Page 1

SAY I

fiUBAT 2013 • YIL:8

89

Dünya Kuyumculuk ve Mücevher sektörüne yön veren, y›l›n ilk fuar› VicenzaOro 19-24 Ocak tarihleri aras›nda Vicenza’da gerçeklefltirildi. Alt›n Dünyas› ekibi olarak 5 gün süren bu etkinli¤i ziyaret ederek fuar› de¤erlendirme f›rsat› yakalad›k.

‹zmir Jewex Fuar› 5. kez Sektörü Bir Araya Getirdi 2013 y›l›n›n ilk fuar› olan “JEWEX 2013 5. Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak› ve Saat Fuar›” baflar› ile tamamland›. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen sektör profesyonellerini a¤›rlayan organizasyon kat›l›mc›lar›n› ve ziyaretçilerini memnun etti.

Kuyumcukent yeni baflkan›n› seçiyor Kat Malikleri Genel Kurulu 13 fiubat 2013’te toplan›yor


Başyazı Remz‹ Çelen

Zen P›rlanta, Moda Tasar›mc› Alex Akimo¤lu ile bir araya gelerek, yeni bir koleksiyon haz›rlad›. Zen P›rlanta, kuruldu¤u günden bu yana sundu¤u hizmetleri, kalitesi ve en önemlisi farkl› tasar›mlar› ile sektörün lider p›rlanta markalar›ndan olmay› baflarm›flt›r. Mücevheri modan›n bir parças› olarak gören Zen P›rlanta, tasar›mlar›n› olufltururken Türkiye ve dünyadaki trendleri yak›ndan takip edip, mücevherlerine yans›tmaktad›r. Zen P›rlanta, yarat›c›l›¤› ile dikkat çeken tasar›mc›larla da bir araya gelerek müflterilerine özel koleksiyonlar sunmaktad›r. Ma¤azalar›nda sat›fla sunulmaya bafllayan “Sembollerim” isimli yeni koleksiyonu moda tasar›mc›s› Alex Akimo¤lu imzas› tafl›yor. Zen P›rlanta ve moda tasar›mc›s› Alex Akimo¤lu bir araya gelerek, çeflitli kültürlerde u¤ur getirdi¤ine inan›lan sembollerden ilham alan özel bir koleksiyona imza att›. “Sembollerim” isimli koleksiyonda, Alex Akimo¤lu'nun tasar›m hayat› boyunca etkilenmifl ve esinlenmifl oldu¤u simgelerden yola ç›karak, haz›rlad›¤› mücevherler yer al›yor. Koleksiyondaki tasar›mlar hem modern tarzlar› hem de ifade ettikleri ile Zen müflterilerinin dikkatini çekecek. Koleksiyon hakk›nda: Zen P›rlanta'n›n pembe alt›n ve p›rlantalarla hayata geçirdi¤i u¤ur sembolleri, tasar›mc›n›n hayallerinde flu flekilde anlam buluyor: Nal, tasar›mc›n›n gözünde gücü, kuvveti ve onurlu duygusall›¤› temsil ediyor. Y›ld›z motifi ise, yaflam felsefesi ve sanata yans›mas› ile çok sevdi¤i 1930'lar›n ‘’Ç›lg›n Y›llar’’›n› an›msatt›¤› için vazgeçemedi¤i bir esin kayna¤›. Kalp, Alex Akimo¤lu'nun moda dünyas›nda en çok sayg› duydu¤u tasar›mc› olan Yves Saint Laurent’›n simgesi oldu¤u için bu koleksiyonda yer ald›. Romantizm ak›m›n›n sembollerinden Çiçek, Matisse ‘den Andy Warhol’a, her dönem sanat dünyas›nda var olmufl bir simge oldu¤u için, Melek ise, safl›¤›, iyili¤i temsil etti¤i için u¤ur sepetine girdi. Kültürümüzde önemli bir yeri olan Göz, tasar›mc› taraf›nda stilize edilerek haz›rland› Keksiyonda ayr›ca, aralar›nda uzaydan dünyaya uzanarak kollar›n› açm›fl bir insan figürünün kullan›ld›¤› modelin de yer ald›¤› farkl› tektafl kolye ve yüzük tasar›mlar› da bulunuyor.

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na, Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni:

Say›: 89 • Y›l: 8 Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 27 Eminönü/Fatih/İstanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder. BASKI: GEZEGEN BASIM 100. Y›l Mah. Matbaac›lar Sit. 2. Cad. No: 202/A Ba¤c›lar - ‹stanbul Tel: 0212 325 71 25 KATKIDA BULUNANLAR

ERDO⁄AN ALK‹N • MEHMET ÇEL‹K BURHAN GEZG‹N • SAL‹HA ASCENS‹O EMRE ALK‹N • MEHMET CAN ÖZDEM‹R AYL‹N GÖZEN • SEMA DUYMAZ

24 Alt›n Dünyas›

REMZ‹ ÇELEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ZEHRA KAfiIKO⁄LU ÖRS ED‹TÖR

ASLI ÇELEB‹O⁄LU

remzicelen@yayindunyasi.com www.twitter.com/altindunyasi

www.facebook.com/altindunyasiyayingrubu

Vicenza Oro’dayd›k Yeni y›l›n gelmesi ile birlikte yo¤un bir fuar döneminin bafllad›¤›n› geçti¤imiz say›da belirtmifltik. Fuar maratonu her y›l oldu¤u gibi ‹talya’da düzenlenen Vicenza Oro First / Winter 2013 ile bafllad›. Biz de Alt›ndünyas› olarak fuar› ziyaret ederek, dünyada sektördeki geliflmeleri, yeni trendleri ve kat›l›mc› firmalar›m›z› yerinde takip ettik. Fuarla ilgili detaylar› ilerleyen sayfalarda bulacaks›n›z.

Jewex ‹zmir tamamland› Sezonun ikinci fuar› Jewex ‹zmir de bu ay›n bafl›nda gerçeklefltirildi. A¤›rl›kl› olarak Ege Bölgesi’nde yer alan firmalar›n kat›l›m gösterdi¤i fuarda ziyaretçiler kat›l›mc› firmalar›n yeni koleksiyonlar›n› ve çal›flmalar›n› inceleme f›rsat› buldular.

Mart fuar›na say›l› günler kald› Sektörün bu s›ralardaki en önemli gündem maddesi yaklaflmakta olan Mart fuar›. UBM Rotaforte taraf›ndan organize edilen ve 21 -24 Mart 2013 tarihleri aras›nda ‹stanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçeklefltirilecek olan fuar ile ilgili haz›rl›klar flimdiden bafllad›. Pek çok firma yeni sezonla ilgili koleksiyon haz›rl›klar›n› tamamlamak üzere. Bir kaç küçük yer d›fl›nda fuar alan›ndaki yerler sat›lm›fl durumda.

Kuyumcukent yeni baflkan›n› seçiyor Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nün en önemli de¤erlerinden birisi olan Kuyumcukent’in yeni yönetimi bu ay içinde belirleniyor. Kuyumcukent kat malikleri genel kurulu 13 fiubat 2013 tarihinde Kuyumcukent AVM Blo¤u Nikah Salonu’nda gerçeklefltirilecek. Genel kurul sonras›nda yeni baflkan ve yönetim kurulu belirlenecek. Seçim sonuçlar›n›n sektör, kuyumcukent kat malikleri ve adaylar için hay›rl› olmas›n› dileriz.

MODA ED‹TÖRÜ

MERVE YEfi‹LÇ‹MEN REKLAM SATIfi YÖNETMENLER‹

MELEK SANCAKLI KADER YAfiAR DERYA HOfiGÖR GÖRSEL YÖNETMEN

‹SMA‹L BATI GRAF‹K/TASARIM

SEL‹N BEfi‹RYAN D‹J‹TAL MECRA VE PAZARLAMA UZMANI

SEL‹N ARSLAN MUHASEBE SORUMLUSU

ERDAL BUDAK

Sektörel iletiflim platformu hizmete aç›l›yor Geçti¤imiz ay sayfalar›m›zda paylaflt›¤›m›z internet tabanl› sektörel iletiflim platformumuz ile ilgili çal›flmalar tamamlanmak üzere. Bu aydan itibaren öncelikle üretici firmalar›m›z›n sisteme kay›tlar›n› yapabilir durumda olaca¤›z. Bu süreçte firmalar›m›z› ziyaret ederek ücretsiz olan bu sistemle ilgili yerinde e¤itim verecek ve sektör içi iletiflim artt›r›lmas›nda katk›da bulunmaya çal›flaca¤›z. Tüm sektöre bol kazançl› günler dileriz.


2012 y›l›n› yaklafl›k yüzde 40 büyüme ile tamamlayan Alt›nbafl, 2013 y›l›nda da yüzde 40’l›k ciro art›fl› öngörüyor. lt›nbafl Mücevherat’›n 2012 y›l› performans›n›n de¤erlendirildi¤i ve 2013 y›l› hedeflerinin paylafl›ld›¤› bas›n toplant›s›, Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl ve Alt›nbafl Mücevherat Grup Baflkan› Atilla Keskin’in kat›l›m›yla Four Seasons Istanbul Hotel’de gerçeklefltirildi. Sektörün befl binden fazla üretici, 40 bin perakendeci, toplam 400 bin kifliye sa¤lad›¤› istihdamla, y›ll›k 10 milyar dolar› aflan direkt ve dolayl› ihracat› temsil etti¤ini belirten Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan ‹mam Alt›nbafl, “5 bin y›ll›k kuyumculuk kültürel miras›na sahip bir co¤rafyada bulunman›n ayr›cal›¤›n› yafl›yoruz. Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü son 20 y›lda gösterdi¤i performans ile esnafl›ktan sanayicili¤e dönüflüm sürecini tamamlad›. Bugün sektörümüz dünya standartlar›nda dev fabrikalar› ve e¤itimli iflgücü, markalar› ile dünyan›n en rekabetçi ülkeleri aras›nda yer almaktad›r” dedi.

A

“Dünyada lider olabilece¤imiz tek sektör” Ayn› zamanda TOBB Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi Baflkan› da olan ‹mam Alt›nbafl, Türkiye’nin dünyada alt›n mücevherat üretiminde ‹talya’dan sonra ikinci s›rada yer ald›¤›n› belirterek, bu nedenle mücevher sektörünün, ülkemizin dünyada lider olabilece¤i

belki de tek sektör oldu¤unu söyledi. Daha önceki y›llara göre Türkiye’nin, dünyadaki pazar pay› yüzdesini her geçen y›l yükseltti¤ine dikkat çeken ‹mam Alt›nbafl, tüketicinin çok daha bilinçli ve seçici oldu¤unu, bir yandan tasarruf hakk›n› kullan›rken di¤er yandan yaflam›na kalite ve de¤er katacak ürünleri tercih etti¤ini ifade etti. Mücevher sektöründe Türkiye’nin Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyan›n en büyük befl ülkesi aras›nda yer ald›¤›n› dile getiren Alt›nbafl, “Üretimde de Hindistan ve ‹talya ile birlikte ilk üç ülke aras›nda yer al›yoruz” dedi. 2012 y›l› ihracat›nda y›ll›k bazda en fazla oransal art›fl gerçeklefltiren savunma sanayi sektörünü, mücevher sektörünün takip etti¤ini dile getiren ‹mam Alt›nbafl; “Yükselen alt›n fiyatlar› sonucunda, dünyada p›rlanta, elmas ve de¤erli tafllarla katma de¤eri oluflturan mücevherlere bir talep gözleniyor. Son y›llarda p›rlantal› mücevher pazar›n›n büyüklü¤ü dünyada üç kat artt›. Markal› ürünler p›rlantaya olan güvende en büyük etken olarak biliniyor. Türkiye'de ise p›rlanta ve mücevher pazar› büyüklü¤ü yaklafl›k 5 milyar dolar civar›nda. Pazar her y›l ortalama yüzde 20’nin üzerinde büyüyor. Alt›n› de¤erlendirecek olursak; ülkemizde 400 ton alt›n iflleme kapasitesine sahibiz.” dedi.

“2023 hedeflerimize ulaflaca¤›z”

‹MAM ALTINBAfi:

Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›ndaki hedeflerimize ulaflmak için ihracat rakamlar›m›z› yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu y›l da sektörümüzün ‹hracat›n Y›ld›zlar› Ödülü’nü kazanarak liderli¤i elde b›rakmad›k.

26 Alt›n Dünyas›

‹mam Alt›nbafl, “Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›ndaki hedeflerimize ulaflmak için ihracat rakamlar›m›z› yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu y›l da sektörümüzün ‹hracat›n Y›ld›zlar› Ödülü’nü kazanarak liderli¤i elde b›rakmad›k. 2023 y›l›ndaki hedefimize ulaflaca¤›m›za inan›yoruz. Alt›nbafl olarak co¤rafi geniflleme ve büyüme politikam›z› sürdürürken; Avrupa, Ortado¤u, Asya, Afrika ihracat› artt›raca¤›m›z k›talar” diye konufltu.

Alt›nbafl 2012’da yüzde 40 büyüyerek cirosunu 582 milyon dolara yükseltti Alt›nbafl Mücevherat Grup Baflkan› Atilla Keskin de, Alt›nbafl’›n sektörde her zaman öncü rolünü baflar›yla üstlendi¤ini belirterek, “Sektörün ve Türk ekonomisinin geliflmesine büyük katk› sa¤lad›k.


Dünyada krizlerin yafland›¤› 2012 y›l›nda sat›fllar›m›z bir önceki y›la göre yüzde 40 oran›nda artt›. Mücevher grubumuzun konsolide cirosu 582 milyon dolara ulaflt›” dedi. Alt›nbafl ürünlerinin, kadrosundaki uzman tasar›mc›lar taraf›ndan dünyadaki trendler ve yenilikler izlenerek, Türk motiflerinden, evrensel çizgilere uzanan estetik anlay›fl›n yorumlanmas›yla ortaya ç›kt›¤›n› belirten Atilla Keskin, Alt›nbafl’›n genifl ürün yelpazesi ile dünyan›n en büyük mücevher ma¤aza zincirlerinden biri oldu¤unu dile getirdi.

1.000 Ma¤aza Hedefi 2012 y›l›nda 20 ma¤azay› hizmete açt›klar›n› belirten Atilla Keskin, 2013 y›l›nda ülkemizde ve Almanya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Katar, Ukrayna’n›n da aras›nda bulundu¤u ülkelerde 30 yeni ma¤aza açarak 2023 y›l›ndaki toplam 1.000 ma¤aza hedefine ulaflacaklar›n› söyledi. Alt›nbafl’›n, sektördeki birçok rakibinin aksine pazarlama ve iletiflim altyap›s› oldukça kuvvetli bir marka oldu¤una dikkat çeken Atilla Keskin: “2000’li y›llar›n bafl›ndan beri perakende ma¤azac›l›¤a yönelik yap›lan s›k ve aral›ks›z iletiflim politikas›, müflteri odakl› pazarlama stratejisiyle Alt›nbafl’›n Türkiye’nin en çok bilinen, tan›nan ve güven duyulan mücevher markas›.” dedi. Y›lbafl›, Sevgililer Günü ve Anneler Günü’nde mücevher sat›fllar›nda ciddi bir art›fl yafland›¤›n› belirten Keskin, geçti¤imiz y›l Alt›nbafl Mücevher’in toplam cirosunun yüzde 35’inin bu günlerde gerçeklefltirdi¤ini söyledi. Sat›fllar›n en üst noktaya ç›kt›¤› bu dönemlerde kampanyalar düzenlemeye özen gösterdiklerini dile getiren Atilla Keskin; “Örne¤in yaklaflmakta olan Sevgililer Günü için de bir kampanya düzenledik. fiubat ay› boyunca 1000 TL ve üzeri al›flverifl yapan müflterilerimize, Sevgililer Günü için özel tasarlanan p›rlanta ve safir tafllarla bezenmifl beyaz alt›n kolye hediye ediyoruz. Kampanyam›z›n bafllad›¤› günden bu yana yo¤un ilgi gördü¤ünü söyleyebilirim” dedi.

Alt›n Dünyas› 27


BAfiARI H‹KAYES‹

Cartier, birçok saat ve mücevher markası gibi nesilden nesile aktarılan zanaatçılık ve tasarım şevki ile yıllar içinde geliştirilmiş ve genişletilmiş bir aile şirketi. Louis-François Cartier tarafından 1847 yılında kurulan marka, Fransız aristokrasisine ve diğer Avrupa ülkelerinin soylu ailelerine lüks aksesuarlar ve mücevherat olarak koleksiyonlar sunmuştur.

1847 y›l›nda Louis-Francois Cartier taraf›ndan yarat›lan Cartier, muhteflem mücevher tasar›mlar›yla beraber 1800'lü y›llar›n sonlar›na do¤ru ününü h›zl› bir flekilde art›rd›. 1899 y›l›nda Boulevard des Italiens’dan Rue de la Paix’e tafl›nan Cartier’nin tasar›mlar›ndaki avant-garde çizgi, 1920’lerde beliren Art-Deco ak›m›n› 1906’da ç›kard›klar› geometrik formlar tafl›yan koleksiyonla kan›tlam›flt›r. Louis-François Cartier’in o¤lu Alfred Cartier’in 1872 y›l›nda flirkete girmesiyle birlikte de¤iflim rüzgar› esmeye bafllar. Genç ve h›rsl› Alfred’i tatmin etmeyen tasar›m yelpazesi, bir marka imparatorlu¤u kurmak için yetersizdir. Bunun üzerine o¤lu Pierre’i mücevhercilikte h›zla büyüyen Rusya’ya pazar analizi yapmas› için gönderir. Bu süreçte büyük o¤lu Louis Paris’te kal›rken en küçük o¤lu Jacques’› Londra’ya göndererek New Burlington caddesinde 1902 y›l›nda bir ma¤aza açarlar. Daha sonra Pierre’i de New York’a göndererek 5. Cadde’de di¤er bir ma¤aza aç›l›r. Büyüme hedefini h›zl› bir flekilde gerçeklefltiren Alfred Cartier, Paris’ten sonra Saint Petersburg, Londra ve New York’ta Cartier markas›n›n bilinirli¤ini art›r›r. ‹lk sergi ve sat›fl Saint Petersburg Grand Hotel Europe’da gerçekleflir. Rus Çar› Nicholas II özel bir seçki sunulur. 1904 y›l›nda Louis François’n›n pilot arkadafl› Alberto Santos-Dumont için tasarlad›¤› kol saati yeniden yorumlanarak 1911’de tekrar piyasaya sunulur ve bir y›l sonra markayla özdeflleflen “Mystery Clock” üretilir. Ad› gibi mekanizmas› görünür olmayan son derece fl›k bir tasar›m olan bu saat oldukça be¤enilmifltir. 1919’da meflhur “The Tank” saati tan›t›lm›flt›r. 1935 y›l›nda Monte Carlo’da da aç›lan Cartier 3 y›l sonra Cannes’da bir flube açarak h›zl› bir flekilde genifllemektedir. Cartier markas›n›n öne ç›kan tarz› mücevher niteli¤i tafl›yan saatler olmufltur ve kad›nlar ilk defa Cartier sayesinde saati lüks bir aksesuar olarak fl›k k›yafetlerle tamamlayabilmifltir. Aristokrat ve soylu isimlerin yan› s›ra marka hakk›nda belki de en çok sükse yapan haber Richard Burton’›n Elizabeth Taylor için alm›fl oldu¤u 69.42 karatl›k elmas kolyedir. 1972 y›l›na kadar Hong Kong ve Münih’te de ma¤azalar açan Cartier ailesi, markay› Joseph Kanoui’nin yat›r›mc›s› oldu¤u bir gruba devreder. 10 y›l içinde h›zla büyüyen flirket; kaflkol, parfüm ve gözlük koleksiyonlar› da ç›karm›flt›r. Hemen hemen birçok tasar›m›nda kulland›¤› panter amblemi Bruno Aveillan taraf›ndan yönetilen markan›n tasar›m sürecini anlatan k›sa film “L'Odyssée de Cartier”de bafl rolde yer al›r. Genifl bir tasar›m yelpazesi olan Cartier, saat ve mücevher markas› olmakla birlikte sanat platformunda yer almaktad›r. 1994 y›l›nda kurduklar› L’Art Contemporian Boulevard Raspail’da Jean Nouvel taraf›ndan inflaa edilmifltir. Burada yap›lmakta olan sanatsal etkinlikleri ve markan›n her sezon haz›rlad›¤› yarat›c› ve e¤lenceli kampanyalar› cartier.com’dan takip edebilirsiniz.

