Page 1

SPOLEČENSKÉ PROSTORY DOBROČOVIC vyzvaná architektonická soutěž

/soutěžní podmínky a zadání


Obsah soutěžních podmínek 1. Vyhlašovatel soutěže

3

2. Předmět a účel soutěže

4

3. Druh soutěže a oznámení o výběru vítězného návrhu

5

4. Soutěžní podklady

6

5. Požadavky na náležitosti soutěžního návrhu a odevzdání

7

6. Kritéria hodnocení a důvody pro vyloučení ze soutěže

9

7. Složení poroty

10

8. Stanovení odměn

11

9. Harmonogram soutěže a následná spolupráce

12

10. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek

13

11. Klauzule o autorských právech a nakládání se soutěžními návrhy

14

12. Protokol o průběhu soutěže

15

13. Schválení soutěžních podmínek

16


1. Vyhlašovatel soutěže 1.1 Vyhlašovatel obec Dobročovice Dobročovice 38 250 82 Dobročovice zastoupena starostou obce Ing. Marcelem Slováčkem, MBA +420 725 021 827 starosta@dobrocovice.cz IČ: 00662399 ISDS: 4rdj2r7 1.2 Zpracovatelka soutěžních podmínek 1.3 Sekretářka soutěže 1.4 Přezkušovatelka soutěžních návrhů MgA. Alžběta Brůhová Fráni Šrámka 24, 370 01 České Budějovice +420 775 032 235 alzbeta.bruhova@gmail.com

3


2. Předmět a účel soutěže 2.1 Předmět soutěže Předmětem soutěže je návrh úprav společenských prostorů v srdci obce Dobročovice. Jde o rekonstrukci návsi s barokní kaplí sv. Isidora, o úpravy Dobročovického rybníka jeho okolí a o návrh pro nové funkční využití hasičské zbrojnice. Obec Dobročovice usiluje o to, aby měla pro své stavební záměry zpracované kvalitní návrhy, které spolu koncepčně souvisí a dávají dohromady smysluplný celek. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele − obec s 250ti obyvateli a rozpočtem cca 3 500 000 Kč (vizte kritéria hodnocení).

2.2 Účel soutěže Účelem je formou vyzvané architektonické soutěže vybrat nejvhodnější architektonické řešení pro budoucí fungování obce Dobročovice, které splní požadavky vyhlašovatele. Vedení obce má v plánu navázat s vítězným týmem dlouhodobější spolupráci a v součinnosti řešit další projektové fáze návrhů. Soutěž nemusí vést k následnému zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace následujících výkonů a fází pokud: - nepřinese hodnotná řešení a porota zadání zakázky nedoporučí

4


3. Druh soutěže a způsob jejího vyhlášení 3.1 Druh soutěže Dle předmětu řešení se soutěž vyjadřuje jako architektonicko-urbanistická. Dle záměru řešení jako projektová. Soutěž je vyzvaná, jednokolová. Soutěže se účastní 3 soutěžní týmy. Soutěž je neanonymní. 3.2 Oznámení o výběru vítězného návrhu Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže e-mailem, který účastníci uvedou v kontaktních údajích.

5


4. Soutěžní podklady 4.1 Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně Soutěžící se převzetím podkladů zavazují použít tyto podklady pouze pro účely účasti v soutěži a neposkytovat je třetím osobám. Soutěžní podmínky jsou vyhotoveny v digitální podobě. Seznam poskytovaných podkladů: 1/ Soutěžní zadání 2/ Polohopis a výškopis, vedení inženýrských sítí 3/ Digitální model obce 4/ Ortofoto mapa 5/ Platný územní plán obce 6/ Majetková mapa obce 7/ Historické fotografie a mapy 8/ Zaměření objektu hasičské zbrojnice 9/ DPS revitalizace Dobročovického rybníka 4.2 Dotazy k soutěžním podmínkám a podkladům Na adrese soutezdobrocovice@gmail.com 4.3 Prohlídka řešené lokalilty Společné setkání porotců a soutěžících v obci Dobročovice proběhne v pondělí 19. 6. 2017 v 15 hodin.

6


5. Požadavky na náležitosti soutěžního návrhu a odevzdání 5.1 Minimální obsah grafické části -

celková situace obsahující urbanistické a architektonické řešení v měřítku 1:500 axonometrie řešeného území návrh přestavby/novostavby budovy hasičské zbrojnice v měřítku 1:100 charakteristické řezy/řezopohledy územím detaily navrženého řešení dle uvážení: koncepce práce s materiálem, mobiliářem, zelení... zákresy do fotografií (pohledy dle uvážení)

5.2 Průvodní zpráva Text průvodní zprávy má dolní limit v rozsahu (minimálně 1 normostrana). Dále je nutné uvést základní výkaz výměr návrhu zahrnující: materiál a m2 povrchů

.....pojízdných .....pochozích .....rekreačních/ostatních

materiál a m3 obestavěné plochy .....využívané celoročně .....využívané sezónně Grafická část bude závazně provedena v rozměru 707x1000 mm (B1 na výšku), přičemž maximální počet formátů není stanoven. Průvodní zpráva ve formátu A4. Limitní je pouze celková velikost souborů − 50 MB. Soutěžní návrh je možné doplnit o fyzický architektonický model, není to ale podmínkou.

