Page 29

7

¥Gƒ°SCG

business

á«fÉãdG áæ°ùdG `g 1428 ¤hC’G iOɪL 25 ÚæKC’G ¯ (548) Oó©dG Mon 11 June 2007 - Issue no (548)

business@alwatannews.net

¿GƒjÉJ ¢ùµJƒ«Ñªc ¢Vô©e ∫ÓN

ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG ¢Vô©J iôѵdG äÉ«fhôàµdE’G äÉcô°T

ô«°SÉHG ácô°T øe âjÉHɨ«Z 128 á©°ùH

SSD

øjõîJ ∫hCG

âjÉHɨ«Z 1000 á©°S »°TÉà«g ácô°T øe Ö∏°U ¢Uôb πªëJ á°VQÉY

√É«ª∏d IOÉ°†e ádƒªëe Iõ¡LCG øY ∞°ûµJ õªà°ù«°S âjôc

IójóL äÉéàæe 3 øY ∞°ûµj zπàfEG{ ≥jƒ°ùJ º°ùb ¢ù«FQ

ΩÉY øe ™HGôdG …ƒæ°ùdG ™HôdG ∫ƒ∏ëH ájó«∏≤àdG áÑ∏°üdG .2009

áÑ°ùæH äOGR ᫪dÉ©dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG äÉ©«Ñe ¿CG ôcòj ∞dCG 500h ¿ƒ«∏e 228 ≈dEG π°üàd »°VɪdG ΩÉ©dG »a %10 …ƒæ°ùdG ™HôdG »a %11^2 áÑ°ùæH ôÑcCG áYô°ùH äOGRh ,Q’hO …O …BG'' ¥ƒ°ùdG çÉëHCG á°ù°SDƒªd Ék≤ah ,2007 ΩÉY øe ∫hC’G .''»°S

IQÉÑY »gh ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ,''ófÉf'' á«æ≤àc ,IójóédG ™bƒàj »àdGh ácôëàe AGõLCG ÓH á©«aQ ¢TÓa IôcGP øY ø˘Y á˘Ñ˘∏˘°üdG ¢UGô˘bC’G »˘ë˘æ˘J ¿CG ø˘«˘°üà˘î˘ª˘dG ¢†©˘H ɢ¡˘d .»ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG ∞°üf øe ôãcCG ¿CG ''…ÓHÉ°S …BG'' ácô°T ™bƒàJh Gòg Ωó˘î˘à˘°ùà˘°S Ió˘jó˘é˘dG á˘dƒ˘ª˘ ë˘ ª˘ dG ô˘˘Jƒ˘˘«˘ Ñ˘ ª˘ µ˘ dG Iõ˘˘¡˘ LCG äÉcôëªdG øe k’óH äÉfÉ«ÑdG øjõîàd ¢TÓØdG äÉcôëe