28 Alt›n Dünyas›


RÖPORTAJ: ÖZCAN HALAÇ

Sektörümüzün en önemli değerlerinden birisi olan Kuyumcukent’in yeni yönetimi 13 Şubat 2013 tarihinde Kuyumcukent AVM Bloğu Nikah Salonu’unda gerçekleştirilecek olan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenecek. Sektörün en önemli isimlerinden birisi olan, İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, başkanlık için adaylığını açıkladı. Halaç, seçimle ilgili değerlendirmelerini Altındünyası ile paylaştı.

30


- Öncelikle sizi tan›yabilir miyiz, Özcan Halaç kimdir? - 1975 Afyon Emirda¤ do¤umluyum. Liseyi Eskisehir Anadolu Lisesi’nde tamamlad›m. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden avukat olarak mezun oldum fakat baba mesle¤i olan kuyumculu¤u tercih ettim. Temelleri 1969 y›l›nda Afyon’un Emirda¤ ilçesinde babam taraf›ndan at›lan ve flu anda 450’den fazla kifliye istihdam sa¤layan ‹stanbul Alt›n Rafinerisi ve ba¤l› grup flirketlerinin Yönetim Kurulu Baflkan›y›m. Ayn› zamanda ‹stanbul Alt›n Borsas› Yönetim Kurulu Üyesiyim.

- 13 fiubat 2013 tarihinde Kuyumcukent Kat Malikleri Genel Kurulu’nda yap›lacak olan seçimde baflkan adayl›¤›n›z› aç›klad›n›z. Baflkanl›¤a aday olma gerekçeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

yoktur. Bununla birlikte ben ve yönetim kurulundaki arkadafllar›m, sektörel kurumlarda görev alman›n bizler aç›s›ndan sorumluluk oldu¤unun da fark›nday›z. Bu bilinçle bize gelen talep ve bask› ile yola ç›kmaya karar verdik.

- Kuyumcukent kat maliklerinin deste¤inden söz ettiniz. Bu anlamda kat maliklerinden destek anlam›nda beklentileriniz nelerdir? Kuyumcukent’in mevcut durumundan pek çok kiflinin hoflnut olmad›¤› gerçek. Buna ra¤men Kuyumcukent’in gelece¤i aç›s›ndan son derece önemli kararlar›n al›nd›¤› genel kurullara kat›l›m›n düflük oldu¤unu üzülerek gözlemliyoruz. Ben özellikle bütün kat maliklerinin genel kurula kat›lmalar›n›, adaylar› ve projelerini dinlemelerini ve sonras›nda oylar›n› vekaleten de¤il de asalaten kullanmalar›n› istiyorum. Kendi mülklerinin gelece¤i aç›s›ndan son derece önemli olan bu seçime bizzat kat›lmalar› son derece önemli. fiu anda 3 listenin yar›flt›¤› bir durum var. Vekalet vermifl kifller flunu bilmelidirler ki, e¤er asaleten orada bulunurlarsa vekalet düflmüfl olur, kendileri oy kullan›rlar. E¤er kat malikleri seçime bizzat ifltirak ederlerse, vermifl olduklar› vekaletler düflecektir. Biz özellikle kat maliklerinden seçime kat›lmalar›n› rica ediyoruz. Daha önce vekalet vermifl olup da bizim seçime girmemizle fikri de¤iflmifl olan kiflilerin bizzat kendilerinin seçime ifltirak etmelerini bekliyoruz. Lütfen gelin asalaten seçimde yer al›n, oylar›n›z› talep ediyoruz ditüm sektöre mal yoruz.

- Biz Kuyumcukent projesine en çok inanan firmalar›n bafl›nda geliyoruz. Kuyumcukent’e tafl›nan 3. firmay›z. Buraya inand›¤›m›z için yat›r›m yapt›k. Kuyumcukent’in dünyan›n en büyük entegre alt›n ve mücevher üretim ve pazarlama merkezi olabilecek bir potansiyele sahip oldu¤una inand›¤›m›z için buraday›z. Bu yüzden de Kuyumcukent’e yat›r›m yapmaya devam ediyoruz, bundan sonra da devam edece¤iz. fiu anda 5000 metrekarelik alana yay›lm›fl üretim tesislerimiz ve yönetim ofislerimizde sektörümüze hizmet veriyoruz. Bu büyüklük ile Kuyumcukent’in en büyük yat›r›mc›lar›ndan birisi durumunday›z. Baflka bir deyiflle tafl›n alt›na elini en çok sokan firmalardan biriyiz. Ancak üzülerek belirtmem gerekir ki, bizler Kuyumcukent gibi di¤er yüzlerce yat›r›mc›n›n yat›r›mlar›olmufl bir de¤erdir ve bu yüzden n› alt›na endeksli yapm›fl oldu¤unu da gözö- Kuyumcukent’in hedeflenen nokvizyonu aç›k, yenilikçi, dünyay› nünde bulundurdu¤umuzda Kuyumcutaya ulaflmas› için ortaya koymay› kent’in bölgede zarar ettiren tek yer oldu¤utakip eden, sektör dinamiklerine düflündü¤ünüz projeler nelerdir? nu görürüz. Bizler Kuyumcukent’i cazibe hakim, ayn› zamanda gerek - Belirtti¤im gibi. Kuyumcukent sahip oldumerkezi yapamad›k, beklentileri karfl›laya¤u potansiyel ile geldi¤i nokta karfl›laflt›r›lmad›k. Elbette flimdiye kadar ki yönetimler sektörün di¤er kurumlar›yla, d›¤›nda hedeflenen noktadan oldukça uzakson derece iyi niyetle, son derece dürüstçe gerek di¤er sektör ta olan bir proje niteli¤inde. Yat›r›mc›lar› da ve gayretle bir tak›m çal›flmalar ortaya koyçal›flanlar› da kirac›lar› da hemen hemen dular. Tüm bu çal›flmalar› için daha önce yönetimleriyle, gerek yerel herkes bu durumdan rahats›z. Biz bu durugörev yapm›fl, Kuyumcukent’e hizmet etmifl yönetimlerle ve gerekse mun ortadan kalkmas› ad›na bir tak›m proarkadafllara sizin vas›tan›z ile bir kez daha jeleri hayata geçirmeyi planl›yoruz. Bu proteflekür etmek istiyorum. Ancak al›nan yol bürokrasi ve siyasi çevre ile jeleri bafll›klar halinde flu flekilde s›ralayabiile hedefledi¤imiz nokta aras›nda daha çok iletiflime geçebilecek, ortaya liriz; mesafe oldu¤u kabul etmemiz gereken bir koydu¤u projeleri son derece gerçektir. Kabul etmemiz gereken di¤er bir Dü¤ün ‹htiyaçlar›n› gerçek de fludur; Kuyumcukent tüm sektöre genifl platformlara aktarabilecek Karfl›lama Merkezi mal olmufl bir de¤erdir ve bu yüzden vizyove buralardan destek alacak Wedding World konseptine uygun olarak nu aç›k, yenilikçi, dünyay› takip eden, seksadece kuyumculuk sektörünün de¤il; çifttör dinamiklerine hakim, ayn› zamanda geprofesyonel bir yönetim lerin sözlenirken, niflanlan›rken ve evlenirrek sektörün di¤er kurumlar›yla, gerek di¤er taraf›ndan yönetilmelidir. ken ihtiyaç duydu¤u her türlü ürünün bulusektör yönetimleriyle, gerek yerel yönetimnabilece¤i farkl› sektörlerin de içinde oldulerle ve gerekse bürokrasi ve siyasi çevre ile ¤u bir tarz oluflturmay› planl›yoruz. Bunu iletiflime geçebilecek, ortaya koydu¤u proyaparken profesyonel bir ekip kurularak, Türkiye’de ve dünyada bilinen jeleri son derece genifl platformlara aktarabilecek ve buralardan destek alamarkalar›n Kuyumcukent’e kazand›r›lmas›n› hedefleyen bir çal›flma cak profesyonel bir yönetim taraf›ndan yönetilmelidir. Biz de bu gerçekten program› yap›lmaktad›r. Bu konseptte kuyumculuk firmalar›, beyaz eflhareketle, uzun istiflareler sonucunda, oldukça genifl kat›l›ml› bir yönetim ya firmalar›, elektronik eflya firmalar›, giyim firmalar›, ayakkab› ve çankurulu aday listesi ile yola ç›kt›k. ‹stiflarelerde bulunurken Kuyumcukent’i ta firmalar›, mutfak ve banyo eflyas› firmalar›, mobilya firmalar›, hal› firhedefledi¤i noktaya tafl›yabilecek vizyona sahip arkadafllar›m›z›n çal›flma malar› ve bayan kuaförü gibi farkl› sektör firmalar›n›n markal› olanlar›grubumuzda yer almas›na ve bizlere destek vermesine dikkat ettik. Örne¤in; n› AVM’de toplay›p Kuyumcukent’i daha cazip bir al›flverifl merkezi haY›llar önce Kuyumcukent için ortaya konan hedeflerden birisi de dünyan›n line getirmeyi ve bofl kalan dükkanlar›n doldurulmas›n› sa¤lamay› planen büyük entegre alt›n ve mücevher üretim merkezi olmas›n›n yan›s›ra pal›yoruz. Ayn› zamanda AVM bölümünün daha da canland›r›lmas›na yözarlama merkezi olmas›yd›. Pazarlama merkezi olma yolunda son derece k›nelik olarak bilinen markal› bir süpermarketin aç›lmas›n›n, hem Kuyums›tl› yol al›nd›¤› ortadad›r. Bu eksi¤in giderilmesi ad›na, kuyumculuk ve cukent çal›flanlar›n›n hem de ziyerete gelen vatandafllar›n AVM bölgesimücevherat sektörünün en önemli pazarlama organizasyonlar› olan Mart ve ni hareketlendirece¤ini düflünmekteyiz. Ekim fuarlar›n›n kurucusu fiermin Cengiz de yönetim kurulu aday listemizde yer alan isimler aras›nda. Kendisinin uzun y›llara dayanan deneyiminin Metro Projesi: Kuyumcukent ad›na da son derece faydal› çal›flmalar ortaya koyaca¤›ndan, Kuyumcukent’in lokasyon olarak ana yola araç ve yaya girifli için uygun kendisinin de deste¤i ile Kuyumcukent’in 365 gün aç›k bir fuar haline döolmamas› ulafl›m› zorlaflt›rmakta ve özellikle yayalar için s›k›nt› yaratnüflmesi yönünde oldukça büyük ad›mlar at›laca¤›ndan son derece eminiz. maktad›r. Bu soruna yayalar için en pratik çözüm, metronun KuyumcuAyn› flekilde yönetim kurulu aday listemizde yer alan di¤er arkadafllar›m›z kent’in daha yak›n›ndan ya da içinden geçmesini sa¤lamakt›r.Kuyumcuda her biri sektörü son derece yak›ndan tan›yan, Kuyumcukent’e gönül vekent’te çal›flan, Kuyumcukent’e al›flverifle ya da ziyarete gelen vatandaflren ve onun gelifliflmi için baflar›l› projeler üretebilecek, Kuyumcukent’e zalar›n daha kolay ve rahat ulafl›m›n› sa¤lamak ad›na ilgili kurum ve kuruman ay›rabilecek, sektörün ve Kuyumcukent’in sorunlar›n› bilen, bu sorunlufllarla ortak bir çal›flma yap›lmas› planlanmaktad›r. Kuyumcukent’in lar› çözme ad›na son derece genifl vizyona ve çal›flma azmine sahip kiflilerziyaretçiler ve çal›flanlar aç›s›ndan daha cazip hale getirilmesi için uladir. Yönetim kurulunun çal›flmalar› ve Kuyumcukent’e gönül verenlerin fl›m sorununun, toplu ulafl›m› destekleyecek flekilde afl›lmas›na yönelik deste¤i ile Kuyumcukent’in cazibe merkezi olaca¤›ndan en ufak bir flüphem ciddi çal›flmalar›m›z olacakt›r.

Alt›n Dünyas› 31


RÖPORTAJ: ÖZCAN HALAÇ Üst Geçit Projesi: Bas›n Ekspress yolunun karfl› taraf›na, yol üzerinde bir cep yap›lmak suretiyle geniflletilmesi ve yolcular›n inmesinin sa¤lanmas›; buna ba¤l› olarak da bir üst geçit yap›lmas› sa¤lanarak Kuyumcukent’e ulafl›m›n rahatlat›lmas› düflünülmektedir.

Yeni Otobüs Hatt› Projesi: Mevcut otobüs hatlar›n›n bölgesel bazda incelenerek öncelikle Kuyumcukent çal›flanlar›n›n oturdu¤u bölgeler, sonras›nda ise yap›lacak anketler ve çal›flmalar neticesinde Kuyumcukent’i ziyarete gelen vatandafllar›n oturdu¤u bölgeler göz önünde bulundurularak yeni otobüs hatlar›n›n devreye al›nmas› için çal›flmalar yap›lacakt›r.

Servis Projesi: Kuyumcukent’in kendi imkanlar› ile daha önceden belirlenmifl olan, hem Kuyumcukent çal›flanlar›n›n hem de Kuyumcukent’i ziyaret etmek isteyen vatandafllar›n ulafl›m›n› kolaylaflt›rmak ad›na servis uygulamas›n›n geniflletilmesi ve servis lokasyonlar›n›n artt›r›lmas› planlanmaktad›r. Potansiyeli olan farkl› bölgelerden yap›lacak servis uygulamas› ile daha çok vatandafl›n rahat bir flekilde Kuyumcukent’i ziyaret etmesi düflünülmektedir.

THY ile Transit Yolcu Projesi: THY ile yap›lmas› planlanan protokol ile ilgili görüflmeler bafllam›flt›r. Bu proje ile havaliman›nda belirli bir sürenin üzerinde bekleyecek transit yolcular›n Kuyumcukent’te misafir edilerek daha efektif zaman harcamalar› sa¤lanacak. Böylece hem al›flverifl imkan› hem de alternatif yeme içme imkan› sa¤lanarak, Kuyumcukent’in tan›t›m›na katk› yapacakt›r.

Teflvik ve Destek Projesi: Kuyumcukent’in devlet teflvik ve desteklerinden tam olarak faydalanmas›n› sa¤layacak gerekli alt yap›n›n oluflturulmas› ve mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli tüm siyasi ve bürokratik deste¤in al›nmas› planlanmaktad›r. Böylece Kuyumcukent’e farkl› sektörlerden ak›fl›n h›zlanmas› sa¤lanacakt›r. Kuyumcukent’e özel imtiyazlar›n al›nmas› ile mülklerin de¤eri artacak, ifl yapmak isteyen bir çok sektör temsilcisi Kuyumcukent’e gelecektir.

‹badethane Projesi: Kuyumcukent, farkl› dinlerden oluflan ve farkl› kültürleri bir arada toplayan özelli¤i ile renkli bir mozaik ortaya ç›karmaktad›r. Bu durum herkes için bar›fl, huzur ve ortak bir paylafl›m içinde yaflanabilece¤ini bize göstermekte ve dinlerin kardeflli¤ini de ispat etmektedir. Bizler farkl› dinlerden olan herkesin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için her türlü ihtiyac›n karfl›lanmas› konusunda kararl›y›z. Herkes özgürce inanc›n› yaflayabiliyorsa ibadetini de yapabilece¤i olanaklar› sa¤lamak bizim en büyük hedefimiz olacakt›r. Bu konuda ihtiyaclar›n belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›na yönelik çal›flmalar›n bafllat›lmas› için planlamalar yap›lmaktad›r. Ayn› zamanda bu konuda çal›flma yapanlara da deste¤imiz kesin olacakt›r.

Otopark Projesi: Kuyumcukent’te aç›k olan her bir iflyeri veya ba¤›ms›z bölüm için bir adet ücretsiz otopark hakk› tan›nmas› planlanmaktad›r.

Cafe ve Restaurant Projesi: Tur ve Organizasyon Projesi: Yurtiçi ve yurtd›fl› tur ve organizasyon firmalar› ile yap›lacak olan protokol ile Kuyumcukent’e yerli ve yabanc› turist ziyaretlerinin yap›lmas› düflünülmektedir. Bu organizasyonlar›n Kuyumcukent esnaf›na önceden belirlenmifl programlar ile bildirilerek haz›rl›k yapmalar› sa¤lanacakt›r. Gelen turdaki turist say›s› ve baz› kriterlere göre de esnaf›n belirli ürünlerde indirim yapmas› teflvik edilerek, gelen turistlerin yapm›fl olduklar› al›flverifllerden memnun kalmalar› sa¤lanacakt›r. Gelen yerli ve yabanc› turistler Kuyumcukent’ten ne kadar memnun ayr›l›rlarsa, Kuyumcukent’e pozitif geri dönüflü o kadar çok olacakt›r.