7


5.3 Odevzdání soutěžního návrhu Soutěžní návrhy budou soutěžícími doručeny v elektronické (na soutezdobrocovice@gmail.com) i v tištěné (na adresu vyhlašovatele) podobě do 7. 9. 2017 do 12 hodin.

5.4 Představení soutěžního návrhu Dne 14. 9. 2017 v 10h proběhne v budově OÚ v Dobročovicích neveřejné představení soutěžních návrhů jednotlivými týmy. Soutěžní týmy si mohou připravit vlastní prezentaci na projektor (obsah prezentace se nesmí lišit od výstupů odeslaných elektronicky). Pořadí prezentací bude určeno losem. Časový limit pro každý tým je stanoven na max. 60 minut (včetně diskuse). Účast ostatních soutěžících na prezentacích kolegů je možná, zapojení do diskuse a vznášení dotazů (v rozumné míře) taktéž.

8


6. Kritéria hodnocení a důvody pro vyloučení ze soutěže 6.1 Kritéria hodnocení Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují následně: a/ Urbanisticko-architektonická kvalita návrhu odpovídající na zadání. b/ Dopad na komunitu obyvatel Dobročovic v případě realizace návrhu. c/ Přiměřenost návrhu vůči místnímu kontextu. d/ Hospodárnost a ekonomická přiměřenost (pořizovací náklady, údržba, ekologie, udržitelnost) zvoleného řešení vzhledem k možnostem vyhlašovatele. e/ Vypovídající hodnota odevzdaného návrhu, jeho přehlednost a srozumitelnost. f/ Možnost realizovat návrh po částech v oddělitelných etapách. 6.2 Důvody pro vyloučení ze soutěže Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: a/ Nebyly doručeny v požadovaném termínu. b/ Závažně porušují požadavky těchto Soutěžních podmínek. c/ Nesplňují požadovanou náplň předmětu soutěže. Tyto soutěžní návrhy budou vyřazeny z posuzování a nemohou být oceněny.

9


7. Složení poroty 7.1 Členové poroty závislí na vyhlašovateli Ing. Marcel Slováček, MBA - starosta obce Dobročovice Ing. Tomáš Hrdlička - místostarosta obce Dobročovice 7.2 Členové poroty nezávislí na vyhlašovateli Mgr. Karolina Jirkalová kritička architektury Ing. arch. David Kraus - autorizovaný architekt ČKA Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil - autorizovaný architekt ČKA 10.2 Přizvaní odborní znalci Porota může v průběhu soutěže se svolením vyhlašovatele navrhnout přizvání dalších odborných znalců.

10


8. Stanovení odměn Bez ohledu na pořadí stanovené porotou soutěže obdrží každý ze soutěžních týmů odměnu (tzv. skicovné) ve výši 30 000 Kč.

11


9. Harmonogram soutěže a následná spolupráce 9.1 Základní termíny soutěže PO 19. 6. 2017 v 15h Společné setkání porotců a soutěžících v obci Dobročovice (sraz před obecním úřadem). ST 29. 6. 2017 Schválení definitivního znění soutěžních podmínek zastupitelstvem, oficiální vyhlášení soutěže. ČT 7. 9. 2017 ve 12h Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů. ČT 14. 9. 2017 v 10h Neveřejné představení soutěžních návrhů jednotlivých týmů členům poroty. ČT 14. 9. 2017 ve 14h Zasedání poroty a hodnocení návrhů. PO 25. 9. 2017 Vyhlášení výsledků soutěže, odeslání soutěžního protokolu soutěžícím (elektronicky). Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. 9.2 Následná spolupráce S vítězem soutěže obec naváže dlouhodobější spolupráci. V prvním kroku po soutěži půjde o veřejné představení vítězného návrhu obyvatelům a o následné zapracování připomínek a postřehů obyvatel do návrhů. Vzhledem k závislosti obce na dalších zdrojích finančních příjmů se bude přesný časový průbeh odvíjet od aktuálních vypsaných grantů (evropské, krajské, MAS, apod.) Vítězný tým se stane zpracovatelem architektonické dokumentace pro podání grantů, a následně zpracovatelem dalších výkonových fází projektových prací. Přesné podmínky spolupráce uzavře obec s vítězem po skončení soutěže. 12


10. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek 10.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele a porotců s podmínkami soutěže Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretářka soutěže a porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

10.2 Souhlas účastníků s podmínkami soutěže Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

13


11. Klauzule o autorských právech a nakládání se soutěžními návrhy 11.1 Autorská práva soutěžících Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. 11.2 Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů.

14


12. Protokol o průběhu soutěže Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí, včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny ze zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli. Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

15


13. Schválení soutěžních podmínek Před vyhlášením soutěže byly tyto Soutěžní podmínky projednány a odsouhlaseny všemi členy poroty hlasováním per rollam.

16

Soutěžní podmínky Dobročovice  
Soutěžní podmínky Dobročovice  
Advertisement