Page 1

I magenCor por at i va

Aut oes cuel a


C1 1 % R1 7 9 M 99% G 29 Y99% B2 4 K0%

#b3 1 d1 8 C77% 7 M7 5% R6 Y6 7% G 65 K3 1 % B64

#4341 40 C0% 55 M 0% R2 55 Y0% G 2 55 K0% B2

#f f f f f f

1


P r opor ci onesyรกr e ades e gur i dad:

2


Us osi ndebi dos :

Nos epuedenper derl aspr opor ci onesdel l ogo. T odasl as r edi mens i onesques ehagandeber áns erpr opor ci onal es

Nos epuedencambi arl oscol or escor por at i vosanos er ques eaal negat i vo.

Nos epuedeel i mi narl at i pogr af í adel l ogoper os í el cí r cul o.

3


Re duc ci onesmĂ­ ni mas :

4


5


T ar j et as :

6


Pi ns :

7


Coches :

8


Cami s et a:

9


P apel er Ă­ a:

1 0


Car pet ayhoj adef act ur as :

1 1


F achada:

1 2


Publ i ci dad:

1 3


Anunci or adi o:

Empi e zae l s oni do: As uspue s t os . . . . Pr e par ados . . . Li s t os ( Sevades vaneci endoc omoc one co. . . .( 7s e g) . Chi c ahabl andor ápi do:

La aut oe s c ue l a mas vi aj e sc obr a por hor as. SI SI ¡ Porhor as ¡ De s dee l mome nt o e ne l quet eapunt aspar as ac art uc ar né t e mpi e zaac or r e re lt i e mpo.Cadahor a i ns c r i t oe nl a aut oe s c ue l at ec os t ar á 0, 62 5€. ELTI EMPOCOMI ENZA. . . . . ! YA¡ ( 1 0s e g)

1 4


Publ i ci dadt el evi s i ón:

Manoapr ent andobot ón r oj oar i t monor mal y empi ez aacor r erun r el oj . Tr ansi ci ónal pul sar . 2seg

Pr áct i cadecoche gr abadadesde det r ásdel asi ent o del copi l ot oa cámar a r ápi da. 5seg

1 5

Pr of esordando cl aseenl a aut oescuel a. Vel oci dadr ápi da. 1’ 5seg

Vi st adesdeel r et r ov i soracámar a l ent adeun hombr econcar pet a( ex ami nador ) acer cándose. 4seg

El ex ami nador asi ent econl a cabez aar i t mo nor mal yj ust o cuandol ohaceel queseex ami na pul sael bot ón. 2seg

Manoent r egando ex ámende conduci r . Ri t mo nor mal . 2seg

Encuant oenl a escenaant er i orse pul sael bot ónse pasaaést o. La chi cadel anunci o der adi ol eel a f r asedear r i ba. 5seg


Identidad Corporativa Autoescuela  
Identidad Corporativa Autoescuela  

Identidad corporativa para mi autoescuela (+viajes)

Advertisement