Page 1


‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE FRANCHISING 1. G‹R‹fi

5

2. FRANCHISING NED‹R?

6

3. KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE FRANCHISING S‹STEM‹N‹N GEL‹fi‹M‹

7

4. FRANCHISING S‹STEM‹ GENEL ESASLAR

8

a. FRANCHISING SÖZLEfiMES‹ b. TEM‹NAT

6. FRANCHISEE SEÇ‹M‹N‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER

c. MÜfiTER‹ PROF‹L‹ VE LOKASYON

7. RÖPORTAJ: DR.MUSTAFA AYDIN 8. F‹RMALAR

15 16-47

c. ROYALTY / ‹S‹M BEDEL‹

ALTINBAfi

18

d. MA⁄AZA YER‹N‹N TESP‹T‹

ASSOS

22

e. DEKORASYONUN YAPTIRILMASI

ATASAY

26

f.

GÜLAYLAR

30

g. YILLIK KOTA UYGULAMASI

J‹VAL

34

h. BÖLGE KONTENJANI

PERA

38

i.

‹ADE UYGULAMASI

TARZ

42

j.

MEVCUT MALLARIN ELDEN ÇIKARILMASI

ZEN

46

ÜRÜN TEDAR‹⁄‹

14

a. V‹ZYON b. MAL‹ GÜÇ

k. PERAKENDE SATIfi YETK‹S‹ l.

YABANCI MAMÜL BULUNDURULMAMASI

9. TABLO: F‹RMA S‹STEMLER‹N‹N 48-49

KARfiILAfiTIRILMASI

m. 22 AYAR ÜRÜNLER‹N VE SARRAF‹YELER‹N AYAR GARANT‹S‹ n. REKLAM KATKI PAYI o. ÖDEMELERLE ‹LG‹L‹ DÖNÜfi SÜREC‹

5. FRANCHISE VEREN F‹RMA SEÇ‹M‹NDE D‹KKAT ED‹LMES‹ GERENLER

Haz›rlayan: Remzi Çelen

11

a. MARKA B‹L‹N‹L‹RL‹⁄‹, MARKA YATIRIMI b. KURUMSAL YAPI c. HEDEFE YÖNEL‹K MARKA KONUMLANDIRMA d. HEDEF K‹TLEYE YÖNEL‹K ÜRÜN ÇEfi‹D‹ e. SERMAYE GÜCÜ f.

REKABET STRATEJ‹S‹

g. ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹NDE YAPILANMA GÜCÜ

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi.

Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/‹stanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org

4

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


Girifl Franchising, son y›llarda kuyumculuk ve mücevherat sektöründe en çok tart›fl›lan ve hakk›nda en çok soru iflareti bulunan konulardan biri. Her ne kadar, sektörümüzde ilk uygulanmaya bafllad›¤› 1999 y›l›ndan beri sürekli elefltirilse de franchising art›k günümüzde sektörün dev firmalar› taraf›ndan da kabul görmüfl ve pek çok firma taraf›ndan da uygulanmaya bafllanm›fl çok önemli bir da¤›t›m kanal› durumunda.

Remzi Çelen Alt›n Dünyas› Yay›n Grubu Genel Yay›n Yönetmeni remzicelen@yayindunyasi.com

Asl›na bakarsan›z, franchising yaln›zca yeni bir da¤›t›m kanal› sistemi de de¤il. Franchising, Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nün markalaflma konusunda att›¤› ad›mlar›n da simgesi, üretim odakl›l›ktan pazarlama odakl› bir yap›ya geçiflimizin de göstergesi. Ayn› zamanda ürün, hizmet ve fiyatlar›n birbirinin ayn›s› oldu¤u, karl›l›klar›n çok düflük düzeylere ulaflt›¤› günümüz rekabet koflullar›nda, do¤ru uygulanabildi¤i taktirde karl›, istikrarl› ve sürdürülebilir büyümenin de formülü. Bu say›m›zda kuyumculuk sektöründe franchising konusunda merak edilen sorulara yan›t arad›k. Y›llar boyunca Türkiye’nin dörtbir yan›ndaki yüzlerce kuyumcu ile yapt›¤›m›z franchising konulu görüflmeler, akademik araflt›rmalar, franchise veren firma sahipleri ve yöneticileri ile yap›lan toplant›lar ve dünyadaki benzer uygulamalar›n incelenmesi ile detayl› bir “KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE FRANCHISING” dosyas› haz›rlad›k. Bu çal›flman›n, merak edilenlere ›fl›k tutmas›n› ve verece¤iniz yat›r›m kararlar›nda faydal› olmas›n› dilerim.

Remzi Çelen

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

5


Franchising

?

nedir

‹lk örne¤i ABD’de ortaya ç›kan franchising sistemi, bugün 60’tan fazla ifl kolunda uygulanmaktad›r. Türk Kuyumculuk Sektöründe ilk kez 1999 y›l›nda uygulanmaya bafllayan franchising sistemine dahil 300’den fazla kuyum ve mücevherat ma¤azas› bulunmaktad›r.

Franchising, iki taraf aras›nda süreklilik gösteren ve ticari iliflkiye dayanan bir anlaflmad›r. Franchising, bir iflletme sistemi çerçevesinde yap›lan sat›fl etkinliklerinde denenmifl, kendini ispat etmifl bir markan›n deste¤i ve güvencesi alt›nda ifl yapan, birbirinin benzeri firmalar›n mal ve hizmet da¤›l›m›na yönelik olarak belli bir bedel karfl›l›¤›nda söz konusu marka ve sistemin sahibi olan firma ile girmifl olduklar› ba¤›ms›z bir ticari iliflki türüdür.

6

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

Franchising iliflkisinde “Franchise Alan” taraf, hukuken ba¤›ms›z bir kiflili¤e sahiptir. Franchisor; ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmifl, kalitesi kan›tlanm›fl ve baflar›l› bir markaya, isme sahip ve bunlar›n sat›fl da¤›t›m veya iflletme hakk›n› belirli bir bedel karfl›l›¤› veren taraft›r. Franchisor, franchising sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur. Franchisee ise; do¤rudan veya dolayl› bir mal› bedel karfl›l›¤›nda Franchisor'un ticari ad›n›, markas›n›, know-how'›n›, ifl görme ve teknik yöntemlerini, sistemini ve di¤er s›nai ve/veya fikri mülkiye haklar›n› kullanma hak ve zorunlulu¤unu, taraflar aras›nda bu amaçla yap›lan yaz›l› Franchise Anlaflmas› süresi ve kapsam› içinde devaml› olarak alaca¤› ticari ve teknik destek ile üstlenir. K›sacas› Franchisor; Franchise veren, Franchisee ise Franchise alan olarak tan›mlan›r.


Kuyumculuk sektöründe franchising sisteminin geliflimi Türk kuyumculuk ve mücevherat sektöründe özellikle 1980 ve 2000 y›llar› aras›ndaki çift haneli büyümelerin kaydedildi¤i dönemde firmalar da¤›t›m kanallar›n› “çantac›l›k” olarak bilinen aktif sat›fl sistemi üzerine yap›land›rm›fllard›. Telebin fazla, üretimin k›s›tl› oldu¤u bu dönemde gerek perakendeciler ve gerekse üretici firmalar yüksek karl›l›k oranlar› ile faaliyetlerini sürdürmüfllerdi. Bir yandan perakende ma¤aza say›lar› artarken di¤er taraftan da üretici firma say›lar› artt›, üretim bant›n› geniflleten firmalar sanayici s›n›f›na terfi ettiler. Bu dönemde bünyesinde yüzlerce kifliye istihdam yaratan Alt›nbafl, Atasay, Arpafl gibi sektörün dev firmalar›n›n temelleri at›ld›. Talep sabit kal›r ve hatta belirli periyodlarla yaflanan ekonomik krizlerin ve di¤er faktörlerin de etkisi ile gerilerken sektörün arz cephesi büyümeye devam etti. 90’l› y›llar›n sonuna gelindi¤inde arz›n talepten fazla oldu¤u bir pazar profili ortaya ç›kt›. Bu dönemden sonra sektöre birbirinin ayn›s› olan ürünler, sürekli düflen iflçilikler, azalan karl›l›k ve karlar, istihdam düflüflü, yükselen maliyetler damgas›n› vurmaFranchising ya bafllad›.

giriflimciler de uluslarars› standartlarda ma¤azac›l›k uygulamalar›na al›flmaya bafllad›lar. Geçifl döneminde sisteme ayak uyduramay›p eski sisteme dönen kuyumcular da oldu. Zamanla sistem gerek nihai tüketiciler ve gerekse kuyumcular taraf›ndan kabul görmeye bafllad›. Sistemin gereklerini yerine getiren ma¤azalar, bölgelerinde belli bir rekabet üstünlü¤üne sahip olmaya bafllay›p, rakiplerinden farkl› bir konuma ulafl›nca, franchising sisteminin ayaklar› daha sa¤lam bir flekilde yere basmaya bafllad›. Organize perakendecili¤in geliflmesi ve al›flverifl merkezleri say›s›n›n h›zla artmas› kuyumculuk sektöründe franchising sisteminin h›zl› bir büyüme evresi yaflamas›na sebep oldu. Hemen hemen aç›lan her AVM’de bir ya da daha fazla franchise mücevher ma¤azas› aç›lmaya baflland›. Bu dönemde daha da güçlenen franchise veren firmalar, önceki dönemdeki mevcut koflullarda yapamad›klar› revizyonlar› bu dönemde yapabildiler. Uygun olmayan firmalar›n sistemden ayr›lmas› ile birlikte daha profesyonel ve hedeflenen noktaya yak›n sistemler ortaya ç›kmaya bafllad›. uluslararas›

sistemi standartlar›nda profesyonel ma¤azac›l›¤›n geliflmesinde öncü bir rol oynad›. Öyle ki bu de¤iflim ma¤azalar›n vitrinlerine de yans›d›.

Sektörün karakteristik da¤›t›m kanal› olan “çantac›l›k” sistemi bu koflullar alt›nda karl› bir flekilde sürdürülemeyince baflta büyük firmalar olmak üzere pek çok firma bu sistemden kademeli olarak uzaklaflt›. Bu dönemin sonunda oluflan mevcut flartlarda karl›, istikrarl› ve sürdürülebilir büyüme imkanlar› ortadan kalk›nca baflta Alt›nbafl ve Atasay olmak üzere sektörün dev firmalar›, temelinde uluslararas› standartlarda profesyonel ma¤azac›l›k anlay›fl› bulunan franchising sistemine geçme karar› ald›lar.

Alt›nbafl’›n 1999 y›l›nda açt›¤› standart tipteki ilk ma¤aza ile Türk kuyumculuk sektörü franchising sistemine ilk ad›m›n› atm›fl oldu. Firma bu tarihten sonra kademeli olarak franchising sistemine geçifl sürecini h›zland›rd›. Atasay 2002 y›l›n›n mart ay›nda yapt›¤› aç›klama ile franchising sistemine geçti¤ini duyurdu. ‹lk y›llar bir yandan ma¤aza say›lar› h›zla artarken di¤er yandan da geçifl sürecinin s›k›nt›lar›n›n yafland›¤› bir dönem oldu. Sistem, franchise verenler taraf›ndan sürekli gelifltirilirken, semt kuyumculu¤una al›flm›fl olan

2006 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde Alt›nbafl ve Atasay’›n franchising sistemindeki ma¤aza say›s› 230’un üzerine ç›kt›. Bu iki firman›n zorlu geçifl dönemini geride b›rakmas› ve franchising sisteminin do¤rulu¤unun onaylanmas›n›n ard›ndan sektörün di¤er firmalar› da franchising sistemine geçtiler. Favori, Gülaylar, Stork’s, Assos, Jival, Arifl, Zen, Damra, Roberto Bravo, Pera ve Koçak da franchise ma¤azalar açmaya bafllad›lar. Sezgin Silver So Chic ve ‹pekyoku da Sette markalar› ile gümüfl ürün kategorisinde bu sistemin öncüleri oldular. Günümüze gelindi¤inde franchising zorlu evrelerden geçerek do¤rulu¤u test edilmifl bir sistem olarak karfl›m›zda duruyor. Bu sisteme dahil ma¤aza say›s›n›n 300’ü geçmesi ve sektörün di¤er büyük firmalar›n›n da bu sistemi uygulamaya bafllamas› bunun en önemli göstergesi. 3 sene önce 1 ma¤azas› olan bir giriflimcinin ayn› marka ile 5 ma¤aza daha açmas›, kuyumcular›n baz› al›flverifl merkezlerinde franchisee olabilmek için yar›fl içinde olmalar› da franchising sisteminin ne derecede benimsenmifl oldu¤unun di¤er önemli göstergeleri. fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

7


Baflar›ya giden yol franchisingden geçer Bir pazarlama ve da¤›t›m sistemi olan franchising, yönetim ve organizasyon hatalar›ndan kaynaklanan baflar›s›zl›k olas›l›klar›n› bertaraf eden etkili bir mekanizma olarak karfl›m›za ç›k›yor. Türkiye’yi franchising ile önce yabanc› flirketler tan›flt›rm›fl olmas›na ra¤men, yerli flirketler sat›fl ve hizmet a¤lar›n› geniflletmenin en güvenli yolu olarak, bu sistemi benimsiyorlar. Bu noktada UFRAD Genel Baflkan› Dr.Mustafa Ayd›n da, teknolojinin h›zl› geliflmesine paralel olarak daha da geliflen bu etkin sistemin avantajlar›n›n alt›n› çizerek franchisor – franchisee iliflkisine aç›kl›k getiriyor. Dr.Mustafa Ayd›n UFRAD (Ulusal Franchising Derne¤i) Genel Baflkan›

Yeterli sermayeye sahip bir giriflimcinin s›f›rdan bir marka yaratarak kuyumculuk sektörüne girmesi ile “Franchising”i tercih etmesi aras›nda karars›z kald›¤› noktada nas›l bir yol izlemesi ak›ll›ca olur? “Franchising”in avantajlar›n› s›ralar m›s›n›z? Franchising sisteminin giriflimciler yani franchisee aç›s›ndan pek çok avantaj› bulunuyor. Öncelikle giriflimcinin yaln›zl›¤›n› ortadan kald›rarak, kendi iflini kurman›n getirdi¤i riskleri azalt›yor. Daha önce denenmifl, baflar›s› kan›tlanm›fl ve tan›nm›fl bir marka ile birlikte, iflletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanman›z mümkün oluyor. Böylece tecrübesizli¤in getirece¤i zararlar minimize edilir. Piyasada tan›nm›fl ve yerleflmifl bir firman›n ismi ile ifle bafllamak, yat›r›mc› için s›f›rdan bafllamaktan daha kolay ve avantajl› olmaktad›r. Francisor, marka, iflletme ve isim hakk› yan›nda franchisee’ye, e¤itim, reklam, tan›t›m, malzeme, promosyon gibi konularda da destek sa¤lamaktad›r. Dünya piyasalar›ndaki yo¤un rekabet gözönüne al›nd›¤›nda, bu sistem ile yat›r›m yapmak, yat›r›mc›lar için daha kolay ve risksiz olmaktad›r. Franchisee tan›nm›fl bir marka, isim ya da iflletme hakk›n› al›rken, ek olarak ulusal ve uluslararas› bir standard› da elde etmektedir. Ülke ekonomisi aç›s›ndan franchising sisteminin avantaj›, sistem sayesinde ülkeye yeni ürün ve hizmetler yan›nda yeni teknolojiler ve ifl organizasyonlar›n›n gelmesidir. Yat›r›mc› franchisor'un flöhretinden yararlanmakta, böylece avantaj elde etmektedir.Yeni ifl alanlar›n›n aç›lmas›, istihdam alanlar›n›n yarat›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Bu da ülke ekonomisi için önemli bir avantaj olmaktad›r.

Firmalar›n da bu sisteme geçmeye bafllamalar› ve daha bir çok büyük firman›n franchise sistemine geçifl haz›rl›¤› yap›yor olmalar›; bu sistemin önümüzdeki dönemlerde bask›n da¤›t›m sistemi olaca¤›n› gösteriyor.

Kuyumculuk sektöründeki franchising potansiyeli hakk›nda neler düflünüyorsunuz? Tak› üreticileri marka oluflturma konusunda franchise yönteminin son derece önemli ve gerekli bir ad›m oldu¤unu konusunda birlefliyor. Bu çabalar ile tüketicide marka bilincinin geliflmesinin yan› s›ra, ürünlerin koleksiyona dönüflmesi, ürünlerin markalar›na göre karakterlerinin farkl›laflmas› giriflimciler aç›s›ndan da iyi bir yat›r›m arac› oluyor. Kuyumculuk sektörünün önemli markalar› franchising sistemini oluflturarak markalar›n› yeni giriflimcilerle yeni pazarlara tafl›maya bafllad›. Franchise sistemi ile ma¤aza say›lar›n› art›rmay› hedefleyen firmalar, markalar›n›n bilinirli¤ini de art›rmay› hedefliyor. Firmalar›n da bu sisteme geçmeye bafllamalar› ve daha bir çok büyük firman›n franchise sistemine geçifl haz›rl›¤› yap›yor olmalar›; bu sistemin önümüzdeki dönemlerde bask›n da¤›t›m sistemi olaca¤›n› gösteriyor.

Her 100 franchise iflletmesinden sadece 5`inin baflar›s›z oluyor. Franchising d›fl› ba¤›ms›z iflletilen iflletmelerin % 65’ i 5 y›l içerisinde kapan›yorlar.

8

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

Türkiye’de franchising pazar›n›n ulaflt›¤› tahmini büyüklük 35 milyar dolar.

Türkiye’de 2000 y›l›nda 150 marka franchise verirken, bugün bu rakam 800’e ulaflm›fl durumda. Ülkemizde bugün franchising sistemiyle çal›san 15 sektör var.


