Page 58

ƒbƒØàe Tafawaq@alwatannews.net

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 25 ÚæKC’G ¯ (548) Oó©dG Mon 11 June 2007 - Issue no (548)

ìÉ‚

rfarouk@alwatannews.net

%91.4 »˘˘∏˘ Y º˘˘°Sɢ˘L ɢ˘ «˘ ˘g :∫ó˘˘ ˘ ˘ ©ŸG - IOhɢ˘ ˘ ˘ ˘©ŸG ᢢ ˘ °SQó˘˘ ˘ e - 91^4 ájƒ˘fɢã˘dG ∫Ó˘≤˘à˘°S’G .äÉæÑ∏d ájQÉéàdG ɢ˘ ¡˘ ˘bƒ˘˘ Ø˘ ˘J …ó˘˘ ¡˘ ˘J ,øjõjõ©dG ø˘jó˘dGƒ˘∏˘d ‘ π˘˘ °†Ø˘˘ dG ™˘˘ Lô˘˘ Jh ¬˘˘ ∏˘ ˘dG ¤EG ɢ˘ ¡˘ ˘bƒ˘˘ Ø˘ ˘ J ,¤É˘˘©˘ ˘Jh ¬˘˘ fɢ˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘°S á¡LƒH ≥∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘ah ∫ƒ˘˘ ˘ ˘ M ɢ˘ ˘ ˘ gô˘˘ ˘ ˘ ˘¶˘ ˘ ˘ ˘ f É«g iôJ ,äÉfÉëàe’G ᢢ°Uɢ˘N ᢢ∏˘ ¡˘ °S ɢ˘¡˘ ˘fCG á`` ` ` ` æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘WGƒŸG IOÉ`` ` ` ` e ¤EG ±ó˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘J »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG Aɪàf’G ìhQ á`` ` ` `«ªæJ .øWƒ∏d

