__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ELBIL Ladeanlegg i boligselskap En ÂŤsteg for stegÂť-guide for styret


LADEPLASSER I VÅRT BOLIGSELSKAP?

I borettslag og sameier er parkeringsplasser og parkeringshus vanligvis felles eiendom, og beboerne kan ikke på egenhånd etablere ladeplass for sin el- eller hybridbil. Derfor må styret i boligselskapet ta stilling til dette. For å hjelpe styret har TOBB utarbeidet en guide for tilrettelegging av lading av elbiler og hybridbiler.

Miljøaspektet

fare Ingen helse Ingen støy

Elbilen har ingen utslipp av helseskadelige avgasser og støyer mindre enn tradisjonelle biler. Så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder, har elbilen heller ingen utslipp av klimagassen CO2.

Hva skjer fremover? Ved inngangen til 2017 var det registrert 97 500 el-personbiler i Norge. Momsfritaket er garantert av regjeringen fram til minst 2018 og null engangsavgift fram til minst 2020.

Møte nye behov og ønsker

Ingen eksos Ingen CO 2

På grunn av begrenset rekkevidde er det i byer og tettsteder at dagens elbiler fungerer best. Det er også her elbiler har størst miljøeffekt. Samtidig er det flest boligselskap i byer og tettsteder. Ladeplasser for el- og hybridbil vil for mange beboere og andelseiere føles som en naturlig del av tilbudet boligselskapet gir beboerne.


HVORDAN GÅR VI FRAM I beslutningsprosessen må styret ha svar på en del vesentlige punkter i forhold til å få etablert ladepunkter. Hele prosessen vil kunne ta fra tre til seks måneder.

Beslutningsprosessen: • Kartlegg behovet - Foreta en undersøkelse blant beboerne om hvor mange som vil vurdere el- eller hybridbil om det blir etablert ladestasjon. En god start kan være 2-4 ladepunkt avhengig av boligselskapets størrelse. Samtidig kan det planlegges for en framtidig økning. Flere vil vurdere el- eller hybridbil når de ser at det fungerer godt for naboen.

• Sjekk eksisterende el-anlegg, og be om pristilbud på installasjon Ta kontakt med en eller flere el-installatører og få en vurdering av eksisterende el-anlegg og en beskrivelse av hva som må utføres av arbeid. Finne kostnadseffektive plasseringer for ladeplassene.

• Økonomi - Hvem betaler hva?

Etableringen: • Foreta installasjonen • Oppdatere vedtektene • Informere beboerne


ØKONOMI - Hvem betaler hva? Strømforbruket til en el- eller hybridbil utgjør ikke mye i året. Den elektriske motoren er svært effektiv og mesteparten av energien går til framdrift i stedet for varme slik som i en forbrenningsmotor.

Det er opp til boligselskapet selv å bestemme om brukerne skal betale for etablering og drift av ladeplassene, eller om det skal inngå i fellesutgiftene. Med brukerbetaling vil det enkleste være å bli enig om en fast månedlig sum for betaling av strømforbruk og vedlikehold. Med en undermåler på ladestasjonen kan man avregne det faktiske strømforbruket og eventuelt justere fast månedsbeløp. Endret strømpris eller forbruk kan være grunner til å justere beløpet. Ladeutstyret vil ikke kreve mye vedlikehold. Men det kan være trygt å ha en årlig kontroll av anlegget og beregne ca. 500 kroner per år i vedlikeholdskostnader. En fast månedlig betaling på for eksempel 200 kroner per ladepunkt vil i de fleste tilfeller med god margin dekke strøm- og vedlikeholdskostnader. Strømforbruk vil avhenge av kjørelengde og om brukerne lader flere steder, som for eksempel på jobb. Regler for brukerbetaling bør nedtegnes i vedtektene og i kontrakt med beboer.

KOSTNAD PÅ LADESTRØM En elbil som kjører 10.000 km årlig bruker rundt 2.000 kWh i året. Dette tilsvarer rundt 10 prosent av strømforbruket til en middels stor leilighet.

kr 800,4 000 km kr 1200,6 000 km I denne beregningen har vi forutsatt kr 1600,en strømpris på 1 krone pr. kWh. 8 000 km kr 2000,10 000 km kr 2400,12 000 km kr 3200,16 000 km kr 4000,20 000 km


ETABLERING - Ladestasjon eller ladepunkt?

Styret har flere muligheter for å legge til rette for lading av el- og hybridbil på boligselskapets fellesareal. Vi presenterer følgende to alternativ: 1

Etablere parkeringsplasser med ladestasjon som reserveres for beboere med el- eller hybridbil. Etablering av ladestasjon på fellesareal krever vedtak i generalforsamlingen/sameiermøtet og endring av boligselskapets vedtekter.