çóMCG ᫪dÉ©dG äÉ«fhôàµdE’G äÉcô°T iôÑc â°Vô©à°SG »fÉK QÉWEG øª°V á«fhôàµdE’G Iõ¡LC’G ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ''¿GƒjÉJ ¢ùµJƒ«Ñªc'' ºdÉ©dG »a ôJƒ«ÑªµdG ¢VQÉ©e ôÑcCG .…QÉédG (QÉjCG) ƒ«fƒj 9-5 IôàØdG »a º«bCG …òdG Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ø«H ¥hôØdG ∫GhR πX »ah Ék«éjQóJ ó©Ñj ''¢ùµJƒ«Ñªc'' ¢Vô©e íÑ°UCG ,ø«µ∏¡à°ùªdG ójGõàe π˘µ˘°ûH ¢ùµ˘©˘«˘d äGô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘µ˘∏˘d ɢ°k Vô˘©˘e ¬˘fƒ˘c ø˘Y äÉ«fhôàµdEG êÉàfE’ ôJƒ«ÑªµdG áYÉæ°U »a ójó°ûdG ´ƒæàdG .ø«µ∏¡à°ùªdG »˘µ˘∏˘°SÓ˘dG ∫ɢ°üJ’G ≈˘∏˘Y Ωɢ©˘ dG Gò˘˘g õ˘˘«˘ cô˘˘à˘ dG ió˘˘Hh ø«µ∏¡à°ùªdG áLÉM OÉjORG ÖÑ°ùH á≤FÉØdG πªëdG ádƒ¡°Sh ≈∏Yh .ôJƒ«˘Ñ˘ª˘µ˘dG Iõ˘¡˘LCG ø˘Y Gk󢫢©˘H á˘cô˘ë˘dG á˘jô˘M ≈˘dEG â©aO É¡æµd ,IójóéH â°ù«d πªëdG Iõ«e ¿CG øe ºZôdG ôãcCGh »cPCGh ô©°UCG ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG QɵàHG ≈dEG ø«éeôѪdG ɢ˘¡˘ Mɢ˘ª˘ °ùH »˘˘dɢ˘à˘ dG π˘˘«˘ é˘ dG Iõ˘˘¡˘ LCG äõ˘˘«˘ ª˘ Jh .ᢢ«˘ dɢ˘©˘ a ≥jô£dG »a π≤æàdG øe Ak óH A»°T πc πª©H ø«eóîà°ùª∏d íØ°üJ ≈dEG ᫪dÉ©dG ™˘bGƒ˘ª˘dG ó˘jó˘ë˘J á˘ª˘¶˘fCG ΩGó˘î˘à˘°SɢH ácô°T ⪰†fG ¿CG òæeh .᫵∏°SÓdG ä’É°üJ’G ôÑY ÖjƒdG ™˘æ˘°üJ »˘à˘dG äɢ˘cô˘˘°ûdG ≈˘˘dEG ''π˘˘à˘ fEG''h ''âaƒ˘˘°Shô˘˘µ˘ jɢ˘e'' ¢Sƒ°SBG'' ácô°T âMôW ,''πjÉHƒe GôàdCG ôJƒ«Ñªc'' Iõ¡LCG ''è˘fƒ˘°ùeɢ˘°S'' ∂dP »˘˘a ɢ˘ª˘ H iô˘˘NC’G äɢ˘°ù°SDƒ˘ ª˘ dGh ''∂J ø˘˘«˘ à˘ cô˘˘°ûdG ¢†Ñ˘˘f ¢ù颢 d Ió˘˘ jó˘˘ L äGRGô˘˘ W ''»˘˘ fƒ˘˘ °S''h ''πàfEG'' ácô°T ¢Vô˘©˘à˘°ùà˘°S ,ɢ¡˘Ñ˘fɢL ø˘eh .ø˘«˘à˘bÓ˘ª˘©˘dG ''Qƒ˘c »˘à˘dɢe'' äɢé˘dɢ©˘e ∂dP »˘a ɢª˘H ,ɢ¡˘Jɢ«˘æ˘≤˘J çó˘MCG ''¢ùcÉe …h'' ä’É°üJ’G äGQOÉÑeh íFGô°ûdG äÉYƒªéeh ∫ƒªëªdG QÉ«©e MPC ''»°S ¢ùH ΩEG ƒj''h WiMAX ¢VôYh ƒjó«ØdG äGôªJDƒe áédÉ©e øµªj …òdG ójóédG .áYô°ùdG ≥FÉa äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEGh RÉØ∏àdG ¿GƒjÉJ »a á«æ≤àdG äÉcô°ûdG ô¡°TCG ,''ô°SBG'' ácô°T ÉeCG ¥ƒ°S ≈∏Y ÉgOƒ¡L äõcôa ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y áãdÉãdGh äÉ°TÉ°ûdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉÑa .á«¡«aôàdG IOó©àªdG §FÉ°SƒdG á˘dƒ˘ª˘ë˘e ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘c Iõ˘˘¡˘ LCG ìô˘˘£˘ à˘ °S ,LCD ∫É˘à˘°Sô˘µ˘dG »˘Ñ˘dhO'' Oɢ©˘HC’G »˘KÓ˘K º˘°ù颢e äƒ˘˘°üH õ˘˘«˘ ª˘ à˘ J Ió˘˘jó˘˘L »˘a ô˘ã˘cCG äɢ©˘«˘Ñ˘ª˘dG ó˘jõ˘J ¿CG ™˘bƒ˘à˘ª˘dG ø˘eh .''ó˘˘fhô˘˘«˘ °S 𫨰ûàdG ᪶fCGh Iójó˘é˘dG äɢ«˘æ˘≤˘à˘dG π˘°†Ø˘H π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘dG

…QGôëdG çÉ©ÑfÓd ºdÉ©dG »a IôcGP πbCG ó©J É«fÉf ácô°ûd á«∏«¨°ûJ IôcGP ¢üëØàJ IôFGR

äÉ°UƒH 7 á°TÉ°ûH ∫ƒªëe ôJƒ«Ñªc øY ∞°ûµJ ¢Sƒ°SBG

Iõ¡LC’G ójhõàd á«°ùª°T ÉjÓîH ¬éeóe áÑ«≤M ¢Vô©à°ùj ¢SQÉeƒfƒf äÉ©«Ñe Ühóæe

…EG' º°SE’G πªëj ∫ƒªëe ôJƒ«Ñªc ¥ÓWEG øY ¢Vô©ªdÉH É¡àcQÉ°ûe AÉæKCG '¢Sƒ°SBG' ácô°T âæ∏YCG ™àªàjh á¨dÉÑdG ô«¨°üdG ¬ªéëH õ«ªàj ,2007 …QÉédG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG »a Eee PC '»°S »H 6^6 * 9 ójóédG RÉ¡édG OÉ©HCG ≠∏ÑJh.π°ùµH Éé«e 3 ábóH Gô«eÉch äÉ°UƒH 7 É¡°SÉ≤e á°TÉ°ûH ,ΩGôZ 878 ≠∏Ñj …òdG ¬fRh øY kÓ°†a á°TÉ°ûdG ¥ÓZEG AÉæKCG á°UƒH 1^5 ≠∏ÑJ ácɪ°ùHh á°UƒH ∫É°üJ’G ¢üFÉ°üN RÉ¡édG ºYój ɪc DDR2 âjÉHɨ«e 512 ≠∏ÑJ á«∏«¨°ûJ ¬JôcGP ≈∏Y …ƒàëjh á∏FÉ©d »ªàæj …òdG »∏«¨°ûàdG '¢ShQOÉ°ùcEG' ΩɶæH ójóédG ôJƒ«ÑªµdG πª©jh .''…Éa …Gh'' »µ∏°SÓdG íØ°üàeh Open Office '¢ù«ahCG ø«HhCG' Qó°üªdG áMƒàØe á«Ñàµe äÉ≤«Ñ£J áYƒªéeh ,''¢ùcƒæ«d'' AÉæãà°SÉH ,RÉ¡édG πNGO ¬eóîà°ùà°S …òdG èdÉ©ªdG ´ƒf øY '¢Sƒ°SBG' ácô°T ø∏©J ºdh .''¢ùcƒaôjÉa'' .''πàfEG' ácô°T ™«æ°üJ øe ¿ƒµ«°S ¬fCG ,A110 hCG A100 èdÉ©e ÉeEG øª°†àj …òdG ' πàfEG' Ωɶf ≈∏Y ' »°S »H …EG' óªà©j ¿CG πªàëªdG øe h ,IôcGòdG á©°S IOÉjõH ô©°ùdG ™ØJôjh âjÉHɨ«Z 4 á©°ùH Q’hO 199 ójóédG '»°S »H …EG' ô©°S ≠∏Ñjh .âjÉHɨ«Z16h 8 á©°ùH ôaƒàj PEG á°TÉ°ûH πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ôNBG »a '»°S »H …EG' øe ójóL QGó°UEG ìôW Ωõà©J '¢Sƒ°SBG' ácô°T ¿CG ôcòj .äÉ°UƒH 10 ¢SÉ≤e

