Page 1

SAY I

YIL:8

TOBB 6. Sektörel Ekonomi Şurası toplandı

88

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu'nun ev sahipli¤inde, Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan'›n baflkanl›¤›nda düzenlenen 6. Sektörel Ekonomi fiuras›’nda, Kuyumculuk ve Mücevher Sektörü’nü, Alt›nbafl Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl de¤erlendirdi. Y›l›n ilk kuyumculuk fuar› bafll›yor

ÖTV’DE UMUT ISIĞI

Sektör ‹zmir Jewex 2013’e haz›rlan›yor ‹zmir Jevex Fuar›, 1–4 fiubat 2013 tarihleri aras›nda ‹zmir Uluslararas› Fuar Alan›’nda gerçeklefltiriliyor. Her y›l baflar› grafi¤ini yükselten bu fuara bu y›l sektör taraf›ndan büyük ilgi bekleniyor. Biz de 2013 y›l›n›n ilk fuar› olan ‹zmir Jevex Fuar›’na say›l› günler kala, kat›l›mda bulunacak önemli firmalar›n Yönetim Kurulu Baflkanlar›ndan fuar haz›rl›klar›na iliflkin bilgi ald›k.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı, “AB'de altın ve mücevherde ne uygulama varsa aynısını yapmaya hazırım'' açıklaması ÖTV’nin kaldırılması konusunda sektörü umutlandırdı.


Sevgililer Günü’nde hem “aflk” hem “fians” yan›n›zda olsun!

Sevgililer Günü’nün her dakikas›n› Chopard for Atasay ile kutlay›n Atasay’›n 75. kuruluflu y›l› nedeniyle dünya saat ve mücevher devi Chopard ile haz›rlad›¤› Chopard for Atasay Good Luck/fians koleksiyonunun en nadide ürünlerinden “Kalp” motifli saat, Sevgililer Günü’nde kendini bir Hollywood y›ld›z› kadar ›fl›lt›l›, zarif ve özel hissetmek isteyenler için ideal bir hediye alternatifi olarak sunuluyor.

Başyazı Remz‹ Çelen remzicelen@yayindunyasi.com www.twitter.com/altindunyasi

www.facebook.com/altindunyasiyayingrubu

2013 y›l›n›n ilk günlerinde yaflanan geliflmeler, önümüzdeki y›l da sektörde önemli geliflmeler olabilece¤i ile ilgili sinyaller verdi. Bunlar› k›saca flu flekilde özetlemek mümkün. TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi “Alt›n Bankac›l›¤›” gündemi ile topland›. Toplant›da bu kez Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Merkez Bankas› üst düzey yöneticileri de haz›r bulundu. Sektörün çat› örgütü, sektör meclisinde, sektör mensuplar›, bankalar›n alt›n bankac›l›¤› ile ilgili faaliyetlerinin sektöre etkilerini muhatablara aktarma f›rsat› buldu.

Pastel renkli kay›fl ve paslanmaz çelik kasas›nda p›rlantan›n ›fl›lt›s›n› da içine alan “Kalp” motifli saat, hayat›n›zdaki en özel kifliye onunla zaman›n ne kadar aflk dolu geçti¤ini anlatmak için çok özel bir hediye seçene¤i... Chopard’›n Sanat Yönetmeni olan Chopard Efl Baflkan› Caroline Scheufele taraf›ndan tasarlanan “Good Luck/fians koleksiyonu, Sevgililer Günü’nde kad›nlar›n kendi zevklerine en yak›n flans sembolünü seçmeleri için 5 ayr› alternatif sunuyor. “Kalp” sembolünün yan› s›ra; “Yonca”, “Nazar Boncu¤u”, “Fatiman›n Eli” ve “At Nal›” kullan›lan Chopard for Atasay “Good Luck/fians” saatleri, do¤u ve bat›dan da tarihi esintiler tafl›yor. Sadece Atasay ma¤azalar›nda sat›fla sunulan Chopard for Atasay ürünleriyle siz de Sevgililer Günü’nde en özel hediyeye sahip olma f›rsat›n› kaç›rmay›n!

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na, Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni:

Say›: 88 • Y›l: 8 Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 27 Eminönü/Fatih/İstanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder. BASKI: GEZEGEN BASIM

REMZ‹ ÇELEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ZEHRA KAfiIKO⁄LU ÖRS ED‹TÖR

ASLI ÇELEB‹O⁄LU MODA ED‹TÖRÜ

MERVE YEfi‹LÇ‹MEN REKLAM SATIfi YÖNETMENLER‹

MELEK SANCAKLI KADER YAfiAR DERYA HOfiGÖR D‹J‹TAL MECRA VE PAZARLAMA UZMANI

100. Y›l Mah. Matbaac›lar Sit. 2. Cad. No: 202/A Ba¤c›lar - ‹stanbul Tel: 0212 325 71 25

SEL‹N ARSLAN

KATKIDA BULUNANLAR

GRAF‹K/TASARIM

ERDO⁄AN ALK‹N • MEHMET ÇEL‹K BURHAN GEZG‹N • SAL‹HA ASCENS‹O EMRE ALK‹N • MEHMET CAN ÖZDEM‹R AYL‹N GÖZEN • SEMA DUYMAZ

SEL‹N BEfi‹RYAN

20 Alt›n Dünyas›

GÖRSEL YÖNETMEN

‹SMA‹L BATI

MUHASEBE SORUMLUSU

ERDAL BUDAK

Paralelinde yaflanan bir di¤er önemli geliflme de; 6. Ekonomi fiuras›’nda, sektör örgütlerinde al›nan kararlar›n TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi Baflkan› ‹mam Alt›nbafl taraf›ndan ilgili bakanlara ve ekonomi yönetimine aktar›lmas› oldu. Alt›nbafl, öncelikle ÖTV olmak üzere sektörümüzde yaflanan s›k›nt›lar› ekonomi yönetimine aktard› ve sektörün çözüm önerilerini ortaya koydu. Paralelinde Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in aç›klamalar› ÖTV ile ilgili umutlar›n tekrar yeflermesine sebep oldu. Önümüzdeki dönemde gerek alt›n bankac›l›¤› ve gerekse ÖTV konusunda önemli geliflmelerin ortaya ç›kmas›n› tahmin etmek pek de güç olmasa gerek. Yeni y›l ile birlikte fuar takviminde de hareketlenme bafllad›. 19 – 24 Ocak 2013 tarihleri aras›nda ‹talya’da düzenlenecek olan Vicenza Oro Winter’i yerinde takip edip geliflmeleri yine bu sayfalarda sizlerle paylafl›yor olaca¤›z. ‹zmir’de gerçeklefltirilen Jewex çin haz›rl›klarda son noktaya gelindi. ‹talya dönüflünde sektörün önemli fuarlar›ndan Jewex’i takip etmek için ‹zmir’de olaca¤›z. Sektörün en önemli fuar› Istanbul Jewellery Show 1 haz›rl›klar› da tüm h›z› ile devam ediyor. Firmalar›n son koleksiyonlar› yavafl yavafl flekilllenmeye bafllad›. Mart fuar› sektörümüzün önümüzdeki dönemde ortaya koyaca¤› performans ve izleyece¤i yolun netleflmesi aç›s›ndan son derece önemli verilerin ortaya ç›kaca¤› bir dönem olacak. fiimdiden tüm sektöre baflar›l› bir y›l ve fuarlar dönemi diliyoruz…


TOBB 6. Sektörel Ekonomi Şurası toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu'nun ev sahipli¤inde, Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan'›n baflkanl›¤›nda düzenlenen 6. Sektörel Ekonomi fiuras›’nda, Kuyumculuk ve Mücevher Sektörü’nü, Alt›nbafl Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl de¤erlendirdi.

22 Alt›n Dünyas›


Toplant›y›, Tunus Baflbakan› Hamadi el-Cibali ve Bakanlar Heyeti, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakan› Hayati Yaz›c›, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Türkiye Sektör Meclisi’nin 61 baflkan ve baflkan yard›mc›s›n›n da aralar›nda bulundu¤u üst düzey temsilciler izledi. TOBB’un 6. Sektörel Ekonomi fiuras›, TOBB Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde Ankara’da düzenlendi. fiura’da, Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nü de¤erlendiren Alt›nbafl Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, sektörün befl binden fazla üretici, 400 bin kifli civar›nda istihdam› ve y›ll›k 10 milyar dolar› aflan direkt ve dolayl› ihracat› temsil etti¤ini belirterek, temel sorunlar›n› dile getirdi.

“Vergi düzenlemeleri yap›lmazsa üretim yerini ithal ürünlere b›rakacak” Geçmiflte Türk Kuyum ve Mücevherat sektörünün birçok pazarda dünya lideri kabul edilen ‹talya’y› dahi geride b›rakt›¤›n› belirten ‹mam Alt›nbafl, sektörün dünya liderli¤ine tekrar ulaflabilmesi için 25 y›l önce oldu¤u gibi yine hükümetin yapaca¤› önemli vergi düzenlemelerine ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi. Alt›nbafl, “Vergi düzenlemelerinin yap›lmamas› halinde binlerce y›ld›r devam eden tek endüstrimiz olan kuyum ve mücevherat üretimi yerini ithal ürünlere terk edecektir. Yeni dönemde en büyük rakiplerimiz Uzakdo¤u ülkeleridir. Bu rekabette ana hammaddemiz olan p›rlanta ve de¤erli tafllar üzerindeki maliyet dezavantaj›n› yaflamaktay›z” dedi.

