sundby Lokalråd

Birte Illemann Peder Lykke Centret

Bo Sand VIBO

Eleonora Lewandowski Nabocenteret

Erhardt Franzen Grundejer-foreningen Gylfe

Fini Sickinger Dansk Folkeparti

Hans-Henrik S. Isak Korn Mønsted Peder Lykke Amager Fælled Skole Centret skolebestyrelse

Jan Sørensen Amager S/K

Jørgen L. Melskens Sundby Lokalhistoriske Forening

Kim Henriksen Sundholmskvarteret Områdeløft

Kresten Thomsen Socialistisk Folkeparti

Lars Rimfalk Jensen Margit Møldrup (Formand) Det konservative Det Radikale Venstre Folkeparti

Niels Balling Liv i Sundby

Ole William Ullby Socialdemokraterne

Per Klougart Mortensen Kanal Urban

Preben Poulsen Enhedslisten

Tom Fuglevig Ama’r Butikkerne

• Handlingsplan for grøn mobilitet • Lokalplanstillæg for Arenakvarteret (Ørestad Syd) • Navngivning for vejnet ved Artillerivej Syd • Naboorientering vedr. parkeringsdækning for Artillerivej 96-101 • Læssezoner i byens handelsgader • Radiorækkerne • Vindmøller på Kalvebod Syd • Regulativ for Erhvervsaffald • Omdøbning af Lossepladsvej til Artillerivej • Genopståede p-pladser ved servicebussers stoppesteder • Nyt regulativ for Lokaludvalg • En indgang for frivilligheden i København • Restaurationsplan for Københavns Kommune • Strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og familier • Vandhandleplan for Københavns Kommune • Ressource- og affaldsplan 2018 • Agenda 21-plan -2012-2015 • Badning i Københavns Havn • Københavns Kommunes Skybrudsplan • Klubfællesskaber • Tung trafik på Islands Brygge • Cykelbaner på Njalsgade • Skolernes maksimale kapacitet


Støttede projekter 2012 Januar • Renovering af NABO 50.000 kr. • Skolekor på Amager 11.275 kr. • Spring Festival 50.000 kr. • Ama’r Ta’r Ordet! – Musik på gaden 64.500 kr. • Dit hus 119.500 kr. • 10:PEAKS 100.000 kr. • Oplev slipset -en bog om Ørestad “live” 30.000 kr. • Fastelavnsfest 12.600 kr. • Drøm din by 3012 11.850 kr. Februar • Vild med dans på Amager 33.500 kr. • Samvær og livsglæde 25.000 kr. • SOUP 2.0 30.000 kr. • Bigård på Amager Fælled Skole 30.000 kr. • Klatreevent på Islands Brygge 17.600 kr. • Teaterarrangement på Peder Lykke Skolen 17.960 kr. • Vedvarende energi – borgernes muligheder 21.250 kr. Marts • Klub for unge i Urbanplanen 15.000 kr. • Amager Idrætsdag 2012 8.000 kr. • Teateraften på Amager Fælled skole 20.000 kr. • Utøya-Song 40.800 kr. • Åbent Hus på Fabrikken 2012 30.000 kr. • Den vilde skattejagt i Ørestad 30.000 kr. • Rundboldkamp og stafet i Byparken 6.500 kr. • Mobile byrum 20.000 kr. April • Moving garden 20.000 kr.

• Musikkens Dag 2012 59.900 kr. • Sommertigertræning 6.800 kr. • Unge skaber byrum i UP 90.000 kr. • Smag Verden i UP 29.900 kr. • Housewarming workshop -form dit bibliotek 17.000 kr. • Lørdage på Musiktorvet 2012 29.999 kr. • Proof of Life løbet 2012 15.000 kr. • Skt Hans på Bryggen 6.000 kr. Maj • Byhøst 28.487 kr. • Hodja fra Ørestad 11.350 kr. • Teater Tranström 57.370 kr. • The Corridor Project 30.000 kr. Juni • Alt_CPH 2012 15.000 kr. • Liv i Sundby efterårsprogram 2012 56.000 kr. • SIM Summercamp 15.000 kr. • Amager Børneteaterfestival 50.000 kr. • Amager Musikfestival 2012 5.000 kr. • Kampagne for ØS/UP festival 2012 20.000 kr. • Cirkus Flik-Flak i Ørestad 9.000 kr. • Dit rum, mit rum, vores rum 30.000 kr. • Bryggens Virkelighed 12 7.000 kr. • Grønt Byrum (BV12) 15.500 kr. • Festivalprogram UP Festival 20.000 kr. • Copenhagen Inline challenge 2012 30.000 kr. • På hjul på Bryggen 16.500 kr. August • Skattejagt på Islands Brygge 6.700 kr. • Street soccer i Sundholmskvarteret 12.000 kr. • Zerum -teaterpædagogiske arrangementer

15.000 kr. • Klub Geyser Festival 2012 30.000 kr. • Romeo og Julie Labyrint 40.000 kr. • Åbent hus og indvielse af Islands Brygge Badminton 5.236 kr. • Senior surf-dagen 2012 5.736 kr. September • Videnstapas 13.000 kr. • Speeddating på Amager 14.000 kr. • Glad netværksskabende arrangement 25.000 kr. • Solcellevanding i Urbanplanten 20.000 kr. • Unge fra udsatte boligområder skal FRELSE teaterscenen 20.000 kr. • Bogens Brygge 25.000 kr. • Bibiana 2012 30.000 kr. • Ungdomskultur clash 29.250 kr. Oktober • Valg til ældreråd 9.300 kr. • Julefest i KIB 2012 12.300 kr. • Temadag på ZeBU 6.300 kr. November • Julearrangement, Socialpsykiatrisk Center Amager 4.750 kr. • Juleafslutning i lektiecaféen på Solvang Bibliotek 6.000 kr. • Mødet med de andre – mødet med os selv 20.500 kr. • Jul på Bryggen 19.800 kr. December • El-ladcykler til udlån 79.000 kr. • Julefest i Ørestad Plejecenter 10.000 kr. 23


Udgives af:

Amager Vest Lokaludvalg Sundholmsvej 8 2300 København S Tlf. 21162202 info@avlu.dk www.avlu.dk Tekst: Marie Leth Rasmussen Grafik og layout: Amager Vest Lokaludvalg Tryk: Lasertryk Portrætfotos: Thomas Frandsen Forsidefoto: Ljudmila Trojanova

Vær med til at gøre en forskel! Vil du have indflydelse på din bydel, står døren til lokaludvalget altid åben. Kig forbi vores udvalgsmøder eller arbejdsgrupper, eller e-mail din gode idé til os. Du er også meget velkommen på vores borgermøder, workshops og andre arrangementer. Følg med på Facebook, i vores nyhedsbrev eller på www.avlu.dk, hvor du kan se, hvad vi har på programmet.

Amager Vest Lokaludvalg Aarsberetning 2012  

Amager Vest Lokaludvalg Aarsberetning 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you