Page 1


Sektör kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru dönüflüm sürecinde Remz‹ Çelen

remzicelen@yayindunyasi.com

Ürün kategorileri aç›s›ndan de¤erlendirme yapt›¤›m›zda, Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nün kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru yaflanan bir de¤iflim sürecinin içinde oldu¤unu söyleyebiliriz. Her ne kadar tam olarak do¤ru bir tan›mlama olmasa da mücevherden söz ederken “de¤erli tafllar kullan›larak üretilen tak›”dan bahsetti¤imi belirtmemde fayda var.

Söyledi¤im gibi sektör bir de¤iflim içinde. Bunu; üreticilere, faaliyet gösterdikleri ürün kategorilerine göre kabaca bir bakt›¤›m›zda kolayl›kla görebilmek mümkün. Bundan sadece 10 sene önce firmalar›n büyük bir k›sm› yaln›zca alt›ndan mamul ürün grubunda faaliyet gösterirken (Örne¤in; pres gibi) bugün pek çok firman›n p›rlantal› mücevher kategorisinde üretim yapt›¤›n› görebiliyoruz. Bu de¤iflim 2 flekilde gerçekleflti. Bir yandan, sektörde tecrübe kazanan çal›flanlar kendi firmalar›n› açarken, di¤er yandan da tüketicilerin p›rlantal› mücevhere yönelmesi ile birlikte, alt›ndan mamul tak› üretimini b›rak›p (ya da azalt›p) p›rlantal› mücevher grubuna odaklanan firmalar oldu. Bu 2 sebepten dolay› bu konuda faaliyet gösteren firma say›s› h›zla artt›. ‹ktisat biliminin yasalar› gere¤i, bir yandan nihai tüketicilerin tercihlerindeki de¤iflime paralel olarak p›rlantal› mücevher talebi artarken, di¤er taraftan bu alandaki firma say›s› da h›zla artt›. Asl›na bakarsan›z bugün “sorun” olarak tan›mlayabilece¤imiz durum tam da bu noktada ortaya ç›kt›. Çünkü arzdaki art›fl h›z› talebin art›fl h›z›n›n önüne geçti. Sektördeki arz fazlal›¤› üretici ve toptanc› firmalar›n pazarlama ve sat›fl politikalar›n› da etkiledi. Yaflanan rekabet, çal›flma flekillerini de belki de hiç olmamas› gereken ölçülerde de¤ifltirdi. Ürün kalitesi yüksek, hizmeti


profesyonel, da¤›t›m kanal› genifl, marka bilinirli¤i yüksek, kurumsal ve profesyonel firmalar karl›, istikrarl› ve sürdürülebilir bir ticaret yaparken, pazardan pay kapmak isteyen ama p›rlantal› ürün konusunda deneyimsiz, hizmet kalitesi düflük, da¤›t›m kanal› ve marka bilinirli¤i olmayan firmalar agresif bir ticaret politikas› izlediler. Bu firmalar piyasaya girebilmek için çok uzun vadelerle hatta konsinye olarak sat›fl yapmaya bafllad›lar. Böylece sektörün genelinde bakiye dönüfl süreleri uzarken, konsinye uygulamas› neredeyse standart hale geldi. Üretici ve toptanc›lar›n üzerindeki finansman maliyeti yükü artt›. Rekabetin de etkisiyle fiyatlar da düflünce karl›l›klar son derece azald›. Karl›l›¤› azalan firmalar, yeni ürün gelifltirme, ürün kalitesini artt›rma, hizmet ve servis kalitesini yükseltme, reklam yat›r›m› gerçeklefltirme gibi

konularda eksik kal›nca, bu firmalarla çal›flan perakende firmalar da p›rlantal› ürün grubundan pek de sa¤l›kl› dönüfl alamamaya bafllad›lar. Art›k günümüzde, daha önce hiç p›rlanta satmam›fl olan pek çok perakendeci firma, p›rlantal› ürün stoku bulundurman›n da ötesinde, yukar›da ifade etti¤imiz süreç içinde “mücevherci” olmay› da ö¤renmifl durumdalar. Dolay›s›yla bu grupta çal›flaca¤› firmay› belirlerken art›k “ne kadar konsinye ürün b›rakacaks›n?” yerine daha do¤ru sorular› soruyor. Mücevherciler art›k kritik baflar› faktörlerini biliyor ve ürün kalitesi yüksek, hizmeti profesyonel, da¤›t›m kanal› genifl, marka bilinirli¤i yüksek, kurumsal ve profesyonel üretici ve toptanc›lara yöneliyor. K›sacas› sektör dengeye geliyor. Biz de bu say›m›zda, yukar›da tarif etti¤imiz, p›rlantal› mücevher kategorisinde faaliyet gösteren öncü firmalar› mercek alt›na ald›k. Cevap bulmak istedi¤iniz sorulara yönelik bir içerik haz›rlad›k. ‹fl orta¤› seçimi sürecinizde faydal› olmas›n› dileriz. Bol kazançl› günler dileriz.

PIRLANTA•ELMAS•MONTÜR DÜNYASI / N‹SAN 2011 Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/‹stanbul Tel: 0212 518 84 01 (pbx) • Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder.

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na, Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni:

REMZ‹ ÇELEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ZEHRA KAfiIKO⁄LU REKLAM VE PAZARLAMA KOORD‹NATÖRÜ

ORHAN SAVAfi REKLAM VE SATIfi MÜDÜRÜ

NURSEL‹ GÖKÇÜL

No:5 /1 fiiflli ‹stanbul Tel:

0212.332

28 01

CANSU U⁄UZ MAL‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

CELAL TALANT‹MUR SOSYAL MEDYA VE PAZARLAMA UZMANI

MELEK SANCAKLI ‹DAR‹ ‹fiLER

GÖRSEL YÖNETMEN

Bas›m Yeri: Portakal Matbaac›l›k San. Tic. Ltd. fiti. Huzur Mah. Tomurcuk Sk.

GRAF‹K TASARIM

‹SMA‹L BATI

ÖZKAN VAYH‹


Saliha Ascensio

Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› aç›ld›

‹stanbul Alt›n Borsas› bünyesinde Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› 4 Nisan’da aç›ld›. Piyasan›n aç›lmas›na yönelik olarak uzun süredir bekleyen mevzuat düzenlemelerinin yürürlü¤e girmesiyle Piyasa Borsa binas›n›n birinci kat›nda faaliyete geçti. Piyasa Yönetmeli¤inin 15 Mart 2011 tarihinde yay›nlanmas›ndan sonra Kapal›çarfl›’da faaliyet gösteren büyük firmalara Piyasaya üye olmalar› için Borsa taraf›ndan davet mektubu gönderildi.

18

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011

Elmas Piyasas›n›n Alt›n Borsas› bünyesinde aç›lmas›nda, Kimberley Sertifika Süreci Sistemi’ni düzenleyen Bakanlar Kurulu Karar›’nda Piyasan›n ‹AB bünyesinde aç›lmas›n› öngören 13. maddesi esas al›nd›. Kimberley Sertifika Sistemi kanl› elmas ad›yla bilinen, Afrika’da ç›kar›lan ve iç savafllarda silah finansman›nda kullan›lan çat›flma bölgesi elmaslar›n›n ticaretini engellemek amac›yla elmas ticaretinin kontrol alt›na al›nmas›n› öngören bir sistem. Türkiye resmi olarak 2007 y›l›nda sisteme üye oldu ve ‹stanbul Alt›n Borsas› Türkiye’yi temsilen ham elmas ithal ve ihraç ifllemlerinde yetkili kurulufl. Türkiye’de elmas madeni olmad›¤› için elmas kuyumculuk sektöründe kullan›lan elmas›n tamam› yurtd›fl›ndan getirilmekte. Elmas›n de¤erinin belirlenmesinde 4 C kural› esas al›nsa da, her bir elmas›n benzersiz olmas›, standardize edilememesi ve de¤erinin subjektif olarak belirlenmesi sebebiyle bütün dünyada elmas sektörü az say›da kifli ve kurulufl taraf›ndan yönlendirilmekte. Dünyada elmas ticaretini yönlendiren 12,000 kifli oldu¤u tahmin edilmekte. Elmas ticareti genellikle flah›slar vas›tas›yla borsalarda yürütülmektedir. ‹stanbul Alt›n Borsas›’n›n piyasan›n aç›lmas› sürecinde yapt›¤› di¤er bir önemli ad›m uluslararas› entegrasyonu sa¤lamak amac›yla dünyadaki 29 elmas borsas›n›n üye oldu¤u çat› kurulufl niteli¤indeki Dünya Elmas Borsalar› Federasyonuna (WFDB) üye olmakt›. Federasyonun kurulma amac› dünya elmas ticaretinde geçerli olan ticaret kurallar› ile etik kurallar› belirlemek, borsalar aras›nda ticaret yapan kiflilere ve elmas ifllemlerine iliflkin bilgi ak›fl›n› sa¤lamak. Borsalardan birinde meydana gelen ihlal veya uyuflmazl›k WFDB arac›l›¤›yla dünyadaki di¤er bütün borsalara duyurulmakta ve böylece bütün dünyada elmas ticareti ve bu ticareti yapan kifliler konusunda bilgi ak›fl› sa¤lanabilmekte. Di¤er yandan elmas ticaretinde etik kurallar›n düzenlenerek piyasalara uygulanmas› konusunda WFBD taraf›ndan kararlar al›nmaktad›r. Örne¤in laboratuar ortam›nda üretilen sentetik elmaslar›n al›n›p sat›lmas›


konusunda standartlar oluflturulmufl durumda. Sentetik elmas, milyonlarca y›lda, yeryüzünün yüzlerce km alt›nda, binlerce derece ›s›da do¤ada meydana gelen oluflumun, laboratuar ortam›nda birkaç günde yüksek bas›nç ve yüksek ›s› tekni¤ini uygulayarak gerçeklefltirmek. Ortaya ç›kan madde gerçekten elmas ancak do¤al elmas ancak de¤eri konusunda do¤al elmas ile sentetik elmas aras›nda büyük farklar söz konusu. Sentetik elmas laboratuar ortam›nda üretilebildi¤i için istenilen büyüklükte ve renkte üretilebiliyor ancak maliyeti oldukça yüksek. WFDB taraf›ndan getirilen kurallardan biri sentetik elmaslar›n ticaretinin serbest oldu¤u ancak sat›lan elmas›n sentetik oldu¤unun karfl› taraf›n bilmesi ve de¤erinin de buna göre belirlenmesi flart›yla. 1 karatl›k do¤al bir elmas›n fiyat›n›n 15,000 dolar oldu¤unu varsayarsak, sentetik elmas›n de¤erinin yaklafl›k 8,000 dolar olmas› gerekti¤ini söyleyebiliriz. Baflta da belirtti¤imiz gibi sentetik elmas satmak yasak de¤il ancak alan kifli bunun sentetik oldu¤unu bilecek ve ona göre bir ücret ödeyecek. ‹stanbul Alt›n Borsas› taraf›ndan elmas piyasas›na yönelik yap›lan çal›flmalar konusunda söylenecek di¤er bir konu vergi konusu. Hepimizin y›llard›r her ortamda dile getirdi¤i gibi dünyada elmas ticaretinin geliflti¤i ülkelere bakt›¤›m›zda ayn› süreçten geçtiklerini görmekteyiz. Bu konuda özellikle Hindistan ve Çin örnekleri önemli. Elmas üzerindeki yüksek vergiler sebebiyle ticaretin neredeyse tamam›n›n kay›td›fl› olarak gerçekleflt¤i ve küçük kesim atölyelerinden öteye geçemeyen Hindistan’da hükümetin deste¤i bir tak›m vergi avantajlar› ve teflviklerin sa¤lanmas› fleklinde olmufltur. Üreticilere ifllenmifl elmas ihracat›nda gümrük veya di¤er vergiler uygulanmaks›z›n ham elmas stoklar›n› yenileme imkan› sa¤lanm›fl, ihracat sat›fllar›ndaki kazançlar vergiden muaf tutulmufl, büyüyen flirketlere finansman sa¤lanmas› için bankalar cesaretlendirilmifltir. Hindistan’daki elmas sektörü 4 milyar dolar›n üzerinde ihracat büyüklü¤üne ulaflm›flt›r. Çin’de devletin sektöre bilinçli olarak destek vermeye bafllamas›n›n ard›ndan Shanghai’da borsa kurulmufl ve borsada al›n›p sat›lmak flart›yla ithal edilen elmaslarda vergi muafiyeti getirilmifltir. Türkiye’de ise ham ve ifllenmifl tafllara, ithalatta uygulanan özel tüketim vergisi oran› %20’dir. Özel tüketim vergisi kanunda say›lan lüks mallardan al›nmaktad›r ancak elmas ve k›ymetli tafl söz konusu oldu¤unda ithalat aflamas›nda, mücevhere dönüflmemifl halde (ç›plak tafl olarak) vergiye tabi tutulmaktad›r.

