Page 1

Konsulentydelser / Kursusprogram 2011 Arbejdsmiljø Rådgivning Uddannelse Miljø Kemikalier (CLP & REACH) Legetøj Kosmetik

- vi uddanner dig til fremtiden Erfaring, service og individuelt tilpassede løsninger

ALTox a/s - Tonsbakken 16-18 - DK-2740 Skovlunde ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Indholdsfortegnelse Konsulentydelser:

Hvad kan ALTox tilbyde dig? Nyheder

Nyheder Side NY ALTox-kursusoversigt:

Kurser (alfabetisk):

Affaldsmærkning Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger - tillægsside GHS (Global harmonised System) / CLP Isocyanatbaseret kunstgips Kemikalielabyrinten Kemiske arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren Kosmetiske produkter Kræftfremkaldende stoffer — forebyg Miljøfareklassificering Mærkning af kemiske produkter Personlige værnemidler - Handsker REACH — eksponeringsscenarier Selvvurdering af stoffer Sikker håndtering af kemikalier Sikkerhedsdatablade Temadag 2011 WEB-arbejdsmiljø 1993-kodenummer (MAL-koder) Åndedrætsværn — valg og brug * Se www.altox.dk

Firmakurser (alle kurser, f.eks):

11 2

Vi har i år forsøgt at give dig et overblik over alle vores kurser i 2011 på kalenderform—lige til ”opslagstavlen”. Se vedlæg til kursuskataloget.

13 6 6 4 8 9

NY HJEMMESIDE: Vi har fået en ny hjemmeside, så det bliver endnu lettere at læse om ALTox´ konsulentydelser og vores kurser samt tilmelde sig—se evt. www.altox.dk

9 13 5 12 7 14 5 4 8 7 12 15 * 14

GHS ½ - 1 dag — en introduktion Sikker håndtering af kemikalier

15 8

Betingelser og oplysninger Kursusoversigt 2011

10 16

Andet:

Hvilke kurser er relevante for mig? Firmakurser Intravenøs undervisning

En mulighed for Jer? Se side 3

LOVGIVNING: Sikkerhedsdatablade undergår i disse år store ændringer som følge af implementeringen af REACH og CLP. 31. maj 2010 udkom ændring til bilag II i REACH og 1.december 2010 skete de første store ændringer. ALTox har allerede tilrettet sikkerhedsdatablade, så vores kunder er fremtidssikrede. På følgende kurser kan du lære om de nye regler: Sikkerhedsdatablade, se s. 7. Arbejdspladsbrugsanvisninger, se s. 6 Arbejdspladsbrugsanvisninger-tillægsside, se s. 6 GHS (Global harmonised System) / CLP, se s. 4 Som følge af CLP-implementeringen ændres en lang række lovgivninger fra Arbejdstilsynet, bl.a Kræftbekendtgørelsen, Grænseværdilisten, Sikkerhedsskiltning samt Unges arbejde. Relevante kurser se ovennævnte samt: Kræftfremkaldende stoffer - forebyg, se s. 5 NYT KURSUS—Giver overblikket: Vi har udviklet et nyt kursus, som skal udnytte mulighederne på Internettet til at holde sig ajour og finde rundt i arbejdsmiljøet. Vi har kaldt det WEB-arbejdsmiljø - se s. 15. NYT SKEMA: Vi vil hen over vinteren færdigudvikle CLPskemaet til beregning af blandinger. Når det er klart kan du bestille det på forsiden af vores hjemmeside: www.altox.dk I de næste 4½ år vil blandinger både kunne mærkes efter det nye CLP-skema samt efter det ”gamle” ALTox produktmærkningsskema. Du har derfor behov for kendskab til begge regelsæt.

2 ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Firmakurser / gå-hjem-møder / intravenøs undervisning Firmakurser

· ALTox kommer gerne på besøg i jeres virksomhed for at afholde gå-hjemmøder eller kurser indenfor kemisk arbejdsmiljø. · Det kan være en fordel for jer såfremt I har flere medarbejdere der vil på samme kursus - eller ønsket om et specialdesignet kursus (evt. gå-hjem-møde) · Alle vores kurser kan afholdes som firmakurser. Eksempler kan være: Sikker håndtering af kemikalier, mærkning af kemiske produkter, GHS (i EU CLP-forordningen) eller REACH

Firmakursus til Jer? Intravenøs undervisning

Har I ansat nye medarbejdere eller skal der øget fokus på kemisk arbejdsmiljø? Vi laver gerne intensiv undervisning, og selvom I kun er 1-2 medarbejdere, kan det måske betale sig - ring og hør nærmere. Få f.eks. Arbejdspladsbrugsanvisninger (APBA eller TIL) kurserne i form af intravenøs undervisning.

