Page 1


Alyanstaki rekabet ç›tay› yükseltecek, firma say›s›n› azaltacak Daha önceki yaz›lar›m›zda defalarca belirtti¤imiz gibi, alyans›n, iktisat biliminde tarif edildi¤i flekli ile “Zorunlu Mal’’ s›n›f›nda yer almas›, riski nisbeten düflük olan bu ürün kategorisindeki üretici firma say›s›n›n artmas›na sebep olmufltu. Kriz döneminde pek çok firma kapan›rken alyans üreticisi firma say›s›n›n artmakta oldu¤unu gözlemlemifltik. Bu s›ralarda yapt›¤›m›z gözlem, alyansta da piyasan›n arz cephesinin doyuma ulaflm›fl oldu¤u yönünde.

Remz‹ Çelen remzicelen@yayindunyasi.com www.twitter.com/altindunyasi www.facebook.com/altindunyasiyayingrubu

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na, Sahibi ve

Genel Yay›n Yönetmeni:

REMZ‹ ÇELEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ZEHRA KAfiIKO⁄LU YAZI ‹fiLER‹

ASLI ÇELEB‹O⁄LU TUNCAY GENÇ REKLAM SATIfi YÖNETMENLER‹

MELEK SANCAKLI KADER YAfiAR BURCU HIfiIM GÖRSEL YÖNETMEN

‹SMA‹L BATI MAL‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

Arz cephesinde, üretici say›s›nda yaflanan bu art›fl›n etkilerini farkl› aç›lardan de¤erlendirmek mümkün. Bir aç›dan bakt›¤›m›zda, üretici say›s›nda yaflanan art›fl sebebiyle rekabetin de artmas›, bu sayede firmalar›n önceki dönemlere göre daha yüksek bir performansla çal›flmak zorunda olmalar›, sektördeki ürün kaliteleri, tasar›m zenginli¤i ve üretim süreçlerinde verimlili¤in artmas›na da sebep oldu. Bu sayede uluslararas› standartlarda faaliyet gösterebilecek kalitede firmalar›m›z›n say›s› da artt›. Di¤er taraftan bakt›¤›m›zda da pazardaki firma say›s›n›n artmas› olumsuz koflullar› da beraberinde getirdi. Sektör yukar›da sayd›¤›m›z gibi rekabetin “olumlu’’ etkilerinin yan›nda “olumsuz’’ durumlarla da karfl›laflt›. Sonradan alyans üretmeye bafllayan ya da gerekli profesyonel anlay›fla sahip olmayan merdiven alt› firmalar gerek fiyat ve gerekse tasar›m konular›nda rekabet edemeyince sektörde fiyat dengesi bozuldu. Yaln›zca fiyat alan›nda rekabet edebilme flans›na sahip bu firmalar uygulad›klar› fiyat politikalar› sebebiyle sektörde karlar›n erimesine sebep oldular. Kar marj›n›n son derece düflük oldu¤u sektörde firmalar›n önemi bir k›sm› yeni teknoloji yat›r›m› yapacak, tasar›m ekibini güçlendirecek, tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleflirecek kaynak bulmakta zorland›. Bu s›n›ftaki firmalar sadece “Günü Kurtarmak’’ için faaliyet gösterdikleri için alyansta s›k›nt›l› dönemler yaflanmaya bafllad›. Bu firmalar ellerinde avuçlar›nda ne alt›n varsa müflteri bakiyelerine ba¤lad›lar. Özellikle Ramazan ay›n›n yaklaflt›¤› bu dönemlerde rekabetin olumsuz etkilerinin bu s›n›ftaki firmalar üzerindeki etkisini görebilme ihtimalimiz yüksek. Bu dönemde cari hesap geri dönüfl sürelerinin uzamas› da firmalar›n ayakta kalmalar›n› zorlaflt›racak bir etken olarak karfl›m›za ç›kacak. Alyans kategorisinde bir çözülme yaflanabilir. Çözülme neticesinde firma kapan›fllar› daha flimdiden bafllad›. Bu çözülme neticesinde sektörde farkl› bir denge oluflabilir. Bu çözülmeden güçlenerek ç›kan firmalar sektöre yön vermeye devam edecekler.

CELAL TALANT‹MUR

www.altindunyasi.org MAYIS/HAZ‹RAN/TEMMUZ 2012

16

Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder.

Yönetim Yeri: K.Ayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/‹stanbul Tel: 0212 518 84 01 (pbx) info@yayindunyasi.com Bask›: ÖMÜR Matbaac›l›k A.fi. Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. 20 Haramidere 34524 ‹stanbul Tel: 0212 422 76 00


HABER MERT ALYANS

Mert Alyans teknoloji yat›r›mlar› ile sektöre yön veriyor Bu y›l›n bafl›nda yapt›¤› yat›r›m ata¤› ile sadece Türkiye’nin de¤il Avrupa’n›n en büyük alyans fabrikalar›ndan birisi haline gelen Mert Alyans teknoloji yat›r›m›na devam ediyor. Avrupa’da ilk 5 içinde yer alan, 6 kattan oluflan 2500 m2 büyüklü¤e sahip tesis yeni teknoloji yat›r›mlar› ile dikkat çekiyor. Firman›n son teknoloji yeni üretim band› k›sa bir süre sonra sisteme entegre edilecek.

T

ürk kuyumculuk ve mücevherat sektörünün en önemli ihracatç›lar› aras›nda ilk s›ralarda yer alan Mert Alyans 2012 y›l› bafl›nda yapt›¤› yat›r›m ata¤› ile yaln›zca Türkiye’nin de¤il Avrupa’n›n en önemi üretim tesislerinden birisine sahip duruma geldi. Konusunda uzman profesyonel ekip, tasar›m gücü ve son teknoloji gibi kritik baflar› faktörlerini 6 kattan oluflan 2500 m2 büyüklü¤e sahip fabrikada tek çat› alt›nda toplayan Mert Alyans, tesisleflme ve kurumsallaflma konusunda da en baflar›l› örneklerden birisi durumuna geldi. Mert Alyans bu yönü ile de yurtd›fl› heyetlerin, Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörünün ulaflt›¤› noktay› de¤erlendirmesi aç›s›ndan ziyaret etti¤i, Türkiye’nin örnek tesislerinden birisi konumunda. Mert Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Saraç ile yapt›¤›m›z görüflmede firman›n d›fl pazarlardaki faaliyetleri, iç piyasadaki hedefleri, kurumsalaflma çal›flmalar›, sektörün sorunlu finansman modeli ve teknoloji yat›r›mlar› ile ilgili görüfllerini ald›k.

Sektörün en önemli ihracatç›lar›ndan birisi durumundas›n›z. Yurtd›fl› pazarlarla ilgili de¤erlendirmenizi alabilir miyiz? Uzun zamand›r yaln›zca alyans kategorisine uzmanlaflm›fl bir firmay›z. Kuruldu¤umuz günden bu yana geçirdi¤imiz süreçte insan kayna¤›ndan tasar›m çeflitlili¤ine, teknoljiden müflteri memnuniyet anlay›fl›na kadar pek çok konuda uluslararas› standartlarda rekabet edebilecek bir konuma geldik. Dünyan›n pek çok ülkesine ihracat gerçeklefltiren, geliflmifl ülkelerin dev markalar›n›n tedarikçisi konumuna gelen, ürünleri Vogue, Cosmopolitan gibi dergilerin yurtd›fl› bask›lar›nda yer alan bir firma durumunday›z. Yurtd›fl› faaliyetlerimiz istikrarl› bir flekilde ilerliyor. ‹ç piyasadaki çal›flma sisteminiz ve hedefleriniz nelerdir? ‹ç piyasada yerleflik sistemden farkl› bir anlay›flla çal›fl›yoruz. A¤›rl›kl› olarak sektörün dev fimalar›n›n alyans kategorisindeki tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Çok fazla alana yay›larak oda¤›m›z› da¤›tmak istemiyoruz. Çok üst seviyede fiyat/fayda bileflimine sahip ürünler üretiyoruz. Bölgesinde kalitesini ve gücünü kan›tlam›fl, tedarikçisini finansman kayna¤› olarak görmeyen, kaliteli bir müflteri portfoyüne sahip firmalara da ifl birli¤i yapma imkan› sunuyoruz. ‹fl orta¤› seçim sürecimizde oldukça hassas davran›yoruz.

18

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


Perakendeci de sürekli o firma ile çal›flmak durumunda kal›yor. Üretici de bunun bilinciyle çok yüksek, fahifl denebilecek fiyatlar uyguluyor. Halbuki o perakendecinin bizimle çal›flan komflu firmas›, o ürünü rakibinin ald›¤› fiyata nihai tüketiciye satabiliyor. Üstelik orjinal ürünü. Bu durumda ne yüksek bakiye b›rakan üretici ne de ürünü pahal›ya alan perakendeci karl› ç›k›yor. Bu yerleflik sistemin mutlaka de¤iflmesi gerekiyor.

‹ç piyasada yerleflik finansman modeli konusunu biraz açar m›s›n›z? Bu konu, sektörün önündeki en önemli problemlerden birisi. Asl›nda sektörde arz›n talepten fazla olmas›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›km›fl bir s›k›nt›. fiöyle ki; Ürün kalitesi ve yeni ürün gelifltirme yetene¤i düflük olan firma ancak fiyat düflürerek ve neredeyse konsinyeye yak›n cari hesap b›rakabilerek pazarda yaflayabiliyor. Bu, üreticilerin çok düflük karlarla hatta kars›z bir flekilde yaln›zca günü kurtarmaya yönelik çal›flmak zorunda kalmalar›na yol aç›yor. Kar edemeyen firma AR-GE, teknoloji yat›r›m› ve yeni ürün gelifltirmeye kaynak ay›ram›yor. Bu alanlara ayr›lacak kaynak müflterilerinin cari hesaplar›nda verimsiz olarak bekliyor. Bu yüzden sektör geliflemiyor. Üreticiler, üreticilik yerine finansörlük yap›yor. Biz bu k›s›r döngünün d›fl›na ç›km›fl bir firmay›z. Biz müflterilerimiz için finansman modeli de¤il, alyans üretiyoruz. Ama siz de bu noktada taklitçilikle ilgili problem yafl›yorsunuz… Evet. Ekip olarak dünyadaki trendleri takip ediyoruz, son teknoloji üretim imkanlar›n› kullan›yor ve tasar›mc›lar›m›z›n modellerini farkl› koleksiyonlar alt›nda haz›rl›yor, sektöre yeni modeller kazand›r›yoruz. K›sa bir süre sonra, bu tasar›mlar›m›z›, baflka bir firman›n taklit etti¤ini görüyoruz. Burada iflin ilginç yan› flu; Ürünlerimizin takliti bizim fiyatlar›m›zdan daha pahal›ya sat›l›yor. Bunu neye ba¤l›yorsunuz? Bunun tek bir aç›klamas› var, o da flu; Üretici perakendeci firmaya mal satabilmek için yüksek bakiye veriyor.

Baflar›n›z› etkileyen en önemli faktörlerden birisi de kurumsal yap›n›z. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben bu ifli çocuklu¤umda babamdan ö¤rendim. O dönemlerde hatta bundan bir kaç sene öncesine kadar kurumsallaflma ile ilgili sa¤l›kl› bir bilgimiz yoktu. Ama y›llar sonra h›zl› bir büyüme evresine girdi¤imizde, bu büyüme evresini sürdürülebilir k›lman›n ön koflulunun “kurumsallaflma’’ oldu¤unu gördük. Bir iflin istikrarl› ve sürdürülebilir olmas› için kurumsallaflma olmaz ise olmaz. Organizasyonumuzun ulaflt›¤› bu büyüklükte baflar›n›n en önemli flart› kurumsallaflma. Bu konuda sürekli profesyonellerden destek al›yor ve organizasyonumuzu ileriye tafl›mak için çal›fl›yoruz. Önümüzdeki dönemde alyans kategorisin yönü ile ilgili de¤erlendirmeleriniz nelerdir? Alyans, özelli¤i gere¤i iktisat biliminde “zorunlu mal’’ olarak tan›mlanan bir s›n›fta yer al›yor. Yani insanlar evlendiklerinde bu ürünü sat›n almak zorundalar. Bu yönü ile krizlerden etkilenmeyen bir yap›ya sahip. Krizlerde veya fiyatlar›n afl›r› yükseldi¤i dönemlerde de tüketiliyor. En fazla ayar alternatifleri art›yor ya da gramajlar hafifliyor. Dolay›s›yla gerek iç ve gerekse d›fl pazarlarda taleple ilgil ibir sorun olaca¤›n› düflünmüyorum. Konunun arz cephesinde de¤iflikliklerin olaca¤› kanaatindeyim. fiu anda bu kategoride oldukça yo¤un bir rekabet var. Ancak bu rekabette insan kayna¤›, üretim teknolojisi, tasar›m gücü, müflteri hizmet anlay›fl› belli bir ç›tan›n üzerinde olan firmalar ayakta kalacak. Di¤er firmalar›n bu süreçte oldukça zorlanaca¤›n›, pazardaki oyuncu say›s›n›n azalaca¤›n› öngörüyorum.

ALYANSTA ÇI⁄IR AÇACAK YEN‹ TEKNOLOJ‹ Alyans kategorisinde yeniliklerin öncüsü olan Mert Alyans k›sa bir süre sonra kullan›ma aç›lacak yeni teknoloji üretim band› ile sektörde bir ilke daha imza atacak. 150 m2’lik alana yay›lan, tüm birimlerinin toplam› 20 ton a¤›rl›¤a ulaflan üretim band›n›n montaj çal›flmalar› tamamlanmak üzere. Çal›flmalar› 2 sene önce bafllayan üretim band›nda özel bir teknik ile tamam›yla el de¤meden üretim gerçeklefltirecek. Bu üretim band›nda üretilecek koleksiyonlar›n tasar›m çal›flmalar› da aylar öncesinden tamamlanm›fl ve tasar›m tescil belgeleri de al›nm›fl durumda. 19


HABER TARZ ALYANS

“Elifli imalat› denince akla gelen ilk firmay›z’’ Sektörü çok iyi analiz edip tespitleri do¤rultusunda stratejilerini baflar›yla uygulayan Tarz Alyans, sektördeki konumunu uzun y›llar daha korumay› ve gelifltirmeyi hedefliyor. ‘‘Belki zor bir kulvarda hizmet ediyoruz ama ‘iflin en iyisini yapmak’ mant›¤› bizde hep a¤›r basm›flt›r’’ diyen Yönetim Kurulu Baflkan› Mert Ayarman, baflar›ya giden yolda sa¤lam ve güvenilir ad›mlar att›klar›n› ifade ediyor. altyap› çal›flmas› gerekiyor. Yeni bir ülkeye ihracat yap›p, art›k yeni bir ülke bayili¤imiz var demek kolay de¤il maalesef. Ekstra ihracatlar›m›z oluyor ancak esas çal›flmam›z distribütör çap›ndaki çal›flmalar› büyütmek. Bu nedenle Almanya merkezli çal›flmam›z› Orta Avrupa çap›nda büyütmek için çal›fl›yoruz. Almanya da¤›t›m›m›z tüm Avrupa Birli¤i ülkelerine ulaflana dek a¤›rl›¤›m›z› bu noktaya veriyoruz.