“ÖTV sorunu çözülmeli” Tüm dünyada p›rlanta ve de¤erli tafllar üzerinden ÖTV al›nan tek sektörün Türk kuyumculuk sektörü oldu¤unu söyleyen ‹mam Alt›nbafl, bu durumun rakiplerle rekabet flanslar›n› ellerinden ald›¤›n› kaydetti. Alt›nbafl talep ettikleri düzenlemelerin yap›lmas› durumunda yaflanacak geliflmeleri, flöyle s›ralad›:

“Vergi gelirlerinde ciddi art›fllar sa¤lanacak. ‹thalat karfl›s›nda ifllerini kaybetme tehlikesi yaflayan binlerce küçük ve orta ölçekli üretici hayat bulacak. Markalaflma ve tasar›m yat›r›mlar›n› ülkemizde yapacak kurumsal firmalar›n say›s› artacak ve ülkemizin mücevherat ihracat› 2023 hedefi do¤rultusunda büyük geliflme göstererek Dünya’n›n önemli üretim merkezi olacakt›r.” Toplant›y›, Tunus Baflbakan› Hamadi elCibali ve Bakanlar Heyeti, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakan› Hayati Yaz›c›, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Türkiye Sektör Meclisi’nin 61 baflkan ve baflkan yard›mc›s›n›n da aralar›nda bulundu¤u üst düzey temsilciler izledi.

‹mam Alt›nbafl, Ifl›l Bandakç›o¤lu, Abdülkadir Konuko¤lu. Alt›n Dünyas› 23


Milletvekillerinden Halaç’a Şükran Plaketi Giresun Milletvekili Adem Tatlı, Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan ve Bilecik Milletvekili Fahrettin Yılmaz İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç’ı ziyaret etti. Ziyarette, engelli vatandaşlara yapmış olduğu yardımlardan ötürü Özcan Halaç’a şükran plaketi verildi. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Av. Özcan Halaç geçti¤imiz günlerde milletvekillerini a¤›rlad›. Giresun Milletvekili Adem Tatl›, Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan ve Bilecik Milletvekili Fahrettin Y›lmaz ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Av. Özcan Halaç’› ziyaret etti. Kurumsal sosyal sorumluluk çal›flmalar› çerçevesinde TBMM ve Parlamenterler Spor Kulübü Derne¤i ifl birli¤i ile gerçekleflen organizasyonlarda engelli vatandafllar›m›za sa¤lam›fl oldu¤u de¤erli katk›lar›ndan dolay› Özcan Halaç’a flükran plaketi verildi. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine büyük önem gösteren ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Av. Özcan Halaç’›n bu konudaki son ba¤›fl› Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan protokolü imzalanan, Rize’de yapt›r›lacak olan iflitme engelliler okulu projesi. Halaç, önceki ay da Zeytinburnu Özel E¤itim ve Uygulama Merkezi’nde ba¤›flta bulunmufltu.

Merkez Bankas› Baflkan› Doç.Dr.Erdem Baflç› ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’ni Ziyaret Etti T.C Merkez Bankas› Baflkan› Doç. Dr. Erdem Baflç›, Kuyumcukent’teki ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’ne ziyarette bulundu. Av. Özcan Halaç’›n daveti üzerine Kuyumcukent’te bulunan ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’ni, Merkez Bankas› Baflkan Yard›mc›s› Murat Çetinkaya, baz› Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Bankas› eski Baflkan›, flu anda Cumhurbaflkan› Bafldan›flman› olan Durmufl Y›lmaz ile beraber ziyaret eden Merkez Bankas› Baflkan› Doç. Dr. Sn. Erdem Baflç›, Halaç’tan çal›flmalar› ile ilgili genifl bilgi ald›. Baflç›; “‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin yenilikçi hizmetlerinin ve çal›flmalar›n›n devam›n› diliyorum. Umar›m baflar›lar› daim olur” dedi. Halaç ise; “Merkez Bankas› Baflkan› Say›n Erdem Baflç› ve de¤erli ekibinin rafinerimize ziyaretlerinden dolay› son derece fleref duydum. Çal›flmalar›m›z hakk›nda fikir al›fl veriflinde bulunduk. Kendilerine çok teflekkür ediyorum” diyerek görüfllerini belirtti. Halaç, ziyaret sonunda Cumhurbaflkan› Bafldan›flmanl›¤›n› üstlenen Merkez Bankas› Eski Baflkan› Durmufl Y›lmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman ile de sektör üzerine görüfl al›flveriflinde bulundu ve tavsiyeleri dinledi. 24 Alt›n Dünyas›


“Ifl›¤›n Efendisi”

ZEN PIRLANTA 2013 y›l›na yeni reklam çal›flmalar› ile h›zl› bir girifl yapan Zen P›rlanta “Hepimizi büyüleyen ›fl›¤›n kayna¤› p›rlanta ise, efendisi de Zen'dir” slogan›yla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni y›l yap›lanmalar›, gelecek projeleri ve p›rlanta sat›fllar›nda yaflanan yükseliflin nedenlerini Zen P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Emil Güzelifl anlatt›… Aral›k ay› boyunca birçok sosyal mecrada “Ifl›¤›n Efendisi” slogan›n›zla yer ald›n›z. Daha önce “Türkiye’de P›rlanta Zen’dir” slogan›n› kulland›¤›n›z› biliyoruz. Bu de¤ifliklikten biraz bahseder misiniz? ‹flimize olan tutkumuzun, bu konudaki uzmanl›¤›m›z›n bizi p›rlanta dendi¤inde Türkiye'de akla gelen ilk marka olmaya do¤ru tafl›d›¤›n› her geçen gün daha net yafl›yor ve duyuyoruz. Bundan yola ç›karak yeni y›la “Hepimizi büyüleyen ›fl›¤›n kayna¤› p›rlanta ise, efendisi de Zen'dir” söylemiyle girdik. Ve ismimizin alt›na “›fl›¤›n efendisi” imzas›n› att›k. Uzmanl›¤› p›rlanta olan, amac› p›rlantadaki ›fl›¤› en kaliteli, en farkl› tasar›mla sunmak ve müflterilerinin p›rlanta hayallerini gerçeklefltirmek olarak belirlemifl bir “›fl›¤›n efendisi”. Aral›k ay›nda bu slogan ile kullanmaya bafllad›¤›m›z yeni reklam çal›flmalar›nda p›rlantan›n de¤erini Zen markas›n›n ustal›¤›yla anlatmaya çal›flt›k. P›rlantan›n, reklamlarda genellikle ifllenen bir aflk hikayesinden öte, ›fl›lt›s›yla kad›na güç ve asalet veren as›l de¤erini göstermek istedik. Ve “Ona ›fl›¤› arma¤an edin” slogan›n› kulland›k.

2012 y›l› boyunca h›zl› ma¤azalaflma sisteminizle konufluldunuz. 2013 y›l›nda Zen P›rlanta hangi konularla ön planda olacak? Yol haritan›zda neler var? Günümüzün tüketim al›flkanl›klar› çerçevesinde ve rekabet ortam›nda bir marka için ulafl›labilir olmak çok önemli. Ulafl›labilir olmak sadece fiyat avantaj› sunmak de¤il, tüketicilerin al›flverifl yapabilece¤i birçok yerde markan›z› bulabilmesi gerekir. Biz de buradan yola ç›karak 2012 y›l›nda 10 yeni ma¤aza açt›k. Ma¤azalaflma ata¤›m›zla Anadolu'yu p›rlanta ile tan›flt›rd›k. Türkiye'nin her noktas›nda p›rlantaya artan bir ilgi oldu¤unu gözlemliyoruz. 2013'te aç›lmas› kesinleflen 14 ma¤aza projemiz bulunuyor. Y›l›n hemen bafl›nda Katar'da 185 m2'lik en büyük Zen ma¤azas›n›, devam›nda Ankara'da Türkiye'deki en büyük ma¤azas›n› açaca¤›z.

Bilindi¤i üzere Türkiye’de p›rlantaya olan güven çok da eskiye dayanm›yor. Bu alg›n›n de¤iflmesi, p›rlantan›n benimsenmesi ve oluflturulan 26 Alt›n Dünyas›

güvende markalaflman›n pay› nedir? Türkiye uzun y›llard›r alt›n kültürüne sahip olan bir ülke. Alt›n› hem tak›, hem hediyelik hem de yat›r›m arac› olarak kullanm›fl. Son y›llarda bu gelene¤in de¤iflmeye bafllad›¤›n› ve p›rlanta taleplerinin ciddi anlamda artt›¤›n› görüyoruz. Tüketiciler do¤ada nadir bulunan bu de¤erli tafl›n süsledi¤i tak›lar› kullanmak istiyorlar. Özel günlerde p›rlanta hediye etme, evlilik tekliflerini tektafl p›rlanta yüzük ile yapma geleneksellefliyor… Alt›ndan p›rlantaya do¤ru olan bu geçiflte sektörün markalaflmas›n›n büyük önemi var. Sektördeki markalar çeflitli araçlarla p›rlantay› anlatmaya, ö¤retmeye bafllad›lar. Örne¤in 2005 y›l›nda biz Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir iflbirli¤i gerçeklefltirerek sektörün ilk p›rlanta akademisini kurduk. GIA e¤itimli uzman bir ekip oluflturduk ve öncelikli olarak sektör çal›flanlar›na e¤itim vermeye bafllad›k. P›rlanta ve renkli tafllar› önce bunlar› satacak olan sektör çal›flanlar›na anlatt›k. Türkiye genelinde 3000'e yak›n kifli bu e¤itimlere kat›ld›. Böylelikle bilgilenen sat›c›lar müflterilerine p›rlantay› anlatmaya ve p›rlanta satmaya bafllad›lar. P›rlanta satan ma¤azalar›n müflterilerine fantazi alt›n tak›lar› satt›klar›nda %50'ye yak›n kay›p yaflayacaklar›n› anlatmalar› da p›rlanta sektörünü büyüttü. Ayr›ca yap›lan reklam çal›flmalar›n›n büyük etkisi oldu. Tüketiciler reklamlarda p›rlantay› tan›d›lar, p›rlantal› tak›da genifl fiyat yelpazesi oldu¤u ve kendi bütçelerine uygun p›rlantal› bir tak›y› bulabileceklerini gördüler. P›rlantay› ö¤renen müflteri ma¤azalar›m›za geldi¤inde karfl›s›ndaki markan›n verdi¤i güveni hissetti. P›rlantal› tak›lar›n tüm bilgilerinin verildi¤i bir sertifika ile sat›fla sunulmas›, de¤iflim, iade, koflullar›n›n belli olmas›, ürünün bak›m›n›n marka taraf›ndan ücretsiz yap›lmas› gibi sat›fl s›ras›nda ve sonras›nda sunulan hizmetler p›rlantan›n tercih edilme oran›n› art›rd›.