Atölye Projesi: Atölye blo¤unda zemin ve 1. kat›n nevi de¤iflikli¤i ile atölye olarak da kullan›larak daha faydal› bir yap›ya bürünece¤ini düflünüyoruz. Böylelikle daha verimli ve doluluk oran› yüksek bir flekle gelecektir. Bofl kalan yerler dolacak ve bu katlara ciddi hareket getirecektir.

Elektrik Maliyetlerinin Azalt›lmas›: Öncelikle, en büyük masraf kalemlerinden biri olan elektrik tüketiminin k›s›lmas›n› ve yak›n çevremizi kullanarak elektrik maliyet fiyatlar›n›n düflürülmesini sa¤layaca¤›z. Elektrik üreten firmalar ile bizzat görüflerek indirim yap›lmas› için çal›flaca¤›z. Bunun yan› s›ra, sanayi odas›na kay›tl› ve kapasite raporu olan firmalar›n, olanaklar dahilinde sanayi indiriminden faydalanabilmenin önünü açaca¤›z. Elektrik maliyetlerimizi minimuma düflürmek ad›na zaten uzun zamand›r varolan elektrik üretme projesinin hayata geçirilmesini sa¤layarak, günefl ve rüzgâr enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelece¤iz.

E¤er kat malikleri seçime bizzat ifltirak ederlerse, vermifl olduklar› vekaletler düflecektir. Biz özellikle kat maliklerinden seçime kat›lmalar›n› rica ediyoruz. Daha önce vekalet vermifl olup da bizim seçime girmemizle fikri de¤iflmifl olan kiflilerin bizzat kendilerinin seçime ifltirak etmelerini bekliyoruz.

32 Alt›n Dünyas›

Avm’nin d›fl bölümüne cafe ve restaurantlar›n yap›lmas›na uygun altyap›n›n haz›rlanmas› ve Kuyumcukent’in d›flar›dan da bak›ld›¤›nda daha canl› bir yap›ya kavuflturulmas›n› öngörmekteyiz. Bu cafe ve restaurantlar sadece Kuyumcukent’e de¤il, d›flar›ya da hizmet götürerek canl›l›k ve hareket sa¤layacakt›r. Kuyumcukent’in önündeki yeflil alan› cazibe merkezi yaratmak ad›na kullanmak istiyoruz.

Profesyonel Yönetim Projesi: Kiafl, büyük bir iflletme flirketi olup profesyonel bir kimlik kazand›r›lmas› ile sadece Kuyumcukent’e de¤il Vizyonpark , Nish ‹stanbul, ‹stwest gibi yap›lar›n da iflletmesini üstlenebilecek bir yap›ya kavuflturulmas› gerekmektedir . Böylece d›flar›ya verilecek iflletme hizmeti ile gelir sa¤lanabilir ve daha etkin bir yönetim tarz› oluflturulabilir.

Hukuk Projesi: Kuyumcukent’e geçmiflte herhangi bir nedenle dava açan kifli ya da kurumlar ile görüflülerek uzlaflma yolu aranacakt›r. Kuyumcukent’in imaj›n›n zedelenmesini önleyecek faaliyetleri titizlikle takip etmek bizim sorumlulu¤umuzda olacakt›r.

Teknokent Projesi: Özellikle son zamanlarda gündeme gelen Vizyonpark ve Tekno Kent projelerinin en k›sa zamanda bitirilmesinin sa¤lanmas› ve bu projenin AVM’nin bofl dükkanlar›na uygulanmas›n›n sa¤lanmas› konusunda çal›flmalar›m›z olacakt›r.

Krefl Projesi: Kuyumcukent’te çal›flan çocuklu ailelerin de düflünülerek yafl gruplar›na göre de¤iflen s›n›flardan oluflan çocuk kreflinin aç›lmas›na yönelik çal›flmalar›m›z olacakt›r.

Aidat Projesi: Mevzuata uygun olarak mevcut aidatlar›n gecikmesi durumunda uygulanan faiz oranlar›nda indirim yap›labilir ve 1 aya kadar ödenmeyen aidatlara iliflkin faiz al›nmamas›na yönelik irade sergilenebilir. Çeflitli nedenlerle s›k›nt›da olan kat maliklerini daha da fazla bunaltacak bir yaklafl›mdan yana olmad›¤›m›z› belirtmek isteriz.

Ar›tma Tesisi Projesi: Ar›tma tesisinin var olan kapasitesinin daha aktif kullan›lmas›n›n sa¤lanmas› ve idari s›k›nt›lar›n ortadan kald›r›lmas› için uzman ve kalifiye bir ekibin getirilmesi amaçlanmaktad›r. Ar›tma gerekti¤i gibi kullan›lacak olursa, var olan çevre konumlar›ndan da faydalanarak d›flardaki ih-


tiyac› olanlara ar›tma hizmeti de sa¤lay›p, buray› gelir getiren bir tesis haline getirebiliriz. Bizler kendimizi Kuyumcukent ailesinin bir parças› olarak görmekteyiz. Bizim için önemli olan bu ailenin refah›d›r. Ne olursa olsun, Kuyumcukent kazans›n. Çal›flmalar›m›zda eme¤i geçen, desteklerini bizden esirgemeyen tüm dostlar›m›za teflekkürlerimizi borç bilir , herkese baflar›lar dileriz.

YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ KAHVALTI ORGANİZASYONUNDA SEKTÖRLE BİR ARAYA GELDİ

- Özellikle son zamanlarda yönetim kurulu baflkan› oldu¤unuz firman›n Kuyumcukent’in ar›tma sistemine yük olmas› ile ilgili iddialar gündeme geliyor. Bununla ilgili de¤erlendirmeleriniz nelerdir? - Meslek gruplar› içinde Kuyumcukent kuyumcular için yap›lm›fl bir ifl yeri. Kuyumcukent yap›l›rken kuyumcular›n ihtiyaçlar›n›n halledilmesi amac›yla kurulmufl bir yer. Bu amacla Kuyumcukent içine ar›tma birimi oluflturulmufltur. Genelde kuyumcular›n Eminönü bölgesinden gönderilmesinin ana sebebi ço¤u kuyumcunun kimyasal kullan›yor olmas›d›r. Bu kimyasal asit, siyanur, saç ya¤›, kezzap, tuz ruhu olabilir. Bu kimyasallardan dolay› biz Eminönü bölgesinden uzaklaflt›r›ld›k ve altyap›s› sektörün ihtiyaçlar›na göre dizayn edilmifl bir yere geldik. Ar›tman›n kapasitesine bakt›¤›m›zada, verilen bilgiler ve aç›klanan belgelere göre bu kapasite Kuyumcukent tam dolu bir flekilde çal›fl›yor olsa bile çok daha fazla at›¤› ar›tabilecek bir kapasitesi var. Hatta bu tesis Kuyumcukent’in tüm at›¤›n› ar›tabilece¤i gibi kompleks d›fl›ndaki di¤er sektörlere de hizmet verip gelir getirebilecek kapasiteye dahi sahip. Bugün da¤›n bafl›ndaki bir maden siyanur kullan›yor diye her gün Çevre Bakanl›¤› ve di¤er idari birimlerce denetlenirken bugün bütün bu madenlerin kulland›¤›ndan kat ve kat daha fazla kimyasal kullanan Kuyumcukent hiç bir denetime tabi olmamaktad›r. Bunun sebebi Kuyumcukent’teki ar›tmad›r. Hali ile Kuyumcukent’in ar›tma faaliyetlerinden faydalan›yoruz. Kuyumcukent içinde kaplad›¤›m›z alana binayen çok yüksek miktarda aidat ödüyoruz. Ar›tma ortak bir gider alan›d›r. Biz de her kat mali¤i gibi kulland›¤›m›z yer ve yapt›¤›m›z ifle göre bu ar›tmadan faydalanmaktay›z. Ar›tmadan ekstra yükümüz oldu¤unda zaten biz aidattan baflka ücret ilaveten ödüyoruz. Fakat bizim bir flekilde Kuyumcukent yönetimine talip olmam›z› çekemeyen kifliler bizim ar›tmay› kullanma hakk›m›z› kötü niyetle dillendirerek ve dedikodu yayarak aleyhimize kullanmaya çal›fl›yorlar. Ar›tmadaki problem ar›tman›n iyi idare edilmemesinden kaynaklan›yor. Ar›tman›n ekstra bir yat›r›ma ihtiyac› oldu¤una inanm›yorum. Buran›n yüzlerce problemi var. Ar›tma bu problemlerden biridir. Rafineriyi yok sayal›m. Kuyumcukent’teki sorunlar bitecek mi? Bütün sorunlar ortadan kalkacak m›? Öyle olacaksa biz rafineriyi kald›ral›m buradan. Biz gerekirse, Kuyumcukent’e bir zarar›m›z olursa, her türlü zarar› telafi edecek maddi ya da manevi her türlü fleyi yapar›z. Bunun için hiç bir miktar önemli de¤il. E¤er ar›tma için bir yat›r›m gerekirse de bunu flahsen kendi cebimden karfl›lar›m. Belirtti¤iniz gibi bunlar son zamanlarda ortaya at›lan iddialar. Biz 10 y›ld›r ar›tmay› kullan›yoruz. Daha önce ar›tma sistemine yük olmuyorken son haftalarda yük olmaya bafllamam›zla ilgili iddialar›n ortaya at›l›yor olmas›, bu iddialar› ortaya atanlar›n zihinlerinde ve kalplerinde ar›nma ihtiyac›n›n var oldu¤unun en aç›k göstergesidir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER -Av. Özcan Halaç -Ömer İbrahim Sayın -Nebil Usluer -Ahmet Rıfat Kaya -Şermin Cengiz -Cemil Özer -Ara Miraşoğlu -Nevzat Sudaş -Habib Kocabaşoğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER -Osman Karagüney -Nurettin Albora -Ercan Şen -Cemil Demirsoy -Mustafa Özdoğan -Eyüp Yıldız -Cemal Sümer -Zekai Çakmak -Adnan Yaşar Varlık

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER -Abdullah Deniz -Memduh Acar -Nail Akyüz

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER -Hüseyin Yılmaz -Faruk Anık -Arif Sipahi

Alt›n Dünyas› 33


34 Alt›n Dünyas›


FUAR VICENZAORO

Altın Dünyası

VicenzaOro’daydı Dünya Kuyumculuk ve Mücevher sektörüne yön veren, y›l›n ilk fuar› VicenzaOro 19-24 Ocak tarihleri aras›nda Vicenza’da gerçeklefltirildi. Alt›n Dünyas› ekibi olarak 5 gün süren bu etkinli¤i ziyaret ederek fuar› de¤erlendirme f›rsat› yakalad›k.

VENETO yönetim bölgesinde yer alan Vicenza’da düzenlenen

uluslaras› fuarlar›n ‹talya’n›n kuyumculuk ve mücevher sektörüne olan katk›s› yads›namaz. Bu fuarlar aras›nda en çok önemsenen fuar hiç flüphesiz VicenzaOro. Y›l›n ilk alt›n ve mücevher ticareti fuar› olmas› ve kat›lan firmalar aras›nda dünya kuyumculuk sektörüne yön veren isimlerin yer almas› bu fuar› di¤er tüm fuarlardan ay›ran etmenlerden biri. Her y›l, y›lda üç kez düzenlenen bu organizasyona 20’den fazla yabanc› ülke kat›l›m gerçeklefltirirken bu y›l toplamda 28 ülke; Avusturya, Fransa, Yunanistan, Hindistan, ‹ran, Malezya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, K›br›s, Çin, Rusya, Singapur, ‹spanya, Amerika, ‹sviçre, Almanya, ‹ngiltere, ‹srail, Polonya, Monako, Tayland ve Türkiye olmak üzere 28,420 mÇ’lik alanda tek bir çat› alt›nda topland›lar. Bu y›lki VicenzaOro fuarlar›n›n temas› “The Future. Now”… Di¤er bir deyiflle fuar, kuyumculuk ve mücevher sektörünün gelece¤ini irdeleyerek, gelece¤e göndermeler yapan alt›n ve mücevher tasar›mlar› ve teknolojilerini kat›l›mc›lara sunmay› hedeflemifl. Alt›n Dünyas› ekibi olarak VicenzaOro’nun 19-24 Ocak’ta gerçeklefltirdi¤i etkinli¤e kat›larak

36 Alt›n Dünyas›

de¤erlendirme yapt›k ve de¤erli-yar› de¤erli tafllarla tasarlanm›fl mücevherler, gümüfl aksesuarlar, alt›n kuyumculu¤u, do¤al ve ifllenmifl inciler ve daha birçok farkl› alternatifin yer ald›¤› fuar alan›n› gezerek ülkemizden kat›lan firmalarla konuflup fuar› de¤erlendirme f›rsat› yakalad›k. 5 gün boyunca sabah 9.30 itibariyle aç›lan fuar alan›nda sergilenen farkl› kategorilerden ürünlerin yan› s›ra Roberto Ditri, Nadja Swarovski, Stephen Webster, Joanne Arbuckle, Roberto Coin, Artak Udumyan, Hank Siegel gibi isimler de belirli saatlerde düzenlenen panellere kat›larak fuar›n konseptine uygun haz›rlad›klar› konuflmalarla bizleri bilgilendirdiler. Fuar kapsam›nda düzenlenen di¤er bir ilham veren organizasyon ise Alba Cappellieri taraf›ndan haz›rlanan sergiydi. ‹talya’n›n en iyi 10 zanaatkar› Getulio Alviani, Giampaolo Babetto, Gianmaria Buccellati, Giancarlo Montebello, Donatella Pellini, Alba Polenghi Lisca, Carla Riccoboni, James Riviere, Sergio Silvestris ve Annamaria Zanella’n›n güzellik, kalite ve innovasyon temalar›n› yeniden yorumlayarak haz›rlad›klar› tasar›mlar› Vicenza’n›n tarihi yap›s› Palazzo Bonin Longare’de görme f›rsat› yakalad›k.


FUAR VICENZAORO Fuara kat›l›mda bulunan Alt›nbafl Mücevherat Grup Baflkan› Atilla Keskin ve Mioro Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lyas Genço¤lu, mücevher modas›na yön veren organizasyonu flu cümlelerle de¤erlendirdi: Alt›nbafl Mücevherat Grup Baflkan› Atilla Keskin Alt›nbafl Mücevherat olarak Tasar›m ve Al›m Ekipleri ile bu fuar› sürekli ziyaret etmekteyiz. Sektör lideri ülke konumundaki ‹talya’daki geliflmeleri takip etme anlam›nda bu fuar ziyaretlerini önemsiyoruz. Ancak son y›llarda ‹talyan firmalar›n heyecanlar›n›n eskisi kadar yo¤un olmad›¤› fleklinde bir görüflümüz olufltu. ‹nnovatif ürün ç›k›fllar›n›n azalmas›ndan, yeni tasar›m ve koleksiyon say›s›n›n düflmesine kadar birçok kriter bizde bu görüflü oluflturdu. Bu süreçte Türk tasar›m ve üretim gücü ise daha ivmeli bir geliflim yakalad›. Fuar ziyaretlerimiz Türk Kuyum ve Mücevher sektörünün son y›llardaki h›zl› geliflimini daha da net görmemizi sa¤l›yor. Alt›n fiyatlar›n›n sürekli yükselmesi ve global kriz üreticilerin üretim tarzlar›n› da farkl›laflt›rd›. Baz› üreticiler daha ince, adeta iki boyutlu görüntülü, lazer kesim ürünlere yönlenirken, di¤er bir k›s›m ise alt›n üretimini b›rakarak gümüfl üretimine bafllad›. Öte yandan alt›n kuyum üreticilerinin bir bölümü p›rlantal› mücevher alan›nda çal›flmalar›n› sürdürmeyi uygun görerek, karl›l›klar›n› bu flekilde korumaya çal›flt›. Avrupa ve Amerikan pazarlar›n›n alt›n talebinin azalmas› ile kuyum üreticileri gözlerini Orta Do¤u ve Afrika’daki alt›n talebine dikerek ve bu bölgelere uygun, iri elektroform parçal› ürünlere yöneldi. 2013 mücevher modas›n›n ana bafll›¤› olan renkli tafllar da fuarda birçok mücevher vitrininde gözümüze çarpt›. Ham haliyle kullan›lm›fl gibi duran ama mücevhere uygun flekilde kesilmifl renkli safirler, pastel renkli yar› de¤erli tafllar, ince dilim fleklinde kesilmifl renkli tafllar mücevherleri alabildi¤ine renkli hale getirmiflti. Degrade görüntü oluflturan renkli p›rlanta tafllar mücevherlerde sofistike bir etki yaratm›flt›. Gelenekselle modernin, Asya ile Avrupa’n›n entegrasyonunu alt›n ürünlerde de görmek mümkündü. Telkari tarz› ürünlerin farkl› flekillerde tafllanmas› tasar›ma son y›llarda yeni bir soluk verdi. Amorf ve geometrik formlar›n mücevherin zarafeti ile entegrasyonunu görmek de keyifliydi.

38 Alt›n Dünyas›

Mioro Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lyas Genço¤lu “Her y›l Vicenza’da üç adet kuyumculuk fuar› düzenlenmektedir. Bu fuarlar›n en önemlisi ocak ay›nda yap›lan bu fuard›r. Genel olarak firmam›z aç›s›ndan bu fuar olumlu geçti, yeni müflteriler tan›ma f›rsat›m›z oldu, mevcut müflterilerimizden fuara gelenler ile iliflkilerimizi gelifltirdik. Fuar›n genelinde bir küçülme gözlemedim. Baz› firmalar›n fuardan çekildi¤i ve stand say›s›n›n azald›¤›n› gördüm. Genel olarak global krizden art›k çok söz edilmedi¤i bir fuar oldu. Firmalar genellikle kendilerini gelifltirerek ve de¤ifltirerek bu yeni konjektüre uyum göstermeye çal›fl›yor. Bunu baflaran firmalar›n baflar›l› oldu¤u ve krizden art›k etkilenmedi¤ini söyleyebilirim. Bu fuar genellikle ‹talyan kuyumculuk sektörünün yo¤unlu¤u olan bir fuard›r. Sektörünün en yeni ürünleri 2013 ün bu ilk fuar›nda tan›t›ld›. Genel olarak baz› trendler ortaya ç›km›fl olmas›na ra¤men mücevher modas›nda her tarz ürünün yer ald›¤›n› ve kesin s›n›rlardan bahsedilemeyece¤ini gördüm.”