Sektörde kurumsallaflma ve markalaflma çal›flmalar› h›z kesmeden sürüyor. Alyans kategorisinin önemli markalar›ndan biri olan Tarz Alyans’›n bu noktada hedef kitleye en sa¤l›kl› ve kolay ulaflabilmek ad›na izledi¤i stratejilerden bahsedebilir misiniz? Kuyumculuk dünyas›ndaki ve bilhassa alyans sektöründeki rekabet çok büyük bir h›zla art›yor. Arz çok büyürken pastan›n küçüldü¤ünü görüyoruz. Tabi bundaki bafll›ca sebepler; alt›n fiyatlar›ndaki art›fl, konuflulmayan ancak realitesi tart›fl›lamayan ekonomik kriz. Bu dalgalanma sürecinin uzun bir süre daha devam edece¤i de gözüküyor. Bu noktada kurumsallaflman›n ve marka bilincinin önemi art›yor. Y›llard›r bu ifli yapmak, iflimizi kaliteli yapmak, elbette markalaflma yolunun temelidir. Ancak baflar› için çok da yeterli de¤il. Fiyat rekabetine girmek baflar›y› geçici hale getiren ilk etmendir. Bu nedenlerden dolay› öncelikle müflteri portföyünü do¤ru seçmek, hedef kitlenin zevklerini do¤ru çözümlemek, ürün kalitesi ve fiyat orant›s›n› do¤ru kurmak çok önemli. Gerek Tarz Alyans’›n toptan sat›fllar›nda gerekse Niflantafl› konsept ma¤azac›l›¤›m›zda bu çözümlemeler üzerine çok vakit harcay›p, do¤ru ifl partnerlerimizle, emin ad›mlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sa¤l›kl› sonuçlar›, reklamlar, kampanyalar ve promosyonlar ile desteklemek kurumsall›¤›n devam›n› getiriyor. Bilhassa cebinde paras› olan ve bir ürün almak isteyen müflteri, kaliteye ve güvenceye önem veren müflteridir. Dünya çap›nda önemli markalara ihracat gerçeklefltiriyorsunuz. ‹hracat gerçeklefltirdi¤iniz pazarlar› seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz. ‹hracat gerçeklefltirdi¤iniz ülkeler aras›na k›sa süre içerisinde yenileri eklenecek mi? Befl ülkedeki distribütörlerimiz arac›l›¤›yla yapt›¤›m›z çal›flmalar devam ediyor. Her bir yeni nokta için çok detayl› bir

20

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Alyans kategorisinde rakiplerinizden sizi ay›ran en önemli fark›n›z nedir? Maalesef alyans kategorisindeki rekabet tüm sektördeki rekabetten daha fazla. Do¤al olarak baflar›l› olmak için farkl› olmak gerekiyor. Baflar›y› her zaman müflteri odakl› bir firma olmaya çal›flarak yakalad›¤›m›z› söyleyebilirim. Türkiye’de en h›zl› ve sorunsuz siparifl teslimini bizim yapt›¤›m›z› gönül rahatl›¤›yla söyleyebilirim. Portföyümüzdeki herhangi bir modelin üzerinde istenilen her türlü de¤ifliklik yap›lmas› halinde bile, alyanslar›m›z 24 saat içinde teslim edilmektedir. Bunun altyap›s› için çok çal›flt›k ve sistemimiz sorunsuz çal›fl›yor. Bunun d›fl›nda fiyat rekabetine hiçbir zaman girmedik. Ancak üzülerek söylemeliyim ki özel üretim alyans siparifllerinde ayar konusu ciddi bir problem olarak karfl›m›zda duruyor. Tespit edilen, flikâyet edilen ve sorun yaflayan firma say›s› h›zla art›yor. Alyansta bafllayan bu düzensizlik, özel siparifl olan birçok üründe bafl göstermeye bafllad›. Yetmiflli ve seksenli y›llardaki sorunlar› tekrar yaflamamak için ciddi çal›flma yapman›n zaman› gelmifltir diye düflünüyorum. Geçti¤imiz y›llarda yo¤unlaflt›rd›¤›n›z ma¤azalaflma faaliyetleriniz vard›. Bununla ilgili çal›flmalar›n›z ne durumda, devam ediyor mu? Ma¤azalaflma çal›flmalar›m›z aynen devam ediyor. Niflantafl› Alyans Butique markam›z yeni anlaflmalarla ve ma¤azalarla büyümeye devam edecek. ‹zmir, ‹stanbul, Ankara ve Adana’daki 5 flubemize çok yak›nda iki flube daha kat›lacak diye ümit ediyorum. Alyans-P›rlanta-Elmas üçlüsü sat›fl grafi¤inin bafl›n› çekiyor. Ma¤azalar›m›za özgü çal›flmalarla baflar› grafi¤imiz de artmaya devam ediyor. Alyans tasar›mlar›n›zda daha çok el ifli çal›flt›¤›n›z› biliyoruz. Bu kategoride tasar›mlar›n›za yans›tt›¤›n›z, sizi farkl› k›lan özellikleriniz var m›? Üretiminizin ne kadar› elifli, ne kadar› makine üzerine kurulu? Elifli a¤›rl›¤›m›z devam ediyor. Nedense elifli imalat› denince ilk akla gelen firma biz oluyoruz. Esas›nda makine, cnc, lazer çal›flmalar›m›z da mevcut ancak biz elifli ile bu teknoloji harmanlamas›na daha önem veriyoruz. Klasik makine ifli imalat›m›z hakikaten çok daha az. Belki daha zor bir kulvarda hizmet ediyoruz ama bir ifl yap›p en iyisini yapmak mant›¤› bizde hep a¤›r basm›flt›r. Y›l›n fuarlar nedeniyle yo¤un dönemini bir nebze de olsa geride b›rakt›k. Bu aylar Tarz Alyans için nas›l geçti, firma aç›s›ndan ne tür geliflmelere kap› aç›ld›? Y›lbafl›ndan bu yana oldukça yo¤un bir fuar dönemi geçirdik. Gerek yurtd›fl› kat›ld›¤›m›z fuarlar gerekse ‹stanbul fuar› bekledi¤imden daha iyi geçti. Alt›n fiyat› ve kriz endiflemiz yersiz de¤ildi ama korktu¤umuz durgunlu¤u yaflamad›k. Fuar siparifllerimizi henüz teslim ediyoruz. Y›llard›r kat›ld›¤›m›z fuarlar ve devaml› çal›flt›¤›m›z müflterilerimizi düflündü¤ümüzde devaml›l›¤›n ve altyap› çal›flmas›n›n önemini bir kez daha anl›yoruz.


HABER J‹VAL

Bir ömür sürecek beraberlikler için

Jival Alyans

Yeni evlenecek çiftlere alyans koleksiyonu ile farkl› bir heyecan sunan Jival Alyans, bir ömür boyu tafl›maya de¤er alyanslar› ile evlilikleri sonsuz k›l›yor.

Mücevher sektörünün parlayan y›ld›z› Jival, eski uygarl›klardan günümüze tafl›nan alyans gelene¤ini, geçmiflin dokusundan koparmadan günümüzün farkl› çizgileriyle birlefltirerek devam ettiriyor. Uzun ömürlü evlilik ve sonsuz sevgi temas›yla üretilen Jival Alyans Koleksiyonu, bir ömür boyu tafl›maya de¤er tasar›mlar›n› yeni evlenecek çiftlerin be¤enisine sunuyor.

Koleksiyonun tamam› el iflçili¤inden olufluyor Tamam› el iflçili¤i olan Jival Alyans Koleksiyonu’nda farkl› tasar›mlar› ve zengin model çeflidine sahip alyans çeflitlerini bulmak mümkün. Yeflil, beyaz ve rose alt›n›n bir arada kullan›ld›¤› ve özenle ifllendi¤i alyanslardan, rodaj tekni¤inin kullan›ld›¤› alyanslara kadar eflsiz alyans çeflitlerinden oluflan koleksiyon görülmeye de¤er. Kalite ve esteti¤i özgün tasar›mlar›na yans›tarak Türkiye çap›nda 1500’ü aflk›n seçkin noktada mücevher severler ile buluflan Jival, yeni alyans koleksiyonundaki fl›k tasar›mlar›yla göz dolduruyor.

21


HABER ATASAY

ALYANZ’›n yeni koleksiyonu “HOOP” evlilik hayallerini süslüyor

Alyanz’›n aflk çemberi “HOOP”... Atasay’›n evlili¤i simgeleyen markas› Alyanz, yuva kurmaya haz›rlanan çiftlere özel p›rlantalarla bezenmifl s›ra d›fl› bir koleksiyon yaratt›, ALYANS “HOOP”...

2012 ‹LKBAHAR-YAZ dü¤ün sezonunun gözdesi olacak olan ALYANZ “HOOP”, klasik alyans› modern dokunufllarla farkl›laflt›rd›. 14 ayar alt›n›n p›rlantayla harmanland›¤› koleksiyon, hafif graml› ve iç içe geçmifl alyanslardan oluflan çok fl›k tasar›mlardan olufluyor. Daha önce görülmemifl modeller arayan çiftlere hitap eden ALYANZ “HOOP”un, beyaz alt›n ve p›rlantayla yorumlad›¤› eflsiz modelleri, sportifli¤i fl›kl›kla birlefltiriyor. ALYANZ “HOOP” koleksiyonunda yer alan eflsiz alyanslardan birine sahip olabilmeniz için Atasay ma¤azalar›ndan birine u¤raman›z yeterli.

22

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


HABER AHLATÇI

“Kaliteyi her isteyene ulaflt›rabildi¤imizde kendimizi baflar›l› kabul ediyoruz’’ Ürünlerinde kaliteyi ilke edinen, istenen her yere ürünlerini ulaflt›rabilmeyi baflar› olarak tan›mlayan Ahlatç› Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Ahlatç›’dan pazarlama alan›nda yakalad›klar› baflar›n›n s›rlar›n› dinledik. Ahlatc› Kuyumculuk’un hikayesi ne kadar eskiye ve nereye dayan›yor? Ahlatc› Kuyumculuk, 1984 y›l›nda Çorum’da perakende üzerine hizmet vererek bafllad›. 1988 y›l›nda bilezik, 2001 y›l›nda da alyans üretimine bafllad›k. Halen 135 kiflilik kadromuzla çal›flmaya devam etmekteyiz. Biz, hedeflerimizi ve politikam›z› belirlerken hep hizmet önceli¤ini esas al›yoruz. “Daha iyi nas›l hizmet edilebilir?’’ sorusunun cevab›na göre de eksiklerimizi ve hedeflerimizi belirliyoruz. 2005 y›l›ndan beri kat›lmakta oldu¤umuz kuyumculuk fuar›ndan, bu y›l, yine beklentilerimizin çok üstünde bir taleple dönmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. Bu baflar›, mutlulukla beraber üretim kapasitesini art›rma mecburiyetini de getirdi. Atölyelerimizde yeni düzenlemeler, yeni yat›r›mlar yaparak üretim potansiyelimizi %67 art›rd›k. Bunu yaparken sektördeki kalifiye eleman s›k›nt›s› bir kez daha dikkatimizi çekti. Biz de hem sektöre yeni kalifiye elemanlar kazand›rmak hem de gençlerimizi meslek sahibi yapmak amac›yla firmam›z bünyesinde meslek edindirme kursu bafllatt›k. 25’er kiflilik gruplar olarak bu kurslar›m›za devam edece¤iz. Kurs sonunda baflar›l› olanlara hem sertifika hem de istihdam garantisi veriyoruz. 24

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Alyans üretiminde en çok hangi noktada iddial›s›n›z? Ahlatç› Alyans olarak iddial› oldu¤umuz bir nokta olsun istemiyoruz. Kaliteyi, her isteyene ulaflt›rabildi¤imizde kendimizi baflar›l› kabul ediyoruz. Ma¤azas›nda Ahlatç› Alyans’a yer vermek isteyen kuyumcu hangi ilde, hangi ilçede, kasabada, bucakta olursa olsun, biz hizmet sunabilmifl ve memnun edebilmiflsek hedefimize ulaflm›fl›z demektir. Müflterilerinizle iletifliminizi korumak, tak› severlerin ilgisini çekmek ad›na hangi çal›flmalar› yürütüyorsunuz? Üstlendi¤imiz en önemli misyonumuz müflteri memnuniyeti. Ürünlerimizin çeflitlili¤i, kalitesi ve sunumunun yan› s›ra sat›fl sonras› hizmete de di¤er kriterlerde oldu¤u gibi büyük önem veriyoruz. Satt›¤›m›z her ürünün arkas›nda duruyor, fiyat avantajlar› ve kampanyalarla müflterilerimize kolayl›klar sunuyoruz. Döküm atölyelerimizin kurulumuyla model portföyümüzü daha da genifllettik. Alyansta döküm tekni¤iyle el iflçili¤iyle ç›kar›lmas› mümkün olmayan modelleri çok daha hafif ve zarif olarak müflterilerimizin be¤enisine sunuyoruz. Bu modellerimizin tamam› tasar›mc›lar›m›z taraf›ndan haz›rlan›yor. Tasar›m konusunda genifl vizyon sahibiyiz, her zevke ve bütçeye uygun, fl›k, kaliteli ve dayan›kl› ürünlerimiz yelpazemiz aras›nda yer al›yor. Her gün yeni bir üretim yapman›n hedefiyle sektörde faaliyet gösteriyoruz. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ö¤rencileri bünyemize kat›p istihdam yarat›yoruz. Bilinçli, kaliteli, genifl ürün yelpazemiz ve profesyonel ekibimizle hedeflerimize her geçen gün daha da yaklafl›yoruz.