vergi kaynaklar›n› da kapsamaktad›r. Ancak y›ll›k büyüklü¤ün 1 milyar dolar oldu¤u varsay›l›rsa 5 y›lda en az 5 milyar dolarl›k ithalat›n yap›lmas› gerekirken son 5 y›ll›k resmi ithalat toplam› 106 milyon dolard›r. Bu durumda 2006-2010 y›llar› aras›nda 5 y›lda tahsil edilen verginin 20 milyon dolar, y›ll›k ise 4 milyon dolar oldu¤u tahmin edilebilir. Verginin yüksekli¤i dolay›s›yla tahsil edilemeyen vergiyi bir kenara koyup, verginin %20’den % 4’e düflürüldü¤ünü varsayd›¤›m›zda bile y›ll›k vergi tahsilât›n›n bu civarda gerçekleflece¤ini görebiliriz. Asl›nda burada hedef devlet taraf›ndan birkaç milyon dolar daha fazla vergi tahsilât›n› nas›l sa¤lanaca¤›ndan çok, bir sektöre destek verilerek, sektöre ba¤l› di¤er 19 alt sektörün de canlanmas›na, istihdam›n olumlu etkilenmesine, ihracat gelirlerinin artmas›na ve ülke ekonomisine uzun vadeli olarak yat›r›m yap›lmas›na destek vermektir.

“Devletin kayb› sadece ÖTV de¤il di¤er dolayl› vergi kaynaklar›n› da kaps›yor” Vergi oran›n›n yüksekli¤i yüzünden sektör gerekli hamleleri yapamam›fl, sektörde ve ona ba¤l› alt sektörlerde üretiminden nihai sat›fla kadar bütün süreçlerde kay›t d›fl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Dolay›s›yla burada devletin kayb› do¤rudan %20 oran›ndaki ÖTV yan›nda di¤er dolayl›

19


HABER J‹VAL

J‹VAL’den zarif p›rlanta seçenekleri Jival, evlilik haz›rl›¤› yapan çiftlere p›rlantan›n ›fl›lt›s›n› yans›tan birbirinden fl›k yüzükler sunuyor. P›rlantan›n zarafetini ve fl›kl›¤›n› tercih eden mücevher severler Jival p›rlanta yüzüklerden vazgeçemeyecekler... J‹VAL, p›rlanta yüzükleri ile gelin adaylar›n›n en özel anlar›n› kal›c› k›lmaya devam ediyor. ‹nce iflçili¤i, tafllar›n›n berrakl›¤› ve farkl› tasar›mlar›yla dikkat çeken birbirinden fl›k p›rlanta yüzükler, evlilik haz›rl›klar› yapan çiftleri bekliyor. Jival’in özel p›rlanta serisindeki üçtafl, tektafl, befltafl ve tamtur alyanslar p›rlantan›n zarafetini yans›t›yor. Gelinlere en özel günlerinde p›rlanta ›fl›lt›s› katan Jival p›rlanta yüzükler, farkl› tasar›mlar› ve zengin model çeflitleri ile çiftleri fl›kl›¤a davet ediyor. Zengin ürün çeflidini fl›k tasar›mlar›yla harmanlayan Jival, p›rlanta sektörünün lider firmalar› aras›ndaki yerini her geçen gün sa¤lamlaflt›r›yor. Her yafla ve her zevke uygun ürünleriyle mücevher severlerin be¤enisini kazanan Jival, fiyat avantajlar› ile tercih edilen markalar aras›ndaki yerini al›yor. Kalite ve esteti¤i özgün tasar›mlar›na yans›tarak Türkiye çap›nda 250’yi aflk›n seçkin noktada mücevher severler ile buluflan J‹VAL özgün tasar›mlar›yla göz dolduruyor.

20

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011


HABER ATLANT‹S

Atlantis’ten kad›nlara gizemli elmas kolye Atlantis Elmas, günümüz modern kad›n› için elmas› ulafl›lmaz nesnellikten ç›kararak gündelik hayat›m›za getiriyor. Yadigar tak›lar›m›z›n günümüzde modernize edilerek tasar›mla yeniden hayat bulmas›d›r elmas… Birçok bayan›n içlerinde eflleri ya da çocuklar›n›n foto¤raflar›n› saklayabilece¤i kapak kolyeler Atlantis ile elmas›n yüksek ihtiflam›nda hayat buluyor. Atlantis’in gizemi tek parça kolyeden oluflan ancak kapaklar›nda yüzük ve küpesini de saklayabilen farkl› bir ürün. ‹ster tek parça kolye, ister küpe ve yüzü¤üyle kullan›n, üç ürünü tek bir üründe tafl›yabilece¤iniz farkl› bir tasar›m. Elmasa yeni bir soluk Atlantis’ten…

Atlantis’in showroom fuarlar›n›n sonuncusu Karadeniz’de yap›lacak Atlantis’in Karadeniz’de yapaca¤› showroom fuarlar› bafll›yor. Akdeniz, Ege ve ‹ç Anadolu Bölge fuarlar›n› gerçeklefltiren Atlantis, Nisan ay› ile birlikte Karadeniz’de Rize, Trabzon, Ordu, Samsun illerinde de fuarlar›na devam edecek. May›s ay›nda Ege Bölgesi showroom fuarlar›n› gerçeklefltirecek olan Atlantis, Haziran’da ‹ç Anadolu Bölgesi’nde fuarlar›n› yayg›nlaflt›racak. Atlantis, showroom fuarlar› arac›l›¤›yla birebir müflteri diyaloglar›n› güçlendirmekle birlikte müflterilerine yerinde hizmet ediyor. Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl; “Tüketici ile kurdu¤umuz ba¤› kurmaya özen gösteriyoruz. ‹flimizi masa bafl›nda de¤il, ifl ortaklar›m›zla sürekli bir arada sürdürüyoruz” diyerek sektörde devaml›l›¤›n pazar›n içinde sürekli yer almakla mümkün olabilece¤ini belirtti. Firma fuarlar› müflteri memnuniyetinin yan› s›ra markan›n tüketici nezdinde kendini analiz ederek gelifltirmesini de sa¤lamakta. Bu do¤rultuda Atlantis fuarlar› markalaflma ve kurum içi geliflimin ivme kazanmas› bak›m›nda da ektileri yüksek. N‹SAN 2011 • PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR

21


HABER HARMONY

Mücevher tafllar› hakk›nda yanl›fl bilinenler Harmony De¤erli Tafllar Yönetim Kurulu Baflkan› Faz›l Özen, mücevher tafllar› ile ilgili yanl›fl terim ve inan›fllarla ilgili önemli bilgiler verdi. fakat asl›nda sentetik veya imitasyon olan tafllar›, dürüst olmayan kiflilerin satma yalanlar›ndan bir tanesi. Firuze veya Kehribar gibi baz› tafllarda tozundan yap›lma veya s›k›flt›rma ifllemi vard›r. Fakat Zümrüt, Safir, Yakut gibi tafllarda kesinlikle olamaz.

“Yar› Hakiki”; (yanl›fl) ‹ngilizcede "semi precious", yani "yar› de¤erli" olarak bilinen tafllar›n ad›n›n bilerek çarp›t›lmas›yla, piyasada yine konuyu bilmeyenler veya bunu istismar etmek isteyen kifliler taraf›ndan "yar› de¤erli" ad› yerine kullan›lmaya çal›fl›lan benzer bir kelime. Tamamen as›ls›z ve yanl›flt›r. Bir tafl hakikidir veya de¤ildir. Baflka bir alternatif kesinlikle yoktur.

Markazitler siyah p›rlantad›r; (yanl›fl) Tamamen yanl›flt›r. Markazitler kesim fleklinden ve siyah p›rlantaya benzediklerinden dolay› yanl›fll›kla böyle adland›r›l›r. Hematit tafl›n›n fasetlenmifl halidir.

P›rlantan›n kesilmemifl ham haline elmas denir; (yanl›fl) Maalesef birçok yerde buna inan›lmakta veya birçok kifli hala tam olarak elmas nedir, p›rlanta nedirin tam olarak aç›klamas›n› yapamamaktad›r. Asl›nda ham madde olarak her ikisi de ayn› fleydir. Sadece kesim fark›ndan dolay› farkl› olarak yan› “elmas” veya “p›rlanta” diye “Kök Zümrüt”, “Kök Safir”, “Kök adland›r›l›rlar. Yakut”; (yanl›fl) Asl›nda elmas p›rlantan›n ham halidir ‹ngilizce’ye veya baflka dillere gemolojik (yanl›fl). Bir mücevherciye gidildi¤inde aç›dan çevirisi dahi yap›lamayacak kadar ben elmas istiyorum dendi¤inde anlams›z olan, fakat Türkiye'de oldukça karfl›n›za kesilmemifl, yani ham bir yayg›n olarak kullan›lan yanl›fl bir deyim. elmas de¤il de kesilmifl bir elmas Zümrüt bir a¤aç gibi olmad›¤›ndan dal›ndan ç›kt›¤›ndan dolay›, pratikte ve kelime veya kökünden bahsedemeyiz. Gerçi anlam›nda da bu flekilde anlamak ve piyasam›zda kök sözcü¤ü ile kastedilen; anlatmak do¤ru de¤ildir. genellikle içi gözükmeyen, transparan olmayan, düflük kaliteli tafllard›r. Özellikle Elmas / P›rlanta son y›llarda dürüst olmayan baz› kifliler Asl›nda her ikisi de ayn› madendir. renklendirilmifl kuvarslar› veya di¤er taklit, Elmas ve p›rlanta adlar› ise sentetik tafllar› do¤al diye satamad›klar› için kesimlerini anlatan isimlerdir. Fakat bu kelimeyi kullanmaktad›rlar. eskiden beri, alt› düz, foyal› ve genellikle 8 ayar üstüne m›hlanm›fl "S›kma Zümrüt", "S›kma Safir", "S›kma olan tafllar›n ad› hep “elmas” olarak Yakut", veya "Tozundan yap›lm›fl …"; al›fl›lageldi¤i için elmas dendi¤inde ilk (yanl›fl) olarak akl›m›za “gül kesimli elmaslar” Do¤al tafllara görünüm olarak benzeyen, (rose cut diamond) gelmektedir.