Vicenza’n›n ‹talya ‹hracat Hacmine Etkisi 2012’in son çeyre¤inde uluslaras› alt›n kuyumculu¤u platformunda firmalardan gelen verilere göre yap›lan analizler sonucunda taleplerde 11 %’lik bir art›fl gözlemleniyor. Ancak bu artan grafik, 2012’nin ikinci çeyre¤i için geçerli. Zira geçti¤imiz y›lla karfl›laflt›r›rsak taleplerdeki azalma hissedilir ölçüde. Bu düflüfl için nedenler sorgulan›rken mücevher sektörü için pazar oluflturan kaynak ülkeler Çin, Suudi Arabistan ve Amerika Birleflik Devletleri sorumlu tutuluyor. Bir di¤er önemli neden ise belirtilen periyodlardaki alt›n›n gram fiyat›ndaki düflüfl ve buna ba¤l› olarak sat›fllarda artma, paralel olarak 2011 ve 2012’nin son çeyreklerine bak›ld›¤›nda $ 1.705 iken $ 1.652’ye düflmesi, talep grafi¤ini aç›klar nitelikte. Y›l›n son çeyre¤inde Hindistan ve Çin’in alt›n kuyumculu¤u için bafl› çekti¤i listeye Hindistan 136.1 tonluk alt›n talebiyle ilk s›raya yerleflerek konumunu koruyor Çin ise 131 tondan 123.8 tona düflmesiyle ilk s›ray› Hindistan’a kapt›rarak ikinci s›raya yerlefliyor. Di¤er bir dikkat çeken ülke Rusya ise 20.9’luk alt›n talebiyle 5.s›rada yer al›yor. Hindistan, Çin ve Rusya’n›n k›sa bir süre daha sektöre hakim olacaklar› öngörülüyor. ‹talya’n›n alt›n ihracat›na dair ç›kar›lan grafikte ‹sviçre % 21.9 payla ilk s›rada yer al›rken, Birleflik Arap Emirlikleri de % 17.3 payla ikinci s›rada yer al›yor. Genel olarak de¤erlendirildi¤inde ‹talya’n›n ihracat hacminin büyümesini sa¤layan yerin Vicenza oldu¤u aflikar.


FUAR VICENZAORO

40 Alt›n Dünyas›


FUAR VICENZAORO

42 Alt›n Dünyas›


ALTINBAfi, ‹fi ORTAKLARINA SEVG‹L‹LER GÜNÜ KAMPANYASINI TANITTI

Altınbaş, Nuruosmaniye Armaggan’da düzenlediği organizasyonda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Altınbaş perakende ve franchise mağazalarını ağırladı. 25-26 Ocak tarihinde Alt›nbafl perakende ve franchise ma¤azalar› Nuruosmaniye Armaggan’da gerçeklefltiren toplant›yla bir araya geldi. ‹ki gün boyunca, Armaggan Nar Lokantas›’nda düzenlenen kahvalt›n›n ard›ndan gerçeklefltirilen toplant›da, Alt›nbafl’›n Sevgililer Günü Kampanya detaylar› paylafl›l›rken, verimlili¤i art›rmak için fikir al›flveriflinde bulunularak anketler yap›ld›. Yap›lan anketlerde ürün çeflitlili¤i, tasar›mlar ve departmanlar de¤erlendirildi.

“‹lk görüflte Aflk’a inananlara” Alt›nbafl, “‹lk görüflte Aflk’a inananlara” slogan›yla yola ç›kt›¤› Sevgililer günü kampanyas›yla, müflterilerine 1000 TL ve üzeri al›flverifllerde p›rlanta, safir ve beyaz alt›n kolye hediye edecek.

Kampanya 1- 28 fiubat tarihleri aras›nda geçerli 1 – 28 fiubat 2013 tarihleri aras›nda uygulanacak kampanya tüm detaylar› ile toplant› süresince incelendi. Toplant›da, kampanya için özel olarak haz›rlanan gazete, dergi ilanlar›, billboard tasar›mlar›, sevgililer gününe özel kullan›lacak müflteri bilgi formlar›, hediye edilecek çikolata, reklam spotu ve vitrin giydirmeleri gibi birçok detay ifl ortaklar› ile paylafl›ld›.

44 Alt›n Dünyas›


Kat›l›mc›lara Sevgililer Günü Kampanyas› ve 2013 projeleri hakk›nda bilgi verildi.

‹MAM ALTINBAfi: Özellikle özel günlerde ortaya koydu¤umuz çal›flmalar ile sektörün uluslararas› anlamda perakende mücevher ma¤azac›l›¤› konusunda yol almas›n›n öncüsü olduk. Bundan sonraki dönemlerde gelifltirece¤imiz kampanyalar ile sektörün geliflimine katk› sa¤lamaya devam edece¤iz.

Alt›n Dünyas› 45


Besay Kuyumculuk “Söz Senettir” prensibine son verdi Kuyumculuk sektörünün en önemli geleneklerinden biri olan söz ile ticaret yap›lmas› art›k tarihe kar›fl›yor. Son y›llarda bakiye sorunu yaflayan birçok üretici bu konuda bir çözüm elde etmek ve ticari faaliyette bulunan iki taraf›n da haklar›n› korumak için yasal sözleflme ile çal›flma prensibini benimsiyor.

S

ektörün köklü üreticilerinden olan Besay Kuyumculuk; bu görüfl çerçevesinde geçti¤imiz y›l alm›fl oldu¤u bir kararla, tüm müflterileri ile resmi sözleflme eflli¤inde çal›flmaya bafllad›. Al›nan bu kararla ilgili aç›klama yapan Besay Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Kaya, sektörün tarihinde yer alan “Söz Senettir” anlay›fl›n›n, sektöre yeni kat›lan ve sektörün içinde yetiflmeyen kifliler taraf›ndan kötüye kullan›ld›¤›n› bu durumun da sektöre y›llar›n› veren firmalar› zor durumda b›rakt›¤›n› ifade etti. Kaya; birilerinin son y›llarda suni olarak yaratt›¤› ve kontrolsüz bir flekilde destekledi¤i sanal kuyumcu olarak tabir etti¤i kiflilerin bakiyelerini zaman›nda ödemeyerek söz senettir prensibini bozdu¤unu bu yüzden art›k firmalar›n kendilerini korumak için her sektörde oldu¤u gibi sözleflme eflli¤inde çal›flma koflulunu getirmeye bafllad›klar›n› söyledi. Geçen y›l bu konuda tüm müflterilerine önceden haber vererek sözleflmesiz ticari faaliyette bulunmayacaklar›n› söyleyen Besay Kuyumculuk, alm›fl oldu¤u bu karar› titizlikle uyguluyor. Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Kaya, ilk zamanlarda bu karar› müflterilerine kabul ettirmekte zorland›klar›n› ama k›sa zamanda her iki taraf›nda bu çal›flma fleklinden son derece memnun kald›klar›n› belirterek sözlerini flöyle sürdürdü: “Hiçbir fley eskisi gibi de¤il. Eski kuyumcular,

46 Alt›n Dünyas›

bu mesle¤in çekirde¤inden yetiflen ve mesle¤in ilkelerine s›k› s›k› ba¤l› kuyumcular, art›k mumla aran›r bir halde. Suni flekilde çeflitli kapitaller verilerek yarat›lan sanal kuyumcu dedi¤imiz kifliler piyasan›n al›flverifl prensiplerini ve dürüstlük ilkelerini altüst ettiler. Bu kiflileri yaratan büyük kapital sahibi eski kuyumcularda zararlar›n› baflka sektörlere kayarak kurtarma yolunu seçtiler. Bu durumda, olan sektörün içinde y›llarca dürüstçe çal›flan bizlere oldu. Sözleflme tek tarafl› bir uygulama de¤ildir. Sözleflme hem alan hem de verenin haklar›n› korur ve bunlar› yaz›l› halde yasal hale getirir. Biz üretici olarak mal›m›z› zaman›nda eksiksiz teslim etmeyi taahhüt ediyoruz karfl› taraf da ödemelerini zaman›nda yapmay› taahhüt ediyor. Zaten dürüst bir kifli sözleflme yapmaktan çekinmez aksine böyle çal›flmay› tercih eder. Sektörümüzdeki tüm firmalara sözleflmeli çal›flma fleklini fliddetle tavsiye ediyorum.”


‹zmir Jewex Fuar› 5. kez Sektörü Bir Araya Getirdi 2013 y›l›n›n ilk fuar› olan “JEWEX 2013 5. Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak› ve Saat Fuar›” baflar› ile tamamland›. Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen sektör profesyonellerini a¤›rlayan organizasyon kat›l›mc›lar›n› ve ziyaretçilerini memnun etti.

ASSOS Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl

‹zmir Kuyumcular Odas› ve ‹zmir Ticaret Odas› baflta olmak üzere yurt gelenlindeki oda ve derneklerin iflbirli¤i ve Türk Ekonomi Bankas› Ana sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen Jewex Fuar’› 4 gün boyunca çeflitli organizasyonlarla çok say›da üretici, toptanc›, perakendeci, ihracatç›, ithalatç› ve mücevher tasar›mc›s›n› a¤›rlad›. ‹zmir Uluslararas› Fuar Alan›'nda gerçekleflen ziyaretçilerini ortak bir platformda bir araya getiren Jewex, Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak› ve Saat Fuar› sektörün ve ziyaretçilerin yo¤un ilgisini gördü. ‹zmir’de sektörün yeni y›l›n ilk trendlerinin görücüye ç›kard›¤› ve ülkemizde 2013 takviminin ilk fuar› olan ‹zmir Jewex Fuar›’nda 320 metrekare stand› ve dikkat çeken cans›z heykelleriyle fuar›n en büyük ve en ilgi çeken kat›l›mc›s› Karakafl Atlantis oldu. Homeros Tak› Tasar›m Yar›flmas›’nda ‘Ege Üçlemesi’ olan Zeytin, Üzüm ve ‹ncir temal› ürünler tasarland› Daha önce iki kez düzenlenen ve Jewex Fuar›’n›n ayr›lmaz bir etkinli¤i haline gelen Homeros Tak› Tasar›m Yar›flmas› da 2013 y›l› içerisinde muhteflem ödülleri ve ilgi çekici konsepti ile bir kez daha gündeme geldi. Ege Üçlemesi olan Zeytin, Üzüm ve ‹ncir temal› ürünler tasarlayan yar›flmac›lar›n bu tasar›mlar› Karakafl Atlantis taraf›ndan hayata geçirildi. Bu yar›flman›n ana sponsoru olan Karakafl Atlantis, yar›flman›n dereceye girenlerine hem özel ödüller verdi hem de dereceye giren ilk 12 tasar›m› toplamda 2 kilogram alt›n kullanarak hayata geçirdi. Volkan Severcan’›n sunumuyla Homeros Tak› Tasar›m Yar›flmas› defilesi hem kat›l›mc›lar hem de ziyaretçiler taraf›ndan büyük ilgi gördü.

Mücevheri modaya dönüfltüren marka ASSOS, y›l boyunca tasarlad›¤› konseptlerin tümünü fuarda mücevher tutkunlar›yla buluflturdu. 48 Alt›n Dünyas›

Bu y›l 5.’si düzenlenen Jewex Fuar›’na ASSOS olarak 2. kez kat›l›yoruz. Geçti¤imiz y›la k›yasla, daha yo¤un bir kat›l›m›n olmas›n›n yan›nda, yurtd›fl›ndaki mücevher severlerin de fuara olan ilgileri gerçekten etkileyiciydi. ‹zmir’in kuyumculuk sektörü için önemli bir üretim ve ihracat merkezi olmas›ndan dolay› Jewex Fuar› bizim için ayr› bir önem tafl›makta. Bu sebeple yönetim ekibi olarak fuar stand›nda de¤erli ifl ortaklar›m›z› a¤›rlamaya özen gösterdik. Mücevheri modaya dönüfltüren bir marka olarak sürekli koleksiyonlar›m›z içerinde yer alan ürünleri günümüz tredlerine ve tüketici taleplerine göre gelifltirmeye özen gösteriyoruz. 8 ana konsept alt›nda toplam 32 farkl› koleksiyonumuz var. ASSOS olarak özenle oluflturdu¤umuz tüm bu koleksiyonlar›m›z› pazarlama materyalleri ile birlikte mücevher tutkunlar›n›n be¤enisine sunmaktan yanay›z. Bu sebeple, konseptlerimiz fuar stand›m›z içerisinde stand, kutu ve görselleri ile birlikte bir bütün halinde sergilendi. Bu flekilde yap›lan sunumlar›n daha çok ilgi gördü¤ü kanaatindeyiz. Bunun yan›nda, ma¤aza konseptimizi fuar stand›na tafl›mam›z›n da büyük bir etkisi oldu¤unu düflünüyorum. Biz fuarlarda ürünlerimiz yan›nda ma¤aza konseptimizi de sergiliyoruz. Amac›m›z ziyaretçilerimizin kendisini bir ASSOS ma¤azas›nda hissetmelerini sa¤lamak. Baflta Egeli dostlar›m›z olmak üzere yurdun dört bir yan›ndan gelen misafirlerimiz stand›m›za renk katt›lar. ‹zmir’in sektörümüzün geliflmesi için önemli kilometre tafllar›ndan biri oldu¤u yads›namayacak bir gerçek. Bu fuarda gördü¤ümüz, ‹zmir’in sadece Türkiye genelinde de¤il, yurtd›fl›ndan gelen ziyaretçileri de a¤›rlayan etkin bir yap›ya sahip olmas›d›r.


fuardan görüfller.... fuardan görüfller.... fuardan görüfller.... fuardan görüfller.... Atlantis Karakafl Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl Karakafl Atlantis olarak sektörümüzü destekleyen tüm organizasyonlar›n içinde yer almay› çok önemsiyoruz. 2013 y›l› ‹zmir Jewex Kuyumculuk Fuar›’nda ifl ortaklar›m›za kar sa¤layacak yeni ürün koleksiyonlar›m›z› sergiledik. Ayn› zamanda Homeros Tak› Tasar›m Yar›flmas› Sponsoru olarak tak› tasar›m alan›nda baflar›l› arkadafllar›m›z› da desteklemifl olduk. Bu fuar için ciddi manada her konuda gece gündüz çal›flt›k ve 3000’e yak›n kuyumcu esnaf›m›z› stand›m›za davet ettik. Burada yeni ürün gruplar›m›zla ve ‹talya’daki atölyelerimizle birlikte yapt›¤›m›z ortak model çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kan koleksiyonlar›m›zla fark yaratt›k. 300 yeni bilezik modeli ve 200 yeni alyans modeli ile bir kuyumcunun her ihtiyac›n› karfl›layan yap›m›z› daha güçlü bir flekilde ifl ortaklar›m›za sunmaya devam edece¤iz.

Murat Kuyumculuk Firma Sahibi Murat T›rpan ‹zmir Jewex Fuar› kuruldu¤u y›ldan itibaren deste¤imizi esirgemeden kat›l›mda bulunuyoruz. Bu y›l 5.’si düzenlenen bu fuara da ifltirak ettik ve firmam›z ad›na verimli sonuçlar ald›k. Fuar süresince graml›k alt›nlar baflta olmak üzere, yeni olarak bu sene üretimimize dahil etti¤imiz 17 farkl› bilezik modelimizi müflterilerimizle buluflturduk. Ayr›ca ‹zmir fuar›nda ilk defa sergilenen 12500 graml›k saf alt›n ve 31000 graml›k saf gümüfl, fuarda ziyaretçilerimizin ilgisine ve be¤enisine sunuldu. Ziyaretçilerimiz daha çok ‹zmir içi olmas›na ra¤men, çevre il ve ilçelerden de gelip bizimle çal›flan ve çal›flmak isteyen müflterilerimiz de oldu. Ürün gam›m›z› ‹zmir, Manisa, Ayd›n, Mu¤la, Denizli il ve ilçelerine de sunabildi¤imiz için bu bölgelerden de ifl teklifi ald›k. Ancak geçti¤imiz senelerde yap›lan fuarlara oranla ilginin daha az oldu¤u bir fuar geçirdi¤imizi söyleyebilirim. Bu aç›dan beklentilerimizi tam anlam›yla karfl›lad›¤›n› da söyleyemem.

Besay Kuyumculuk Firma Sahibi Ömer Kaya Fuarda firmam›z ve yeni ürün gruplar›m›z ziyaretçilerden gereken ilgiyi gördü. Yaln›z fuara kat›l›m›n, özellikle bölge esnaf›ndan yeterli düzeyde olmad›¤›n› gözlemledik. Bu ba¤lamda biz bu tip bölgesel fuarlarda firmam›za ilgiden daha çok fuara ilgiyi önemsiyoruz. Fuara olan ilgi de arzu etti¤imiz düzeyde de¤ildi. Fuar süresince; alt›n emzik, yaka i¤nesi, çocuk bileklikleri, çocuk tak›lar› ve göz bileklikleri sergiledik. Bu sayd›¤›m ürün gruplar›ndaki birçok yeni tasar›m› ‹zmir Fuar›nda ilk olarak görücüye ç›kard›k. Gelen tepkilerden çok memnunuz ve gösterilen ilgi bizi mutlu etti. Fuarda birçok farkl› bölgeden ziyaretçi oldu¤unu gördük. Fakat dedi¤im gibi ziyaretçi say›s› arzu etti¤imiz seviyede de¤ildi. Genel olarak fuar organizasyonunda herhangi bir s›k›nt› olmad›. Sadece ziyaretçi say›s›n›n art›r›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Biraz da piyasan›n durgun havas› fuar› olumsuz etkilemifl oldu¤unu gözlemledik. Beklentilerimizi çok yüksek tutmad›¤›m›z için beklentilerimize yak›n bir sonuç elde ettik diyebiliriz. Ama özellikle bu tip bölgesel fuarlarda, o bölgenin esnaf›n›n çok daha fuar›na sahip ç›kar bir pozisyonda olmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Sesa Gold Yönetim Kurulu Baflkan› Selim Sar›fl›n Fuara aslen kat›l›mc› de¤ildik. Fakat bölgede çok önemli toptanc›larla iflbirli¤imiz var. Fuar› çok yak›ndan inceledik ve bu fuara herkesin çok daha özenle haz›rland›¤›n› gördük. Ege bölgesi markam›z için çok önemli bir bölge. Bu y›l ‹zmir Fuar›n›n 5. y›l›yd›. Firmalar›n birçok yeni modelini bu fuarda görücüye ç›kartt›klar›na flahit olduk. Piyasan›n tüm durgunlu¤una ve a¤›r flartlar›na nazaran iyi bir fuar oldu diyebiliriz. Her geçen sene fuar›n daha da oturaca¤›n› ve daha büyük kitlelerin ilgisini çekece¤ini tahmin ediyoruz. Bu fuar›n fiubat ay›na denk gelmesi nedeniyle biz de Sevgililer gününde insanlar›n birbirine hediye edebilecekleri ürünlere daha fazla konsantre olduk. Baflta tektafl yüzüklerimiz, Estrella koleksiyonumuz, kolye uçlar›m›z ve küpelerimiz yeni koleksiyonlar›yla bu fuarda yer ald›lar. Ayr›ca 8 ayar markam›z ELSA’n›n da yeni ürünleri fuarda sergilendi. Gelen tepkiler bizi çok mutlu k›ld›. Büyük bir emek harcayarak haz›rlad›¤›m›z yeni ürünlerimizin ilgi görmesi biz üreticiler için çok de¤erli. fiimdiden ‹stanbul Mart fuar› içinde yeni ürünler haz›rlama telafl›nday›z.

49

Som Alt›n Pazarlama Müdürü Murat Edinç ‹zmir Jewex, ‹zmirli bir firma olarak bafllad›¤› ilk günden beri destek amaçl› kat›ld›¤›m›z bir fuar. Bu bölgede çeyrek as›r› geçmifl bir süredir bilezik üretimimiz var, o nedenle Anadolu’dan gelen müflterilerimiz de bizi burada görmek istiyor. Mart ay›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek Istanbul Jewelry Show’da da kat›l›mc› olarak bulunaca¤›z. Mart fuar›na daha çok yabanc› kat›l›mc› oluyor. Jewex, mevcut müflterilerimizin ve çevre illerin ziyaret etti¤i, nadiren yeni müflterilerin ziyaret etti¤i daha bölgesel bir fuar. Biz bu fuar süresince Som Diamond olarak ön plana ç›kmak istedik. Bilezik ve alyansta daha bilinen, oturmufl bir yap›m›z var, o nedenle bu kez stantlar›m›z› p›rlantaya ay›rd›k. Genel olarak fuardan bahsedecek olursak; bir önceki y›ldan iyi oldu¤unu söyleyemeyiz. Kat›l›mc› say›s› geçmifl fuarlara k›yasla daha azd›. Y›l içerisinde Gaziantep, Ankara Trabzon, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya gibi çok say›da ve yak›n tarihli fuarlar olunca buras› da cazibesini yitirdi ve yak›n çevrede bulunan esnaf›n ziyaret etti¤i bir fuara dönüfltü.

TEB Alt›n Bankac›l›¤› Sat›fl Direktörü Selami Erten Yeni modeller ve son trendleri özgün tasar›mlarla tan›tan firmalar› perakendeci müflterilerle buluflturmas› ve yeni ifl imkânlar›n›n yarat›lmas›na zemin haz›rlamas› bak›m›ndan büyük önem tafl›yan fuar, baflta ‹zmir ve ‹stanbul olmak üzere; Adana, Kahramanmarafl, Trabzon gibi Türk kuyumculuk sektörünün önemli merkezlerinden 150’nin üzerinde kat›l›mc›y› ve tüm Türkiye’den 5500’ün üzerinde de ziyaretçiyi a¤›rlad›. Türkiye’de organize edilen önemli kuyumculuk fuarlar›ndan biri olan ‹zmir Jewex Alt›n ve Mücevher Fuar›, sezona haz›rl›k yapan kuyumcular›n göz kamaflt›racak binlerce yeni koleksiyona eriflebilmesini sa¤lad›¤› gibi, yeni pazar aray›fl›nda olan ve müflteri portföyünü geniflletmek isteyen firmalara da f›rsat kap›lar›n› aralad›. TEB olarak, Türkiye’nin her kesiminden kat›l›m›n oldu¤u ve 5500’ün üzerinde ziyaretçinin a¤›rland›¤› ‹zmir Jewex Alt›n ve Mücevher Fuar› ana sponsoru olmak ve sektörle beraber hareket etmek bizi de çok memnun etti. Fuar süresince Alt›n Bankac›l›¤› ürün ve hizmetlerimizi hem kuyumculuk sektörü temsilcilerine hem de bireysel müflterilerimize aktarma f›rsat› bulduk. Mevcut ve yeni müflterilerimizle yeni ifl imkânlar› üzerine ortak çal›flma yürüttük. Bununla beraber kuyumculuk sektörünün her zaman yan›nda oldu¤umuzu bir kez daha göstererek, sektörün TEB ile olan ba¤›n› art›rd›k.


ICA International Color Stone Association Üyesi Dünyasaliha.ascensio@iab.gov.tr P›rlanta Konseyi Üyesi

Dünyadan k›sa k›sa... K›sa bir süre önce al›nan bir kararla, “Zultanite” ad› ile tan›t›lan ve flu ana kadar sadece Türkiye’de belli bir bölgede bulunan, renk de¤ifltiren diaspor için art›k “Zultanite” ad› kullan›lmayacak. Beklenmeyen aç›klamay› yapan Zultanit’in tek sat›c›s› MILENYUM MINING LTD. (MML)’nin baflkan› Murat Akgün; bu nadir ve eflsiz mücevher tafl›n›n, kendi gerçek mineralojik ad› alt›nda tan›t›m›n› yapmalar›n›n, tafl›n özelliklerinin bir marka ad›n›n s›n›rlar› içine s›¤d›r›lmaya çal›fl›lmas›ndan daha do¤ru olaca¤›na karar verdiklerini aç›klad›. Akgün, bu ulusal hazinenin sihrini ve güzelli¤ini, marka ad›n›n hiçbir zaman tam olarak yans›tmad›¤›n› hissetti¤ini belirtti. Uzun y›llar “Zultanite” ad›yla tan›t›ma yap›lan yat›r›m, hali haz›rda bu isimle yer al›nan kitaplar, belgeler düflünülürse, böyle bir dönüflün maliyeti hiç de küçük olmayacakt›r. Bundan sonra “Turkish Diaspore” ad›yla sunulacak mücevher tafl›n›n ad›n›n, marka ad›yla tan›nmas› için verilen bu kadar u¤rafl›dan sonra mineralojik ad›na dönmesi flafl›rt›c› bir karar. Dünyan›n bir di¤er bölgesinde, Hindistan, Tayland’dan ithal edilen mücevherlere %10 oran›nda vergi art›fl› uygulayabilece¤ini aç›klad›. Bu düflüncenin son zamanlardaki büyük miktarda mücevher ithalat›na karfl› olufltu¤unu belirten Ticaret Bakanl›¤› yetkilileri, Tayland ile görüflmelerin devam etti¤ini belirtti.

Mücevher sektöründe, yeni y›l› geçtikten hemen sonra VicenzaOro Winter ile bafllayan uluslararas› fuarlar fiubat ay›nda yo¤unlu¤unu biraz daha art›rarak devam ediyor. 5-10 fiubat tarihleri aras› Amerika’da, Tucson’da düzenlenen “Tucson Gem Show” pek çok minerali ve mücevher tafl›n› bir arada görmek için iyi bir f›rsat. Ancak, bu y›l 59.’su düzenlenecek olan tan›nm›fl “Tucson Gem and Mineral Show” 14 fiubatta bafllayacak ve 17 fiubata kadar sürecek. 22-25 fiubat aras› Hindistan’da, Bombay’de düzenlenecek olan “Signature” Uluslararas› Mücevher Fuar›, bu bölge ile iflbirli¤i yapmak isteyenler için bir f›rsat sunuyor. Fuar, 450 kat›l›mc› ile s›n›rland›r›lm›fl. 22.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuar›n ziyaretçi say›s› geçti¤imiz y›l 6000’e yaklaflm›flt›.

KOBİDER: Kuyumcular bankaların altın satışına tepki göstermeli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak maalesef yürürlüğe girdi” dedi. Bankalar›n k›ymetli maden al›m sat›m›na iliflkin onaylanan yönetmelikle ilgili aç›klamalarda bulunan KOB‹DER Baflkan› Nurettin Özgenç, “KOB‹DER olarak bizler; kuyumcular aç›s›ndan büyüyen tehlikeyi görerek bu konuya daha önce de dikkat çekmifltik. fiimdi ise yan›lmad›¤›m›z net olarak ortada. Bankalar›n alt›n satma e¤iliminde oldu¤unu ve bu konuda çal›flma bafllat›lmas› s›ras›nda çekincelerimizi, kayg›lar›m›z› dernek olarak dile getirmifltik. Alt›n konusunda ise bankalar bang›r bang›r reklam vererek alt›n mevduat hesab› aç›yorlar ve internetten alt›n al›m-sat›m› yap›yorlar. Haz›rlanan yönetmelik sayesinde de cumhuriyet alt›n›, ziynet çeyrek ve yar›m alt›n satabilecekler” dedi. “Tepkisiz temsilciler, etkisiz temsilcilerdir!” Sektör temsilcilerine konuya iliflkin önerilerde bulunan Özgenç, aç›klamalar›n› flöyle sürdürdü; “Bugün gelinen nokta itibar›yla yan›lmad›¤›m›z gün gibi ortada. Esas›nda sarraf ve kuyumcular aç›s›ndan önem arz eden bu konuda gereken hassasiyeti göstermeyen kuyum sektörünün temsilcileri hatal›d›r. Sektör temsilcilerinin sorunlar›n çözümünde aktif olmad›¤›n› kuyumcu mesle¤inin ve kuyumculular›n ekonomik ç›kar›n›n korunmas›nda tepkisiz ve etkisiz kal›nm›flt›r. Kuyumculuk sektör temsilcileri böylesine elzem bir konuda gerekli tepkiyi göstermekten aciz kalm›flt›r. Demokratik bir hakk›n gere¤i olarak mesle¤in hakk›n› ve ç›kar›n› korumak için tepki gösteremeyenler maalesef mevcut durumu kabullenmifllerdir. Kuyumcu sektörünün temsilcileri; "Bankalar mesle¤imizden elini çek demedikçe" gereken hakl› tepkiyi göstermedikçe, seslerini yetkililere duyurmad›kça bankalar alt›n mevduatta toplar, Cumhuriyet alt›n› da satabilir diye 27 Haziran 2012 tarihinde vurgulam›flt›k. Bu konuda öngörüde bulunduktan 2 ay sonra 24 A¤ustos 2012'de BDDK alt›n tasla¤› haz›rlamaya bafllad› ve yürürlü¤e girdi. Öngörülerimizde hakl› oldu¤umuz ortada.” “Markette ecza sat›lacakt› ama gelen tepkiler üzerine bu düzenlemeden vazgeçildi” Nurettin Özgenç, marketlerde sat›lacak olan ecza ürünlerine karfl› eczac›lar›n tepki göstererek bu düzenlemenin geri çekildi¤ini hat›rlatarak, “Hükümet taraf›ndan 2009 y›l›nda ecza sat›fl› üzerine düzenlenme yap›lmak istenmiflti. Ama ecza meslek örgütleri y›lmadan ve usanmadan var güçleriyle haz›rlanmak istenen tasar›y› protesto etmifllerdir. Hatta bir gün kepenk bile kapatm›fllard›r. KOB‹DER olarak biz esnaf›n eylem yapmas›ndan yana de¤iliz. Ancak flayet bu konuda kuyumcunun sesi duyulmuyorsa gerekirse de¤il bir gün sonuç al›nana kadar eylem yap›labilir” fleklinde konufltu. 50 Alt›n Dünyas›


Som Alt›n alyans ve bilezikten sonra art›k p›rlantada da söz sahibi! Her geçen gün geliflen f›rsatlar›, sektördeki teknolojik geliflmeleri ve interneti iyi de¤erlendirdiklerini belirten Som Alt›n Pazarlama Müdürü Murat Edinç, modellere ve sat›fl politikas›na etki eden stratejilerinin Som Alt›n’› ad›m ad›m gelifltirdi¤ini söyledi. Koleksiyonlar›n›z› olufltururken nas›l bir çal›flma izliyorsunuz? Hangi üretim teknolojilerinden faydalan›yorsunuz? Koleksiyonlar›m›z›n oluflturulmas›nda bünyemizde bulunan tecrübeli ustalar›m›z ve tak› tasar›m›nda tecrübeli elemanlar›m›z etkili oluyor. Yurtiçindeki tüm fuarlara kat›l›yoruz; yurtd›fl›ndaki fuarlar› da s›k s›k takip ediyoruz. Bu sayede dünyadaki geliflmeleri yak›ndan takip edebiliyor, trendleri görüyor, geliflen üretim tekniklerini inceleyebiliyoruz. Teknoloji konusunda ise yat›r›m yapmaktan çekinmiyoruz. Aram›za kat›lan yeni jenerasyon sayesinde sektöre giren son geliflmeleri ve interneti ilgiyle takip ediyoruz. Geliflen tüm f›rsatlar› iyi de¤erlendiriyor, firmam›za olumlu yans›mas›n› sa¤l›yoruz. Ege Bölgesi’nde bulunan bir firma olarak bulundu¤unuz bölgenin sektördeki konumunu de¤erlendirecek olursan›z; rekabet koflullar›, rakiplerinizden fark›n›z ve firman›z›n sektördeki konumu hakk›nda neler söylemek istersiniz? Bulundu¤umuz bölgede üretim teknolojisi ve kullan›lan yeni üretim teknikleri aç›s›ndan ilk üç içerisindeyiz. Geleneksel üretim teknikleri ve kal›plaflm›fl modeller yerine, trendleri iyi takip eden, s›kl›kla yurtd›fl›ndaki fuarlar› gezip teknolojik geliflmeleri de takip eden hatta bu konuda e¤itim alan bir çekirdek yap› oluflturduk. Bu stratejimiz modellerimize ve sat›fl politikam›za da olumlu yans›yor. Koleksiyonlar›n›zda özellikle ön plana ç›kaca¤›n›, çok say›da talep görece¤ini düflündü¤ünüz bir model var m›? Evet, model de¤il de modeller diyebiliriz. Yeni modellerimizin çok be¤enilece¤i kanaatindeyiz. Özellikle p›rlanta kategorisindeki çal›flmalar›m›zla yak›n dönemde ad›m›zdan s›kça söz ettirmeyi hedefliyoruz. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda gerçekleflen mücevher fuarlar›na kat›l›mda bulunuyor musunuz? Önce fiubat ay›nda ‹zmir’de gerçekleflen Jewex, ard›ndan da Mart ay›nda gerçeklefltirilecek olan Istanbul Jewelry Show’a kat›l›mda bulunacak m›s›n›z? Fuarda sunmaya haz›rland›¤›n›z bir koleksiyon ya da projeniz var m›? Yurtiçindeki birçok fuara kat›l›mc›, yurtd›fl›ndaki fuarlara ise flimdilik ziyaretçi olarak kat›l›m gösteriyoruz. Önümüzdeki y›l için yurtd›fl› fuarlar›na da kat›l›mc› olarak ifltirak edebilmek için gerekli altyap› çal›flmalar›n› yürütüyoruz. Mart ay›ndaki ‹stanbul Jewellery Show’a da kat›l›m gösterece¤iz. Ayr›ca popüler bir AVM’de Sevgililer Günü’nü de içine alan bir etkinli¤imiz olacak. Genel olarak fuarlar›n firman›za ne gibi katk›lar› oluyor? Firma olarak fuarlardan beklentileriniz neler? Firma olarak ulaflt›¤›m›z bölgelerde düzenlenen fuarlara kat›l›m göstermeye gayret ediyoruz. Bu, müflterilerle iliflkileri s›cak tutma ve s›k s›k model güncelleme anlam›nda çok önemli bir faaliyet. Yeni müflterilerle de tan›flma imkan› do¤uyor elbette. Bu y›l içerisinde özel koleksiyonlar›n›z, haz›rl›klar›n›z ya da farkl› projeleriniz olacak m›? Bu y›l içinde birkaç önemli AVM etkinli¤imiz var. Ancak bu projeyi vakti gelince paylaflaca¤›z. 52 Alt›n Dünyas›

Mehmet Can Özdemir HRD Antwerp Türkiye Genel Müdürü

Bir önceki köfle yaz›mda sizlerle elmaslar›n taklitleri ve sentetikleri üzerine bir s›n›fland›rma anlatm›flt›m. Anlatmaya çal›flt›¤›m üzere sentetik elmaslar›n do¤allar›ndan ayr›lmas› standart olarak kulland›¤›m›z luplar ile neredeyse imkans›z. Bu tafllar›n ay›rd edilmesi için kesinlikle ileri teklonoji spektroskopi cihazlar›na ihtiyaç duyoruz. Bu durum ise gün geçtikçe sertifika talebinin artmas›n›n sebeplerinden birisi. Bu hafta ise daha çok renk iyilefltirme ifllemi görmüfl elmaslardan HPHT üzerinde durmak istiyorum. Renk iyilefltirme ifllemlerinden yayg›nca kullan›lan ve en tehlikelilerinden biri olan HPHT yöntemidir. HPHT yöntemi sentetik elmaslar büyütmek için kullan›labilece¤i gibi ayn› zamanda belirli bir elmas gurubunun renginin iyilefltirilmesi içinde kullan›lmaktad›r. HPHT yöntemininde kabaca; kafes yap›s›nda deformasyon olan ve içerisinde her hangi bir kat›flk› element içermeyen elmaslar, yüksek bas›nç ve yüksek s›cakl›k ortam›nda bir ›s›l iflleme ma¤ruz b›rak›l›rlar. Bu sayede kafes olmas› gerekti¤i konumunu al›r ve renk kahve rengi tonlardan aç›k beyaz renklere do¤ru ilerler. Bu durumda piyasada daha fazla ra¤bet gören bir elmas elde edilmifl olur ve fiyatta önemli bir art›fl gözlenir. HPHT ile renk iyilefltirme ifllemi görmüfl elmaslar›n renkleri di¤er renk iyilefltirme ifllemlerine göre daha kal›c›d›r ve bu nedenle bu ifllemi yapan firmalardan birisi” Do¤an›n yar›m b›rakt›¤›n› biz tamaml›yoruz” slogan› ile Amerika Birleflik Devletlerinde yo¤un bir ilgi çekmeyi baflard›. HPHT ifllemi uygulanm›fl elmaslar›n kemer bölgelerine HPHT ifllemi gördü¤üne dair bir ibarenin yaz›lmas› konusunda bu ifllemi yapan firmalarca bir konsensus oluflmufltur. Ancak günümüzde bu tip tafllar›n kemerlerine yaz›lan yaz›lar kemerin yeniden ifllenmesi ile silinmektedir ve bu nedenle piyasa için önemli bir tehdit oluflturmaktad›rlar. Peki bu tehdidi nas›l bertaraf edece¤iz ? Asl›nda son derece zor olan bu ifllem çeflitli ön-görüntüleme ( pre-screening) cihazlar› ile mümkün hale getirilmifltir. Bu alanda yap›lan çal›flmalar aras›nda en kompak ve en h›zl› sonuç veren cihaz D-Screen’dir. Bu cihaz temelde elmas›n spesifik bir kimyasal kopozisyona sahip olup olmad›¤›n› incelemektedir ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› aç›s›ndan sonuçlar üç renk ile s›n›fland›r›lm›flt›r. • Yeflil; Elmas›n rahatl›kla al›n›p sat›labilece¤i anlam›na gelir • K›rm›z›; Pilin bitti¤ini iflaret eder • Turuncu; ise tafl›n risk alan› içerisinde oldu¤unu ve bu nedenle laboratuarda daha detayl› inceleme gerektirdi¤ini söyler. D-Screen; orta boy bir z›mba makinesi boyutlar›ndad›r. Bu sayede her yere tafl›nabilir. Pillerle sa¤lanabilecek bir enerji ile çal›flmas› sayesinde seyehatlerde heran kullan›ma haz›rd›r. Ancak D-Screen; sentetik ve ifllem görmüfl elmaslar›n ay›rd edilmesinde kullan›ld›¤› için kesinlikle, taklit tafllar›n elmaslardan ay›rd edilmesinde kullan›lamaz. D-Screen cihaz›ndan en iyi performans› almak için p›rlanta üzerine uzmanl›k düzeyinde e¤itim alm›fl olmak son derece faydal›d›r. Bu sayede cihaz›n s›n›rlar›n› ve kullan›m›n› ve sonuçlar›n› daha iyi yorumlayabiliriz. Herkese bir D-screen almas›n› tavsiye eder güvenli ticaretler dilerim.


56 Alt›n Dünyas›


2013 hedefleriniz, planlar›n›z nelerdir? Yeni ürünler, koleksiyonlar ya da farkl› çal›flmalar›n›z? Yeni y›l›n rengi ve modelleri nas›l olacak? Just Cavalli koleksiyonlar›nda hayvan temalar› her zaman önemli oldu ancak koleksiyonda bask›n bir flekilde kullan›lan y›lan temas›, bu y›l Çin’deki Y›lan y›l› ile de bir paralellik tafl›yor ve büyük be¤eni topluyor. Koleksiyonlar›m›zda alt›n rengi, rose alt›n rengi ve mücevheri and›ran tafll› tasar›mlar ön planda. ‹lkbahar-Yaz koleksiyonumuz da Mart ay›ndan itibaren tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de lanse edilecek. Büyük be¤eni toplamas›n› umuyoruz.

“Just Cavalli”

Ersa Grup ortaklığı ile Türkiye pazarında! Dünyan›n tan›nm›fl markalar›ndan Just Cavalli'nin 2013 ‹lkbahar-Yaz koleksiyonu Saatleri, Morellato Group CEO’su Massimo Carraro’nun da kat›l›m›yla Swiss Otel'de tan›t›ld›.

M

orellato Group’un Ersa ile gerçeklefltirece¤i yeni ifl birli¤i dolay›s›yla ‹stanbul’u ziyaret eden Morellato Group’un CEO’su, Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Massimo Carraro, Ersa Grup Yönetim kurulu Baflkan› Mustafa Ergun'un özel daveti ile düzenlenen Just Cavalli'nin 2013 ‹lkbahar-Yaz koleksiyonu saatlerinin tan›t›ld›¤› organizasyona kat›ld›. Organizasyona kat›lan Morellato GroupCEO’su Massimo Carraro, Morellato Group, Just Cavalli ve organizasyonda tan›t›lan koleksiyon ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Öncelikle flirketinizi tan›yabilir miyiz Say›n Massimo Carraro? Morellato Grup, tak› ve saat alan›nda ‹talya’n›n önde gelen flirketlerinden biridir. Morellato Grup’un kendi ad›n› tafl›yan tak›lar›n›n yan› s›ra, kendi yaratm›fl oldu¤u saat markalar› olan Sector ve Philip Watch vard›r. Bunlar›n yan› s›ra 2012 senesini 200 milyon USD ciro ile ve %4’lük bir büyüme ile kapatan Morellato Grup, dünya çap›nda ünlü markalar›n lisansl› üretim haklar›na sahip. Just Cavalli, John Galliano, Miss Sixty ve Maserati markalar›n›n üretimini yap›yor. Saat, mücevher, aksesuar üzerine çal›flma yapan bir flirketsiniz. Sizce baflar›l› bir flirketin izledi¤i yol nas›l olmal›d›r? Öncelikle yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek ve bunu ürünlerin kalitesine yans›tabilmek gerekir. Sizi di¤er firmalardan ay›ran, öne ç›karan nedir? Öncelikle ürünlerimizin kalitesine ve tüketicinin neyi istedi¤ine önem veririz. Tüketiciyi dinlemek, izlemek ve tüketicinin ruhuna hitap eden modelleri yaratmak ana misyonumuzdur. Nerelerde ve kaç tane distribütörlü¤ünüz bulunuyor? Baflta Fransa, ‹talya ve ‹spanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde sat›l›yoruz. Bunlar›n yan›nda Orta Do¤u ülkeleri, Rusya ve Çin bizim için büyük önem tafl›yan yeni pazarlar. Türkiye pazar› hakk›ndaki düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz? Pazarda markan›n daha da tan›nmas› için ne gibi çal›flmalar yapmay› planl›yorsunuz? Türkiye Avrupa’n›n ve bizim büyük önem verdi¤imiz bir ülke. Lokasyonu, genç ve dinamik nüfusu ile ve de en önemlisi ekonomik göstergelerinin olumlu olmas› nedeni ile bizim de en çok önem verdi¤imiz yeni pazarlardan biri. ERSA Grup ile bafllatt›¤›m›z Sector ve Just Cavalli ortakl›¤›m›za çok önem veriyor, markalar›m›z ile Türkiye’de önemli bir yer alaca¤›m›za inan›yoruz. Grubunuzda birçok marka mevcut ve bunlardan biri de bugün yeni koleksiyon tan›t›m›n› yapaca¤›n›z Just Cavalli markas›. Just Cavalli ve yeni koleksiyon hakk›na neler söyleyeceksiniz? Just Cavalli için baflta Cavalli modaevinin tasar›mc›lar› olmak üzere büyük bir ekip çal›fl›yor. Just Cavalli her y›l 2 önemli koleksiyon ç›kar›r. Saatler de, giyim koleksiyonunun ana temalar›n› ve izlerini tafl›r. A¤›rl›kl› olarak kad›n olan koleksiyonlarda hayvan temalar› ve bask›lar› ile egzotik desenler ön planda. 58 Alt›n Dünyas›


8 ayar tak›n›n k›demli markas› ELSA

2013 y›l›nda daha fazla büyüyecek SESA Kuyumculuk’un 8 ayardaki ürün grubunu oluflturan markas› ELSA, 2013 y›l›nda gelifltirdi¤i yeni modellerle 8 ayar yüksek kaliteli ürünlerinin say›s›n› art›rmay› planl›yor.

SESA Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Selim Sar›fl›n

Y›llar önce 2004 y›l›nda, yurtiçinde ilk 8 ayar ürünleri ‹zmir’deki birkaç kuyumcu için haz›rlad›klar›n› ve 8 ayar tak›lar› yurtd›fl› hariç ilk olarak iç piyasaya kendilerinin sundu¤unu belirten SESA Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Selim Sar›fl›n, “‹lk olarak iç piyasaya sundu¤umuz zaman 8 ayar›n böylesi bir yükseliflte bulunaca¤›n› ve bu kadar talep görece¤ini hiç tahmin etmemifltik” dedi. Yaklafl›k 2-3 y›ld›r 8 ayar ürünlere piyasan›n büyük talep gösterdi¤ini vurgulayan Sar›fl›n, y›llar önce 8 ayar tak› imalat›nda kazand›klar› tecrübenin flu andaki yüksek talebe etkin cevap verebilmelerini kolaylaflt›rd›¤›n› söyledi. Y›llar önce temeli at›lan ve ELSA ismini verdikleri 8 ayar tak›lar›n›n ayar› haricinde 14 ayar ürünlerinden hiçbir fark› olmad›¤›n› ve 8 ayar tak›lar›n›n üzerinde de t›pk› 14 ayar tak›lar›nda oldu¤u gibi swarovski tafllar›n kullan›ld›¤›n› vurgulayan Selim Sar›fl›n sözlerini flöyle sürdürdü: “8 ayar ürünleri y›llar önce üretirken, özel farkl› teknikler ve formüller kullanarak bu ürünlerin 14 ayar tak›n›n tamamen birebir görüntüsünde olmas›n› sa¤lad›k. Bu çal›flmalar için ciddi AR-GE yat›r›m› yapt›k. O dönemde ‹zmir ilimiz haricinde 8 ayar ürünlere di¤er flehirler ilgi göstermedi. Biz 8 ayar çal›flmalar›m›za devam ettik. 8 ayar hep k›rm›z› üretilirken biz yeflil alt›n halinde üretmeyi de baflard›k. ‹lk 8 ayar kolyeyi (hayalet kolye olarak tabir edilen) ürettik. Bu geçmifl dönemde elde etti¤imiz tecrübe, 8 ayara çok yo¤un ilgi oldu¤u son y›llarda bize çok ciddi zaman kazand›rd›. Herkes 8 ayar ile ilgili denemeler yaparken, biz 8 ayar yüksek kaliteli ürünlerimizi piyasaya rahatl›kla sunma flans› elde ettik. fiu anda 8 ayar ürün markam›z ELSA, bizim amiral gemimiz SESA Kuyumculuk’un y›ll›k ifllem hacminin %35’ini oluflturuyor. Yüzük, küpe ve mini set 8 ayar ürünlerimiz var. 8 ayar ürünlere yurtiçinde ciddi bir talep var. Hatta 22 ayar ürünlerin kalesi olan flehirlerde bile 8 ayar talep ediliyor. Bu y›l yeni tasar›mlarla ve artan ürün say›m›zla 8 ayar talep eden müflterilerimizi daha fazla mutlu edece¤iz.”

“Gümüş” altın çağını yaşıyor B Tarih boyunca hep alt›n›n gölgesinde kalan ve zihinlerde yüksek de¤er ça¤r›flt›rmayan Gümüfl, son y›llarda ciddi bir yat›r›m arac› olarak kabul görüyor.

Nova Pres Gold Genel Müdürü Murat Niziplio¤lu

60 Alt›n Dünyas›

irkaç y›l öncesine kadar “yak›nda gümüflün gram külçe sat›fl› olacak ve insanlar yat›r›m amaçl› saf gümüfl alacaklar” denmifl olsayd› kimse bu sözü ciddiye almayacakt›. Ama günümüzde gümüfl, birçok yat›r›mc›n›n portföyüne girmeyi baflard› ve sürekli de¤er kazanan bir emtia olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’de ilk kez gram gümüfl sat›fl› yapan ve farkl› gramlarda külçe gümüfl piyasaya sunan Nova Pres Gold Genel Müdürü Murat Niziplio¤lu; “3 y›l içinde kilosu 400 $’dan 1500 $’lara kadar yükselen ve böylesi büyük bir art›fl sa¤layan gümüfl, tüm yat›r›mc›lar›n dikkatini çekip, ciddi bir talep görmektedir” dedi. Gümüflün tak› olarak tarih boyunca kullan›ld›¤›n› ama hep alt›n›n gölgesinde kald›¤›n› vurgulayan Niziplio¤lu, “90’l› y›llardan itibaren gümüfl tak› üreticileri kendilerini ciddi anlamda gelifltirdiler ve birbirinden güzel ürünleri tüketici ile buluflturdular. Böylelikle gümüfl tak›ya büyük bir ra¤bet do¤du. Gümüflün has fiyat› hep belli bir seviyede idi. Bu ba¤lamda kimse gümüflü yat›r›m amaçl› almay› tercih etmiyordu. Ne zaman alt›n büyük bir de¤er kazand› gümüflte alt›nla beraber yükselme trendine girdi” diye konufltu. Murat Niziplio¤lu; gümüflün 4 y›l içinde sahibine yüzde 300’ün üzerinde kazan›m sundu¤una dikkat çekerek sözlerini flöyle sürdürdü: “Alt›ndaki afl›r› de¤er kazan›m neticesinde insanlar alt›na daha zor eriflir oldular. Tam bu esnada gümüfl de de¤er kazan›nca, yat›r›mc›lar al›m› daha kolay olan gümüfle yöneldiler. Biz de bu talepler do¤rultusunda birkaç y›l önce piyasaya gram gümüfl külçeler sunduk. Gram külçelerimiz büyük ilgi görüyor. Fabrikam›zda da önemli bir ifllem hacmini gümüfle kayd›rd›k. Bugün nerdeyse tüm kuyumcular gümüfl al›p sat›yorlar. Yat›r›mc›lar bir kilo alt›n yerine ayn› paraya 55 kilo gümüfl al›yorlar. Ama kilo baz›nda ufak bir art›fl bile olsa gümüflte bunu 55 ile çarpman›z anlam›na geliyor. Bu da çok daha fazla kazanç demektir. Son y›llarda özellikle Araplar›n gümüfle çok büyük yat›r›m yapt›klar›n› gözlemliyoruz. Ülkemizde de profesyonel yat›r›mc›lar risklerini da¤›t›rken mutlaka gümüfle de yer veriyorlar.”


DEN‹ZBANK’TAN B‹R ‹LK DAHA:

‹MALATÇILARA ALTIN DESTEK KRED‹S‹ 2013 y›l›nda kuyum ve mücevher sektörüne yönelik yeni kredi ürünleri hakk›nda bilgi veren DenizBank Alt›n Bankac›l›¤› Grup Müdürü Cem Turgut Gelgör, yine bir ilke imza att›klar› “‹malatç›lara Alt›n Destek Kredisi” hakk›nda aç›klamalarda bulundu. KOB‹’lerin gerek iç gerek d›fl faaliyetlerinde bankalardan kulland›klar› alt›n kredileri kilit rol oynuyor. 2013 y›l›nda kuyum ve mücevher sektörüne yönelik yeni kredi ürünleriniz nelerdir? Kuyumculuk ve mücevher sektörünün dinamiklerine uygun inovatif ürünler sunmak ilk günden itibaren DenizBank Alt›n Bankac›l›¤› öncelikli hedeflerinden olmufltur. DenizBank Alt›n Bankac›l›¤› imalatç›dan toptanc›ya, küçük üreticiden perakendeciye kadar alt›n ticareti ile u¤raflan tüm sektör müflterilerine hizmet vermektedir. DenizBank olarak, sektörümüzü alt›n bankac›l›¤› konusunda ilklerle tan›flt›rmaya, mücevher ve kuyumculuk sektörüne en yeni ve kaliteli ürünleri sunmaya 2013 y›l›nda da ayn› flekilde devam edece¤iz. Mücevher ve kuyumculuk sektöründe al›nan siparifllerin haz›rlanmas› ve vadeli sat›fl bedellerinin tahsilat› sektör firmalar›na yüksek tutarlarda iflletme sermayesi ihtiyac› do¤urmaktad›r. Firmalar ürünün tasarlanmas›ndan siparifl zaman›na, siparifl zaman›ndan tahsilat zaman›na kadar iflletme sermayesine ihtiyaç duyduklar› bir süreç geçirmektedirler. Özellikle fuar dönemlerinde ortaya ç›kan bu finansman ihtiyac›n›n en önemli girdisi has alt›n olup firmalar›n bu anlamda taleplerini karfl›layacak spesifik bir kredi ürünü bulunmamaktad›r. DenizBank Alt›n Bankac›l›¤› olarak sektördeki bu a盤› imalatç›lara Alt›n Destek Kredisi ile dolduruyor ve yine bir ilki daha müflterilerimizin hizmetine sunuyoruz. ‹malatç›lara Alt›n Destek Kredisi ile mücevher ve kuyumculuk sektöründe al›nan siparifllerin haz›rlanmas› ile vadeli sat›fl bedellerinin tahsilat› aras›nda geçen süreçte duyulan iflletme sermayesi ihtiyac›n› 3 aya varan ödemesiz dönem ve 15 aya varan vadeler ile karfl›lama imkan›n› de¤erli müflterilerimize sunuyoruz.

‹malatç›lara Alt›n Destek Kredisi özellikleri nelerdir? ‹malatç›lara Alt›n Destek Kredisi, taksitli alt›n kredisi olup üreticiye hammadde sa¤layan bir üründür. Sektöre daha önce yine bir ilk olarak sundu¤umuz Eflit Taksitli Alt›n kredisinde de oldu¤u gibi kredi kg. olarak kullan›lmakta ve gram olarak geri ödenmektedir. Faizin sabit oldu¤u ve dalgalanmalardan etkilenmedi¤i, müflterinin ne ödeyece¤ini bildi¤i, risk azald›kça kredi limit bofllu¤u yaratt›¤› için kredi imalatç› müflterilerin finansman ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar›na destek olmaktad›r. Ayn› zamanda firman›n sat›fl bedellerini tahsil edece¤i süre boyunca geri ödemenin ötelenmesi ürünün en büyük avantajlar›ndand›r.

Ürün özelli¤i neden 3 ay ödemesiz dönemlidir? ‹malatç› firmalar›n ald›klar› sipariflleri haz›rlamas›, teslimi ile sat›fl bedellerinin tahsilat› aras›ndaki süreçte ihtiyaç duyduklar› has alt›n ihtiyac›n› karfl›lamak ve sektör firmalar›n›n bu süreçteki nakit ak›fl›na uygun bir ürün olmas› amac›yla kredi 3 aya varan ödemesiz dönem seçene¤i ile sunulmufltur. Bu flekilde imalatç› müflterilerimizin siparifl ve vadeli sat›fl bedellerinin finansman› firma koflullar›na çok daha uygun bir flekilde sa¤lanm›fl olmaktad›r.

Tarihi diziler otantik takılara olan ilgiyi artırıyor Son yıllarda ülkemiz genelinde birçok evde dizi izleme alışkanlığı çok büyük boyutlara ulaştı. Öyle ki dizilerde kullanılan aksesuarlar ve çeşitli kıyafetler kısa sürede moda olabiliyor, büyük ilgiyle karşılanabiliyor. Özellikle şu dönemde tarihi diziler arasında ön plana çıkan “Hürrem Sultan” ve “Harem” dizilerinde kullanılan otantik takılar büyük beğeni topluyor. ‹lk olarak 2008 y›l›nda ürünleri vitrinlerde yer almaya bafllayan ve Osmanl›’da saray kuyumcusu anlam›na gelen “Zergeran” isimli marka, birbirinden fl›k otantik tak›lar›yla dikkat çekiyor. ‹sminin hakk›n› verircesine otantik ve Osmanl› tarz› çok fl›k tasar›mlara sahip kolyeler, yüzükler ve küpeler p›rlanta tafllar›yla süslenerek tak›severlere sunuluyor. Y›llard›r kuyum sektöründe faaliyet gösteren Güleryüz Kuyumculuk, taraf›ndan yarat›lan “Zergeran” isimli marka, flimdiden kendi kitlesini oluflturdu. Zergeran Ürün Müdürü Merve Bedir; tarihi dizilerin elde etmifl oldu¤u büyük ratingler sonucunda bu dizilerde kullan›lan otantik tak›lar›nda ön plana ç›kt›¤›n› belirtti. Otantik ve saray tak›lar› olarak tan›mlanan bu tip tak›lar›n çok büyük bir iflçilik gerektirdi¤ini ve ortaya koymak için ciddi emek harcand›¤›n› vurgulayan Bedir; “S›k s›k dizide gördükleri tak›n›n görseli veya videosu ile ma¤azam›za gelen tak›severler, benzer veya ayn› tak›y› yapt›rtmak için talepte bulunuyorlar” dedi. Yurtd›fl›ndan da özellikle Arap ülkelerinden de ilgi gören otantik tak›lar ulafl›labilir rakamlar›yla tak›severlerin koleksiyonlar›nda h›zla yerini sa¤lamlaflt›r›yor. Özellikle zümrüt, p›rlanta, safir ve yakut tafllar›yla bezenen s›ra d›fl› tak›lar s›n›rl› say›da üretiliyor. ‹steyen kifli ayr›ca mevcut tak›n›n tasar›m›nda farkl›l›kta talep edebiliyor. Gece davetlerinde ilk görüflte çarp›c› bir etki yaratan Zergeran’›n birbirinden fl›k koleksiyonu, çarp›c› renkleri ve desenleriyle saray›n güzelli¤ini gözler önüne seriyor. 62 Alt›n Dünyas›


‹stanbul’u i¤ne deli¤ine s›¤d›ran Hasan Kale yine bir ilke imza atacak...

‹stanbul’u saç teline resmedecek ‹stanbul’u bir kelebek kanad›na, pirinç tanesine hatta incir çekirde¤ine s›¤d›ran Minyatür sanatç›s› Hasan Kale, ‹stanbul’u saç teline çizmeye haz›rlan›yor. S›n›rlar› zorlayan, s›ra d›fl› ve flaflk›nl›k veren eserlerin ustas› Hasan Kale ile Micro Art üzerine keyifli bir röportaj gerçeklefltirdik… Hasan Kale resimle ne zaman tan›flt›? Minyatürle resmi birlefltirme fikri nas›l ortaya ç›kt›? Resimle, çizgiyle, renkle tan›flmam befl yafllar›nda oldu… O zamandan bu yana yüre¤ine bu aflk› koyarak bugünlere kadar geldik… 80’li y›llar›n bafl›nda minyatür sanat› ile tan›flmam belki de hayat›m›n dönüm noktas› oldu. Kendi kendimi yetifltirerek çok güzel eserler ortaya ç›kard›m. Ne kadar ince çizgiler görebildi¤im zaman akl›ma ne kadar küçük çizebilirim sorusu tak›ld› ve ben bu soruya cevap verdim. Belki de biraz abartt›m… Sonuçta mikro art sanat›n sadece Türkiye’de de¤il dünyada da öncülerinden oldum… Sanat hayat›n›z boyunca mücevher tasar›m› çal›flmalar›n›z da oluyor. Mücevher ve resmin ortak noktalar› nedir, mücevher tasar›mlar›n›zda hangi özellikler ön plana ç›k›yor? Evet, farkl› firmalar için özel koleksiyonlar tasarlad›m. Benim ç›k›fl noktam Anadolu topraklar› üzerinde yaflam›fl olan farkl› kültürlerdir. Ça¤dafl bir yorumla geçmiflten gelen çizgileri gelece¤e yorumluyorum. Öyle bir çizgi oluflturdum ki “Evet, bunlar Hasan Kale tasar›mlar›d›r” denildi. Sonra mikro sanat›ndaki birikimlerimi mücevhere uyarlad›m ve son derece baflar›l› oldu. Bal›k pullar›ndan, pirinç tanelerine, sinek kanatlar›ndan incir çekirde¤ine kadar çizimini yapt›¤›n›z minyatürler dünyan›n birçok yerinde sergileniyor. Saç teline ‹stanbul’u çizme projeniz var. Bu projenizi ne zaman hayata geçirmeyi planl›yorsunuz? 200 farkl› de¤iflik objeye ulaflm›fl eserlerin dünyada da ör-

Kelebek

64 Alt›n Dünyas›

neklerinin oldu¤unu zannetmiyorum. Hayat›n içinden seçti¤im objeleri sanata dönüfltürmek zorlu, meflakkatli bir yol oldu. Ama oldukça keyifli bir dönemdi. ‹ncir çekirde¤ini dolduran adam oldum… fiimdi ise sponsor buldu¤um taktirde saç teline ‹stanbul’u çizme projem var. Uzun bir yol… Çal›flmalar a¤›r geçecek ve sonunda muhteflem olacak…

Difl

Hasan Kale art›k bir marka haline dönüfltü. Markan›z› tan›mlad›¤›n›z cümleleri s›ralayabilir misiniz? Evet, çok do¤ru. Hasan Kale bir marka haline dönüfltü. S›ra d›fl›l›k, farkl›l›k ve fark›ndal›k ad›na yeni bir pencere aç›p de¤iflik bak›fl aç›lar› getirdim. Micro art’la birlikte yeni bir konuflturma dili oluflturdum, ak›ld›fl›… Belki de en önemlisi hiç tan›mad›¤›m insanlar›n yüzünde bir tebessüm oluflturuyorum. Sadece bugüne de¤il gelecek yüzy›llara da eserler b›rakmak için çal›flmalar›ma devam ediyorum. Çal›flmalar›n›za olan ilgiyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Türkiye’de minyatür sanat› gerekti¤i ilgiyi görüyor mu? Olumsuz yorumlar olmas›na ra¤men ilgi her zaman çok oldu. fiafl›rt›c› oldu ve inanamad›lar… Bazen de göremediler… Benim mikroskop ve büyüteç kullanmadan yapm›fl oldu¤um eserler seyredenler taraf›ndan büyüteçlerle izlenmesi bir farkl›l›kt›. Belki de daha çok anlatmam, tan›tmam gerekiyor. Çünkü hepsi birer koleksiyon parçalar›. Hasan Kale’nin 2013 ajandas›nda hangi projeler yer al›yor? 2013 y›l› için birçok projemiz var. Öncelikle sergiler… 15 Mart’ta Ankara, Nisan ay› bafllar›nda ‹zmir… Yurtd›fl› için yaz›flmalar devam ediyor. Belki bu y›l ‹stanbul’da açmay› düflündü¤ümüz ve dünyada bu manada bir ilk olacak olan Micro eserler müzesi gerçekleflecek. Avrupa yakas›ndan Asya yakas›na bak›flla bir mikro eseri izletmek çok keyifli olacak. En önemlisi de ak›lda kal›c› olacak. Çal›flmalar›n›za ulaflmak ve görebilmek için hangi kaynaklar› kullanmal›y›z? Öncelikle sergiler. De¤iflik illerde yapt›¤›m sergilerde yak›ndan izleme olana¤› bulacaklar. Ayda bir atölye günleri düzenleyip hem sohbet hem de çal›flma ortam›nda bulunman›n duygusunu yaflayacaklar. Bütün bunlar›n takibini facebook.com/hasan.kale.315 ve Twitter’dan hasankale08 hesab›ndan gerçeklefltirebilirler. K›sa zaman sonra ise aç›l›fl› gerçekleflecek olan web sayfam›zdan ürünlerimizi sanatseverler yak›n‹ncir Çekirde¤i Pirinç Gül Dikeni dan takip edebilecek.


Zen Pırlanta, 2013 yılının ilk aylarında 3 yeni mağaza açtı. Mağazalaşma atağı devam eden Zen, pırlantada en geniş satış ağı ile ulaşabilir olmayı hedefliyor. Türkiye'nin en büyük pırlanta perakendecisi olma yolunda hızla ilerleyen Zen Pırlanta, sadece pırlantalı mücevherler sunduğu mağazalar zincirine her geçen gün yeni bir halka ekliyor. 2013 yılının ilk aylarında 3 yeni mağaza açtı. Ankara'daki 4. mağazası Kentpark AVM'de mücevher severlerle buluştu. İstanbul'da ise Bahçelievler ve Ataşehir Novada AVM mağazaları ile hizmet vermeye başladı. Mart ayında Samsun'da ilk mağazasını açacak olan Zen Pırlanta'nın, İstanbul Ataşehir'deki üçüncü mağazası Brandium AVM'de yer alacak. Pırlantada en geniş satış ağı ile ulaşılabilir olmayı hedefleyen Zen Pırlanta, yılsonuna kadar aynı hızla yoluna devam edecek.

Kad›nlar›n fliddet görmedi¤i bir yaflam› hat›rlatan mücevher koleksiyonu…

Son y›llarda ihracat alan›nda önemli çal›flmalara imza atan Akgün Silver; 2011 ve 2012 y›l›nda bu çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›n› birincilik unvan›yla ald›. Üretim kapasitesini art›ran, teknik altyap›s›n› bafltan sona yenileyen ve 70’in üzerinde ülkede binlerce müflteriye ulaflan Akgün Silver; gümüflten mamül tak› ihracat alan›nda ‹MM‹B’in verileriyle 2012 y›l›nda da birinci seçildi. Akgün Silver’da uzun y›llard›r görev yapan ‹hracat Müdürü Selmin Ergül K›nal›; Akgün’ün son 5 y›ld›r gümüflten mamül tak› ihracat›nda hep ilk üçe girdi¤ini, son iki y›lda da birincilik unvan› elde etti¤ini söyledi. Bu büyük baflar›y› elde etmek için ciddi bir tak›m çal›flmas› ortaya koyduklar›n› ve özellikle üretim güçlerini art›rarak genifl bir ürün çeflitlili¤i ile müflterilerinin karfl›s›na ç›kt›klar›n› vurgulayan K›nal›, “Esas geliflmeyi, müflteri memnuniyetinde ve sat›fl sonras› servisimizde gösterdik. Müflteri taleplerini çok yak›ndan ele ald›k ve kalite kontrol mekanizmam›z› çok üst seviyelere ç›kararak yüzde yüz bir müflteri memnuniyeti yakalad›k. Tüm bu geliflmelerde bize baflar› olarak yans›d›” diye konufltu. “‹thal etti¤imiz ürünleri kendimiz üreterek ihraç eder bir hale gelmemiz bizim gücümüzü ve h›z›m›z› ikiye katlad›” diyen Selmin Ergül K›nal› sözlerini flöyle sürdürdü; “‹hracat alan›nda önemli baflar›lara imza atmam›z rastgele olmad›.” 68 Alt›n Dünyas›

08 Mart Dünya Kad›nlar Günü için onlarca ma¤azada kad›nlara özel indirimler, restoranlarda han›mlar› çiçeklerle karfl›layacak hostesler ve daha birçok aktivite günler öncesinden haz›rland›, duyurular yap›lmaya baflland›. Mücevher sektöründe 30 y›l› geride b›rakan Lizay P›rlanta, sevdiklerine Dünya Kad›nlar Günü’nde mücevherleriyle mesaj vermek isteyenler için çok özel bir koleksiyon haz›rlad›. Bu farkl› tasar›mlar›n her bir parças› kad›nlar›n fliddet görmedi¤i bir yaflam› hat›rlat›yor. Lizay P›rlanta tasar›mc›lar› Kad›nlar Günü Özel Koleksiyonu’nda her mücevherde sonsuzlu¤u sembolize eden iç içe geçmifl daireler kulland› ve herkesi tüm kad›nlara karfl› bitmeyen sevgi ve deste¤e davet etti. Bu özel koleksiyonda, kad›nlar›n vazgeçemedi¤i p›rlantalar›n yan› s›ra zümrüt, yakut, safir gibi renkli tafllar›n yer ald›¤› tasar›m ürünler dikkat çekiyor. 08 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde annesine, efline, sevdi¤ine sürpriz yapmak isteyenler için klasik ve modern çizgilerin bir arada kullan›larak geçmiflten günümüze kad›n›n önemini, zarafetini, ›fl›lt›s›n› yeryüzünün en özel tafllar›yla harmanlayan bu tasar›mlar uygun fiyat kampanyalar›yla be¤eniye sunuluyor.


70 Alt›n Dünyas›


72 Alt›n Dünyas›


74 Alt›n Dünyas›


Ensar Kuyumculuk Istanbul Jewelry Show’da! Istanbul Jewelry Show için son haz›rl›klar›n› tamamlamak üzere olan Ensar Kuyumculuk, fuar ziyaretçilerine yeni koleksiyonlar›n›n tan›t›m›n› gerçeklefltirecek. 1996 y›l›ndan itibaren sektörde hizmet veren, a¤›rl›kl› olarak Trabzon Has›r bilezikleriyle tan›nan Ensar Kuyumculuk, k›sa süre içerisinde baflar›s›n› kan›tlad› ve toptan ve perakende alan›nda önemli yol kat etti. Has›r tak›mlar, fantezi ve mineli ürünler, kelepçe bilezikler ile telkarili bileklikler kategorilerinde oldukça genifl bir ürün yelpazesine sahip olan firma, tasar›m ve AR-GE alanlar›nda da sürekli yenilik anlay›fl›n› sürdürüyor. Kaliteli, yenilikçi ve özgün tasar›mlar›yla tak› severlerin be¤enisini toplayan Ensar, markalaflma ve kurumsallaflma çal›flmalar›na da h›z kesmeden devam ediyor. Do¤ru mecralarda, do¤ru lokasyonlarda ve do¤ru pazarlama stratejisiyle kurumsal alt yap›s›n› güçlendiren Ensar Kuyumculuk, teknolojiyi yak›ndan takip ederek bünyesine entegre ediyor.

Istanbul Jewelry Show’da yeni koleksiyonlar sergilenecek Mart ay›nda gerçeklefltirilecek olan Istanbul Jewelry Show’a kat›lacak olan Ensar Kuyumculuk, fuarda ziyaretçilerine uzun zamand›r haz›rl›klar›n› sürdürdükleri koleksiyonlar›n› ve yeni projelerini aktaracak. Baflar›l› pazarlama a¤lar› sayesinde Türkiye’nin birçok bölgesine sorunsuzca ulaflan Ensar, kusursuz hizmet anlay›fl›yla hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

ACM Plastik Kuyumcukent’te Kuyumcukent'te açılan yeni Showroom mağazasının ardından üretim tesislerini de Kuyumcukent’e taşıyan ACM Plastik, Istanbul Jewelry Show’a hazırlanıyor. Kuyumculuk Sektöründe, 40 y›l› aflk›n süredir hizmette bulunan, gerek atölyecilik, gerekse ramatç›l›k ifllerine yönelik ihtiyaçlar›n› bulmakta zorlanan firman›n, bilgi, tecrübe ve yat›r›mlar›yla bu ihtiyaçlar›n üretilmesi karar›na varmas›yla, 2008 y›l›nda kurulan ACM Plastik 20 Aral›k 2012 tarihinde aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i Kuyumcukent Showroom ma¤azas› ile adreslerine bir yenisini daha ekledikten hemen sonra, hizmetlerini bütünlefltirmek ve daha iyi servis verebilmek amac›yla, ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olan üretim tesislerini de, Ocak 2013 itibar› ile Kuyumcukent’e tafl›d›. Bu yeni oluflumla, kuyumculuk sektörüne daha yak›n konumlanma avantaj› ve h›zl› iletiflim imkân› sa¤layan, üretim ve sat›fl faaliyetlerine Kuyumcukent’te devam eden ACM Plastik, 21-24 Mart 2013 tarihleri aras›nda ‹stanbul CNR Expo’da düzenlenecek olan Kuyumculuk ve Mücevherat Fuar›’nda 2 Hall No: I 01-07 ’da yerini almaya haz›rlan›yor.

76 Alt›n Dünyas›


78 Alt›n Dünyas›


Bankalar da art›k alt›n satabilecek BDDK’n›n yürürlü¤e giren yönetmeli¤i ile bankalar, Cumhuriyet alt›n sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet alt›nlar›n›n al›m ve sat›m›n› yapabilece¤i netlik kazand›.

Somoro kuruluşunun 12. yılında 12.000 farklı tasarıma imza attı Kurulduğu günden bu yana montür alanında uzmanlaşan Somoro Jewelry, 12. yılında 12.000’inci tasarıma imza atma mutluluğunu yaşıyor. K›sa zamana çok önemli baflar›lar s›¤d›ran ve gerek ülkemizde gerekse ülke d›fl›nda çok genifl bir co¤rafyada müflterileri olan Somoro, yüksek kaliteli üretim gerçeklefltirmesi ve her gün sürekli yeni tasar›mlara vitrinlerinde yer açmas› nedeniyle müflterilerinin be¤enisini kazan›yor.

