Page 1

STRATEGI PERINGKAT SUB UNIT PANITIA PENDIDIKAN MUZIK MENGGUNAKAN KLAP MATRIKS I )AnalisisPersekitaran TOWS/COWS Matriks : (BIDANG/UNIT:PanitiaPendidikanMuzik )

Persekitaran Dalaman

Persekitaran Luaran

PELUANG ( P ) P1 – JPS mengadakankursus peningkatanprestasiuntuk guruguru P2 – Aktiviti JKKK Muzik Daerah P3 – Hubungan baik dengan PIBG P4 – Sumbangan kewangan daripada Individu dan badan korporat ANCAMAN ( A ) A1 – Kekanganmasa A2 – Masalahdisiplinmurid A3 – Sikap ibu bapa yang tidak memberi penekanan kepada subjek elektif A4 – Murid tidak berminat terhadap pelajaran bersifat subjektif

KEKUATAN ( K )

KELEMAHAN ( L )

K1 – Pengurusan organisasi pentadbiran yang mempunyai matlamat yang jelas dan nyata. K2 – Kemudahan BBM untuk proses pengajaran dan pembelajaran K3 – Terdapat guru yang mempunyai pengetahuan dalam bidang muzik K4 – Bilik khas untuk pengajaran dan Pembelajaran serta aktiviti muzik

L1 – Pelajar lemah dalam penguasaan asas bidang muzik. L2 – Kekurangan daripada opsyen muzik L3 – Pelajar kurang memberi penekanan terhadap mata pelajaran muzik dan lebih berfokus kepada subjek teras L4 – Suasana pembelajaran yang kurang kondusif

STRATEGI KP: K1+K3+P1+P2 Meningkatkan pengetahuan guru muzik.

STRATEGI LP: L1+L3+P3+P4 Meningkatkan minat danpenguasaan murid dalam Pendidikan Muzik.

STRATEGI KA: K2+K4+A1+A2 Mengembangkan bakat dan potensi murid.

STRATEGI LA: L2+L4+ A3+A4 Menyediakan suasana pembelajaran lebih menarik dan selesa.


II )PenilaianStrategiTerbaik: BIL

KOD STRATEGI

STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1

KP: K1+K3+P1+P2

STI-Meningkatkan pengetahuan guru muzik.

2

LP: L1 +L3+P3+P4

ST2- Meningkatkan minat dan penguasaan murid dalam Pendidikan Muzik

3

KA: K2+K4+A1+A2

ST3- Mengembangkanbakatdanpotensimurid.

4

LA : L2+L4+A3+A4

ST4- Menyediakansuasanapembelajaran yang lebihmenarikdanselesa

iii) AnalisisPemilihanStrategiBerdasarkanPemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses 2. Kompetansi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kospembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaanmengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini JumlahSkor Keputusan Ulasan Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.

ST1 3 5 4 5 4

ST2 5 5 3 4 4

ST3 4 5 4 4 3

ST4 4 4 3 4 5

4

5

4

4

3 3 4 35 4

4 4 5 3 5 5 40 36 1 3 Pemilihan kepada ST2

4 4 5 37 2


III ) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN

Strategi yang telahdijana

1

ST2- Meningkatkan minat dan penguasaan murid dalam Pendidikan Muzik

2

ST4- Menyediakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan selesa

3

ST3- Mengembangkan bakat dan potensi murid.

4

STI-Meningkatkan pengetahuan guru muzik.


IV )

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT:PanitiaPendidikanMuzik SK PENDAMARAN JAYA,KLANG TAHUN 2011-2013

NKRA/PIPP: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan. KRA/Fokus: Penyertaan dan aktiviti

Isu

Masalah

Murid lemah dalam kemahiran Murid tidak dapat bermain membacas kor. perkusi

Murid kurang berminat Kekurangan aktiviti Panitia

Matlamat

Meningkatkan penguasaan murid membaca skor.