Franchising sisteminin

genel esaslar›

Franchising, sözleşmeden lokasyonun belirlenmesine, teminat koşullarından yıllık kota uygulamalarına, ürün tedariğinden reklam çalışmalarına, dekorasyon standartlarından kayıt altyapısına kadar pek çok faktörün detaylı bir şekilde ele alınmasını gerektiren bir sistem. Franchising sisteminin olmazsa olmaz başlıklarını sizin için araştırdık. a. FRANCHISING SÖZLEfiMES‹

d. MA⁄AZA YER‹N‹N TESP‹T‹

Franchise veren ile franchise alan aras›ndaki ticari iliflkinin tamam› sözleflme ile belirlenir. Sözleflme ile tespit edilmemifl bir franchising iliflkisinden sözetmek mümkün de¤ildir. Sözleflmeler genellikle 5 y›ll›k süre için yap›l›r. Sa¤l›kl› haz›rlanm›fl bir sözleflme franchising sisteminin temel unsurudur. Sistemin temel esaslar› bafll›¤›nda inceledi¤imiz bütün maddeler franchising sözleflmesinde kesin bir flekilde ifade edilir.

Do¤ru bölgede aç›lmam›fl bir ma¤aza, sistemin di¤er unsurlar› ne kadar mükemmel uygulan›rsa uygulans›n hedeflenen karl›l›¤a sahip bir yat›r›m olmayacakt›r. ‹fl ortakl›¤› yapmay› planlad›¤›n›z franchisor’un marka konumland›rmas›, ürün çeflidi, fiyatlama politikas› vb. özellikleri, sizin ma¤aza açmay›

b. TEM‹NAT Franchisor firma, sistemin ifllerli¤ini garanti alt›na almak, denetim sistemini etkinlefltirmek ve ifl ortak›l›¤› süresince ortaya ç›kacak cari hesap bakiyelerinin karfl›l›¤› olarak teminat talep eder. Bu teminat›n flekli sistemin ilk uygulanmaya baflland›¤› y›llarda senet iken, son zamanlarda franchisor firmalar banka teminat mektubu talep etmektedirler. Franchisor firmalar ortaya ç›kabilecek sorunlar› karfl›l›kl› güven temeline dayal› iliflkilerle çözme yoluna giderler. Bugüne kadar banka teminat mektubunun kullan›lmas› yoluna gidilerek çözülmüfl bir franchising iliflkisi örne¤i yoktur. Teminat senedi, banka teminat mektubu ve gayrimenkul ipote¤i en çok tercih edilen teminat yöntemleridir.

c. ROYALTY / ‹S‹M BEDEL‹ Dünyadaki franchising uygulamalar›n›n en önemli unsurlar›ndan biridir. Franchise veren firma isim hakk› olarak belli bir ücret ya da sat›fltan pay talep eder. Sektörümüzde royalty ya da franchisee fee gibi uygulamalar yoktur. Sistemin geliflmesi ile birlikte önümüzdeki y›llarda özellikle belirli lokasyonlardaki ma¤azalar için talep edilmesi sözkonusu olabilir. Royalty bedeli, 6 y›l önce yaln›zca bir firma taraf›ndan sisteme ilk geçifl döneminde talep edilmifl, fakat talep edilen bu bedelin franchisee olma talebini olumsuz etkilemesi ile bu madde iptal edilmifltir. Dünyadaki franchising uygulamalar›nda royalty, franchise veren firman›n gelirleri aras›nda önemli bir paya sahiptir.

planlad›¤›n›z bölgedeki talebin yap›s›na uygun olmal›d›r. Aksi taktirde yap›lacak ifl ortakl›¤›n›n getirileri beklenenden düflük olacakt›r. Franchising sisteminde ortaya ç›kan memnuniyetsizliklerin çok önemli bir oran› do¤ru olmayan lokasyon tercihleridir. Ma¤aza yeri ile ilgili talep franchisor taraf›ndan de¤erlendirilir. Talebin yap›s›, müflteri profili, nüfus yo¤unlu¤u, ma¤azan›n konumu, güvenli¤i, binan›n fiziki flartlar›, ma¤azan›n büyüklü¤ü, vitrin cephesi vb. kriterler de¤erlendirildikten sonra karar verilir. Franchisor firmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u en az 50 m2 büyüklük ve en az 4-5 metre vitrin cephesi gibi kriterleri talep ederler.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

9


Sistemde ma¤aza dekorasyon giderleri franchise alan taraf›ndan karfl›lan›r. Mimari çizimler franchise veren taraf›ndan belirlenen mimar taraf›ndan haz›rlan›r. Bir ma¤azan›n m2 dekorasyon maliyeti normal flartlarda 1.000 – 1.800 USD aras›ndad›r. e. DEKORASYONUN YAPTIRILMASI Sistemde ma¤aza dekorasyonlar› standartt›r. Baz› firmalar ma¤azan›n bulundu¤u lokasyona ve semte göre alternatif standart dekorasyona sahip ma¤aza formatlar› da gelifltirmifllerdir. Örne¤in bir markan›n Akmerkez ma¤azas› ile Kütahya’n›n Tavflanl› ilçesinde bulunan ma¤aza tipleri farkl›l›k gösterebilir. Asl›nda bu durum franchising sisteminin temel prensipleri ile her ne kadar uyumlu olmasa da baflar›l› ticari sonuçlar do¤urabilmektedir. Ma¤aza dekorasyon tipleri 2’den fazla olmamal›d›r. Sistemde ma¤aza dekorasyon giderleri franchise alan taraf›ndan karfl›lan›r. Mimari çizimler franchise veren taraf›ndan belirlenen mimar taraf›ndan haz›rlan›r. Bir ma¤azan›n m2 dekorasyon maliyeti normal flartlarda 1.000 – 1.800 USD aras›ndad›r. Ma¤azan›n franchise alan›n mülkiyetinde olmas› tercih edilir. E¤er ma¤aza kira ise, kira sözleflmesi en az 3 y›ll›k ya da en az franchising sözleflmesi süresi kadar olmal›d›r.

f. ÜRÜN TEDAR‹⁄‹ Franchising sisteminde ürün servisi ve sat›fl› merkez showroom’larda yap›l›r. Ma¤azalara servis yapan aktif pazarlama ekipleri yoktur. Franchisee’ler genelde ‹stanbul’da bulunan merkez showroomlar› ziyaret ederek tüm ürünleri görebilir ve ihtiyaç duyduklar›n› sat›n al›rlar. ‹nternetin hemen hemen her ma¤azada kullan›lmaya bafllamas› ile birlikte internet üzerinden siparifl sistemi de h›zla yayg›nlaflmaktad›r. Bu sayede franchisee ma¤azas›ndan ayr›lmadan, günün 24 saati diledi¤i ürünlerin sipariflini internet üzerinden geçebilir.

10

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

g. YILLIK KOTA UYGULAMASI Franchisor firma aktif pazarlama döneminde bir bölgede birden fazla ma¤aza ile çal›flm›fl olabilir. Ancak franchising sistemi ile birlikte, franchise ma¤azadan baflka bir kuyumcuya ürün sat›fl› yapmas› sözkonusu de¤ildir. Franchisor, o bölgede elde etti¤i toplam geliri gözard› ederek yaln›zca bir kuyumcu ile ifl ortakl›¤› yapar ve bölgede franchising öncesi dönemde elde etti¤i geliri yaln›zca bir ma¤azadan elde etmeyi hedefler. Bu yüzden sözleflmenin imzalanmas› s›ras›nda belli bir kota alt limiti belirler ve ma¤azan›n bu hedefe ulaflmas›n› ister. Bu yüzden o bölgede baflka ma¤azaya ürün satmaz.

h. BÖLGE KONTENJANI E¤er bir ma¤aza, franchisorun o bölgeden elde etmeyi planlad›¤› geliri yaratmada yeterli olmayacaksa, franchisor o bölgede birden fazla ma¤aza açmay› talep edebilir. Örne¤in; Afyon için yaln›zca bir ma¤aza kontenjan› ayr›lm›flken Çorum için bu say› 2 ve daha


fazla olabilir. Bölgede aç›lacak ma¤aza say›s› franchising sözleflmesinde kesinlikle tespit edilmelidir.

i. ‹ADE UYGULAMASI

sistemine ve bu ürünlerin mevcudiyetine imkan verecek stok gücüne sahip olmas›d›r. Özellikle sistemin ilk y›llar›nda yaflanan bu problem sonraki y›llarda büyük ölçüde çözülmüfltür.

Franchising sisteminde de franchisor firmalar, ifl orta¤› franchiseelerin baflar›s›n› artt›rmak için çeflitli uygulamalarda bulunurlar. Bunlardan birisi de sat›fl› zor olan ürünlerin belli bir oran›n›n iadesi fleklindedir. ‹ade oran› da sözleflmede karfl›l›kl› olarak anlafl›larak tespit edilmesi gereken bir konudur.

Bununla birlikte baz› ürün gruplar›n› franchisor stoklar›ndan temin etmek mümkün de¤ildir. Örne¤in; 22 ayar tel bilezik hiç bir zaman franchisor stoklar›nda bulunmaz, hatta baz› ma¤azalarda bulundurulmas›na dahi izin verilmez.

j. MEVCUT MALLARIN ELDEN ÇIKARILMASI Ma¤azalar, yeni aç›larak ya da mevcut ma¤azan›n dekorasyonunun de¤ifltirilmesi fleklinde franchising sistemine dahil olurlar. Yeni aç›lan ma¤azan›n çeflidinin tamam› merkez showroom’dan temin edilir. Ancak halihaz›rda çal›flan ve stoklar› olan bir ma¤azan›n franchisee olmadan önce mutlaka eski dönemden kalan yabanc› firmalara ait olan ürünleri elden ç›karmas› gerekir. Bunun için karfl›l›kl› olarak anlafl›larak, eski ürünlerin elden ç›kart›lmas› ile ilgili bir takvim ve yöntem belirlenir. Bir markan›n alt›nda baflka bir firma ürünlerinin sat›lmas› mümkün de¤ildir.

k. PERAKENDE SATIfi YETK‹S‹ Franchisee firman›n ürünlerini toptan olarak baflka firmalara satmas› ya da kendisine ait di¤er perakende ma¤aza ya da ma¤azalarda nihai tüketicilere sunmas› sözkonusu de¤ilidir. Franchisor’un ürünleri yaln›zca franchise ma¤azalarda ve belirlenen kalite standartlar›nda nihai tüketicilere sunulabilir.

l.YABANCI MAMÜL BULUNDURULMAMASI Franchising sisteminde en önemli unsurlardan birisi de franchisor firman›n her bölgenin talebine uygun ürünlerin teminini mümkün k›lacak tedarik zinciri yönetim

Baz› franchise ma¤azalar›n çeflidin azl›¤› ya da fiyatlar›n yüksekli¤i gibi gerekçelerle yabanc› ürün satt›¤› dönemler olmufltur. Franchisor taraf›ndan kötü niyetli olarak de¤erlendirilen buna benzer durumlarda sözleflme fesihlerinin yafland›¤› da gözlenmifltir. ‹fl ortakl›¤› karar› verilmeden önce franchisee aday› firman›n de¤erlendirme yapmas› gereken en önemli faktörlerden birisi de franchisor firman›n ürün çeflidinin o bölgenin talebine uygunlu¤udur. Kald› ki franchise veren firma da bölgenin talep etti¤i ürün grubunun uygunlu¤unu de¤erlendirdikten sonra ma¤aza aç›l›fl talebini olumlu yan›tlar. Aksi taktirde sa¤l›kl› bir ticaret sözkonusu olmayacakt›r.

m. 22 AYAR ÜRÜNLER‹N VE SARRAF‹YELER‹N AYAR GARANT‹S‹ Franchisee firma ayar garantisi olmas› koflulu ile bölge talebi müsait ise 22 ayar tel bilezik ve sarrafiye satabilir. Her ne kadar bu franchisor taraf›ndan tercih edilen bir durum olmasa da bölgenin yap›s›na göre buna göz yumuldu¤u durumlar da olur.

n. REKLAM KATKI PAYI Franchisor sistemi kurar ve yönetir. Sistemin gider ve yat›r›mlar›n› da sistemin gelirlerinden karfl›lar. Bunu franchisee ma¤azalar ad›na yapar. Baz› firmalar reklam giderlerinin bir bölümünü franchisee firmalardan talep eder. Franchisee firmalar›n reklam giderlerini karfl›lama oranlar› sattt›klar› (baflka bir deyiflle sat›n ald›klar›) ürün miktar› ile orant›l›d›r. Franchisor firmalar›n bir k›sm› sat›n al›nan ürünün belli bir oran› kadar (%3-5 gibi) reklam katk› pay› mahsup ederler. Burada temel amaç firmalar›n reklamlardan faydalanma oranlar›na göre reklam gider yükünü tafl›malar›d›r. Çok satan firma çok, az satan firma da az reklam giderine katlan›r.

o. ÖDEMELERLE ‹LG‹L‹ DÖNÜfi SÜREC‹ Bakiye dönüfl süreleri sözleflmede belirlenir. (45 günde hesap kapatmak gibi) Ancak bu süre mevsime ve konjonktüre göre esneklik gösterebilir. Franchisor firmalar›n bir k›sm› bakiye dönüfl sürelerini k›saltmak için peflin ödeme indirimi ya da sene sonunda iflçilik iadesi uygulamas›na gidebilirler. P›rlanta ve alt›n ürün gruplar›n›n ödeme süreleri farkl›l›k gösterir.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

11


Franchise veren

firma seçimi Franchisee olmay› planlayan giriflimcinin, franchisor seçiminde dikkat etmesi gereken bir tak›m kriterler vard›r. Franchisor firman›n afla¤›da s›ralanan kriterleri karfl›lama düzeyi ortaya ç›kacak ifl ortakl›¤›n›n baflar›s›n› belirleyecektir. Giriflimcilerin franchising konusunda karar vermeden önce, ifl ortakl›¤› yapmay› planlad›¤› marka ile ilgili olarak afla¤›daki konularda detayl› inceleme yapmas› çok önemlidir.

A. MARKA B‹L‹N‹L‹RL‹⁄‹, MARKA YATIRIMI Franchising sisteminde baflar›y› etkileyen en önemli faktör marka bilinirli¤idir. Belli bir marka bilinirli¤ine ulaflmam›fl firman›n hedeflere ulaflmas› oldukça zordur. Marka bilinirli¤i, nihai tüketici talebinin franchise ma¤azalara yönlendirilmesi için ön kofluldur denilebilir. Bir franchise veren firman›n ürün çeflidi, fiyatlar›, kurumsal yap›s›, sermaye gücü ne kadar olumlu olursa olsun, markalaflma konusunda belli bir düzeyin alt›nda ise hedeflere ulaflma konusunda da o kadar zorluklarla karfl›laflacakt›r. Marka bilinilirli¤i ile ilgili en sa¤l›kl› veriler Sibermetrik Research firmas›n›n yapt›¤› “Mücevher Omnibus Araflt›rmas›”ndan temin edilebilir. Örne¤in; bu araflt›rman›n 2008 sonu verilerinde ilk akla gelen marka %19.8 ile Alt›nbafl ve sonras›nda da %16.9 ile Atasay’d›r.

B. KURUMSAL YAPI Franchisor sistemi kurar ve yönetir. Franchisor sistemin merkezidir. Merkez ne kadar kurumsal bir yap›ya sahip olursa, sistemin ifl ortaklar› olarak tan›mlanan franchiseelerin baflar› flans› o kadar yüksek olur. Franchisor firma, yönetim, üretim, pazarlama, halkla iliflkiler, insan kaynaklar›, muhasebe, finansman, ar-ge, bilgi ifllem gibi, profesyonel bir yap›da olmas› gereken iflletme fonksiyonlar›na sahip olmal›, bu fonksiyonlar›n kendi içlerindeki, birbirleri aras›ndaki ve hizmet verdikleri perakende ma¤azalar aras›ndaki ifl ak›fllar› detayl› olarak belirlenmeli ve bunlar “Kurum Çal›flma Kitaplar›”nda yaz›l› hale getirmelidir. Gereken kurumsall›k düzeyine ulaflmam›fl bir franchisorun, franchisee ifl ortaklar›na ve nihai tüketicilere sa¤l›kl› hizmet üretebilmesi mümkün de¤ildir. Franchising sisteminin en önemli avantajlar›ndan birisi de franchise alan firman›n, kendi imkanlar› ile istihdam edemeyece¤i pazarlama, halkla iliflkiler, bilgi ifllem, finansman, hukuk ve benzeri konulardaki profesyonellerden ücretsiz faydalanabiliyor olmas›d›r. Sistemde, örne¤in bir halkla iliflkiler departman› tek tek her ma¤azan›n halkla iliflkiler ile ilgili çal›flmalar›n› takip eder ve sonuçland›r›r. Baflka bir deyiflle bu departmanlar›n personeli, perakende ma¤azan›n çal›flanlar›d›r. Bu yüzden, franchisee adaylar›n›n, franchisor marka seçerken firmalar›n kurumsal yap›lar› ile ilgili detayl› bir de¤erlendirme yapmas› gerekir.

C. HEDEFE YÖNEL‹K MARKA KONUMLANDIRMA Markalar›n hitap etti¤i hedef müflteri kitlesi, sizin ma¤aza açmay› planlad›¤›n›z bölgedeki müflteri profili ile uyufluyor olmal›d›r. Ma¤azan›z, her ne kadar gelir seviyesi yüksek olan bir bölgede olsa bile e¤er müflterilerinizin büyük bir ço¤unlu¤u kuyumu zeraftlerini tamamlayan bir unsur de¤il de yat›r›m arac› olarak alg›layan bir profil ise baflar› flans›n›z o derecede düflük olabilir.