22

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011

Gül kesimli elmaslarda, ya da k›saca bugün elmas diye adland›rd›¤›m›z taslarda 57 kesimli p›rlantalarda oldu¤u gibi standart bir faset say›s› adedi yoktur. ‹ki fasetten bafllamak üzere herhangi bir say›da olabilir. Orant›l› bir kesimde olan› tercih sebebidir ve daha de¤erlidir. Elmas›n ç›kt›¤› bölgeye göre fiyat› de¤iflir; (yanl›fl) Elmas›n fiyat›, renkli tafllarda oldu¤u gibi orijinine ba¤l› olarak, yan› ç›kt›¤› ülkeye göre de¤iflmez, fark yaratmaz. Sadece 4 c’sine bak›larak karar ve fiyat verilir. Floresans özelli¤i p›rlantan›n de¤erini art›ran bir özelliktir; (yanl›fl) Bu tamamen yanl›fl bir inan›flt›r. Karanl›kta, ultraviole ›fl›klar› alt›nda, baz› p›rlantalar mor ile mavi renk kar›fl›m› bir ›fl›k verirler. Bu p›rlantada istenmeyen ve fiyat›n› düflüren bir özelliktir. Tüm dünyada elmas ticareti yapanlar da bunu bilirler. Piyasadaki p›rlantalar›n % 60’› sentetiktir. (yanl›fl) Baz› kifliler taraf›ndan inan›lan bu bilgi çok ciddi bir yanl›flt›r. Çünkü Kimberley anlaflmas›ndan dolay› dünyada p›rlantalar›n hemen hemen % 95’inden fazlas› kontrol alt›ndad›r. Böyle bir fley pratikte de mümkün de¤ildir. Çünkü Kimberley prosesi dahilinde tüm dünyada madenlerden bafllayan, ham sat›fl, kesim aflamas›, toptan ve perakende ç›plak tafllar›n sat›fl›na, k›sacas› en sonuna kadar çok s›k› bir tak›p söz konusudur. Bununla beraber sentetik elmas›n hamlar›n ço¤unu gözle dahi ay›rt etmek mümkündür.


HABER REX MÜCEVHERAT

Rex’ten Annenize en güzel “Seni Seviyorum” demenin yolu Sizin ad›n›za annenize “Seni Seviyorum” diyen ya da özür dileyen her biri dünyada tek mücevherler. Amerika’n›n en büyük mücevher firmalar›ndan Rex Jewellery’nin serüveni 1960’larda Newyork 47. Cadde’de bafllad›. 50. y›l›nda Türkiye’deki ilk ma¤azas›n› açan firman›n dünyaca ünlü tasar›mc›s› Vida Shamie bugüne kadar Eski ‹ran Kraliçesi Farah Diba’n›n taçlar›, Mariah Carey’nin milyon dolarl›k niflan yüzü¤ü ve Rihanna’n›n hiç parma¤›ndan ç›karmad›¤› topaz yüzü¤ü gibi birçok ünlünün mücevherlerini tasarlad›. Son 15 y›l›n› de¤erli do¤al tafllar›n ruhsal ve bedensel sa¤l›¤a katk›lar›n› araflt›rmaya adayan Shamie bu deneyimleriyle Anneler Günü’ne özel, annenize vermek istedi¤iniz mesaja göre her biri dünyada tek olan çok özel bir koleksiyon haz›rlad›. “Sen benim her fleyimsin anne, seni çok seviyorum” mesaj› için ne almal›s›n›z? Annelerimiz flüphesiz hayat›m›zdaki en de¤erli varl›klar. Onlara sevgimizi anlatmak için en özel gün tabii ki anneler günü… Annenize “Sen benim her fleyimsin seni çok seviyorum” demek için alaca¤›n›z mücevheri özenle seçmeniz gerekiyor. Öncelikle sembol önemli. Örne¤in günefl sembolü hayat›n kayna¤›n› temsil etti¤inden do¤ru bir tercih olabilir. “Günefl”i içeren tak›, kendisi gibi de¤erli olan p›rlanta tafllarla süslenirse anlam› daha da belirginleflir. Annenize sonsuz sevginizi anlatmak için kullanaca¤›n›z bir di¤er sembol ise “Gül” dür. “Gül” ayn› zamanda içinizde saklad›¤›n›z gizemi de ifade eder. Hayat›n›zdaki en büyük s›rdafl›n›z da anneniz de¤il midir? Annenize alaca¤›n›z toplam 4 tafl› olan inci ne anlama gelir? Do¤adaki en de¤erli tafl olan inci, p›rlanta ve çiçek sembolü ile birleflti¤inde annenize olan sonsuz sevginizin de¤erini anlat›r. Vida Shamie’nin Anneler Günü’ne özel tasarlad›¤› toplam 4 incinin kullan›ld›¤› p›rlanta tasar›m ile hedefi tam on ikiden vurabilirsiniz. Çünkü 4 say›s› tamamlanm›fll›¤› ifade eder. Dört mevsim vard›r, gidilecek dört yön vard›r, do¤ada toplam 4 element bulunur gibi. Sizin ad›n›za Annenizden özür dileyen mücevher… ‹stemeden de olsa annenizi üzdüyseniz ve Anneler Günü’nde onun kalbini geri kazanmak istiyorsan›z, seçece¤iniz mücevherin içinde mutlaka çiçek olmal›. Çiçek sonsuzlu¤u, aflk›, do¤umu ve korumay› ifade eder. Dolay›s›yla çiçek figürlü bir mücevherle annenizden sonsuz defa özür dileyerek sonsuz sevginizi ifade edebilirsiniz. Vida Shamie annesinden özür dilemek isteyenler için Damla kesimli, p›rlanta çiçeklerle süslenmifl pembe bir kuvars tasarlad›. Ünlü tasar›mc› “Pembe kuvars do¤adaki en tedavi edici taflt›r, böylece iliflkinizi de tedavi edecektir, damla kesim ise gözyafl›n›z› anlatacakt›r” dedi. Özür dilemek için bir baflka alternatif ise Oniks tafl›d›r. Çok de¤erli olan ancak çok az kiflinin bildi¤i bu tafl nazara karfl› kullan›l›r, iliflkileri kuvvetlendirir. Annenizin ömrünü uzatan mücevher… Bir M›s›r efsanesine göre yakut tak› takmak uzun yaflam, sa¤l›k ve mutluluk getirir. Üzerinde yakut tafl›yan kiflinin kan bas›nc› düzenli olur, ba¤›fl›kl›k sistemi güçlenir. Ayr›ca yakut tene de¤di¤inde sezgileri kuvvetlendirerek sizi kötülüklerden uzak tutar. Annenize yakut bir mücevher ald›¤›n›zda ona uzun ve sa¤l›kl› bir yaflam dilemenin yan› s›ra fiziksel olarak da yaflam kalitesini artt›r›yor olacaks›n›z.

N‹SAN 2011 • PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR

23


HABER HERCAKUYUMCULUK

Herca Kuyumculuk yurtd›fl› pazar a¤›n› geniflletiyor 2011 y›l› için planlar›n› oluflturan ve planlar dahilinde yurtd›fl› pazar›n› geniflletmeyi hedefleyen Herca Kuyumculuk, hafif gramajda oluflturaca¤› koleksiyonuyla da pazar›n› canland›rmay› amaçl›yor. Sürdürülebilirli¤i ve büyümeyi sa¤lamak ad›na yenilenmenin flart oldu¤unu öne süren Herca Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Caner Tümer, firmalar›n eski ürünlerinden ayr›l›p yeni tasar›mlar yapmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Kapal›çarfl›, Kad›köy, Niflantafl› gibi birçok önemli merkezde bulunan ma¤azalardan baz›lar› iyi ancak genel olarak kötü durumdalar. Bu nedenle flimdilik ma¤azalaflmaya s›cak bakm›yorum. Alan›n›z›n olmazsa olmaz› tasar›m ve ihracat çal›flmalar›n›zdan bahsedebilir misiniz? Uzun süren ARGE çal›flmalar›m›z ard›ndan ve gelen talepler neticesinde belirledi¤imiz ihracat pazarlar›m›z; Dubai, Amerika ve Almanya gibi ülkelerden olufluyor. Tasar›mlar›m›z›n hepsi bize ait. Firmam›zda tasar›m ekibi özgün ve trend belirleyen tasar›mlar oluflturuyor. Her ürünümüzde imzam›z bulunurken, taklit ya da benzer ürünleri üreterek çal›flm›yoruz. Tasar›mlar›n›zda ön plana ç›kan çizgiler neler, ilgi çeken tasar›mlar›n›z hangileri? Etkin modeller de klasik modeller de ilgi çekiyor. Günümüzde alt›n fiyatlar›n›n yükselmesinden dolay›, iflin biraz daha ticari k›sm›na bak›yoruz. Gramlar›n biraz daha hafif olmas› önem tafl›yor. Hafif gramlar maliyetleri düflürüyor, bu yüzden asl›nda diledi¤imiz tasar›mlar› yapam›yoruz. Bize kalsa ürünler çok yüksek maliyetli ç›kar ancak biraz daha maliyeti düflük olsun diye sat›labilecek tarzda tasar›mlar üzerinde duruyoruz. Ma¤azalaflmaya nas›l bak›yorsunuz? Benim en büyük hayalim bir p›rlanta ma¤azas› iflletmekti, o hayalimden de vazgeçtim.

24

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011

Sektördeki krizi daha az zararla atlatabilmek ad›na firmalar›n neler yapmas› gerekiyor, ne tür önlemler al›nmal›? Kriz durumunda ürünler tamamen sat›labilir pozisyona getirilmeli. Firmalar›n eski ürünlerini de¤ifltirmesi gerekiyor. Tabii ki maliyet fiyat› var ancak kaz gelecek yerden tavu¤u esirgememek laz›m. Ço¤u firma eski ürünleriyle vedalaflmak istemiyor. Her geçen gün kalite artmakta ve gramaj azalmakta. Firmalar›n eski ürünlerinden ayr›l›p yeni tasar›mlar yapmas› gerek. Sektörde yaflanan daralma ile ilgili genel bir de¤erlendirme alabilir miyiz? En büyük s›k›nt› alt›n fiyatlar›n›n yüksek olmas›. Yükseliflin biraz daha sürmesi bekleniyor. ‹ç piyasada flöyle bir durum var; alt›n fiyatlar› yüksek

diye ödemeler zorlan›yor. Bu büyük bir s›k›nt›. Fuarlarda aktif rol alan firmalardan birisiniz. Fuarlar›n genel durumu hakk›nda düflünceleriniz nedir, sektöre katk›lar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Fuarlar muhakkak olmal› ama düzenli ve profesyonel bir flekilde gerçekleflmeli. Fuar düzenleyen flirketlerin uluslararas› piyasaya hakim olmas› gerekiyor. ‹ç piyasa birkaç y›ld›r toparlanamad›, dört befl sene daha toparlayabilece¤ini sanm›yorum. Yurtd›fl› müflteri potansiyeli olan firmalar›n muhakkak fuara gelmesi laz›m. Sürekli yeni koleksiyon ve yenilenen vizyonumuzla hareket etmedi¤imiz sürece ayakta kalamay›z. 2011 y›l› için ne tür hedefler belirlediniz? Yurtd›fl› pazar›na biraz daha aç›lmak istiyoruz. Yeni ve hafif bir koleksiyonumuz var. Yüzük gram›nda oluflturulan bir set gibi. O ürünlerle biraz daha pazar›m›z› canland›raca¤›m›z› düflünüyorum.