HABER AM‹SOS

Amisos markalaflma

çal›flmalar›n› h›zland›rd› Sektörde 60. y›l›n› dolduran Amisos alyans kategorisinde de sektörün en önemli firmalar›ndan birisi durumuna geldi. Bir kaç y›l öncesine kadar Türkiye’nin belirli bölgelerine yönelik olarak hizmet veren firma, bugün ülkenin dört bir yan›na profesyonel hizmet verebilen bir organizasyona dönüfltü. Amisos’un geliflim süreci ile ilgili firman›n Genel Müdür’ü Erdo¤an Korkmaz’dan bilgi ald›k. Amisos uzun y›llard›r sektörde olmas›na karfl›n alyans kategorisine yeni ad›m atm›fl bir firma. Ancak, çok k›sa bir sürede bu alanda da önemli yol ald›n›z. Alyansta h›zla yol alman›z› etkileyen faktörler nelerdir? Çok uzun y›llara dayanan bir tecrübeye sahibiz. Ayn› zamanda bilezik baflta olmak üzere has›r, 14 ayar ve p›rlanta grubunda da üretim yap›yoruz. Bu yüzden oldukça sa¤lam temeller üzerine oturmufl 300’den fazla firman›n yer ald›¤› bir da¤›t›m kanal›na sahibiz. Perakende kökenli oldu¤umuz için müflterilerimiz ile ayn› dilden konufluyor, onlar›n ihtiyaçlar›n› tespit ediyor ve h›zla karfl›l›yoruz. Bununla birlikte üretim süreçlerimizi ve hizmet faaliyetlerimizi de optimize ederek müflteri memnuniyetini de maksimize ediyoruz. Dolay›s›yla müflterilerimiz en do¤ru ürünlere, en do¤ru fiyatlarla, en h›zl› bir flekilde ve en yüksek memnuniyet düzeyiyle ulaflabiliyorlar. Pazara h›zl› girmemizi etkileyen di¤er bir faktör de demo alyans uygulamam›z. Stoklar›m›zdaki modelleri demo formatta sat›fl noktalar›m›za ulaflt›r›yoruz. Böylece oldukça çok say›da modeli nihai tüketicilere sunma flans› bulan müflterilerimizin sat›fl flans› artarken di¤er taraftan da zengin ürün çeflidini sergilemek için tafl›malar› gereken sermaye maliyetine de katlanmam›fl oluyorlar. Amisos özellikle Orta Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma. Buna karfl›n di¤er illerdeki fuarlarda da kat›l›m›n›z› gözlemliyoruz. Da¤›t›m kanal› stratejiniz ile ilgili neler söylemek istersiniz? Belirtti¤iniz gibi bundan bir kaç sene öncesine kadar bölgesel pazar›m›zda etkinli¤i yüksek olan bir firma idik. Baflta Samsun olmak üzere çevre illerdeki kuyumculara hizmet veriyorduk. Ancak zamanla hem üretim, yönetim, pazarlama vb süreçlerimizde yaflad›¤›m›z geliflme ile Türkiye’nin dört bir yan›na hizmet verebilecek yap›da bir firmaya dönüfltük. Bir yandan iç piyasada büyürken di¤er taraftan ihracat faaliyetlerine de bafllad›k. Dolay›s›yla tüm ülkede büyümeyi planl›yoruz. Da¤›t›m kanal›n›za dahil edece¤iniz müflterilerinizi seçerken gözönünde bulundurdu¤unuz faktörler nelerdir? Herkese hizmet verme gibi bir amac›m›z yok. Karfl›l›kl› olarak sa¤l›kl› ticaret ortam› yaratabilece¤imiz, kendilerine kaliteli hizmet verebilece¤imiz sat›fl noktalar› ile ifl birli¤i yap›yoruz. Dolay›s›yla kendi kalitesini ve gücünü kan›tlam›fl firmalar ile çal›fl›r durumday›z. Her bölgede s›n›rl› say›da firma ile anlaflmam›z var. Ürünlerimizi, birlikte çal›flt›¤›m›z firmalar›n ticaretini engelleyecek yak›nl›ktaki firmalara sunmuyoruz. Amac›m›z, uzun süreli ve her iki taraf için karl› iflbirlikleri kurmak. Önümüzdeki dönem çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Bu dönemde ajandam›z›n ilk s›ras›ndaki gündem maddemiz ülke çap›nda tan›n›r bir marka olmak. Çal›flmalar›m›z› da buna göre organize ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hedeflerimize ulaflmak için fuar kat›l›mlar›m›z› da art›r›yor olaca¤›z.

28

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


HABER ARDA ALYANS

Baflar›m›z›n ard›nda; do¤ru zamanda, do¤ru yerlerde ve do¤ru ürünlerle olmak yat›yor Titiz çal›flma prensibi ve müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmalar›yla sektörde önemli bir konuma ulaflan Arda Alyans, her geçen gün daha da büyüyor. Firma sahibi Murat Arda ile yeni sezon alyans trendleri, alt›n fiyatlar›ndaki dalgalanmalar ve Arda Alyans’›n hedefleri üzerine konufltuk. Fantezi, yar› el ifli, içi bofl, CNC ve renkli koleksiyonlar›n›zla genifl bir ürün yelpazesine sahipsiniz. Bu çeflitleri sa¤l›kl› bir flekilde piyasaya sunmak, teknik anlamda problem yaflamamak ad›na teknolojinin hangi kaynaklar›ndan besleniyorsunuz? Yapt›¤›m›z tüm ürünlerde titiz bir fleklide çal›fl›yoruz. ‹flçili¤e verdi¤imiz önem sayesinde de çal›flmalar›m›zda herhangi bir sorunla karfl›laflm›yoruz. Kaliteden ve prensiplerimizden ödün vermeden üretim ve pazarlama çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Yaz sezonunun yaklaflmas›yla birlikte sektör genel anlamda sat›fllarda bir hareketlilik bekliyor. Dünya çap›nda yaflanan geliflmeler ve alt›n fiyatlar›ndaki dalgal› seyir sizce yaz boyunca nas›l devam edecek, bu durum tüketici taraf›na nas›l yans›yacak? Alt›n fiyatlar› biraz daha afla¤› seviyelere iner diye düflünüyoruz fakat genele bakt›¤›m›zda fiyatlar yukar› seyir izleyecek gibi görünüyor. Bu anlamda Ramazan ay›na kadar biraz daha gerilim yaflayabiliriz. Tüketici aç›s›ndan bakt›¤›m›zda fiyatlar artsa dahi bütçelerine uygun gram ve çeflitte ürünler olaca¤› için istedikleri çal›flmay› bulacaklard›r. Yaz aylar›nda alyansta trend ne olacak? Yar› elifli ve elifli alyanslar›n yaz döneminde daha çok ön plana ç›kaca¤›n› düflünüyoruz. Trendler bölgelere ve tercihlere göre de¤ifliklik gösterse de elifli alyanslar son dönemlerin en çok tercih edilen modelleri oldu.

30

A L Y A N S MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Dünya alyans trendiyle Türkiye alyans trendlerini karfl›laflt›rsak, uyumlu bir sonuç ortaya ç›k›yor mu? Türkiye kuyumculuk sektörü ad›na dünyada söz sahibi olmaya aday, peki bu durum sadece alyans kategorisinde de geçerli mi? Tabi ki, mutlaka geçerli. Kuyumculuk sektörü as›rlard›r dünyan›n önemli pazarlar›ndan biri. Osmanl› motifleri, trend yaratacak tasar›mlar›yla sektör dünyada söz sahibi olmaya aday. Kuyumculuk sektörünün di¤er kategorilerinde oldu¤u gibi alyans sektörü de son y›llarda tasar›m ve üretim aç›s›ndan önemli yol kat etmifl bulunuyor. Sektörde ciddi markalar dünya çap›na yay›l›rken, tüketici taleplerine her zaman cevap verebilecek teknolojik altyap›ya sahip bir sektörüz. Firman›z›n uzun dönem hedefleri aras›nda öncelikli projeleri nedir? Sadece uzmanl›k alan›m›z olan alyans kategorisinde büyümeyi düflünüyoruz. Sektörde flu anda bulundu¤umuz yerden çok memnunuz ama bu çal›flmalar›n baflar›l› olmas› bizi daha da çok çal›flmaya yönlendiriyor. Uzun vadeli hedeflerimize ulaflmak ad›na sistemli bir çal›flma izliyor, bu sayede zincirleme bir baflar›n›n oluflmas›n› sa¤l›yoruz. Da¤›t›m kanal›m›zda izledi¤imiz stratejiler, üretim ve tasar›m dallar›m›zda da ayn› flekilde gerçeklefliyor. Müflteri memnuniyeti esasl›, genifl vizyon sahibi, yarat›c› ve yap›c› vizyonumuzla ifl ortaklar›m›zla sa¤l›kl› bir çal›flma ortam› sa¤l›yoruz. Arda Alyans olarak daima baflar›y› hedefliyor, bu hedefler do¤rultusunda çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Do¤ru noktalarda, do¤ru zamanda ve do¤ru ürünle tüketicinin karfl›s›na geçip, kusursuz hizmet anlay›fl›m›zdan ödün vermeden markam›z›n altyap›s›n› güçlendiriyoruz.


HABER EVET ALYANS

Baflar›l› markalaflman›n yolu özgün üretim yapmaktan geçiyor Alyans kategorisinin öncü firmalar›ndan Evet Alyans’›n sahibi Turgut Dereköy ile markalaflma yolunda att›klar› ad›mlar›, hedeflerini ve fark yaratan tasar›mlar›n› konufltuk. Bildi¤iniz gibi kuyumculuk sektöründe en önemli sorunlardan biri taklitçilik. Evet Alyans olarak taklitçilikle mücadele etmek ad›na ne gibi önlemler al›yorsunuz? Ürün haklar›n›n hukuki olarak korunmas›, sahtecilik ve taklitçilikle mücadele bugün üretim yapan firmalar›n en önemli gündem maddelerinden birini teflkil etmektedir. Bu anlamda firmam›zda sahtecili¤in araflt›r›lmas›, tespiti ve takibi ile ilgili ifllemleri idari düzeyde, mevzuata uygun olarak yürütebilmek için marka ve patent vekilleriyle birlikte hareket etmektedir. Ürünlerinizi Türkiye’nin dört bir yan›na pazarlad›¤›n›z› biliyoruz. Markan›z›n ülke çap›nda bilinirli¤inin artmas›yla ilgili çal›flmalar›n›z var m›? Markalaflma hedeflerinizde neler var? Baflar›l› bir markan›n temelinde; farkl›l›k, ak›lda kal›c› isim, ince bir strateji ve inovatif olmak yat›yor. Günümüzde bir ürünün, bir di¤er üründen kalite anlam›nda pek bir fark› kalmad›. Birkaç y›l öncesine kadar, bir ürün ya da hizmeti satt›ran en belirleyici özelliklerin bafl›nda kalite olgusu gelirken art›k bunun yerini marka faktörü ald›. Rekabetçi piyasalarda, marka imaj›n› oluflturamam›fl iflletmelerin ayakta kalmalar› beklenemez. Biz de bu etkenleri bir araya getirebilmek için en baflta yaz›l› ve görsel medyay› kullan›yoruz. Marka olmak biraz da öngörebilmeyi gerektiriyor. Bu do¤rultuda markan›z›n gelecek y›llardaki geliflimi için tasar›mlar›n›za yans›tt›¤›n›z öngörüleriniz var m›? Baflar›l› markalaflman›n yolunun özgün üretim yapmaktan geçti¤ine inan›yoruz. Tasar›m a¤›rl›kl› ürünler üreterek, sektör içerisinde kendi stilini oluflturan ve markas› ile bir zarafet ikonu haline gelen bir marka olmay› hedefliyoruz. Markan›n iflleyifl mekanizmas›, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik olmay›p, ayn› zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmas›n› öngören tarafs›z ve sistematik bir yaklafl›m izleyerek yolumuza devam ediyoruz. Alyans kategorisinde sizi rakiplerinizden farkl› k›lan nedir? Detaylara çok dikkat ediyoruz çünkü. Bizi rakiplerimizden farkl› k›lan bu detaylard›r. Her problemi, bir iyilefltirme f›rsat› olarak görüyoruz. Hatalar›m›zdan ders al›p yolumuza devam ediyoruz. Yapt›¤›m›z her iflte disiplin istiyoruz ancak fazla resmiyetten

32

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

sak›n›yoruz. Bizler bu de¤erleri kalbimizde tafl›mak ve günlük yaflant›m›zda uygulamaktan hofllan›yoruz. ‹çinde bulundu¤umuz 2012 yaz dönemi için haz›rlam›fl oldu¤unuz koleksiyonlar›n›z var m›? Evet. Çok yak›nda sektörde fark oluflturacak koleksiyonlar›m›z›n çal›flmalar› sonuçlanacak. Bu yaz haz›rlad›¤›m›z yeni konseptle sektör içerisinde ad›m›zdan fazlas›yla söz ettirece¤iz. Alyans üretiminde iddial› oldu¤unuz noktalar var m›? Alyans üretiminin her aflamas›nda çok özenli ve dikkatli çal›fl›yoruz. Bu yüzden ürünlerin kalitesine etki eden tüm aflamalarda oldukça baflar›l› ve iddial›y›z. Üretim teknolojisi ve ayar çeflitleriniz nelerdir? Teknolojinin getirdi¤i bütün imkânlardan faydalan›yoruz, bu da üretim yaparken hem yap›lacak hatalar› minimuma indiriyor hem de kaliteli ürünler üretmemizde önemli rol oynuyor. Müflterilerimizin talebine göre, 14 - 18 - 22 - ayar baflta olmak üzere, tüm ayar guruplar›yla üretim yapmaktay›z.


HABER SOM ALTIN

Som Alt›n özel bir projeyle ifl ortaklar›n›n karfl›s›na ç›kmaya haz›rlan›yor Tan›t›m, pazarlama ve üretim konusunda kusursuzlu¤u hedefleyen, ifl ortaklar›yla iliflkilerini daima s›cak tutup ifl ba¤lant›lar›n› güçlendiren Som Alt›n’›n projeleri h›z kesmeden devam ediyor. Haziran ay›nda yeni projelerini ifl ortaklar›n›n be¤enisine sunacaklar›n›n haberini veren Pazarlama Müdürü Murat Edinç, yeni çal›flmalar›yla ilgili önemli aç›klamalarda bulundu. tilerle de¤il, ifl ba¤lant›lar›n› kuvvetlendirmek, iletiflimimizi s›cak tutmak ad›na kat›l›yoruz” fleklinde konufltu.

Som Alt›n yeni projesini çok yak›nda tan›tacak… Alyans kategorisine özel Haziran ay› içerisinde çok önemli bir projeye imza atacaklar›n›n duyurusunu yapan Murat Edinç yeni projeyle ilgili flu aç›klamalarda bulundu; “P›rlantalarla kombinledi¤imiz alyanslar›m›z›n yan› s›ra çok özel sürprizlerimizle ifl ortaklar›m›z›n karfl›s›na ç›kaca¤›z.”

Profesyonel ekibi ve kusursuz üretim anlay›fl›yla sektördeki konumunu durmaks›z›n güçlendiren Som Alt›n, izledi¤i baflar›l› stratejilerle gündemden düflmüyor. Türkiye çap›nda önemli bir pazara sahip olan firman›n 2012 y›l›nda pazarlama konusunda geçti¤i atakla ilgili bilgi veren Pazarlama Müdürü Murat Edinç, “2012 y›l›nda firmam›z kurumsallaflma çal›flmalar›na h›z kazand›rd›. Projemizin önemli bir k›sm› marka ve ürün tan›t›m›m›zdan olufluyor. Marka ve ürün tan›t›m› gerçeklefltirmenin önemli bir parças› ise yurtiçi ve yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen fuarlar. Yurtiçindeki tüm fuarlarda kat›l›mc› olarak yer al›rken, yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen fuarlara ise mutlaka ziyaretçi olarak gidiyor, ürün, marka ve ifl ortakl›¤› çal›flmalar›n› gözlemliyoruz. Firmam›z ad›na büyük önem tafl›yan fuarlar, ifl ortaklar›m›zla en sa¤l›kl› flekilde bulufltu¤umuz organizasyonlar oluyor. Geçti¤imiz günlerde ‹stanbul, ‹zmir ve Gaziantep’ten sonra Trabzon’da gerçeklefltirilen fuara kat›lan tek ‹zmirli alyans firmas› olduk. ‹zmir’de bulunan 67 alyans üreticisi içerisinden fuara kat›lan tek firma olmak bizim için önemliydi. Karadeniz Bölgesi’ne yönelik çal›flmalar›m›z› h›zland›rd›k, önümüzdeki dönemlerde bu bölgelere daha da yo¤unlaflaca¤›z” dedi.

Fuarlar marka tan›t›m› aç›s›ndan büyük önem tafl›yor Fuarlar›n firma ve marka tan›t›m› aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›na vurgu yapan Edinç, “‹fl ortaklar›m›zla her zaman birebir görüflme imkan› yakalayam›yoruz ancak fuarlar vas›tas›yla bu ortama ulaflabiliyoruz. Ürünlerimiz ve projelerimiz her fuarda yo¤un ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde Ankara’da gerçekleflecek olan fuara kat›l›p destek verece¤iz. Fuarlara ticari beklen-

34

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Taklitçi de¤il, yenilikçiyiz! Yap›c› ve yenilikçi bir firma olduklar›n›n alt›n› çizen Edinç, “Sektörümüzün en büyük sorunlar›ndan biri taklitçilik. Firmalar kendilerini yenileyemedi¤i sürece ilerleme kaydedemez. H›zl› bir tüketici kitlesi var, tüketicilerden gelen bu taleplere yan›t verebilmek ad›na seri ve yenilikçi olmam›z gerekiyor” dedi. Markalaflma çal›flmalar›na h›z kazand›rd›klar›n› anlatan Murat Edinç, “2012 y›l› Som Alt›n için de¤iflim ve yenilik y›l› oldu diyebiliriz. Düzenli olarak tan›t›mlar›m›z› yap›yor, ulusal ve sektörel yay›nlardaki çal›flmalar›m›zla gündemde kal›yoruz. Kurumsallaflmak, markalaflmak ve büyümek ad›na sadece üretim yetmiyor. ‹yi tan›t›m ve pazarlama çal›flmalar› hedeflenilen konuma ulaflmak ad›na olmazsa olmaz maddelerdir” fleklinde konufltu. “Alt›n fiyatlar›nda gerileme bekliyoruz” Yaz aylar›nda tak›ya özellikle alyansa yaflanacak talebi ise Murat Edinç flöyle de¤erlendiriyor; “Yaz aylar›nda alt›na olan talepten dolay› alt›n fiyatlar›nda biraz gerileme bekliyoruz. Yunanistan bölgesinde yaflanan geliflmeler, dünyadaki ekonomik yap›, alt›n piyasas›na etkiliyor. Yaz aylar› fiyat dengesinin oluflmas›yla birlikte çok iyi geçecek diye düflünüyoruz.”


HABER LARS ALYANS

Evlilik haz›rl›¤› yapan çiftlerin vazgeçilmez adresi Genifl ürün yelpazesi ve inovatif tasar›mlar›yla dikkatleri üzerine çeken Lars Alyans, dü¤ün sezonunun gelmesiyle birlikte evlilik haz›rl›¤› yapan çiftlere s›n›rs›z model seçene¤i sunuyor. Sonsuz mutlulu¤un sembolü alyansa tasar›mlar›yla daha da de¤er katan Lars Alyans, sürekli yeniledi¤i tasar›mlar›yla evlilik haz›rl›¤› yapan ya da alyanslar›n› de¤ifltirmek isteyen çiftler için s›n›rs›z seçenekler sunuyor. 9, 10, 14, 18 ve 22 ayardan oluflan alyanslarda her zevke ve bütçeye uygun model bulmak mümkün. Tasar›mlar›nda ince iflçiliklerin dikkat çekti¤i alyanslarda ileri teknoloji ile eliflçili¤inin kusursuz uyumu göze çarp›yor. Ayar garantisi ile müflterilere sunulan alyanslar özel sunumuyla görsel aç›dan da be¤eni topluyor. Müflteri memnuniyeti anlay›fl›yla hizmetlerini sürdüren Lars Alyans, alyans kategorisinde sektörün lider markalar›ndan biri olma hedefiyle faaliyet gösteriyor. Ürün garantisi ve sat›fl sonras› hizmetleriyle müflterilerin güvenini kazanan firma, genifl ürün yelpazesi ve zengin ürün çeflidiyle tercih edilen markalar aras›nda yer al›yor.

Dü¤ün sezonuna özel yeni koleksiyonlar Ürün kategorileri aras›nda elifli alyanstan, makina alyans modellerine, p›rlantal› ürünlerden sade alyanslara kadar birçok çeflit bar›nd›ran Lars Alyans, profesyonel ekibi ve genifl pazarlama a¤›yla Türkiye’nin birçok bölgesinde hizmet verirken, yurtd›fl›nda da dünyan›n önemli ülkelerine ihracat gerçeklefltiriyor. S›k s›k piyasaya sundu¤u yeni modelleriyle gündemden düflmeyen firma, yaz aylar›n›n gelmesiyle birlikte yaflanan dü¤ün sezonu için özel koleksiyonlar›n› müflterilerinin be¤enisine sunuyor.

35


HABER FRANCO KARAKULAK

Franco Karakulak’tan alyans kategorisinde baflar› sa¤laman›n s›rlar› ‹zmir Kuyumculuk sektörünün önde gelen isimlerinden ‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkanvekili ve Franco Karakulak Firma Sahibi Franco Karakulak ile alt›n fiyatlar›n›n alyans kategorisine etkisi, sektördeki olumsuzluklar ve çözümleri üzerine konufltuk. lar›yla çal›flmam›z, ç›tam›zda önlenemez yükselifle neden oluyor. Yapt›¤›m›z ifle ticari boyutundan çok manevi aç›dan bak›yoruz.

Son y›llarda yaflanan h›zl› yükseliflin ard›ndan alt›n fiyatlar›nda geçti¤imiz ay düflüfl yaflanmaya bafllad›. Bu durumun sektöre ve alyans kategorisine ne gibi etkileri oldu? Alt›n fiyatlar›ndaki dalgalanmalar›n sadece alyansa de¤il tüm kategorilere etkisi oluyor. Alyans bir çeflit zorunluluk oldu¤u için ve evlilik s›ras›nda takmak zorunda olundu¤u için fiyat art›fl› alyans talebini azaltmaktan ziyade ürün tasar›mlar›n›n hafiflemesi fleklinde bir etki ortaya ç›kar›yor. Örne¤in; evlenecek çiftler 10 tane bilezik almaktansa 9 tane al›yor fakat bu alyans› mutlaka tak›yor. O yüzden alyansç›lar›n alt›n fiyatlardaki dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmeleri sözkonusu de¤il. Kullan›lan ya da talep edilen ayarlarla ilgili herhangi bir de¤ifliklik sözkonusu mu? Önceki y›llarda 18 ayar alyans kullan›m› da yayg›nken art›k 14 ayar standart haline geldi. Uzun zamand›r pek çok firma 14 ayar a¤›rl›kl› çal›fl›yor. Ürünlerin tamam›na yak›n› 14 ayardan üretiliyor diyebiliriz. Alt›n fiyatlar›n›n yükselmesi ile birlikte bir dönem 8 ayar alt›n kullan›m› da gündeme geldi. Fakat pek talep görmedi. Türk halk› 14 ayar›n afla¤›s›ndaki ayarlara pek ra¤bet göstermiyor. En az›ndan alyans grubu için durum flimdilik böyle. Hatta do¤u bölgelerimizde 22 ayar 14 ayara göre öne dahi ç›kabiliyor. Alyans üretiminde iddial› oldu¤unuz noktalar var m›? Özgün tasar›mlar›m›z markalaflma yolunda do¤ru ad›mlar atmam›z› sa¤l›yor. Çok özenli ve dikkatli çal›fl›yoruz. Üretim kalitesine fazlas›yla önem veriyoruz ve detaylara çok dikkat ediyoruz. Bu da alyans kategorisindeki iddiam›z› sürdürmemizi sa¤l›yor. Pazarlama a¤›m›za ürün kalitemiz kadar özen gösteriyoruz. Seçkin noktalarda, hedef kitlemizin tercihleri do¤rultusunda ürünlerle oluyoruz. Do¤ru lokasyonlarda, do¤ru ürünlerle ve do¤ru ifl ortak-

36

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Alyans kategorisi gerek ürün çeflitlili¤i gerekse tasar›m olarak her geçen gün daha da büyüyüp gelifliyor. Bu kategoride yaflad›¤›n›z s›k›nt›lar nelerdir? Sadece alyansta de¤il tüm gruplarda art›k çok yüksek miktarlarda üretim yap›l›yor. Bir yandan üretim miktarlar› artarken, di¤er taraftan çeflit zenginlefliyor ve üretim kaliteleri de yükseliyor. Bu, biz üreticilerin baflar›s›. Fakat perakendecilerin, ortaya konan eme¤e gerekli sayg›y› göstermediklerini düflünüyorum. Örne¤in pek çok firman›n aktif pazarlama ekipleri çok zor flartlar alt›nda, her hafta, düzenli olarak ma¤azalar› ziyaret ederek yeni ürünleri sunmaya çal›fl›yorlar. Çok ciddi masraflar yap›yorlar, hatta önemli risklere de katlan›yorlar. Bu hizmeti verirken gasp edilen hatta hayat›n› kaybeden insanlar bile oldu. Bu ürünlerin gerek üretimi gerekse sat›fl› aflamas›nda çok ciddi emekler sarfediliyor. Ancak perakende ma¤azalar›n bu eme¤e gerekli sayg›y› göstermediklerini gözlemliyoruz. Biz sektördeki zincirin halkalar›y›z, bu bilinçle çal›flmam›z gerekiyor. Perakendeciler olmadan biz üreticiler, biz üreticiler olmadan da perakendeciler olmaz. Birbirimize sayg› göstermeli ve sahip ç›kmal›y›z. 2-3 ay vitrinlerde bekleyen ürünler iflçilikli iade ediliyor. Baflka bir firma gelip ürünleri iflçilikli al›p yerine baflkalar›n› veriyor. Sonra baflka bir firma gelip ayn›s›n› yap›yor. Bu durum böyle devam ederse rekabetin yap›c› etkilerinden çok y›k›c› etkilerini yaflam›fl olaca¤›z. Bu gibi durumlar üreticileri yeni model üretmekten so¤utuyor. Rekabet ortam› her geçen gün art›fl gösteriyor. Alyans sektöründe yaflanan rekabet ortam› hakk›nda bilgi verebilir misiniz? Müflteri memnuniyeti ilkemizden ödün vermeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Uzun y›llara dayanan tecrübemiz, ifl ahlak›m›z ve bak›fl aç›m›z firmam›z› rakiplerinden ay›rt ediyor. Her sektörde rekabetin yaflanmas› gerekli. Ancak bu durumun da belirli kurallar› ve çerçevesi olmal›. Kaliteden ödün vermeden, haks›z rekabete neden olacak problemler yaratmadan rekabetin var olmas› kimseye zarar vermez aksine daha da güçlendirir.


HABER fiEVVAL ALYANS

fievval Alyans rotas›n› yurtd›fl›na çevirdi Üretim konusunda oldukça iddial› olan fievval Alyans, tasar›m alan›nda da ayn› iddiay› sürdürüyor. Bu iddialar›n› müflteri memnuniyetini her zaman üst seviyede tutmak ad›na oluflturduklar›n› anlatan Firma Sahibi Haflim Bulgan, istikrarl› büyümelerinin s›rlar›n› aç›klad›. Ürünlerimizi sat›fl an›na kadar de¤il, sat›fl sonras› da takip ediyoruz. Sat›fl sonras› hizmet konusunda da oldukça titiz bir firmay›z. Müflteri memnuniyeti ilkesiyle hizmet verdi¤imiz sektörde olmazsa olmazlar›m›z aras›nda kusursuz üretim, h›zl› ulafl›m ve pazarlama gücümüz var. Sat›lan mallar›m›zda sorun ç›kt›¤› takdirde verdi¤imiz alyanslar› geri al›p yenisini veriyoruz. Ayr›ca ma¤azalara verdi¤imiz seri üretim alyanslar sat›lmad›¤› takdirde o ürünleri geri al›p yerine iflçiliksiz yeni alyanslar veriyoruz.

Ürünlerinizde hangi tarz göze çarp›yor, sizinle özdeflleflen bir tasar›m var m›? Genelde içi bofl, tafll› alyanslar›m›za talep çok fazla oluyor. Ayr›ca markam›z bu ürün gruplar›yla sektörde tan›nmakta.

Elifli ve makine alyans üretiminde kusursuzlu¤u hedefleyen, %100 beyaz ve sar› alt›n ile üretim gerçeklefltiren ve hiçbir ürünlerinde kaplama kullan›lmad›¤›n›n alt›n› çizen fievval Alyans, kiflisel tasar›mlar›yla da müflterilerinin be¤enisini kazan›yor. Seri üretim ve h›zl› ulafl›m konusunda iddial› olan firma, yurtiçine 8, 14, 18 ve 22 ayar, yurtd›fl›na ise 14 ayar imalat› gerçeklefltiriyor. Yüksek standartlarda üretim, profesyonel kadro ve ileri teknoloji makinalar›yla her talebe yan›t verebilecek kapasitede olan firman›n amac›; güveni ve istikrar› daim k›l›p müflteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak.

Elifli ve makina alyans üretiminde sektörün önemli markalar›ndan birisiniz. Üretim aflaman›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz, ürünlerinizde hangi grup daha a¤›rl›kl› olarak üretiliyor? Daha kaliteli olmas›, tafl›n›n düflmemesinden dolay› puntal› alyanslar› daha çok üretiyoruz. Dayan›kl›l›¤› ve kalite standartlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle puntal› alyanslara tüketici taraf›ndan da talep çok fazla. Seri üretim konusunda iddial› bir firmas›n›z. Ürün teslim süreci ve sat›fl sonras› hizmetlerinizi anlatabilir misiniz? Elifli alyanslar›m›z›n teslimini günlük gerçeklefltiriyoruz. Seri üretim siparifllerimizi ise 3 günde teslim etmifl oluyoruz. Bu alanda oldukça iddial›y›z ve bu iddiam›zdan ödün vermeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

38

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Hangi ülkelerle çal›fl›yorsunuz, çal›flt›¤›n›z ülkelerde talep a¤›rl›kl› olarak hangi ürün çeflidine oluyor? Almanya ve Belçika ile çal›fl›yoruz. Bu iki ülkede de daha çok sade ve elifli alyans tercih edildi¤i için ad› geçen ülkelere bu yönde üretim gerçeklefltiriyoruz. Yurtiçinde hangi bölgelerde fievval Alyans ürünlerini bulabiliriz? Türkiye’deki son dönem tak› talebi hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunabilir misiniz? Türkiye’nin her yerinde fievval Alyans’a ulafl›labilir. Türkiye’de son dönemlerde sektör tasar›ma a¤›rl›k verirken tüketici tercihleri de geliflen sektöre ayak uydurdu ve tercihlerini belirledi. Tercihler; yafl, e¤itim, ekonomik flartlar, yaflan›lan bölge ve tarza göre de¤iflkenlik gösterirken fluanda en çok puntal›, içi bofl ve tafll› alyanslara talep var. Müflteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmas›n›z. Baflar› ç›tan›z› bir üst seviyeye tafl›mak için firma olarak hangi prensipler do¤rultusunda ilerliyorsunuz? Öncelikle teknolojiyi yak›ndan takip ediyoruz. En önemlisi de kimseyi taklit etmiyoruz. Tüm modellerimiz kendi tasar›mlar›m›zdan oluflmaktad›r. Teknoloji ile tecrübemizi harmanlad›¤›m›z ürünlerimizde hem elifli hem de makina alyanslar›nda oldukça iddial›y›z. Tasar›m gücümüz alan›nda profesyonel ekibimiz sayesinde her geçen gün artarken, pazarlama ve da¤›t›m a¤›m›z da yine ödün vermedi¤imiz özelliklerimizdendir. Marka alt yap›m›z› gün geçtikçe güçlendirdi¤imiz sektörde; baflar›, kalite, tasar›m üçlemesi ile yer almak ve sektörün bizi bu flekilde tan›mas› bize güç veriyor. Kuruldu¤unuz ilk günden itibaren hangi hedefle sektörde vars›n›z, hedefledi¤iniz en uç nokta nedir? ‹yi bir firma olmak, kaliteli mal yapmak hedefiyle sektöre girdik. ‹lerisi içinde hedefimiz; markam›z› yurtd›fl›nda daha da fazla tan›tmak.


Birbirini tamamlayan alyansların büyülü öyküsü,

Assos’tan çok özel bir konsept; MW! kelimelerinin bafl harflerinden olufluyor. Hem birbirinin ayn› hem de z›tt› olan bu iki harf ayn› zamanda birbirini tamaml›yor. T›pk› kad›n ve erkek gibi.

Her fley di¤er yar›s›yla var olur... Birbirini tamamlayan çiftler için, birbirini tamamlayan alyanslardan oluflan MW alyans konsepti, ruh eflini bulmak ve birbirine ait olmak temalar›ndan yola ç›karak haz›rland›. Bu alyanslar, çiftlerin tutkulu aflklar›n› sembolize ediyor. Haz›rlanan bu özel koleksiyon “her fley di¤er yar›s›yla var olur” sözleriyle evlili¤e ad›m atacak olan çiftlere alyans›n de¤erini bir kez daha derinden anlat›yor. Konseptte, di¤er yar›s›yla birleflti¤inde anlam kazanan tasar›mlar›n yan› s›ra p›rlantan›n sonsuz ›fl›¤› ve birbirini tamamlamak fikriyle yorumlanan çok özel tasar›mlar da çiftlerin be¤enisine sunuluyor.

Her fley di¤er yar›s›yla var olur!.. Gece gündüz Siyah beyaz S›cak so¤uk Kad›n Erkek ASSOS MW Alyans koleksiyonunu flimdi çiftlere 4 farkl› konseptte sunuyor. My Part, Classic, Spring ve Fly… Assos MW Alyans konsepti ile evlili¤in vazgeçilmez sembolü olan ba¤l›l›k halkalar›na büyüleyen bir anlam yükledi. Masum ve romantik, modern ve zarif tasar›mlardan oluflan Assos’un bu özel konseptinin ad› Man ve Woman

ASSOS MW alyanslar›n, kullan›c›s›yla buluflmas› da çok özel!.. Assos MW alyanslar›n; kullan›c›s›yla buluflmas› da bir o kadar ayr›cal›kl›. MW alyanslar, fl›k kutusuyla ve alyans sertifikas›n›n oldu¤u ‘Assos MW Alyans Kiti’nde al›c›s›yla bulufluyor. Art›k sonsuzlu¤a uzanan o ilk ad›mda; birbirini tamamlayan çiftler, tutkulu aflklar›n› simgeleyen Assos MW alyanslar› tercih edecekler!.. Birbirinden farkl› bu 4 konsepti daha detayl› incelemek için sat›fl noktalar›m›z› ve www.assosdiamond.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


HABER TRENDLINE

Yenili¤in ve modan›n çizgisi;

Trendline… “Bizler verilen sözün hep arkas›nda olmufluzdur’’ sözleriyle kuyumculuk sektöründe güvene verdikleri önemi dile getiren Firma Sahibi Ömer O¤uzhan, Trendline’›n sektördeki baflar›s›n›; titiz çal›flma, h›zl› üretim ve müflteri memnuniyeti olarak aç›kl›yor. Pazarlama ve tan›t›m çal›flmalar›n›zda nas›l bir yol izliyorsunuz? Tan›t›mlar›m›z tabi ki sizin çok de¤erli Alyans derginiz baflta olmak üzere, fuarlar ve do¤ru reklam hizmetleriyle yap›lmaktad›r. Pazarlama konusu da ekibimizin cana yak›nl›k ve güvenilirli¤i ile birlikte özgüvenimiz, model gücümüz ve tasar›m kabiliyetimizle çok zor olmuyor.

Yaklafl›k 1000 çeflit model sahibi olan Trendline’›n tasar›m süreci hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Alyansta esin kayna¤›n›z ve üretim süreçleriniz nas›l gelifliyor? Trendline olarak tasar›mlar›m›z› kifliye özel ve çok itinal› bir flekilde üretiyoruz. ‹nsanlar› dinlemeye ve onlar› anlamaya çal›fl›yoruz böylelikle titiz bir çal›flma sonucu emeklerimizi alyanslara yans›t›yor ve eseri ortaya ç›kar›yoruz. Çok s›k›nt›l› geçen bu süreçte de müflteri memnuniyetini al›nca 1000 ve 1001 model ortaya ç›k›yor. ‹zmir merkezli bir firma olarak Türkiye’nin tüm bölgelerinde faaliyet gösterme hedefiyle hizmet veriyorsunuz. Bu hedefinizde son durum nedir, hedeflerinize ne kadar yaklaflt›n›z? ‹zmir merkezli bir firma olarak hedefimiz; do¤ru ölçüde hizmet ve ürün kalitesiyle sunum yapmak ve hedef bölgelere ulaflmak. fiu ana kadar ulaflm›fl oldu¤umuz ve hizmet verdi¤imiz yerlerden çok memnunuz. Ancak günümüz ekonomisi ve para piyasalar›ndaki ciddi t›kan›kl›k nedeniyle kuyum sektörü ciddi yaralar alm›fl durumda. Trendline olarak tabii ki stratejimizi belirlemifl, tedbirimizi alm›fl durumday›z. Kuyumcular olarak söze dayanan bir mesle¤imiz oldu¤undan, bizler verilen sözün hep arkas›nda olmufluzdur. Fakat kötü, art niyetli ve iflini do¤ru yapmayan esnaflar sebebiyle sektör sürekli kan kaybediyor. Bu durum hedefleri etkiliyor ama Trendline Alyans, ciddi ve prensipli çizgisini bozmadan, müflteri memnuniyeti odakl› yolunda h›zla devam ediyor.

40

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Amaçlar›n›z aras›nda Türkiye’de tak› sat›fl›nda yaflan›lan yanl›fll›klar› ve eksiklikleri karfl›l›kl› güven çat›s› alt›nda gidermek oldu¤u var. Bu yanl›fll›klar hakk›nda bilgi verebilir misiniz, bu sorunlar› gidermek ad›na gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalar neler? Güven, yani verilen sözün arkas›nda durmak çok önemli. Ancak günümüz flartlar› art›k öyle garip bir hal ald› ki, kifliler hep yak›n›r ama sonuca gidecek yolu belirleyemez oldu. Kuyumcu arkadafllar›m›z ürün satmak ad›na hep vermek ister ama ne yaz›k ki bu durum sektörün h›zla bozulmas›na neden oluyor. Biz böyle yapm›yoruz. Dedi¤im gibi yanl›fll›klar var bunlar› düzeltelim. Kuyumculara ait konferans salonlar›, derneklerin bilgilendirme programlar›, sat›fl ekibinin bilgilendirilmesi gibi önemli maddeler sektörün eksiklikleridir. Bizler bir araya gelerek sorunlar›m›z› halletmeliyiz Firman›z› anlatan en önemli cümleleri s›ralayabilir misiniz? “Trendline, yenili¤in ve modan›n çizgisi’’ desem umar›m abartm›fl olmam. Çünkü üç saatte h›zl› ürün üretme ve teslimat sözü veriyoruz. 25 y›ll›k bir çal›flma sonucu oluflturdu¤umuz güven, bizi çok memnun ediyor. Alyans kategorilerinizden bahsedebilir misiniz, ürünlerinizin hedef kitlesi hangi aral›¤a hitap ediyor? Elifli, alt›n alyans ürünler ve bu ürünlerin gümüfl veya de¤iflik metallerden olan gruplar›m›z var. Hedef kitlemiz ise, ürünün de¤erini ve kalitesini bilen tüm müflterilerimiz.


HABER DO⁄Ufi S‹LVER

Alyansa de¤er katan tasar›mlar Oluflturdu¤u kurumsal kimli¤i ve profesyonel çal›flma prensiplerini tasar›m gücü ve seri üretimiyle harmanlayan Do¤ufl Silver, sonsuzlu¤un sembolü alyansa de¤er kat›yor… Tafll› ve tafls›z gümüfl alyans tasar›m›nda klasik çizgilerin yan› s›ra tasar›m a¤›rl›kl› modelleriyle dikkat çeken Do¤ufl Silver; düz, kapakl›, makine, mineli, CNC çeflitleriyle genifl bir ürün yelpazesine hitap ediyor. Tasar›m ve üretim aflamalar›n› kendi atölyelerinde gerçeklefltiren firma, talep edilen ürünleri k›sa sürede ulaflt›rma garantisi veriyor. Türkiye çap›nda genifl bir a¤a sahip olan firma, hem toptan hem de perakende olarak hizmet veriyor. Her geçen gün ortaya ç›kard›klar› tasar›mlar›yla piyasaya yön veren firmalardan olan Do¤ufl Silver, yenilikçi ve farkl› yap›s›yla sektörün tercihi oluyor.

Yenilikçi, inovatif, güvenilir… Sistemli ve do¤ru ad›mlarla markalaflma çal›flmalar›na h›z kazand›ran firma, dünya trendlerini de yak›ndan takip ediyor, ürünlerini global anlamda da talep görecek düzeyde haz›rl›yor. Kuyumculuk sektörünün di¤er kategorilerine oranla gereklilik olan alyanslarda müflterilerine s›n›rs›z seçenek sunan Do¤ufl Silver, sektörün nabz›n› tutmaya devam ediyor. Kendini sürekli gelifltiren yap›s› ve profesyonel ekibiyle güçlü bir kurumsal kimlik oluflturan firma, yurtiçinde oldu¤u kadar yurtd›fl›nda da söz sahibi olma çal›flmalar›n› sürdürüyor. Müflteri tercihlerine sa¤l›kl› cevap verebilmek ad›na fiyat avantajlar›, h›zl› ulafl›m› ve zengin ürün çeflidiyle kaç›r›lmaz f›rsatlar sunan firma, sat›fl sonras› hizmetleriyle de güven tazeliyor. Alan›nda iddial› markalardan olan Do¤ufl Silver’› en iyi özetleyen cümleler ise; kaliteli, h›zl›, inovatif ve güvenilir… 41


HABER ASSOS

Hayat›n›z›n en önemli sorusuna “evet’’ dedi¤iniz andan; ba¤l›l›¤›n halkas›n› parma¤›n›za geçirdi¤iniz ana, yeni bir aile kurman›n mutlulu¤unu paylaflt›¤›n›z andan; beraber geçecek bir ömrü ve yaflam›n size sundu¤u mucizeleri kutlad›¤›n›z anlara dek, tüm unutulmaz anlar›n›z› sonsuza kadar yaflatacak ve yaflam boyu yan›n›zda olacak çok özel bir koleksiyon…

A

flk›n en de¤erli sembolü p›rlantan›n büyülü ›fl›lt›s›, modern Assos çizgisi ile bulufltu. Evlilik teklifini taçland›ran göz al›c› tektafllar, birbirini tamamlayan çok özel alyanslar, hayalleri süsleyen gelin tak›lar› ve hayat›n en unutulmaz anlar›ndan ilham alan özel tasar›m p›rlantalar, Assos Wedding Koleksiyonu’nda bir araya geldi.

42

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


En özel anlar›n tan›¤›;

Assos Wedding Assos Wedding’in sonsuz ›fl›¤›, mutluluk masal›n›za at›lan ilk ad›mdan, hayat›n en unutulmaz ve özel anlar›na dek yan›n›zda olacak. “Assos Wedding” koleksiyonuna ait tüm ürünleri Türkiye genelindeki 500’e yak›n sat›fl noktas›ndan ya da www.assosdiamond.com adresinden keflfedebilirsiniz.

43


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

AHLATCI KUYUMCULUK

ADRES Ahlatc› Kuyumculuk ve Mücevherat - E¤ridere Cad. No:17 ÇORUM

1984 y›l›ndan itibaren sürdürülebilir büyümesini h›z kesmeden sürdüren Ahlatc› Kuyumculuk, alyans ve bilezik kategorilerinde Türkiye’nin söz sahibi firmalar› aras›nda yer al›yor. Aktif pazarlama ekipleriyle sektörde Türkiye’nin nabz›n› tutan, taleplere h›zl› ve do¤ru cevaplar veren, ürün çeflitlili¤i ve profesyonelli¤iyle sektörün önemli markalar› aras›nda yer alan Ahlatc› Kuyumculuk, Türkiye’nin yan› s›ra yurtd›fl›nda da önemli ülkelere markas›n› tafl›yor. Baflta Dubai olmak üzere, Portekiz, ‹spanya, ABD, Kanada, M›s›r ve Almanya’ya ihracat gerçeklefltiren Ahlatc› Kuyumculuk, ihracat gerçeklefltirece¤i ülkelerdeki talepleri, demografik yap›y› ve ekonomi grafi¤ini sürekli takip ederek hizmet veriyor. Markas›n› günden güne büyüterek istihdama da büyük katk› sa¤layan firma, alyans ve bilezik kategorilerinde Türkiye’nin liderleri aras›nda yer al›yor.

T: 0364 224 66 66 F: 0364 224 11 57 www.ahlatci.com.tr; www.ahlatcialyans.com ahlatci@ahlatci.com.tr

AYAR GRUPLARI 8, 9, 10, 14, 18, 21, 22, 24.

Kuyumculuk Grubu Baflkan›

Ahmet Ahlatc›

Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›

Ahmet Emin Ahlatc›

Üretim Müdürü

Özgül ‹kiz

Personel Say›s›

135

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malatç›, ithalatç›, ihracatç›, toptanc›, perakendeci.

44

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ALTINAY fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

MÜC. ‹Nfi. TEM. GIDA SAN. T‹C. VE LTD. fiT‹.

ADRES ADRESS MERKEZ Alt›nay Plaza Gazi Cd. No: 77 Sur ‹çi / Diyarbak›r T: (0412) 229 43 77 Alt›nay Kuyumculuk Tarihi Kuyumcular Çarfl›s› No: 15 / Diyarbak›r T: (0412 ) 228 84 42 Aytaç Kuyumculuk Tarihi Kuyumcular Çarfl›s› No: 32 / Diyarbak›r T: (0412 ) 228 04 80 Ay Kuyumculuk Tarihi Kuyumcular Çarfl›s› No: 19 / Diyarbak›r T: (0412 ) 228 19 50 NC‹TY A.V.M. Bay›nd›rl›k Cd. No:1 Diyarbak›r T: (0412 ) 237 27 05 Mega Center A.V.M. Migros Kat: 2 / Diyarbak›r T: (0412 ) 252 35 75 Alyans Üretim GAZ‹ Cd. No: 77 Kat: 2 / Diyarbak›r T:/ F: (0412 ) 228 99 66 W: www.altinayltd.com M: serdaray@altinayltd.com mehmetay@altinayltd.com

FAAL‹YET TÜRÜ Toptan, Perakende

46

Diyarbak›r tarihi kuyumcular çarfl›s›nda kurulan Alt›nay Ltd. 1988 y›l›ndan itibaren 22 ayar tak› ve Diyarbak›r’›n simgesi ve kültürünü yans›tan tak›lar›yla bölge ve ülkenin alt›n ihtiyac›n› karfl›lamaya devam ediyor. Irak ve Suriye’ye ihracat gerçeklefltiren firma, her geçen gün aktif büyümesini gelifltirerek Türkiye geneline yay›lmay› sürdürüyor.

Kuyumculuk Grubu Baflkan›

Serdar Ay

Yönetim Kurulu Üyesi– Genel Müdür Mehmet Ay Firma Sahibi

Ali ‹hsan Ay

Firma Ortaklar›

Ali ‹hsan Ay – Mehmet Ay

Üretim Müdürü

Levent Güleç

Pazarlama Müdürü

Mehmet Etyemez

Sat›fl Müdürü

Zafer Demir

Bölge Müdürü

Mahmut Ay

Corner Say›s

287

Ayl›k Üretim Kapasitesi

30 kg ayl›k / 360 kg y›ll›k

Üretim Alan›

350 m2

Markalar

ALTINAY

Personel Say›s›

42

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Irak, Suriye

KATEGOR‹ El ifli ve Makine Alyans

AYAR GRUPLARI 14K, 18K, 22K

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ALTINBAfi tafl›mac›l›k ve inflaat sektörlerinde otuzu aflk›n flirkete sahip Alt›nbafl Holding’in amiral gemisi olan Alt›nbafl Mücevherat, 60 y›l›n bilgi, birikim ve tecrübesi ile, mücevher sektöründe Türkiye’nin yan›

F ‹ R M A L A R

Temelleri 1950’lerde merhum Mehmet Alt›nbafl taraf›ndan at›lan bugün enerji, finans, kuyumculuk,

fi‹RKET PROF‹L‹

s›ra, KKTC, ABD, Almanya, Avustralya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, ve BosnaHersek gibi önemli pazarlarda sektörü baflar›yla temsil etmekte, zarafet ve fl›kl›kla tasarlanm›fl alt›n ve p›rlantal› koleksiyonlar›n› 35’i aflk›n ülkede 120 franchise ma¤aza ve 600 sat›fl noktas›nda tüketicilerin be¤enisine sunmaktad›r. ‹thalat, ihracat, üretim ve iç sat›fl alan›nda hizmet veren ve kuyumculuk

ADRES A: Nuruosmaniye Cad. No: 49 - 34120 Nuruosmaniye/‹stanbul T: +90 212 455 29 00 F: +90 212 513 31 33 W: www.altinbas.com E: info@altinbas.com

sektörünün lider kuruluflu konumunda olan Alt›nbafl ürünleri, kadrosundaki uzman tasar›m ekibi taraf›ndan dünyadaki trendler ve yenilikler izlenerek, Türk motiflerinden ve tarihten evrensel çizgilere uzanan estetik anlay›fl›n yorumlanmas›yla ortaya ç›kmakta, üretim Türkiye’nin en büyük alt›n fabrikas› olan ‹stanbul Beylikdüzü’nde bulunan dünya standartlar›nda son teknoloji ile donat›lm›fl Alt›nbafl alt›n fabrikas›nda ISO 9001 kalite belgeli olarak yap›l›yor. Sektöre pek çok ilk kazand›ran Alt›nbafl etkin iletiflim ve pazarlama faaliyetleri ile ma¤azac›l›k markas› olarak sektöre öncülük ederek Türkiye’de sektörün markalaflma sürecini h›zland›rm›flt›r. Alt›nbafl vizyonu gere¤i kurum de¤erlerine sahip ç›karak, alt›n ve p›rlantal› mücevherde tasar›m, ürün, müflteri hizmetleri ve insan kayna¤› kalitesiyle Türkiye’de yerleflen marka kimli¤ini baflar›l› bir dünya markas› kimli¤iyle bütünlefltirmek üzere çal›flmalar›na süratle devam etmektedir.

AYAR GRUPLARI 14K, 18K, 22K, 24K

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, imalatç›, ihracatç›, ithalatç›, toptanc›, perakendeci

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹mam Alt›nbafl

Mücevherat Grup Baflkan›

Atilla Keskin

Personel Say›s›

KATEGOR‹ Alt›n ve p›rlanta, elmas; alt›n grup çeflitleri: tafll› tak›m, tak›m, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe, 3’lü set, 22 ayar ve inci..

Genel Müdürlük

150

Ma¤azalar

520

Kurulufl Tarihi

1975

Online Katalog

www.altinbas.com – www.altinbasshop.com

Ma¤aza Say›s› Bayi Ma¤azalar› Corner Ma¤aza May›s›

120 600

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

48

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Avustralya, Almanya, Arnavutluk, ABD, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Romanya, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna, K.Irak, Japonya, Çin, ‹ngiltere, ‹sviçre


HABER ALTINBAfi

Alt›nbafl en özel anlara flahitlik ediyor Mücevher sektörünün lider markas› Alt›nbafl; evlenmeye aday çiftler için birbirinden farkl› p›rlanta ve alyans seçenekleri ile dü¤ünlerin vazgeçilmezi oluyor. Alt›nbafl, hayat›m›z›n en özel ve en güzel anlar›na flahitlik etmeye devam ediyor. Evlenmeye haz›rlanan çiftler aflklar›n› Alt›nbafl ile ifade ediyorlar. Evlilik ile özdeflleflen tek tafl yüzükten, tamtur, üç tafl, befl tafl yüzü¤e; suyolu gerdanl›ktan, bilezi¤e ve alyans koleksiyonlar›na kadar birçok mücevher gelin adaylar›n› bekliyor. C74 ile p›rlanta daha parlak! Ifl›lt›s› ile göz kamaflt›ran ve ad›n› 74 fasetten oluflmas›ndan alan C74 Koleksiyonu’nun en önemli özelli¤i, ›fl›k k›r›lmalar›n› artt›rd›¤› için tafl› çok daha gösteriflli ve parlak göstermesi… Gece ve gündüz kullan›mlar için fl›k ve zarif tasar›mlar›yla tafl›n ›fl›lt›s›n› bir üst seviyeye tafl›yan C74, p›rlantan›n zarafetini uygun fiyatlarla sunuyor. Alt›nbafl, damla, kalp, oval, markiz, prenses kesim p›rlantalardan oluflan Bambaflka Koleksiyonu ile bu yaz da “evet” derken yeni evlenen çiftlere efllik ediyor. Bouquet Koleksiyonu’na ait farkl› ebatlardaki kalp kesim p›rlantal› yüzükler çiftlere arzulad›klar› mücevherleri sunuyor. 0,33 carat bir yüzü¤ü 1,00 carat yüzük gösterifliyle sunan Bouquet Koleksiyonu kolye, yüzük, küpe alternatifleriyle p›rlantay› üç kat daha gösteriflli hale getiriyor. Dünya trendlerindeki alyanslar Alt›nbafl tasar›mlar›nda Türkiye’de pek çok ilki gerçeklefltiren Alt›nbafl, dünya trendlerini tasar›mlar›na yans›tan, bir ömür boyunca parmaklardan ç›kar›lmayacak alyanslar ve içinde çiftlerin fotograflar›n›n yer ald›¤› Portre Koleksiyonu ile bu sezonun alyans trendini yine belirliyor. Yeni bir üretim tekni¤i ile üç renk alt›n›n, her biri ayr› bir alyansm›fl gibi üretilip, özel bir teknikle birlefltirilerek haz›rland›¤› TriAmor Koleksiyonu, farkl› ve modern çizgisi ile Spectra Koleksiyonu ve Geleneksel Türk motiflerinin izlerini yans›tan Destan Koleksiyonu evlenecek çiftlere eflsiz desenler, renkler ve modeller sunuyor.

49


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

AM‹SOS

ADRES Kale Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 17 ‹lkad›m / Samsun T: +90 362 432 21 28 F: +90 362 435 37 56 W: www.amisos.com.tr E: info@amisos.com.tr

AYAR GRUPLARI 14K,18K, 22K, Gümüfl.

FAAL‹YET TÜRÜ

1952 y›l›nda kurulan Amisos’un faaliyet alanlar› baflta Samsun merkezli olup, Do¤u ve Bat› Karadeniz ile ‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki il ve ilçelerin yan› s›ra ‹stanbul’u kaps›yor. Bilezik atölyesinde; 22 ayar CNC bilezik ve el örgüsü bilezikler üreten firma, alyans atölyesinde ise; 14-18 ve 22 ayar el ifli, makine ve CNC modelleri üretiyor. Amisos, 14 çanta olarak yüzük, küpe, zincir, bileklik, set, kelepçe gibi bir kuyumcuya laz›m olan tüm ürünleri, 22 çanta olarak da yine set, fantezi kelepçe, pres tak›m ve 22 fantezi ad›na her ürünü müflterilerine s›cak sat›fl yap›yor. Firman›n kuyum sektöründeki en büyük hedefi ise fuarlar vas›tas›yla yurtd›fl›na aç›l›p Türkiye’yi en iyi flekilde temsil edebilecek bir marka haline gelmek.

Kuyumculuk Grubu Baflkan›

Mustafa Duman

Genel Müdür

Erdo¤an Korkmaz

Bilezik Atölyesi Üretim Müdürü

Bekir Mutlu

Alyans Atölyesi Üretim Müdürü

Eftal Özkan

Personel Say›s›

80

Markalar

Amisos, Elis

‹malatç›, Toptanc›, Perakendeci.

50

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

ARDA ALYANS ▼

fi‹RKET PROF‹L‹

ADRES Kuyumcukent Kompleksi Atölye Blo¤u Zemin Kat 5. Sokak. No: 8 Yenibosna/‹stanbul T: +90 212 603 06 25 F: +90 212 603 06 25 GSM: +90 532 296 87 58 W: http://www.ardaalyans.com E: info@ardaalyans.com

Y›l 1996, Arda Alyans için yeni uzun bir yolun tatl› bafllang›c›yd›. Firma geçen bu süre zarf›nda ve geliflen dünya standartlar›nda her türlü bilgi ve teknolojiyi kullanarak, Türkiye’nin de¤iflik bölgelerindeki illerinde çeflitli model ve ayarlarda alyans imalat›n›n nadide eserlerini müflterilerine sundu. Firman›n müflterilerine en iyi ve en kaliteliyi en uygun flekilde sunma misyonu bugüne kadar hiç de¤iflmedi. Arda Alyans’›n en büyük hedefi; öncelikle müflteri memnuniyetini sa¤layarak Arda Alyans markas›n› ve kalitesini dünyaya tan›tmak. Firman›n Üretim ve Hizmet Politikas›: Sizin kadar de¤erli olmasa da en az›ndan size yak›flan› yap›yoruz.

AYAR GRUPLARI 8K, 14K, 18K, 22K.

KATEGOR‹ Alt›n, Gümüfl, Platin, Çelik.

52

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Yönetim Kurulu Baflkan›

Murat Arda

Pazarlama Müdürü

Mahmut Yasak

Üretim Sorumlusu

Muhammed Özdin

Reklam ve Pazarlama Sorumlusu

Ali Avc›

Personel Say›s›

10


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

ASSOS DIAMOND fi‹RKET PROF‹L‹ Merkez: Molla Fenari Mah. Atik Ali Pafla Sok. No:23-25 Eminönü-‹stanbul T:+90 (212) 402 10 00 F:+90 (212) 402 10 99 www.assosdiamond.com Perakende Ma¤azalar Marmara Forum AVM: Osmaniye Mah. Çoban Çeflme Koflu Yolu Bulvar› No: 3 S Blok Kat:2 / 187 Bak›rköy - ‹stanbul T: 212 466 60 60

Assos, mücevheri modaya dönüfltüren markad›r. Assos “moda mücevher” kavram›n› Türkiye’de yayg›nlaflt›r›p, mücevherin konumunu tamamen de¤ifltirmeyi hedeflemektedir. Yaratt›¤› özel konseptler ve ürünlerle sektörde birçok ilke imza atan Assos, ürün kalitesi, sat›fl sonras› hizmeti ve verdi¤i güven duygusu ile müflteri beklentilerini baflar› ile karfl›lamaktad›r. Tasar›m aflamas›nda yorumun, üretim aflamas›nda iflçilik kalitesinin hissedildi¤i Assos ürünleri, kullan›c›s›n›n kendini daha fl›k ve daha mutlu hissetmesi esas›na dayanarak özenle haz›rlanmaktad›r. Assos, zarif ve modern çizgilerle dizayn edilmifl, p›rlanta, elmas, alt›n, gümüfl mücevherleri ve fark yaratan konseptleri ile mücevher tutkunlar›na ifl ve özel yaflam›nda kullan›m alanlar›na uygun alternatifler sunmaya devam etmektedir. Alt›nbafl Holding bünyesindeki Assos markas›; 35 ülkede 1000’e yak›n sat›fl noktas›nda sat›lmaktad›r.

Nuruosmaniye: Nuruosmaniye Cad. No: 60 Eminönü, ‹stanbul T: 212 511 68 00 Trump Towers: Kufltepe Mah. Mecidiköy Yolu Cad. No: 12 Zemin Kat fiiflli, ‹stanbul

Yönetim Kurulu Baflkan›

Nusret ALTINBAfi

Genel Müdür

Mustafa Kemal ÇEÇEN

Personel Say›s›

130

FAAL‹YET TÜRÜ

Kurulufl Tarihi

1994

Üretici, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci, Franchisor

Online Katalog

www.assosdiamond.com

Bayii Ma¤azalar›

5

Corner Ma¤azalar›

517

AYAR GRUPLARI 14 K, 18 K, 22 K Gold, Diamond

KATEGOR‹ P›rlanta, elmas ve de¤erli tafllar›n kullan›ld›¤› mücevherler, gümüfl ve alt›n tak›lar.

54

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

ATLANT‹S KARAKAfi

ADRES Akçay Caddesi No: 283/A Gaziemir / ‹zmir T: +90 232 274 22 22 F: +90 232 274 14 22 Mollafenari Mah. Ceridehane Sok. No: 3 Ca¤alo¤lu – ‹stanbul T: +90 212 520 82 22 F: +90 212 520 83 33 www.karakaskuyumculuk.com www.atlantiselmas.com info@karakaskuyumculuk.com

Temelleri 1970’li y›llarda merhum Yaflar Karakafl taraf›ndan at›lan ve 19851990 y›llar› aras›nda pazarlama birimlerinin kurulmas›yla birlikte Ege Bölgesi’nde toptan kuyumculuk yapan bir firma haline gelen Karakafl Kuyumculuk, 1995 y›l›nda ilk kuyumculuk fabrikas›n›n kurulmas›yla Ege Bölgesi’nin en büyük kuyumcusu oldu. Karakafl Kuyumculuk Türkiye'de ‹zmir, ‹stanbul ve Konya olmak üzere 3 bölgede üretim yapan; Alanya, Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri, Samsun flubeleri ile birlikte 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 9 ayar ve Elmas muhtelif tak›lar olmak üzere sat›fl ve pazarlama gerçeklefltirmekte. Türkiye’nin önemli kurum ve kurulufllar›ndan ald›¤› ödüllerle de baflar›s›n› tescillemeye devam eden Karakafl Kuyumculuk,1999-2005 y›llar› aras›nda Amerika ve Dubai baflta olmak üzere toplam 50 milyon dolarl›k ihracat gerçeklefltirerek 2006 y›l›nda Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan Ege Bölgesi’nde en yüksek ihracat› gerçeklefltiren firmalar aras›nda 1. s›rada yer ald›¤› gibi, 2006, 2007, 2008 y›llar›nda ‹zmir Ticaret Odas›’ndan “Yüksek Safi Ticari Kazanç” beyan etmesiyle alt›n ve gümüfl madalyalar almaya hak kazand›. 2006 y›l›nda ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Türkiye’nin ‹kinci Büyük Sanayi Kuruluflu” s›ralamas›nda 250. s›radan 260 basamak birden atlayarak 2007 y›l›nda “Türkiye’nin ‹lk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu” aras›nda yer ald›. Bu baflar›s›n› 2008 y›l›nda da devam ettiren Karakafl Kuyumculuk Atlantis, “2008 ‹SO Türkiye’nin ‹lk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu” çal›flmas›nda 461. s›rada yer alarak sektöründe ilk beflin aras›nda yer al›yor. 2007 ve 2008 y›llar› aras›nda Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Ege Bölgesi’nin ‹lk 100 Büyük Sanayi Kuruluflu” çal›flmas›nda sektörünün tek ismi olarak yer alan Karakafl Kuyumculuk Atlantis Ege Bölgesi’nde ticaretin aktifleflmesinde önemli rol oynuyor.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18 K, 22 K, Diamond

Yönetim Kurulu Baflkan›

Kamil Karakafl

Yön. Kurulu Üyeleri

Melek Karakafl / Elif Karakafl Mehmet Ali Karakafl

Genel Müdür Yard›mc›s›

FAAL‹YET TÜRÜ Üretici, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci

56

Okan Duran

Personel Say›s›

174

Kurulufl Tarihi

1970

Ayl›k Üretim Kapasitesi

3,800 kg

Üretim Alan›

1200 m2

Da¤›t›m Kanal›

9 fiube ‹zmir-Gaziemir, ‹zmir-Kemeralt›, ‹stanbul, Konya, Antalya, Alanya, Denizli, Ankara, Kayseri, Samsun

Online Katalog

www.karakaskuyumculuk.com

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

A.B.D., Dubai

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

DYG ALYANS

ADRES Barbaros Hayrettin Pafla Cad. No: 27/A fiirinyer - ‹ZM‹R T: +90 232 487 36 87 W: www.dygalyans.com E: info@dygalyans.com

FAAL‹YET TÜRÜ Üretici, toptanc›, perakendeci

Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe uzun y›llara dayanan bir geçmifle ve tecrübeye sahip olan DYG Alyans, k›sa bir süre önce üretim alan›nda faaliyet göstermesine ra¤men gerek tasar›m çeflitlili¤i, gerek üretim kalitesi ve gerekse koflulsuz müflteri memnuniyeti anlay›fl›yla sektörde önemli bir yere geldi. 2010 y›l›nda ‹zmir’de kurulan ve özellikle h›zl› servis anlay›fl› ve ürün kalitesi ile ön plana ç›kan firma, alyans kategorisinde h›zla yol ald›. Her geçen gün da¤›t›m kanal›n› geniflleten DYG Alyans a¤›rl›kl› olarak Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin dört bir yan›ndaki ma¤azalara hizmet veriyor. Perakendecilik konusunda da önemli deneyime sahip olan DYG Alyans, müflteri beklentilerini tespit edip çok yüksek seviyede müflteri memnuniyet anlay›fl›yla fark yarat›yor.

Firma Sahibi

Musa Duygu / Murat Lider

Ayl›k Üretim Kapasitesi

+10.000 adet

Kurulufl Tarihi

2010

Personel Say›s›

17

Sat›fl Noktas›

+60

Da¤›t›m Kanal›

Toptan, aktif sat›fl.

Mamül Üretim Teknolojisi

Elifli, makine alyans.

AYAR GRUPLARI P›rlanta, 8 K, 9 K, 14 K, 18 K, 22 K, 925 K gümüfl.

58

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

EL‹T ALYANS ADRES Gaziosmanpafla Bul. No. 88/106 Kiraz ‹flhan› Kemeralt›-‹zmir T: +90 232 4831733 F: +90 232 4831732 E: emreonemli@hotmail.com W: www.elitalyans.com

1968 y›l›ndan beri sektörde faaliyet gösteren firma, 1995’ten bu yana Elit Alyans olarak hizmet vermeye devam ediyor. Elit Alyans, konusunda uzman üretim kadrosu ile alt›n, platin ve titanyumdan oluflan her renk ve ayarda makine ve elifli alyans üretiyor. Firman›n koleksiyonlar›n›n tamam› kendi üretimi ve ürünlerini kendi kurdu¤u da¤›t›m a¤›yla belirlenen sat›fl noktalar›nda müflterilerinin be¤enisine sunuyor. Elit Alyans, misyonunu; dürüst, ilkeli bir ticari anlay›fl içerisinde do¤ru ve kaliteli ürün üretip sundu¤u hizmetlerde müflteri memnuniyetini ön planda tutarak istikrarl› bir flekilde kendisini yenilemek ve gelifltirmek olarak tan›ml›yor.

Anafartalar Caddesi No: 54 Kemeralt› / ‹zmir T: +90 232 444 00 00

AYAR GRUPLARI 9K, 14K, 18K, 22K

FAAL‹YET TÜRÜ Üretim, toptan, ihracat

KATEGOR‹ Alt›n, platin, gümüfl, titanyum, alyans, söz yüzü¤ü, p›rlanta, elifli, makine.

60

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Kuyumculuk Grubu Baflkan›

Ayhan Önemli

Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Önemli

Sat›fl ve Pazarlama Müdürü

Ercan Kaya

‹letiflim Müdürü

Gamze Yetkin

Personel Say›s›

22

Kurulufl Tarihi

1996

Corner Say›s›

155

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Almanya, ‹ngiltere, ABD

Online Katalog

www.elitalyans.com

Mamul Üretim Teknolojisi

Makine, elifli alyans

Ayl›k Üretim Kapasitesi

25 kg / ay

Üretim Alan›

125 m2

Da¤›t›m Kanal›

Toptan sat›fl, Aktif sat›fl ekipleri

fiubeler

‹zmir


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

ERSOY ALYANS

ADRES Kuyumcukent Kompleksi Atölye Bloklar› 5. Kat 10. Sok. No: 17 Yenibosna - ‹stanbul T: +90 212 603 13 09 F: +90 212 603 13 39 E: info@ersoyalyans.com

Ersoy firmas›, 1980 y›l›nda Hulusi Ersoy öncülü¤ünde kuyumculuk sektöründeki faaliyetlerine kalemkar olarak bafllad›. Firma geliflen piyasa koflullar› ve ifl alanlar›n›n daralmas› ile birlikte alyans sektörüne girdi. Kapal›çarfl› Mercan Han’da faaliyete geçen Ersoy Alyans, günün ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak geliflen yüksek teknoloji ve sa¤l›kl› büyüme anlay›fl›yla Kuyumcukent’te firmalaflma ve markalaflma yolunda önemli ad›mlar att›. Çok geliflmifl lokal pazarlama a¤›yla ürünlerini Türkiye’nin hemen hemen her yerine ulaflt›ran firman›n hedefi ise alyans sektöründe pazar›n› daha da çok gelifltirmek ve alyansta say›l› firmalar aras›nda yer almak.

Showroom: Kuyumcukent Kompleksi Atölye Blo¤u Zemin Kat 9.Sk No:3 Yenibosna - ‹stanbul T: +90 212 603 22 31

AYAR GRUPLARI 8 K, 14 K, 18 K, 21 K, 22 K

Firma Sahibi

Mustafa Genço¤lu

Firma orta¤›

Engin Ayd›n

Üretim Müdürü

Aykut Akbahar

Pazarlama Müdürü

Adem Ayd›n

‹letiflim Müdürü Selim Ayd›n Sat›fl Temsilcileri

Atilla Bayrak, Halil Do¤an, Erkan Falay, Kamil Falay, Tuncay Keskin

62

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Personel Say›s›

30

Kurulufl tarihi

1990

Corner Say›s›

100

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Rusya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, ‹ran, Suriye, Dubai

Online Katalog

www.ersoyalyans.com

Mamül Üretim Teknolojisi

Makine ifli, içibofl ve elifli alyans

Ayl›k üretim kapasitesi

60 kg / ay

Üretim alan›

120 m2


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

EVET ALYANS

ADRES Mercan T›¤c›lar Sok. Rococo ‹flmerkezi No:323 Kapal›çarfl›/‹STANBUL Tel : (0212) 514 83 89 W: www.evetalyans.com M: info@evetalyans.com evetalyans@hotmail.com

Temelleri 2000 y›l›nda at›lan Evet Alyans 2011 y›l› sonuna kadar Turgut Alyans Markas› ad› alt›nda müflterilerine hizmet vermifltir. 2012 y›l› ile birlikte markas›n› yenileyen Turgut Alyans yeni y›lla birlikte sektörde Evet Alyans markas›yla hizmet vermeye devam edecektir. ‹stanbul, ‹zmit, Zonguldak, Çanakkale, Edirne, Tekirda¤, K›rklareli baflta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren Evet Alyans firmas›n›n ürün portföyünde alyans branfl›na ait tüm ürün gruplar› yer al›yor. Evet Alyans, sektör standartlar› üzerinde sundu¤u hizmet kalitesi ile marka de¤eri yüksek tavsiye edilebilen bir imaja sahip olmay› ilke edinmifltir. Her alanda kalite ve müflteri memnuniyetini ön planda tutan firmam›z teknolojinin sundu¤u tüm imkanlar› ifle entegre ederek dinamik büyümenin süreklili¤ini sa¤lamaktad›r. Evet Alyans, bünyesindeki deneyimli sat›fl temsilcileri ve idari kadrosuyla yenilik ve de¤iflimleri yak›ndan takip ediyor olup yurtiçi ve yurtd›fl› fuar ve organizasyon kat›l›mlar› ile piyasan›n nabz›n› tutarak büyüme ivmesini art›rmaktad›r.

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malatç›, Toptanc›

AYAR GRUPLARI

Genel Müdür

Müflterinin iste¤ine ba¤l› olarak bütün ayar gruplar›yla imalat yap›lmaktad›r

64

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Ahmet Dereköy


fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES Merkez: 933 Sk. No: 5 Kemeralt›/‹zmir fiube: 928 Sk. No: 55-102 Kemeralt›/‹zmir T: +90 232 484 47 80 F: +90 232 483 10 84 W: www.karakulak.com.tr E: francokarakulak@hotmail.com

AYAR GRUPLARI 14 K

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malatç›, Toptanc›.

KATEGOR‹ Elifli Alyans

66

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

1958’den beri üretici olarak faaliyet gösteren Franco Karakulak Alyans, alyans üretimine 2003 y›l›nda bafllad›. Firma Türkiye'nin tüm illerinde en seçkin ma¤azalarda yer alma hedefi ile y›lda ortalama 120 yeni alyans modelini piyasaya sunuyor. Tüm elifli alyanslar›n› tafll› üreten Franco Karakulak Alyans, gösteriflli, hafif, kullan›fll› bayan ve erkek boylar› birbiri ile uyumlu ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunuyor. Franco Karakulak Alyans’›n 2011 y›l›ndaki hedefi ise kaliteli stili ile alyanslar›n› alt›n birim fiyat› göz önünde tutarak hafifletmek ve böylece herkese ulaflabilmek...

Kuyumculuk Grubu Baflkan›

Franco Karakulak

fiube Sorumlusu

Arife Ünal

Üretim fiefi

Halil Do¤arca

Personel fiefi

Murat Baymak

Yard›mc› Personel

22

Ayl›k Üretim Kapasitesi

30 kg.

Kurulufl Tarihi

1958


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


MERT ALYANS fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

ADRES Kuyumcukent 1256 Atölye Blo¤u 4. Kat-5. Sk. No: 24 Bahçelievler/‹stanbul T: +90 212 603 03 43 E: www.mertalyans.com.tr bma@bmarings.com

Türkiye alyans piyasas›n›n lideri Mert Alyans, sahip oldu¤u ileri üretim teknoloji sayesinde yüksek kalitede ve dünya standartlar›nda üretti¤i binlerce model alyans› “bma rings” markas› ile baflta Avrupa olmak üzere dünya çap›nda 24 ülkeye ihraç ediyor. 20 y›l› aflk›n süredir Hakan Saraç taraf›ndan yönetilen Mert Alyans, sahip oldu¤u ileri üretim teknolojileri sayesinde son derece s›ra d›fl› tasar›mlar› dahi büyük bir baflar›yla hayata geçiriyor. Bunun son örne¤i 2010 y›l› bafl›nda piyasaya sunulan Royal Duet Koleksiyonu. Sadece alyans de¤il, alyanstan çok daha fazlas›n› ifade eden Royal Duet Koleksiyonu, s›ra d›fl› 122 ana model versiyonlar›yla birlikte 400 adetten olufluyor.

Markalar;

AYAR GRUPLARI 9K,10K,14K, 18K, 19K, 22K, Platin / Platinium

FAAL‹YET TÜRÜ Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›

68

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Yönetim Kurulu Baflkan›

Hakan Saraç

Yönetim Kurulu Üyesi

Fehmi Öztaflbafl›

Firma Sahibi

Hakan Saraç

Firma Orta¤›

Fehmi Öztaflbafl›

Genel Müdür

Engin Maner

Üretim Müdürü

Serhan Saraç

Pazarlama Müdürü

Ercan Özgür

Sat›fl Müdürü

Ferah Saraç

Personel Say›s›

80

Kurulufl Tarihi

1989

Corner Say›s›

20

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

ABD, ‹ngiltere, Almanya, Avustralya, ‹spanya, Portekiz, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Dubai, ‹ran, M›s›r, Ukrayna, Letonya, Polonya, Hollanda, Romanya, Rusya, Fransa.

Online Katalog

www.mertalyans.com.tr

Mamul Üretim Teknolojisi

Elifli ve makina alyans

Ayl›k Üretim Kapasitesi

110 kg.

Üretim Alan›

800 m2

Da¤›t›m Kanal›

Toptan sat›fl Wholesale selling

Markalar

BMA Rings, Silver Deppo, Royal Duet.


69


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

PERA

ADRES A: Alemdar Mah. Divan yolu Cad. No: 80 Sultanahmet - ‹STANBUL T: +90 212 455 10 00 F: +90 212 455 10 01 info@peradiamond.com W: www.peradiamond.com

P›rlanta denince akla gelen ilk marka olma hedefiyle, p›rlantay› sektörden farkl› yorumlayan PERA, farkl› konsept ve koleksiyonlar›yla faaliyetlerini sürdürüyor. PERA özel tasar›mlar›n› ve en yeni koleksiyonlar›n› sergiledi¤i Sultanahmet’ teki showroom’unda, perakendecilere ve ayn› zamanda ifl ortaklar› olan kuyumcular›na da hizmet veriyor. H›zla kendi konsept ma¤azalar›n› açan PERA, seçkin ve kaliteli mücevher koleksiyonlar›, h›zla geliflen da¤›t›m a¤› ile büyümeye devam ediyor. Birbirinden farkl› koleksiyonlar üreten PERA, ömür boyu ba¤l›l›¤› ifade eden LIFETIME ALYANS Koleksiyonu ile evlilik dönemi mücevherlerine de imzas›n› at›yor. Çiftlerin en çok tercih edece¤i modeller dikkate al›narak tasarlanan koleksiyon, her ayr›nt› düflünülerek tasarlanm›fl. Tamam› p›rlantal› modellerden oluflan LIFETIME ALYANS Koleksiyonu, kendine özel stand›nda sergileniyor, özel kutusunda, kurdele ve sertifikas›yla birlikte sunuluyor. Sadece yeni evlenen çiftlere de¤il, alyans›n› de¤ifltirmek isteyenlere de alternatifler sunan PERA LIFETIME Koleksiyonu’nun en çok be¤enilen modeli ise Kerem ile Asl› diye adland›r›lan model. Bu tasar›mda alyans›n kenarlar›na çiftler birbirlerinin adlar›n› yazabilirken, ayn› zamanda çocuklar›n›n isimlerine de yer verebiliyorlar ve alyans› daha da kendilerine özgün bir hale getirebiliyorlar. Sadece alyans modelleri ile de¤il, tektafl, befltafl ve s›ratafl p›rlantal› modelleri ile de rakiplerinden tasar›mlar›yla ayr›lan PERA, farkl› montürlerle her zevke ve be¤eniye hitap ediyor.

AYAR GRUPLARI 14 K, 18 K

FAAL‹YET TÜRÜ Franchisor, imalatç›, ihracatç›, ‹thalatç›, toptanc›, perakendeci

KATEGOR‹ P›rlanta, alt›n, alyans, yüzük, bileklik, bilezik, zincir, küpe, üçlü set, inci ve elmas.

70

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

Genel Müdür

Haldun Ulutürk

Kurulufl Tarihi

2003

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Bulgaristan, S›rbistan, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Romanya, Slovakya, Makedonya, K›br›s.

Kurulufl Tarihi

2003

Personel Say›s›

50

Corner Ma¤aza Say›s›

150 • Ma¤aza Say›s›

Ürün grubu

P›rlanta, Alt›n, Alyans, ‹nci, Elmas

Hedef Kitle Profili

B, B+, A

Kulland›¤› Reklam Mecras›

Dergi- Gazete- Web

Online Katalog

www.peradiamond.com


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

P‹RAM‹T ALYANS

ADRES Aynac›lar Cad. No: 14 Kapal›çarfl›-Eminönü ‹stanbul - TURKEY T: +90 212 512 35 81 F: +90 212 526 39 96 W: www.piramitalyans.com E: piramit@piramitalyans.com

AYAR GRUPLARI 14K, 18K, 22K. Gümüfl, Platin

Piramit Alyans, 30 y›ldan bu yana en büyük alyans üreticilerinden biri olarak sektörde yerini alan bir aile firmas›d›r. Müflteri memnuniyeti odakl› çal›flan bir firma olarak; müflterilerinin istek ve taleplerine önem verir. Kaliteli üretimin sektör için baflar›n›n en önemli ad›m› oldu¤una inanan firma, tüm ürünlerinde kalite, uygun fiyat ve ürün garantisiyle günümüzün rekabetçi dünyas›nda yerini ve konumunu sa¤lamlaflt›rd›. fiu anda ise Türkiye ve dünyadaki yerini daha da ileriye tafl›mak için her geçen gün yenilenerek ad›m ad›m ilerliyor. Zaman içinde oluflan tecrübe ve baflar›lar›yla Türkiye’de alyans üretiminde lider pozisyonda olmay› hedefleyen Piramit Alyans; sat›fl kanallar›n›, müflteri portföyünü geniflletip daha fazla kifliye hitap edebilmek ve taleplere kusursuz cevap vermek için yeni projeler üzerinde çal›fl›yor. Üretimdeki titizli¤i, ürünlerdeki çeflitlili¤i ve kalitesiyle hedeflerine do¤ru h›zla ilerliyor.

Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa Ar›kan

Genel Müdür

Mehmet Ar›kan

Genel Müdür Yard›mc›si

Filiz Ar›kan

Personel Say›s›

77

Kurulufl Tarihi

1986

Ayl›k Üretim Kapasitesi

120 kg

Online Katalog

www.piramitalyans.com

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Romanya, Danimarka, Dubai, Belçika, ‹talya, ‹spanya

Corner Ma¤aza Say›s›

350

FAAL‹YET TÜRÜ Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›, Perakende

KATEGOR‹ Üretici, Toptanc›, ‹hracatç›, Perakende

72

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

74

fi‹RKET PROF‹L‹ COMPANY PROFILE

F ‹ R M A L A R

P›r›lt› Alyans

ADRES ADRESS Fabrika: Atölyeler Blo¤u Zemin Kat 6.sok. no:12 Kuyumcukent-Yenibosna ‹STANBUL Tel : +90 212 603 08 28 - +90 212 603 08 29 Faks : +90 212 603 08 27 www.piriltialyans.com www.alyansmarket.com

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012

P›r›lt› Alyans 1996 y›l›nda h›zla de¤iflmekte olan alt›n ve mücevher sektöründe, alyans üretiminde uluslararas› marka olabilmek amac›yla Habib ve Orhan Kocabaflo¤lu kardefller taraf›ndan kuruldu. P›r›lt› Alyans; profesyonel ekibi, AR - GE çal›flmalar› ve müflteri memnuniyetini ön planda tutan kalite anlay›fllar›yla bugün Türkiye’nin en çok aranan alyans markalar› aras›na girdi. Tüketicilerle olan iliflkilerinde her zaman, en kaliteli, en h›zl› ve en güvenilir olma ilkesini prensip edinen firma, ma¤azac›l›¤a 2002 y›l›nda Kapal›çarfl›’da açt›¤› ilk ma¤azas›yla bafllad›. Firma, tüketicilerden gelen olumlu yaklafl›mlar sonucunda ma¤aza say›s›n› h›zla art›rma çal›flmalar›na bafllad›. P›r›lt› Alyans, ma¤azac›l›k konusunda edinmifl olduklar› deneyimler sonucunda daha çok tüketiciye ulaflabilmek ad›na franchise sistemine geçti. Firma, kuyumculuk sektöründe 1996'da ç›kt›¤› yola Türkiye'nin en önde gelen alyans markas› olman›n gururuyla, P›r›lt› Grup, alyans, mücevherat, tekstil ve aksesuar alanlar›nda bünyesinde bar›nd›rd›¤› 4 firmas›yla her geçen gün ülke ekonomisine katk› sa¤lamaya devam ediyor.

Personel Say›s›

85

Ma¤aza say›s›

9 (6 P›r›lt› Ma¤azas› – 3 Franchise)

Sat›fl noktas›

73 (72 Türkiye - 1 ‹sviçre)

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Almanya, ‹sviçre, Avustralya, ‹srail, Belçika, A.B.D. Dubai


75

Ü R Ü N L E R

/

S A M P L E S


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

SONSUZA ALYANS

ADRES Abdi ‹pekçi Cd. 15/4 M. Pafla Antalya

T›pk› alyans›n anlam› sonsuzlu¤u ifade eden marka ismiyle, verdikleri hizmeti özdefllefltiren Sonsuza Alyans, 2010 y›l›ndan itibaren yarat›c›, yenilikçi, müflteri memnuniyeti odakl› ve yüksek kalite anlay›fl›yla faaliyetlerini sürdürüyor. Çal›flt›klar› ifl ortaklar› konusunda hassas ve seçici olan firma, trend yaratan modelleri ile romantik, sade, sofistike ve göz al›c› tasar›mlar›yla dikkat çekiyor. Ürün çeflitlili¤i, kalite, prestij denilince akla gelen ilk isim olma hedefiyle ilerleyen firma, marka bilinirli¤ini sürekli k›lmak ad›na çal›flmalar›n› sürdürüyor.

T: 0242 242 80 80 W: www.sonsuzaalyans.com M: info@sonsuzaalyans.com, gulerkuyum@hotmail.com

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malat, Toptan, Perakende

Firma Sahibi

Ümit Gürler

Personel Say›s›

18

Kurulufl Tarihi

2010

KATEGOR‹ 14, 18, 22 K. – Platin – Platinum.

76

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

SULTAN ALYANS

ADRES Kuyumcukent Atölye Blo¤u 5.kat 1.sokak No: 6 Çobançeflme Bahçelievler ‹stanbul T: (0212) 603 08 50 F: (0212) 603 08 51 E: sultanalyans@hotmail.com W: www.sultanalyans.com

1976 y›l›nda kurulan Sultan Alyans, yurtiçinde birçok ile toptan sat›fl gerçeklefltirirken ihracat yapt›¤› ‹ngiltere, Almanya, ‹srail, Fransa’da da baflar›l› bir flekilde faaliyet gösteriyor. Elifli ve makina ifli alyans alan›nda her geçen gün kendini gelifltiren ve portföyüne yeni ürünler ekleyen Sultan Alyans, müflteri memnuniyetini ön planda tuttu¤u çal›flma anlay›fl›yla sektördeki baflar›l› grafi¤ini durmadan yükseltiyor. Sultan Alyans’›n sektördeki en büyük hedefi ise, ma¤azalar zinciri kurarak kendi alyanslar›n› tüketici ile buluflturmak.

AYAR GRUPLARI 8K, 9K, 10K, 14K, 18K, 22K.

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malatç›, ‹hracatç›, Toptanc›, Perakendeci.

Yönetim Kurulu Baflkan›

M. Zeki Ya¤murcu

Genel Müdür

‹brahim Köle

Genel Müdür Yard›mc›s›

Fatih Ya¤murcu

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

‹ngiltere, Almanya, ‹srail, Fransa.

Ayl›k Üretim Kapasitesi

4000 adet.

KATEGOR‹ Alt›n ve gümüfl alyans.

78

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

TARZ ALYANS 1997 y›l›nda kurulan Tarz Alyans’›n faaliyet alanlar› tüm Türkiye’yi kaps›yor. Almanya, Avusturya, Romanya, Rusya, M›s›r, ‹ran, Azerbaycan, ‹sviçre, ‹spanya ve Amerika’ya ihracat gerçeklefltiren firman›n ürün portföyünde alyans yer al›yor.

ADRES Merkez: 926 Sk. No: 14 Kemeralt› / ‹zmir fiube: fierefefendi Sk. Altun Center Kat: 2 Ofis: 5 Nuruosmaniye / ‹stanbul T: +90 232 425 47 49 / 422 04 82 F: +90 232 483 31 04 W: www.tarzalyans.com E: info@tarzalyans.com Yönetim Kurulu Baflkan›

Yüksel Ayarman

Genel Müdür

Mert Ayarman

Sat›fl Sorumlular› Ege & Akdeniz & ‹ç Anadolu

Sami fienkaya

Marmara

Gökhan Karamehmet

Karadeniz & Do¤u & Güney Do¤u

Soner Dönmez

‹hracat Departman›

Fahri Sayg›

Personel Say›s›

46

Markalar

Tarz P›rlanta, Niflantafl› Alyans Butique, Maia Jewel.

‹hracat Gerçeklefltirdi¤i Ülkeler

Almanya, Avusturya, Romanya, Rusya, M›s›r, ‹ran, Azerbaycan, ‹sviçre, ‹spanya ve Amerika.

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malatç›

KATEGOR‹ Alyans, Elifli, Makine, Alt›n, Gümüfl. Alyans/Üretici

80

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

TRENDLINE

ADRES ADRESS Merkez: Çulluo¤lu Pasaj› No: 354 Daire: 112 Kemeralt› / ‹ZM‹R T: 0232 4257050

Firma kuyumculuk sektöründeki yerini 1983 y›l›nda ald›. 1995 y›l›nda alyans imalat›na girdi ve sektöründeki deneyimini kendi firmas›n› kurarak taçland›rd›. Firma TREND L‹NE ismi ile 2002 y›l›nda Ömer O¤uzhan taraf›ndan faaliyete geçirildi. Faaliyetlerini Ege Bölgesi Marmara Bölgesi ‹ç Anadolu’nun bir bölümü Do¤u Anadolu’da faaliyet göstermektedir. Genifl ürün portföyünde el ifli alt›n alyans, yar› el ifli alt›n alyans, makine üretimi alt›n alyans, gümüfl ve demonun alt›nla renklendirilmesinden oluflan alyans gruplar› bulunmaktad›r. Firma kuruldu¤u y›ldan beri s›f›r hata ve üst düzey kalitede ürünlerini üretip müflterilerine kaliteli hizmet vermektedir.

Laboratuar: Çulluo¤lu Pasaj› Daire:113-114 Kemeralt›/‹ZM‹R T: 0232 4257050 ‹malat: Çulluo¤lu Pasaj› Daire:211-212213-214 Kemeralt›/‹ZM‹R T: 0232 4831961 Web sitesi: www.trendlinealyans.com

FAAL‹YET TÜRÜ Toptan, Aktif Sat›fl

AYAR GRUPLARI 14k, 18k, 22k

Yönetim Kurulu Baflkan›

Ömer O¤uzhan

fiube Sorumlusu

Turgay O¤uzhan

‹malat Sorumlusu

Kadir Çataler

Sat›fl Müdürü

fiakir Yalç›n

Üretim Kapasiitesi

15 kg

Personel Say›s›

15

Kurulufl Tarihi

2002

Markalar

TRENDLINE

KATEGOR‹ El ifli alyanslar, Yar› el ifli alyanslar, Makine üretimi alyanslar, Tüm gruplar›n demolar›

82

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


fi‹RKET PROF‹L‹ / COMPANY PROFILE

fi‹RKET PROF‹L‹

F ‹ R M A L A R

VYS ALYANS

ADRES ADRESS Fabrika 927 Sk. No: 21 Kemeralt›/‹zmir T: 0232 484 17 11 F: 0232 446 48 56

1989 y›l›ndan itibaren üretici kimli¤iyle sektörün ayr›cal›kl› firmalar› aras›nda yer alan VYS Alyans, Türkiye’nin her bölgesine markal› ürünlerini ulaflt›rmay› baflard›. Kaliteli ve seri üretim, son teknoloji takibi ve kurumsal çal›flmalar›yla kurumsall›k çal›flmalar›n› baflar›l› bir flekilde sürdüren firman›n gelecek hedefi dünya pazar›nda önemli bir konuma ulaflmak. Sadece gümüfl alyans üzerine uzmanlaflan firma kuruldu¤u günden itibaren dürüstlük, sa¤laml›k ve müflteri memnuniyeti çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyor.

Showroom Kürkçüler Pazar› Sk. No:10 Yenihan D: 33 Çemberlitafl/‹stanbul T: 0212 522 91 54 W: www.vysalyans.com M: vysalyans@hotmail.com

AYAR GRUPLARI 925 Gümüfl / Silver

FAAL‹YET TÜRÜ ‹malatç›, ‹hracatç›, Toptanc›.

84

Yönetim Kurulu Baflkan›

Veysel Akdulum

Genel Müdür

Engin Akdulum

Genel Müdür Yard›mc›s›

Can Kanalc›

Personel Say›s›

10

Kurulufl Tarihi

1989

‹hracat Yapt›¤› Ülkeler

Almanya, M›s›r, Hindistan, ‹ran, Irak, Libya

Ayl›k Üretim Kapasitesi

100 kg.

Markalar

VYS.

ALYANS • MAYIS-HAZ‹RAN-TEMMUZ 2012


ALYANS DÜNYASI MAYIS 2012  
ALYANS DÜNYASI MAYIS 2012  

Alyans Dünyası Mayıs 2012

Advertisement