2

Tillate installering av et ladepunkt på parkeringsplass som beboer allerede disponerer. Bruken av plassen bør reguleres av en kontrakt mellom boligselskapet og bruker.

1 Ladestasjon Dersom boligselskapet ønsker å etablere parkeringsplasser med ladestasjon anbefales at saken behandles av generalforsamlingen/sameiermøtet og at det foretas en tilføyelse i vedtektene. Forslag til tekst som kan brukes som utgangspunkt: «Boligselskapet har X antall parkeringsplasser med ladeplass for el- og hybridbil. Plassene kan kun benyttes av beboere med slike biler. Parkeringsplassene tildeles etter søknad til styret som fastsetter prioriteringsrekkefølgen. Kostnader til drift og vedlikehold av ladestasjonen, herunder strømforbruk, betales av brukerne av ladeplassene med et månedlig beløp fastsatt av styret.» Vi understreker at teksten må tilpasses det enkelte boligselskap.

2 Ladepunkt Dersom boligselskapet ønsker å gi beboerne mulighet for å etablere et ladepunkt på parkeringsplassen de allerede leier eller har bruksrett til, kan dette gjøres uten vedtektsendring og vedtak i generalforsamlingen/ sameiermøtet. Styret sørger da i samarbeid med beboerne for å installere et ladepunkt på parkeringsplassen. Vi anbefaler at det etableres en kontrakt mellom boligselskapet og brukeren av ladeplassen som regulerer bruk og dekning av kostnader.


LADEPLASSER - det finnes ulike løsninger

Riktig installasjon – trygg lading El-anlegget må være dimensjonert for belastningen, og alle slike anlegg må ha installert overspenningsvern. Det er av den grunn ingen god løsning at beboere på egen hånd lader bilen via underdimensjonerte skjøtekabler fra egne strømuttak. Det kan faktisk resultere i varmgang og branntilløp.

Plassering av ladeplasser For å redusere kostnadene vil det være fornuftig å etablere ladeplasser i nærheten av strømskap. (Brannvesenet ønsker at ladeplassene blir plassert nærmest porten ut fra parkeringskjelleren.) En veggmontert ladeboks er noe billigere å montere enn en ladestolpe som ofte krever en del gravearbeid. Gravearbeidet kan imidlertid gjøres som egeninnsats der det er mulig.

Det rimeligste alternativet Den totale kostnaden vil i dette tilfellet være forholdsvis lav. Sett i forhold til verdiøkning vil dette, som alt annet varig fastmontert utstyr, være en god investering.

?

Kapasitet Muligheter Økonomi Kostnader Framtidsrettet


ALTERNATIVER Begrenset med strøm? Lag felles ladepark

I store eksisterende garasjeanlegg med begrenset tilgang til strøm kan det lønne seg å opprette et eget ladeanlegg utenfor eller rett innenfor garasjeporten. Her anbefales det å inkludere CLU online, slik at man kan ta betalt for bruken per time, noe som skaper en naturlig rullering på plassene.

Planlegg for lave installasjonskostnader

Har man mulighet til å samle elbilparken nærmest fordelingsskapet/transformator/sikringsskap er det en stor fordel i forhold til å få så lave installasjonskostnader som mulig.


Tilrettelegg for fremtidige behov

Med faste plasser i eksisterende boligselskap og langt mellom plassene som skal installere ladestasjon, bør man kanskje tenke litt på fremtidig behov. Da kan det være lurt å og legge opp kabler og fordelingsskap til flere grupper, slik at når nye elbiler kommer i garasjen er installasjonen allerede forberedt til å koble på nye stasjoner.

Avansert strømdeling (CLU) Ved å inkludere Salto CLU i anlegget kan man dele den strømmen man har tilgjengelig på en smart måte: hvis noen ladestasjoner står ledige, kan de andre ladestasjonene få tildelt mer effekt, slik at ladingen der går fortere. Med CLU Online kan man i tillegg knytte seg til et Cloudcharge backoffice system som gjør at man får full kontroll på hele anlegget i forhold til bruk, tilgangsstyring og betalingssystemer.

CLU = Cloud link unit Salto CLU har to primæroppgaver: 1) Styre deling av fast eller variabel tilgjengelig strøm mellom ladestasjonene. 2) Koble Salto ladeanlegg online for tilgangsstyring og betalingssystemer.