“Büyük baflar›lar büyük uzmanl›klar›n ard›ndan geliyor” Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bankalar›n k›ymetli maden al›m sat›m›na ve alacaklar›ndan dolay› edindikleri emtia ve gayrimenkullerin elden ç›kar›lmas›na iliflkin usul ve esaslar hakk›nda yönetmelikte de¤ifliklik yap›lmas›na dair yönetmelik" resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

Somoro’nun tasar›ma büyük önem verdi¤ini, gerek d›flar›dan gerekse içeriden baflar›l› birçok tasar›mc› ile çal›flt›klar›n› vurgulayan firma yetkilisi Haluk Ocufllar, “Özellikle tasar›mc›lar›m›z, sat›fl tecrübesi elde ettikten ve sat›fl alan›nda müflteri beklentilerini çok iyi gözlemledikten sonra kara kalemi ellerine al›yorlar” dedi. Ma¤azalar›na gelen müflterinin talep etti¤i

Bir süre önce alt›n hesab› uygulamalar›yla alt›n toplamaya bafllayan bankalar bu kez yürürlü¤e giren karar ile birlikte flubelerinden alt›n satacak. Daha önce yap›lan düzenlemelerle sadece 24 ayar, bir gram ile 1 kilo aras›nda de¤iflen ölçülerdeki külçe alt›nlar› satabilen bankalar, bu düzenleme ile yast›k alt›ndaki alt›nlar› para piyasalar›na çekebilmek amac›yla gelifltirdikleri alt›n bankac›l›¤› ürün ve hizmetlerine do¤rudan alt›n al›m sat›m›n› da eklemifl oldu. Yay›mlanan yeni yönetmelik ile art›k bankalardan ziynet alt›n› al›n›p sat›labilece¤i gibi, alt›n hesab› açt›rmak suretiyle alt›n havale olarak da gönderilebilecek. Bankada açt›r›lacak alt›n hesab›yla müflteriler kendi hesaplar› ya da baflkalar›n›n alt›n hesaplar› aras›nda havale yap›labilecek. Ayr›ca müflteriler, banka flubelerinden ya da internet bankac›l›¤› kanal›yla fiziki alt›n tafl›ma riski almadan, kendi hesaplar› aras›nda ya da baflka müflterilerin hesaplar›na alt›n transferi yapabilecekler.

Kuyumcular tepkili Bankalar›n alt›n ticaretine girmesiyle kuyumcular›n da tepkileri gün geçtikçe kuvvetlenmeye bafllad›. Geleneksel düzene müdahale eden bu geliflmeler en çok kuyumcular› zor durumda b›rakacak gibi görünüyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeler Derne¤i (KOB‹DER) Baflkan› Nurettin Özgenç, bankalara flubelerden Cumhuriyet ve ziynet alt›n› al›p satma yetkisi verilmesinin haks›z rekabete sebep olaca¤›n› belirterek, “Bankalara flubelerden Cumhuriyet ve ziynet alt›n› al›p satma yetkisi verilmesi haks›z rekabete sebep olacakt›r. Bu yasa ile kuyum sektörü çok büyük darbe alabilir. Bu yanl›fltan dönülmeli. Kuyumcular da eczac›lar gibi hakk›n› arayabilmesi için soka¤a dökülüp eylem yap›p, kepenk mi kapatmal›?'' dedi. ‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› Y›lmaz Uça ise, bankalar›n alt›n satmas›n›n hata oldu¤unu ifade etti. Satmalar› halinde büyük bir yanl›fl›n yap›laca¤›n› ifade eden Uça, “Alt›n satan bankalar›n bize zarar›n› tart›flmak bile istemiyoruz. Ama bu hatadan vazgeçilmesi laz›m. Çünkü alt›n satmak farkl› bir fley. E¤er Türkiye'de ekmek çok sat›l›rsa bankalar ekmek ifline girip f›r›n m› açacak” dedi. 80 Alt›n Dünyas›

ürünü Somoro’da bulabilmesinin çok önemli bir art› oldu¤una dikkat çeken Ocufllar, flunlar› söyledi: “Zengin bir ürün arflivimiz bulunuyor. Ayr›ca müflterilerimizden gelen talepler do¤rultusunda da tasar›mlar gerçeklefltiriyoruz. Biz birçok firman›n yapt›¤› gibi fuarlara özel çal›flma yapm›yoruz. Çünkü bizim için günün her sabah› yeni bir fuard›r. Ma¤azam›za giren müflterilerimize sürekli yeni ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. Genifl bir co¤rafyaya ürün haz›rlad›¤›m›z için tasar›mlar›m›zda, do¤al olarak çok genifl bir yelpazeye sahibiz. Her bölgenin ve de¤iflik kültürün bizden beklentileri de farkl› oluyor. Sat›fl sonras› da öncesi kadar titizlikle ve güler yüzle hizmet sunuyoruz. Y›llard›r 18 ayar montür haz›rl›yoruz. Etkin arfliv sistemimiz sayesinde bizden bir müflterimiz 10 sene önceki ürünümüzü rahatl›kla tekrar siparifl edebilir. Y›llard›r ihtisaslaflt›¤›m›z montür iflinin d›fl›na ç›kmad›k. Bence, büyük baflar›lar büyük uzmanl›klar›n ard›ndan geliyor. Herkes kendi iflini yapmal›. Müflterilerimiz zaman zaman bizden m›hlama ifli ve tafl sat›fl› da bekliyorlar. Esas branfl›m›za olan konsantremizi kaybetmemek için bu talepleri de¤erlendirmiyoruz.”


Mücevher dendi¤inde bir zamanlar ilk akla gelen de¤erli do¤al tafl olan elmas, uzun bir aradan sonra tekrar eski günlerindeki flöhretine kavuflmaya bafll›yor. Yükselen alt›n fiyatlar›, baflar›l› reklam kampanyalar› ve etkili tan›t›mlar ile son y›llarda büyük ilgi gören p›rlantan›n gölgesinde kalan elmas, tekrar eski günlerindeki “arzu edilir” durumuna geri dönüyor. Kuruldu¤u y›llarda sadece p›rlanta tak› iflçili¤i üzerine çal›flmalar yapan ve k›sa sürede elmas tak› alan›ndaki bofllu¤u görerek rotas›n› de¤ifltiren Ser Diamond, flimdi ifllem hacminin %90’›n› elmas tafll› tak›lara kayd›rd›. Tüm dünyada son birkaç y›ld›r elmas tafll› tak›lara büyük bir ilgi bafllad›¤›n› belirten Ser Diamond Yönetim Kurulu Baflkan› Yakup Alpdo¤an, “Dünyada elmasa büyük ilgi var. Fakat piyasalar›n bekledi¤i kaliteli iflçili¤e sahip elmas tak› üreticisi çok az. Biz e¤er bu bofllu¤u doldurursak, “Made In Turkey” damgas›yla elmas ifllemeli tak› üretiminde çok rahatl›kla en üst s›rada yerimizi al›r›z” dedi. Alpdo¤an; dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de son dönemde özellikle tarihi dizilerin ilgiyle izlenmesine paralel olarak elmas tak›lara büyük bir ilgi bafllad›¤›n› söyledi. Elmas›n bir miras kültürünü içinde bar›nd›rd›¤›na ve büyük annelerden annelere, annelerden ise çocuklar›na b›rak›lan bir özelli¤e sahip oldu¤una dikkat çeken Yakup Alpdo¤an flöyle konufltu: “Elmas, p›rlantaya göre daha az ifllenerek daha do¤al haliyle tak›larda yer almaktad›r. Tarihin sayfalar›na bakt›¤›m›zda mücevher dendi¤i zaman elmas›n akla geldi¤ini görmekteyiz. Elmas al›n›p sat›lacak bir emtia olarak görülmemifl ve nesilden nesile b›rak›lan eflsiz bir hat›ra olmufltur. Genç bir markay›z. Kuruldu¤umuz y›llarda tamamen p›rlantal› tak› üretimi üzerine yola ç›kt›k. Ama k›sa zaman içinde elmas tak› alan›nda büyük boflluk oldu¤unu gözlemledik. Yavafl yavafl gücümüzü elmasa kayd›rd›k. Son y›llarda elmasa eskisi gibi büyük bir ilgi bafllad›. Böylelikle y›llar önce alm›fl oldu¤umuz karar›n do¤rulu¤unu görmüfl olduk. Bugün Türkiye; elmas tak› üretimindeki bofllu¤u görür ve zaman›nda bu bofllu¤u doldurursa, elmas dendi¤inde akla gelen ilk isim olur. K›sacas› elmas›n markas› Türkiye olabilir. Ben, de¤erli üretici arkadafllar›m›z› ve yeni aray›fl içinde olan meslektafllar›m› bu konuya e¤ilmeye davet ediyorum. Ser Diamond olarak elmas tak› alan›nda daha önce kimsenin cesaret edemedi¤i tasar›mlara el att›k. Sonuçta büyük bir ilgi gördük. fiu anda elmasl› tak› ihracat›m›z› her geçen gün gelifltiriyoruz. Tüm bilgi ve birikimimizi de¤erli meslektafllar›m›zla paylaflmaya ve onlarla ortak hareket etmeye haz›r›z. Gelin, tarihin en de¤erli do¤al tafl› elmas› “Made In Turkey” damgas›yla tüm dünyaya kendi ismimizle sunal›m.”

Swatch, Harry Winston’ı satın aldı Aralarında Omega, Breguet, Tissot'un da bulunduğu 18 değişik marka saat üreticisi İsviçreli Swatch, mücevher ve saat firması Harry Winston'u bir milyar dolara satın aldı. Harry Winston’a 750 milyon dolar ödeyen Swatch, flirketin Cenevre'deki fabrikas›n›, dünyan›n çeflitli ülkelerindeki toplam 535 çal›flan› devrald› ve ABD’li flirketin 250 milyon dolarl›k borcunu da üstlendi. ‹ki y›ld›r mücevher ve mücevherli saat sektörüne tekrar girebilmek için aray›fl içinde olan Swatch, geçen y›l 315 milyon dolar ciro yapan, çeflitli ülkelerde 22 lüks ma¤azas› bulunan Harry Winston’› alarak bu sektöre yeniden girmifl oldu. 2012 y›l›nda cirosunu yüzde 14 art›r›p 8 milyar 140 milyon franga yükselten, 2011 y›l›nda ise Tiffany ile olan iflbirli¤ine son veren Swatch’un, bu sektördeki en büyük rakiplerinin 2011'de Bulgari'yi sat›n alan LVMH ile lüks marka Cartier'in üreticisi ‹sviçreli Richemont oldu¤u kaydedildi. Swatch Yönetim Kurulu Baflkan› Nayla Hayek, konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada "Harry Winston özellikle ABD ve Japonya'da çok ra¤bet gören bir marka. Bu firmay› sat›n alarak sektörde de büyüyece¤iz. 2013'de ciromuz 9 milyar frang› aflacak" dedi.

82 Alt›n Dünyas›

Swatch Group, distribütörleriyle yollarını ayırdı Swatch d›fl›nda Omega, Longines, Tissot gibi en ünlü saat markalar›n› bünyesinde bulunduran Swatch Group, Türkiye’deki 6 distribütörüyle yollar›n› ay›rd› ve kendi flirketiyle yola devam etme karar› ald›.

Swatch, Calvin Klein, Omega, Longines, Tissot gibi dünyan›n en büyük saat markalar›n› bünyesinde bulunduran Swatch Group, Türkiye’deki 6 distribütörüyle yollar›n› ay›rd› ve kendi flirketiyle yola devam etme karar› ald›. Ocak ay› itibar›yla kendi flirketiyle Türkiye pazar›ndaki pay›n› artt›rmaya odaklanan flirketin anlaflmas›n› bitirdi¤i distribütörler aras›nda Eren Holding’in flirketi Eren Retail ile Rotap ve Tektafl da buluyor.


“Istanbul Jewelry Show” Mart fuar› güvenlik önlemleri anlat›ld› Türkiye’nin en büyük mücevher fuar› öncesi UBM Rotaforte fuar süresince al›nacak olan güvenlik önlemlerini anlatt›…

21-24 Mart 2013 tarihleri aras›nda 36.’s› düzenlenecek olan ISTANBUL JEWELRY SHOW’da al›nacak olan güvenlik tedbirleri ve çözüm önerilerinin görüflülmesi için 29 Ocak 2013 tarihinde, Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i ve UBM Rotaforte yetkilileri, SPC Güvenlik Müdürü, ‹stanbul Emniyeti Güven Timleri fiube Müdür Yard›mc›s›n›n kat›l›m›yla bir toplant› gerçeklefltirildi. Yap›lan toplant›da bu y›l düzenlenecek ISTANBUL JEWELRY SHOW MART’ta; gerek fuar içinde, gerekse fuar d›fl›nda al›nacak olan emniyet tedbirleri ve kat›l›mc› firmalar›n alaca¤› güvenlik tedbirleri konuflulmufltur.

ISTANBUL JEWELRY SHOW Mart’da; 500’den fazla özel güvenlik ekibi 7/24 çal›flacak ve sivil ve resmi emniyet güçleri de ayr›ca bulunacaklar. Emniyet yetkilileri kap› girifllerinde özel güvenlik ve organizatör firma yetkilileri ile kimlik sorgulama/do¤rulama yap›lacak. Özel güvenlik ve emniyet ekipleri, yiyecek bölümüne, depolardan tüm salonlara kadar fuar alan›n›n her noktas›nda bulunacak. ‹ngilizce, Frans›zca ve Arapça bilen sivil emniyet mensuplar›, gerekli gördü¤ü takdirde potansiyel suçlular› yak›n takibe alacak. CCTV kamera ile izlenecek fuarda, sadece özel güvenlik ve emniyet ekiplerinin girebildi¤i “izleme odalar›” bulundurularak, 4 gün boyunca fuar girifl ç›k›fllar› ve kay›t alan›, CCTV sistemi ile çal›flan ve kay›t yapabilen yüksek çözünürlüklü kameralarla izlenecek. 24 saat kay›t alt›na al›nan z›rhl› çelik kasa da mevcut bulunacakt›r. 84 Alt›n Dünyas›

Güvenlik Birimlerinin iste¤i üzerine, 21-24 Mart 2013 tarihleri aras›nda organize edilecek olan ISTANBUL JEWELRY SHOW Fuar›’n›n kurulumu ve Fuar s›ras›nda uygulanacak olan güvenlik kurallar›n›n Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i ve UBM Rotaforte deste¤i ile Kuyumcukent ve Kapal›çarfl› bölgesi olmak üzere 2 bölgede iki ayr› toplant› organize edilerek, afla¤›daki kurallar kat›l›mc›lara bildirilecektir. 1. Kurulum süresince Fuar alan›nda ahflap kesimi yapmak yasakt›r. Tüm kesim ifllemleri hangar kap›lar›n›n d›fl›nda önceden belirlenen KES‹M ALANLARI’nda yap›lacakt›r. 2. Kurulum süresince dekoratörler alana yaka karts›z / kimliksiz kabul edilmeyecektir. 3. Her kat›l›mc› stand›na kamera sistemi kurmak zorundad›r. 4. Fuar Kurulumunun son günü olan 20 Mart 2013’te standlara/vitrinlere ürün yerlefltirmek yasakt›r. Fuar Alan›na de¤erli mal kabulü yap›lmayacakt›r. Ancak kat›l›mc› firmalar›n fuar›n ana kasas›nda saat 21:00’den sonra kasalama yapmas›na izin verilebilecektir. 5. 21 Mart 2013 Fuar’›n ilk günü sabah 07.30 itibariyle kat›l›mc›lar›n ürünlerini vitrinlerine yerlefltirmeleri için fuar alan›na girifllerine kontrollü bir flekilde ( yaka kart› / kimlik) izin verilecektir. 6. Tüm kat›l›mc›lar ve ziyaretçiler fuar esnas›nda alana kimlik/pasaport ve yaka kartlar› ile girifl yapabileceklerdir. 7. 21-24 Mart 2013 tarihleri aras›nda fuar alan›nda fuar kapan›fl saatinden sonra gece boyunca standlarda personel b›rakmak yasaklanm›flt›r. Her kat›l›mc›, ürünlerini fuar›n ziyaretçiye kapan›fl›ndan sonra kendi stand›ndaki kasas›nda ya da ana kasa da muhafaza edecektir. 8. Fuar kapan›fl saatinden sonra gece boyunca vitrinlerde ürün b›rakmak yasakt›r. Fuar›n aç›k oldu¤u saatler içinse tüm vitrinler kilitli olmak zorundad›r. Aksi takdirde oluflacak tüm zararlardan kat›l›mc› firma bizzat sorumludur, Organizatör firma bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 9. Fuar›n son günü saat 17:00’den de¤erli mallar›n toplanmas›na izin verilmeyecektir. Saat 17:00’den sonra fuar›n ziyaretçi ç›k›fllar›nda Emniyet birimleri alt›n tafl›yan kiflilerin kat›l›mc› yaka kartlar›n› kontrol edecektir.


86 Alt›n Dünyas›


Wedding World Kuyumcukent AVM, Evlilik Haz›rl›klar› Fuar›’ndayd›! ‹stanbul Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›’nda, 11-13 Ocak tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Evlilik Haz›rl›klar› Fuar›, dolu dolu geçen üç günün ard›ndan sona erdi. Bu y›l 11.si düzenlenen Evlilik Haz›rl›klar› Fuar›’na, biri B5 kat› di¤eri ise B4 kat›nda olmak üzere iki farkl› standla kat›lan Wedding World Kuyumcukent AVM, büyük ilgi toplad›. Yeni yüzüyle nihai tüketicinin karfl›s›na fuarda da ç›kan Wedding World, herkesi flafl›rtt›. Fuar süresince yeni logosuyla be¤eni toplayan Wedding World, yeni yüzüyle oldukça ilgi gördü. Wedding World Kuyumcukent AVM, tüm bu yeniliklerin yan› s›ra fuara özel haz›rlad›¤› evlilik haz›rl›klar› cüzdan›, Wedding World Kuyumcukent AVM Dergisi, özel tasar›m torbas›, gelin-damat çiçekleri ve kraliyet ailesi cutout’u ile tüm ilgiyi üzerine çekerek fuarda yo¤un bir kalabal›k yaratt›.

Kuyumcukent’te büyük yatırım! Kuyumcukent, bünyesindeki 100 döküm atölyesi ile bir araya gelerek, 400.000 euroluk bir yatırımla, döküm filtresi taktırdı. Döküm esnas›nda döküm f›r›n›nda oluflarak atmosfere direkt olarak at›lan karbon monoksit gaz› dünya sa¤l›k örgütü ve dünya çal›flma örgütünün çal›flma prensiplerine uygun olarak gerekli de¤erlere ulaflmas› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca sanayi kaynakl› hava kirlili¤i yönetmeli¤i gere¤i bacadan at›lan gaz›n limit de¤erlerinin alt›na indirilmifl ve kanallar içindeki organik petrol türü malzemenin birikmesi engellenerek yang›n olas›l›¤›n›n önüne de geçilmifltir. Bu büyük yat›r›m›n ard›ndan Kuyumcukent’te binalar›n yang›n yükü düflürülmüfl, atmosfere at›lan karbon monoksit gaz›n›n oran› ise sanayi kaynakl› hava kirlili¤i yönetmeli¤i gere¤i limit de¤erlerinin alt›na indirilmifl oldu. Filtrenin tak›lmas› ile Kuyumcukent, insan ve çevre sa¤l›¤›na vermifl oldu¤u de¤eri bir kez daha göstermifl oldu. 88 Alt›n Dünyas›


ALTIN DUNYASI 89.SAYI SUBAT 2013  

Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründen Haberler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you