¥hQÉa √ófQ

π°UGƒàdG äGQÉ¡eh ..¿ƒbƒØàŸG »YɪàL’G ÈcCG áLQóH kÉbƒØJ äÉ«àØdG ≥≤– ¿CG kÉ«¡jóH íÑ°UCG ó©J ⁄h äGƒæ°S òæe ÉgÉfóàYG IôgÉX »¡a ,¿É«àØdG øe ,äÉ©bƒàdG âbÉa ΩÉ©dG Gòg äÉbhôØdG ¿CG ’EG ..áÑjôZ ‘ɢ뢰üdG ô“DƒŸG ‘ ø˘jô˘˘°VÉ◊G ™˘˘«˘ ª˘ L º˘˘°ùà˘˘HG å«˘˘M ájƒfÉãdG èFÉàf »ª«©ædG óLÉe QƒàcódG ¬«a ø∏YCG …òdG ÚM ,ΩƒLƒdG º¡HÉ°UCG ÉÃQ πH ,»°VÉŸG ¢ù«ªÿG áeÉ©dG øY º¡J’ó©e ójõJ ø‡ kÉbƒØàe kÉÑdÉW 1461 ¿CG ø∏YCG .ÚæÑdG øe 340h ,äÉ«àØdG øe 1121 º¡æe ,%90 ´ÉØJQÉH äÉ©bƒàdG ºZôa ,ähÉØàdG Gòg øe â∏gP ,kÉ≤M ≈∏Y äócCG »æfCG ºZQh ,ÚbƒØàŸG OóY øY äÉbƒØàŸG OóY πc ≈∏Y πFGhC’G ÚæKÓd ''øWƒdG'' õFGƒL OóY ¿ƒµj ¿CG âÑé©J »æµd ,ÚæÑ∏d É¡æY äÉæÑ∏d ≈∏YCG áÑ°ùæH QÉ°ùe .‹É«ÿG ¥QÉØdG Gòg øe ≈∏Y äGQOÉb ø¡fCG ÏÑã«d ,ΩÉbQCG Gòµ¡H AÉ°ùædG ó©°ùJ ‘ πLôdG ÉgGó– ÉŸÉ£d ÖJGôe ¤EG Oƒ©°üdGh õ«ªàdG ¢†©H á≤∏≤˘e ᢫˘°†≤˘dG ô˘eC’G á˘≤˘«˘≤˘M ‘ ø˘µ˘d ,ɢ¡˘Zƒ˘∏˘H øY ¬d ‹GDƒ°S ôKEG ôjRƒdG ø∏YCG ɪæ«M á°UÉN ,A»°ûdG ¿CGh äɢ°SQóŸGh Ú°SQóŸG ∞˘«˘Xƒ˘J ‘ Qɢ¶˘ à˘ f’G ᢢª˘ Fɢ˘b ,äÉ°SQóŸG ‘ Iôah πHÉ≤e ‘ ,Ú°SQóŸG ‘ kÉ°ü≤f ∑Éæg ’EG πÑ≤j ’ ¢ùjQóàdG ´É£b ‘ ∞«Xƒà∏d Ωó≤àe …CG ¿CGh ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ..∫ƒÑ≤∏d áæ«©e äÉfÉëàeG RÉ«àLG ó©H ÚdhDƒ˘°ùŸG ¥É˘æ˘YCG ‘ á˘fɢeCGh ᢫˘ eɢ˘°S ᢢª˘ ¡˘ e ¢ùjQó˘˘à˘ dG .¬d áæ¡e ’ øe áæ¡e ¿ƒµJ ¿CG Öéj’h ,IQGRƒdÉH PEG ..ô¶f IOÉYE’ áLÉëHh á£HGÎe É¡àeôH á«°†≤dG ,ÚæÑdG ä’ó©e ™LGôJ ÜÉÑ°SCG »gÉe ±ô©f ¿CG Öéj !?kGOƒ¡©e íÑ°UCG IôNDƒŸG ‘ ºgóLGƒJ GPÉŸh ÚæÑdG øe ÚbƒØàŸG iQCG ÚM »æfCG ôeC’G ‘ Öjô¨dG ø°ùM ᢵ˘∏˘e º˘¡˘°ü≤˘æ˘J º˘¡˘æ˘e á˘∏˘«˘∏˘b â°ù«˘d á˘Ñ˘°ùf ó˘LCG ¿Cɢch ,᢫˘Yɢª˘à˘L’G äGQɢ¡ŸGh ø˘˘jô˘˘NB’G ™˘˘e π˘˘eɢ˘©˘ à˘ dG kÉÑfÉL ºgó≤aCG á°SGQódGh ÜÉàµdG ≈∏Y ÜÉѵf’Gh ¥ƒØàdG »gh ..¬©ªà› §°Sh ¿É°ùfE’G IÉ«M ‘ ¬æY ≈æZ’ kɪ¡e ,º¡°SQGóe ‘ ÜÓ£dG iód ɡ૪æJ øe óH’ ÖfGƒL ájôgƒL ¢ù°SCÉc á«YɪàL’G áeóÿG äGQÉ¡e §«°ûæJh Gògh ..É¡égÉæe ‘ á°UÉÿG ¢SQGóŸG πL É¡«∏Y õcôJ ô¡¶j ¬æµd ,ÚæÑdGh äÉæÑdG øe πc ≈∏Y ≥Ñ£æj ΩÓµdG kAGƒ£fG ÌcCG ºgó‚ øjòdG ÚæÑdG óæY kÉMƒ°Vh ÌcCG .kÓéNh ‘ ¥ƒ˘Ø˘à˘∏˘d kɢ°Sɢ«˘≤˘e ¢ù«˘d »˘°SQóŸG ¥ƒ˘Ø˘à˘dG ¿CG º˘∏˘©˘ f ,äGô°TDƒe áYƒª› øª°V ô°TDƒe ƒ¡a á«∏ª©dG IÉ«◊G »àdG áHô¨dG øY πÄ°S ɪæ«M á«HÎdG ôjRh ócCG ɪ∏ãe ¤EG ¬Lƒà˘dG ó˘æ˘Y ᢫˘eƒ˘µ◊G ¢SQGóŸG ƒ˘é˘jô˘N ɢ¡˘°û«˘©˘j Qhôe ™e á«∏«°üëàdG º¡JÉjƒà°ùe •ƒÑgh πH ,á©eÉ÷G ¢ù«jÉ≤e É¡jód äÉ©eÉ÷G ¿CG ¤EG QÉ°TCG å«M ,âbƒdG ÒjÉ©e ≥ah ∫ƒÑ≤∏d äÉfÉëàeGh kÉWhô°T ™°†Jh ∫ƒÑ≤∏d kGQɢ«˘©˘e ᢫˘°SQóŸG IOɢ¡˘°ûdG ‘ ¥ƒ˘Ø˘à˘dG ¿ƒ˘˘µ˘ j ,ᢢ«˘ aɢ˘°VEG ,∂dP ‘ ¬©e ≥Øàf øëfh ..IóY ÒjÉ©e øª°V kGóMGh ¿É˘c Iɢ˘«◊G ‘ ≠˘˘HGƒ˘˘æ˘ d ï˘˘jQɢ˘à˘ dG ‘ ᢢ∏˘ ã˘ e’C G ÌcCG ɢ˘eh kGôjÈJ ¢ù«d ∂dP ¿Éc ¿EGh ..kGôØ°U »°SGQódG º¡∏«°ü– øe Qób ÈcCG ÉfDhÉæHCG ∂∏àÁ ¿CG ójôf øµd ,™LGôJ …C’ .á«∏ª©dGh ᫪∏©dG äGQÉ¡ŸG ≈æªàfh ,øµd ÉÄ«æg :äÉ«àØ∏d ∫ƒ≤f ∂dP πc ºZQh á«∏ª©dG IÉ«◊Gh á©eÉ÷G ‘ π°†aCG kɶM ¿É«àØ∏d