D›fl pazarlardaki durumuzu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Biz ABD, Avrupa ve Arap ülkelerine ihracat yap›yoruz. Avrupa'da devam eden ekonomik kriz alt›n ve p›rlanta sektörünü de etkiliyor. Bu durum bizi yeni pazar aray›fllar›na yöneltti. Kuzey Afrika ve Arap Yar›madas› öncelikli hedeflerimiz aras›nda.

Emil Güzelifl; “2012 y›l›nda 10 yeni ma¤aza açt›k. Ma¤azalaflma ata¤›m›zla Anadolu'yu p›rlanta ile tan›flt›rd›k.


TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi Genifl Kat›l›m ‹le Topland›

TOBB’DA GÜNDEM ALTIN BANKACILI⁄I

Sektörün çat› örgütü TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi, ‹mam Alt›nbafl baflkanl›¤›nda ‹stanbul’da topland›. Türkiye’nin dört bir yan›ndan Kuyumcu Odalar›, Ticaret Odalar› ve Sanayi Odalar›, Oda ve Meclis Baflkanlar›n›n kat›l›m› ile gerçekleflen toplant›da ‹stanbul Alt›n Borsas› ve Ekonomi Bakanl›¤› yetkililerinin yan› s›ra, BDDK Baflkan Yard›mc›s› ve T.C. Merkez Bankas› üst yönetiminden isimler de yer ald›. 6. Ekonomi fiuras› öncesinde düzenlenen toplant›da son zamanlar›n en önemli gündem maddesi olan alt›n bankac›l›¤› konusu masaya yat›r›ld›. eclis Baflkan› ‹mam ALTINBAfi’›n baflkanl›¤›nda toplanan meclis, farkl› illerin Ticaret Odalar› Kuyumculuk Meslek Komite Baflkanlar›, Oda ve Borsa temsilcileri, BDDK Baflkan Yard›mc›s› Kemalettin KOYUNCU ve T.C. Merkez Bankas› Bankac›l›k ve Finansal Kurulufllar Genel Müdürlü¤ü Yat›r›m ve Finansman Araçlar› Müdür Yard›mc›s› Melih ‹PEKER’in de kat›l›mlar›yla, TOBB ‹stanbul binas›nda gerçeklefltirildi. Son zamanlarda sektörün en önemli gündem maddelerinden birisi olan bankalar›n alt›n al›m ve sat›m› ve bunun kuyumculuk sektörüne etkileri konusu TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi toplant›s›nda bir kez daha masaya yat›r›ld›. Bu toplant›y› önceki toplant›lardan ay›ran en önemli faktör bu kez toplant›da BDDK ve T.C. Merkez Bankas› üst düzey yöneticilerinin de kat›lm›fl olmas›yd›. Toplant›ya kat›lan BDDK Baflkan Yard›mc›s›

M

Kemalettin KOYUNCU ve T.C. Merkez Bankas› Bankac›l›k ve Finansal Kurulufllar Genel Müdürlü¤ü Yat›r›m ve Finansman Araçlar› Müdür Yard›mc›s› Melih ‹PEKER, sektörün önde gelen isimlerinden ve temsilcilerinden, bankalar›n alt›n bankac›l›¤› faaliyetlerinin, kuyumculuk ve mücevherat sektörüne etkileri ile ilgili detayl› bilgi alma flans›na sahip oldu. Ekonomi Bakanl›¤› ve TOBB Yönetim Kurulu yönlendirmesi ile sektörün çat› örgütü TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi taraf›ndan düzenlenen toplant›da, konunun taraflar› bir araya geldi. TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi Sektör Dan›flman› Ifl›l Kuru Bandakç›o¤lu’nun sunumu ile aç›lan toplant›da kuyumculuk ve mücevherat sektörü mensuplar› bankalar›n son zamanlardaki faaliyetleri ile ilgili duyduklar› rahats›zl›¤› dile getirirken, konu ile ilgili çözüm önerileri de tart›fl›ld›. Toplant›da, sorunun tespiti ve çözümü ile ilgili ortaya konulanlar› bir kaç bafll›k alt›nda özetlemek mümkün.

“Yast›k alt›nda bulunan alt›n stokunun miktar› net de¤il” Sektörün ve uzmanlar›n büyük bir k›sm› Türkiye’deki yast›k alt› alt›n miktar›n›n 5 bin ton civar›nda oldu¤unu tahmin ediyor. Di¤er bir görüfl ise bu miktar›n 1500 – 2000 ton civar›nda oldu¤u yönünde. 70’li y›llar›n sonundan itibaren uygulanan rejim kapsam›nda ithal edilen miktar göz önüne al›nd›¤›nda 5 bin ton rakam›n›n do¤ruluk pay› a¤›r bas›yorken, baz› uzmanlar bavul ticareti vb. flekilde ihraç edilen alt›n›n da az›msanmayacak 28 Alt›n Dünyas›


miktarlarda oldu¤u görüflünde. Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda ülkedeki kay›t d›fl› yast›k alt› alt›n miktar›n›n 1500 ile 5000 ton aras›nda oldu¤u varsay›l›yor. Neresinden bak›l›rsa bak›ls›n son derece yüksek bir de¤erin söz konusu oldu¤u ortada.

“Yast›k alt›ndaki alt›n› ekonomiye kazand›rmak, ekonomi yönetiminin bir politikas›d›r” Munzam karfl›l›k oranlar›nda yap›lan de¤iflikli¤in, ekonomi yönetiminin Kerim Güzelifl politikas› sonucunda ortaya ç›kt›¤› toplant›da genel kabul gören bir konu. Ekonomi yönetiminin ana amac› yast›k alt›nda, kay›t alt›nda olmayan son derece yüksek alt›n stokunu ekonominin iflleyen yap›s›na dahil etmek. Yast›k alt›ndaki alt›n stokunun büyüklü¤ü ekonominin para politikalar›n›, T.C. Merkez Bankas›n›n planlamalar›n› dahi etkileyebilecek boyutta. Ekonomi yönetiminin öncelikli hedefi yast›k alt›ndaki bu son derece yüksek miktardaki alt›n›n kay›t alt›na al›nmas› ve ekonomiye kazand›r›lmas›. Bu amaca ulaflmak için izlenecek yöntem ekonomi yönetimi için ikinci öncelikte. Yöntem olarak tamam›yla kay›t alt›nda olan bankac›l›k sektörünün ekonomi yönetimi taraf›ndan tercih edilmifl oldu¤u ortada.

“Bu süreçte kuyumcular da devrede olmal›” Sektördeki hiç bir kuyumcunun, yast›k alt›ndaki devasa miktarlarda bulunan alt›nlar›n ekonomiye kazand›r›lmas› gereklili¤i konusunda bir itiraz› söz konusu de¤il. Sektörün itiraz›, bu politikan›n uygulanma yöntemleri belirlenirken kuyumculuk sektörünün iflleyifle dahil edilmemifl hatta fikrinin dahi al›nmam›fl olmas› noktas›nda yo¤unlafl›yor. Sektör temsilcilerine göre hurda alt›n toplanmas› ve bunun de¤erinin belirlenmesi teknik uzmanl›k gerektiren bir konu. Bu tamam›yla kuyumcular›n uzmanl›k alan›na giren bir ifllem... Üstelik yüzy›llard›r kuyumcular ve sarraflar taraf›ndan yerine getirilen ticari bir faaliyet. Oysa flimdi bu fonksiyon kuyumculardan al›n›p, bankac›lara yüklenmifl durumda. Bu kuyumcular aç›s›ndan önemli bir sorun.

‹MAM ALTINBAfi: “Bankac›l›k ve kuyumculuk rakip de¤il, birbirini tamamlayan sektörlerdir” ankac›l›k, kuyumculuk sektörünün ihtiyaç duydu¤u alt›n kredisi finansman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› noktas›nda son derece önemli bir paya sahiptir. Bununla birlikte Türkiye’deki binlerce ma¤azada son derece yüksek miktarlarda kredi kart› ile alt›n ve mücevher sat›fl› söz konusudur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bankac›l›k ve kuyumculuk rakip de¤il, birbirini tamamlayan sektörlerdir. Kald› ki, yast›k alt›ndan bankalar kanal›yla ekonomiye kazand›r›lan yast›k alt› alt›n, bankalar›n kredi arz›n› art›rmakta, bu da kuyumcular›n çok daha uygun faiz oranlar› ile finansman imkanlar›na ulaflmalar›na imkan vermektedir.

B

“Sistem; kuyumcu, rafineri ve banka üçgeninde ifllemelidir” Say›lar› 35 – 40 bine ulaflan, 350 – 400 bin kifliye istihdam sa¤layan kuyumcular›n, yast›k alt› alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› noktas›nda devre d›fl› b›rak›lmas› do¤ru de¤ildir. Sistemde her zaman rafineri firmas› yer almal›d›r. Ancak bu alt›nlar›n topland›¤› nokta bankalar de¤il kuyumcular olmal›, kuyumcular toplad›klar› alt›n karfl›l›¤›nda rafineriden sat›n ald›klar› standart özelliklere sahip külçe alt›nlar› bankalara yat›rabilmelidir.

“Bankalar›n faaliyetleri sektör istihdam›n› olumsuz etkiler” Hurda alt›n al›m ve sat›m›, kuyumcular›n en önemli gelir kaynaklar› aras›nda. Her ne kadar sektörde kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru yöneliflin h›z kazanm›fl olmas›ndan dolay› önemi biraz azalmaya bafllasa da, hurda alt›n ticareti yine de kuyumcular için son derece büyük öneme sahip. Ma¤azalar›n ciro ve karlar› içinde hurda alt›n ticareti oldukça yüksek bir orana karfl›l›k geliyor. Bankalar›n faaliyetleri ile cirolar ve karlarda yaflanan erime her geçen gün daha da artan oranda kendisini hissettirmeye bafllad›. Di¤er faktörlerin de etkisi ile zor günler geçiren kuyumculuk sektörünü, bankalar›n alt›n konusundaki faaliyetleri sebebiyle daha da zor günler bekliyor. Kapanan ma¤aza say›s› her geçen gün daha da art›yor. Ekonomi yönetiminin konuya sektörel istihdam ve sosyal etkiler bak›m›ndan yaklaflmas›nda fayda oldu¤u noktas›nda sektör temsilcileri hemfikir.