Hvilke kurser er relevante for mig?

Hvis du kan svare JA til følgende arbejdsopgave Relevant ALTox kursus 0) Er du ny i kemiske arbejdsmiljø eller ønsker du et kvikt overblik (f.eks. som chef) over de mange regler i ”helikopterperspektiv”? Se INTRO - s.9 1) Skal du kunne mærke reagenser/stofblandinger i dag? PM - s.7 2) Skal du kunne mærke reagenser/stofblandinger i fremtiden? GHS - s.4 3) Skal du kunne læse kemikalieleverandørernes sikkerhedsdatablade og fareetiketter efter 1/12 2010? GHS- s.4 + APBA - s.6 + SDS - s.7 4) Mangler du overblik over kræftbekendtgørelsen og hvilke stoffer den dækker? KFS - s.5 5) Er du usikker på hvilke handsker og åndedrætsværn der beskytter mod hvad? PV+ÅV - s.14 6) Har du brug for en kvik oversigt over affaldsgrupper og relevante EAK-koder? AF - s.13 7) Har du brug for et grundkursus i sikker omgang med kemikalier, der motiverer til brug af personlige værnemidler? SIK - s.8 8) Mangler du overblik over de 50 regelsæt der gælder, når du udarbejder en arbejdspladsbrugsanvisning? APBA - s.6 + WEB - s.15 9) Ønsker du en hurtig genvej til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger i form af tillægssider eller instruks? TIL - s.6 + WEB - s.15 10) Skal du udarbejde sikkerhedsdatablade? SDS - s.7 + WEB - s.15

3 ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


GHS (i EU CLP)

Selvvurdering af stoffer

(Global Harmonised System)

Efter CLP og de ”gamle

- nye mærkningsregler GHS er det nye globale klassificeringssystem, som harmoniserer klassificerings- og mærkningsregler. EU implementerede GHS som CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging) d. 20. januar 2009. Senest 1. december 2010 skulle alle stoffer klassificeres, mærkes og etiketteres ifølge CLP. Blandingerne følger d. 1. juni 2015. Hovedemner · Klassificering og mærkning i GHS/ CLP-forordningen · Etikettering iht. CLP-regler · Forskelle, ligheder og omregninger ml. de to systemer - herunder ALTox´s konverteringstabel. · Nye faresymboler og ”R– og S– sætninger (H– og P– sætninger samt signalord). · Gennemgang af alle fareklasser · Den CLP oversatte liste over farlige stoffer

regler” 67/548 Lær at foretage toksikologiske vurderinger for sundhedsfare bl.a. på baggrund af dyreforsøg samt med hensyn til brand– og eksplosionsfare.

Hovedemner · Tolkning af data i toksikologiske opslagsværker/databaser. · Anmeldelse til ECHA´s Industriliste · Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Hvordan skal den bruges? Mål Efter kurset: · Kan du selvvurdere og mærke stoffer efter reglerne, især stoffer som ikke er optaget på ”Listen over harmoniseret klassificering”.

Det anbefales at have deltaget i PM (mærkning af kemiske produkter) eller kende gældende regler (EU), før du tager dette kursus. Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

GHS-1317: 8-9. marts 2011 GHS-1317x: 6-7. april 2011 GHS-1318: 25-26. maj 2011 GHS-1319: 13-14. september 2011 GHS-1320: 11-12. oktober 2011 GHS-1321: 15-16. november 2011 Pris: 5.200 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

SM-469: 29-31. marts 2011 SM-470: 25-27. oktober 2011 Pris: 7.500 kr. (ex. moms)

4 Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


REACH eksponeringsscenarier

Kræftfremkaldende stoffer — forebyg Ny bek. i foråret 2011

Importører fra et EU-land, leveranAT´s kræftbekendtgørelse kan have inddører samt erhvervsmæssige brugere flydelse på din hverdag, hvordan? er REACH downstream brugere (DU). Bek.´en fremstår med mange ændringer Hovedemner · Identifikation af roller i REACH. · DU´s ansvar og forpligtelser. · Eksponeringsscenarier, herunder nye grænseværdier (PNEC & DNEL) og hvordan håndteres disse! · Tjek af dine anvendelser i forhold til eksponeringsscenarierne.

Vær med til at sikre at I overholder alle reglerne ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer, efter nyeste liste over kræftfremkaldende stoffer

Lær at tjekke: · Om kræftbekendtgørelsen gælder for dig og dine kollegaer. · Om arbejdet med visse mutagene Mål stoffer og arbejdet med disse er omEfter kurset: fattet. · Er du forberedt som DU på REACH, · Om der er nogle særregler forbunbåde nu og i fremtiden. det med arbejdet med kræftfremkaldende stoffer. · Har du overblik over netop dine forpligtelser og fået redskaberne til at opfylde dem. Eksempler på generiske eksponeringsscenarier, skaleringer til forskellige anvendelser og forslag til sikkerhedsdatablade, både nuværende og fremtidige. ALTox´ oversigtsliste til at lette læsning af kræftbekendtgørelsen samt sammenhængen mellem IARC´s, EU´s, CLP´s og AT´s ”kræftpolitik” Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

REACH-1511: 5. april 2011

KFS-797: 6. april 2011

REACH-1512: 20. september 2011

KFS-798: 3. november 2011

Pris: 3.000 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

Pris: 3.000 kr. (ex. moms)

5 Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugs-

Nu med nyeste regler pr. 1/12-10

- Tillægsside

anvisninger

Et sikkerhedsdatablad suppleret med en Arbejdspladsbrugsanvisninger i 14 punkter skal bl.a. udarbejdes for alle de tillægsside eller instruktion kan udgøre en fuldstændig arbejdspladsbrugsanvisprodukter, som I selv har fremstillet. ning ifølge AT´s krav. Har du overblik over hvornår der skal udarbejdes 14 punkts arbejdspladsbrugs- Hvis du selv blander kemikalier skal du vælge ALTox´ 2 dages kursus i anvisninger? ”Arbejdspladsbrugsanvisninger”. Lær på kun to dage at udarbejde: · Arbejdspladsbrugsanvisninger i såvel Lær at udarbejde: 14 som 16 punkter. · Tillægssiden til sikkerhedsdatablade. · Instruktionen sammen med sikkerMål hedsdatabladet. Efter kurset: · Kan du udarbejde 14 og 16 punkts arbejdspladsbrugsanvisninger tilrettet den enkelte arbejdsplads efter Arbejdstilsynets seneste regler. · Har du overblik over de ca. 50 regler, der knytter sig til arbejdet med farlige stoffer og produkter.

Det anbefales at have deltaget i PM+GHS (mærkning af kemiske blandinger) før du tager kurset APBA (arbejdspladsbrugsanvisninger), men det er ikke en forudsætning.

Mål Efter kurset: · Kan du skelne mellem de 4 modeller ved udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger og vurdere hvilke modeller der er mest brugbare for dig. Nu med nyeste regler pr. 1/12-2010

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

APBA-277: 3-4. maj 2011

TIL-1211: 5. maj 2011

APBA-278: 26-27. september 2011

TIL-1212: 3. oktober 2011

Pris: 5.200 kr. (ex. moms)

Pris: 3.000 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

6

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Mærkning af kemiske produkter

Sikkerhedsdatablade Nu med nyeste regler pr. 1/12-10

- På kun to dage ALTox-skemaet er det klassiske værktøj til hurtigt at fare mærke produkter korrekt, også med R/S-sætninger. Nyeste regler for miljømærkning med N;R50 og N;R50-53.

Lær på 3 dage, grundigt at udarbejde sikkerhedsdatablade for alle farlige kemikalier.