12

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


Giriflimci için bu noktada uygulanabilecek en sa¤l›kl› strateji iktisat biliminde “Tobin ve Show’un Portföy Dengesi Yaklafl›m›” olarak tan›mlanan, “Yumurtalar› Farkl› Sepetlere Koymak” olmal›d›r. Finansal gücü yeterli olan giriflimciler bir ma¤azalar›nda klasik anlamda kuyumculuk yap›p 22 ayar tel bilezik ve sarrafiye (ya da bölgelerine uygun ürün) de satarken baflka bir marka alt›nda franchise ma¤aza aç›p marka duyarl›l›¤› yüksek olan müflteri kitlesine hitap etmekte, bu flekilde ticari risklerini minimuma indirebilmektedirler. Bu bafll›k alt›nda de¤erlendirilmesi gereken di¤er bir konu da lokasyondaki müflteri profilinin, ilgili markan›n hedef müflteri profilinin üzerinde olmas›d›r. Niflantafl› ve Ba¤dat Caddesi gibi lokasyonlarda çok baflar›l› franchising uygulamalar›n›n olamamas›, A ve A+ müflteri kitlesinin, B+ ve B profillerini hedefleyen markalar› tercih etmemeleri flekilde aç›klanabilir. Yukar›da aç›klad›¤›m›z sebeplerden dolay› lokasyon ile marka konumland›rma stratejileri birbirlerine paralellik göstermelidir ki baflar›l› franchising uygulamalar› ortaya ç›kabilsin. Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. “Benim bölgemdeki müflterilerin çok önemli bir k›sm› alt›n› yat›r›m arac› olarak görür ve genelde 22 ayar tel bilezik ya da düflük iflçilikli ürünleri tercih eder. Onlar için marka önemli de¤ildir. Bu yüzden bu bölgede bir marka ile iflbirli¤i yapmak do¤ru de¤il.” diye düflünmek her zaman do¤ru olmayabilir. Bu özellikteki bölgelerde aç›l›p da baflar›l› olabilmifl pek çok franchise ma¤aza örne¤i vard›r. Bu durum flu flekilde aç›klanabilir. Varsayal›m ki bölgede 100 nihai tüketici ve 100 de kuyumcu ma¤azas› olsun. Bu durumda 1 ma¤aza bafl›na 1 müflteri düfler. Bu müflteri kitlesinin sadece %10’u markal› alt›n ve mücevher talep eden, %90’› da alt›nda marka duyarl›l›¤› olmayan kiflilerden olufluyor olsun. Bölgedeki ma¤azalar›n hemen hemen tamam› çok do¤ru ve mant›k› bir kararla %90’l›k müflteri kitlesine uygun marka (tedarikçi) ve ürün çeflidi tercih eder hatta ma¤aza dekorasyonunu dahi buna göre belirlerler. Bu durumda 100 ma¤aza toplam 90 müflteriye hizmet verir. Yani ortalama ma¤aza bafl›na 1 kifliden daha az müflteri düfler. E¤er bir giriflimci ç›kar da, do¤ru marka ile çal›fl›r ve do¤ru ürün seçimi yaparsa, geriye kalan marka duyarl›l›¤› olan 10 müflteriye hizmet verebilir. Geriye kalan 99 ma¤aza, düflük kar marjlar› ile birbirleri ile rekabet ederken, tek ma¤aza di¤erlerinden 10 kat daha fazla müflteriye daha yüksek kar marjlar› ile hitap edebilir. Kald› ki, yap›lan araflt›rmalar markal› tak›lara olan nihai tüketici talebinin her geçen gün artt›¤›n› göstermektedir. Yani, bugün 100 müflteriden 10’una hitap eden franchisee, 5 y›l sonra 15, 10 sene sonra da 25 müflteriye hitap edebiliyor olabilecektir.

D. HEDEF K‹TLEYE YÖNEL‹K ÜRÜN ÇEfi‹D‹ “Hedef kitleye yönelik ürün seçimi”, “hedef kitleye yönelik marka konumland›rma” bafll›¤›nda yap›lan de¤erlendirmelerle paralellik gösterir. Müflteri profillerine göre ürün tercihleri de¤iflir. Franchisee aday› olan firma, ma¤aza açmay› planlad›¤› bölgedeki müflterilerin ürün taleplerini iyi analiz etmeli ve ifl birli¤i yapmay› planlad›¤› markan›n ürün çeflidini bu gözle de¤erlendirmellidir. Franchise veren firma (marka konumland›rmas›na göre) mümkün oldu¤unca genifl kitleye hitap edebilecek, 3 ct. tek tafl p›rlantal› yüzükten, elifli alyansa, tafll› dü¤ün setinden charm bilekliklere kadar genifl bir ürün çeflidine sahip olmal›d›r. E¤er bir marka yaln›zca çok dar biri ürün grubunda uzmanlaflm›flsa (Örne¤in; ithal fantazi 14 ayar) ürün tedari¤i konusunda problem yaflanmas› kaç›n›lmazd›r.

Finansal gücü yeterli olan giriflimciler bir ma¤azalar›nda klasik anlamda kuyumculuk yap›p 22 ayar tel bilezik ve sarrafiye (ya da bölgelerine uygun ürün) de satarken baflka bir marka alt›nda franchise ma¤aza aç›p marka duyarl›l›¤› yüksek olan müflteri kitlesine hitap etmekte, bu flekilde ticari risklerini minimuma indirebilmektedirler. fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

13


Bu yüzden örne¤in, yaln›zca p›rlanta konusunda uzmanlaflm›fl baz› firmalar alt›n ürün grubu tedari¤i de yapmaya ya da franchise ma¤azalar›n› anlaflmal› olduklar› “alt›nc›” stratejik partner olduklar› firmalara yönlendirmeye bafllam›fllard›r.

E SERMAYE GÜCÜ Franchising, baflar›l› olabilmek için çok yüksek bütçelere ihtiyaç duyan bir sistemdir. Örne¤in yaln›zca reklam harcamalar› için dahi milyonlarca dolarl›k yat›r›mlar yap›ld›¤› gözlemlenmektedir. Kurulan profesyonel sistemler kendi alan›nda profesyonel çok say›da e¤itimli ve tecrübeli iflgücü istihdam›n› gerektirir. Konusunda profesyonel iflgücü istihdam› oldukça yüksek bir gider kalemidir. Franchise ma¤aza oldukça genifl bir ürün grubundan çeflit yapmak ister. P›rlantal› ve alt›n ürün grubundan zengin bir çeflit bulundurmak çok yüksek bir stok seviyesini gerektirir. Ma¤azalar cari hesap bakiyesi konusunda ne kadar esnek olabilirlerse memnuniyet düzeyleri de o kadar artar.Rotatif müflteri bakiyeleri zaman zaman oldukça yüksek rakamlara ulaflabilir. Bu derecede yüksek cari hesap bakiyelerini tafl›yabilmek çok kolay de¤ildir. Bu ve benzeri pek çok ayr›nt› çok yüksek bir finansal

güce ihtiyaç duyar. Franchise veren firman›n finansal gücü ne kadar yüksek ise sistemin baflar›l› olma flans› da o kadar yüksek olur.

F. REKABET STRATEJ‹S‹ Franchising sisteminin, franchise alan ma¤azalara sa¤lad›¤› en önemli avantajlardan biri de semtteki mevut y›k›c› rekabetten s›yr›larak bölgede rekabet üstünlü¤üne sahip olmakt›r. Ancak günümüzde franchising sistemi uygulayan firmalar›n say›s›n›n artmas› ile birlikte rekabet stratejileri çok daha önemli hale gelmifltir. Franchise veren firman›n pazarlama yöneticilerinin bu konuda baflar›l› insanlardan oluflmalar› son derece önemlidir. Piyasa, müflteri talepleri ve rakipler yak›ndan takip edilmeli, do¤ru stratejiler ile hedefe yönelik k›sa, orta ve uzun vadeli planlar oluflturulmal›d›r. Franchising sisteminde franchise ma¤azalar, ço¤u zaman merkez taraf›ndan oluflturulan esaslara ve stratejilere göre hareket etmek zorundad›rlar. Merkezin belirledi¤i stratejiler, ma¤azalar›n baflar›s›n› da do¤rudan etkileyebilecektir.

G. ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹NDE YAPILANMA GÜCÜ Franchising sisteminde en önemli faktörlerden birisi de al›flverifl merkezlerinde yap›lanmad›r. Her ne kadar son zamanlarda çok fazla elefltirilse de al›flverifl merkezlerinde aç›lan mücevher ma¤azas› say›s› her geçen gün artmaktad›r. Kuyumculuk sektöründe franchising sistemi uygulayan firmalar›n say›s›n›n artmas› ile birlikte al›flverifl merkezlerinde yer kiralamak da o derecede zorlaflm›flt›r. Organize perakendecilikte kiralama yapan ECE Türkiye, Jones Lang Lasalle (Eski Alkafl), Multi Turk Mall, Cefic gibi say›l› firma vard›r. Bu firmalar her AVM’de s›n›rl› say›da kuyumcu ma¤azas› kontenjan› ay›r›rlar. E¤er AVM projesi do¤ru bir proje ise ço¤u zaman kontanjan›n 2 ya da 3 kat› firma kiralama talebinde bulunur. Yukar›da sayd›¤›m›z bu firmalar da genellikle uzun süreli çal›flt›klar› ve ma¤aza karmalar›na (shop mix) katk›da bulunacak marka bilinirli¤i yüksek markalar› tercih ederler. Bu firmalar AVM’de daha iyi yerleri daha düflük bedellerle kiralayabilirler. Bu yüzden franchisee aday› olanlar›n AVM’lerde güçlü olan firmalar› tercih etmeleri do¤ru olacakt›r. AVM’lerin geneline bakt›¤›m›zda belli bafll› firmalar›n en do¤ru yerleri en do¤ru fiyatlara kiralad›klar›n› görürüz. Bunun sebebi bu firmalar ile kiralama firmalar›n›n uzun süreli iflbirlikleridir. Bir süre sonra AVM’lerde yer alan markalar standartlaflacak ve bunlar›n aralar›na di¤er kuyumcu ve mücevherci firmalar›n girmesi gün geçtikçe zorlaflacakt›r.

14

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


Franchisee seçimini etkileyen faktörler Özellikle son y›llarda franchise ma¤aza açma talebinin artmas› ile birlikte franchise veren firmalar ifl orta¤› seçme kriterlerini de net bir flekilde belirlemeye bafllam›fllard›r. Belli bir ma¤aza ile ilgili birden fazla talebin oldu¤u durumlarda, franchise veren firmalar afla¤›daki s›ralanan kriterlere en uygun firmalarla ifl ortakl›¤› yapma durumuna giderler. Baz› durumlarda, bir ma¤aza için 7-8 franchisee aday›n›n baflvurusunun oldu¤u dahi gözlemlenir. Bu durumlarda franchise alan seçimi kriterleri önem kazan›r. Yaln›zca 1 aday›n oldu¤u durumlarda da sa¤l›kl› bir ifl ortakl›¤›n›n tesisi için bu kriterler son derece önemlidir.

A. V‹ZYON: Franchising sisteminde franchisor, y›llarca emek harcad›¤›, milyonlarca dolarl›k reklam yat›r›m› yapt›¤› ve çok özverili çal›flmalar sonucunda belli bir duruma tafl›d›¤› markas›n› ifl orta¤›na teslim eder. Bu markay› tafl›mak belli bir vizyon ve kalite standard› gerektirir. Uluslararas› standartlarda profesyonel ma¤azac›l›k uygulamalar›na uygun faaliyet gösteremeyecek firmalar, finansal güçleri ne kadar yüksek olursa olsun, ma¤aza lokasyonu ve bölge talebi ne kadar olumlu olursa olsun, franchise veren markalar taraf›ndan tercih edilmezler. “Bu ma¤azan›n dekorasyon paras›n› ben verdim, içindeki ürünler de benim, ben ne istersem o flekilde çal›fl›r›m” düflüncesi sistemin özüne ters düflen bir yaklafl›md›r ve baflar›s›zl›k getirir.

B. MAL‹ GÜÇ: Ülkenin en büyük kuyumcu&mücevher markalar› ile ifl birli¤i yapmak belli bir finansal güç gerektirir. Franchise veren firmalar da genellikle kendi bölgelerinde en yüksek finansal güce sahip firmalar ile iflbirli¤i yapmak isterler. Mali güç önemlidir ama ön koflul de¤ildir. Profesyonel ma¤azac›l›k uygulamalar› ve markan›n gücü çok yüksek sermayeye sahip olmayan firmalara da kendi bölgesinde rekabet avantaj› sa¤layabilir. Bu yüzden baz› durumlarda, bölgesinde yüksek finansal güce sahip olup da baflar›l› bir flekilde ticari faaliyetlerini yürüten firmalar, çok yüksek derecede ihtiyaç duymasalar da kendilerine rakip üretmemek için ikinci ya da üçüncü ma¤azalar›n› franchising format›nda açma yöntemini benimserler. Aksi taktirde daha az finansal güce sahip, küçük ama profesyonel anlay›fla sahip firma, markan›n gücünü de arkas›na alarak rekabet üstünlü¤ü sa¤layabilir.

C. MÜfiTER‹ PROF‹L‹ VE LOKASYON Markan›n hedef kitlesi ile, ma¤azan›n aç›lmas› planlanan bölgedeki müflteri profili paralellik göstermelidir. Franchisee aday›n›n vizyonu ne kadar genifl, finansal gücü ne kadar yüksek olursa olsun, e¤er bölge talebi uygun de¤ilse ifl ortakl›¤›n›n baflar› flans› da o derecede düflük olacakt›r.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

15


fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: Nuruosmaniye Caddesi N81 34120 Nuruosmaniye / ‹STANBUL – TURKEY T: +90 212 528 15 70 F: +90 212 513 31 33 E: info@altinbas.com W: www.altinbas.com

Temelleri 1950’li y›llarda at›lan Alt›nbafl Kuyumculuk baflar›l› ve sistemli çabalar›yla k›sa sürede geliflti. Alt›nbafl Kuyumculuk bugün Alt›nbafl Holding’in amiral markas› haline gelmifltir. Alt›nbafl ürünleri kadrosundaki uzman tasar›mc›lar taraf›ndan dünyadaki trendler ve yenilikler izlenerek Türk motiflerinden evrensel çizgilere uzanan estetik anlay›fl›n yorumlanmas›yla ortaya ç›kmaktad›r. Alt›nbafl’›n 14 ve 22 ayar alt›n 18 ayar p›rlanta tasar›mlar› en son teknolojilerin kullan›ld›¤› alt›n fabrikas›nda hayat bulmaktad›r. Ürünlerin ayar ölçümleri ve kalite kontrolleri Alt›nbafl’›n kendi bünyesinde yer alan ve son teknoloji ile çal›flan ayar laboratuvar› ve kalite kontrol bölümlerinde titizlikle yap›lmaktad›r. Alt›nbafl Türkiye’de ve Avustralya, Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Romanya ve Kuzey K›br›s gibi ülkelerde bulunan 135 franchise ma¤azada markas›n› baflar›yla temsil etmektedir. Alt›nbafl ürünleri 35 ülkeye ihraç edilmektedir. Alt›nbafl vizyonu; kurum de¤erlerine sahip ç›karak, alt›n tak› ve p›rlantal› mücevherde, tasar›m, ürün, müflteri hizmetleri ve insan kayna¤› kalitesiyle Türkiye’de yerleflmifl öncü marka kimli¤ini, ma¤azac›l›k sistemiyle dünya markas› kimli¤iyle bütünlefltirmektir. Alt›nbafl, Türk mücevher sektörüne yenilikler ve ilklerle öncülük etmek, yayg›n konsept ma¤azalar›nda mükemmel ürün ve hizmet kalitesiyle tercih edilen bir al›flverifl deneyimi yaflatmay› hedeflemektedir.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18, K, 22 K, 24 K

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, ‹malatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci.

ÜRÜN GRUPLARI Alt›n ve p›rlanta, elmas, alt›n grup çeflitleri; tafll› tak›m, tak›m, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe ve üçlü set, 22 ayar, inci.

16

Alt›n Dünyas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

Nusret Alt›nbafl

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Bulut

Yönetim Kurulu Üyesi

Atilla Keskin

Pazarlama ve Kurumsal ‹letiflimden Sorumlu GMY

Deniz Tünay

Franchising’den Sorumlu GMY

Hakan Ütebay

Personel Say›s›

Genel Müdürlük;150. Ma¤azalar; 520

Kurulufl Tarihi

1975

Franchising Sistemine Bafllangݍ Tarihi

1998

Online Katalog

www.altinbas.com www.shopaltinbas.com

Da¤›t›m Kanal›

Franchising / Corner

Franchise Ma¤aza Say›s›

130

AVM Ma¤aza Say›s›

65

Yurtd›fl› Ma¤aza Say›s›

11

Corner Ma¤aza Say›s›

450

Hedef Kitle Profili

20-55 yafl aras›, C, B, B+

Kulland›¤› Reklam Mecralar›

TV, gazete, dergi, internet, insert, outdoor vb.

Standart Ma¤aza Yaz›l›m›

Var

Ma¤aza Dekorasyon Tipi Say›s›

2

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

Fabrika üretimi, ithalat, atölye özel üretim.

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


RÖPORTAJ ALTINBAfi

Türk kuyumculuk sektörünün ilk franchisor› Türk Kuyumculuk sektöründe franchise sistemini ilk uygulayan firma olan Altınbaş Kuyumculuk, izledikleri başarılı strateji ve doğru uygulamalar ile yurt içi ve yurt dışında açtığı mağazalar ile bilinirliklerini gün geçtikçe daha da artırıyor. 1998 y›l›nda Kad›köy ve Sultanahmet perakende kuyumculuk ma¤azalar›n› açan Alt›nbafl kuyumculuk, sektöründe Türkiye’de ilk olan franchise uygulamas›na konsept ve uygulama sistemleriyle örnek teflkil etmek amac›yla bu uygulamaya ad›m att›. 1999 y›l›nda ilk bayileri ‹stanbul Alibeyköy ve ‹zmir Alsancak’ta hizmete giren Alt›nbafl’›n profesyonel ekip ve sistemli çal›flmalar› sonucu elde edilen baflar›s›n›, Alt›n ve Franchising'den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan Ütebay anlatt›.

Franchising sözleflmeniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz, en az kaç y›ll›k sözleflme imzalan›yor? Franchise sözleflmemiz, tüm bayilerimize uygulad›¤›m›z Hukuk Departman›m›z taraf›ndan haz›rlanan format› ile bayilerimizle aram›zdaki ifl iliflkimizi belirleyen bir belge fleklindedir. Franchising sözleflmemizin özelli¤i olan bir lisans anlaflmas› oldu¤u düflünülürse içeri¤i her iki taraf›n hak ve yükümlülüklerini, iliflkinin süresini, iflletme prosedürünü, yenileme ve iptal koflullar›n›, devir ifllemlerini, temi-

nat ve cezai flartlar›n› kapsayan özel bir anlaflma oldu¤u söylenebilinir. Franchising sözleflmemizin süresi 5 y›l olup, süre bitiminde her iki taraf›n da olumlu düflüncesi ile aksi belirtilmedikçe birer y›l kendili¤inden uzat›lmaktad›r.

Ne tür teminat tercih ediyorsunuz? Bayi adaylar›m›zdan genellikle teminat olarak ipotek senedi almay› tercih etmekteyiz. Bunun haricinde tapu ve banka teminat mektubunu da teminat olarak kabul ediyoruz.

Marka isim hakk› olarak tan›mlanan Royalty talebiniz var m›? Varsa ne kadard›r? ‹sim hakk› olarak talep etti¤imiz bir Royalty bedelimiz yoktur.

Ma¤aza yeri tespitinde dikkat etti¤iniz kriterler nelerdir? Mücevher ma¤azas›na uygun olacak günün koflullar›na göre hedef kitlemize uygun cadde ma¤azalar› ve aç›lm›fl olup müflteri potansiyeli yüksek AVM’ler ve hedef kitlemize hitap edecek yeni aç›lan AVM’ler, ma¤aza yeri için ilk önce dikkat etti¤imiz kriterdir.

Sözleflme imzalay›p da aç›lmay› bekleyen AVM projeleriniz var m›?

18

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


Alt›n ve Franchising'den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan Ütebay

Alt markalar›n›z var m›? Tafll› alt›n ürünlerimiz Era Alt›n markam›z ad› alt›nda üretilmektedir. Bunun haricinde Alt›nbafl P›rlanta, Alt›nbafl Elmas, Alt›nbafl Alyans, Alt›nbafl Alt›n markalar›m›z da bulunmaktad›r.

Ürün tedarik sisteminiz nas›l iflliyor? Ürün tedarikimizi a¤›rl›kl› olarak fabrikam›zdan gerçeklefltiriyoruz. Fabrika üretimi haricinde özel tasar›mlar›n› bizim haz›rlad›¤›m›z ürünleri yurt içi ve yurtd›fl›ndan üretici firmalarca ürettiriyoruz. Ürünlerin perakende ma¤azada sat›fl›ndan itibaren takip edip üretim siparifllerini takip etmekteyiz. Ayr›ca yurtd›fl› üreticilerden ithal ürün kategorisinde ürün ithalat› yap›lmaktad›r.

Kota alt limiti uygulaman›z var m›?

‹stanbul içi, Anadolu ve yurtd›fl›nda aç›lacak olan AVM’ler için kiralama görüflmelerimiz devam etmektedir.

Dekorasyon çal›flmalar›n›zla ilgili bilgi alabilir miyiz? Dekorasyon maliyetleriniz ne düzeyde? Alt›nbafl bünyesi içinde bulunan Proje ve Mimarl›k Birimimiz taraf›ndan projelerimiz çizdirilip uygulatt›r›lmaktad›r. Dekorasyon maliyetleri ma¤aza metrekaresine göre de¤iflmektedir.

Ürün gruplar›n›z›n da¤›l›m› ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Ürünlerinizin fiyat aral›klar› nelerdir? Ma¤aza lokasyonu ve müflteri kitlelerine göre ürün gruplar› de¤iflim göstermektedir. Ürün gruplar› ise p›rlanta, elmas, alt›n, 22 K ve inci ürünlerinden oluflmaktad›r. Ürün gruplar›nda her müflteri kitlesine uygun fiyat bulunmaktad›r.

Bayilik için her ma¤azaya alt›n ve p›rlanta için hedef sat›fl kotalar› veriyoruz. Baflar›l› bayilerimizi primle ödüllendiriyoruz.

Öncelikli ve hedef bölgeleriniz nereleridir? Yurtd›fl› olarak ilk hedefimiz Balkan ülkeleri, Do¤u Avrupa ve Türki cumhuriyetler olup yurtiçinde ise hedefledi¤imiz bölgeler Anadolu’da il merkezlerindeki büyük Al›flverifl Merkezleri, ilçelerde ise nüfusu yo¤un ve gelir ortalamas› yüksek bölgelerdir.

Halihaz›rda iflleyen bir ma¤azay› franchising sistemine dahil ederken mevcut ürünlerin elden ç›kart›lmas› ile ilgili nas›l bir uygulaman›z var? Bayilik sistemine geçifl belli süreçlerden sonra olmaktad›r. Bu nedenle aç›lan Alt›nbafl ma¤azalar›nda Alt›nbafl ürünleri d›fl›nda baflka markal› ürünler sat›lmamaktad›r.

Franchise ma¤azalar›n›zda 22 ayar bilezik ve sarrafiye ürün sat›lmas› mümkün mü? Lokasyonun uygun oldu¤u ma¤azalar›m›zda 22 ayar bilezik ve sarrafiye ürün sat›fl› yap›lmaktad›r.

Reklam katk› pay› uygulaman›z var m›? Franchise Sözleflmemizde reklam katk› pay› bulunmakla birlikte henüz net bir uygulamaya geçilmemifltir.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

19


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: Molla Feneri Mahallesi Atikalipafla Medresesi Sk. N:23 Nuruosmaniye / ‹STANBUL T: +90 212 402 10 00 F: +90 212 402 10 99 W: www.assosdiamond.com

Assos, müflteri memnuniyetini önemseyen bir hizmet anlay›fl› ile tak› tutkunlar›na sesleniyor. Yaratt›¤› özel konseptler ve ürünlerle sektörde bir çok ilke imza atan Assos, ürün kalitesi, sat›fl sonras› hizmeti, yüksek bilinirli¤i, karl› büyümesi ve verdi¤i güven duygusu ile müflteri beklentilerini baflar› ile karfl›lamaktad›r. Tasar›m aflamas›nda yorumun, üretim aflamas›nda iflçilik kalitesinin hissedildi¤i Assos ürünleri, kullan›c›s›n›n kendini daha fl›k ve daha mutlu hissetmesi esas›na dayanarak özenle haz›rlanmaktad›r. Assos, zarif ve modern çizgilerle dizayn edilmifl, 14 / 18 ayar p›rlantal› mücevherleri ve fark yaratan konseptleri ile kiflilere ifl ve özel yaflam›nda kullan›m alanlar›na uygun alternatifler sunmaya devam etmektedir. Assos markal› ürünler; 30 ülkeye markal› olarak ihracat yap›lmaktad›r. Assos ürünleri, dünyada 1.000'e yak›n kuyumcuda sat›lmaktad›r Assos 2008 y›l›ndan bu yana, mücevher tutkunlar›na kendi ma¤azalar› ile seslenmektedir. Türkiye'de ve dünyada ma¤azalar zinciri kurmaya bafllayan ve p›rlantal› mücevher sektöründe edindi¤i deneyimi art›k kendi ad›yla yaflatacak olan Assos, franchise sistemi ile sonsuz ›fl›¤›n› yaymaya devam ediyor.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18, K, 22 K, 24 K

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, ‹malatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci

ÜRÜN GRUPLARI Alt›n ve p›rlanta, alt›n grup çeflitleri; tafll› tak›m, tak›m, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe ve üçlü set, 22 ayar, inci.

20

Alt›n Dünyas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

Nusret Alt›nbafl

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Bulut

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kemal Çeçen

Mali ve ‹dari ‹fller GMY

Metin Do¤an

Yurtiçi Sat›fl GMY

Tuncay Sakarya

Yurtd›fl› sat›fl Müdürü

Murat Akyüz

Perakende Ma¤azac›l›k Müdürü

Özlem Diler

Personel Say›s›

Genel Müdürlük; 81

Franchising Sistemine Bafllangݍ Tarihi

2008

Online Katalog

www.assosdiamond.com

Da¤›t›m Kanal›

Franchising / Corner

Franchise Ma¤aza Say›s›

9

AVM Ma¤aza Say›s›

8

Yurtd›fl› Ma¤aza Say›s›

2

Corner Ma¤aza Say›s›

450

Hedef Kitle Profili

B+, B, C

Kulland›¤› Reklam Mecralar›

TV, gazete, dergi, internet, insert, outdoor vb.

Standart Ma¤aza Yaz›l›m›

Var

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

Ulusal ve uluslararas› tüm piyasalar

Ürün Gruplar›n›n Da¤›l›m›

%65 p›rlanta, %35 alt›n

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


RÖPORTAJ ASSOS

Assos ›fl›lt›s› seçkin AVM’lerde... 2008 yılında franchising sistemine giriş yapan Assos Pırlanta, kısa sayılabilecek bir sürede, birçok bölgenin önemli merkezlerinde yerini aldı. Franchising sistemleri ile ilgili bilgi veren Assos Pırlanta Genel Müdürü Mustafa Kemal Çeçen, önümüzdeki dönemlerde açacakları mağazalarla ilgili bilgi verirken, mağaza sahiplerine sağladıkları olanakları sıraladı… Franchising sistemini dikkatli ve seçici bir flekilde sürdüren Assos P›rlanta, 2010 y›l› sonuna kadar 4 AVM’de yer almaya haz›rlan›yor. Assos P›rlanta’n›n, ma¤aza yeri seçiminde öncellikle dikkat etti¤i noktan›n bölgedeki varl›klar› ve hedef kitleleri oldu¤unu söyleyen Assos P›rlanta Genel Müdürü Mustafa Kemal Çeçen, bayi koruma politikalar› gere¤i ayn› lokasyonda ma¤aza açmad›klar›n› söyledi.

Franchising sözleflmeniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? En az kaç y›ll›k sözleflme imzalan›yor?

için, banka teminat mektubu talep ediyoruz.

Yat›r›mc›m›z ile aram›zda yapaca¤›m›z franchising ifl ortakl›¤›m›z› sözleflme ile bafllat›yoruz. Markam›z› baflar›ya götüren standartlar›m›z›, sözleflme ile birlikte ifl orta¤›m›za aktar›yoruz. Sözleflmelerimiz 5 y›l süreli imzalan›yor.

Marka isim hakk› olarak tan›mlanan Royalty talebiniz var m›? Varsa ne kadard›r?

Ne tür teminat tercih ediyorsunuz?

Ma¤aza yeri tespitinde dikkat etti¤iniz kriterler nelerdir?

Yat›r›mc›m›zdan ifl ortakl›¤›m›z süresi

Franchising sistemimizi almak isteyen yat›r›mc›m›zdan, her hangi bir royalty bedeli talep edilmemektedir.

Ma¤aza yeri seçiminde öncelikle dikkat etti¤imiz nokta, bölgedeki varl›¤›m›z ve hedef kitlemizdir. Bayi koruma politikam›z gere¤i, ayn› lokasyonda ma¤aza açm›yoruz. Genellikle güvenlik aç›s›ndan ilk tercihimiz bölgedeki al›flverifl merkezleridir. Fakat al›flverifl yo¤unlu¤u olan ana caddelerde, bizim için ayn› öneme sahiptir. Ortalama 65 m2 civar›nda, minimum 7 metre kullanabilece¤imiz çok cephesi olan ma¤azalar› tercih ediyoruz. Al›flverifl merkezlerinde genellikle girifl kat›nda ve hedef kitlemizin al›flverifl yapt›¤› markalarla komflu olmaya dikkat ediyoruz. Cadde ma¤azalar›nda ise kot fark› olmayan, tek katl› düz girifl ma¤azalarla ilgileniyoruz.

22

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


Sözleflme imzalay›p da aç›lmay› bekleyen AVM projeleriniz var m›? Yurt içi ve yurt d›fl›nda 2010 y›l› sonuna kadar aç›lmas› planlanan 4 AVM projesinde var›z. Bunlar ifl ortaklar›m›zla açaca¤›m›z ma¤azalar›m›zd›r. Sonraki dönemlerde aç›lacak olan projeler için de görüflmelerimiz devam etmektedir.

Mustafa Kemal Çeçen

Dekorasyon çal›flmalar›n›zla ilgili bilgi alabilir miyiz? Dekorasyon maliyetleriniz ne düzeyde? Ma¤aza dekorasyonlar›m›z, markam›z›n mimari standartlar›na göre haz›rlanmaktad›r. Her ma¤azam›zdan al›nan havan›n ayn› olmas› için, dekorasyon konusunda standartlar›m›z vard›r. Ma¤azalar›n cephesi ve metrekaresine göre ölçüleri ve fiyatlar› de¤iflse de, mimari konsept standartlar› de¤iflmemektedir.

Ürün gruplar›n›z›n da¤›l›m› ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Ürünlerinizin fiyat aral›klar› nelerdir? P›rlanta markas› oldu¤umuz için ma¤azalar›m›z›n metrekaresinin büyük bir k›sm›n› p›rlantaya ay›rmaktay›z. Fakat müflterimizin alt›n ihtiyac› karfl›lamak için, ma¤azam›zda alt›n ürünlere de yer veriyoruz. Ürün grubumuzun yüzde 65 p›rlantal›, yüzde 35’i alt›n ürünlerden oluflmaktad›r. Her bütçeye hitap eden fiyatlarda ürünlerimiz vard›r.

Alt markalar›n›z var m›? Ellda markal› 14 ayar ürünlerimiz vard›r. Bu ürünleri bölgenin ihtiyac›na göre, ma¤azalar›m›zda bulunduruyoruz.

Ürün tedarik sisteminiz nas›l iflliyor? Ürünlerimiz, ‹stanbul’daki merkez Showroom’umuzda müflterilerimize sunulmaktad›r. ASSOS konsept ma¤azalar›na ise, yeni ç›kan ürünlerden daha sat›fla ç›kmadan ayr›lmakta ve ma¤azaya gönderimleri sa¤lanmaktad›r. Bayiimizin merkez ofise gelmesine gerek kalmadan konsept ve reklam ürünleri kendisi için gönderilmektedir.

Kota alt limiti uygulaman›z var m›? Kotalar›m›z bölgelere göre belirlenmekte bölgenin ve ma¤azan›n potansiyeline göre de¤iflkenlik göstermektedir.

Öncelikli ve hedef bölgeleriniz nereleridir?

Öncelikli hedef bölgelerimiz, mücevher al›m potansiyeli yüksek büyük flehirlerimizdir.

Halihaz›rda iflleyen bir ma¤azay› franchising sistemine dahil ederken mevcut ürünlerin elden ç›kart›lmas› ile ilgili nas›l bir uygulaman›z var? ASSOS Konsept ma¤azalar›nda sadece ASSOS markalar› ürünler sat›labilmektedir.

Franchise ma¤azalar›n›zda 22 ayar bilezik ve sarrafiye ürün sat›lmas› mümkün mü? Ma¤azalar›m›zda 22 ayar ve sarrafiye ürünleri sat›lmas› uygun de¤ildir.

Reklam katk› pay› uygulaman›z var m›? Ulusal olarak yap›lmakta olan tüm reklam bütçesini kendimiz karfl›l›yoruz. Bölgelerinde yapacaklar› lokal reklamlar için de belli oranlarda destekler veriyoruz.

Cari hesaplarla ilgili dönüfl süreniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? P›rlantal› ürünlerimiz için 6 ay, alt›n ürünlerimiz içinse dönüfl süremiz 45 gündür. Peflin yap›lan ödemelerde yüzde 10 indirim uygulamaktay›z.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

23


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: Merkez Mahallesi Sedir Sokak N:7 34530 Yenisbosna / ‹STANBUL T: +90 212 652 33 66 F: +90 212 652 08 28 E: musteri.hizmetleri@atasay.com W: www.atasay.com

Türk kuyumculuk sektörünün son 3 kuflakt›r birinci liginde yer alan Atasay Kuyumculuk, Cumhuriyet Türkiye’sinin kalk›nma dönemine, 1930’lu y›llara dayan›yor. Temelleri 1937’de Denizli’nin Çivril kazas›nda at›lan Atasay, kuyumculu¤un esnafl›ktan sanayileflmifl bir üretim koluna geçiflinde de¤iflimin ve geliflimin lokomotif gücü olarak, sektörde liderli¤i elinde tutuyor. Sektörde her zaman ilklerin alt›na imza atarak sektörün öncülü¤ünü üstlenen Atasay Kuyumculuk, Türkiye genelinde 113 ma¤aza, franchise ve sat›fl noktalar› arac›l›¤› ile farkl› ve özgün tasar›ml› ürünlerini tüketicileriyle buluflturuyor. 1994 y›l›nda kurulan Atasay Kuyumculuk Fabrikas› ise, Türkiye’nin ilk modern alt›n tak› üretim tesisidir. Kuruldu¤u y›l Ortado¤u ve Avrupa'n›n en büyük alt›n tak› üretim fabrikas› olma özelli¤ini tafl›yan Atasay Kuyumculuk Fabrikas›, y›ll›k 15 ton alt›n tak› üretim kapasitesine sahip. Toplam 15.000 m2'lik Atasay Kuyumculuk Fabrikas›'nda en geliflmifl teknolojiler kullan›l›yor. Atasay, kaliteli üretimin yan› s›ra tasar›m anlay›fl›yla da sektörde farkl› bir konuma sahip. Özgün tasar›mlar›yla Türk kuyumculuk sektörüne yön veren, yurtiçinde ve d›fl›nda genifl bir tüketici kitlesine hitap eden Atasay Kuyumculuk, profesyonel tasar›m ekibiyle tak›da e¤ilimlere yön veriyor. Atasay’›n yurt içinde ve d›fl›nda alanlar›nda birçok ödül kazanm›fl tasar›m ekibi, moda tasar›mc›s› Özlem Süer dan›flmanl›¤›nda dünya moda trendlerini takip ederek, yeni sezon koleksiyonlar›n›n çizgilerini belirliyor. Türkiye kuyum sektöründeki ilk alt›n ihracat›n› gerçeklefltiren ve bugün en yüksek ihracat hacmine sahip olan Atasay markas›n›n tasar›mlar›, dünyan›n 62 ülkesinde 5 milyon kad›n ile bulufluyor. fiirketin hedefi; öncü ve sektöre yön veren çal›flmalar›yla Türkiye’de sektöründe lider marka olan Atasay’› uluslararas› bir marka konumuna ulaflmak.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18, K, 22 K, 24 K

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, imalatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci.