%93.4 »ª∏Y -%93^4 :∫ó©ŸG- QOƒ÷G º°SÉL ó°TGQ ôµ°ûdÉH ¬LƒJCG (IOhó©e ô£°SCG ‘ ∞°UƒJ ¿CG øe ÈcCG ¥ƒØàdGh êôîàdG áMôa ¿EG) ∫GƒW »ÑfÉL ¤EG âØbh »àdG á«dɨdG »Jô°SCG ¤EGh ,¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ¤EG πjõ÷G ᫪«∏©àdGh ájQGOE’G ÚàÄ«¡dG ¤EGh ,øjõjõ©dG q…ódGh ôcòdÉH ¢üNCGh »à°SGQO äGƒæ°S â«°†b øjòdG AÓeõdG ™«ªL ¤EGh ,ÚæÑ∏d ájƒfÉãdG õjõ©dGóÑY ï«°ûdG á°SQóà .»JÉ«M ΩÉjCG ó©°SCG º¡©e

êGô©e ÚgÉ°T á°ûjôH

rashdan

¢SCGôdG Gƒà©aQ .. ¥ƒØàdGh ìÉéædG ≈∏Y º¡∏c …ÒÿG ∫É«Y ÅægCG .QóH ≈∏YCÓd ò«ØæàdG πªY ≥jôa - IõªM AÓY - â©aQ ô°SÉj - ʃHÉ°üdG ΩÉ°ùM - …È°U ó«dh -π«∏N óªfi .…Qƒd óªfi - ïjƒ°ûdG óªfi - óªMGC ¿Éª∏°S -≈°SƒŸG ¿É«Ø°S - ¥hRôe ¢SÉÑY

π˘˘c zø`` Wƒ`` dG{ ƒ˘˘Yó`` ` `J ΩÓ˘˘ ˘MCG ᢢ ˘ Ñ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ £˘ ˘ ˘dG ø˘˘ ˘ e áªMQ óª˘MCG ø˘ª˘Mô˘dGó˘Ñ˘Y z»HOC’G QÉ°ùŸG ≈∏Y á«fÉãdG{ »Hô¨dG ´ÉaôdG á°SQóe øe …ƒ˘∏˘Yh ,äɢæ˘Ñ˘∏˘d á˘jƒ˘fɢ˘ã˘ dG Qô˘µ˘e ∫hC’G{ …Oɢg 󢫢 °ùdG øe z»˘YÉ˘æ˘°üdG Qɢ°ùŸG ≈˘∏˘Y ¢üØ˘˘ ˘ ˘ M ó˘˘ ˘ ˘ L ᢢ ˘ ˘ °SQó˘˘ ˘ ˘ ˘e ,ÚæÑ∏d á«YÉæ°üdG ájƒfÉãdG ó¡©ŸG ≈∏Y ÊÉãdGh ∫hC’Gh ô≤e ¤EG Qƒ°†◊G ,»æjódG ó`` ` ` ` æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°S ‘ Ió˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jô÷G ” »àdG ºgÉjGóg ΩÓà°S’ ∫hCÓ˘ ˘ ˘ ˘d É`` ` ¡` °ü``«˘ ˘ ˘ ˘ °ü ˘ ˘ ˘J äGQɢ˘ ˘°ùŸG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y Êɢ˘ ˘ã˘ ˘ ˘dGh Úbƒ˘˘Ø˘ àŸG ø˘˘ e ᢢ Ø˘ ˘∏˘ ˘àıG .ΩÉ©dG Gò¡d