Üô©dG ø«eóîà°ùªdG ±ó¡à°ùJ á«fhôàµdEG IOhO

2007 ájÉ¡f ô°üe »a Gk ójóL kÉYôa 40 íààØJ 2 …BG

áÑ≤M ájGóÑH QòæJ ∂«àfɪ°S á«HôY äÉ°Shô«Ød IójóL ¿CG á«fhôàµdE’G á˘jɢª˘ë˘dG »˘a ᢰü°üî˘à˘ª˘dG Symantec ''∂àfɢª˘«˘°S'' á˘cô˘°T âæ˘∏˘YCG AÉëfCG ™«ªL »a ájPDƒe ô«Z, ''32 ƒ«∏HO ,ìƒædG'' º°SEG πªëJ ,á«fhôàµdEG IOhO QÉ°ûàfG .á«Hô©dG á¨∏dÉH áHƒàµe äÉ°Shô«Ød ô«Ñc QÉ°ûàfG ΩÉeCG ≥jô£dG ó¡ªJ ób ºdÉ©dG ô°UÉæ©dG ¿CG ÉLÉfƒ«°S »cÉ°SÉe ''∂àfɪ«°S'' ácô°T iód »æeC’G ¢Só桪dG í°Vhh kGQÉÑàNG ¿ƒµJ ¿CG øµªj (W32.Alnuh) á«fhôàµdE’G IOhódG πNGO IOƒLƒªdG á«Hô©dG ácô°û∏d »fhôàµdE’G ™bƒªdG ôÑY ∫Ébh ,É¡©e Üô©dG ø«eóîà°ùªdG πYÉØJ á«Ø«c áaô©ªd IOhódG ∂∏J ¿CG ™bƒJh ,É¡©fÉ°üd áHôéàc hóÑJ (W32.Alnuh) á«fhôàµdE’G IOhódG ¿CG .kGó«≤©J ôãcCG äÉ°Shô«a Qƒ¡¶d ájGóH ¿ƒµJ ¿CG øµªj ±ó¡à°ùJ Ée kÉÑdÉZ ájõ«∏éfE’G ô«Z á¨∏H áHƒàµªdG äÉ°Shô«ØdG ¿CG ≈dEG ÉLÉfƒ«°S QÉ°TCGh ∂dòc QÉ°TCGh ,ø««dɨJôÑdG hCG ¢ShôdG hCG ø««æ«°üdG hCG ¿ÉÑ°SC’G hCG ¿ÉªdC’G ø«eóîà°ùªdG ájófÓjÉàdG hCG á«fÉHÉ«dG hCG á«°ù«fhófE’G πãe iôNCG äɨ∏H áHƒàµe äÉ°Shô«a OƒLh ≈dEG .QÉ°ûàfG πbCG É¡æµdh ôãcCG á«Hô©dG á¨∏d ácQqóªdG äÉ°Shô«ØdG øe ô«ãµdG óLGƒJ ∫ɪàMG ≈dEG ¬ãjóM »a ócCGh ’ ø«ãMÉÑdG øe OóY ¿CG ≈dEG ,√ô¶f á¡Lƒd kÉ≤ah ™Lôj ∂dPh ø«ãMÉÑdG ™bƒàj ɪe IóMGh á≤«≤M ≈∏Y ócCG ¬æµdh É¡H ¿ƒªà¡j ’h á«Hô©dÉH áHƒàµªdG äÉ°Shô«ØdG ¿ƒ¶MÓj ΩÉY øe ôÑcCG πµ°ûH á«Hô©dG á¨∏dG õ«qªJ äÉ°Shô«a OƒLh kÉ«dÉM ó¡°ûj ºdÉ©dG ¿CG »g .≈°†e ø«eóîà°ùªdG ∂dòch á«æeC’G äÉ≤«Ñ£àdG ô«aƒJ äÉcô°T Ωƒ≤J ¿CG ᫪gCG ≈∏Y ócCGh áLƒe íÑ°üJ ¿CG πÑb ∂dPh äÉ°Shô«ØdG ∂∏àd OGó©à°S’Gh ô°†ëàdÉH á«Hô©dG OÓÑdG »a .á«æ«°üdG äÉ°Shô«ØdG ™e çóM Ée πãe á«JÉY ƒjÉe 31 Ωƒj É¡aÉ°ûàcG ºJ (W32.Alnuh) IójóédG á«fhôàµdE’G IOhódG ¿CG ôcòj ∂dPh èeGôÑdG πªY AÉ¡fEÉH Ωƒ≤Jh …PDƒe ô«Z πµ°ûH ô°ûàæJ IOhO »gh »°VɪdG (QÉjG) Windows ''äÉ≤«Ñ£àdG IQGOEG èeÉfôH'' πãe äÉ≤«Ñ£J ¥ÓZEÉH Ωƒ≤J å«M É¡°ùØf ájɪëd äÉ≤«Ñ£àdG IQGOEG èeÉfôHh (Registry Editor) ''äÓé°ùdG Qôëe''h Task Manager ¥Ó˘ZEɢ H Ωƒ˘˘≤˘ j ɢ˘ª˘ c ,''¢ShO'' `H kɢ °†jCG ±ô˘˘©˘ j ɢ˘e hCG (Command Prompt) ᫢°üæ˘dG ''QGQƒ∏Ñ°ùcEG âfôàfEG'' èeÉfôH »a IOƒLƒªdG (Folder Options) ''äGó∏éªdG äGQÉ«N'' øe ᢫˘Hô˘©˘dG ᢨ˘∏˘dGh á˘jõ˘«˘∏˘é˘fE’G ᢨ˘∏˘dG …QGó˘°UEG »˘a ∂dPh (Windows Explorer) ''»J ¿EG Rhóæjh'',''98 Rhóæjh'',''95 Rhóæjh'' »∏«¨°ûàdG ''âaƒ°ShôµjÉe'' Ωɶf äQGó°UEG .''2003 ôaô«°S Rhóæjh''h ,''»H ¢ùcEG Rhóæjh'',''Ωƒ«æ«∏«e Rhóæjh'', ''2000 Rhóæjh'',