Strategi

IndikatorPe ncapaian

Meningkatka n kemahiran bermain perkusi

Peratus murid mahir bermain perkusi meningkat Peratus minat murid.

Aktiviti yang dijalankan kurang menarik minat murid.

Merancang dan mempelbagaikan aktiviti supaya murid seronok.

Meningkatka nminatmurid .

Murid tidak dapat melibatkan diri dalam aktiviti muzik.

Mengembangkan bakat dan potensi murid.

Mengembang kan Penglibatan bakat dan murid. potensi

Sasaran (ETR) TOV

2011

2012

2013

50%

55%

65%

70%

65%

70%

75%

80%

50%

55%

60%

70%


V V )PELAN TAKTIKAL 2013 BIDANG/UNIT : Panitia Pendidikan Muzik, SK Pendamaran Jaya -2013 NKRA/PIPP: Mempertingkatkan peluang dan pengetahuan yang berkualiti KRA/Fokus: Penyertaan dan aktiviti

Bil.

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

IndikatorPencap aian

TOV

ETR

65%

70%

80%

Guru-guru muzik

Feb –Jul 2013

RM70.00

Peratus mahir bermain perkusi dan berpengetahuan dalam teori muzik meningkat

Jan-Nov

RM50.00

Peratus minat murid

75%

RM200.00

Peratus bakat dan potensi meningkat

60%

1

Bijak Do Re Mi

Pelajar mahir bermain perkusi dan berpengetahuan dalam teori muzik

2

Minatmuzik

Meningkatkan minat murid.

Guru-guru muzik

3

Bakat dan potensi

Mengcungkil bakat dan potensi murid dalam bidang muzik.

1. Guru-guru muzik 2. Guru kelas

Ogos

70%


VI )

PELAN OPERASI

A ) Pelan Operasi 1 : BIDANG/UNIT: PanitiaPendidikanMuzik Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Bijak Do Re Mi Pelajar mahir bermain perkusi dan berpengetahuan dalam teori muzik Feb –Jul 2013 Semua murid tahap dua Guru –guru Muzik 1.Mesyuarat Jawatankuasa – penetapan tarikh- tarikhpenting. 2.Taklimat kepada guru-guru muzik. 3.Perbincangan pelaksanaan dari segi aktiviti, kosdansumber. 4.Mesyuarat pelantikan AJK dan perancangan aktiviti. 5.Merancang jadual aktivti. 6.Pelaksanaan aktiviti. 7.Pemantauan dan laporan.


B )Pelan Operasi 2 : BIDANG/UNIT: Panitia Pendidikan Muzik Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Minat Muzik Meningkatkan minat murid. Feb – September 2013 Semua murid tahap satu dan dua Guru –guru Muzik 1.MesyuaratJawatankuasa – penetapan tarikh- tarikh penting. 2.Taklimat kepada guru-guru muzik. 3.Perbincangan pelaksanaan dari seg iaktiviti, kos dan sumber. 4.Mesyuaratpelantikan AJK dan perancangan aktiviti. 5.Merancang jadual aktivti. 6.Pelaksanaan aktiviti. 7.Pemantauan dan laporan.


C )Pelan Operasi 3 : BIDANG/UNIT: Panitia Pendidikan Muzik Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Bakat dan Potensi Mencungkil bakat dan potensi murid dalam bidang muzik. Ogos Semua murid tahap satu dan dua Guru –guru Muzik 1.Mesyuarat Jawatankuasa – penetapan tarikh- tarikh penting. 2.Taklimat kepada guru-guru muzik dan guru kelas. 3.Perbincangan pelaksanaan dari segi aktiviti, kos dan sumber. 4.Mesyuaratpelantikan AJK dan perancangan aktiviti. 5.Merancang jadual aktivti. 6.Pelaksanaan aktiviti. 7.Pemantauan dan laporan.

PERANCANGAN STRATEGIK  
PERANCANGAN STRATEGIK  

PERANCANGAN STRATEGIK

Advertisement