ÜRÜN GRUPLARI Alt›n ve p›rlanta, alt›n grup çeflitleri; tafll› tak›m, tak›m, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe ve üçlü set, 22 ayar, inci.

24

Alt›n Dünyas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

Cihan Kamer

Personel Say›s›

500 üzeri

Kurulufl Tarihi

1937

Online Katalog

www.shop.atasay.com

Da¤›t›m Kanal›

Franchising - Corner

Franchise ma¤aza say›s›

94

Corner ma¤aza say›s›

157

Franchising sistemine bafllang›ç y›l›

2002

Hedef Kitle Profili

A, B+, B, C

AVM ma¤aza say›s›

47

Kulland›¤› reklam mecralar›

TV, Gazete, Dergi, Internet, Radyo, Outdoor

Ortalama Dekorasyon maliyeti (m2)

1.250 Dolar

Standart ma¤aza yaz›l›m›

Var

Minimum yat›r›m maliyeti

500 Bin Dolar

Ma¤aza dekorasyon tipi say›s›

2 (Premium ve Mix Concept)

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

24


RÖPORTAJ ATASAY

Öncü ve yenilikçi Atasay ile güç birli¤i yapan franchiseelerin yat›r›mlar› bol kazanca dönüflüyor Türkiye’nin en prestijli mücevher markaları arasında sayılan Atasay Kuyumculuk, 2002 yılında adım attığı franchising sistemi ile Türkiye’nin her yerinde mağaza sayısını 113’e ulaştırdı. 2002 y›l›nda franchising sistemine ad›m atan Atasay Kuyumculuk, Türkiye genelinde 113 ma¤aza say›s›na ulaflt›. Atasay Kuyumculuk’un franchising sistemine iliflkin sorular›m›z› yan›tlayan Atasay Kuyumculuk Ma¤azac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan Yücesan, “Kuyum sektörü, rekabetin en yo¤un biçimde yafland›¤› bafll›ca sektörler aras›nda yer al›yor. Müflterilerimiz, standart ürünler yerine tasar›ma önem veren, kendisine özel ürünler sunan, katma de¤eri yüksek markalara yöneliyor. Bu nedenle, rekabette öne ç›kabilmek için, yarat›c›l›k ve farkl›laflma en önemli unsurlar. Yenilikçi ve yarat›c› bir yaklafl›m›n ürünü olan benzersiz ve müflteriye özel tasar›m ürünler, rekabetin esas itici gücünü oluflturuyor” dedi.

26

Alt›n Dünyas›

Atasay Kuyumculuk franchising sistemine ne zaman girifl yapt›? Günümüze kadar aç›lan ma¤aza say›s› kaça ulaflt›? Atasay’›n, bugün kuyum sektöründe en be¤enilen markalardan biri oldu¤unu gururla söyleyebilirim. Türkiye’de gerçeklefltirdi¤imiz araflt›rma sonuçlar›na göre Atasay, kuyum sektörünün en be¤enilen, müflteri sadakati en yüksek, lider markas›. Müflterilerimizin Atasay markas›na olan bu güvenini, sektördeki fark›n›; sektördeki öncü rolümüz, lokomotif olma misyonumuz, kaliteli ve genifl yelpazede ürünlerimiz ve tasar›m odakl› yaklafl›m›m›zla özetleyebiliriz. Atasay’›n sektörde öncü uygulamalar›ndan franchising metodu, Türk kuyum sektörünü “çanta ile ürün pazarlama”dan ma¤azalaflmaya tafl›d›. 2002 y›l›nda Türk kuyum sektörünü “franchising” metodu ile tan›flt›rd›¤›m›zdan bu yana Türkiye genelinde 113 ma¤azaya ulafl-

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

t›k. Atasay Kuyumculuk olarak kusursuz bir flekilde uygulad›¤›m›z aktif pazarlama sistemi sektördeki tüm firmalara örnek oldu. Franchising sistemi ile birlikte Atasay ma¤azalar›, bölgelerindeki düflük karlar›n söz konusu oldu¤u rekabetten s›yr›larak, marka olman›n getirdi¤i prestijin ve profesyonel ma¤azac›l›k uygulamalar› ile kurumsall›¤›n vurguland›¤› farkl› bir konumda yer ald›. 2009 y›l›nda yaflanan finansal krizden yara almadan ç›kmak ad›na ve finansal yap›y› desteklemek ad›na gerçeklefltirdi¤iniz projelerinizden bahsedebilir misiniz? Nisan 2009’da bafllatt›¤›m›z Atasay-Asgold Finansman Sistemi sayesinde sektörü krizde rahatlatan bir çözüm sunman›n yan› s›ra yeni sat›fl noktalar›n› bünyemize katt›k. Bugün 400’ün üzerinde sat›fl noktam›z ve 113 ma¤azam›z sayesinde Türkiye’nin dört bir yan›ndaki kad›nlar, Özlem Süer moda dan›flmanl›¤›ndaki Atasay Tasar›m Ekibi’nin dünya moda trendleri ›fl›¤›nda haz›rlad›¤› tasar›mlara eriflebiliyorlar. Bu networkumuz ayn› zamanda bize tak› severlerin ihtiyaçlar›n› takip etmemizde büyük katk› sa¤l›yor. Atasay olarak yo¤un rekabetin yafland›¤› günümüz ifl dünyas›nda öne ç›kabilme ve h›zl› büyüyebilme baflar›m›z›, sundu¤umuz yeni ve farkl›


çal›flmalar›m›za, müflterilerimize yak›n olup onlar› dinleme yetene¤imize borçluyuz. Do¤ru öngörüler ile ürün gam›m›z›, gelifltiriyor “tüketicinin tercih edece¤i ürünleri”, “do¤ru zamanda do¤ru pazarlama uygulamalar›n›” kullanarak sunuyoruz. Böylelikle Atasay çat›s› alt›ndaki bayilerin içleri rahat. Atasay merkezdekiler sürekli onlar için düflünüyor çünkü. Bölgelerimize uygun binlerce seçenek ile ma¤azalar›m›z›n müflteri portföyüne uygun, tercih ettikleri ürünleri almalar›n› sa¤l›yoruz. Vitrinlerde farkl› ürün sergileme imkan› bularak, hep vitrinlerde müflterilerine yeni ürün sunma imkan› bulunuyor. Alt markalar›n›z ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Atasay olarak 2006 y›l›ndan bu yana tarz›n› tak›lar›yla da ifade etmeyi seven kad›nlar için, yaflam biçimlerine odaklanarak farkl› hedef kitlelere seslenebilecek, birbirinden farkl› be¤enilere sahip olan tüketicilerimize do¤ru flekilde hitap edebilecek, onlar›n duygular›n› tahlil ederek oluflturdu¤umuz çeflitli alt markalar gelifltirdik. Ça¤dafl, günü yaflayan, moday› takip eden flehirli kad›nlar için "Belle" markas›yla hizmet veriyoruz. Kültüre ve tarihe de¤er veren, ald›¤› her bir tak›n›n hikayesiyle ba¤lant› kuran, torunlar›na miras kalacak tak›lara sahip olmak isteyenler için Türkiye'nin binlerce y›ll›k miras›n›n izlerini üzerinde tafl›yan "Myras" markas›yla ürünler sunuyoruz. Daha genç olanlar ya da her zaman genç be¤enilere sahip olanlar, alt›n›n yan›s›ra gümüfl ve çelik gibi farkl› malzemelerle olan tak›lara ilgi duyanlar için "Ion", romantik tüketicilerimiz için, ad›n› p›rlantan›n eflsiz ve ayr›cal›kl› olmas›ndan alan "One&Only Tektafl " markas›yla hizmet veriyoruz. “Evlilik”in simgesi ve hayat boyunca en anlaml› aksesuarlar olan alyanslar› ise “Alyanz” markas›yla tüketicilerimizle buluflturuyoruz. Tak›da modan›n öncüsü Atasay’›n, dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atarak tasarlad›¤› Atasay Nazar Alyans ise çiftlerin aflk›n›n bir ömür boyu sürmesi dile¤iyle haz›rland› ve tescillendi. Vur tahtaya, Atasay Nazar Alyans’la bir yast›kta koca” slogan›yla tüketicilerin be¤enisine sunulan Nazar Alyans içine ya da üzerine özel bir teknikle seramik nazar boncu¤u yerlefltirilerek haz›rland›. Atasay Winx Club koleksiyonunda Winx hayranlar›n› çizgi filmin kahramanlar› olan Stella, Flora ve Bloom perilerinin karakter ve renklerini yans›tan, mineli ve renkli tafllarla süsleyerek haz›rlad›¤›m›z kolye, küpe ve bilekliklerle buluflturuyoruz. Özetle marka yap›lanmam›z ve genifl ürün yelpazemiz hem müflterilerimizin sezon moda trendlerine uygun ürün gam›nda kendi zevk ve bütçesine uygun ürünlere eriflebilmeleri aç›s›ndan hem de ma¤aza ve sat›fl noktalar›m›z›n vitrinlerinde farkl›laflma sa¤l›yor. Öyle ki ayn› semtte yer alan birden

fazla sat›fl noktas› vitrininde farkl› ürünlere yer vererek rekabet avantaj› elde ediyor. Franchisee’lere verilen hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Son dönemdeki proaktif ve yarat›c› pazarlama uygulamalar›m›za örnek vermek gerekirse, “flu kadarc›k” slogan›yla gerçeklefltirdi¤imiz 36 ay taksitle tektafl kampanyas›, outlet ma¤aza, Alt›n’c› Gün, befl tafla tektafl promosyonu, farkl› m›hlama tekni¤iyle 1 karat p›rlanta efektindeki tektafl› 10’da 1 fiyat›na sunan Asgold Coronet ve Nazar Alyans ürünü, sektörün finansman ihtiyac›na çözüm getiren Alt›n Anahtar modeli ve Dönem Toplant›lar› gibi sektöründeki ilk, öncü ve yenilikçi uygulamalar, sektörümüzde 盤›r açm›flt›r. Yapt›¤›m›z tektafl kampanyas› ile p›rlanta kategorisini büyüttük, tüm sektörün tektafl sat›fllar›n› art›rd›k. Uygulamalar›m›z, günümüz ça¤dafl perakendecilik anlay›fl›n›n bir ürünü olmakla beraber Atasay’›n 72 y›ll›k birikiminin ve vizyonunun da bir uzant›s›d›r. Bu tür yeni uygulamalar›m›z ile franchiselar›m›za sürekli yeni f›rsatlar sunuyoruz. Sektörde ilklere öncülük eden Atasay Kuyumculuk, bir ilke daha imza atarak, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki Atasay franchisee’lerinin, günün 24 saati, www.atasayonline.com internet adresi üzerinden sorgulamas›na olanak tan›yor. Franchisee’ler bu site arac›l›¤›yla Gold Hipermarket’te bulunan ürünlerin tamam›n› görüntüleyip siparifl verebiliyor. Bu siparifller, 48 saat içerisinde, ücretsiz ve sigortal› olarak kendilerine ulaflt›r›l›yor. Böylece ulafl›m, risk, zaman kayb› ve ifl kayb› gibi problemler ortadan kalkm›fl oluyor. Ma¤azalardaki bilgisayar ekran› veya televizyonlar vas›tas› ile ma¤aza stoklar›nda haz›r bulunmayan ürünlerin dahi müflterilere sunulabilme flans› ortaya ç›k›yor.

SEKTÖRÜ PEfi‹NDEN SÜRÜKLEYEN UYGULAMALAR: ATASAY NAZAR ALYANS'LA EVL‹L‹⁄‹N‹ZE NAZAR DE⁄MES‹N! Yüzy›llard›r insanlar› "göz de¤mesi" tabir edilen negatif enerjilerden koruyan nazar boncu¤u Atasay'›n 'Nazar Alyans'› ile farkl› bir flekle büründü. Atasay, 'Nazar Alyans'› yurtiçi piyasas›na geçti¤imiz y›l sundu. Türk tüketicisinin yo¤un ilgi gösterdi¤i nazar boncuklu alyanslar›n flimdiki hedefi yurtd›fl› piyasalar... Türkiye alt›n mücevherat› ihracat›nda ilk s›ralarda yer alan Atasay, Atasay Nazar Alyans'› iç piyasaya sat›fl›n›n yan› s›ra ihraç da edecek. Bu konuda çal›flmalar›n› art›ran Atasay, Türkiye'de önemli bir trend yakalayan Nazar Alyans ile yurtd›fl›nda da önemli bir ç›k›fl yapaca¤›na inan›yor.

“fiu Kadarc›k” ile tektaşı kadınların gündemine soktuk. 70. yaşımızı kutladığımız 2007 yılında, kadınlara bir armağan olarak, onların sahip olmayı en fazla arzu ettiği pırlanta takıda 36 taksit kampanyasıyla, “pırlanta”yı günde 1 TL’ye sunarak tüm segmentlere ulaşılabilir kıldık ve pazarlama alanında bir “başarı hikayesi” yarattık. “Şu Kadarcık” kampanyamızla yurt içi ve yurt dışında kuyum sektöründe faaliyet gösteren birçok firmadan tebrik ve teşekkürler aldık. Pırlanta kategorisinde satış başarı öyküsü oluşturduk.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

27


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: Nuruosmaniye Caddesi No: 63 Ca¤alo¤lu - ‹STANBUL T: +90 212 455 05 05 F: +90 212 528 02 27 E: musterihizmetleri@gulaylar.com W: www.gulaylar.com

1926 y›l›nda Yozgat’ta ‹hsan Gülay taraf›ndan temelleri at›lan “Gülaylar Group”, 80 y›ll›k birikimiyle bugün en yo¤un çal›flan kuyumculuk ma¤azalar zincirine sahip, sadece Türkiye’de de¤il dünyan›n birçok ülkesinde tan›nm›fl bir marka. ‹lk ma¤azas›n› 1973 senesinde ‹stanbul’da açan, 1981 y›l›nda markalaflma yoluna giren Gülaylar yaratt›¤› yüksek güven alg›s›, bütün faaliyet alanlar›nda, tasar›m, ürün, müflteri hizmetleri ve insan kalitesiyle mücevherat modas›na yön veriyor. Uzun y›llar›n tecrübesiyle sektörün lider ismi AR-GE grubu içinde yer alan tasar›m ekibi ile dünyada seçkin ve kaliteli ürün koleksiyonlar› ile 55 ülkeye ihracat gerçeklefltiriyor. “Gülaylar Group” mücevher sektöründeki baflar›s›n› turizm ve inflaat gayrimenkul gelifltirme sektörlerine de tafl›yarak önemli faaliyetlerde bulundu. Turizm sektöründe Marmaris’in en özel otellerinden biri olan “Elegance Hotels International Marmaris”, inflaat ve gayrimenkul gelifltirme sektöründe ‹stanbul’un yeni al›flverifl ve life style merkezi olan “City’s Niflantafl›” Gülaylar Group’un takdir gören di¤er markalar› aras›ndad›r.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18 K, 22 K, 24 K, Platin

FAAL‹YET TÜRÜ Üretici, fabrika, ihracat, toptan, perakendecilik, ilk 100 ihracatc›, franchising, p›rlanta, alt›n, inci, marka, corner.

ÜRÜN GRUPLARI Alyans, Söz Yüzü¤ü, Alt›n, P›rlanta, Set, Bilezik, Kolye, Küpe, Bileklik, Zincir vb.

28

Alt›n Dünyas›

Kuyumculuk Grup Baflkan›

‹lhan Gülay

Sat›fl Direktörü

Levent Uydaflo¤lu

Franchising Müdürü

Cüneyt Aykafl

Personel Say›s›

215

Kurulufl Tarihi

1926

Online Catalogue

www.gulaylar.com

Da¤›t›m Kanal›

Franchising / Corner Perakende Ma¤azalar

Franchise Ma¤aza Say›s›

12 bayi, 20 ma¤aza

Corner Ma¤aza Say›s›

338

Franchise Sistemine Bafllang›ç Y›l›

2007

Hedef Kitle Profili

A, B+, B, C

AVM Ma¤aza Say›s›

32

Kulland›¤› Reklam Mecralar›

TV, gazete, dergi, internet

Ortalama Dekorasyon Maliyeti

1,000 USD / m2

Standart Ma¤aza Yaz›l›m›

var

Ma¤aza Dekorasyon Tipi Say›s›

Standard

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


RÖPORTAJ GÜLAYLAR

Güven ve istikrar›n markas› büyümeye devam ediyor Dünyada 55 farklı ülkesine yaptığı ihracatla cirosunun yüzde 30’unu karşılayan uluslar arası bir kurum haline gelen Gülaylar, güven veren ismiyle farklı ürün grupları ve çeşitli alt markalarıyla büyümeye devam ediyor. 80 yıl önce doğan markanın 2015 hedefi süreç içerisinde ortalama her sene 25 ile 35 yeni mağaza ilave ederek 125 ile 150 mağaza arasında bir sayıya ulaşmak. rak, bu bölümde yaln›zca “Gülaylar” ürünlerinin sat›lmas› imkan›n› sa¤l›yor. Bayi ma¤aza, ortalama 50 m2’lik bir alana kuruluyor ve dekorasyon maliyeti 50 -75 bin $ aral›¤›nda de¤ifliyor. Franchise ma¤azalar zincirine dahil olmak isteyen kurumsal müflteriler; “Gülaylar” ma¤azalar zinciri üyesi oluyor. Butik ma¤azalar ise ilk uygulamalar›n› Akmerkez AVM ve City’s AVM’de gerçeklefltirmifl oldu¤umuz ayr›cal›kl› ma¤azalar›m›zd›r. Yat›r›mc›lar›m›z genifl ve ferah bir ortamda Gülaylar markas›na yak›fl›r ma¤aza konsepti ile “UMS” nin sundu¤u uluslararas› standartlarda ifl yapma know-how’›na sahip oluyorlar.