2 …BGh …óæaCG ôªY

»a IQGOE’G »ªbÉ£d á«YɪL á£≤d

π˘c ´É˘˘£˘ à˘ °SGh ,''ä’ɢ˘°üJG''h ''2 …BG'' ¥ƒ°ùdG ∫ƒNO »a kÉMÉéf ≥≤ëj ¿CG ɪ¡æe ∫Ó˘˘N ø˘˘e ∂dP ≈˘˘∏˘ é˘ à˘ jh ,ᢢjô˘˘°üª˘˘ dG »a kÉ©e ɪ˘¡˘fhɢ©˘J ¬˘≤˘≤˘M …ò˘dG ìɢé˘æ˘dG πeCÉf'' :ó«æ°ùdG ºààNGh ,á«bÉØJ’G √òg ójõªd ájGóH á«bÉØJ’G √òg πµ°ûJ ¿CG »a »˘˘ a ø˘˘ «˘ ˘aô˘˘ £˘ ˘dG ø˘˘ «˘ ˘H ¿hɢ˘ ©˘ ˘à˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e ô˘Ñ˘cCG Ió˘Fɢ˘a ≥˘˘≤˘ ë˘ j ɢ˘ª˘ H ,π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùª˘˘dG .''¥ƒ°ùdG √òg »a ÉæFÓª©d

É¡àëæe »àdG ,''É«cƒf'' πÑb øe äGôe ΩOÉb π°†aCG'' Ö≤d 2007 (QÉjG) ƒjÉe »a §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ''¥ƒ°ùdG ≈dEG ójóL ¿CG kGô˘«˘ã˘c ɢf󢩢°ùj'' ±É˘°VCGh ,ɢ«˘≤˘jô˘˘aCGh ,''ä’ɢ˘°üJG'' π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ɢ˘fQɢ˘«˘ à˘ NG º˘˘à˘ j Éæ˘eGõ˘à˘dGh ɢfOƒ˘¡˘L Rõ˘©˘«˘°S …ò˘dG ô˘eC’G äɢeó˘î˘dGh äɢé˘à˘æ˘ª˘dG π˘°†aCG ô˘«˘aƒ˘à˘ H .''ÉæFÓª©d ø«H ¿hÉ©J ∫hCG á«bÉØJ’G √òg πµ°ûJh

∫ÓN Éæëéf'' :ó«æ°ùdG ó«ªëdG óÑY ''2 »£îJ »a ¥ÓWE’G ó©H ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G äÉéàæe øe ™bƒà˘ª˘dG äɢ©˘«˘Ñ˘ª˘dG º˘é˘M ¬«æL ø«jÓe 10 `H Qó≤ªdGh ä’É°üJG äó˘˘¡˘ °T ,âbƒ˘˘dG ∂dP ò˘˘æ˘ ˘eh ,''…ô˘˘ °üe kɢ«˘eɢæ˘à˘eh kGô˘«˘Ñ˘c kÉ˘Ñ˘∏˘W ô˘°üe ä’ɢ°üJG ᢫˘aɢ°VE’G äɢeó˘î˘dGh ɢ¡˘Wƒ˘£˘N ≈˘˘∏˘ Y .ájô°üªdG ¥ƒ°ùdG »a ÉgôaƒJ »àdG IóY ''ô°üe -2 …BG'' ácô°T ºjôµJ ºJh