HABER EFE MONTÜR

Tecrübe ve kalitesi Efe Montür’ü alan›nda liderli¤e tafl›yor Sürekli yeni ve günün trendlerine uygun koleksiyonlar ve çözüm ortaklar›na sunduklar› hizmetlerle tercih sebebi olan Efe Montür, ürün çeflidinden kaliteye, fiyat oran›ndan y›llar›n getirdi¤i tecrübeyle alan›n›n önemli markalar› aras›nda yer al›yor. “Yapt›¤›m›z iflin devaml›l›¤› bizleri ve sektörü yar›na tafl›yacak” diyen Efe Montür Genel Müdürü Adnan Can, ifl ortaklar›na sunduklar› hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Model farkl›l›¤› ve özgünlü¤ü ile kaliteli ve h›zl› üretim alan›nda iddial› olan Efe Montür, kifliye özel tasar›mlara katt›klar› yeniliklerle de hedeflerine emin ad›mlarla ilerliyor. Y›llar›n tecrübesi ürünlere yans›yor Efe Montür’ün en önemli iddias›n›n y›llard›r edindi¤i piyasa ve ürün deneyimini en efektif biçimde nihai tüketiciye ulaflt›rmas›ndaki baflar› oldu¤unu söyleyen Genel Müdür Adnan Can, bir baflka iddialar›n›n da sürekli yeni ve günün koflullar›na uygun koleksiyonlarla çözüm orta¤› olarak gördükleri müflterilerini piyasa koflullar›na uygun olarak dinamik tutmalar› oldu¤unu belirtti. Öte yandan Can, Efe Montür’ün deneyim, koflullara uygun yeniliklerin yan›

s›ra kalite anlay›fl›n›n da iddial› oldu¤u di¤er konular oldu¤unun alt›n› çizdi. “Devaml›l›k için sat›fl sonras› hizmetin kalitesi iyi olmak zorunda” Adnan Can, üretim ve kalite standartlar›n›n yan› s›ra sat›fl sonras› hizmetlerine de titizlikle yaklaflan Efe Montür’ün sat›fl sonras› hizmetleriyle ilgili flu aç›klamalarda bulundu; “Sat›fl sonras› hizmet en az ürün üretilmesi kadar önemli bir süreçtir. Yapt›¤›m›z iflin devaml›l›¤› bizleri ve sektörü yar›na tafl›yacak olmas›n› göz önüne al›rsak sat›fl sonras› hizmetin önemi daha iyi anlafl›l›r. Zaten çözüm orta¤› dedi¤imiz müflterinin devaml› olmas› ve kendini flirketin önemli bir parças› olarak hissetmesi için sat›fl sonras› verilen hizmetin kalitesi iyi olmak zorundad›r.”

N‹SAN 2011 • PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR

25


HRD Antwerp sertifikalama laboratuar› ile sektöre güven afl›s› 1976 y›l›nda kurulan HRD Antwerp “Hoge Raad voor Diamant” yüksek elmas konseyi Elmas Laboratuvar› Uluslararas› Standartlar Organizasyonu “ISO” taraf›ndan resmi olarak onaylanan dünya çap›ndaki ilk elmas analiz laboratuar›d›r. HRD Antwerp sertifikalar› müflteri güveninin garantisi olarak uluslararas› tan›nmaktad›r. 2008 y›l› bafl›nda Türkiye’deki faaliyetlerine bafllayan HRD Antwerp, o günden bu yana sektöre birçok p›rlanta uzman› yetifltirmifl ve yetifltirmeye de devam etmektedir. HRD Antwerp “Hoge Raad voor Diamant” yüksek elmas konseyi p›rlantal› mücevher dal›nda dünyan›n ikinci laboratuar›n› Antwerp’ten sonra ‹stanbul’da açt›. Istanbul Jewelery Show I s›ras›nda aç›l›fl› duyurulan HRD Antwerp p›rlanta laboratuar›na sektörün ilgisi her geçen gün art›yor. Laboratuar›n ‹stanbul’da aç›lmas›yla tüketicinin sektöre olan güven kayb›n›n yeniden güvene dönüfltürülmesi konusunda çok önemli bir ad›m at›lm›fl oldu. Bu sayede HRD Antwerp’in dünyaca kabul gören sertifikalar› ile Türk mücevher sektörü daha da güçlenecek. HRD Antwerp mücevher sertifikalama laboratuar›n›n faaliyetleri ile ilgili olarak HRD Antwerp Türkiye Genel Müdürü Mehmet Can Özdemir ile görüfltük.

HRD Antwerp sertifika laboratuar› konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz? HRD Antwerp sertifikalama laboratuarlar›;

26

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011

kuruldu¤u 1976 y›l›ndan bu yana dünyadaki sektör profesyonelleri ile çal›flmaktad›r. Sayg›n laboratuarlar›, kurum içi uzmanl›k ve bu alanda uzun y›llar› kapsayan tecrübesiyle mücevher endüstrisinin baflvuru kayna¤› haline gelmifltir. Uluslararas› standartlar organizasyonu sertifikas›na sahiptir ve uluslararas› elmas konseyi kurallar›n› takip eder. P›rlantal› mücevher dal›nda dünyan›n en güvenilir ve sayg›n sertifika kurulufludur.

HRD Antwerp’in dünyada ikinci laboratuar›n› ‹stanbul’da açmas›n›n nedeni nedir? Belçika ve Türkiye aras›nda uzun bir geçmifl var. Dünya mücevher endüstrisinde de Türk mücevher sanayisinin önemi gün geçtikçe artmakta. Türk mücevher endüstrisi çok büyük ve devaml› bir geliflim göstermekte. ‹stanbul ise bu endüstrinin merkezi konumunda. Biz geçmiflten ald›¤›m›z bu güçle p›rlantalar için Antwerp, mücevherler için ‹stanbul diyoruz ve ikinci laboratuar›n ‹stanbul’da kurulmas›na iki ülke aras›nda yap›lan do¤al bir ortakl›k gözüyle bak›yoruz.

Laboratuarda ürünlerini sertifikalatmak isteyenler nas›l bir yol izleyecekler, ayr›ca sertifikalaman›n nas›l yap›ld›¤› ve yaklafl›k ücretleri konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Ürünlerini sertifikalatmak isteyen meslektafllar›m›z›n ürünleri ve firma bilgileri ile laboratuar›m›za baflvurmalar› yeterli, bu noktadan sonra HRD Antwerp bilgisi ve tecrübesi iflin ak›fl›nda aksakl›k oluflmadan devam etmesini sa¤lamaktad›r. HRD Antwerp mücevher laboratuar›nda elmaslar›n 4C özellikleri mücevherin izin verdi¤i


laboratuar› ayr›ca sigorta flirketlerinin ihtiyac› olan ürünlerin de¤erlerine ait belgeleri de haz›rlamakla yükümlü olacak. Laboratuar›m›z bütün bu hizmetleri h›zl›, güvenilir bir flekilde yapmak ilkesiyle Türk kuyumculuk sektörüne hizmet verecek.

en yüksek hassasiyette, sofistike cihazlarla gerçeklefltirilmektedir. Detayl› raporlama hizmet süresi 3 gündür, bunun yan› s›ra ek bir ücret ile gün içi teslim uygulamas› da söz konusudur. HRD Antwerp Mücevher Raporlar› iki de¤iflkene ba¤l› olarak fiyatta farkl›l›k göstermektedir. Bunlardan en önemli olan de¤iflken bir ürünün üzerindeki tafl miktar›n›n karat a¤›rl›¤› ikincisi ise ürün üzerindeki tafl say›s›d›r. HRD Antwerp Mücevher Raporlar› tüm sektörün faydalanabilmesi için 10 avrodan bafllayan fiyatlarla yay›nlanmaktad›r.

Laboratuar›n sektörümüze sa¤layaca¤› katk›lardan da bahseder misiniz? Her fleyden önce laboratuar›m›z Türk mücevher sektörü ve kültürünün geliflimine önemli katk›lar sa¤layacak. HRD Antwerp sertifika laboratuar› sayesinde Türk mücevherlerine olan müflteri güveni fazlas›yla artacak. Mücevherin en üst düzeyde ba¤›ms›z ve tarafs›z analizi gerçekleflecek, ayr›ca mücevherlerde kullan›lan p›rlanta ve de¤erli metallerin tarafs›z de¤erlendirilmesi sa¤lanacak. HRD Antwerp Türk mücevhercilerine yüksek de¤erde hizmet sunarken, ayn› zamanda mücevher al›c›lar›na da ürünün ba¤›ms›z ve tarafs›z analizini sa¤layacak. Mücevherciler; HRD Antwerp’ten ald›klar› ürün raporlar› sayesinde, müflterilerine ürünle ilgili kesin bir aç›klama sunabilecek. Raporlarda; mücevherde yer alan p›rlantalar›n say›s›, do¤al karakteri, kesimi, karat a¤›rl›¤›, rengi, berrakl›¤› yer alacak. HRD Antwerp

Sektörün sertifikalama laboratuar›na olan ilgisinin her geçen gün yo¤unlaflt›¤› duyumlar›n› ald›k. Bu noktadan yola ç›karsak Türkiye’deki kuyumculuk sektörünün güvene dayal› müflteri iliflkisi odakl› pazarlamaya yöneldi¤ini söyleyebilir miyiz? Bunun sonuçlar› konusunda bizi biraz ayd›nlatabilir misiniz? Evet tabi ki. Zaten tüm dünyadaki al›flverifllerde buna mücevher sektörü de dâhil. Müflteri güveni çok önemli. Siz o güveni sa¤lamazsan›z, günümüzde müflterinin al›flverifl alternatifi çok fazla, mutlaka baflka biri veya baflka bir ülke bunu sa¤layacakt›r. Günümüz rekabet koflullar›nda siz müflterinize en iyi servisi, en güvenilir flekilde sunmal›s›n›z ki fark›n›z olsun. HRD Antwerp sertifikalar› tüm dünya piyasalar›nda prestijli ve güven sunan sertifikalard›r. Müflterinize HRD Antwerp sertifikal› bir mücevheri sat›yorsan›z müflterinin size olan güveni artacak ve her seferinde sizden al›flverifl yapmak isteyecektir. Müflterinin size olan güveni sayesinde hem müflteri devaml›l›¤›na sahip olacaks›n›z, hem de yeni müflteri portföyünüzü fazlas›yla geniflletebileceksiniz. Bu sayede de dünya piyasalar›nda Türk mücevherlerine olan güven art›fl› söz konusu olacak ve mücevher sanayimiz dünyada hak etti¤i konuma yükselecektir.

27


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ALTINBAfi F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Nuruosmaniye Cad. No:81 34120 Nuruosmaniye/‹stanbul T: +90 212 455 29 00 F: +90 212 513 31 33 www.altinbas.com info@altinbas.com

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K, 22 K, 24 K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Franchisor, ‹malatç›, ‹hracatç›, ‹thalatç›, Toptanc›, Perakendeci Franchisor, Manufacturer, Exporter, Importer, Wholesaler, Retailer.

KATEGOR‹ / CATEGORY Alt›n ve p›rlanta, elmas; alt›n grup çeflitleri: Tafll› tak›m, tak›m, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe, 3’lü set, 22 ayar ve inci. Gold and diamond jewellery; set, wedding ring, ring, bracelet, bangle, chain, earring, half set, 22 carat and pearl jewellery.