á°SQóe - % 92^8 ∫ó©ŸG - …QÉŒ - GRÒe π°VÉa óªMCG ÚæÑ∏d ájQÉéàdG ájƒfÉãdG ¿hÉ©àdG áÑ°SÉÙG á°SGQO :á«∏Ñ≤à°ùŸG »££N á«Hô©dG á¨∏dG ¿ÉëàeG :»æà¡LGh »àdG äÉHƒ©°üdG .øjõjõ©dG øjó÷Gh øjódGƒdG ¤EG ìÉéædG …ó¡j

ÚbƒØàŸG ËôµJ

z…QÉéàdG QÉ°ùŸG ≈∏Y á«fÉãdG{ ø°ùÙGóÑY á«bQ áÑdÉ£dG ΩôµJ zøWƒdG{

á«dɨdG ÉæJó°TôŸ ¢UÉN ôµ°Th »JÉ°SQóe πc ôµ°TCG Åæ¡J …CG πÑb

AGQƒM øe AGógGE ¯ ‘ ¥ƒØàH ¬MÉ‚ áÑ°SÉæà π«ãŸG π«°UCG »NCG ÅægCG π«ãŸG π«∏N »JGƒNEGh óªfih óªMCG »NCG ÅægCG ɪc »ª∏©dG º°ù≤dG áeÉ©dG ájƒfÉãdG äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ™«ªLh áÑgh iófh Oƒ∏N »JÉæHh ᪫©fh á∏«°UCG .∑hhhhhhhhhhhhhhÈe ∞dCG ∞dCG ∫ƒbCGh ájƒfÉãdG ¥ôÙG á°SQóe äÉæH ¤EG kGóL kGóL á°UÉN áÄæ¡J ,ìÉéædG ∑hÈe ÚëLÉæ∏dh ,êôîàdG ≈∏Y ∑hÈe ∞dCG :ÚLôîàª∏d kÉ©«ªL Ú≤aƒeh ,ºµ∏«M hó°Th ºµd OQÉg ÚÑ°SGô∏dh soso.

IƒYO

%92.8

36304355 ºbôdG ≈∏Y hCG www.alwatannews.net

6 äÉæÑd äÉ«æeC’G ≈∏MCGh ÚéjôÿG πµd ∑hÈeh ,…QƒNÉ°ûdG áªWÉa á«©eÉ÷G IÉ«◊G ‘ ¬∏dG AÉ°T ¿EG ≥«aƒàdG πc 4 º∏Y

ÒJɵjQÉc

äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG IΰS á°SQóŸ AGógEG ¿ƒgôe áªWÉa ,¬∏dGóÑY ≈«ëj âæjR ,áØ«∏N ó«ÛGóÑY ¿ƒJÉN ,¿ƒgôe ø°ùM Ëôe Úª«dG øe

ÊhεdE’G É¡©bƒe ≈∏Y áÑ∏£∏d ºµ«fÉ¡Jh ºµJGAGógEG πÑ≤à°ùJ øWƒdG .¬∏dG AÉ°T ¿EG êôîàdG ∫ÉÑ≤Yh ºµàjóa

.»£ÑdG á∏FÉY øe èÑJGôe ≈∏©jh á«©eÉ÷G IÉ«◊G ‘ è≤aƒj

Shjoon_elward ¯ ≈˘°ù«˘Y ∞˘«˘£˘∏˘dGó˘Ñ˘Y …ƒ˘NC’ êô˘î˘à˘dGh ìɢé˘æ˘dG ∑hÈe ∞˘dCG ∞˘˘dCG ¬∏dGh ,.,.,.,.,.∂dÉH ‘ ‹EG ≥≤ëj ¬∏dGh ,ìÉéædG πgÉà°ùJ π«ªgƒÑdG .áæ«eCG ºµàNCG (¬dBGBG) IQÉ°Sh …óªMCG ≥aƒj Oƒ∏N ,ƒ°ù«Y ,»©«Ñ°ùdG ,»cƒL) êôîàdGh ìÉéædG πgÉà°ùf ∑hhÈe ÉfCG ó«cCGh ,Oƒ°TQ ,RhõY ,ôcÉ°T óªM ,√ƒ∏°ü«a ,ËÉf ,Ió«YƒH ,…OGhòdG ....(IQƒ◊G) èjôa ÜÉÑ°T πch ,alsambo