Lær om: · Hvornår der skal udarbejdes sikkerLær at mærke: hedsdatablade. · Kemiske produkter (blandinger af · Udarbejdelse af et sikkerhedsdatakemikalier), herunder bruge den blad, hvor stoffet/produktet ikke nye ”M-faktor”, som trådte i kraft 1. skal faremærkes. marts 2007 · At tolke oplysninger fra håndbøger. · Indhentning af sammensætningsopMål lysninger fra den udenlandske leveEfter kurset kan du: randør. · Beregne fareklasser · Hvor man finder relevant litteratur. med tilhørende R· Anmeldelse til Produktregistret. sætninger. · Vælge de rigtige S-sætninger. Mål · Vide hvornår sætningerne: ”Sikkerhedsdatablad kan rekvireres Efter kurset: · Kan du udarbejde sikkerhedsdatablaaf erhvervsmæssige brugere” og de efter Arbejdstilsynets seneste reg”Indeholder (navnet på et sensibililer. serende stof). Kan udløse allergisk reaktion” skal anvendes. · Kan du vurdere om sikkerhedsdatablad kræves. · Vurdere hvornår R66 skal anvendes for produkter · Har du overblik over de ca. 50 regler, der knytter sig til udarbejdelsen · Reglerne gælder stadig indtil medio af sikkerhedsdatablade. 2015 Det anbefales at have deltaget i PM+GHS (mærkning af kemiske produkter) før du tager kurset SDS (sikkerhedsdatablade), men det er ikke en forudsætning. Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

PM-172: 15-16. marts 2011 PM-173: 23-24. maj 2011 PM-174: 6-7. september 2011 PM-175: 1-2. november 2011 Pris: 5.200 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

SDS-375: 10-12. maj 2011 SDS-376: 4-6. oktober 2011 Pris: 7.500 kr. (ex. moms)

7 Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Isocyanatbaseret kunstgips Lovpligtigt kursus for sundhedspersonale, der skal arbejde med isocyanat baserede kunstgipse- og lignende produkter, jf. bek. om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Lær personlig sikkerhed ved arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager, o.lign. i sundhedssektroren og veterinærområdet.

Sikker håndtering af kemikalier Korrekt omgang med kemikalier kan spare jeres virksomhed for alvorlige uheld. Lær at vurdere: · Farligheden af kemikalier I anvender. · Forholdsregler overfor de kemikalier I anvender.

Hovedemner · Giftvirkning - kommer den nu eller senere. · Opbevaring af kemikalier. · Intern transport af kemikalier. · Personlige værnemidler og førstehjælpsudstyr. Kurset indeholder teori og praksis. Per- · Opsamling af spild. sonligt kursusbevis udleveres til alle deltagere, der følger hele kurset. Mål Efter kurset: Indhold · Har du viden til at forebygge arLov baggrund/materialebejdsulykker med kemikalier. kendskab ■ Sikkerhedsdatablad/arbejdspladsMålgruppe: Medarbejdere i kantine, brugsanvisning ■ Uheld/ rengøring, på lager, i viceværtskadesbehandling ■ Arbejdsfunktion, håndværkere, i varepladsens indretning ■ modtagelse, i produktionen osv. Praktiske øvelser ■ Tag gerne din chef med! Personlige værnemidler (åndedrætsværn og Kurset er godkendt af Arbejdstilsynet og obligatorisk for læger, sygeplejersker, gipseteknikere, portører og evt. andre, der arbejder med anlæggelse og/eller fjernelse af isocyanatbaserede kunstgipsbandager o.l. produkter.

kemikaliebeskyttelseshandsker)

Undervisere: Teorilærer, godkendt af Arbejdstilsynet: Erik Balieu, cand. scient. kemi samt praktiklærer Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

GIPS Dato: Efter jeres ønske Sted: Hos Jer, F.eks. kl. 9.00 - 16.00 Pris pr. deltager: Under 10: Efter aftale 10-15: 3.500 kr. (ex. moms) 16-24: 3.350 kr. (ex. moms) 8 + evt. rejseudgifter

Med hjem får du oversigter samt en anderledes R-sætningstavle til forståelse af fareetiketten. Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

SIK-019: 22. september 2011 Udbydes kun én gang om året Pris: 3.000 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Kemiske arbejdsmiljøKemikalielabyrinten risici i sundhedssektoren - intro til kemisk arbejdsmiljø

— forebyg

Kursus for sygeplejersker, læger, bio- Få overblik og sammenhæng! analytikere, SOSU-assistenter, m.fl., når du arbejder som behandlings– og Hvem kan man spørge om hvad? plejepersonale i hospitals- og sundhedssektoren. Hvilke regler hører under: Arbejdstilsynet • Produktregistret • Hvilke personlige forholdsregler kan du Miljøstyrelsen • Kemikalieinspektiotage mod de kemiske– og mikrobiologi- nen • Beredskabsstyrelsen • Miljømærkske arbejdsmiljørisici, som du kan ud- ning Danmark • Fødevarestyrelsen og sættes for på din arbejdsplads? andre som Giftlinien m.fl.? Indhold · Hvordan udsættes du for kemikalier? –og smitstoffer? Luftbåren forurening? Direkte kontakt? · Hvordan kan de være farlige? Typer af toksiske virkninger. · Lovgivning om kemiske stoffer og materialer fra Arbejdstilsynet, m.fl. · Arbejdspladsbrugsanvisninger. Hvem skal lave dem? Hvad kan du lære af dem? · Forebyggelse. Gode rutiner, baseret på viden. Sikkerheden begynder med dig selv! · Personlige værnemidler mod indåndingsrisici- og påvirkninger af hud og slimhinder.

Der gives smagsprøver på lovgivningen, så du selv kan ”grave dybere” eller specialisere dig på andre kurser.

Er du ny i kemisk arbejdsmiljø eller ønsker du et kvikt overblik (f.eks. som chef) over de mange regler i ”helikopter perspektiv”. Hvad står forkortelserne og organisationerne for i hovedtræk: PR, ECHA, BRS, SDS, IARC, LOFS, LOUS, SDS, ECOLABEL, EUROLEX, CLP, REACH, m.fl. Hvad kan hentes fra diverse hjemmesider? Hvordan holder du dig ajour?

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

RISK-1808: 5. maj 2011 RISK-1809: 28. september 2011 Underviser: Erik Balieu,

cand. scient. (kemi)

Pris: 3.500 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

INTRO-1904: 1. marts 2011 INTRO-1905: 9. november 2011 Pris: 3.000 kr. (ex. moms)

9 Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Betingelser og oplysninger Tilmelding og information Deltagerantallet pr. kursus er normalt begrænset til 20, så tilmeld dig hurtigt, hvis du vil være sikker på en plads. Du kan tilmelde dig på følgende måder: - On-line tilmelding (www.altox.dk) - e-mail: altox@altox.dk - tlf.: 38 34 77 98 (for yderligere oplysninger og tilmelding) Kursusafgift Kursusafgiften er forskellig afhængig af kurset — se pris i hver enkelt kursusbeskrivelse. Priserne inkluderer en ½ t. efterfølgende telefonkonsultation. Du skal ikke betale kursusafgiften, før du modtager en faktura fra os (ca. 14 dage før kursusstart). Faktura, kursusprogram, kørselsvejledning m.m. sendes i elektronisk form. Varighed Fra 8.45 til 16.15 pr. dag for ALLE kurser undtagen specialkurset ”isocyanatbaseret kunstgips” — se kursusbeskrivelsen af kurset (se side 8). Kursusleder Farmaceut Erik Lindgren eller Miljøkemiker Peter Waksman Erik Balieu er underviser på kurserne ”Kemiske arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren”, ”Åndedrætsværn” samt ”Isocyanatbaseret kunstgips”. På sidstnævnte medvirker også en praktiklærer. Afmelding Afmelder du mere end 2 uger før kursusstart, skal du ikke betale kursusafgift. Afmelder du mindre end 2 uger før kursusstart opkræver vi 25% af kursusafgiften. Afmelder du senere end 2 hverdage før kursets start, opkræver vi fuld kursusafgift. Dette gælder også ved hel eller delvis udeblivelse. NB! Er du forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at sende en kollega i stedet. Vi beder dig blot kontakte os, så vi kan rette deltagerlisten. Overtegning og aflysning Vi overfører dig automatisk til en venteliste. Næste gang vi afholder kurset, får du fortrinsret. Vi informerer dig naturligvis straks herom! Overnatning Alle kurser er uden overnatning. Ønskes overnatning på kursusstedet, kontakt venligst Quality Hotel: Høje Taastrup tlf.: 43 99 77 66 og tryk 1 for reception. Ved overnatning på hvilket som helst andet Choice Hotel i forbindelse med ALTox kursus - ring 70 12 16 16 — HUSK at nævne, at overnatning er i forbindelse med et ALTox-kursus. Kursusbevis Kursusbevis udstedes efter endt kursus. Kan indgå i arbejdspladsens kvalitetsstyring. 10 ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Konsulentydelser — et mindmap - Vi kan hjælpe dig med følgende:

SDS´er · PRregistrering · CLP · Særregler · Klassificering · Mærkning · Transport · Affald · Personlige værnemidler · VOC · MAL-koder

Toksikologiske + økotoksikologiske vurderinger · Klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger · Toksikologisk vurdering af produkter fx legetøj (modellervoks) og kosmetik (håndsæbe) Etiketter / Mærkning · Fareetiketter efter CLP · Særregler (fx vaske- og rengøringsmidler)

APBA’er · Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Kemikaliestyring · SDS’er / REACH · Liste over kemikalier og mængder · Oprydning af kemikalier · Gennemgang af sikkerhedsforhold på virksomheden · Personlige værnemidler

Miljømærker · Ansøgning om miljømærker (Svanen og Blomsten)

Kemiske blandinger (fx maling, epoxy- og isocyanatprodukter, vaske- og rengøringsmidler, laboratoriekemikalier) Bekæmpelsesmidler, biocid Legetøj Lægemiddelstoffer Biologiske agenser Artikler (airbags, printplader) ….med flere…..

Diverse · Rådgivning om klassificeringsreglerne (GHS) i EU CLP · Rådgivning om EU’s nye kemikaliestrategi (REACH) - f.eks. de kommende eksponeringsscenarier · Anden rådgivning indenfor kemisk arbejdsmiljø

1993- kodenumre (MAL) · Beregning af MAL · Personlige værnemidler · Ansøgning om administrativ fastsættelse af MAL-faktorer

Affald · Fastsættelse af affaldskoder · Optimering i forbindelse med affaldssortering · Håndtering af kemikalieaffald

Kemiske APV’er · Gennemgang af kemiske processer · Kemikaliestyring

Myndighedskontakt · Dispensationsansøgninger og tilladelser · Anmeldelser til Produktregistre samt Giftinformationer i Skandinavien og relevante EU-lande · Ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmiddel/biocid · Datablad med indholdsstoffer på vaske- og rengøringsmidler til lægeligt personale

11

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Miljøfareklassificering

TEMADAG 2011

- selvvurdering og mærkning

- de ”hotteste” kemikalieemner

Traditionen tro holder ALTox landsLær at foretage toksikologiske vurderinger for miljøfare bl.a. på baggrund af dækkende temadag, så du er klædt på økotox, forsøg samt computermodeller. med de nyeste regler inden du går på sommerferie. Følgende vil du lære: · Hvornår et stof er miljøfarligt. · Tolkning af miljødata. · ”M-faktor” (både selvvurdering og mærkning af blandinger) · Hvordan beskrives miljøfare i sikkerhedsdatabladet. · Konsekvenser for transport og affald. Af gode grunde ligger programmet ikke · GHS/CLP-regler for miljøfare. fast før i sidste øjeblik, så vi kan garan· Estimering af parametre vha. com- tere, at I får det sidste nye. putermodeller, som ofte kan findes gratis på Internettet Hold øje med posten eller din indbakke Mål i løbet af foråret, hvor vi vil sende dig en særskilt indbydelse til dagene. Efter kurset: · Kan du vurdere om et givent stof er miljøfarligt · Har du kendskab til blandingsberegningsreglerne for miljøfare · Har du kendskab til, hvor du finder oplysninger om miljøfare · Kan du formulere miljødata i et sikkerhedsdatablad Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

MM-920: 12.-13. april 2011 Udbydes kun én gang om året

Temadagen holdes følgende steder: Århus Middelfart København

Pris: 5.200 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

12

Datoerne kommer med indbydelsen

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Kosmetiske produkter

Affaldsmærkning

Lær på kun én dag at sortere, klassifice- Alle kosmetiske produkter, der marre, deklarere og emballere dit kemikalie kedsføres indenfor Fællesskabet er underlagt kosmetiklovgivningen. affald. Lær at tildele: · EAK-koder · Affaldsgrupper

Eksempler: 16 05 08 H, Z, O

Mål Efter kurset: · Kan du bestemme korrekte EAKkoder for kemikalieaffald og evt. klinisk risikoaffald efter Miljøministeriets regler. · Kan du skelne mellem farligt og ikke-farligt affald. · Kan du tildele affaldsgrupper efter Kommunekemis system. · Kan du skabe overensstemmelse mellem sikkerhedsdatabladets punkt 13 og den virkelige verden.