“BDDK’n›n tasla¤› uygulamada ifllerlik kazanmaz”

Ifl›l Bandakç›o¤lu

Üzerinde mutab›k kal›nan noktalardan birisi de politikalar belirlenirken kuyumculuk sektörünün görüflünün al›nmad›¤› yönünde. Pek çok sektör temsilcisine göre BDDK’n›n bankalar›n alt›n al›m sat›m›n› mümkün k›lan tasla¤›n›n uygulamada amac›na ulaflmas› zor. Türkiye’nin en yüksek karl›l›k oranlar›na sahip bankac›l›k sektörünün sarrafiye sat›fl›ndan elde edece¤i 1 TL kar marj› ile çal›flmayaca¤› ortak kabul gören konulardan biri.

Hasan Çavuflculu

Alaattin Kamero¤lu

Mustafa Y›lmaz Öztepe

Kenan Haspolat Alt›n Dünyas› 29


Karakafl Atlantis’e 3 ödül! Türkiye’nin en büyük alt›n ve mücevherat markalar›ndan Atlantis, Kuyumculuk Sektörü Meslek Grubu’ndan 3 ayr› ödüle lay›k görüldü. 27 Aral›k Perflembe Günü Hilton Oteli Barbaros Pafla Balo Salonu’nda gerçeklefltirilen ödül töreninde Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan’›n katk›lar› ile ödülleri Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl ald›. Kuyumculuk ve mücevherat markas› Atlantis, Türkiye’nin en büyük markalar›ndan biri oldu¤unu ald›¤› 3 birincilik ödülüyle kan›tlad›. Firman›n Türkiye’deki iddial› büyümesiyle birlikte Ege Bölgesi’nin sektöründe En Fazla ‹stihdam Sa¤layan 1. fiirketi, Ege Bölgesi’nin sektöründe En Yüksek Üretim Gerçeklefltiren 1. fiirketi ve Ege Bölgesi’nin sektöründe En Fazla ‹hracat Sa¤layan 1. fiirketi ödüllerine lay›k görüldü. 27 Aral›k Perflembe günü Hilton Oteli Barbaros Pafla Balo Salonu’nda gerçeklefltirilen ödül töreninde görüfllerini bildiren Kamil Karakafl: “Karakafl Atlantis markas› olarak bizler, vizyonumuzun bize katt›¤› güçle yolumuzda emin ad›mlarla ilerliyoruz. Ald›¤›m›z bu 3 ödül, bizlere titiz çal›flmalar›m›z›n ve baflar›lar›m›z›n kan›t› olarak gurur yaflat›yor. Karakafl Atlantis olarak hedefimiz her daim büyümek ve Türkiye’ye katma de¤er yaratmak olacakt›r” fleklinde konufltu.

Roberto Bravo İçin Aşk Sıra Dışıdır! Roberto Bravo 2013 senesi için hazırladığı yepyeni sürprizinin ipuçlarını Sevgililer Günü’nde sunmaya hazırlanıyor. fiubat ay›n› bu kadar özel k›lan AfiK, Roberto Bravo’nun hepsi anlaml› birer hikayeden yola ç›kan star koleksiyonlar› ve sürpriz konsepti ile yeniden anlam kazan›yor. Kendini sürekli yenileyerek s›ra d›fl› kalmay› baflaran Roberto Bravo, mücevher tutkunlar›n› ma¤azalar›na davet ediyor. Mücevher ve high- end aksesuar anlay›fl›na yön veren marka, sofistike Roberto Bravo kad›n›n› siyah danteller içinde kendi dünyas›n›n büyülü k›y›lar›nda hayal etti¤i Black Magic Koleksiyonu ve tüm kültürlerde asaletin ve ba¤l›l›¤›n geleneksel simgesi olan ku¤unun do¤ada nilüferler aras›ndaki zarif duruflunu betimlemeye devam eden Swan Lake Episode II ile dikkatleri çekerken; kendini yeni bir kodla ifade eden gümüfl aksesuar markas› 935 by Roberto Bravo’nun erkek aksesuar aray›fl›na yepyeni seçenekler sunan Shamballa ve Barbados koleksiyonlar› ile stil sahibi tüm moda severlerin sevgililer günü için ilk tercihleri olacak. Birbirinden anlaml› öykülerden ilham alan tüm Roberto Bravo koleksiyonlar›, Sevgililer Günü’ne özel sürprizler ile Roberto Bravo ma¤azalar› ve sat›fl noktalar›nda aflk› s›ra d›fl› yaflamak isteyen trend avc›lar›n› bekliyor.

30 Alt›n Dünyas›


Ask›n›z› Alt›nbafl ile Anlat›n ❤

Alt›nbafl, 1-28 fiubat tarihleri aras›nda 1000 TL ve üzeri al›flverifl yapan herkese, Sevgililer Günü’ne özel p›rlanta ve safir tafllardan oluflan beyaz alt›n kolye hediye ediyor.

Aflk›n ve sevginin en güzel ifadesi Alt›nbafl, Sevgililer Günü’ne özel çok fl›k bir alt›n kolye tasarlad›. Alt›nbafl, 1-28 fiubat tarihleri aras›nda 1000 TL ve üzeri

al›flverifl yapanlara, Sevgililer Günü için özel tasarlanan p›rlanta ve safir tafllarla bezenmifl beyaz alt›n kolye hediye ediyor. P›rlanta ve safir tafll› beyaz alt›n kolye, fl›k ve zarif modeli, hem gece hem gündüz kullan›m›na uygunlu¤u ile Sevgililer Günü’nün en güzel hediyesi olacak! Kad›nlar taraf›ndan çok be¤enilen p›rlanta ve safir tafllar›n ›fl›lt›s›, Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizin gözlerine yans›yacak. Göz al›c› parlakl›¤a sahip kolye bu y›lki Sevgililer Günü’nün en güzel hat›ras› olarak ömür boyu kullan›lacak…

Ariş Pırlanta’dan Sevgililer Günü’ne özel… Aşkınıza en iyisi yakışır! Her aşk özeldir ve aşka her şeyin en iyisi yakışır. Mücevher sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, 14 Şubat Sevgililer Günü için aşka yakışan en iyi seçenekleri sunuyor. Mücevher sektörünün öncü markas› Arifl P›rlanta, 14 fiubat Sevgililer Günü için aflka yak›flan en iyi seçenekleri sunuyor. Her biri aflkla tasarlanm›fl, anlam›yla büyüleyen tasar›mlar, sevgilileri ve her daim sevgili kalanlar› büyüleyecek. Arifl P›rlanta Sevgililer Günü Koleksiyonu, aflk›n en önemli sembollerinden biri olan tektafltan en derin duygular› ifade eden kalpli tasar›mlara, pek çok seçenekle, 14 fiubat’a ›fl›lt› kat›yor. Kalpten gelen mesajlar› tafl›yan, en derin duygular›n ifadesi Arifl P›rlanta Sevgililer Günü Koleksiyonu, sevgililerin bu özel gününü p›rlantayla unutulmaz k›l›yor. “Gerçek Kalite Do¤ru Fiyat” anlay›fl›yla, tektafllarda 699 TL’den bafllayan fiyatlar, uluslar aras› sertifikaya sahip D, E, F, G, H renk seçenekleri ile tüm Sevgililer Günü Koleksiyonu www.e-aris.com ile Arifl ma¤azalar›nda sizleri bekliyor.Arifl’in tüm koleksiyonlar›n› ve sürprizlerini facebook (Arifl P›rlanta Sanat›) ve twitter (ArisPirlanta) sayfalar›ndan da takip edebilirsiniz. 34 Alt›n Dünyas›


DOSYA

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in TBMM Genel Kurulu'nda yapt›¤›, “AB'de alt›n ve mücevherde ne uygulama varsa ayn›s›n› yapmaya haz›r›m'' aç›klamas› ÖTV’nin kald›r›lmas› konusunda sektörü umutland›rd›.

M

aliye Bakan› Mehmet fiimflek, bakanl›klar›n›n 2013 bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'nda görüflülmesi s›ras›nda milletvekillerinin sorular›n› yan›tlad›. Bakan fiimflek, 2013 y›l›nda Damga Vergisi’nden 8 milyar, harçlardan 10.2 milyar, Motorlu Tafl›tlar Vergisi'nden 7.4 milyar, BSMV'den 6.3 milyar liral›k gelir öngörüleri oldu¤unu kaydetti. Dolayl› vergilerin oran›n› düflürmek istediklerine iflaret eden fiimflek, “Bunu yapabilmek için önce vergiyi tabana yaymam›z laz›m. Sadece bu sene kira geliri elde edip beyanname vermeyen 371 bin yeni mükellef kazand›k. Kay›t d›fl›l›kla mücadelede baflar›l› oldu¤umuz oranda dolayl› vergilerde, üretimi, yat›r›m› teflvik edecek nitelikteki vergilerde farkl› de¤erlendirmeye giderebiliriz” dedi. fiimflek, alt›nda KDV olmad›¤› için KDV iadesinin de söz konusu olmad›¤›n› belirterek, “Hemfikirseniz, hep birlikte ÖTV'yi kald›ral›m, KDV'yi getirelim. O konuda da son derece a盤›m. AB'de alt›n ve mücevherde ne uygulama varsa ayn›s›n› yapmaya haz›r›m” diye konufltu.