Do¤du¤u günden bugün istikrarl› büyüme sa¤layan, stratejik anlamda do¤ru ad›mlarla ilerleyen Gülaylar art›k fl›k tasar›mlarla müflterilerine eksiksiz hizmet veren dünyada kendini kan›tlam›fl bir marka. Bu noktada Gülaylar Sat›fl Direktörü Levent Uydaflo¤lu markan›n franchisor olarak nas›l bir yol izledi¤ine dikkat çekerek önem verdikleri detaylar› ve hedeflerini ince ayr›nt›s›yla aç›klad›. Franchising sisteminiz nas›l çal›fl›yor? Gülaylar Kuyumculuk Grubu liderlik, stratejik pazarlama, müflteri ve pazar odakl› çal›flma, bilgi analizi, insan kayna¤›na önem, yönetim ve sonuçlar› de¤erlendirme kriterlerine göre çal›flan ve tüm uluslararas› ifl yapma modellerini içinde bar›nd›ran UMS’ yi (Uluslararas›

30

Alt›n Dünyas›

Ma¤azac›l›k Sistemleri) oluflturmufltur. Türkiye’de Gülaylar’›n sundu¤u ve sektör için önemli bir f›rsat olan bu sistemle kuyumculuk ve mücevherat sektöründe yat›r›m ve ifl yapan kurumsal müflterileri; Franchise (bayi), korner veya butik ma¤aza sistemlerinden birisini seçmeleri halinde markam›z ile çal›flabilme f›rsat›na kavufluyor. Gerekli flartlar› yerine getirebilen her yat›r›mc› için kuyumculuk sektöründe farkl›laflma ve öne ç›kma f›rsat› do¤uyor. UMS’ de sat›fl kanallar›n›z nelerdir? UMS; Franchise (bayi), korner veya butik ma¤aza konseptleri ile 3 alternatifli çal›flma modelini sunuyor. Korner, mevcut kuyumcu ma¤aza vitrini ve/veya içerisinde “Gülaylar” bölümü olufltura-

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

UMS’de yat›r›mc›lara hangi alanlarda destek sa¤l›yorsunuz? Gülaylar olarak UMS’ye dahil olmak isteyen kurumsal müflterilerine öncelikli olarak ma¤aza yer seçimi ve dekorasyonu, vitrin dekorasyonu konular›nda destek sa¤l›yoruz. Ayr›ca bunlar›n yan›nda ma¤azan›n bulundu¤u bölgenin hitap edece¤i müflteri profili ve segmentasyonlar›n ölçümü, tespit edilen profil ve segmentasyonlara uygun ürün ve koleksiyon yap›land›rmas› konular›nda destek veriyoruz. Kurumsal müflterimize sürekli yeni tasar›m ve ürünler ile güncel koleksiyon sa¤lanmas› noktas›nda önemli katk›larda bulunuyoruz. Personel e¤itiminin öneminin fark›ndal›¤›yla sat›fl e¤itimleri sunuyoruz. Sat›fl sonras› destek, ulusal reklam ve tan›t›m, CRM (müflteri iliflkileri yönetimi) müflteri takibi, kurumsal bilgisayar program› kurulumu ve e¤itimi, her türlü ma¤azac›l›k sistemleri ve uygulamas› destek


Levent Uydaşoğlu sa¤lad›¤›m›z di¤er bafll›klar› oluflturuyor. Tüm bunlara ek olarak yat›r›mc›lar›m›za online stok takibi ve siparifl gibi konularda “UMS”nin sundu¤u her türlü lojistik deste¤i sa¤l›yoruz. Hedef bölgeleriniz konusunda bilgi verir misiniz? “Gülaylar” UMS ile yurtiçinde, baflta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Denizli, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kastamonu, Samsun, Trabzon gibi Türkiye’nin ekonomisi geliflmifl olan il ve ilçelerinde “UMS” kapsam›nda “Gülaylar ma¤azalar zinciri” üyesi franchise ma¤azalar her geçen gün ço¤al›yor. Ayr›ca yurtd›fl›nda da “UMS” sistemi ile franchise ma¤aza açma talepleri yo¤unlafl›yor. Yurtd›fl›nda Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹sviçre, Avusturya, Do¤u Avrupa, Rusya, Balkan ülkeleri ve Dubai’de “Gülaylar” UMS sistemine dahil olmak isteyen kurumsal müflterilerle “UMS” sisteminin uluslararas› platformda Dünya’ya “Gülaylar” markas›n› yayaca¤›n› düflünüyoruz. En az kaç y›ll›k franchising sözleflmesi imzal›yorsunuz? Gülaylar sözleflmesini sadece franchising sözleflmesi olarak de¤erlendirmek eksik olacakt›r. Daha önce belirtti¤im gibi yat›r›mc›lar UMS içinde yer alan sistemlerden birisini seçmeleri halinde markam›z ile çal›flabilme f›rsat›na kavufluyor. Gülaylar olarak 80 y›ll›k zengin tecrübesini ve know- how'›n› bu sözleflmede belirledi¤i esaslar çerçevesinde ifl orta¤› olarak gördü¤ü yat›r›mc›lara aktar›yor. Sözleflmemizi en az 5 y›ll›k olarak imzal›yor ve yat›r›mc›larla önemli bir iflbirli¤ine geçifl yap›yoruz. Ne tür teminat tercih ediyorsunuz? Teminat tercihimiz banka teminat mektubudur. Ma¤aza yeri tespitinde dikkat etti¤iniz kriterler neler? Al›flverifl merkezleri ve özellikle trafi¤e kapal› ana caddeler ilk tercihlerimiz aras›nda. Mücevher d›fl›nda bayanlar›n ilgi alan›na giren di¤er konular kozmetik ve giyimdir. Bu al›flverifl merkezlerinde bayan tekstili ve kozmetik ma¤azalar›na yak›n ma¤azalar› tercih ediyoruz. Girifl kattaki en az 50 m2 büyüklü¤e ve 7 metre cepheye sahip ma¤azalar› seçiyoruz. Ana caddelerde al›flverifl merkezlerinde oldu¤u gibi en az 50 m2 büyüklü¤ünde ma¤azalar bizim için uygundur. Bu kriterlere ek olarak bölge seçiminde hedeflerimizle uygunlu¤una özellikle dikkat ediyoruz. Sözleflme imzalay›p da aç›lmay› bekleyen AVM projesi var m›? Türkiye’de 32 AVM’de yer al›yoruz. Projelendirilmifl ve inflaat afla-

mas›nda olan AVM’lerle ilgili 4 adet imzalanm›fl sözleflmemiz var. Bunlar aras›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Bursa’daki önemli projeler ön planda olmakla birlikte tüm Türkiye genelindeki projelerle ilgileniyoruz. Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden gelen talepleri de¤erlendirmeye al›yoruz. Dekorasyon çal›flmalar›n›zla ilgili bilgi alabilir miyiz? Dekorasyon maliyetleriniz ne düzeyde? Ma¤aza dekorasyonlar›nda standart format› tercih ediyoruz. Mimari proje tecrübeli ve yarat›c› olan mimari ekibimiz taraf›ndan haz›rlan›yor. Franchise ifl ortaklar›m›z uygulamada bu haz›rlanan projeye göre hareket ediyor. Ortalama metrekare bafl›na 1.000 USD düzeyinde olan dekorasyonla ilgili maliyetler ise ifl orta¤›m›z taraf›ndan karfl›lan›yor. Sözünü etti¤imiz bu rakam ma¤azan›n fiziki flartlar›na göre de¤ifliklik gösterebiliyor. Ürün gruplar›n›z hakk›nda bilgi alabilirmiyiz? Gülaylar Grup olarak çok genifl bir ürün grubuna sahibiz. Ürün gruplarm›zda alt›n ve p›rlantan›n yan›nda gümüfl ve çelik ürünler de yer almaktad›r. Bunlar›n yan›nda Diamond of ‹stanbul gibi sanatsal de¤eri yüksek özel tasar›ml› koleksiyonlar›m›z da mevcut. Bir buçuk y›ll›k bir emek sonras› haz›rlanm›fl olan “Kalbimdesin” alyans serisinin de tüketiciler taraf›ndan çok be¤enilmifl olmas› da gerçekten bizleri bir üretici olarak çok daha iyi ve farkl› ürünler üretmeye teflvik ediyor. Ma¤azalar›n›zda bulunan ürün gruplar›n›n da¤›l›m› ne flekildedir? Ortalama bir de¤erle ifade edecek olursak ürün gruplar›m›z›n yüzde 60’l›k k›sm›n› alt›n ürünler, yüzde 35’ini p›rlantal› ürünler, kalan› ise çelik ve gümüfl ürün grular› oluflturuyor. Ma¤azan›n aç›ld›¤› lokasyona göre bu oranlarda farkl›l›klar olabiliyor. rünlerin fiyat aral›klar›na gelince Gülaylar olarak en kaliteli ürünü ve hizmeti en uygun fiyatlarla müflteriye sunmak önceli¤imiz oldu¤undan stoklar›m›zda her müflteri grubuna yönelik fiyat aral›klar›nda ürünler mevcut. fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

31


fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: Mollafenari Mahallesi Vezirhan Sokak N:48/52 Nuruosmaniye - ‹STANBUL T: +90 212 520 22 22 F: +90 212 520 36 36 E: jival@jival.com.tr W: www.jival.com.tr

Gessart’›n ilk markas› olarak Kas›m 2006’da kurucular›n›n sahip oldu¤u büyük tecrübe sonucunda sektöre ad›m atan J‹VAL, k›sa sürede Türk kuyum sektörünün lider markalar› aras›nda yer almay› baflard›. 2008 y›l›nda Jival P›rlanta ile p›rlanta tasar›mlar›n› tak› severler ile buluflturan Jival, ayn› sene "Jival Ma¤azac›l›k Konsepti" ile ma¤azalaflma çal›flmalar›na bafllad›. Tasar›mda yenili¤e önem veren Jival, kalite ve esteti¤i yans›tt›¤› özgün alt›n ve p›rlanta tasar›mlar›n› Türkiye'nin dört bir yan›ndaki tak› severler ile buluflturmaktad›r. Kesintisiz reklam ve iletiflim çal›flmalar›n›n destekledi¤i pazarlama faaliyetleri ile marka ba¤l›l›¤›n› güçlendiren Jival, arkas›ndaki güçlü tecrübe ile gelece¤e emin ad›mlarla ilerliyor. "Jival Ma¤azac›l›k Konsepti" hakk›nda bilgi almak için 0212 520 22 22 numaral› telefonu arayabilir ya da www.jival.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18 K

FAAL‹YET TÜRÜ Üretici, toptanc›, ihracatç›, ithalatç›

ÜRÜN GRUPLARI Alyans, Söz Yüzü¤ü, Alt›n, P›rlanta, Set, Bilezik, Kolye, El ‹fli, Makine

32

Yönetim Kurulu Baflkan›

Naim Genço¤lu

Yönetim Kurulu Üyes‹

Hakk› Sezer

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Encür

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Sözer

Personel Say›s› / Genel Müdürlük

110

Kurulufl Tarihi

2006

Online Katalog

www.jival.com.tr

Da¤›t›m Kanal›

Franchising / Corner

Franchise Ma¤aza Say›s›

5

Corner Ma¤aza Say›s›

1700

Franchising Sisteme Bafllang›ç Y›l›

2008

Hedef Kitle

B+, B, C

AVM Ma¤aza Say›s›

2

Kulland›¤› Reklam Mecralar›

TV, gazete, dergi, internet, aç›k hava

Ort. Dekorasyon Maliyeti

900 / m2

Standart Ma¤aza Yaz›l›m›

SAP

Min. Yat›r›m Maliyeti

De¤iflken

Ma¤aza Dekorasyon Tipi Say›s›

2 (cadde, AVM)

32


RÖPORTAJ J‹VAL

Konsept Ma¤azac›l›kta

Jival imzas›

2008 senesinde oluşturdukları “Jival Konsept Mağazacılık” konsepti ile franchising sistemine giriş yapan Jival Kuyumculuk, franchising ile ilgili bilgi almak isteyen işletmecileri oluşturdukları ağa davet ediyor… Türkiye’nin kuyumculuk sektöründe önde gelen isimlerinden olan Jival Kuyumculuk, “Jival Konsept Ma¤azac›l›k” ad› alt›nda girdi¤i franchising sistemi ile Türkiye çap›nda büyümesini sürdürüyor. Jival Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Naim Genço¤lu, Jival Konsept Ma¤azac›l›k sistemi ile ilgili yapt›¤› aç›klamalarla franchising sistemini nas›l yönettiklerini anlatt›.

34

Alt›n Dünyas›

Jival Konsept Ma¤azac›l›k Sisteminiz ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Türkiye çap›ndaki 7 bölge müdürlü¤ümüz ve 14 sat›fl ekibimizle p›rlanta ve alt›n koleksiyonlar›m›z› ülke çap›nda faaliyet gösteren 1.700’ün üzerinde seçkin kuyumcuya ulaflt›r›yoruz. ‹letiflim kurdu¤umuz bölgelerdeki lider esnaflardan gelen yo¤un talepler geleneksel semt kuyumculu¤undan modern ma¤azac›l›¤a ve ulusal markalara geçiflin bir göstergesi oldu. Bu nedenle Jival; ma¤azalaflma alan›nda geniflleme karar›yla 2008 senesinde “Jival Konsept Ma¤azac›l›k Sistemi”ni oluflturdu.

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

“Jival Konsept Ma¤azac›l›k Sistemi” ile bafllad›¤›m›z ma¤azalaflma sürecinde kuyumcu ve tak› severler aras›nda daha güçlü bir köprü olmay›, ifl ortaklar›m›za gelece¤e dair yat›r›mlar›nda Jival markas›n›n tecrübe ve avantajlar›n› modern bir bak›fl aç›s›yla sunmay› amaçl›yoruz.

Ma¤azalaflma sürecinizden bahsedebilir misiniz? Modern ma¤azac›l›¤a ve ulusal markalara geçiflin artt›¤› flu günlerde do¤ru zamanda, do¤ru ifl ortaklar›yla yap›lan do¤ru iflbirlikleri sayesinde kendilerini daha güçlü bir flekilde gelece¤e tafl›ya-


“Jival Konsept Ma¤azac›l›k Sistemi” süreçleri; Yat›r›mc› adaylar›yla Jival kurumsal kimlik ve yap›lanmas›n›n paylafl›ld›¤› marka sunumlar› görüflmelerin ilk ad›mlar›n› oluflturur ve ifl ortakl›¤› konusunda var›lan uzlaflma “Bayilik Sözleflmesi” ile her iki taraf nezdinde resmiyete kavuflur.

Naim Gençoğlu bileceklerinin fark›nda olan kuyum sektörünün öncü firmalar›n›, Jival olarak ifl birli¤ine davet ediyoruz. Jival genç bir marka olmas›na ra¤men ortaklar›ndan gelen köklü bir ticari deneyime sahiptir. Bu tecrübe ve mesle¤e duyulan sayg›, istikrar› ve büyümeyi de beraberinde getirdi. Ma¤azalaflma süreciyle birlikte Jival olarak sahip oldu¤umuz ifl felsefesiyle ba¤daflan fikirlere sahip olan kuyumcu ve kuyumcu adaylar›n› onurlu, baflar›l› ve bol kazançl› iflimize ortak etmek istiyoruz. Jival olarak sahip oldu¤umuz kurum kültürüyle ayn› ortak de¤erleri paylaflan sektörün önde gelen temsilcileriyle çal›flaca¤›m›z gibi sektör d›fl›ndan talepleri de de¤erlendiriyoruz. ‹fl birli¤i yapaca¤›m›z kuyumcu ve kuyumcu adaylar›n›n yeniliklere aç›k olmas›, modern ma¤azac›l›k ilkelerini benimseyebilmesi, müflteri ve piyasa referanslar›n›n olumlu olmas›, ticari alanda baflar›l› ve sermaye gücüne sahip olmas› kriterlerini önemsiyoruz. Ma¤azalaflma sürecinde baflta AVM’ler olmak üzere ana caddelerde de yer almak istiyoruz. Türkiye’nin tüm bölgelerinde ve yurt d›fl›nda ma¤aza açma hedeflerimiz mevcut.

Bundan sonraki her ad›m ma¤aza koordinatörünün dan›flmanl›¤›nda ifl ortakl›¤› sürecine bafllam›fl oldu¤umuz yat›r›mc›larla koordineli olarak at›l›r. Lokasyon ve ma¤aza seçiminin ard›ndan ma¤aza projelendirmesi ve dekorasyon çal›flmalar› mimari denetimlerle kontrollü olarak yürütülür. Ma¤aza dekorasyon sürecinin tespit ve projelendirme aflamas›ndan sonra 25–30 gün alan bir uygulama süreci öngörülmektedir. Projenin somutlaflma sürecine paralel olarak ürün koleksiyon yap›s›n›n belirlenmesi ve di¤er yönetsel faaliyetler yürütülmektedir. Alt›n, p›rlanta, saat, erkek ürün ve aksesuarlar›n›n yer ald›¤› ürün gam›nda ürünlerin seçiminin lokasyon ve müflteri segmenti özelliklerine ba¤l› olarak gerçeklefltirilmesi s›ras›ndaki dan›flmanl›k Jival Ma¤azac›l›k Sistemi’nin önemli sorumluluklar›ndan birini oluflturuyor. Kadro seçimi ve personel e¤itimlerinin de yer ald›¤› di¤er süreçler ve modern ma¤azac›l›¤›n genel iflleyifliyle ilgili bilgi ak›fl› efl zamanl› olarak taraflar aras›nda devam eder. Pazarlama ve bölgesel reklâm çal›flmalar› bu süreci destekler.

Sözleflme imzalay›p da aç›lmay› bekleyen AVM projeleriniz var m›? ‹lk ma¤azam›z› 25 Eylül 2008 günü Palladium Al›flverifl Merkezi’nde, ikinci ma¤azam›z› ise 26 Eylül 2008 tarihinde Pendik’te açt›k. 2009 y›l›nda Tekirda¤ Tekira AVM’de aç›lan Jival Tekira ma¤azas›n› ise Bursa P›rlanta Konsept ma¤azas› ve en son 11 Kas›m 2009’da K›br›s’ta açt›¤›m›z Jival Lefkofla ma¤azam›z izledi. 2010 y›l›nda halen projeleri haz›rlanan yeni ma¤azalar mevcut. Alt yap›m›z haz›r, gelecek talebe göre yurt içinde ve d›fl›nda farkl› flehirlerde ma¤azalar açmaya devam edece¤iz.