Lær reglerne for/om: · Mærkning af kosmetiske produkter · Krav til importører (i/udenfor EU) · Krav til dossieroplysninger

Mål Efter kurset: · Kan du etikettere kosmetiske produkter korrekt. · Kan du undgå vildledende tekster og ulovlige anprisninger. · Kan du opbygge et dossier i praksis. · Ved du hvilke stoffer som er ulovlige i kosmetiske produkter Et hav af oversigter, eksempler, opgaver og løsninger vil guide og støtte dig undervejs i kurset og når du kommer hjem. Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

AF-836: 10. marts 2011

KOS-1106: 24. marts 2011 Udbydes kun én gang om året

AF-837: 21. september 2011 Pris: 3.000 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

Pris: 3.000 kr. (ex. moms) 13

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Åndedrætsværn - valg og brug

Personlige værnemidler Valg af kemikaliehandsker - inkl. ny handskeguide

NYT

Effektiv personlig beskyttelse mod indånding af farlige kemikalier forudsætter viden. Er din viden opdateret, og ved du nok?

Korrekte personlige værnemidler kan spare dig for uheld med kemikalier og sikker omgang med disse. Hovedvægten er lagt på valg af kemikaliehandsker.

Lær om: · De vigtigste typer af åndedrætsværn · Fordele, ulemper og begrænsninger ved typerne · Hvordan du vælger åndedrætsværn, herunder filter(re) · Hvordan du bruger åndedrætsværn sikrest muligt under praktiske forhold

Lær at vælge: · Handsker. · Øjenværn. Mål Efter kurset: · Kan du vælge kemikaliehandsker og øjenværn, der er bedst egnede i forhold til din arbejdssituation. · Kan du sikre, at du undgår ”falsk” tryghed ved arbejde med farlige kemikalier. Åndedrætsværn er nu udskilt som et særskilt kursus (se ÅV →) Kurset inkluderer den nyeste udgave af Quick Selection Handskeguide, 5. udgave 2007.

Mål Efter kurset: · Kan du vælge det rigtige åndedrætsværn til netop din arbejdssituation · Kan du bruge det uden falsk tryghedsfølelse · Kender du de kritiske faktorer for effektiv beskyttelse både ved udstyret og dets brug · Kan du etablere tryggere rutiner for din brug af åndedrætsværn, bl.a. filterskift

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

PV-625: 22. marts 2011 PV-626: 7. november 2011

ÅV-2004: 23. marts 2011 ÅV-2005: 8. november 2011 Underviser: Erik Balieu,

Pris: 3.500 kr. (ex. moms)

Pris: 3.500 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

cand. scient. (kemi)

14

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


WEB-arbejdsmiljø

GHS (i EU CLP) ½ time - 7 timer

Giver det ”forkromede overblik” - internettet som hjælp

- som firmakursus

NYT

Genveje til at lette din hverdag, når du skal udarbejde: · Sikkerhedsdatablade · Arbejdspladsbrugsanvisninger · Vurdere kemiske stoffers og blandingers farlighed · Sammenhængen mellem de mange kemikalielister · Hvad er listen over farlige stoffer erstattet af? · Nyttige danske & udenlandske hjemmesider

GHS er det nye globale klassificeringssystem, som harmoniserer klassificerings- og mærkningsregler. EU implementerede GHS som CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging) d. 20. januar 2009. Senest 1. december 2010 skulle alle stoffer klassificeres, mærkes og etiketteres ifølge CLP. Blandingerne følger d. 1. juni 2015.