28

Temelleri 1950’lerde merhum Mehmet Alt›nbafl taraf›ndan at›lan bugün enerji, finans, kuyumculuk, tafl›mac›l›k ve inflaat sektörlerinde otuzu aflk›n flirkete sahip Alt›nbafl Holding’in amiral gemisi olan Alt›nbafl Kuyumculuk, 60 y›l›n bilgi, birikim ve tecrübesi ile mücevher sektöründe Türkiye’nin yan› s›ra; KKTC, ABD, Almanya, Avustralya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi önemli pazarlarda sektörü baflar›yla temsil ediyor. Zarafet ve fl›kl›kla tasarlanm›fl alt›n ve p›rlantal› koleksiyonlar›n› 35’i aflk›n ülkede 112 franchise ma¤aza ve 650 sat›fl noktas›nda tüketicilerin be¤enisine sunuyor. ‹thalat, ihracat, üretim ve iç sat›fl alan›nda hizmet veren ve kuyumculuk sektörünün lider kuruluflu konumunda olan Alt›nbafl’›n ürünleri, kadrosundaki uzman tasar›m ekibi taraf›ndan dünyadaki trendler ve yenilikler izlenerek, Türk motiflerinden ve tarihten evrensel çizgilere uzanan estetik anlay›fl›n yorumlanmas›yla ortaya ç›k›yor, üretim Türkiye’nin en büyük alt›n fabrikas› olan ‹stanbul Beylikdüzü’nde bulunan dünya standartlar›ndaki son teknoloji ile donat›lm›fl Alt›nbafl alt›n fabrikas›nda ISO 9001 kalite belgeli olarak yap›l›yor. Sektöre pek çok ilk kazand›ran Alt›nbafl, etkin iletiflim ve pazarlama faaliyetleri ile ma¤azac›l›k markas› olarak sektöre öncülük ederek Türkiye’de sektörün markalaflma sürecini h›zland›rd›. Alt›nbafl vizyonu gere¤i kurum de¤erlerine sahip ç›karak, alt›n tak› ve p›rlantal› mücevherde tasar›m, ürün, müflteri hizmetleri ve insan kayna¤› kalitesiyle Türkiye’de yerleflen marka kimli¤ini baflar›l› bir dünya markas› kimli¤iyle bütünlefltirmek üzere çal›flmalar›na süratle devam ediyor. Alt›nbafl Turquality kapsam›nda marka deste¤ine hak kazanm›flt›r. Alt›nbafl Jewelry, whose foundations laid by late Mehmet Alt›nbafl in 1950s, is the flagship of Alt›nbafl Holding which has over 30 companies operating in energy, finance, jewelry, transportation and construction sectors throughout Turkey and abroad. Thanks to its 60 years of knowledge and experience, Alt›nbafl Jewelry, in addition to Turkey, successfully represents our country in various other competitive markets such as NCTR, USA, Germany, Australia, Bulgaria, Romania, Albania, Bosnia Herzegovina and Macedonia. Every year, gold and diamond jewelry collections designed under a different theme are offered for sale in more than 35 countries at 112 franchise stores and 650 sales locations to suit every taste. All Alt›nbafl jewelry is designed with a unique blend of latest international trends and Turkish motives by a professional design team. Jewelry is being manufactured under ISO 9001 quality standards at our high-tech Alt›nbafl Gold Factory in Istanbul, Beylikdüzü, which is presently the largest gold factory in Turkey. As a pioneering firm, Alt›nbafl has also become a leading retail brand in the sector through effective communication and marketing strategies and accelerated brand development process of Turkish jewelry sector. Backed by top quality products and service, Alt›nbafl is continuing its work aimed at combining its established brand name in Turkey with a successful image abroad. Alt›nbafl has qualifed for brand support within Turquality. Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

‹mam Alt›nbafl

Genel Müdür / General Manager

Atilla Keskin

Personel Say›s› / Employee Genel Müdürlük Personel Say›s› / Employee General Management 150 Ma¤aza Personel Say›s› / Number of Employees in Stores

520

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

1975

Online Katalog / Online Catalogue

www.altinbas.com – www.altinbasshop.com

Bayi Ma¤azalar› / Franchise Stores

112

Corner Ma¤aza Say›s› / Consessions

650

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Avustralya, Almanya, Arnavutluk, ABD, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Romanya, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna, K.Irak, Japonya, Çin, ‹ngiltere, ‹sviçre.

PIRLANTA•ELMAS•MONTÜR DÜNYASI • N‹SAN 2011

Australia, Germany, Albania, USA, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Romania, Russia, Kazakhistan, Tajikistan, Uzbekstan, Ukrain, N.Iraq, Japan, China, England, Switzerland.


HABER ALTINBAfi

Alt›nbafl’ta aflk baflkad›r! Alt›n ve p›rlanta sektörünün lider markas› Alt›nbafl; benim aflk›m baflka diyenlere farkl› kesimlerde p›rlanta seçenekleri sunuyor. Alt›nbafl; manevi de¤eri de t›pk› ›fl›lt›s› gibi sonsuza kadar yaflayacak farkl› kesim p›rlantalardan oluflan “Bambaflka Koleksiyonu” ve di¤er p›rlantal› ürünleri ile hediye alternatifleri sunuyor. Ölümsüz aflk›n simgesi olan p›rlanta; Alt›nbafl’ta al›fl›la gelmiflin d›fl›nda karfl›m›za ç›k›yor. Fantezi kesim tafllar›n kullan›ld›¤› Bambaflka Koleksiyonu, aflk› ifade etmenin pek çok farkl› fleklini sunuyor. Yüzük, kolye, gerdanl›k ve küpe olarak farkl› 29 modelden oluflan koleksiyonda; damla, kalp, oval, markiz, prenses kesim p›rlantalar kullan›l›yor. Bunun yan› s›ra di¤er modellerde yuvarlak kesim p›rlantalar da kullan›l›yor. Böylelikle modern ve klasi¤in sentezi de yap›l›yor.

30

PIRLANTA•ELMAS•MONTÜR DÜNYASI • N‹SAN 2011


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

ATLANT‹S KARAKAfi

ADRES ADRESS Akçay Caddesi No: 283/A Gaziemir / ‹zmir T: +90 232 274 22 22 F: +90 232 274 14 22 Mollafenari Mah. Ceridehane Sok. No: 3 Ca¤alo¤lu – ‹stanbul T: +90 212 520 82 22 F: +90 212 520 83 33 www.karakaskuyumculuk.com www.atlantiselmas.com info@karakaskuyumculuk.com

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K, 22 K, Diamond

FAAL‹YET TÜRÜ

Temelleri 1970’li y›llarda merhum Yaflar Karakafl taraf›ndan at›lan ve 1985-1990 y›llar› aras›nda pazarlama birimlerinin kurulmas›yla birlikte Ege Bölgesi’nde toptan kuyumculuk yapan bir firma haline gelen Karakafl Kuyumculuk, 1995 y›l›nda ilk kuyumculuk fabrikas›n›n kurulmas›yla Ege Bölgesi’nin en büyük kuyumcusu oldu. Karakafl Kuyumculuk Türkiye'de ‹zmir, ‹stanbul ve Konya olmak üzere 3 bölgede üretim yapan; Alanya, Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri, Samsun flubeleri ile birlikte 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 9 ayar ve Elmas muhtelif tak›lar olmak üzere sat›fl ve pazarlama gerçeklefltirmekte. Türkiye’nin önemli kurum ve kurulufllar›ndan ald›¤› ödüllerle de baflar›s›n› tescillemeye devam eden Karakafl Kuyumculuk,1999-2005 y›llar› aras›nda Amerika ve Dubai baflta olmak üzere toplam 50 milyon dolarl›k ihracat gerçeklefltirerek 2006 y›l›nda Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan Ege Bölgesi’nde en yüksek ihracat› gerçeklefltiren firmalar aras›nda 1. s›rada yer ald›¤› gibi, 2006, 2007, 2008 y›llar›nda ‹zmir Ticaret Odas›’ndan “Yüksek Safi Ticari Kazanç” beyan etmesiyle alt›n ve gümüfl madalyalar almaya hak kazand›. 2006 y›l›nda ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Türkiye’nin ‹kinci Büyük Sanayi Kuruluflu” s›ralamas›nda 250. s›radan 260 basamak birden atlayarak 2007 y›l›nda “Türkiye’nin ‹lk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu” aras›nda yer ald›. Bu baflar›s›n› 2008 y›l›nda da devam ettiren Karakafl Kuyumculuk Atlantis, “2008 ‹SO Türkiye’nin ‹lk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu” çal›flmas›nda 461. s›rada yer alarak sektöründe ilk beflin aras›nda yer al›yor.2007 ve 2008 y›llar› aras›nda Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Ege Bölgesi’nin ‹lk 100 Büyük Sanayi Kuruluflu” çal›flmas›nda sektörünün tek ismi olarak yer alan Karakafl Kuyumculuk Atlantis Ege Bölgesi’nde ticaretin aktifleflmesinde önemli rol oynuyor. Karakafl Jewellery was founded in 1970s by late Yaflar KARAKAfi. The company started to operate as a wholesaler in the Aegean Region after the establishment of its marketing units between 1985 and 1990, and became the region's biggest jewellery company after the establishment of its first jewellery plant in 1995. Karakafl Jewellery has production facilities in 3 different regions in Turkey; Izmir, Istanbul and Konya. The company markets and sells 22, 18, 14 and 9 carat diamond jewellery with the added support of its Alanya, Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri and Samsun branches. Karakafl Jewellery continues to document its success with awards given by prestigious organizations and institutions in Turkey. The company exported USD 50 million worth of products to numerous countries including the USA and Dubai, and managed to take the 1st place in Aegean Chamber of Industry's Biggest Exporters list; in addition the company won the gold and silver medal awards from the Izmir Chamber of Commerce in 2006, 2007 and 2008 as the company with the "Highest Gross Trading Profit". After taking the 250th position in Istanbul Chamber of Industry's "Turkey's Second 500 Industrial Organizations" list in 2006, the company raised by 260 positions and entered the "Turkey's Top 500 Industrial Organizations" list in 2007. The company maintained its success in 2008, by taking the 461st position in ISO's "Turkey's Top 500 Industrial Organizations - 2008" list and entering top five in its own sector. Karatafl Jewellery was the only company from its sector to enter the "Top 100 Industrial Organizations in the Aegean Region" list created by the Aegean Chamber of Industry between 2007 and 2008, and is playing an important role in empowering trade in the Aegean Region.

CLASSIFICATION Üretici, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci Manufacturer, Exporter, Wholesaler, Retailer

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman Yön. Kurulu Üyeleri / Member of Board - Marketing Genel Müdür Yard›mc›s› / Ast. General Manager Personel Say›s› / Employee Kurulufl Tarihi / Date Of Establishment Ayl›k Üretim Kapasitesi / Monthly Capacity Üretim Alan› / Square m2 Da¤›t›m Kanal› / Marketing Network

Online Katalog / Online Catalogue ‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Export To

32

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011

Kamil Karakafl Melek Karakafl / Elif Karakafl Mehmet Ali Karakafl Okan Duran 174 1970 3,800 kg 1200 m2 9 fiube ‹zmir-Gaziemir, ‹zmir-Kemeralt›, ‹stanbul, Konya, Antalya, Alanya, Denizli, Ankara, Kayseri, Samsun www.karakaskuyumculuk.com A.B.D., Dubai - USA, Dubai


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

EFE MONTÜR fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS

Efe Montür ürünlerin kalitesi ve farkl›l›¤› titizli¤inin bir simgesidir… Efe Montür; genç, dinamik uluslararas› ve ulusal pazarlar› iyi bilen ekibi ile günün ihtiyaçlar›n› iyi okuyabilen h›zl› bir yap› oluflturuyor. Efe Montür is a symbol of high qualified productions and accuracy. Efe Montür with its young, dynamic staff that has a deep know how about international & national markets and daily requests, builds a speedy structure.

