Page 1

RiG-posten 1⁄2012 Kildesortering / Avfall som ressurs / Praktisk informasjon

: du at Visste lage

kler y s 0 0 allasjen b 300.0 Vi kan

De blå posene får hull

tallem si av me gjenvinne ! r som vert å h e g Nor

Se side 3

Endringer i påsken Se side 4

Gjenbruks­ dagen 2012 Se side 4

Det nytter å kildesortere! Har kildesortering egentlig en miljøeffekt? Tallene for 2011 levner liten tvil. Det innsamlede plast­ avfallet i Grenland har alene spart oss for et CO2-utslipp tilsvarende utslippet fra 328 personbiler per år. – Folk i Grenland er opptatt av å kildesortere avfallet sitt, mener Terje Røsholt i Siljan kommune. Side 2 www.rig.no

Kildesortering nytter - det du sorterer blir til noe!


Papir 66 kg Mat 33 kg Glass og metall 11 kg

Plast 9 kg

EE 8 kg

Tallene viser gjennomsnittlig mengde kildesortert avfall per person i Grenland per år.

Flinke folk i Grenland Folk i Grenland er opptatt av å sortere avfallet sitt, og de er flinke til å levere til gjenvinning. Det er Terje Røsholts konklusjon etter at avfallsstatistikken for 2011 nå er klar. reduksjon i mengde utslipp av CO2 på – Det er veldig bra, for på den måten får vi redusert skadelige utslipp. Men 303 tonn såkalte CO2-ekvivalenter, mens vi jobber kontinuerlig for at folk skal reduksjonen av innsamlet plastavfall bli enda flinkere, fortsetter lederen for som gikk til gjenvinning var på hele 658 VAR-avdelingen (vann, avløp og renovatonn CO2-ekvivalenter. Det er det samme sjon) i Siljan kommune. som det årlige utslippet fra 328 vanlige Selv om bevisstheten rundt kilde­ personbiler. sortering viser en positiv utvikling, betyr – Det viser at gjenvinning nytter og ikke det at folk i Grenland er avfallsfrie. fører til et bedre miljø, både lokalt og I fjor sorterte hver og én av oss gjenglobalt. Men fortsatt kan folk bli enda nomsnittlig 66 kilo papp- og papiravfall, bedre, særlig til å sortere glass og 11 kilo glass- og metallemballasje, ­metall for levering på returpunktene, 9 kilo plast, 3 kilo tekstilavfall, 8 kilo sier Terje Røsholt. el-avfall, 7 kilo farlig avfall og 33 Til tross for stadig bedre kilo matavfall. Bevisst sorteavfallssortering, opplever at: han at det fortsatt er en ring sørger for at avfallet u d e t Viss utfordring å overbevise blir en ressurs. I Grenland en alle om at det sorterte ble det i 2011 for eksemMengd avfallet faktisk blir sendt pel samlet inn totalt 1069 rer a v til gjenvinning. tonn glass- og metall­ s l i t i Norge ppet fra – Det er noen som emballasje som ble sendt sli later til å tro at avfallet til gjenvinning. Det gir en CO2-ut er!

inn­ papir samlet 35.000

2

www.rig.no

bil

som sorteres blir samlet inn og dumpet i en stor haug. Det er helt feil – sortert avfall blir benyttet til ny produksjon; matavfall til kompost, plast, glass, metall, Terje Røsholt papp og papir blir resirkulert og benyttet til nye produkter basert på samme råstoff, fastslår Terje Røsholt. Han understreker samtidig at de fleste er flinke til å sortere avfallet sitt riktig. – Absolutt de fleste er opptatt av å ha det rent og ryddig rundt seg, og de ser det som fornuftig å sortere og resirkulere avfall. Når avfallsstatistikken for 2012 kommer, er jeg sikker på at den er enda bedre enn den vi nå presenterer!

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!


   Visste du

BlĂĽ pose fĂĽr hull

at:

korker 325 brus n kan bli e av plast elevstol?