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek'in TBMM'de yapt›¤› bu aç›klamalar›n›n ard›ndan P›rlanta sektörünün önde gelen isimleri konuyla ilgili flu aç›klamalarda bulundu: Zen P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Emil Güzelifl “ÖTV ile ilgili çal›flmalar ümitlendirici. Turquality (10 y›lda 10 dünya markas›) Marka Destek Program›'n›n sektörümüzdeki firmalara bu konuda deste¤i bulunuyor. Zen P›rlanta da bu program kapsam›ndaki firmalardan biri. Yap›lan çal›flmalar›n baflar›l› olaca¤›na ve dünya mücevher 36 Alt›n Dünyas›

sektöründe Türkiye'den markalar›n yer alaca¤›na inan›yorum. Dünyada bizim sektörde marka yok gibi. Di¤er sektörlerde örne¤in tekstilde dünyada çok güçlü markalar var, büyük rakipler bulunuyor. Bizim sektörümüzde dünyada da böyle güçlü rakipler ve markalar yok. Bu sebeple sektörümüzün önü aç›k. ÖTV ile ilgili yap›lacak düzenlemeler ve üreticilerin desteklenmesi ile Türkiye'den de sektörümüzde dünya markalar› ç›kacakt›r.”

Jival Yönetim Kurulu Baflkan› Naim Genço¤lu “Dünyada, p›rlanta sektöründe ihracat›n ve rekabet gücümüzün artmas› ad›na ÖTV uygulamas›n›n kald›r›lmas› gerekti¤ini dönem dönem bas›nda yapt›¤›m röportajlarda da belirttim. Bu konunun çözümlenmesi ile ilgili olarak sektörel temsilcilerimizin görüflmeleri devam etmektedir. ÖTV kald›r›ld›¤›nda p›rlanta sektöründe maliyetler düflecek. Nihai tüketicilere daha uygun fiyatlarda ürün sat›fl› olaca¤›ndan müflteri potansiyeli artarak sat›fllar tabana yay›laca¤›ndan kay›t d›fl›l›¤›n önüne geçilecektir. ÖTV kald›r›ld›¤›nda rekabetçi yap›m›z yurtd›fl› piyasalarda daha etkin bir rol oynayacakt›r.

Lizay P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Mahmut Serbes “P›rlanta ithalat›nda al›nan özel tüketim vergisi sektörümüzün yap›sal de¤ifliminin önündeki en önemli engel. Mevcut vergi oran›, vergi gelirlerinin de son derece az düzeyde kalmas›n›n yan› s›ra, firmalar›m›z›n üretim, istihdam, teknoloji gelifltirme vb. konularda da problem yaflamas›na sebep oluyor. Oysa sektörümüz mücevher üretim alan›nda çok ciddi bir alt yap›ya sahip. ÖTV’de yap›lacak bir düzenleme ile sektör kapasitesini tam kapasite ile kullanabilece¤i gibi ortaya koyaca¤›m›z ihracat rakamlar› ile de d›fl ticaret dengesine çok önemli katk›lar yaratabiliriz. Elbette ortaya ç›kacak istihdam art›fl›n›n ekonomik ve sosyal pozitif sonuçlar› da cabas›. Ayr›ca, yap›lacak bu olas› düzenleme ile Türkiye çok önemli bir p›rlanta pazar› haline de gelebilir. Bunun mümkün olabilmesi için gerekli olan bütün altyap›ya sahip durumday›z.”


altın görüş Prof.Dr.

Emre Alkin

saliha.ascensio@iab.gov.tr

Yat›r›mda "Keflke" Kelimesi Kullan›lmaz…

Favori Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Selami Özel Selami Özel, ÖTV’nin sektörün önünü t›kad›¤›n› öne sürerek, “‹hracatta di¤er ülkelerdeki rakiplerimiz ile rekabet gücümüzü düflürüyordu. E¤er kald›r›lmas› gerçekleflirse ihracat› art›r›r ve pazar› büyütür” dedi. P›rlantada al›nan yüzde 20 seviyelerindeki ÖTV'nin kald›r›larak, makul bir KDV'ye dönüfltürülmesinin sektörün önünü açaca¤›n› kaydeden Özel, bu durumun vergiyi art›k ürünü satmadan önce de¤il, satt›ktan sonra ödeyecekleri anlam›na geldi¤ini belirtti.

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, “ÖTV bizi rekabette eksiye düşürüyor''dedi Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl, “ÖTV'yi kald›rd›¤›m›z andan itibaren KDV'yi de makul ölçülerde koydu¤umuzda flu anda dünyadaki mevcut elmas borsalar›n hepsinin önüne geçeriz” dedi. Mücevher ve elmas sektörüne iliflkin AA muhabirine aç›klamalarda bulunan Güzelifl, sektör olarak dünya elmas sektörünün sahip oldu¤u flartlar d›fl›nda fazladan bir beklentileri olmad›¤›n› söyledi. Güzelifl, “Dünyada var olan bir yap›lanmay› istiyoruz ki rekabet edebilelim. Dünyan›n hiçbir yerinde ham tafla, ham elmasa ÖTV diye bir fley yoktur. Hatta birçok ülkede KDV bile yoktur. ÖTV ve KDV ancak ürün mücevher haline dönüfltükten itibaren nihai tüketiciye gitti¤inde makul miktarlarda olabilir. Ama daha ham tafl aflamas›ndayken Özel Tüketim Vergisi diye bir uygulama olmamas› laz›m. Bu bizi rekabette eksiye düflürüyor” diye konufltu.

E¤er hat›rlan›rsa geçen y›l bu zamanlarda hat›r› say›l›r tecrübeye sahip piyasa aktörlerinin "‹MKB’nin hedefi 81.000" sözünü sizlere aktarm›flt›k. Bu öngörüyü de 2009 y›l›ndan bu yana aç›klad›klar› öngörülerin isabetiyle test ettikten sonra sizinle paylaflt›k. Kriz sonras› piyasalar›n sadece bilgisayar ekran›ndan takip edenler için yol gösterici olmayaca¤›n› ve saat bafl› de¤iflen formasyonlarda tecrübeli iyi koku alan yat›r›mc›lar›n karl› ç›kaca¤›n› tekrarlad›k durduk. Sonuçta bu öngörüsünde ›srarl› olanlar kazand›. Her fleyden önce isabetli öngörüde bulunmak için "keflke, art›k, kesinlikle" gibi kelimelerin kullan›lmamas› gerekti¤i aç›k. Ayr›ca analizlerin mutlaka sakin zamanlarda yap›lmas› gerekiyor. Duygular›n afl›r›l›k arz etti¤i sevinçli ya da üzüntülü günlerde analiz yapmaktan uzak durmak gerek. Tüm bunlar› s›ralarken örnek de verelim : "Gösterge tahvil % 6'dan afla¤›ya düflmez" diyen uzmanlar vard›. "‹MKB 70.000 puan› geçemez" diyen analistlere karfl›n bugün endeks nerelerde… Gayrimenkul fiyatlar›n›n bir daha yükselmeyece¤ini iddia edenler de oluyor. ‹flin özeti aktiflerin de¤eri sadece geçici olarak düfler. Ancak geriye donup 100 y›ll›k perspektifle bakt›¤›m›zda mal ve hizmetlerin fiyatlar›, menkul k›ymetler, gayrimenkuller ve emtia fiyatlar yükselmeye devam etmektedir. Dönemsel gerilemeler ve duraksamalar bu kural› de¤ifltirmez. Sert düflüfllerin arkas›ndan eskisine göre daha yüksek de¤erlenme gelmektedir. Çünkü bunlar›n de¤erini belirleyen art›k arz de¤il taleptir. Piyasa aktörlerinin mahareti, hangi enstrüman›n ne zaman al›naca¤›n› ve ne zaman sat›laca¤›n› tespit etmelerindedir. Atlanti¤in di¤er yakas›na geçelim..‹kinci dünya savafl›ndan beri en yüksek borçlanma oranlar›na ulaflm›fl olan ABD'nin, kamu harcamalar›/milli gelir oran› da ayn› flekilde yak›n tarihin en yüksek seviyelerinde geziniyor. Hal böyleyken fazladan bir genifllemenin ne beklendi¤i kadar zarar› ne de umuldu¤u kadar faydas› olacak. Bunun temel sebebi para talebinin karfl›s›nda ne kadar genifllerse genifllesin herhangi bir anlam› olmayaca¤›d›r. Uzak Do¤u'da ise, Japonya Baflbakan›’n›n Merkez Bankas›'n› daha cesur olmaya davet etti¤i bu günlerde Yen'in güçlü para birimleri karfl›s›nda de¤er kaybetti¤i göze çarp›yor. Bu Japonya için iyi bir haber say›labilir ancak tek bafl›na yeterli olmayacakt›r. Türkiye'de ise aç›klanan iflsizlik verileri de henüz % 9-10 aras›ndaki iflsizlik platosunu terk etmedi¤imizi gösteriyor. Bu seviyenin alt›nda ç›kan rakamlar, hane halk› iflgücü anketinde de¤ifliklik olmad›kça kal›c› olmayacakt›r. Üretim taraf›na bakt›¤›m›zda ise, üçer ayl›k verilerle sanayi üretim endeksinin 2011'in ilk çeyre¤inden beri ivmesini kaybetti¤ini görüyoruz. Aç›klanan son rakam yüksek olsa da, bu trendin k›r›ld›¤›na dair kesin bir yarg›ya varmam›z için 1-2 ay daha beklememiz gerekecek. Ayr›ca, her ne kadar geçen y›l›n dördüncü çeyre¤i beklenenden daha iyi olacaksa da, bu rakamlar ile büyüme h›z›n›n % 3'ten daha fazla ç›kaca¤›n› söylemenin zor oldu¤unun da alt›n› çizmek istiyoruz.

Alt›n Dünyas› 37


Dünya Alt›n Konseyi'nin raporuna göre, dünyada en büyük alt›n rezervine sahip 40 ülke ve uluslararas› finans kuruluflunun toplam alt›n rezervi yaklafl›k 30 bin tona yaklafl›yor. ABD, 8 bin 133,5 tonla dünyan›n en fazla alt›n rezervine sahip ülke iken, Türkiye, 302,4 tonla 18'inci s›rada yer al›yor.