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

Læs evt. mere om kurset på www.altox.dk

Hovedemner · Klassificering og mærkning i GHS/ CLP-forordningen * Hvad kan hentes fra diverse hjemmesider · Etikettering iht. CLP-regler * Hvordan kan du holde dig ajour? · Forskelle, ligheder og omregninger * Kort oversigt over diverse anmelderegler ml. de to systemer - herunder ALTox´s konverteringstabel. Er du ny i kemisk arbejdsmiljø anbefaler · Nye faresymboler og ”R– og S– sætvi kurset Kemikalielabyrinten (1 dag) ninger (H– og P– sætninger samt se s. 9. signalord). · Gennemgang af alle fareklasser · Den CLP oversatte liste over farlige stoffer

WEB-2102: 22-23. februar 2011

GHS-Intro

WEB-2103: 21-22. november 2011

Dato: Afholdes efter jeres ønske Sted: Hos Jer Tid: Fra 1-7 timer Pris: Efter aftale — ring til os

Pris: 5.200 kr. (ex. moms)

Kl. 8.45-16.15 Quality Hotel, Høje Taastrup

15

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799


Kursuskalender 2011

Vi er et professionelt rådgivningsfirma indenfor kemisk arbejdsmiljø, der har to hovedaktiviteter: Rådgivning & Kurser. ALTox udvikler/afholder kurser for kemikere/ biologer/ingeniører/laboranter/producenter/bioanalytikere/importører m.fl. der anvender/sælger kemikalier

København, Høje Taastrup, Quality Hotel Måned

Dato Kursus

Kursus-nr.

Side

Febr. 11

22-23 WEB-arbejdsmiljø

WEB-2102

15

Marts 11

1 8/9 10 15-16 22 23 24 29-31

Kemikalielabyrinten — et intro kursus GHS — globalt mærkningssystem (CLP) Affaldsmærkning Mærkning af kemiske produkter Personlige Værnemidler - Handsker Åndedrætsværn — valg og brug Kosmetiske produkter Selvvurdering af stoffer

INTRO-1904 GHS-1317 AF-836 PM-172 PV-625 ÅV-2004 KOS-1106 SM-469

9 4 13 7 14 14 13 4

April 11

5 6/7 6 7 12-13

REACH — eksponeringsscenarier GHS — globalt mærkningssystem (CLP) Kræftfremkaldende stoffer 1993-kodenr. (MAL) *se www.altox.dk Miljøfareklassificering

REACH-1511 GHS-1317x KFS-797 KN-517 MM-920

5 4 5 * 12

Maj 11

3-4 5 5 10-12 23-24 25-26

Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger-tillægsside Kemiske arbejdsmiljørisici i sundhedssek. Sikkerhedsdatablade Mærkning af kemiske produkter GHS — globalt mærkningssystem (CLP)

APBA-277 TIL-1211 RISK-1808 SDS-375 PM-173 GHS-1318

6 6 9 7 7 4

Sept. 11

6-7 13-14 20 21 22 26-27 28

Mærkning af kemiske produkter GHS — globalt mærkningssystem (CLP) REACH — eksponeringsscenarier Affaldsmærkning Sikker håndtering af kemikalier Arbejdspladsbrugsanvisninger Kemiske arbejdsmiljørisici i sundhedssek.

PM-174 GHS-1319 REACH-1512 AF-837 SIK-019 APBA-278 RISK-1809

7 4 5 13 8 6 9

Okt. 11

3 4-6 11-12 25-27

Arbejdspladsbrugsanvisninger-tillægsside Sikkerhedsdatablade GHS — globalt mærkningssystem (CLP) Selvvurdering af stoffer

TIL-1212 SDS-376 GHS-1320 SM-470

6 7 4 4

Nov. 11

1-2 3 7 8 9 15-16 21-22

Mærkning af kemiske produkter Kræftfremkaldende stoffer Personlige Værnemidler - Handsker Åndedrætsværn — valg og brug Kemikalielabyrinten — et intro kursus GHS — globalt mærkningssystem (CLP) WEB-arbejdsmiljø 16

PM-175 KFS-798 PV-626 ÅV-2005 INTRO-1905 GHS-1321 WEB-2103

7 5 14 14 9 4 15

ALTox a/s - www.altox.dk - altox@altox.dk - tlf.: 3834 7798 - fax.: 3834 7799

ALTox Kursuskatalog 2011  

Arbejdsmiljøkurser 2011

ALTox Kursuskatalog 2011  

Arbejdsmiljøkurser 2011

Advertisement