á«bôfi ádhGôa ¯ .¬∏dG AÉ°T ¿EG ‹ ∫ÉØdG :ÚbƒØàª∏d ∑hÈe ∞dCG (OhQƒdG ô£Yh iƒ¡dG hó°Th ôë°ùdG ¬ë°Th ÜÉÑ°ûdG Ö°T ∂«a) á°SQóe ‘ »Jɪ∏©eh »FÉbó°UCGh »∏gCGh …ódGh ¤EG »bƒØJ …ógCG á˘jô˘î˘a IPÉ˘à˘°SC’G ,∫ƒ˘°Sô˘dGó˘Ñ˘Y ≈˘∏˘«˘d IPɢ˘à˘ °SC’G'' ¢üNC’ɢ˘Hh ᢢeɢ˘æŸG .áeÉæŸG á°SQóe ,º°SÉL á≤jó°U ''ø°ùM Aɪ°SCG IPÉà°SC’Gh ¥ƒ∏ıG ÌcCGh ÌcCG è≤aƒj ¬∏dG :É¡d ∫ƒbCGh »é«K á«dɨdG »àdÉN âæH »ægCG .(áeƒ£a) á©eÉ÷G øe êôîàdG ∫ÉÑ≤Yh ø°ùM »°VQ ‹É¨dG Éfódƒd ¿ÉëjôdGh OQƒdÉH Iô£©eh á°UÉN áÄæ¡J .¬∏dG AÉ°T ¿EG ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH ™«ªé∏dh ¬d ÉæJÉ«æ“h RÉÑÿG

alsambo056 ºcƒNGC ¯ ìÉéædG ¬d ≈æ“Gh êôîàdG áÑ°SÉæà ø°ù◊G ¬∏dGóÑY »æHG ÅægCG .»bhô°ûdG º«gGôHEG Aɪ°SCG :∂JódGh (∑hÈe ∞dCG) OGó°ùdGh ≥«aƒàdGh É¡LôîJh É¡bƒØJ ≈∏Y ójôa AÉah »àNCG »ægCG â«ÑM :Ëôe øe ∑hhhÈe ∞dCG É¡dƒbCGh

»æØdG êGôNE’G

ôjƒ°üJ

¢TƒHôW ¿Éª∏°S

ódÉN IQÉ°S-∞«£∏dGóÑY ódÉN

RÉÑÿG »°VQ ø°ùM á∏FÉY ¯ º˘¡˘dƒ˘bCGh «ŸG á`` ` ∏˘ °T ≥˘˘M ∑Qɢ˘HCG º˘˘gh 10 ó˘˘Mh 2 ∑hÈe ∞˘˘ ˘dCG

ôjôëàdG ≥jôa ¿ÉààdG Ú°ùM - Òe’C GóÑY ÖæjR - ÊÉK QÉæe - »©«Ñ°ùdG IÒeGC - »ã«eôdG Iƒdƒd º©dG AÉah - óLÉŸG Ú°ùM - ø°ùfi ∫OÉY - …ƒ¡≤ŸG ∞°Sƒj - óªMGC º«gGôHGE -

è`q`°ùe è`q`°ùe

SMS

…ƒ¡≤ŸG ΩÉ°ùM ΩGC øe AGógGE ¯ A’BG É¡àæHG ¥ƒØJ ≈∏Y áæjO øH Iƒdƒd Ió«°ù∏d ∑hÈe ∞dCG ∞dCG .(A’BG Éj ∑hÈe) »YÉaôdG øe AGógGE ¯ GƒLôîJ ‹EG »Hô¨dG ´ÉaôdG ÜÉÑ°T á°UÉNh ÚëLÉædG πµd ∑hÈe .IójóL IÉ«M GƒàjóH ºcGôJ ºµ∏«M Ghó°T :º¡dƒbh »MÉæ÷G ódh øe AGógGE ¯ ÜQÉj …OGóYEG ådÉK á©aO êôîàH ∫ÉØdGh º¡∏c ÚéMÉæ∏d ∑hÈe .≥«aƒàdG πµ∏d ≈æ“CG ,ÚŸÉ©dG Manar øe AGógGE ¯ ∞dCG ,ÉgÌæf ¿É°†ME’ÉHh É¡eó≤f ∂d ÚMÉjQh ¥ƒ°Th Úª°SÉjh OQh ¬∏dG ,¥ƒa Éæ°SGQ »à©aQ ±ƒ≤àdGh ìÉéædG ≈∏Y »£H ËôŸ ∑hÈe ∞dCG

±Gô°TEG ø`WƒdG ácô``°T ø`Y Qó``°üJ ΩÓY ìɪ°S-¥hQÉa √ófQ (Ω.Ω.P) ô°ûædGh áaÉë°ü∏d

Alwatan 11 JUN 2007  
Alwatan 11 JUN 2007