I løpet av vüren/sommeren 2012 kommer det en ny type blü pose til bruk for plastavfall. Den nye posen er perforert, slik at den blir mindre egnet til ­restavfall. Med mindre restavfall i blü pose, vil renheten pü plast­ avfallet øke – noe som er avgjørende for at det skal kunne utnyttes til materialgjenvinning.

!     !       

Materialgjenvinning er et miljøtiltak som gir betydelige miljø­ gevinster; blant annet reduseres bruken av olje. For hver kilo plast som gjenvinnes, spares det to kilo olje. I tillegg er gjenvinning mindre energikrevende enn produksjon av ny plast. Netto klimanytte ved materialgjenvinning er 0,84 kilo spart CO2-ekvivalenter per innsamlet kilo plastemballasje. For at plasten skal kunne gjenvinnes, kreves det at plastavfallet er av god kvalitet. Med god kvalitet menes det at plasten er ren og at den ikke er iblandet annet avfall. Tall fra 2010 viser at hver innbygger i Skien, Bamble og Siljan i snitt sorterte 7,55 kilo avfall i blü pose. Bare 5,35 kilo av dette viste seg faktisk ü vÌre plast­ emballasje.

!     

!    

Kommunene arbeider kontinuerlig for ü bedre kvaliteten pü innsamlet plast, og innføringen av perforerte blü poser er i sü müte et formülstjenelig tiltak.

Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Da spares rüstoff, energi og miljø. Takk for at du er med!

www.rig.no

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

3


Visste du at: RiG-PO S er tryk TEN ket på

Kjekt å vite

100% resirku lert papir

rangem

Gjenbruksdagen 2012

ent

Kl 11.00

Dørene

åpnes

Åpningstider på avfallsanleggene

PROGR

AM:

Aktivite Lørdag 21. april går den store te Vitenlab r, kreativ lek og konku en og og rranser skape no Kreativt Gje gjenbruksdagen av stabelen på nbru e nytt av ting du kssenter lar de trodde Veteranv var søpp g eksperimen Stevneplassen i Skien. Det blir tere el! Grenlan ognutstilling d Vetera nvognklu bb stiller ut gjenbruksmarked, boder og Team Fri si ne tid flotte bi har rydd Team fr ler hele esal iti dagen. musikku d er alle ungd g ­utstillinger, i tillegg stiller Eek om tstyr, in strumen sklubbene i Sk ter, data ien. De H sp se åv lg ill ar er brukt og gjen auksjonsforretning med et team d sp glemte Håvard iser maten buti klær ++ H (søppeld ulløen fortelle kkene kaster r om frig ykking). som kan verdivurdere dine Kl 11.30 an is m e og du mpster Offisiell å diving pning av medbrakte gjenstander. Har du Kl 11.30 Gjenbru - 14.30 ksdagen Verdiv 2012 urdering a Ee v gjenst noe du vil vise fram, selge, gi k auks gjenstan jonsforretning ander fore der (max Kl 12.00 2 gjenst tar verdivurde bort eller bytte? Meld deg på rin ander pe Redesign r person g av dine med M brakte ). Veronika oteshow nå! Send navn, adresse, post­ flott rede Glitsch, Kristin E. Halkj sign. Kl 13.00 elsvik og - 15.30 Fretex Re nummer/poststed, telefon Redesi design vi gn ser Redesign erne gir deg g ode tips er ne Ve gode tip om rede og e-postadresse til ronika G s si lit om gn sc h redesign Kl 13.30 . Ta med og Kristin E. Hal kj deg ett Tryllesh post@rig.no eller bruk plagg og elsvik gir deg ow med Kl 15.30 få inspira Davido sjon! Trekning påmeldings­skjemaet du av konk Kl 16.00 urranser Dørene lukkes finner på www.rig.no. Har du no Send na e du vil vise fr vn, adre em, selge til ss e, , g post@rig Arrangementet er gratis. .no el postnummer i bort eller b På u at:

Visste d jøper et Hvis du k plagg s brukt kle tt hver r ny i stedet fo arer du p måned, s 00 kilo 5 r fo miljøet ipp. s t CO 2-u l

forbeho ytte? M ler beny , postst meldte ld om en dringer. Påmeldi får tildelt et sa tt påmeldingss ed, telefonnum eld deg på nå! ngsfrist kj m : 16. apr lgsområde inne emaet som du er og epostadr il. i es fin ha se ne lle r på ww n på 3 x Ta kontak w.r 3 meter spørsm t på telefon 35 + ett bo ig.no. ål. Arrang rd og en 58 benk. emente 12 49 eller se t er grati nd en ep s. ost til po st@rig.n o ved ev entuelle Med

Endringer i påsken

I forbindelse med påsken gjelder følgende endringer i tømmerutene: • Mandag 2. / tirsdag 3. april: Tømmes mandag 2. april • Onsdag 4. / torsdag 5. april: Tømmes tirsdag 3. april • Fredag 6. april: Tømmes onsdag 4. april

• Mandag 9. / tirsdag 10. april: Tømmes tirsdag 10. april På grunn av dobbeltkjøringen vil avfallstømmingen foregå utover ordinær arbeids­ tid. Tømmedag for papir følger rutenummer merket på årets t­ ømmekalender.

Åpningstider i påsken Avfallsanleggene har følgende ­åpningstider i påsken: Onsdag 4. april: • Rødmyr stenger kl 16.00. • Pasadalen og Bjorstaddalen stenger klokken 12.00. Påskeaften: Alle avfallsanleggene holder stengt.

Eik – Bamble Tirsdag: 07:30 – 15:00 Torsdag: 07:30 – 18:00 Bjorstaddalen – Skien Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30 Torsdag: 07:30 – 19:00 Rødmyr – Skien/Pasadalen – Porsgrunn Mandag – torsdag: 07:00 – 19:00 Fredag: 07:00 – 16:00 Lørdag: 09:00 – 16:00 ------------------------------Dette kan du levere gratis på ­avfallsanleggene: > Rent hageavfall > Elektrisk og elektronisk avfall > Inntil 20 kg farlig avfall > Frityrfett og matolje > Brukbare ting kan leveres i bytteteltene ------------------------------Grovavfallsrute En fast dag hver måned hentes store gjenstander og hageavfall hos dem som bestiller tjenesten. Det koster 250 kroner per gang, og tjenesten må bestilles tre arbeidsdager i forkant av henting. Se www.rig.no/grovavfallsrute eller ta kontakt med servicesenteret i kommunen din for mer informasjon og bestilling. Avfallet må settes ut til veg, og kunne håndteres av én person. ------------------------------SMS-varsling Vi kan sende en SMS dagen før dunken skal tømmes. Meld deg på via våre nettsider, www.rig.no. ------------------------------Servicesenteret Alle spørsmål som gjelder abonnement, ­bytting av dunker, ødelagte dunker osv. bes rettet til servicesenteret i din kommune: Bamble Siljan Skien Porsgrunn 35 96 50 00 35 94 25 00 35 58 10 00 35 54 70 00 Renovasjon i Grenland Besøksadresse Kaffehuset Henrik Ibsensgt. 2 3724 Skien

2

Postadresse Renovasjon i Grenland Postboks 3004 Handelstorget 3707 Skien post@rig.no ------------------------------Ø M E R KE T ILJ Grafisk produksjon: M Metro Branding AS Trykk: Wera AS 41 1 Opplag: 47.500 eks Trykkeri 7 Utgiver: Renovasjon i Grenland Ansv. redaktør: Anne Berit Steinseth

4

www.rig.no

1

Gratis ar

Kildesortering nytter - det du sorterer blir til noe!

Rig-posten 1/2012  

RiG-Posten skal komme ut 2-4 ganger i året og inneholde store og små nyheter, samt viktig informasjon om avfall og renovasjonstjenestene i G...