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

35


fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: fierefefendi Caddesi N:22 Nuruosmaniye / ‹STANBUL T: +90 212 511 68 69 F: +90 212 519 90 98 W: www.perapirlant.com

Pera; aflklar›n, nostaljinin, tutkunun, modan›n, coflkunun ve hareketlili¤in semti PERA... Ad›n› ‹stanbul’un eski ve en gösteriflli bu semtinden al›yor. P›rlantay› moda alg›s› ile birlefltirerek, hayat›n her an›nda kullan›labilecek de¤erli bir aksesuar özelli¤ini kazanmas› için stratejiler gelifltiren PERA lüksü farkl› yorumluyor. Modan›n kendini yenileyen ve de¤iflen yüzünü, mücevherlerine yans›tarak, sürekli özgün tasar›mlar yarat›yor. PERA Nuruosmaniye’deki merkez ma¤azas› ile, hem kuyumcular›na toptan hizmet verirken, hem de perakende müflterilerine konseptlerini ve farkl› tasar›mdaki mücevherlerini tan›t›yor. Perakendecilik sektöründe h›zla yay›lma politikas› gösteren PERA özellikle AVM ma¤azac›l›¤›n› tercih ediyor. Galleria AVM ve Forum ‹stanbul AVM’de açt›¤› kendi konsept ma¤azalar› ile de oldukça be¤enilen PERA ma¤aza say›s›n› artt›rmaya devam ediyor. Yurtiçinde 150 sat›fl noktas›, Yurtd›fl›nda da Çek Cumhuriyeti’nde ofisi bulunan PERA, Avrupa’n›n pek çok ülkesi ile özellikle K›br›s, Romanya, Bulgaristan, S›rbistan ve Avusturalya’da da mücevherlerini kuyumcular arac›l›¤› ile nihai tüketicisi ile buluflturuyor. Dünya trendlerini yak›ndan takip eden PERA, yeni tasarlad›¤› fantezi koleksiyonu Reflections 2010 ile de Türkiye mücevher modas›na yön vermeye aday. Beyaz alt›n yan›nda pembe alt›n›n da kullan›ld›¤› ürünlerde, renkli de¤erli tafllar ve siyah p›rlantalar farkl›l›k yarat›yor. Gösteriflli ve bol p›rlantal› ürünler olmas›na ra¤men fiyatlar› oldukça uygun olan bu koleksiyon en çok tercih edilenler aras›nda yerini al›yor. Bu koleksiyon d›fl›nda Lifetime alyans koleksiyonu ile de sadece yeni evlenen çiftlerin de¤il, alyans›n› de¤ifltirmek isteyen çiftlerin de tercihi oluyor. Hediye alternatifleri için özel olarak tasarlanan PERA MOOD koleksiyonu ise oldukça be¤eniliyor. Trendleri takip ederek, p›rlantay› moda ile birlefltiren PERA ürünleri, farkl› tasar›mlar› ile oldukça dikkat çekiyor. P›rlanta pazar›nda yaratt›¤› bu farkl›l›k ile de moda tutkunlar›n›n, ilk s›rada tercih etti¤i p›rlanta markas› olma yolunda da h›zla ilerliyor.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18 K, 22 K.

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, ‹malatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci.

ÜRÜN GRUPLARI P›rlanta, alt›n, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe ve üçlü set, inci. Kad›n ürün gruplar›, erkek ürün gruplar›, çocuk ürün gruplar›.

36

Alt›n Dünyas›

Kurulufl Tarihi

2003

Genel Müdür

Sevgi Karagülle Soysal

Personel Say›s›

50 beyaz yaka

Corner Ma¤aza Say›s›

150

Hedef Kitle Profili

B, B+, A

Kulland›¤› Reklam Mecras›

Dergi- Gazete- Web, TV, Outdoor, ‹nsert

Online Katalog

www.peradiamond.com

Da¤›t›m Kanal›

Franchising - Corner

Franchise ma¤aza say›s›

4

Aç›lmas› Beklenen AVM Ma¤aza Say›s›

10

Franchising sistemine bafllang›ç y›l›

2003

Hedef Kitle Profili

B, B+, A

AVM ma¤aza say›s›

4

Kulland›¤› reklam mecralar›

TV, Gazete, Dergi, Internet, Radyo, Outdoor

Ortalama Dekorasyon maliyeti (m )

700 – 800 USD / m2

Standart ma¤aza yaz›l›m›

var

Minimum yat›r›m maliyeti

500 bin USD

Ma¤aza dekorasyon tipi say›s›

1

2

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


RÖPORTAJ PERA

S›rad›fl› Çizgiler... Özgün Konseptler.... PERA; İstanbul’un en gösterişli, modanın ve coşkunun hayat bulduğu semtinin adı. Böyle bir isimle yola çıkan PERA, bu semtin sanatsal mirasını, tutkusunu ve kültürünü, modern bir şekilde ürünlerine yansıtıyor. İstikrar ve kaliteden asla taviz vermeden yoluna emin adımlarla devam eden PERA, franchising çalışmalarına önem veriyor. PERA için perakendecilik özel bir uygulama alan›. Müflteri memnuniyeti ilkesi ile, p›rlantan›n her dönemde kullan›labilir bir aksesuar olmas› ve hediye alternatifleri için ilk s›ralarda akla gelmesi do¤rultusunda stratejiler gelifltiren PERA, ma¤azalar›nda da bu yaklafl›m› yans›t›yor. Sektörde yaflanan rekabete ra¤men, gerek ürün gam› ve tasar›mlar›, gerekse haz›rlanan farkl› konseptleri ile s›ra d›fl› çal›flmalara imza at›yor. Pera P›rlanta Genel Müdür Sevgi Karagülle Soysal, markalar›n›n tüm bu güçlü yönlerine ilavaten franchise ma¤aza olman›n yat›r›mc›lar aç›s›ndan avantajlar›n› detayland›rd›.

38

Alt›n Dünyas›

Ma¤aza yeri tespitinde dikkat etti¤iniz kriterler nelerdir? Kazan / Kazan felsefesi ile ayn› vizyonda bakabilen ifl ortaklar›na da kendi sistemini entegre eden PERA, al›flverifl merkezlerinde ve özel lokasyonlarda PERA konsept ma¤azalar›n› açmaya bafllad›. Galleria AVM ve Forum ‹stanbul AVM’de yeni konsept ma¤azalar›n› açan PERA, yurti çinde ve yurt d›fl›nda da kuyumcular›na franchise vererek ma¤aza adetini artt›rmay› hedefliyor. PERA Franchise ma¤aza açman›n da bir tak›m belirlenmifl flartlar› var. PERA konsept ma¤azalar› özellikle AVM’lerde bulunuyor. Çok özel cadde lokasyonlar› d›fl›nda AVM ma¤azac›l›¤› yapmak tercih ediliyor. Dekorasyonun rahatça sergilenmesi için de minumum 100 m2 alanda ma¤aza açmak franchise stratejileri aras›nda.

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

Dekorasyon çal›flmalar›n›zla ilgili bilgi alabilir miyiz? Dekorasyon maliyetleriniz ne düzeyde? PERA konsept ma¤azalar›nda müflterinin rahat edip, istedi¤i gibi al›flverifl yapabilmesi için her ayr›nt› düflünülüyor. Ma¤aza konseptinde, her zevk ve be¤eniye hitap eden koleksiyonlar ayr› ayr› cam nifllerde sergileniyor. PERA ma¤azalar›nda, dekorasyonun ferah olmas› ön plana al›nd›. Özellikle gri tonlar› ve beyaz›n kullan›ld›¤› dekorasyonda, moda renklere de aksesuarlarda yer veriliyor.

Öncelikli ve hedef bölgeleriniz nereleridir? Yurtd›fl›nda özellikle Balkan ve Avrupa ülkeleri hedefleniyor. Çok yak›nda Çek Cumhuriyeti’nin merkezi Prag’da franchise ma¤aza açacak olmas› da, PERA’n›n yurt d›fl› projelerine ne kadar önem verdi¤ini gösteriyor.


Franchise ma¤aza olman›n yat›r›mc› aç›s›ndan avantajlar› 1. PERA, franchising sistemiyle yeni ma¤azalar açarken, do¤acak riskleri minumum düzeye indirir. Franchise ma¤aza, arkas›na ald›¤› PERA markas›n›n gücü ile h›zla geliflir. 2. Piyasada tan›nm›fl bir marka ile ifle bafllamak, s›f›rdan bafllamaktan daha kolay ve karl› bir yoldur. Yat›r›m maliyetleri düfler. 3. PERA ’n›n reklama, halkla iliflkiler faaliyetlerine ve sat›fl gelifltirmeye yönelik promosyona yapt›¤› yat›r›mlardan, franchise alan kuyumcular da faydalan›r; bu ifl için büyük sermayeler ay›rmak zorunda kalmazlar. 4. PERA konsept ma¤azalar›nda, personel e¤itimi de PERA taraf›ndan gerçeklefltirilir. Böylece yat›r›mc›n›n e¤itim için bütçe ay›rmas› gerekmez. 5. Dönemsel kampanyalarda (sevgililer günü, anneler günü, y›lbafl› dönemi, evlilik sezonu vb.) görsellerle, vitrin ve promosyon malzemeleri ile franchise ma¤azalar desteklenir. 6. Franchise, genifl ürün yelpazesi ile her zaman zengin ve de¤ifltirilebilir ürün sergileme, sunum ve sat›fl avantaj› elde eder. Ürün, kalite ve hizmette standartlar› koruma ve bununla birlikte müflterilerin gözünde ba¤l›l›k ve itibar kazan›m› sa¤lan›r. 7. Yat›r›mc›, tüketicilerin yo¤un olarak “marka” sat›n alma e¤iliminde oldu¤u pazarda, güçlü ve tan›nan bir markan›n çat›s› alt›na kat›lman›n f›rsatlar›ndan yararlan›r. Pera Genel Müdürü Sevgi Karagülle Soysal

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

39


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹

1970 y›l›nda perakendecilik ile kuyum hayat›na bafllayan Ayarman ailesi 1992 y›l›nda imalat çal›flmalar›na bafllad›.

A: 926 Sokak N:14 Konak / ‹ZM‹R T: +90 232 425 47 49 F: +90 212 483 31 04 E: info@tarzalyans.com W: www.tarzalyans.com

fiirketleflme gere¤i 1997 y›l›nda Tarz Alyans kuruldu. 14 y›ld›r alyans imalat›, toptan sat›fl› ve ihracat› yapan Tarz, 2009 y›l›nda yeni markas› “Niflantafl› Alyans Butique” ile frachise çal›flmalar›na bafllad›. ISO 9001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahip firma Türkiye’nin dört bir yan›ndaki perakende bayilerini artt›r›rken, büyük flehirlerde konsept ma¤azac›l›k çal›flmalar›na da bafllad›. “Niflantafl› Alyans Butique” içeri¤inde s›n›rs›z çeflit alyans›n› tek tafl, s›ra tafl ve tam tur p›rlanta yüzükleriyle tamaml›yor. Böylelikle niflan al›flverifllerinin bafllang›ç noktas› olmay› hedefliyor. Tüm ürünler Niflantafl› patenti tafl›rken sadece konsept ma¤azac›l›kta bulunacak koleksiyonlar da içeriyor.

Yönetim Kurulu Baflkan›

Yüksel Ayarman

Genel Müdür

Mert Ayarman mert@tarzalyans.com

Pazarlama ve Franchise Sorumlular›: Ege - ‹ç Anadolu - Akdeniz

Sami fienkaya / sami@tarzalyans.com

Marmara - Karadeniz- G:D.Anadolu

Gökhan Karamehmet

AYAR GRUPLARI ‹hracat ve Yurtd›fl›

Fahri Sayg› / fahri@tarzalyans.com

Kurumsal ‹letiflim

Ǜnla Palas / cpalas@tarzalyans.com

Franchising Sistemine Bafllangݍ

2009

FAAL‹YET TÜRÜ

Ma¤aza Say›s›

1

Üretim, toptan, ihracat, franchise

Corner

400 (Ana Firma Markas› Alt›nda)

Personel Say›s›

41

Ürün Gruplar›n›n Da¤›l›m›

%70 alyans, %30 p›rlanta

Hedef Kitle Profili

A, B

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi

%100 kendi üretimi

Minimum Yat›r›m Maliyeti

225 bin USD

Ortalama Dekorasyon Maliyeti

1.000 USD/m2

Ma¤aza dekorasyon Tipleri

2 (Exclusive & Standart)

Üretim Alan›

550 m2

14 K, 18 K

ÜRÜN GRUPLARI Alyans, P›rlanta

40

gokhan@tarzalyans.com

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

40


RÖPORTAJ TARZ

En farkl› tasar›m Niflantafl› Alyans’da… Tarz Alyans’ın alt markası olarak piyasaya adım atan Nişantaşı Alyans Butique, “Su Damlası” konseptli mağazaları ile klasik mağazacılığın dışına çıkıyor. Yeni bir marka ve franchise sisteminde henüz ilk aflamada olan Niflantafl› Alyans Butique, “Su Damlas›” konseptli ma¤azalar›yla Türkiye’nin önemli noktalar›nda yer almaya haz›rlan›yor. Franchising sistemleri ile ilgili bilgi veren Niflantafl› Alyans Butique Genel Müdürü Mert Ayarman, franchising sistemlerinin süreçleriyle ilgili aç›klamalarda bulundu. Franchising sözleflmeniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? En az kaç y›ll›k sözleflme imzalan›yor? Alyans franchise ma¤azac›l›¤› için en ciddi sistemi kurmay› hedefledik. Amac›m›z k›sa süreli anlaflmalar de¤il. Zaten yat›r›m› da düflünecek olursak üç y›ldan afla¤› sözleflmeler her iki taraf› da memnun etmeyecektir.

Ne tür teminat tercih ediyorsunuz? Teminat olarak banka teminat mektubunu tercih ediyoruz. Klasik Türkiye al›flverifl flartlar›n› bu sistemde de¤ifltirmeyi arzu ediyoruz. Daha gerçekçi al›flverifllerde kimseyi mahcup etmeyecek bir sistem kurduk. Zaten çok yüklü bir sermaye gerektirmedi¤i için, pek s›k›nt› çekilece¤ini zannetmiyorum.

Hedef müflterimizin ulaflaca¤› her lokasyon mümkün. Elbette iflleyen her AVM’de bulunmak isteriz. Kuyum ma¤azac›l›¤›na uygun cadde ma¤azac›l›¤› da hedeflerimizden biri.

Sözleflme imzalay›p da aç›lmay› bekleyen AVM projeleriniz var m›? Yeni bir sistemimiz oldu¤u için imzalanm›fl sözleflmemiz yok. Ancak çok ciddi AVM çal›flmalar›m›z mevcut. ‹zmir ve ‹stanbul’da cadde bayili¤i çal›flmalar›m›z da devam ediyor

Marka isim hakk› olarak tan›mlanan Royalty talebiniz var m› varsa ne kadard›r?

Dekorasyon çal›flmalar›n›zla ilgili bilgi alabilir miyiz? Dekorasyon maliyetleriniz ne düzeyde?

Yeni bir marka oluflturdu¤umuz için ilk ma¤azalar›m›z için hiçbir talebimiz yok. Sistem gelifltikçe olma ihtimali elbette mevcut.

Belki de Türkiye’deki en farkl› dekorasyonu uygulayan firmay›z. Dekorumuzun bir ana fikri mevcut. Su damlas›... Vitrinimizden iç dekorumuza kadar her yer bu tema üzerine kurulu. Vitrinimiz su damlac›¤› fleklindeki el üflemesi camlardan olufluyor. Alyanslar›m›z› bu damlac›kla-

Ma¤aza yeri tespitinde dikkat etti¤iniz kriterler nelerdir?

42

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

r›n içinde sergiliyoruz. Ya¤murun getirdi¤i alyanslar su p›nar› oluflturup vitrine ak›yor. Ma¤aza içinde de bir su flelalemiz ve havuzumuz mevcut. Yine cam üzerinde akan su flelalemiz krom havuzumuzu dolduruyor. ‹nce su sesi beyaz ma¤azam›z›n konseptini tamaml›yor. Mevcut dekorasyonun birkaç alternatif yap›l›fl flekli var. Elbette alana ba¤l› olarak de¤iflmekle beraber standart ma¤aza maliyetimiz 1000$/m2 civar›ndad›r. Ancak Niflantafl› konseptinin özünü oluflturan mekanik ve elektronik ekipmanlar›m›z maliyeti artt›rmakta. Bunu bayiimizle ayr›nt›lar›yla incelemekteyiz.

Ürün gruplar›n›z›n da¤›l›m› ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Ürünlerinizin fiyat aral›klar› nelerdir? Ürün gruplar›m›z›n yüzde 70’lik k›sm›n› alyans, yüzde 30’unu p›rlanta oluflturuyor. Elbette ki bunlar ortalama rakamlar. Ma¤azan›n aç›ld›¤› lokasyona göre bu oranlarda farkl›l›klar olabiliyor. Alyans-


Mert Ayarman

lar›m›z adedi 150 TL’den bafllayan fiyatlardan 1000 TL’ye varan fiyatlara kadar çeflidimiz mevcut. P›rlantalarda ise konsept gere¤i sadece tektafl-s›ra tafl ve tam tur yüzük sunuyoruz. P›rlanta fiyatlar›m›z da 200$ ile 10.000 $ aras›nda de¤iflmekte.

Alt markalar›n›z var m›? Niflantafl› zaten bizim alt markam›z. Bildi¤iniz gibi Niflantafl›’n›n arkas›nda Tarz Alyans bulunmaktad›r. Ancak tüm mallar›m›z Niflantafl› patentli olup, kendine has özel koleksiyonlarda içermektedir. Bu koleksiyonlar› da mart fuar›nda ziyaretçilerimize sunaca¤›z.