Türbedar Sok. No:4-34120 Nuriosmaniye Eminönü / ‹stanbul T: +90 212 519 84 54 F: +90 212 519 84 55 W: www.efe-modis.com E: adnan@efe-modis.com

AYAR GRUPLARI

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Adnan Can

Kurulufl Tarihi / Date Of Establishment

2008

CARAT 14 K, 18 K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci Manufacturer, Exporter, Wholesaler, Retailer

KATEGOR‹ CATEGORY Sade montür. Mounting

34

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

GDL PIRLANTA fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

1987 y›l›nda sektöre ad›m atan GDL P›rlanta, Türkiye genelindeki birçok bölgeye ürünlerini ulaflt›r›yor. Avrupa ve Asya’ya ihracat gerçeklefltiren GDL P›rlanta genifl ürün yelpazesi ve tasar›m çeflitlili¤i ile hizmet vermeye devam ediyor. Kalitede üst seviyeleri yakalama hedefi ile ilerleyen firma, izledi¤i strateji ve benimsedi¤i kalite standartlar› ile bu hedefine yak›n zamanda ulaflmay› amaçl›yor.

ADRES ADRESS Ac›çeflme Sok. No:23 Kapal›çarfl›/‹stanbul T: (0212) 511 49 99 F: (0212) 519 3056 W: www.gdl-tr.com E: gokhan_gdl@hotmail.com

GDL Diamond, which entered into the sector in 1987, provides their products to many regions throughout Turkey. GDL Diamond, which exports goods to Europe and Asia, continues to provide services with wide product range and design assortment. The company that advances with target of catching top levels of quality aims at reaching such target with followed strategy and adopted quality standards in the near future.

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K.

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION ‹hracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci. Exporter, importer, wholesaler, retailer

36

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Kamil Gökhan

Genel Müdür / General Manager

Hasan Ayd›n

Kurulufl tarihi / Date of Establishment

1987

Markalar / Brands

G.DL, poorlamour, GÖKHANOSD‹

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011


HABER GDL PIRLANTA

GDL yeni koleksiyonlar›yla yaz aylar›na iddial› giriyor “Pour Lamure” koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken GDL P›rlanta, sektördeki daralmadan zarar görmeden s›yr›lmak ad›na izleyece¤i stratejilerle fark yaratacak. Yeni koleksiyon haz›rl›klar›yla yaz aylar›na damga vurmaya haz›rlanan GDL P›rlanta’n›n yenili¤e önce firma olarak bafllad›klar›n› söyleyen Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Ayd›n’la gelecek projelerini konufltuk. flirket olarak kendimizi yenileme stratejisiyle ilerledi¤imiz bu yolda “hep genç düflünmek” vizyonuyla yükseliflimizi sürdürüyoruz.

GDL P›rlanta birbirinden farkl› ürün yelpazesinin yan› s›ra uygun fiyat politikas›yla da bilinen bir firma. Bu girifliminizin nedeni neydi, p›rlantada uygun fiyat politikas› ile hedefledi¤iniz nokta nedir? Sektördeki daralma bizi farkl› projeler üretmeye itti, eskisi gibi kilolarca mal sirkülasyonu olan bir ifl potansiyeli art›k yok. Biz de stratejimizi p›rlanta ve 14 ayar ürünlerimizde koleksiyon veya proje flekline dönüfltürüp bu flekilde pazarlamay› uygun gördük. fiu anda haz›rl›¤›n› sürdürdü¤ümüz koleksiyonlar›m›z var ve onun heyecan› flimdiden sard›. Bundan sonraki bütün koleksiyonlar›m›zda “Pour Lamure” koleksiyonu ile çal›flan müflterilerimizden bafllayaca¤›z. Baflar› ç›tan›z› üst seviyelere tafl›mak ve süreklili¤i sa¤lamak ad›na izledi¤iniz stratejiler nedir, GDL hedefledi¤i büyümeye ulaflmak ad›na nas›l bir yol izliyor? Baflar› ç›tas›n› üst seviyelere ç›kartmak ad›na yenili¤i öncelikle kendimizde bafllatt›k, sonra

Sat›fl noktas› ve lokasyon konusunda hangi konulara önem gösteriyorsunuz? Sat›fl noktalar›m›z› belirlerken öncelikle; “Firma sahibiyle ortakl›k kurabilir miyiz?” düflüncesiyle hareket ediyoruz. Sonra aç›lacak ma¤azan›n lokasyonunu bölgenin potansiyeline göre belirliyoruz. Amac›m›z çok fazla ma¤azada bulunmak yerine do¤ru ve kaliteli yerlerde markam›z› görmek. 2011 y›l›n› Pour L’amour Collection ile karfl›lad›n›z. Bu koleksiyonunuzda ç›k›fl noktas› neydi, geri dönüfller nas›l oldu? Bu koleksiyonumuzun piyasaya ç›k›fl noktas›n› tetikleyen birkaç sebebi var fakat en önemlisi p›rlanta talebinin her geçen gün art›p, 14 ayar talebinin azalmas›. Geri dönüfllerden genel olarak memnunuz. Yaz sezonunun yaklaflmas›yla birlikte dü¤ün setleri haz›rl›klar› da bafllad›. GDL P›rlanta olarak böyle bir çal›flman›z var m›? Varsa koleksiyon hakk›nda bilgi

verebilir misiniz? Yaz sezonunda p›rlanta olarak farkl› bir proje ile hedef kitlemizin karfl›s›na ç›kaca¤›z. 1,5 ay içerisinde tan›t›mlar› bafllayacak olan projemizin be¤enilece¤ini umut ediyoruz. Setlerimizde ise 14 ayarda farkl›l›klar sunuyoruz. Bu gruptaki çal›flmalar›m›z da en az p›rlantadaki kadar baflar›l›. Alt›n fiyatlar›n›n yükselmesiyle birlikte yaflanan daralmaya karfl› p›rlanta sektörü ürün çeflitlili¤i ve uygun fiyat avantajlar›yla tüketicinin dikkatini çekmeye bafllad›. Sektördeki daralma hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Alt›n fiyat›n›n artmas› gümüfl fiyatlar›n›n yükselifli gibi engel olamayaca¤›m›z sebepler var ancak ifllerin düflüflündeki en önemli nedenlerden biri bana göre; kuyumcular›n eskiden daha kaliteli ürün aray›fl› içinde olmas› ve buna ba¤l› olarak yap›lan üretimler de halk›n alt›na olan talebini art›r›yordu. Böylece birçok marka do¤du. Ancak zamanla daha ucuz ürün istendi ve ucuz ürünün hakim oldu¤u piyasada halk›n alt›na olan ilgisi azald›. Bu sebepten dolay› alt›na karfl› azalan talebin yüzde 30’u buldu¤unu düflünüyorum.

N‹SAN 2011 •PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR

37


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

J‹VAL PIRLANTA

ADRES ADRESS Molla Fenari Mahallesi Vezirhan Sokak No:48/52 Nuruosmaniye Eminönü ‹stanbul Türkiye T : +90 (212) 520 22 22 (pbx) F : +90 (212) 520 36 36 E: jival@jival.com.tr W: www.jival.com.tr

AYAR GRUPLARI CARAT 14K, 18K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION ‹malat, Toptan, Perakende, ‹hracat

38

Kas›m 2006’da kurucular›n›n sahip oldu¤u büyük tecrübe sonucunda sektöre ad›m atan J‹VAL, 2008 y›l›nda J‹VAL PIRLANTA ile p›rlanta dünyas›nda yerini ald›. K›sa sürede mücevher sektörünün lider p›rlanta markalar› aras›nda yer almay› baflaran J‹VAL PIRLANTA, kalite ve esteti¤i özgün tasar›mlar›na yans›tarak bugün Türkiye çap›nda 250'yi aflk›n seçkin noktada tak› severler ile buluflmaktad›r. ‹nce iflçili¤i, tafl berrakl›¤› ve özgün tasar›mlar›yla rakiplerinden ayr›lan Jival P›rlanta Koleksiyonlar› p›rlantan›n muhteflem zarafeti ve par›lt›s›yla göz kamaflt›r›yor. Kalite ve fiyat dengesi, çeflitlilik ve özellikli ürün nitelikleriyle öne ç›kan p›rlantal› ürünlere J‹VAL PIRLANTA kurumsal marka çat›s› alt›nda güvenle sahip olabilirsiniz. Baflar›l› reklam ve iletiflim çal›flmalar› ve ayn› zamanda sat›fl sonras› hizmet kalitesi sebebiyle tercih edilen mücevher sektörünün parlayan y›ld›z› J‹VAL PIRLANTA, ›fl›¤› ile vitrinlerinize yenilik ve farkl›l›k getirir. J‹VAL, which entered into the sector as a result of great experience owned by its founders in November 2006, took its place in the diamond world with J‹VAL P›rlanta in 2008. J‹VAL P›rlanta, which achieved to rank among leader diamond brands of the jewelry sector in a short time, provides services for jewelry fans in more than 250 exclusive corners throughout Turkey today by reflecting quality and aesthetic into its unique designs. Jival P›rlanta Collections, which are distinguished with its craftsmanship, stone transparency, and unique designs from its competitors, dazzle with magnificent elegance and luminance of the diamond. You can have diamond products, which distinguish with quality and price balance, assortment and specialty properties, under the roof of J‹VAL P›rlanta corporate brand. J‹VAL P›rlanta, which is the luminous star of the jewelry sector, and preferred thanks to its successful advertising and communication works and also after sale service quality, brings innovation and difference for your showcase with its brilliance. Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Naim Genço¤lu

Yönetim Kurulu Üyesi / Member Of Board

Metin Sözer

Genel Müdür / General Manager

Metin Sözer

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Zeliha Baran

Sat›fl Müdürü / Sales Manager

Hüseyin Muslu

Bölge Müdürü / Area Manager

Erhan Gürkan, Ecder Koç

‹letiflim Müdürü / P&R Manager

Zeliha Baran

Personel Say›s› / Employee

90

Kurulufl Tarihi / Date of Establishment

2006

Corner Say›s› / Point of Sale

250

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Almanya ve K›br›s baflta olmak üzere, Türkmenistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Balkanlar, ABD

Online Katalog / Online Catalogue

www.jival.com.tr

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan sat›fl, Aktif Sat›fl Ekipleri

Markalar / Brands

Jival P›rlanta, Jival Elmas, Jival Alyans

fiubeler / Offices

Nuruosmaniye Merkez Ma¤aza

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

PERA PIRLANTA fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS A: fierefefendi Cad. No: 22 Nuruosmaniye-‹stanbul T: +90 212 511 68 69 F: +90 212 519 90 98 E: info@peradiamond.com W: www.peradiamond.com

AYAR GRUPLARI CARAT 14 K, 18 K

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Franchisor, imalatç›, ihracatç›, ‹thalatç›, toptanc›, perakendeci Franchisor, manufacturer, exporter, importer, wholesaler, retailer.

P›rlanta denince akla gelen ilk marka olma hedefiyle, p›rlantay› sektörden farkl› yorumlayan PERA, özel tasar›mlar›n› ve en yeni koleksiyonlar›n› sergiledi¤i Nuruosmaniye’deki Merkez Ma¤azas›’nda, perakendecilere ve ayn› zamanda ifl ortaklar› olan kuyumcular›na hizmet veriyor. H›zla kendi konsept ma¤azalar›n› açan PERA, seçkin ve kaliteli mücevher koleksiyonlar›, h›zla geliflen da¤›t›m a¤› ile büyümeye devam ediyor. PERA PIRLANTA, sektörde yaflanan rekabete ra¤men; gerek ürün gam› ve tasar›mlar›, gerekse haz›rlanan farkl› konseptleri ile s›ra d›fl› çal›flmalara imza at›yor. ‹stikrar ve kaliteden asla taviz vermeyen PERA PIRLANTA, Kazan / Kazan felsefesi ile, ayn› vizyonda bakabilen ifl ortaklar›n› da kendi sistemine entegre ederek büyümeye devam ediyor. Setting its heart on the target of being the first brand that comes into mind when diamond is the question and having a different understanding of diamond unlike the rest of the sector, PERA both serves to retailers and its jeweler business partners in its center store in Nuruosmaniye where special designs and the newest collections are exhibited. PERA DIAMOND achieves extraordinary works with both its product range and designs and also prepared different concepts despite the competition in the sector. PERA DIAMOND, which never makes concessions to stability and quality, also continues to grow by integrating business partners considering the same vision, into its own system, with the Win / Win philosophy.

Kurulufl Tarihi / Date

2003

Online Katalog / Online Catalogue

www.peradiamond.com

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Franchising, Sat›fl Noktas› Franchising, Point of Sale

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Export To

KATEGOR‹ CATEGORY P›rlanta, alt›n, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe, üçlü set, inci ve elmas. Diamond, Gold, Wedding Bands, Ring, Bracelet, Bangle, Chain, Earring, Halfset, Pearl, Rose Cut Diamond.

42

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011

Bulgaristan, S›rbistan, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Romanya, Slovakya, Makedonya, K›br›s. Bulgaria, Serbia, Czech Republic, Australia, Romania, Slovakia, Macedonia, Cyprus.


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

STAR PIRLANTA fi‹RKET PROF‹L‹

COMPANY PROFILE

ADRES ADRESS Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:4 34122 Çemberlitafl ‹STANBUL / TÜRK‹YE Tel: 0212 458 72 72 Fax: 0212-458-72-73 W: www.starpirlanta.com.tr E: info@starpirlanta.com.tr

AYAR GRUPLARI

Kuyumculuk sektörüne 1962 y›l›nda Kapal›çarfl›’da kuyumcu atölyesi ile bafllay›p, 2006 y›l›nda yeni ismi Star P›rlanta ile toptan ve perakende ma¤azalar›na verdi¤i hizmetle yoluna devam eden firma, birçok ülkeye ihracat gerçeklefltiriyor. Genifl ürün yelpazesine sahip olan Star P›rlanta; küpe, kolye, yüzük, kolye ucu, kol dü¤mesi, brofl, gerdanl›k, bileklik, erkek yüzükleri, de¤erli ve yar› de¤erli tafllarla bezeli tak›mlar›yla sektördeki uzmanl›¤›n› kan›tlad›. Firman›n en büyük hedefi, müflteri memnuniyetini ön planda tutarak Türkiye ve dünya genelinde tan›nm›fl bir marka haline gelmek. The company, which started to display activities in the jewelry sector through its jewelry workshop in Old Bazaar in 1962 and continued to provide services for wholesale and retail stores with its new name “Star P›rlanta” in 2006, exports goods to many countries. Star P›rlanta, having wide range of product, has proved its expertise in the sector with earring, necklace, ring, pendant, cufflink, brooch, neckband, bracelet, rings for men, sets decorated with precious and semi-precious stones. The greatest target of the company is to become a wellknown brand throughout Turkey and in the worldwide by giving particular importance for the customer satisfaction.

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

Joel Üçkardefl

Genel Müdür / General Manager

Joel Üçkardefl

Personel Say›s› / Employee

15

CARAT 14K,18K, P›rlanta

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION ‹hracatç›, toptanc›, perakendeci. Exporter, Wholesaler, Retailer.

46

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


HABER STAR PIRLANTA

Star P›rlanta web sayfas› ile mesafeleri ortadan kald›r›yor Fiyat avantajlar›, ürün çeflitlili¤i ve her zevke uygun tasar›mlar› ile seçkin p›rlanta markalar› aras›nda yer alan Star P›rlanta Çemberlitafl’ta açt›¤› yeni ma¤azas› ile müflterilerine art›k daha yak›n. Firma yöneticilerinden Joel Üçkardefl web sayfalar› sayesinde yurtd›fl›ndan dahi al›flverifli kolaylaflt›rd›klar›n› söylerken, yaz aylar›na özel haz›rlad›klar› ürünleri ve trendler hakk›nda ipuçlar› verdi. ve güvenli bir al›flverifl ortam› sunmaktay›z. Ayr›ca toptan müflterilerimizin yurtd›fl›na gitmelerine gerek kalmadan her türlü hizmeti sa¤lamaktay›z.

Her zevke ve yafla uygun ürünler Portföyünüzde hangi çeflit ürünler bulunuyor, hedef kitleniz nedir? Mücevherlerimiz p›rlantal›, de¤erli ve yar› de¤erli tafllarla bezenmifl; yüzük, küpe, kolye ucu, brofl, kol dü¤mesi ve Yurtiçinde yakalad›¤› baflar›y› yurtd›fl›nda da gerdanl›k tak›mlard›r. Ayar gruplar›m›z ise 14k 18k’d›r. sa¤lamak ad›na çal›flmalar›n› sürdüren Star Ürünlerimiz her zevkte ve her yafla hitap etmektedir. P›rlanta’n›n bu hedef do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ve izledi¤i Özel günlere özel kampanyalar stratejiler hakk›nda bilgi verebilir misiniz? Star p›rlanta firmas› olarak yurtiçinde Pazarlama ve marka bilinirli¤inizi art›rmak ad›na yakalad›¤›m›z baflar›lar› yurtd›fl›nda da devam nas›l bir çal›flma gerçeklefltiriyorsunuz? ettirmek için dünyan›n dört bir yan›ndaki Yurtiçi ve yurtd›fl›nda kutlanan özel günler için yapm›fl fuarlar› ziyaret ediyoruz. Ayn› zamanda oldu¤umuz kampanyalar›m›zla müflterilerimizi web firmam›z› gelece¤e dönük bir marka haline sayfam›zdan bilgilendirmekteyiz. getirmeye çal›flmaktay›z. 2011 y›l› yaz aylar›nda p›rlantada trend ne olacak? Müflteri memnuniyeti ön planda 2011 yaz itibariyle farkl› renk ve boylardaki de¤erli ve tutuluyor yar› de¤erli tafllarla süslenmifl tak›lar ön plana ç›kacak. Müflterilerinize sundu¤unuz fiyat avantajlar› ve kampanyalar›n›z hakk›nda bilgi verebilir misiniz, gerçeklefltirdi¤iniz bu kampanyalar›n geri dönüflleri nas›l oluyor? Bünyemizde yer alan her zevke uygun çeflitli ürün koleksiyonlar› ile müflterilerimizin memnuniyetini ön planda tutmaktay›z. Gerek kampanyalar›m›z›n bulundu¤u web sayfas›yla gerekse de ma¤azam›zda müflterilerimize kaliteli

48

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011

Yeni ma¤azada hizmete baflland› Çemberlitafl’ta aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤iniz ma¤azan›zla ilgili bilgi verebilir misiniz? Yeni ma¤azan›z› açma fikri nas›l olufltu? Müflterilerimizle daha rahat ve kaliteli bir çal›flma ortam› sa¤layabilmek için yeni bir ma¤aza açma fikrine gereksinim duyduk.


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

Tekv‹n P›rlanta

ADRES ADRESS Nurosmaniye fierefendi sok. No: 55 Eminönü-‹stanbul/Türkiye Tel: +90 212 511 18 65 Faks: +90 212 527 47 29 W: www.tekvin.com E: tekvin@tekvin.com

AYAR GRUPLARI CARAT

1970’li y›llarda alt›n sektörü ile bafllayan yolculuklar›n› sektöre kazand›rd›klar› farkl›l›klarla 80’li y›llara kadar devam ettiren Tekvin P›rlanta böylelikle yarat›c› ve yenilikçi ürünlerle, sürekli ö¤renme tutkusuyla, yeni bir gelecek kurma flans› yakalad›. 1983 y›l›nda radikal bir karar alarak P›rlanta sektörüne geçifl yapan firma Tekvin Diamond ismi ile yoluna devam ediyor. Türkiye’deki pek çok ilde bayi ve cornerlar› bulunan firma, Türkiye’nin her bölgesinde yer al›yor. Yurtd›fl› çal›flmalar›n› yo¤unluklu olarak fuarlar arac›l›¤› ile yürüten firma, baflta Almanya, Bat› Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere pek çok ülkeye ihracat gerçeklefltiriyor. P›rlantal› ve elmasl› ürün grubu ile hizmet veren Tekvin P›rlanta, “Dünyadaki her kad›n›n bir p›rlanta takmas›” hedefi ile ilerliyor. Tekvin Diamond, which started to display activities in the gold sector in 1970s and continued to provide services with differences that it brought into the sector until 1980s, has seized a chance of establishing a new future with creative and innovative products and continuous learning passion. The company, which passed into the diamond sector by making a radical decision in 1983, continues to provide services with the name of Tekvin Diamond. The company, having dealers and corners in many provinces in Turkey, is located in each region of Turkey. The company, conducting its international activities through fairs intensively, exports goods to many countries, mainly such as Germany, Western European countries and Russia. Tekvin Diamond, which provides services with diamond product group, advances with target of “Each woman in the worldwide should have a diamond ring”.

18k, 14k, 8k.

FAAL‹YET TÜRÜ

Yönetim Kurulu Baflkan› / Chairman

‹lyas Devli

Genel Müdür / General Manager

Nubar U¤ur

CLASSIFICATION ‹malatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›. Manufacturer, exporter, importer, wholesaler.

Genel Müdür Yard›mc›s› / Ast. General Manager Murat Müneyirci Personel Say›s› / Employee

32

Markalar / Brands

Tekvin P›rlanta, Tekvin Diamond

KATEGOR‹ CATEGORY P›rlanta, elmas. Diamond.