D

ünya Alt›n Konseyi'nin, dünyada en büyük alt›n rezervine sahip 40 ülke ve uluslararas› finans kuruluflunun toplam alt›n rezervini belirledi¤i raporuna göre, ABD, 8 bin 133,5 tonla dünyan›n en fazla alt›n rezervine sahip ülke. ABD’yi s›ras›yla Almanya, ‹talya ve Fransa takip ediyor. Yap›lan derlemeye göre, dünyada en büyük alt›n rezervine sahip 40 ülke ve uluslararas› finans kuruluflunun toplam alt›n rezervi 30 bin tona yaklafl›yor. Dünya Alt›n Konseyi'nin 3'üncü çeyrek verilerine göre Türkiye, dünyada en yüksek alt›n rezervine sahip 18'inci ülke konumunda bulunuyor. Türkiye, 302,4 ton alt›n rezervine sahipken, bu rezervlerin toplam rezerv içerisindeki pay› ise yüzde 15 seviyelerinde bulunuyor. Merkez Bankas› verilerine göre, 2012 y›l›n›n 9'uncu ay›nda bankan›n elinde bulundurdu¤u alt›n rezervi, 17 milyar 288 milyon 600 bin dolara karfl›l›k geliyor. Söz konusu verilere göre bu rakam geçen y›l›n ayn› döneminde 6 milyar 64 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Çin'in rezervinin sadece yüzde 2'si alt›n Büyüme h›z› ile dünyan›n dikkatini üzerine çekmeyi baflaran Çin, bin 54,1 ton alt›n rezervine sahip olmas›na karfl›n, söz konusu tutar Çin'in toplam rezervinin sadece yüzde 2'sine karfl›l›k geliyor. Bölgenin bir baflka geliflmifl ekonomisi Japonya'n›n da 765,2 ton alt›n rezervi bulunuyor. Ülke bu rezervle listede 9'uncu s›rada bulunmas›nda ra¤men alt›n rezervi toplam rezervinin yüzde 3'ünü oluflturuyor.

Birlikler de alt›n deposu IMF, Avrupa Merkez Bankas› (ECB) Uluslararas› Ödemeler Bankas› (BIS) gibi uluslararas› finans kurulufllar› da sahip oldu¤u alt›n rezerviyle dikkat çekiyor. Birlikler aras›nda IMF, 2 bin 814 tonla en fazla alt›n rezervine sahip kurulufl. Avrupa Merkez Bankas› (ECB) 502,1 tonla en fazla alt›n rezervine sahip ikinci finans kuruluflu konumunda bulunurken, Uluslararas› Ödemeler Bankas› (BIS) 116 ton alt›n rezervi ile finans kurulufllar› aras›nda üçüncü s›rada yer al›yor.

AB ülkelerinin alt›n rezervi dikkat çekiyor Almanya, 3 bin 395,5 ton alt›n rezerviyle dünyada en çok alt›n rezervine sahip ikinci ülke olurken, küresel ekonomik krizin etkileriyle ekonomik darbo¤azdan geçen Portekiz, ‹talya, Yunanistan gibi ülkelerin toplam rezervleri içerisinde alt›n›n pay›, yüksekli¤iyle dikkat çekiyor. Avrupa Birli¤i (AB) ülkeleri aras›nda krizi ilk yaflayanlardan Portekiz 382,5 ton alt›n rezervine sahip. Küresel krizin bafl›ndan bu yana defalarca uluslararas› finansal yard›mla kurtar›lan Yunanistan'da da 38 Alt›n Dünyas›

111,8 ton alt›n rezervi bulunurken, alt›n›n toplam rezerv içindeki pay› yüzde 83'leri buluyor. Piyasalarda son dönemde ekonomik krizin son halkas› olaca¤› tart›fl›lan ‹talya ise 2 bin 451,8 ton alt›n rezervine sahip, ülkenin alt›n rezervinin toplam rezerv içindeki pay›n›n ise yüzde 73 oldu¤u belirtiliyor.

ÜLKE/KURULUfi

TON

TOPLAM REZERV ‹Ç‹NDEK‹ PAY

Amerika Birleflik Devletleri

8,133.5

Yüzde 77

Almanya

3,395.5

Yüzde 74

Uluslararas› Para Fonu(IMF)

2,814

‹talya

2,451.8

Yüzde 73

Fransa

2,435.4

Yüzde 73

Çin

1,054.1

Yüzde 2

‹sviçre

1,040.1

Yüzde 12

Rusya

934.5

Yüzde 10

Japonya

765.2

Yüzde 3

Hollanda

612,5

Yüzde 61

Hindistan

557.7

Yüzde 11

Avrupa Merkez Bankas›(ECB)

502.1

Yüzde 34

Tayvan

423.6

Yüzde 6

Portekiz

382.5

Yüzde 91

Venezuella

362

Yüzde 74

Suudi Arabistan

322.9

Yüzde 3

‹ngiltere

310.3

Yüzde 17

Türkiye

302.4

Yüzde 15

Lübnan

286.8

Yüzde 31

‹spanya

281.6

Yüzde 31


Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun

‹fl Dünyas›na Etkileri ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ASSOS ve Deloitte Türkiye'nin iflbirli¤iyle 8 Aral›k 2012 tarihinde Swiss Hotel ‹stanbul’da Ticaret Hukuku’nun özel konular›n› detayl› bir flekilde ele almak amac›yla “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ‹fl Dünyas›na Etkileri” konulu konferans› düzenledi. ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ASSOS ve Deloitte Türkiye'nin iflbirli¤iyle düzenlenen "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ‹fl Dünyas›na Etkileri" konferans›nda, Türk Ticaret Kanunu'nun çok önemli de¤ifliklikler ve yenilikler getirdi¤i yönetim, mali yükümlülükler ve denetim alanlar› ele al›nd›. Konferansta çeflitli mesleki ve bilimsel sunumlar›n yan› s›ra özel ve davetli konuflmac›lar›n sunumlar›na yer verildi. fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül’ün de kat›ld›¤› konferansa ifl dünyas›n›n üst düzey yöneticileri, akademisyenler, hâkimler, avukatlar ve özel sektör temsilcileri kat›ld›. ASSOS Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl, ASSOS olarak Kemerburgaz Üniversitesi’ni her zaman desteklediklerini ve bu konferansa sponsor olduklar› için çok memnun olduklar›n› belirtti. Konferansa vermifl oldu¤u katk›lardan dolay› Nusret Alt›nbafl’a Kemerburgaz Üniversitesi taraf›ndan plaket takdim edildi.

40 Alt›n Dünyas›


44 Alt›n Dünyas›


Sektörün yıldızları bu kez yılbaşı kampanyalarıyla ses getirdi Sektörün önde gelen firmaları birbirinden güzel hediyeler ve indirimlerle yılbaşına özel birçok kampanya düzenledi. Biz de düzenlemiş oldukları kampanyaları, kampanya hazırlıklarını ve sonrasında elde ettikleri başarıyı tüm detayları ile yine sektörün önde gelen isimlerinden dinledik.

PERA

Altın ve kuyumculuk sektörünün önde gelen firmaları yılbaşına özel birçok kampanya düzenledi. Altınbaş, Pera ve Assos Aralık ayı süresince yapılan her ALTINBAfi 1.000 lira ve üzeri alışverişlerde birbirinden zarif kolyeler hediye etti. Altınbaş; pırlantalı, safir taşlı kolyesi, Pera Pırlanta; Eda Taşpınar’ın seçtiği “Şans Takıları”, Assos ise; “Tek Taş” kolyesi ile Aralık ayı boyunca mağazalarından alışveriş yapan müşterilerine seçtikleri hediyelerini sundu. Lizay Pırlanta yakut ve pırlantalı yılbaşı koleksiyonuna yaptığı %50 indirim, Roberto Bravo ZEN ikinci ürüne %50 indirim kampanyası Zen Pırlanta ise tüm ürünlerine yaptığı %30 indirim ve mağazalarından alışveriş yapan her müşterisine hediye ettiği şans bilekliği ile mağazalarına yolu düşen tüm müşterilerini memnun etmeyi başardı.

Alt›nbafl Mücevherat Grup Baflkan› Atilla Keskin Sektörün lider ve öncü mücevher markas› olarak, kampanya hediyelerimizde de bu duruflumuza uygun hediyeler seçmeye büyük özen gösteriyoruz. De¤erli, uzun y›llar kullan›labilecek hem maddi hem de manevi de¤eri yüksek, hikayesi olan bir ürünü özel bir sunum ile tüketicimizin be¤enisine sunmak için büyük çaba harc›yoruz. Bu y›lki yeni y›l özel ürünün di¤er markalardan farkl›laflan, katma de¤eri yüksek her kad›n›n be¤enerek kullanabilece¤i bir ürün olmas› seçimimizde belirleyici oldu. Ürünün ölçü ve büyüklük gibi unsurlar›n›n minimum düzeyde olmas› ve maliyeti de di¤er bir önemli detayd›. P›rlanta ve alt›n›n bir arada kullan›ld›¤› yeni y›l ürününün tasar›m›n›n, kad›nlar taraf›nda klasik bir parça olarak de¤erlendirilen bir parça olmas›na hassasiyet gösterdik. Alt›nbafl olarak özel gün hediyelerimizde mücevher markam›za uygun olarak alt›n, p›rlanta ve de¤erli tafllarla haz›rlanm›fl ürünleri tüketicimize sunuyor, bu sayede müflteri memnuniyetiyle birlikte, marka ba¤l›l›¤›na katk›da sa¤lam›fl oluyoruz. Y›lbafl› kampanyas›nda bizim için en önemli unsur, yapt›¤›m›z kampanyay› tüketicimize çok iyi anlatabilmekti. Tüm ma¤azalar›m›z kampanyay› tüketicilere duyurmak için birçok farkl› tan›t›m çal›flmas› yapt›. Ald›¤›m›z geri dönüfller bu konuda baflar›l› oldu¤umuzu gösteriyor. Tüketicinin seçiminde belirleyici olan ürünün görselleri oluyor. TV reklam› baflta olmak üzere 360 derece iletiflim kanallar›n› kullanarak kampanyan›n bilinirli¤ini sa¤lad›k. Geçti¤imiz y›llara göre bu y›lda kampanya sat›fl baflar›s› oldukça yüksekti. Y›lbafl› kampanyam›z sadece ‹stanbul’da de¤il, Anadolu’da büyük ilgi gördü. Kampanya, bu bölgedeki sat›fllar›m›z› hareketlendirdi. Bunun sebebinin Anadolu’daki müflterimizin ma¤azada geçirdi¤i sürenin daha fazla olmas›na, ürün beklentilerinin ve hediye tercihlerinin farkl› olmas›na ba¤l›yoruz. 46 Alt›n Dünyas›