Ord og utrykk Ladestasjon – lokasjon med flere ladepunkt. Ladepunkt eller ladeplass – én reservert P-plass med lademulighet. Schuko – vanlig husholdningskontakt har hittil vært vanligst å bruke for el- og hybridbiler. (Den er ikke så egnet for kontinuerlig høye strømstyrker over 10A. Gir lavere ladefart (Mode 1 lading). Kontakt Type 2 – er den nye elbilkontakten som vil bli standarden for el- og hybridbillading. Robust kontakt som muliggjør en raskere lading. Gir muligheter for kommunikasjon mellom el- eller hybridbil og strømnettet slik at ladingen foregår under ekstra trygge forhold (Mode 3 lading). Ladeboks med schuko stikkontakt – er for veggmontering og inneholder en eller to stikkontakter, med 10A sikringer, strømmåler i boksen og jordfeilbryter type B. Fortrinnsvis låsbar. Brukes det nøkkellås, bør den være for «ladenøkkelen» (R118) som alle el- og hybridbilister har. Ladeboks fra 6A til 32A med Type 2 kontakt – er en mer avansert ladeboks fortrinnsvis for veggmontering, med en kommunikasjons- og kontrollenhet som gir sikrere og raskere lading (Mode 3 lading). Ladeeffekt eller ladefart – angir hvor fort el- eller hybridbilen kan lades. Hurtiglading – en mulighet å fylle bilens batteripakke fra 0-80% på ned til 20 minutter. Varianter som «rask normallading» og «semihurtiglading» kan redusere ladetida ned til 1 time. Etableringskostnaden vil øke jo høyere ladeeffekt som velges.

Ønsker du å lese mer om ladeteknologi og muligheter, anbefaler vi www.elbil.no og www.ladestasjoner.no

Kopier kontrakten

Se siden til høyre.

KONTRAKTSFORSLAG: Vi har utarbeidet et forslag til standardkontrakt styret kan benytte som utgangspunkt. Dersom styret ønsker bistand med å tilpasse kontrakten med boligselskapets øvrige reglement og avtaleverk, ta kontakt med oss i Advokatkontoret i TOBB på telefon 73 83 15 00 eller pr. e-post advokat@tobb.no.


KONTRAKT FOR BRUK AV PARKERINGSPLASS MED LADEPUNKT (LADEPLASS)

MELLOM

OG NAVN PÅ BOLIGSELSKAPET (heretter kalt «boligselskapet»)

NAVN PÅ BEBOER (heretter kalt «beboer»)

1. DISPONERING AV LADEPLASS - Det er en forutsetning for denne kontrakt at beboer har en rett til bruk av parkeringsplass på boligselskapets fellesareal. 2. BRUK AV LADEPLASS - Ladeplassen skal kun benyttes av beboer med el- eller hybridbil. Boligselskapets til enhver tid gjeldende reglement for bruk av garasjer/parkeringsplasser gjelder i tillegg til denne kontrakt. 3. KOSTNADER - Beboer skal dekke kostnadene til drift og vedlikehold, herunder strømforbruk, med kr __________ per måned. Beløpet innkreves som en del av boligselskapets felleskostnader og er dekt av legalpanteretten etter loven. (Alternativt: Beløpet innkreves sammen med garasjeleien). Beløpet kan endres av styret med en måneds varsel. 4. MISLIGHOLD - Beboer er ansvarlig for at ladeplassen brukes i henhold til bestemmelsene i denne kontrakt og øvrig reglement i boligselskapet. Annen bruk er å betrakte som mislighold og gir boligselskapet rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan beboer bli erstatningsansvarlig for boligselskapets eventuelle økonomiske tap. 5. VARIGHET - Avtalen løper inntil oppsigelse finner sted. Avtalen er gjensidig oppsigelig med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Det er ikke krav til saklig grunn for oppsigelse fra boligselskapets side.

Sted/dato

Boligselskapet

Bruker

Avtalen er underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Kopi av avtale oppbevares hos forretningsfører.


DET ER STYRET SOM FÅR HJULENE I GANG

1

TA KONTAKT MED ELEKTRIKER

2

BEFARING I BOLIGSELSKAPET

3

MOTTA LØSNING/PRISTILBUD

• Velg et (eller flere) autoriserte elektroentreprenør firma • Gi en kort redegjørelse på boligselskapets planer • Få stilt spørsmål som du/dere ønsker avklaring på • Inviter til befaring slik at dere kan få et konkret pristilbud

• Elektrikeren avklarer kapasitet på eksisterende el-anlegg • Avklarering av de tekniske muligheter som finnes for ditt boligselskap • Diskuter løsninger i forhold til ønsker og behov

• Vurder tilbudene; pris - løsning - utbyggingsmuligheter mm. • Benytt tilbudet i forbindelse med vedtak (generalforsamlingen/ sameiermøtet)

Ta gjerne kontakt med TOBBs samarbeidspartner: Morten Wraalsen - 928 32 999 morten.wraalsen@vintervoll.no

Boligbyggelaget TOBB , Postboks 2424 - Torgard, 7005 Trondheim. Besøksadr.: Krambugata 1, 7011 Trondheim • Tlf.: 73 83 15 00 • info@tobb.no • www.tobb.no

Profile for Amadeus Reklame

TOBB ladeanlegg i borettslag  

TOBB ladeanlegg i borettslag  

Profile for amadeusr

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded