Page 1

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Kedves Végzettek! Szeretettel üdvözlöm a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar végzõseit. Önök pécsi joghallgatóként inspiráló szellemi közegben, kiemelkedõen jó körülmények között folytathatták jogi tanulmányaikat, a szakma alapjainak elsajátításán túl megismerkedhettek azzal az európai összevetésben is egyedülállóan sokszínû kulturális élettel, amelyet a közel kétezer éves Pécs nyújt az itt élõknek. Az, hogy ezt a magazint a kezükben tartják, azt jelenti, hogy eredményes záróvizsgákon bizonyították szakmai tudásuk megalapozottságát, a sok év erõfeszítéseinek megszületett az eredménye. Ehhez a Kar valamennyi oktatója nevében szívbõl gratulálok! A pécsi jogász kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex probléma megoldásra alkalmas, rugalmas, új célokat megfogalmazó, a gondolatait másokkal megosztani kész és képes, folyamatosan képzi magát. Õszintén bízom abban, hogy a közeljövõben szakirányú továbbképzéseinken vagy angol nyelvû mesterképzésünkön újra köszönthetem Önöket karunkon! Prof. Dr. Kecskés László dékán

impresszum A melléklet szerkesztésben közremûködött: Szerkesztõ: dr. Fülöp Péter Újságíró: Sági Lilla

Elérhetõségek: PTE Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs 48-as tér 1. Telefon: +36(72) 501-599 http://ajk.pte.hu http://ajk.pte.hu/llm http://tovabbkepzes.ajk.pte.hu

Fotók: Csortos Szabolcs

www.facebook.com/jogikar

1

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Igényesnek lenni Interjú Fábián Adrián dékánhelyettessel, a Nemzeti Választási Bizottság tagjával Mi az a Nemzeti Választási Bizottság, és hogyan lesz valakibõl nemzeti választási bizottsági tag? A Nemzeti Választási Bizottság tulajdonképpen a választások törvényességének a legfõbb õre Magyarországon. Egyrészt iránymutató funkciót tölt be a választási eljárással kapcsolatos kérdésekben, amelyet ún. állásfoglalásokban fejez ki, másrészt pedig jogorvoslati fórum, amelynél az egyéni választókerületi választási bizottság döntései ellen lehet fellebbezéssel élni. Heten vagyunk választási bizottsági tagok a Nemzeti Választási Bizottságban, és az országos listát állító jelölõ szervezetek is küldenek 1–1 delegáltat. Hetünket az Országgyûlés választott 9 évre. Úgy lettem tag, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatalból jött a megkeresés, és végül is közvetlenül a köztársasági elnök javasolt az Országgyûlés figyelmébe. Ezután az Országgyûlés választott meg kétharmados többséggel erre a tisztségre. Ön is Pécsett végzett, ha jól tudom.

Büszke vagyok arra, hogy olyan kapcsolatok alakultak ki az egyetemi éveim alatt, melyek a mai napig élõk – volt évfolyamtársaim közül kerültek ki életem meghatározó barátságai. Nyilván megvolt a helye a szórakozásnak is, de ehhez képest fegyelmezett hallgatónak tartottam magam, tudtam, melyik az a pont, ahol már a tanulásra kell koncentrálni. Komolyan vettük a felkészülést a vizsgákra, hiszen megvolt a félévismétlés lehetõsége, feszesebb volt a vizsgaidõszak is, mert az oktatók osztották be a vizsgákat. Úgy látom, hogy a mai hallgatóknak egy kicsit többet kell tennie: nagyobb a tananyag terjedelme, több a tantárgy, több a vizsga... Egyébként szerintem a hallgatói lét többé-kevésbé ugyanaz, mint korábban, a hallgatók most is élvezik az egyetemi éveket, ami szerintem az egyik legboldogabb és legfesztelenebb idõszak az egész életükben. Ha tanácsot adhatnék nekik, az lenne, hogy mindig legyenek igényesek önmagukkal és a környezetükkel szemben is. Ezzel még soha senki nem sült fel.

Kemény munka és kritikus szemlélet Interjú Kiss László alkotmánybíróval, a jogi kar Alkotmányjogi és Közigazgatás-jogi Tanszékének oktatójával Egyedüliként választották úgy másodszor is alkotmánybírónak, hogy ki is tudja tölteni a ciklust. Hogyan lett alkotmánybíró? A feltételeket a törvény írja elõ, alapvetõen két forrásvidéke van: a gyakorlatban hosszú idõn keresztül nyújtott kiemelkedõ teljesítmény, illetve a kiemelkedõ elméleti és tudományos tevékenység. Nekem már a kutatási témám is szerencsés volt: a jogon belüli ellentmondásokkal foglalkoztam. Ez közel vitt ahhoz a feladathoz, amelyet az Alkotmánybíróság ellát, nevezetesen ez a szervezet a jogszabályok alkotmányosságát vizsgálja, panaszeljárásban vagy normakontroll keretében. Kemény munka ez! Szívesen dolgoztam itt és jó kedvvel, amíg a hatáskörünket alaposan meg nem tépázták. Az Alkotmánybíróság állásfoglalásával egyetértve, melyet akkor kiadott, azt tartom, hogy “igazi” Alkotmánybíráskodás ott van, ahol nincsenek bizonyos tárgykörök kizárva a felülvizsgálatból, és megilleti az Alkotmánybíróságot a megsemmisítésnek a joga. Ez az európai standard.

2

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN

Ha jól tudom, Pécsett végzett. Éltem, mint Marci hevesen. Nyaranta eljártam dolgozni, kerestem annyit, amibõl pár hónapig kihúztam. Másodévesen népköztársasági ösztöndíjas lettem, 1350 forint kaptam, ami akkor (1972-ben) nagyon tisztes pénzt jelentett, s ehhez a szociális támogatás is hozzájött – szinte alig kaptam több fizetést, amikor elvégeztem az egyetemet. Van jó tanácsa útravalóul a frissen végzetteknek? Legyenek kritikusak! Egy pécsi jogász kételkedjen mindenben, és ha alaposak a kétségei, akkor azt fogalmazza is meg, hogy lehessen javítani rajta. Örömmel látom, hogy az Alkotmánybírósághoz forduló bírák el nem hanyagolható része pécsi joghallgató volt valamikor, és látom a nevek mögött az értelmes arcokat is. Igényesen jönnek a szépen megírt ítéleteikkel és indíványaikkal, s az itt végzetteket látom fent a Parnasszuson is.


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Aki kínai kapcsolatokat épít Pécsett Interjú Gál Istvánnal, a Büntetõjogi Tanszék egyetemi docensével Miért a büntetõjog és ezen belül miért a gazdasági bûncselekmények? Pécsett mindig is nagy hagyományai voltak a büntetõjog oktatásának. Földvári József professzor úr lebilincselõen izgalmas órákat tartott büntetõjogból, és nem csak az elõadásai voltak szimpatikusak, hanem a személyisége is: igazi példakép volt! Õt tartják a XX. század második felének legnagyobb magyar büntetõjogászának, és nekem még volt szerencsém tõle tanulni, sõt, pár éven át kollégájaként együtt vizsgáztathattam és oktathattam vele. A gazdasági büntetõjog kapcsán nem csak a közgazdász végzettségemet kötöttem össze a joggal: szerencsémre Tóth Mihály professzornak – aki a legelismertebb büntetõjogász az országban –, szintén a gazdasági bûncselekmények jelentik a kutatási területét. Úgy tudom, hogy több erõteljes kínai kapcsolatot ápol. A Sino-Hungarian Academic Cultural and Research Center igazgatója vagyok Pécsett, illetve a Sanghajban székelõ Európai Büntetõjogi Kutatóintézet külföldi igazgatója. A kínai partner az európai büntetõjogot tanulmányozza, folya-

matban van ugyanis Kínában a büntetõjog demokratizálódása, és sok esetben európai mintákhoz nyúlnak. Mi, magyarok ebben azért vagyunk fontos stratégiai partnereik, mert a 28 tagállamú EU-ból jelenleg a magyar büntetõjog a legszigorúbb. Nemrég fejeztük be a kínai büntetõ törvénykönyv fordítását magyarra, a Nanjig Universityn pedig a magyar BTK.-t fordítják kínaira – ezek nyomtatásban várhatóan 2014 nyarán jelennek majd meg. A hallgatócserék is elkezdõdtek, 4–5. féléve fogad a kar kínai diákokat, az elsõ pécsi hallgatók pedig 2014 szeptemberében indulnak majd a 8 milliós Nanking városába tanulni. Mit üzen a hallgatóknak? Biztos vagyok benne, hogy a pécsi diploma versenyképes, akármelyik karról is legyen szó. A legfontosabb az, hogy bízzanak önmagukban a hallgatók, hiszen aki lelkiismeretesen és jól dolgozik, eddig becsületesen tanult és felkészült a hivatására az egyetemi évei alatt, nincs miért aggódnia. A siker nem is a konkrét végzettségen múlik, hanem azon, mekkora szívük és akaraterejük van.

Egyenes út a sikerhez Interjú Mohay Ágostonnal Hogyan emlékszik vissza a Pécsett eltöltött évekre? Örömmel emlékszem vissza a PTE ÁJK-n eltöltött évekre, a komoly felkészülést igénylõ tanulmányok mellett mindig jutott idõ a szabadidõs programokra is. Az évfolyamtársi közösség kifejezetten jó volt. Mennyiben meghatározó az életére nézve a jogi kart? Számomra nagyon meghatározó, hiszen graduális tanulmányaim végeztével ösztöndíjas doktoranduszhallgató voltam a Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken, azóta pedig oktatóként szintén ezen a tanszéken dolgozom. Már joghallgatóként érdeklõdtem a nemzetközi és uniós jogi tárgyak iránt, részt vettem a kapcsolódó diákkör munkájában is. A munkámon túlmenõen is meghatározóak voltak a diákévek, az egyetemen kialakult baráti kapcsolatok máig megmaradtak. Úgy tudom, fiatal kutatói ösztöndíjat nyert. Mivel kapcsolatosak a kutatásai?

3

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN

A Nemzeti Kiválóság Program Erdõs Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíja keretében a nemzetközi jog és az EU-jog viszonyát, a nemzetközi jog uniós jogban történõ érvényesülését kutatom. E kérdést nem szabályozza egyértelmûen írott norma, a két jogrend között azonban egyre több a kapcsolódási pont.ú Az ÓNSZ elnökeként miért tartja fontosnak a tehetséggondozást és a szakkollégiumot? A szakkollégium kiemelkedõen fontos segítséget nyújt a hallgatók szakmai fejlõdésében, hozzásegíti õket a magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez. Elmélyíti a hallgatók tudását, szélesíti látókörüket, emellett a tudományos utánpótlás kinevelését is segíti. Mit üzenne a frissen végzett hallgatóknak? A PTE ÁJK szívesen látja õket továbbra is, akár doktoranduszként, akár szakirányú továbbképzéseken, vagy éppen csak visszalátogató öregdiákként.


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Jogi kari Doktori Iskola Nemcsak maga az egyetem és a kar patinás, hanem Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán mûködõ Doktori Iskola is az. A programról és a mûködésrõl a Doktori Iskola vezetõjének, Kiss László alkotmánybíró szavait tolmácsoljuk.

A Doktori Iskola a pécsi jogi karon 1993. óta mûködik, 21. esztendeje. A tudományos kutatás iránt érdeklõdõk háromféleképpen tudnak csatlakozni: nappali képzésben (erre általában évente négy–öt helyet kapunk), levelezõ rendszerû képzésben (Nyíregyházától Szombathelyen át Budapestig az ország minden részébõl érkeznek hozzánk hallgatók), és van az ún. egyéni felkészülõk köre, akik külön egyéni kutatási terv szerint kapcsolódnak a Doktori Iskolához. A PTE ÁJK Doktori Iskolájának témája a jogrendszer fejlesztése a jogállam és a piacgazdaság keretei között, ezen belül hirdetik meg témavezetõink az alprogramokat. A képzés több lábon áll. Általában háromhetente szervezünk foglalkozásokat, melyekre a szakma kiválóságait hívjuk meg, s arra törekszünk, hogy ezek a találkozók doktoranduszaink általános jogi mûveltségét növeljék. A konzultációk idõpontjait a témavezetõ és a hallgató közösen állapítják meg. Publikációs lehetõséget is biztosít a Doktori Iskola, az Ádám Antal professzor úr fõszerkesztésében megjelenõ PhD tanulmányok címû kötet ad lehetõséget a szárnypróbálgatásra, a témavezetõk pedig országos lapokban helyezik el a már érett cikkeket. Amikor valaki megkezdi tanulmányait, a szemeszter elején kap egy részletes programot, melyben szerepel, milyen

elõadások lesznek és pontosan mikor, így elõre tudnak tervezni. Ebben benne foglaltatik egy „syllabus”, egyfajta szemeszterekre osztott sorvezetõ, olyan logikus rendszer, amit érdemes követni, ha valaki szeretné a tanulmányai alatt a dolgozatát is írni. Ha ezt a doktorandusz követi, akkor a harmadik év végére sokat haladhat a kutatásával, s a készülõ anyag részeit addig publikálhatja is. Sokan törekszenek csatlakozni a pécsi jogi Doktori Iskolához, még átjelentkezni is szoktak, mert itt szervezetten törõdünk a hallgatókkal, kollégaként kezeljük õket. Természetesen tartjuk a kapcsolatot más doktori iskolákkal is, illetve a Kúria bevezetés alatt álló gyakornoki rendszerében is részt veszünk. Nem feltétlenül kell jogi végzettség ahhoz, hogy valaki jelentkezzen: a doktori programunk teljesen nyitott. Az elsõ, aki anno megvédte doktoriját, például közgazdász volt, de volt tehetséges néprajzos és orvos hallgatónk is. Az egyetlen komoly kikötés, hogy a választott témának legyen jogi kapcsolódása. Májustól már lehet jelentkezni, egyhónapos határidõt adunk, majd egy felvételi elbeszélgetés alapján döntünk arról, felveszszük-e a jelöltet.

A PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK DOKTORI ISKOLÁJA pályázati felhívása tudományos doktori (PhD) képzésre Az Állam- és Jogtudományi Kar a 2014–2017 közötti idõszakra egyetemi diplomával (MSc, mester fokozattal) rendelkezõk számára szervezett tudományos doktori (PhD) képzést hirdet. A képzés a felsõoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) keretében zajlik. A kurzuson vagy önköltséges, munkaviszony melletti levelezõ képzési formában (költségtérítés 85 000 Ft/szemeszter), vagy nappali ösztöndíjasként lehet részt venni (az ösztöndíj havi összege jelenleg 100 555 Ft.). A meghirdetett kutatási témákról bõvebb leírást Doktori Iskolánk honlapján, a http://doktori-iskola.law.pte.hu vagy az Országos Doktori Tanács honlapján a www.doktori.hu címen találhatnak. Pályázat beadásának határideje: június 15., a pótfelvételi pontos idõpontjáról érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken! A pályázók felvételi vizsgát tesznek, a felvételi vizsgadíj (9000 Ft) befizetése után. A vizsga idõpontjáról a jelentkezõk külön értesítést kapnak! További felvilágosítást a PTE ÁJK Tanulmányi Osztályán lehet kérni Ottohál Csilla ügyintézõnél, Pécs, Dohány u 1. Tel. (72) 501-599/23296, e-mail:ottohal.csilla@ajk.pte.hu.

4

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

„Legum Magister” / „Master of Laws” A kulcs az európai jogi karrierhez A PTE Állam- és Jogtudományi Kara 2014 szeptemberében angol nyelvû mesterképzést indít. Errõl beszélgettünk a képzés vezetõjével, Drinóczi Tímea tanárnõvel.

Hogyan lehet bekerülni, illetve hol és mikor lehet jelentkezni? A felvételi követelmény a jogász diploma és megfelelõ nyelvismeret igazolása, önéletrajz és motivációs levél megküldése. A magyar állampolgárok a rendes felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek. Mások számára a jelentkezési határidõ 2014. július 15., õk az online jelentkezési felületen tudják a szükséges dokumentumokat a részünkre eljuttatni. Azok a magyar állampolgárok számára, akik a rendes felvételi eljárás keretében nem jelentkeztek, lehetõség nyílik augusztusban a pótfelvételi eljárás során történõ jelentkezésre is. Mennyibe kerül egy ilyen képzés a hallgatóknak? A képzés két féléves, tandíja szemeszterenként 1000 EUR. A jelentkezéskor egyszeri 35 EUR regisztrációs díjat kell befizetni. Milyen elõnyöket nyújt az LLM képzés azoknak, akik elvégzik? A képzést az elõkészítõk igyekeztek úgy kialakítani, hogy olyan új ismereteket és készségeket közvetítsen, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy a végzett hallgatóinknak versenyelõnyt jelentsen a munkaerõpiacon. Olyan készségekre és képességekre gondolok, mint például az eltérõ szabályozási módok és tartalom megértésébõl és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelés, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttmûködési készség és nyitottság, illetve jól hasznosítható angol szaknyelvi és kommunikációs fogalmi rendszer és készség.

Mit jelent pontosan az LLM képzés? Milyen speciális ismereteket lehet elsajátítani a képzés során? A jogszabály szerint a mesterfokozatot eredményezõ jogászképzésre épülõ második jogi mesterszakon oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak. Az európai és nemzetközi üzleti jogi LLM elvégzése tehát mesterfokozatot eredményezõ, jogász képzésre épülõ második jogi mesterszak Master of Laws (LL. M.) címet tanúsít. Olyan jogászok képzése a cél, akik a jogász elméleti és gyakorlati tudásukra épülõen ismerik az európai és nemzetközi üzletigazdasági joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvû szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.

Ez a képzés angol nyelven zajlik. Van esetleg a jelentkezõknek valamely felkészítõ vagy elõkészítõ kurzus? A karon mûködõ Idegen Nyelvi Lektorátus két önköltséges felkészítõ és bevezetõ jellegû kurzussal („Preparatory Course in English” és a „Preparatory Course in Legal English: „Private law”) segíti a hallgatók angol nyelvismeretének a frissítését az elsõ szemeszter elején. Ezen túl lehetõség van arra is, hogy az International Legal English Certificate nyelvvizsgára felkészítõ önköltséges kurzusokat szervezzünk a Lektorátus segítségével, akik megfelelõ igény esetén a nyelvvizsga helyi szervezését is vállalják.

Honnan jött az LLM képzés elindításának a gondolata? A képzés alapötlete a Polgári Eljárásjogi Tanszékrõl származik, Kengyel Miklós professzor úr és kollégái dolgozták ki a képzést és jártak el az akkreditáció ügyében.

Lehet arra számítani, hogy multikulturális hallgatói közeg alakul ki? Az ÁJK mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több külföldi hallgató számára tegyük vonzóvá az LLM képzésünket. Személy szerint bízom abban, hogy sikerül olyan multikulturális hallgatói közeget kialakítanunk, amely hozzáadott értéket nyújt majd mindahhoz a nemzetközi és uniós szintû ismerethez és tudásanyaghoz, amit a kurzusaink során közvetíteni törekszünk.

Kiknek lehet hasznos, kiknek ajánlja ez a képzés? A képzés bárkinek hasznos lehet, aki érdeklõdik az üzleti jog iránt, és mélyebb elméleti, de fõleg gyakorlati ismereteket szeretne szerezni többek között a kereskedelmi tranzakciók, a nemzetközi vonatkozású jogi kérdések jogérvényesítési mechanizmusai, a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi bonyolítása területén, illetve akik akár a szaknyelvi, akár az érvelés- és tárgyalási technikákra vonatkozó kompetenciáikat szeretnék fejleszteni.

Az érdeklõdõket arra biztatom, hogy keressék fel a honlapunkat, ahol mindenrõl további részleteket és információt találhatnak: http://ajk.pte.hu/llm

5

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Újjáéledt az Óriás Nándor Szakkollégium

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzati Testület kezdeményezésére 2012 decemberében úgy határozott, hogy az Óriás Nándor Szakkollégium a jövõben a kar szervezeti egységeként folytatja tevékenységét. E váltás megalapozottságát motiválta, hogy a kar részeként mûködtetendõ szakkollégium a pécsi jogászképzés minõségének, fenntartásának, illetve a tehetséggondozás biztosításának meghatározó szellemi fórumává váljék. A kar jó hírnevének öregbítését szolgálja ugyanis egy olyan szellemi közösség létrehozása és ápolása, amely hozzájárul az intézményben folyó szakmai képzés elmélyítéséhez, illetve a megszerezhetõ diploma értékének és versenyképességének növeléséhez. A tudományos szellemiség eszméjétõl vezérelve, hûen a kar történelméhez a szakkollégium egy olyan szellemi mûhelyet testesít meg, amelynek célja a tehetség felismerése, illetve az annak kibontakoztatásához szükséges körülmények megteremtése. A legkiválóbb hallgatók szakmai, szellemi fejlõdését, továbbá az ehhez szükséges magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás megszerzésének lehetõségét biztosítja az Óriás Nándor Szakkollégium, a pozitív emberi, közösségi létbõl fakadó élményekkel történõ épülés lehetõsége mellett. A fenti célok életrehívásaként az újjáéledt szakkollégium 2013. március 5-én Kocsis Miklós vezetésével kezdte meg második regnálását egy ünnepélyes alakuló ülés keretében, amelynek fénypontját kétség kívül Ádám Antal professzor, alkotmánybíró Óriás Nándor „az ember, a tanár, a tudós” címû elõadása jelentette. A szakkollégium a megalakulását követõ elsõ közgyûlésen határozott a féléves közös kutatómunkáról, amely az AB határozatok hivatkozhatóságának kérdéskörét ölelte fel az Alaptörvény IV. módosítása tükrében. Az Elméleti-Történeti Tagozat történeti síkon vizsgálta a problémát, a Közjogi Tagozat teremtette meg a dogmatikai alapokat, a Civilisztikai és Bûnügyi Tagozat pedig összegyûjtötte mindazon AB határozatokat, amelyek hivatkozhatósága a jövõben problematikus lehet. A közös kutatómunka mellett az egyes tagozatok, illetve tagok kötele-

zettségeiknek, továbbá a szakkollégium szellemiségének eleget téve természetesen önálló kutató munkát is végeztek. A féléves fennállás elsõ jelentõsebb programját a JogászKözgazdász Tavaszi Fesztivál jelentette, amelynek szakmai-tudományos gerincét kétségtelenül a szakkollégium által szervezett elõadások, kerekasztal-beszélgetések adták. Elmondható, hogy a mûveltségi vetélkedõn elindult ÓNSZ-es csapatok az elsõ és a második helyet is megszerezték. Továbbá a Fesztivál legsikeresebb programja Kovács Lajos nyugalmazott rendõr ezredes Az élet elleni bûncselekmények nyomozása címû elõadása volt, amely közel 150 hallgatót mozgatott meg. 2013 szeptemberében az immár dr. Mohay Ágoston által vezetett szakkollégiumot az a megtiszteltetés érte, hogy képviseltethette magát a Kutatók Éjszakájának nevezett országos méretû kulturális és tudományos eseményen. E rendezvény keretében a Bûnügyi Tagozat hallgatói egy szimulált büntetõtárgyalás keretében bemutatták, hogyan is képzelhetõ el a bíróságok mindennapos munkavégzése. Szakkollégistáinknak mindamellett, hogy kiválóan és szakmailag teljes mértékig felkészülten szerepeltek, sikerült nevetést és jókedvet varázsolniuk az elõadóterembe. Az õszi félév legnagyobb volumenû programja a „90 éves a jogi kar” címû rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülõ Interdiszciplináris Szakkollégiumi Találkozó, amelyen szakkollégiumunk minden tagozata önálló programmal vett részt. E rendezvényen a Közjogi Tagozat a menekültügy aktuális kérdéseit vizsgálta, a Civilisztikai Tagozat kerekasztal-beszélgetést szervezett Óriás Nándorról, a Bûnügyi Tagozat perbeszédversennyel, az Elméleti-Történeti Tagozat pedig egész napos kartörténeti ismertetõvel képviseltette magát. Az Óriás Nándor Szakkollégium tagjai számára számtalan elõnnyel bír, de ezek közül is talán a legfontosabb, hogy a tudományos szellemiség által vezérelt eredményes kutatómunkán túl, mind szakmai, mind emberi, erkölcsi szempontból egy olyan többletet nyújt, amely a szakmai elõmenetelben és az élet egyéb területén egyaránt elkíséri õket. Pál Emese

6

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Jogi alapdiplomával rendelkezõk számra indítandó (szakjogász) képzések: Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász Borjogi szakjogász Civilisztikai szakjogász Családjogi szakjogász Európa jogi szakjogász Európai településfejlesztési szakjogász Energetikai szakjogász Felsõoktatási jogi szakjogász Fizetésképtelenségi (csõdjogi) szakjogász Gazdasági büntetõjogi szakjogász Helyi jogszabály-szerkesztõ szakjogász Infokommunikációs szakjogász Katonai jogi szakjogász Kriminalisztikai szakjogász Közmenedzsment szakjogász Közoktatási jogi szakjogász Kulturális és kisebbségi jogi szakjogász Magánbiztonsági jogi szakjogász Munkajogi szakjogász Sportjogi szakjogász Társasági jogi és cégjogi szakjogász Üzleti tranzakciós jogi szakjogász Vadászati jogi szakjogász Végrehajtási jogi szakjogász

Egyéb alapdiplomával rendelkezõk számára indítandó képzések: Borjogi szakokleveles szakember Csõdjogi jogi szakokleveles szakember Európa politika Európai településmenedzsment Jogi szakokleveles fogyasztóvédelmi szakember Jogi szakokleveles „adó- és vámnyomozó” tanácsadó Jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédõ Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó Jogi szakokleveles felsõoktatási szakember Jogi szakokleveles közoktatási szakember Jogi szakokleveles munkaügyi auditor Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember Jogi szakokleveles gazdasági szakember Jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztõ Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember Jogi szakokleveles pedagógus Jogi szakokleveles vadászati szakember Katonai jogi szakokleveles tanácsadó Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember Kulturális és kisebbségi politika Munkajogi szakokleveles tanácsadó Sportjogi szakokleveles tanácsadó Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

40 éves a jogi továbbképzés Pécsett Ma 24 szakjogász és 25 jogi szakokleveles képzést kínál a PTE Állam- és Jogtudományi Kara a diplomás hallgatóknak. 1974 óta folyik jogi továbbképzés a pécsi jogi karon. Ezek közös jellemzõje, hogy az alapképzésben megszerzett széles körû ismereteket egyrészt elmélyítse, másrészt kiegészítse a végzett hallgató választott, munkájához szükséges jogágának elméleti és gyakorlati tudnivalóival. A képzéseknek két típusa van: a jogi alapdiplomával rendelkezõk számára indítható szakjogász képzések, valamint a jogi szakokleveles képzések, melyek alapja bármilyen szakon vagy karon megszerzett alapdiploma lehet. Mivel végzettek részére indítják, mindkét képzéstípus oktatási rendje rugalmas: általában kéthetente kerül sor konzultációra, hogy a hallgatók munkavégzés mellett is aktívan részt tudjanak venni az elõadásokon. A gyakorlatorientáltság külön erénye a képzéseknek, a pécsi jogi kar olyan szervezetekkel együttmûködve dolgozik, melyek szorosan kötõdnek az adott jogágak mindennapi tevékenységéhez.

Jelentkezés: Határidõ: 2014. szeptember 1. 2014. június 10-ig online elõjelentkezés esetén 10%-os kedvezményt adnak az elsõ szemeszter költségtérítési díjából!

FELSÕOKTATÁSI JOGI SZAKJOGÁSZ A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkezõ jogi szakemberek képzése, akik a felsõoktatási jog és a felsõoktatás-irányítás területén kiemelkedõ színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Jelentkezési feltétel: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség Képzési idõ: 3 félév (2 tanulmányi, 1 záróvizsga félév) Képzési helyszín: Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés Oktatási rend: önköltséges, intenzív, levelezõ rendszerû, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent Költségtérítés: 160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

KÖZOKTATÁSI JOGI SZAKJOGÁSZ A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkezõ jogi szakemberek képzése, akik a közoktatási jog és a közoktatás-irányítás területén kiemelkedõ színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Jelentkezési feltétel: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség Képzési idõ: 3 félév (2 tanulmányi, 1 záróvizsga félév) Képzési helyszín: Budapest/Veszprém Oktatási rend: önköltséges, intenzív, levelezõ rendszerû, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent Költségtérítés: 160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

JOGI SZAKOKLEVELES FELSÕOKTATÁSI SZAKEMBER A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetõséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkezõ szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedõ színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Jelentkezési feltétel: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél Képzési idõ: 3 félév (2 tanulmányi, 1 záróvizsga félév) Képzési helyszín: Budapest Oktatási rend: önköltséges, intenzív, levelezõ rendszerû, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent Költségtérítés: 160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

JOGI SZAKOKLEVELES KÖZOKTATÁSI SZAKEMBER A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetõséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkezõ szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedõ színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Jelentkezési feltétel: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél Képzési idõ: 3 félév (2 tanulmányi, 1 záróvizsga félév) Képzési helyszín: Budapest/Veszprém Oktatási rend: önköltséges, intenzív, levelezõ rendszerû, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent Költségtérítés: 160.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Info: Mátis Judit Tel.: (72) 501-599/23497, e-mail: matis@ajk.pte.hu

7

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


JOGI AL APDIPLOMÁVAL RENDELKEZÕK SZÁMÁRA INDÍTHATÓ SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK http://tovabbkepzes.ajk.pte.hu/ CIVILISZTIKAI SZAKJOGÁSZ A képzés komplex ismereteket nyújt a polgári jog és a köré épülõ civilisztika keretében felmerülõ joggyakorlat minden aspektusára nézve. Az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítja a gyakorló jogászok számára a civilisztika körébe tartozó alanyi és eljárási jogok elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát. Az új polgári perrendtartás szabályaira is hangsúlyt fektet. Képzési idõ: 3 félév: 2 félév 80 óra + harmadik félév 50 óra Képzési helyszín: Budapest, Pécs Oktatási rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû Költségtérítés mértéke: 200.000 Ft/félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

ENERGETIKAI SZAKJOGÁSZ A képzés célja, hogy az energetikai piac folyamatai iránt érdeklõdõ és az ehhez kapcsolódó mûszaki és gazdasági ismeretekre is nyitott jogász végzettségû szakemberek az energetika különbözõ területeinek (villamos energia, gáz, távhõ, megújuló energia) sajátos szabályozási kérdéseirõl átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, megismerjék az energetikai ágazat alapvetõ jellemzõit. További részletek: www.energiajog.eu Képzési idõ: 3 tanulmányi félév Képzési helyszín: Budapest Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû, havonta két nap (péntek és szombat) Költségtérítés: 220.000 Ft/félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

TÁRSASÁGI JOGI ÉS CÉGJOGI SZAKJOGÁSZ A képzés biztosítja a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok mûködéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé. Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi félév, záróvizsga félév Képzési helyszín: Pécs Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 95.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Mátis Judit Tel..: (72) 501-599/23497 E-mail: matis@ajk.pte.hu

BORJOGI SZAKJOGÁSZ A Bordeaux-i Egyetemmel közös magyar nyelvû, gyakorlatorientált képzés, melyen a végzettek a Bordeaux 4 Master Borjogi diplomáját és a PTE Borászati Szakjogász végzettségét kapják. Több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon mutatja be. Képzési idõ: 2 félév (230 óra) Képzési helyszín: Pécs vagy Budapest Oktatás rendje: havonta 2 alkalommal pénteki–szombati napokon blokkos rendszerben Költségtérítés: 220.000 Ft/félév a magyar borjogi szakjogász és a bordeaux-i oklevél (Pécs) 195.000 Ft/ félév csak a magyar borjogi szakjogász oklevél (Budapest vagy Pécs) Info: Pókecz Kovács Attila Tel.: 72/501-599/23220; 23303 E-mail: pokecz.kovacs.attila@ajk.pte.hu

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKJOGÁSZ A képzés hallgatói az informatikai, távközlési és médiaszektort érintõ speciális jogi, mûszaki és gazdasági ismereteket szereznek és megismerhetik az új médiatörvény és az új adatvédelmi törvény rendelkezéseit és gyakorlatát, az elektronikus közigazgatás aktuális szabályozását, a legújabb szerzõi jogi irányokat. A képzésben együttmûködik a T-Systems. Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi félév, záróvizsga félév Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû, havonta két nap (péntek és szombat) Költségtérítés: 180.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

ÜZLETI ÉS TRANZAKCIÓS JOGI SZAKJOGÁSZ Az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerûen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, a szakképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakképzésben résztvevõk szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Képzési idõ: 3 tanulmányi félév Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 150.000 Ft/félév Info: Mátis Judit Tel.: (72) 501-599/23497 E-mail: matis@ajk.pte.hu

CSALÁDJOGI SZAKJOGÁSZ A gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, a szociális területen dolgozó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelõ családjogi és más határtudományi, nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. Bontóperek, gyermekelhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése. Képzési idõ: 4 félév, 3 tanulmányi félév, záróvizsga félév Képzési helyszín: Pécs Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû, havonta két nap (péntek és szombat) Költségtérítés: 95.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ A képzést a jogászi szakma differenciálódása és a speciális ismeretek iránti igény alapozza meg. A szakirányú továbbképzés célja a jogász alapképzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A képzés célja továbbá a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása. Képzési idõ: 4 félév, 3 tanulmányi félév, 1 záróvizsga félév Képzési helyszín: Budapest Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 130.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

VÉGREHAJTÁSI JOGI SZAKJOGÁSZ A végrehajtási eljárásban jártas szakembereket képeznek, akik képesek a jogszabályokat megfelelõ módon értelmezni, a komplex végrehajtási rendszereket átlátni és a hatékony „menedzser szemléletet” alkalmazni. A képzés közremûködõje a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara. A gyakorlat bemutatása hangsúlyos a képzésben. Részletek: http://vegrahajtoi.ajk.pte.hu Képzési idõ: 3 félév; 2 félév (2X80 óra),1 félév (15 óra) Képzési helyszín: Budapest Oktatás rendje: önköltséges, levelezõ rendszerû (elõadások tömbösítve, kéthetente péntek és szombat) Költségtérítés: 140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Mátis Judit Tel.: +36 30 570 2489 E-mail: matis@ajk.pte.hu

8

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


BÁRMELY AL APDIPLOMÁVAL RENDELKEZÕK SZÁMÁRA INDÍTHATÓ JOGI SZAKOKLEVELES KÉPZÉSEK http://tovabbkepzes.ajk.pte.hu/ CSÕDJOGI JOGI SZAKOKLEVELES SZAKEMBER A képzés célja, hogy biztosítsa a jelentkezõknek az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon csõdjogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetõi vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körû jogi és speciális csõdjogi szaktudást is igénylõ- feladataik ellátására. Együttmûködõ partner a Felszámolók és Vagyonfelügyelõk Országos Egyesülete. Jelentkezési feltétel: bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség Képzési idõ: 4 tanulmányi félév + záróvizsga idõszak Képzési helyszín: Budapest Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû Költségtérítés: 140.000 Ft/ tanulmányi félév, 50.000 Ft záróvizsga idõszak Info: Mátis Judit Tel.: (72) 501-599/23497 E-mail: matis@ajk.pte.hu

JOGI SZAKOKLEVELES MÉRNÖK, KÖZGAZDÁSZ, GAZDASÁGI SZAKEMBER Az agrár, gazdaságtudományi, informatikai, mûszaki és természettudományi alapképzettséghez kapcsolódó jogi ismeretek megszerzését biztosítja a képzés. Ezek birtokában hatékonyabban láthatják el a résztvevõk a komplex, meghatározott körû jogi szaktudást is igénylõ feladataikat. Jelentkezési feltétel: agrár, gazdaságtudományi, informatikai, mûszaki, természettudományi képzési területen alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi félév, záróvizsga félév Képzési helyszín: Pécs Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 95.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Mátis Judit Tel.: (72) 501-599/23497 E-mail: matis@ajk.pte.hu

MUNKAJOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ A képzés elmélyült ismereteket nyújt a munkajogi jogalkotásról és -alkalmazásról az azokhoz kapcsolódó tudományterületekrõl, illetve biztosítja a speciális, interdiszciplináris területeken szükséges munkajogi ismeretek megszerzését. Cél, hogy a résztvevõk alapos tudás birtokában legyenek a munkájuk során felmerülõ munkajogi problémák megoldásához. Jelentkezési feltétel: bármely képzési területen, alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi, egy záróvizsga félév Képzési helyszín: Budapest Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 150.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna, Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKEMBER, FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKOKLEVELES KÖZGAZDÁSZ A képzés célja, hogy mind a fogyasztói, mind a kereskedõi oldal olyan szakemberekkel gyarapodjon, akik megszerzett speciális tudásuk révén ismerik a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának, gazdasági érdekeinek alapjogait, azokat érvényesíteni tudják, ami által hozzájárulnak a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentéséhez. Jelentkezési feltétel: bármely képzési területen, alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi, 1 záróvizsga Képzési helyszín: Budapest Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 mellék E-mail: bauerne@ajk.pte.hu

JOGI SZAKOKLEVELES ORVOS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsõfokú képesítéssel rendelkezõk számára induló képzés az egészségügy mûködése során felmerülõ jogi problémák megoldásához ad hátteret, hogy a gyakorlati egészségügyi szakmai feladatok ellátásakor, egészségügyi vállalkozások mûködtetése során a jogszabályoknak megfelelõen járjanak el. Jelentkezési feltétel: orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi, 1 záróvizsga Képzési helyszín: Pécs Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 95.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Mátis Judit Tel.: (72) 501-599/23497 E-mail: matis@ajk.pte.hu

VÉGREHAJTÁSI JOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ A képzés a végrehajtási eljárás elméleti és gyakorlati kérdéseit ismerteti. A cél, hogy a résztvevõk megismerjék és alkalmazni tudják az informatikai eszközök igénybevételével lebonyolított végrehajtási rendszereket, adatbázisokat. Együttmûködõ partner a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara. Részletek: http://vegrahajtoi.ajk.pte.hu. Jelentkezési feltétel: bármely képzési területen, alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi, egy záróvizsga félév Képzési helyszín: Budapest Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Mátis Judit Tel: (72) 501-599/23497 mellék Email: matis.judit@ajk.pte.hu

JOGI SZAKOKLEVELES ADÓ- ÉS VÁMNYOMOZÓ TANÁCSADÓ A hallgatók elsajátítják az adó- és vámnyomozás szempontjából alapvetõ jogi ismereteket, a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) tudáskincsét, részletes képet kapnak az adónyomozás alapvetõ és mindennapos kérdéseirõl, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról. NAV dolgozók számára 20% kedvezményt biztosítunk a költségtérítés díjából. Jelentkezési feltétel: bármelyképzési területen, alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 4 tanulmányi félév, 1 záróvizsga Képzési helyszín: Budapest Oktatási rend: önköltséges, intenzív, levelezõ rendszerû. Költségtérítés: 110.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsgadíj Info: Mátis Judit Tel.: (72) 501-599/23497 E-mail: matis@ajk.pte.hu

JOGI SZAKOKLEVELES JAVADALMAZÁSI TANÁCSADÓ A munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítésének minden aspektusával foglalkozik a képzés. Alapvetõ követelmény a munka díjazására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és azok alkalmazási környezetének ismerete. Emellett a magánszférában a munkáltató javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata olyan komplex ismereteket igényel. Jelentkezési feltétel: bármely képzési területen, alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 3 félév: 2 tanulmányi, 1 záróvizsga félév Képzési hely: Budapest Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, konzultáció havonta két napon (péntek és szombat) Költségtérítés: 150.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév Info: Bauerné Bózsa Zsuzsanna Tel.: (72) 501-599/23303 E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu

JOGI SZAKOKLEVELES VADÁSZATI SZAKEMBER A szakirányú továbbképzés a különbözõ területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítja mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex feladataik ellátására. Jelentkezési feltétel: Bármely képzési területen, alapszakon szerzett diploma Képzési idõ: 4 félév: 3 tanulmányi félév, 1 záróvizsga félév Oktatási rend: önköltséges, levelezõ rendszerû, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció Költségtérítés: 140.000 Ft/félév, 50 000 Ft záróvizsga félév Info: Mátis Judit Tel: (72) 501-599/23497 Email: matis.judit@ajk.pte.hu

9

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Útravalók „Keressék az igazságot, az igazság megadja a szabadságot, és az megteremti a békét!” Prof. Korinek László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár „A tanulás során megszerzett tudás sokszor hasztalannak és feleslegesen nehezen megszerezhetõnek tûnhet, azonban az élet mindig új helyzetek elé állít mindannyiunkat, amelyeket megfelelõ tudás birtokában, kellõ szorgalommal, alázattal és hittel képesek vagyunk megoldani. Azt kívánom minden hallgatónak, hogy az egyetemen megszerzett tudásával, találja meg a saját útját, melyet végigjárva eléri szakmai céljait.” dr. Göndöc András Baranya Megyei Fõjegyzõ „Kedves Pályakezdõ Kollégák! Amennyiben bíró(ság)i pályára készültök, azaz elsõ körben bírósági fogalmazói álláshelyre pályáztok, az elhelyezkedési lehetõségek viszonylag kedvezõnek tûnnek. A pálya hosszú távra és jól tervezhetõ, relatíve biztos egzisztenciát nyújt, mint hivatás pedig intellektuális és szakmai kihívást jelent, amíg csak mûvelitek. Magyarország bírósági szervezete központi internetes portáljának pályázati oldaláról (birosag.hu/szakmai/palyazatok) megtudhatjátok, hogy melyek a bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók, milyen határidõk, eljárási rend és szabályok vonatkoznak a felvételi eljárásra. Itt tudhatjátok meg azt is, hogy az ún. „fogalmazói versenyvizsgának” melyek a részei, szabályai, tételsorai, sõt arról is nyújt információt az oldal, hogy a korábbi években mely kérdések fordultak elõ a szóbeli és az írásbeli vizsgákon. A honlap tájékoztat arról is, hogy mely városokban mûködõ bíróságok részére írtak ki pályázható fogalmazói álláshelyet. Sok sikert kívánok Nektek, s remélem, hamarosan kollégákként üdvözülhetjük egymást közös bírósági ünnepeinken, rendezvényeinken!” dr. Benke József Pécsi Ítélõtábla „A sikerhez nem elegendõ a tárgyi tudás, ha az nem párosul precizitással, szorgalommal, kreativitással és a szakma iránti alázattal.” dr. Herke Csongor ügyvéd, dékánhelyettes „Tisztelt Kollégák! Most, hogy egyetemi tanulmányaikat befejezték, elindultak azon az úton, amely rengeteg szakmai kihívást és reményeim szerint sok örömet is hoz magával. Bízom benne, hogy a választott munkájukhoz biztos alapot nyújt mindaz, amit a pécsi jogi kar oktatói átadtak Önöknek az évek során. Ne feledjék, az egyetem ajtaja mindig nyitva áll Önök elõtt, ezért kérem, hogy idõrõl-idõre hallassanak magukról, osszák meg velünk szakmai örömeiket, tapasztalataikat és ha szükségük van rá kérjenek tõlünk tanácsot, segítséget. A mielõbbi viszontlátásra!” dr. Garamvölgyi Róbert Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda

10

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Színház és jog Háy János Völgyhíd címû elõadásában játszik a Pécsi Harmadik Színházban, s most végez a jogon. Cseporán Zsolttal beszélgettem. Színjátszás és a jogi kar? Már úgy mentem gimnáziumba, hogy tudtam: a PTE ÁJK-ra fogok jönni. Mindig is a magyar és a történelem volt, ami érdekelt és jó is voltam benne. A családban is van jogász, így egyértelmû volt ez az út. Viszont közbeszólt a színház. Nyilván megfordult a fejemben, hogy irány a Színmûvészeti. Ezzel kapcsolatban nagy harcok is voltak édesapámmal, de végül a jog mellett döntöttem, és azt kell, hogy mondjam, talán életem egyik legjobb döntése volt ez. Nem bántam meg, sõt, nagyon is jól mûködik a jog és a színház egymás mellett. Hogy jutott idõ a tanulásra? Azért az egyetemi élet szerintem elég nyitott és érett olyan szempontból, hogy ha az ember észnél van, akkor mindenre tud idõt szánni, ami neki fontos. Legyen az egy óra, szeminárium, hobbi, sport – jelen esetben nekem ugye a színház. Egyszer sem volt problémám, hogy összeegyeztessem a kettõt, csak utolsó évben kellett egyéni tanrendet igényel-

nem. Talpraesettnek éreztem magam, tudtam, hogyan vágjam ki magam bizonyos helyzetekbõl. Nyilván ez jól jött a színházban és a vizsgákon is, egymást erõsítették. Persze a jog is beszivárog a színház világába, mindkét oldalt látom valamennyire. Milyen érzés volt pécsi joghallgatónak lenni? Imádtam ide járni. Nagyon szerettem ezt az egyetemet és ezt a kart. Bár a jogász bulikban nem igazán lehetett megtalálni, de az épület a szívemhez nõtt. Van egy légköre az egyetemnek, ahogy a színházban mondják: van szaga. Hamar elment ez az öt év, mintha tegnap lett volna, hogy római jogot magolok. Milyen terveid vannak? Színház vagy a jog? Szeretném megtartani mind a kettõt. Azon vagyok, hogy ez a kettõ összeférjen, de nem egyszerû. Ha jól akarok élni, akkor a jog mellett teszem le a voksot. De ha arról van szó, hogy kiteljesedjen a személyiségem – bár nyilván ezt a jogban is el lehet érni – erre a színház nagyobb teret ad.

A jog felelõsség Interjú Dezsõ Lilivel, a másodízben átadott Óriás Nándor-díj birtokosával. Miért éppen Pécs és miért a jogi kar? 8 éves korom óta jogász szeretnék lenni. Édesapám a pécsi jogi karon végzett, és az õ hatására elõttem kizárólag ez az egyetem lebegett célként, más szóba sem jöhetett. Hogyan lesz valakibõl Óriás Nándor-díjas hallgató? Elég hosszú a feltételrendszer, például római jogból legalább négyes szigorlati jegy, a megelõzõ négy félévben legalább 4,0 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlag, elõnyt jelentenek többek között a versenyeredmények, nyelvvizsgák. Nekem felsõfokú német és felsõfokú szakmai német, illetve középfokú angol nyelvvizsgám van. Háromszor voltam köztársasági ösztöndíjas hallgató és a megelõzõ négy félévben kitûnõ volt az átlagom, valamint a 2011-es OTDK-n legjobb opponens voltam, 2013- ban pedig pályamunkámmal második helyezést értem el Szegeden a római jogi tagozatban. Milyennek kell lennie egy hallgatónak, hogy ilyen kiváló eredményeket érhessen el?

11

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN

Elõször is: szeressen tanulni. Nekem ugyan voltak hullámvölgyeim, de mindig találtam egy olyan tantárgyat, amit szerettem és motiválni tudott. Aztán nagyon sokat számított az is, hogy 2010 februárjától a Római Jogi Diákkör tagja lettem, 2010 szeptemberétõl már mint demonstrátor. Ott a tanároktól olyan támogatást kaptam, ami jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy elinduljak ezeken a versenyeken, és eredményesen szerepeljek. Mit tanácsolsz azoknak, akik döntés elõtt állnak még, hogy a jogi egyetemet válasszák vagy sem? Mindenképpen nézzenek magukba és gondolják végig, hogy tényleg ezt akarják-e csinálni. Mert el lehet végezni az egyetemet végigbulizva, és 10 év alatt diplomát szerezve, csak úgy nincs értelme. Ha valaki joggal akar foglalkozni, akkor ehhez hozzátartozik, hogy komolyan veszi a tanulmányait. Mert a jogászok is olyan pályákon helyezkednek el a késõbbiekben, ahol meghatározó befolyást tudnak gyakorolni az emberek életére. Ez egy olyan hivatás, ahol felelõsséggel tartozunk másokért.


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Sport és jog Interjú Horváth Timea sportlövõvel Miért választottad a pécsi jogi kart? Nem szerettem volna elmenni Pécsrõl a sport és a barátok miatt. Természetesen a kar jó híre is közrejátszott, ezért egyértelmû volt, hogy ha a jog, akkor Pécs. Egyébként kiskoromtól fogva azt mondták a szüleim, hogy ügyvédnek kell lennem, mert mindent meg tudok magyarázni.

Fotó: Borbás Mátyás

Mibõl áll egy edzés a sportlövészetben? Az edzésen csak lövünk, de ez azért sok mindent takar, mert vannak különbözõ részelemgyakorlatok. Mi csak az olimpiai számokkal foglalkozunk itt Pécsen, azok puskás részét képviselem. Hetente háromszor-négyszer vagyok edzésen, ami alkalmanként 2–3 óra, hétvégenként versenyek, és vannak 12 hetes edzõtáborok is. Az egyetem viszont partner volt ebben: a hallgatói önkormányzat, és a kar is rendszeresen támogatott anyagilag is.

Szerinted melyek azok a legfõbb erények, melyre ez a sport megtanított? Mindenképpen a koncentrációkészség, a fegyelem és az elhivatottság, valamint az, hogy megtanuljak gyõzni és veszíteni is – ez fontos a való világban is. Milyen terveid vannak? A sportlövészet nem az a sport, amibõl ki lehet öregedni, semmiképpen sem szeretném abbahagyni. A jogon belül pedig a sportjog érdekel, ezzel szeretnék foglalkozni. A lõtéren is ellenõrzõ bizottsági tag vagyok, amikor alapszabályt kellett módosítani abban is részt vettem és most pedig az új Ptk. szerinti megfeleltetésben is részt fogok venni. Remélem, azért nem kell majd soha választanom a lövészet és a jog között.

Jó alapok, hálás feladatok Interjú Rinfel Jánossal, a PTE EHÖK elnökével Miért éppen a pécsi jogi kart választottad? Nagypapám, édesapám, nagybátyám tehát férfi ága a családomnak, mindenki a PTE-t választotta, én – jogász édesapám nyomdokait követve – annyiban lógok ki, hogy nem az orvosit, hanem az Állam- és Jogtudományi Kart választottam. Már kiskoromban eldöntöttem, hogy joggal fogok foglalkozni. Hogyan kerültél kapcsolatba a hallgatói érdekképviselettel? Másodéves koromra már egészen magaménak éreztem az egyetemet, s láttam azt, hogy van egy olyan sokszínû közösség, mely a hallgatókért tesz. Elõször kisebb programok szervezésében segédkeztem, majd látva, hogy felelõsségteljesen végzem a munkám, az akkori HÖT elnök gazdasági ügyekkel is megbízott. Elsõsorban gazdasági referens voltam, azt követõen pedig két évre rá indultam és elnyertem a HÖT elnöki címet. Szerencsés helyzetben vagyok, mert mind a HÖT, mind az EHÖK pozícióm millió szálon kapcsolódik a joghoz. Maga a jog is érdekképviselet, érdekvédelem – ezt gyakorlom a hallgatói ügyekben is. A tanulmányaimból is próbáltam minél többet kihozni: szakkollégista voltam, és demonstrátor a Pénzügyjog Tanszéken. Emellett jutott idõm ké-

12

PTE ÁJK ALUMNI MAGAZIN

zilabdára is: lelkes hobbicsapatból hajnali edzésekkel jutottunk el addig, hogy három év elteltével megnyerjük az egyetemi bajnokságot. Erre is rendkívül büszke vagyok. Hálás feladat a hallgatók érdekeit képviselni? Abszolút. Az egyetemnek rendkívül sok belsõ szabályzata van, amely egy bonyolult jogi rendszer. A laikus hallgatók nem feltétlenül olvassák el az összes szabályzatot, ami hozzájuk kapcsolódik. Mindennap érkeznek a kérelmek és rendkívül jól esik, amikor utána megköszönik, hogy kiálltunk mellettük és segítettünk megoldani a problémát. Milyen terveid vannak? Mindenképpen a pénzügy-, bank- és adójog jogterületén szeretnék elhelyezkedni. A késõbbiekben saját ügyvédi irodát szeretnék, ahol társasági joggal, cégjoggal, adójoggal foglalkozhatok. Vonz a német nyelv, esetleg német ügyfelek érdekvédelmét is szívesen ellátnám. A jogi kar jó alapot adott ehhez, német szemináriumokkal, demonstrátori idõszakkal, s azzal, hogy megmérettem magam az OTDK-n is, ahol a legjobb opponens voltam 2013-ban gazdasági büntetõjog szekcióban.

Alumni magazin 2014 | Állam- és Jogtudományi Kar melléklete  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you