Ürün tedarik sisteminiz nas›l iflliyor? Bildi¤iniz gibi merkezimiz ‹zmir. ‹stanbul’da da ofisimiz mevcut. ‹lk aç›l›flta her iki yerden ancak özellikle ‹zmir’den sunulacak koleksiyonlar ma¤azalara gönderiliyor. Bundan sora ma¤azalar› takip eden sorumlular›m›z mevcut. Eksilen çeflitler yeni modeller, dilek ve flikayetler ekiplerimizce yerinde tespit edilip k›sa sürede çözüme ba¤lan›yor. Ancak merkezimizin kap›s› da elbette ki her zaman bayilerimize aç›k.

Kota alt limiti uygulaman›z var m›? Yeni bir marka gelifltirdi¤imiz için ilk baflta bir kota koymak çok do¤ru gelmedi bize. Hem bizim hem de bayiimizin memnuniyeti için sat›lacak mal›n miktar› zaten belli. Bu miktar› yakalayabilecek firma ve lokasyonlar olduktan sonra düflünülebilecek kotan›n çok üzerine ç›kaca¤›m›z› rahatl›kla söyleyebilirim.

Halihaz›rda iflleyen bir ma¤azay› franchising sistemine dahil ederken mevcut ürünlerin elden ç›kart›lmas› ile ilgili nas›l bir uygulaman›z var? Bizim franchise sistemimiz Atasay ya da Alt›nbafl’›n kinden çok farkl›. Konsept ürün kimli¤i tafl›d›¤› için ma¤aza de¤iflimi yapm›yoruz. Ma¤aza sahibi olan ve yeni bir ma¤aza açmay› hedefleyen bayilerimize öneride bulunuyoruz. Alyans ma¤azas› mevcut iflleyen bir kuyumcu dükkan›na çok büyük bir destek sa¤l›yor. Alyans bakmaya ç›kanlar öncelikle bizim ma¤azam›z› tercih ediyor. Niflan al›flverifli alyans ve tek tafl ile bafllad›¤›na göre biz ilk al›flverifle talibiz. Herkes yüzlerce alyans içinden tercih yapmay› düfller. Ma¤aza ifllerli¤i flu flekilde; fiehrinizde bir gün içinde yüz çiftin alyans almak için ç›kt›¤›n› düflünün. Normal kuyum ma¤azas›na bu yüz çiftin 5’i bilemediniz 10’u gelecektir. Konsept alyans ma¤azas›na ise biz bu rakam› 30-40’lara ç›karmay› hedefliyoruz. Bu ziyaretlerin 10’u bile baflar›l› olsa hem karl›l›k oran›n› hem de bayinin di¤er kuyum ma¤azas›na sa¤layaca¤› portföy deste¤ini lütfen hesap edin. Dolay›s›yla Niflantafl› sadece ma¤azac›l›k de¤il mevcut sistemi destekleyen bir yap›ya da sahip. Sadece Niflantafl›’na sahip olacak kifliler içinde çok cazip. Zira Niflantafl› sadece piyasada en çok satan mal› bulundurdu¤u için minimum maliyet ile maksimum kar sa¤layacak bir yap›ya sahip. Yani az satan ama pahada a¤›r mallar içermedi¤i için verim çok yüksek. Bu da k›s›tl› sermayesi olanlar›n bile bir franchise ma¤azaya sahip olma flans›n› do¤uruyor.

Franchise ma¤azalar›n›zda 22 ayar bilezik ve sarrafiye ürün sat›lmas› mümkün mü? Ana konseptimize elbette ki ayk›r›. En az›ndan vitrin sunumuna müsaade etmiyoruz. Ancak bayi böyle bir sat›fl yapmak istese de kendi di¤er ma¤azas›ndan yapaca¤› için s›k›nt› yaratmamakta.

Reklam katk› pay› uygulaman›z var m›? fiu anda Niflantafl› konseptin yaymaya çal›fl›yoruz. Bu süreçte bizim bir reklam paylaflma talebimiz yok. Ancak ma¤azalaflma belli bir say›ya vard›ktan sonra tüm bayilerimizin ve merkezimizin de kat›l›m› ile ciddi bir reklam çal›flmam›z olacak elbette. Hatta biz talep etmesek te bayilerimiz yerel reklam çal›flmalar›n› kendileri zaten bafllad›. Çünkü konsept çok güzel ve duyurulmaya de¤er.

Cari hesaplarla ilgili dönüfl süreniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Anlatt›¤›m gibi genel bir kuyum ma¤azas› yapmad›¤›m›z için ilk aç›l›flta zaten büyük bir bütçe tutmuyor. Dönüfllerimiz zaten çok h›zl›. Bafllang›çta 5 kg has ayr›lan bir ma¤aza hiç s›k›nt› çekmeden kendini döndürebiliyor…

Öncelikli ve hedef bölgeleriniz nereleridir? Yap›land›rmam›za büyük flehirlerden bafllamak istiyoruz. Tarz Türkiye’nin dört bir köflesine ulaflm›fl durumda. Niflantafl›’n› henüz kendi flehrimizde açamadan Ayd›n’da ki arkadafllar›m›z h›zl› davran›p ilk ma¤azan›n sahibi oldular. Krize ra¤men hem alyans hem de p›rlanta da istenen rakamlara ulaflt›k hatta geçtik. fiimdi s›rada ‹zmir ve ‹stanbul’da ki ma¤aza çal›flmalar›m›z var. Bunun yan›nda Ankara, Denizli, Konya bayilik çal›flmalar›m›z sürüyor. 2009 krizi sebebiyle at›l›m› yavafl tutsak ta bu sene bayii say›m›z›n çok artaca¤›na inan›yorum… fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

43


F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹

fi‹RKET PROF‹L‹ A: fierefefendi Sokak N:35 Ca¤alo¤lu / ‹STANBUL T: +90 212 520 00 41 F: +90 212 520 04 46 E: info@zenpirlanta.com W: www.zenpirlanta.com

AYAR GRUPLARI 14 K, 18, K, Platin.

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, ‹malatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci,

ÜRÜN GRUPLARI P›rlantal›; alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe ve üçlü set, inci.

44

Alt›n Dünyas›

ZEN Diamond'›n kuruluflu, günümüzde de canl› tutulan ve kökleri 1890'lara uzanan bir aile kültürüne dayan›yor. ZEN Diamond markas›, ailenin üçüncü kuflak temsilcisi Emil Güzelifl taraf›ndan yarat›ld›. Bugün ‹stanbul, New York, Antwerp, Dubai, Moskova ve St. Ptersburg’da kurulu ofisleri sayesinde Türkiye d›fl›nda da hakl› bir üne sahip. ZEN Diamond, kendi özel tasar›mc›lar›yla, kendi fabrikalar›nda üretim yap›yor. Y›ll›k 300.000 adet mücevher üretimi ile Avrupa'n›n en yüksek üretim kapasitesine sahip. Son 4 y›ld›r yapt›¤› ihracat ile sektöründe 1. s›raya yerleflti. Önümüzdeki dönemde de bu konumunu korumay› hedefliyor. Dünyada 3000'in üzerinde kuyumcuda ZEN Diamond ürünleri sat›l›yor, ayr›ca 780 adet de ZEN Diamond Corner'› mevcut. ZEN Diamond Ma¤azalar› aç›l›yor... ZEN Diamond her yerde ›fl›ld›yor... ZEN Diamond tüm Türkiye'de ve dünyada ma¤azalar zinciri kurmaya bafllad›. 25 y›lda, 1000 ma¤azaya ulaflma hedefiyle yola ç›kan ZEN Diamond, y›llard›r p›rlantal› mücevher sektöründe, üretim alan›nda edindi¤i deneyimi art›k kendi ad›yla aç›lacak ma¤azalarda yaflat›yor.??ZEN Diamond Türkiye’de de franchise sistemi ile açt›¤› ma¤azalar›yla ismini ve ›fl›lt›s›n› farkl› yerlere tafl›maya devam ediyor. ZEN Diamond'›n ma¤azac›l›k çal›flmalar› yurtd›fl›nda da h›zla sürüyor. Rusya’da 2006 y›l›nda Moskova, Nijniy Novgorod, St. Petersburg Parnas ve Dibenko, Kazan ve Ekaterinburg’da açt›¤› 6 ma¤azas›yla mücevher severlerden büyük ilgi gördü. fiuanda 11 ma¤azas›yla Rusya'da mücevher severlere hizmet veriyor. ZEN Diamond Rusya ile bafllatt›¤› yurtd›fl› ma¤azalaflma sürecini K›br›s, Belçika, Romanya ve Kazakistan ile devam ettirdi. Azerbaycan da öncelikli hedeflerden bir tanesi. Yurt d›fl› ma¤azalaflma süreci New York, Barselona, Madrid, Londra, Dubai, Bahreyn, Sofya, Frankfurt, Berlin, Mekke, Lefkofla, Bakü ve Milano’da devam edecek. Yönetim Kurulu Baflkan›

Emil Güzelifl

Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Tavukçuo¤lu

Genel Müdür

Yi¤it Akgün

Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü

Senem Irmak Aksöyler

Uluslararas› ‹fl Ortaklar›

Damiani Group, Shairu Gems

Personel Say›s›

220

Kurulufl Tarihi

1998

Online Katalog

www.zendiamond.com

Üretim Kapasitesi

150.000 adet / y›l

Da¤›t›m Kanal›

Franchising - Corner

Franchise ma¤aza say›s›

41

Corner ma¤aza say›s›

250

Franchising sistemine bafllang›ç y›l›

2006

Hedef Kitle Profili

A, B+, B

AVM ma¤aza say›s›

34

Kulland›¤› reklam mecralar›

TV, Gazete, Dergi, Internet,Radyo, Outdoor

Ortalama Dekorasyon maliyeti (m2)

1000 – 1300 USD

Standart ma¤aza yaz›l›m›

Var

Minimum yat›r›m maliyeti

400 bin USD

Ma¤aza dekorasyon tipi say›s›

2 (Standart + Exclusive)

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010

44


RÖPORTAJ ZEN

2010 y›l›nda 6 ma¤aza daha kap›lar›n› açacak 12 AVM’de yer alan ve 2010 yılı içerisinde de 6 AVM ile daha sözleşme yapan Zen Pırlanta, franchising ağını her geçen gün genişletiyor. Zen Pırlanta’nın franchising sistemi, izledikleri stratejiler ve şartları ile ilgili bilgileri Zen Pırlanta Genel Koordinatörü Yiğit Akgün’den dinledik… A¤›rl›kl› olarak seçkin AVM’lerde ma¤aza açmay› tercih eden Zen P›rlanta, dekorasyon ve çal›flmalar›n›, standart ve lüks olarak ikiye ay›r›yor. Bu dekorasyon çal›flmalar›nda farkl› konseptler uygulayan Zen Parlanta, çok yak›nda Türkiye’de 2 ma¤azas›n› üst segmente yönelik tasarlamay› ve bu ma¤azalarda farkl› bir dekorasyon uygulamay› planl›yor. Zen P›rlanta çat›s› alt›na girmek isteyenlere önemli ipuçlar› veren Zen P›rlanta Genel Koordinatörü Yi¤it Akgün, franchising sözleflmesinin detaylar›, teminatlar, ma¤aza konumlanmas› konusunda bilgiler ve dekorasyon çal›flmalar›na yönelik aç›klamalarda bulundu.

46

Franchising sözleflmeniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? En az kaç y›ll›k sözleflme imzalan›yor?

Marka isim hakk› olarak tan›mlanan Royalty talebiniz var m›? Varsa ne kadard›r?

Franchise sözleflmemiz çal›flma koflullar›n› ve prensiplerini belirleyen bir içeri¤e sahip. ‹flletmenin ne flekilde yürütülece¤i, markan›n bölgede nas›l temsil edilece¤ine dair kurallar› içeren, karfl›l›kl› esaslar› belirleyen maddelerden olufluyor. En az 5 y›ll›k sözleflme imzal›yoruz.

Hay›r, böyle bir talebimiz olmuyor. Zaten markam›z› bölgesinde istedi¤imiz flekilde temsil edece¤ine inand›¤›m›z firmalarla ifl birli¤i yap›yoruz.

Ne tür teminat tercih ediyorsunuz? Öncelikli tercihimiz banka teminat mektubu oluyor. Fakat uzun y›llar çal›flt›¤›m›z bayilerimiz franchise olmak istediklerinde senette kabul ediyoruz.

Ma¤aza yeri tespitinde dikkat etti¤iniz kriterler nelerdir? AVM'lerde olmas›n› tercih ediyoruz. Bölgedeki bayiinin düflünce ve tercihlerine de dikkate alarak, AVM seçimlerini kendimiz yapmaya gayret ediyoruz. Ayn› zamanda bulunulan bölgedeki önemli caddelerde yer alan ma¤azalar› da tercih ediyoruz.


s›yla bu planlamay› yaparken bir kota da belirlenmifl oluyor. Bölgenin geliflim kapasitesi ile do¤ru orant›l› olarak ileriki y›llar›n planlamas›n› yap›p, kotaland›r›lmas›n› gerçeklefltiriyoruz. Bölgede istedi¤imiz limitlere ulafl›ld›¤› anda da bölge korumas›na giriyoruz.

Halihaz›rda iflleyen bir ma¤azay› franchising sistemine dahil ederken mevcut ürünlerin elden ç›kart›lmas› ile ilgili nas›l bir uygulaman›z var? Sözleflme imzalay›p da aç›lmay› bekleyen AVM projeleriniz var m›? Türkiye'de 12 AVM'de yer al›yoruz. 2010 y›l› için 6 AVM ile sözleflme imzalad›k. AVM projelerinde eskisinden daha seçici davran›yoruz. Ma¤azan›n lokasyonu, cephesi, kiralama flartlar›n›n uygunlu¤una önem veriyoruz.

Dekorasyon çal›flmalar›n›zla ilgili bilgi alabilir miyiz? Dekorasyon maliyetleriniz ne düzeyde? Dekorasyon çal›flmalar›m›z› standart ve lüks olarak ikiye ay›r›yoruz. Lüks ma¤aza konseptimizde a¤›rl›kl› olarak koyu renk kullan›yoruz. Standart ma¤aza konseptimizde ise aç›k tonlar hakim. Ortalama metrekare maliyetlerimiz 1200 ile 1800 dolar aras›nda de¤ifliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de 2 ma¤azam›z› üst segmente yönelik olarak tasarl›yoruz. Bu ma¤azalar›m›zda farkl› bir dekorasyon uygulayaca¤›z.

Ürün gruplar›n›z›n da¤›l›m› ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Ürünlerinizin fiyat aral›klar› nelerdir? P›rlantal› mücevher ve aksesuar alan›nda hizmet veriyoruz. P›rlantal› ürünlerimizi koleksiyon bazl› olarak fiyatland›r›rsak; eriflilebilir fiyatta ürünlerimizin yer ald›¤› koleksiyonumuz 200 ile 1000 USD; Orta segmente hitap eden ürünlerimiz 1000-3000 USD ve üst segment ürünlerimiz ise 3.000-30000 USD aras›nda de¤ifliyor. P›rlantal› aksesuar koleksiyonumuz; 80 dolar ile 600 dolar aras› P›rlantal› saat koleksiyonumuz ise 300 ile 5.000 dolar aras› fiyatlarla sat›fla sunuluyor.

ZEN ma¤azalar›nda kendi ürünlerimizin d›fl›nda sat›fl yap›lmas›na müsaade etmiyoruz. Franchise'›n elinde var olan ürünlerin karfl›l›kl› görüflülerek de¤erlendirilmesi ve kendi ürünlerimizle uygun bir zeminde de¤ifltirilmesine yard›mc› olmaya çal›fl›yoruz.

Franchise ma¤azalar›n›zda 22 ayar bilezik ve sarrafiye ürün sat›lmas› mümkün mü? ZEN markas› olarak sadece p›rlanta ve p›rlantal› aksesuarlar sat›yor, markam›z› ve ürün gruplar›m›z› bu flekilde konumland›r›yoruz. Bu sebeple franchise ma¤azalar›m›zda da sarrafiye ürünler yer alm›yor.

Reklam katk› pay› uygulaman›z var m›? Markalaflma konusunda ciddi bir bütçe ay›r›yoruz. Franchise ma¤azalar›m›z için özellikle yerel reklamlara önem veriyoruz. Bölgesel reklam harcamalar› ZEN Diamond ve franchise ortakl›¤› ile yap›l›yor. Ödeme yar› yar›ya paylafl›l›yor. 2011 itibari ile belirli bir katk› pay› uygulamas›na geçece¤iz.

Cari hesaplarla ilgili dönüfl süreniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Peflin al›mlarda yüzde 10 ile yüzde 20 aras›nda de¤iflen indirimler uyguluyoruz. Bunun d›fl›nda vadeli çal›flma sistemimizi 12 ay olarak planl›yoruz.

Ürün tedarik sisteminiz nas›l iflliyor? Avrupa'n›n en yüksek üretim kapasitesine sahibiz. Ürünlerimizin yüzde 75-80'ini kendi fabrikalar›m›zda üretiyoruz. Ürünlerimizin yüzde 20'sini tedarik ediyoruz. Tedarik konusunda da genelde yurt d›fl› fuarlar› tercih ediyor ve uzun y›llard›r bizimle çal›flan yurt d›fl›ndaki üreticilerden destek al›yoruz. Üretim ve tedarik konusunda eski y›llara oranla daha çok kendi fabrikalar›m›zda yerli üretim yapmay› uygun görüyoruz. Bu sebeple üretim kapasitemizi gelifltirme konusunda çal›flmalar› yap›yoruz.

Yiğit Akgün

Kota alt limiti uygulaman›z var m›? Bölgenin potansiyeline ba¤l› olarak ve daha önceki y›llardaki sat›fllar›m›z› baz alarak kaç adet ma¤aza aç›lmas› gerekti¤ini tespit ediyor, planlamam›z› bu do¤rultuda yap›yoruz. Dolay›fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

47


F‹RMALAR VE ÇALIfiMA S

48

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹ ◆ fiUBAT 2010


A S‹STEMLER‹ TABLOSU

fiUBAT 2010

Alt›n Dünyas›

FRANCH ISING EK‹

49


FRANCHISING EKi  

Alt›n Dünyas›'n›n ekidir.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you