Page 1

pe r che roshabi t aci onal e s F AVE L AE MUL ADA

ud. sori ano

al varo p arra P8


RE F L E XI ONE S Unanuev af or madeha bi t a r , der el a c i ona r s e , deper c i bi rel ent or no. S er ea l i z aunar ee x i óns obr el a snuev a sf or ma sdeha bi t a r , dec ómos ev i v eenel i nt er i or del oses pa c i ospr i v a dos , i ndi v i dua l es , pequeñosha bi t á c ul osl l enosdepr i v a c i da d, quec a dav ezmá sbus c a nr el a c i ona r s ec onel ent or noquel esr odeays usha bi t a nt es . E nl aer adel c ons umi s mo, ha bi t a r nos epuedeent ender s i nt odoa quel l oquel a sper s ona spos een. L ar ea l i da desquet odosnec es i t a mosdeel ement ospa r aha bi t a r , deobj et os , dememor i a, des ent i mi ent os , deemoc i ones . Yt odoes t onol oquer emosol v i da roper der . L osobj et osquec ons er v a mos , s onel ement os uni dosaunpa s a do, aa l got empor a lquequer emosqueper ma nez c aanues t r ol a do. Memor i auni daal osobj et os , ai má genes . T odoha yquec ons umi r l o, y t a nt oesa s í , queha yquea l ma c ena r l o. Alna l unaper s onaesa quel l oquec ons umeonoc ons ume , quev i v eonov i v e , ques i ent eodej ades ent i r . E l per c her ohabi t ac i onals eent i endedees t emodoc omoa l ma c énder ec uer dos , dev i v enc i a s , deút i l es . Unac a j adondees t a semoc i ones ,s es uper ponen pa r aes t a bl ec erundi á l ogoc onl aper s onayel e x t er i or . E l es pa c i or educ i dodel a sf or ma sha c equees t osel ement oss ea gl ut i nenenel per í met r o, enl aenv ol v ent e , dej a ndoel i nt er i orl i br epa r al aha bi t a bi l i da ddel es pa c i o. E sa s í c omos epr oduc eunar el a c i ónent r el opr i v a doyl opúbl i c o, el i nt er i oryel e x t er i or , s epa r a doúni c a ment epornues t r a sf or ma sdeha bi t a r . Nos ot r osc on gur a moses t el í mi t e , nosa pr opi a mosdeél . Ca dal í mi t es er áúni c o, s er ai ndi v i dua l . Ca daf or mas ehat r a t a dodema ner ae x per i ment a l c onunúni c os i s t emayl engua j e , el pl anohor i z onalc omoel ement opa r aha bi t a r . E s t as uper pos i c i ónde pl a noshor i z ont a l espr oduc enygener a nunat opogr a f í aha bi t a bl es ec onv i er t enenes c a l er a s , es pa c i ospa r at umba r s e , pa r as ent a r s e , pa r aes c a l a r , et c , donde l ai ma gi na c i óndel us ua r i os er ál aquedet er mi nec ómout i l i z a res t aes t r uc t ur a .


E XPOSI CI ÓN OBJE TOS

PUBL I CI DAD

I L UMI NACI ÓN MATE RI AL I SMO

E SPACI OPÚBL I CO

COL E CTI VI SMO

TOPOGRAF Í A

PRI VACI DAD

F L E XI BI L I DAD

F RAGI L I DAD

PE RME ABI L I DAD ACUMUL ACI ÓN F AVE L AE MUL ADA

AL VARO P ARRA UD. SORI ANO


0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/50

216A


0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/50

219B


1/50

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/50

236B


1/70

1/40

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/70 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/40

242A


1/120

1/50

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

1

3

2

3 4

4

5

1/120

5

1/50

243B

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/70


0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/50

204A


228A

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/70


0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/50

99B


0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/70

101A


0

56B

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2

3

4

5

1/50

Parra alvaro 56b 99b 101a 204a 216a 219b 228a 236b 242a 243b  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you