ASSOS Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl Biz kampanya dönemlerinde genellikle müflterilerimize hediye alternatifleri sunmaktan yanay›z. Müflterilerimizi tek bir hediyeye ba¤l› tutmaktan yana onlara ya farkl› renk seçenekleri ya da farkl› ürün çeflitleri sunmay› tercih ediyoruz. 2013 y›lbafl› kampanyam›zda da 1000 TL ve üzeri sat›fllarda müflterilerimize tek tafl kolye hediye ederek, onlara çifte mutluluk yaflatmay› amaçlad›k. Gerek perakende ma¤azalar›m›zda gerekse sat›fl noktalar›m›zdan ald›¤›m›z geri dönüfllere göre oldukça yo¤un bir ilgiyle karfl›land›. Özellikle ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir d›fl›nda Bursa, Adapazar›, Konya, Antalya, Samsun, Gaziantep gibi ülkemizin çeflitli bölgelerinde de yo¤un ilgi gördü. fiüphesiz bunda iletiflim çal›flmalar›m›z›n da etkisi büyük. Kampanya reklamlar›m›zda yaz›l› bas›n d›fl›nda, sinema ve aç›k havay› da oldukça etkin bir flekilde kulland›k. Bunlar›n sat›fllar›m›za olan katk›s›ndan dolay› önümüzdeki kampanya dönemlerinde iletiflim çal›flmalar›m›za daha fazla a¤›rl›k vermeyi planl›yoruz.


Zen P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Emil Güzelifl

Pera P›rlanta Genel Müdürü Haldun Ulutürk

Y›lbafl›nda farkl› bütçelerdeki taleplere cevap verebilmek ad›na haz›rlad›¤›m›z kampanyam›z ile daha genifl kitlelere ulaflma flans›m›z oldu. Y›lbafl›na indirim, özel fiyat ve hediye içeren detayl› bir kampanya ile haz›rland›k. Aral›k ay› boyunca uygulad›¤›m›z kampanya kapsam›nda tüm ürünlerimizi %30 indirimle müflterilerimize sunduk. Y›lbafl› hediyesi için belirli bir bütçesi olan ve bu bütçe ile de¤erli bir hediye almak isteyen müflterilerimiz için de özel bir ürün haz›rlad›k. Ürünümüz etraf› da p›rlantalarla süslü olan tektafl yüzüktü. Bu yüzük modelimiz aral›k ay› boyunca 1700 TL yerine 890 TL'lik özel indirimli fiyat›yla sat›fla sunuldu. Aral›k ay› boyunca al›flverifl yapan tüm müflterilerimize Zen P›rlanta'n›n yeni y›l hediyesi olarak dört yaprakl› yonca figüründen oluflan flans bilekli¤i hediye ettik. Hediyemizi belirlerken ç›k›fl noktam›z yeni y›l›n herkese flans getirmesi dile¤i oldu. fians simgesi olan dört yaprakl› yonca figürüne p›rlanta iflleyerek bilekli¤imizi haz›rlad›k. Yeni y›l›n herkese flans getirmesi dile¤iyle bilekli¤i müflterilerimize hediye ettik.

Biz kampanya öncesinde, stratejilerimizi belirlerken, bölgelerin analizini yapar›z. Türkiye'de yaklafl›k 150 adet sat›fl noktas›nda yer alan markam›z›n, özel dönemlerde de buradaki ihtiyaçlar›n› iyi analiz etmemiz gerekti¤ine inan›r›z. Bu y›l y›lbafl› öncesi, Antalya Rixos'da bayi toplant›m›z oldu. Amac›m›z hem y›lbafl› kampanyas›n› duyurmak, hem de 2013 stratejilerimizden bahsetmekti. Oldukça baflar›l› ve etkili bir 3 gün geçirdik. ‹çinde e¤itimin oldu¤u, e¤lencenin ve marka sunumlar›m›z›n yap›ld›¤› bir organizasyondu. Biz marka elçimiz Eda Taflp›nar ile ortaklafla bir y›lbafl› projesi gerçeklefltirdik. Eda Taflp›nar ile belirledi¤imiz flans tak›lar› koleksiyonumuzu tüketicilerimize hediye verdik. 1.000 TL de¤erindeki p›rlantal› bu tak›lar, ayn› zamanda 8 ayar alt›ndan oluflmakta. De¤erli olan bu hediyeleri de alternatifleri ile bir koleksiyon fleklinde tüketicilerin be¤enisine sunduk ve içinden istedi¤ini seçmesini sa¤lad›k. Bu kampanyan›n sunumunu da, organizasyonda Eda Taflp›nar gerçeklefltirdi. Kuyumcular›m›z›n vitrinlerini süsledik, oldukça etkileyici bir çal›flma oldu. Bu kampanyada, kuyumcular›m›z›n, PERA mücevherlerini alan mücevher severlere, de¤erli, hikayesi ve özel bir sunumu olan hediye vermelerinin anlaml› olaca¤›n› düflündü¤ümüz için bu içeri¤i gelifltirdik ve gerçekten baflar›l› bir kampanya geçirdik. Kampanyam›zdan ald›¤›m›z geri dönüflleri ise flöyle aç›klayabilirim. Siz kuyumcuya gittiniz 1.000 TL de¤erinde PERA'dan bir mücevher be¤endiniz. Y›lbafl› hediyesi almak istiyorsunuz. Çok fl›k bir kutuda hediyeniz paketlendi. Bir de PERA'n›n size 1.000 TL de¤erinde bir hediyesi var dediler. Eda Taflp›nar imzalar› bir koleksiyon ç›kard›lar ve içinden birini seçmenizi istediler. Ne hissedersiniz? ‹flte tüketiciye bunu hissettirdik, kuyumcumuzda rahatl›kla sat›fl›n› yapt›. Bu yüzden baflar›l› bir kampanyayd›. Bu kampanya Türkiye'nin her bölgesinde baflar›l› oldu. Tüm bölgelerde ciddi anlamda bir sat›fl art›fl› yafland›. Türkiye'nin her yerinde, PERA ile çal›flan ifl ortaklar›m›z bu projeden memnun kald›lar. fiimdi s›ra Sevgililer Gününde... PERA olarak, bu özel güne yak›fl›r, verece¤imiz duygusal mesajla ba¤lant›l› kurumsal bir firmayla anlaflt›k. Çok güzel bir proje haz›rlad›k ve detaylar›n› da çok yak›nda sizlerle paylaflm›fl olaca¤›z.

Lizay P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Mahmut Serbes Kampanya ürünlerimizi, kampanyan›n düzenlendi¤i döneme uygun ayn› zamanda trend materyaller ve formlar› araflt›rarak seçiyoruz. Bu kez y›lbafl› dolay›s›yla k›rm›z› renk tüm hediye alternatiflerinde öne ç›kt›. Biz de trend olan modellerimiz aras›nda yakutun a¤›rl›kl› kullan›ld›¤› ürünleri hediye kampanyam›z içine dahil ettik. Y›lbafl› kampanyam›zda sat›fllar› artt›rmak amac›yla promosyon ürünler haz›rlad›k ve bunun sonucunda sat›fl grafi¤inde art›fl› ve müflteri memnuniyetini sa¤lam›fl olduk. Ald›¤›m›z bu geri dönüfller sonucunda ise önümüzdeki zamanlar içinde dönemsel kampanyalar düzenlemeye devam etmeyi düflünüyoruz. Biz firma olarak daha çok Marmara bölgesinde konumland›¤›m›zdan dolay› ço¤unluk olarak ilgi bu bölgedeydi ama ‹ç Anadolu ve Ege bölgesindeki ilgi de bizi oldukça memnun etti.

Roberto Bravo Yönetim Kurulu Baflkan› Aytaç Kamar Günümüz pazarlama trendlerine göre art›k her marka bir kimli¤e, üsluba ve durufla sahip; bu do¤rultuda Roberto Bravo’nun s›radanl›ktan uzak duran marka imaj›n›n, yaratt›¤›m›z kampanya ile örtüflmesini hedefledik. Kreatif ekibimizin y›lbafl› kampanyalar› üzerine ilk gözlemi, ‘do¤ru hediyeyi seçmek’ ile ilgili oldu. Al›fl›la gelmifl, klasik hediyeler seçmek Roberto Bravo hedef kitlesinin stilini ve yaflam biçimini yans›tm›yor; dolay›s›yla ikinci ad›mda bu mesaj› en samimi biçimde nas›l verebilece¤imizi düflündük. Kampanyam›zda tüketiciye her zaman çekici gelen ‘get one buy one %50 off ’ f›rsat›n›, 2012 y›l›n›n son çeyre¤inde tüketicinin be¤enisine sundu¤umuz Shamballa Koleksiyonu için uyarlad›k. Klasik y›lbafl› görselleri kullanmak yerine, kendi içimizde kurgulad›¤›m›z günlük foto¤raf kareleri ile mecralarda yerimizi ald›k. “Y›lbafl› geldi, çatt›… Sana bu mesaj› yazmak istemezdim ama… Ayn› hediyeler nereye kadar?” Slogan›m›z ile çizmek istedi¤imiz portre ve zihinlerde kalmas›n› istedi¤imiz mesaj unsurlar›n› da göz önüne ald›¤›m›zda hem sat›fllara yans›d›; hem de marka imaj›na destek oldu. Roberto Bravo birden fazla dinami¤i bünyesinde bulunduran, çok yönlü bir marka. Dolay›s›yla kurgulad›¤›m›z her kampanyada; sektörü, son al›c›y› ve online varl›¤›m›z› birbirine entegre ederek baflar›l› olmay› hedefliyoruz. Y›lbafl› kampanyam›z marka stratejimiz dahilindeki tüm alanlarda ilgi gördü. Alt›n Dünyas› 47