ôÑcCG ™e á«bÉØJG ''2 …BG'' ácô°T â©bh ôªY''ô°üe »a áFõéàdG IQÉéàd á°ù∏°S É¡àµÑ˘°T ¥É˘£˘f ᢩ˘°Sƒ˘J ±ó˘¡˘H ,''…ó˘æ˘aCG ,᢫˘bÉ˘Ø˘J’G √ò˘g ÖLƒ˘ª˘Hh .á˘dhó˘dG »˘˘a kÉYôa 40 »dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡æH íààØà°S ô˘ª˘Y'' ô˘Lɢà˘e á˘∏˘ °ù∏˘˘°S ø˘˘ª˘ °V kGó˘˘jó˘˘L .kGôéàe 82 º°†J »àdGh ''…óæaCG »a ''…óæaCG ôªY'' á∏°ù∏°S Iƒb øªµJh ™bGƒªH ÉgôLÉàe ™àªJh ÉgQÉ°ûàfG á©°S õ˘˘cGô˘˘ª˘ dG ô˘˘Ñ˘ cCG ø˘˘ª˘ °V ᢢ«˘ é˘ «˘ JGô˘˘à˘ ˘°SG ,ô˘˘°üe »˘˘a Aɢ˘«˘ MC’G º˘˘ gCGh ᢢ jQɢ˘ é˘ ˘à˘ ˘dG √ò˘g ™˘«˘bƒ˘˘J ''2 …BG'' QGô˘˘ ˘b õ˘˘ ˘µ˘ ˘ Jô˘˘ ˘jh Qhó˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ô˘˘«˘ Ñ˘ c π˘˘µ˘ °ûH ᢢ«˘ ˘bɢ˘ Ø˘ ˘J’G óªà©˘e ´Rƒ˘ª˘c √’ƒ˘à˘à˘°S …ò˘dG ó˘jó˘é˘dG ø˘e á˘Ñ˘ZQh ,ô˘°üe ä’ɢ°üJG äɢé˘à˘æ˘ ª˘ d ≥«≤ëJ ≈dEG É¡«©°S á∏°UGƒe »a ácô°ûdG ᢢaɢ˘c ᢢ«˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘Jh IOƒ˘˘ °ûæ˘˘ ª˘ ˘dG ɢ˘ ¡˘ ˘aGó˘˘ gCG ≈˘∏˘Y ɢ¡˘FÓ˘ª˘Y äɢLɢ«˘à˘MGh äÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘ e .πãeC’G ¬LƒdG ø˘«˘H ᢫˘aɢ˘Ø˘ J’G √ò˘˘g ™˘˘«˘ bƒ˘˘à˘ H Ωɢ˘bh ájOƒ©°ùdG''2 …BG''h á«JGQÉeE’G ä’É°üJG ä’É°üJG'' `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,øe πc ¢ù«˘Fô˘˘dGh , »˘˘dhó˘˘Ñ˘ ©˘ dG í˘˘dɢ˘°U ''ô˘˘°üe óÑY ''2 …BG'' á˘Yƒ˘ª˘ é˘ ª˘ d …ò˘˘«˘ Ø˘ æ˘ à˘ dG .ó«æ°ùdG ó«ªëdG »a Égó¡Y áKGóM øe ºZôdG ≈∏Yh ò˘æ˘e kɢMɢé˘f â≤˘≤˘M ,á˘jô˘°üª˘dG ¥ƒ˘˘°ùdG äɢé˘à˘æ˘ª˘d kGó˘ª˘à˘©˘e kɢ YRƒ˘˘e ɢ˘gQɢ˘«˘ à˘ NG ∞˘˘Jɢ˘¡˘ ˘dG •ƒ˘˘ £˘ ˘N π˘˘ ã˘ ˘e ,''ä’ɢ˘ °üJG'' ójó°ùJ äÉeóNh ™aódG á≤M’h á≤Ñ°ùe .áÄÑ©àdG äÉbÉ£Hh ô«JGƒØdG …BG''ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh

Alwatan 11 JUN 2007  
Alwatan 11 JUN 2007