50

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


HABER TEKV‹N PIRLANTA

Elmas›n eflsiz serüveni Eflsizli¤in, mükemmelli¤in ve zarafetin simgesi elmas›n gizemlili¤i ve fl›kl›¤› hiçbir zaman de¤erini kaybetmeyecek. Peki, hikayesiyle filmlere konu olan, vazgeçilmez tak›lara dönüflen elmas›n p›rlantaya gelinen süreçte hangi aflamalardan geçti¤ini kaç kifli bilir? Tekvin Diamond Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lyas Devli bu gizemli yolculu¤u anlatt›... Elmas, do¤an›n bize bahfletti¤i eflsiz bir hediyedir; Çünkü her elmas son derece eski, gizemli, güzel ve nadidedir. P›rlantan›n kesilmemifl ham hali olan elmas, milyarlarca y›l öncesinde dinozorlar›n dünyam›zda kol gezdikleri zamanlardan önce oluflmufl ve bize ulaflmak için do¤an›n güçlerini de kullanarak inan›lmaz bir yolculuk gerçeklefltirmifllerdir. Elmas›n köklü geçmifli, yafl›, niteli¤i ve göz kamaflt›r›c› güzelli¤i hakl› olarak onu mücevherlerin en de¤erlisi, en anlaml›s› ve en bilgesi yapm›flt›r. Hiçbir elmas birbirine benzemez; hepsi sizin gibi eflsiz, sizin gibi tek ve sizin gibi özeldir. Elmaslar, son derece yüksek s›cakl›k ve bas›nç ile yerkabu¤unun derinliklerinde kristalleflip de¤erli s›rlar›n›, erimifl volkanik lavlar içerisinde gizleyerek dünyan›n yüzeyine ç›kana kadar korumufltur. Milyonlarca y›l boyunca, do¤an›n çeflitli y›prat›c› etkilerine sab›rla direnen elmas, keflfedilip de dünya yüzeyine ç›kmay› baflard›¤›nda art›k bu çarp›c› yolculu¤u tamamlam›fl oldu. Fakat bunu baflaranlar›n sadece bir k›sm›, kesilebilecek, parlat›labilecek ve mücevhere dönüfltürülebilecek bir ebat ve kalitede bulunmufllard›r. Ham elmas do¤ada bulundu¤u haliyle bir çak›l tafl›n› and›r›r ve yaln›zca bir sanatç›n›n sabr›, hayal gücü ve hünerli elleri onu atefl saçan bir p›rlantaya dönüfltürür. P›rlantan›n güzelli¤i, ›fl›¤› k›rma ve yans›tma oranlar›na ba¤l›d›r. Öylesine bir kesim olmal›d›r ki bu; tafltan yans›yan ›fl›k direkt olarak göze gelmeli, tafla giren ›fl›k yine tafl›n yüzeyinde yans›mal›d›r. ‹flte ancak böylesi mükemmel bir kesim, tafl›n, alev alev yanan p›rlanta olarak yeniden hayat bulmas›n›n sa¤lar. Günümüzde art›k, her fleyde oldu¤u gibi kesim ustalar›n›n geleneksel yöntemleri yerini bilgisayar teknolojisine b›rakm›flt›r.

“Elmas ölümsüzlüktür, eflsizdir” Hiçbir mücevher duygular› ve yaflam›n en özel anlar›n› bir p›rlanta kadar güzel ifade edemez. Hangi sebeple olursa olsun p›rlanta arma¤an etmek veya almak kutlanan anlar›n de¤erini art›r›r ve o an› ölümsüz k›lar. Bir çocu¤un do¤umu, y›ldönümü, do¤um günü, kiflisel bir amaca ulafl›lmas›ndaki kutlama ya da sadece ödüllendirme iste¤i; iflte bu özel günler p›rlanta ile kutlan›nca unutulmaz hale gelir. Ne de olsa, p›rlanta sonsuzluktan bir parçad›r. Her elmas eflsizdir ve hiçbiri birbirinin ayn› de¤ildir. Do¤an›n yaratt›¤› bu eflsiz mucizeye sahip olmak bir ayr›cal›kt›r. Her zaman zevkinize, bütçenize ve özelli¤i olan güne uygun bir p›rlanta bulabilirsiniz. Harcad›¤›n›z rakam ne olursa olsun, ald›¤›n›z p›rlanta yaflam›n›z›n en derin duygusal yat›r›mlar›ndan birini temsil edecektir. P›rlantan›z nesilden nesile aktar›lacak ve ona yaln›zca maddi de¤eri için de¤il manevi anlam› için de de¤er verilecektir.

Elmas ile p›rlanta aras›ndaki fark P›rlantan›n ifllenmeden önceki ham haline elmas denir. Elmas k›ymetli tafllar›n içinde en eski ve en yafll› olan›d›r. Pek çok kimse, elmas ve p›rlantan›n farkl› iki tafl oldu¤unu zanneder, oysa ikisi de ayn› taflt›r, yaln›zca kesim flekilleri farkl›d›r. Ülkemizde ‘elmas kesim’ olarak bilinen kesim, dünyada ‘Gül kesim’ olarak bilinir. Bu kesim Türkiye’de yayg›n olarak kullan›lm›fl ve nesilden nesile aktar›lm›flt›r. Antik dizaynl› mücevherlerde görülen gül kesimin alt› düzdür ve 12 ile 37 aras›nda de¤iflen cilal› yüzeyi (faseti) vard›r. Elmasa çarpan ›fl›k sadece yüzeyde yans›d›¤› için, p›rlantan›n kesiminden f›flk›ran atefl ve parlakl›k gül kesimde bulunmaz.

52

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

YK DIAMOND

ADRES ADRESS A 1: 29 Ekim Cad. Atölye Blo¤u 2. Kat 1. Sk. No: 29 Kuyumcukent-Yenibosna/‹stanbul A 2: Dr. Sad›k Ahmet Cad. 1808 Sk. No: 6 Merkez/Manisa

Elmastan p›rlantaya, inciden alyansa, saatten elifli koleksiyonlar›na varan genifl bir ürün yelpazesine sahip olan YK DIAMOND, bayilik çal›flmalar› ile Manisa’da ç›kt›¤› yolda büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. 2004 y›l›nda Yavafllar Kuyumculuk ve P›rlanta taraf›ndan kurulan YK DIAMOND’›n baflar›s› tüm Türkiye’ye yay›l›yor. Bugün tüm Ege bölgesinde seçkin kuyumcu ve mücevherat ma¤azalar›n›n vitrinlerinde yer alan marka, üretim ekiplerinin elmas ve p›rlanta üretiminde çok hassas ve titiz davranarak bayilerine maliyet avantajlar›n› ürün çeflitlili¤ini ve kaliteli ürünleri sunuyor. YK DIAMOND, pazarlama ekiplerinin özverili yap›s› ile bayilerinin her türlü ürün ihtiyac›n› eksiksiz tamamlay›p en iyi hizmeti veriyor. YK DIAMOND with its expanded product range that includes; diamonds, jewellery, pearls, wedding rings, watches and hand made collections & with its retailer activities it started in Manisa, continues its improvement by developing each day. Founded in 2004 by “Yavafllar Kuyumculuk & P›rlanta” the firm’s success grows day by day in all regions of Turkey. Taking place in all exclusive jewellery and diamond stores’ vitrines in Aegean today, the brand provides qualified products and product range & cost advantage to its distributors by giving a huge importance to diamond and jewellery production of its manufacturers. YKDIAMOND, with the self-dnying structure of its marketing teams, satisfies all needs of its distributors and provides the best service.

AYAR GRUPLARI CARAT 18 K Firma Sahibi / Proprietor of Firm

Tevfik Yavafl Recep Kumcular

FAAL‹YET TÜRÜ CLASSIFICATION Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›, Perakendeci Manufacturer, Wholesaler, Exporter, Retailer.

54

Üretim Müdürü / Production Manager

Hasan Erkan ‹rtem

Pazarlama Müdürü / Marketing Manager

Serhat Ok

Personel Say›s› / Employee

21

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler / Exported Countries

Rusya-Almanya

Online Katalog / Online Catalogue

www.ykdiamond.com

Da¤›t›m Kanal› / Distribution Channel

Toptan ve Aktif Sat›fl

PIRLANTA • ELMAS • MONTÜR • N‹SAN 2011

Wholesale & Active Selling


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


HABER YK DIAMOND

P›rlantaya ilgi art›yor Zengin ürün çeflidi ve pazarlama a¤› sayesinde Türkiye’nin birçok noktas›nda YK Diamond imzas› bulunan ürünler, her geçen gün mücevher severlerin be¤enisini kazanmaya devam ediyor.

Elmastan p›rlantaya, inciden alyansa, saatten elifli koleksiyonlara kadar genifl bir ürün yelpazesine sahip olan YK Diamond, kuruldu¤u y›ldan itibaren genç ve dinamik ekibiyle birlikte Türkiye’nin her yerine yay›lan baflar›s› ile hizmet vermeye devam ediyor. Ürünlerine gösterdikleri titizlik ve tasar›m zenginli¤i ile alan›nda fark yaratan YK Diamond, kalitelerinden ödün vermeden mücevher severlerin be¤enisini kazanmaya devam ediyor. Yaz aylar›na yaklaflt›¤›m›z flu günlerde setlerde ve p›rlanta sat›fllar›nda yaflanan art›flla birlikte iyi bir sat›fl grafi¤i izleyen firma, baflar›l› üretim stratejileri ve da¤›t›m h›z›yla birlikte talep edilen her ürünü zaman›nda ve kusursuz bir flekilde teslim etmenin güvenini sa¤l›yor.

56

PIRLANTA • ELMAS•MONTÜR • N‹SAN 2011

Gençler p›rlantay› tercih ediyor Alt›n fiyatlar›nda yaflanan art›fl nedeniyle tüketicinin p›rlantaya yöneldi¤i ve yat›r›m arac› olarak kullanabilece¤ine iliflkin ç›kan yorumlar› de¤erlendiren Firma Sahibi Recep Kumcular, alt›n fiyatlar›n›n artmas› ve dolar kurunun 2001 senesindeki kardan geride kalmas›n›n p›rlantay› ulafl›lmaz olmaktan ç›kar›p daha genifl kitlelerin alabilece¤i, ulaflaca¤› bir konuma getirdi¤ini söyledi. Bu noktada daha ulafl›lacak çok genifl bir kitle bulundu¤una dikkat çeken Kumcular, p›rlantan›n özellikle her geçen gün tüketici ailesine kat›lan genç kaynaklar›n tercihi olma yolunda h›zla ilerledi¤ini anlatt›. Kumcular bu durumun sevindirici olmakla beraber dikkatli olunmas› gereken de bir durum oldu¤unu, geçmiflten ders alm›fl üretici ve sat›c›lar›n tüketici güvenini art›racak proje ve uygulamalar› gerçeklefltirmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. P›rlantal› ürünlerin de yat›r›m arac› oldu¤unu söyleyen Kumcular konuya iliflkin flu aç›klamalarda bulundu; “E¤er bir ürün kullan›ld›ktan sonra geri sat›labiliyorsa bu bir yat›r›m arac›d›r, aksi halde hiçbir ürün al›n›p sat›lamaz. Bu ürünler iade edilirken küçük de olsa maddi kay›p söz konusudur. Fakat buna kay›p demek yanl›fl olur, bu kiflisel zevkler için ödenen ücrettir. Alt›n ve elmas ürünlerinin en güzel yan› y›llarca kullan›ld›ktan sonra tekrar nakde çevrilebilmeleridir.” Manisa merkezli YK Diamond genifl ürün yelpazesi ve üstlendi¤i kalite misyonu ile her geçen gün markas›n› bir üst seviyeye tafl›yor. Ürünlerinde Osmanl› motiflerinin yan› s›ra günümüz trendinin de izlerini tafl›yan YK Diamond, yaz sezonunda mücevher severlerin karfl›s›na oldukça genifl bir ürün yelpazesi ile ç›kmaya haz›rlan›yor.

P›rlanta al›rken nelere dikkat etmeli? Tüketici p›rlanta al›rken özellikle sertifikal› olmas›na dikkat etmelidir. Bölgesinde güvenilen marka olmufl firmalardan al›flverifl yapmal›d›r. Müflteriler al›flverifl yapmadan önce interneti kullanarak tafl bilgilerine, alacaklar› ürünün fiyat aral›klar›na ulaflabilirler. Böylece az da olsa bilgi sahibi olmalar› mümkündür.


Altın Dünyası  

Altın Dünyası 68. Sayı Pırlanta Elmas Montür Eki

Altın Dünyası  

Altın Dünyası 68. Sayı Pırlanta Elmas Montür Eki

Advertisement