AKBANK TEPE YÖNET‹M‹ ‹AR’I Z‹YARET ETT‹

Türkiye’nin en büyük bankalar›ndan biri olan Akbank’›n Genel Müdürü Hakan Binbaflgil ve bankan›n tepe yönetimi ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baflkan› Av. Özcan Halaç ile alt›n bankac›l›¤› konusunda görüfl al›flveriflinde bulundu. lt›n bankac›l›¤›n›n öncü kuruluflu ‹stanbul Alt›n Rafinerisi geçti¤imiz günlerde Sabanc› Holding’in amiral gemisi Akbank’›n tepe yönetimini a¤›rlad›. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Av. Özcan Halaç, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaflgil ile alt›n bankac›l›¤›nda gelinen nokta ve ortaya konulabilecek ifl birlikleri hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulundu. Halaç, uluslararas› standartlarda üretim yap›lan ve bütün dünyadaki ülkelerde ve bankalarda geçerli olan sertifikal› alt›nlar›n üretildi¤i tesisi ziyaretçilere bizzat gezdirerek üretim süreçleri ile ilgili detayl› bilgi verdi. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi yast›k alt› alt›n›n Türkiye ekonomisine kazand›r›lmas› ad›na uygulamaya koydu¤u alt›n bankac›l›¤› projesi ile halihaz›rda 8 banka ile iflbirli¤i çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Firma, bu iflbirlikleri çerçevesinde, bugüne kadar yaklafl›k 10 ton yast›k alt› alt›n›n› ekonomiye kazand›rm›fl durumda. Ekonomik konjonktür, alt›n fiyatlar›n›n seyri ve yeni banka iflbirlikleri ile bu miktar›n daha da artaca¤› öngörülüyor.

A

48 Alt›n Dünyas›


Gücü ve güzelli¤i vurgulayan mücevherler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda saray modas›n›n olmazsa olmaz parçalar›ndand›. Alt›nbafl’›n Osmanl› fl›kl›¤›n› tafl›yan mücevher koleksiyonlar› “Muhteflem Yüzy›l” adl› televizyon dizisinde izleyenlerle bulufluyor.

50 Alt›n Dünyas›


Her uygarl›kta varl›¤›n› sürdüren mücevherlerin serüveni, insanl›k tarihi kadar eski bir dönemi kaps›yor. De¤erli tafllar, 600 y›l› aflk›n hüküm süren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da en gözde güç gösterilerinden biri oldu. Osmanl› hükümdarl›¤›n› en iyi flekilde yans›tan mücevherler, ihtiflaml› görünümleriyle devletin zenginli¤ini ve gücünü temsil ediyordu. Osmanl›’da mücevher kullan›m›nda milat say›lan “‹stanbul’un Fethi (1453)” sonras› bafllayan Yükselme Dönemi’nde saray yaflant›s›n›n ‹stanbul’a tafl›nmas›yla mücevherler, saray hayat›n›n ayr›lmaz bir parças› haline geldi. Do¤u’dan ve Bat›’dan hediye ya da ganimet olarak gelen mücevherler, padiflahlar›n, devlet adamlar›n›n ve haremin giyiminde vazgeçilmez bir unsurdu.

Kiflili¤i Yans›t›yor Yap›lan bir araflt›rmaya göre, Kanuni Sultan Süleyman’›n saltanat› s›ras›nda resmedilen “Sultana Roxelana” (Hürrem Sultan) portresinde çok miktarda mücevher ve alt›n zincir yer al›yor. Giyimin do¤al tamamlay›c›s› olarak görülen bafl tak›lar› sultanlar›n kifliliklerinin de bir göstergesi. Örne¤in, Hürrem Sultan ile özdeflleflmifl, mücevherlerle süslenen devasa boyutlarda silindir bafll›k, sultan›n gücünü ve çekicili¤ini vurgulayan en belirgin simge olarak gösterilebilir.

“Muhteflem Yüzy›l” Dönemi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 46 y›l tahtta kalan padiflah› Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) devletin en bereketli dönemlerinden birine öncülük etti. Onun döneminde yaflanan sanatsal geliflmeler “kuyumculuk” kavram›n› da yükseltti. “Muhteflem Yüzy›l” olarak da an›lan bu parlak dönemde ifllenen mücevherler devletin refah düzeyini yans›t›yordu.

“Eflsiz” Koleksiyon “Muhteflem Süleyman” lâkapl› Kanuni Sultan Süleyman’›n hayat›n› konu edinen “Muhteflem Yüzy›l” dizisinde kullan›lan kostüm ve mücevherler, izleyenleri o ihtiflaml› döneme götürüyor. Mücevherlerin Alt›nbafl taraf›ndan tasarland›¤› “Eflsiz” isimli özel koleksiyon, köklü Osmanl› tarihini günümüze tafl›yor. Topkap› Saray›’ndaki dönem mücevherlerini ilham alan koleksiyonda; iri elmaslar, yakutlar, zümrütler ve safirler baflrolü paylafl›yor.

K›ymetli Parçalar Kad›nlarda zarafet ve güzelli¤i ortaya ç›karacak nitelikte ifllenen mücevherler erkeklerde ise asâlet ve kudreti vurgulay›c› özellikler bar›nd›r›yor. 300 parçadan oluflan “Eflsiz” koleksiyonun 200 parçal›k özel bir bölümü dizide kullan›l›yor. Tasar›m aflamas› dört ay süren koleksiyon 433 ct elmas, 80 ct yakut, 156 ct zümrüt ve 7 kg alt›n› bar›nd›r›yor. ‹ncilerin tamam› ise güney denizlerinin büyüsünü yans›tan en k›ymetli parçalardan meydana geliyor. Birbirinden de¤erli tafllar›n süsledi¤i gerdanl›k, kolye, küpe ve yüzükler koleksiyonun önemli bir k›sm›n› oluflturuyor. Koleksiyonda zihgir ve sorguç gibi süslerin yan› s›ra kazaziye sanat›na dair önemli parçalar da yer al›yor. Osmanl›’da okçulukta baflparma¤a

ALTINBAfi’IN “MUHTEfiEM YÜZYIL” D‹Z‹S‹ ‹Ç‹N TASARLADI⁄I MÜCEVHER MODELLER‹, EN AZ OLAY ÖRGÜSÜ KADAR HER HAFTA HEYECANLA BEKLEN‹YOR. tak›lan ve yay› baflparmak ile gerdirmeye yarayan halka benzeri bir aparat olarak kullan›lan zihgir, Alt›nbafl’›n öne ç›kan erkek tasar›mlar› aras›nda bulunuyor. Kudret ve kahramanl›¤›n sembolü olarak padiflah kavuklar›n› süsleyen kufl tüyünden sorguçlar, bu “Eflsiz” koleksiyonda günümüze brofl fleklinde uyarlan›yor. Muhteflem Yüzy›l dizisinde neredeyse her saray kad›n›n›n takt›¤› görkemli bafl tak›lar› ise el iflçili¤i kullan›larak oluflturulan “Kazaziye” koleksiyonunun nadide örneklerini gözler önüne seriyor.

Otto Koleksiyonu Osmanl› ihtiflam›n›n izlerini tafl›yan, büyüleyici ›fl›k hüzmelerinin göz kamaflt›rd›¤› Alt›nbafl’›n Otto Koleksiyonu da Muhteflem Yüzy›l’da izleyicilerle bulufluyor. Köklerine ba¤l› ama ayn› zamanda modern ve fl›k kad›nlar için tasarlanan Otto; Osmanl›’n›n görkemini yans›tan yakut, zümrüt, safir ve özellikle elmas yüzük, kolye ve küpelerden olufluyor.

51


Sektörden saliha.ascensio@iab.gov.tr

Zafer fien

Sektörde nitelikli personel istihdam› s›k›nt›s›

52 Alt›n Dünyas›

Tahmin ediyorum atm›fl oldu¤um bafll›k hepinizin dikkatini çekmifltir. Bu say›da yukar›da atm›fl oldu¤um bafll›¤›n bize neler ifade etti¤ini aktarmaya çal›flaca¤›m. 1970 ile 2000 y›llar› aras›nda alt›n ça¤›n› yaflayan mesle¤imizin en zay›f taraf› hepimizin yak›ndan bildi¤i üzere kalifiye personel s›k›nt›s›d›r. Geride kalan otuz y›ll›k sürede kuyumculuk sektöründe yer alan ustalar›m›z›n ülkenin geliflim ve kalk›nma dönemini yo¤un yaflad›¤› 1970 ve 2000 y›llar› aras›nda her hangi bir gayrete ve yat›r›ma ihtiyaç duymadan elde ettikleri kazançlar kendilerinde çok yüksek derecede güven duymalar›na neden oldu. O y›llarda üretimin bu dönemlerle k›yaslanmayacak kadar yetersiz oldu¤unu hepimiz biliyoruz kuyumculara al›fl verifl amaçl› giden nihai tüketicinin ma¤azalar›n önünde s›rada bekledi¤ini defalarca büyük ustalar›m›zdan dinledik. Hatta daha ileri gidelim Anadolu’da al›fl verifle giden insanlar›m›z›n ayakkab›lar›n› ç›kartarak ma¤azalara al›flverifle utana s›k›la geldikleri büyük ustalar›m›z›n nostalji ve iç çekerek anlatt›klar›na ben flahsen flahit oldum. Kuyumculu¤un alt›n dönemini yaflad›¤› ve bir daha da geri gelmeyece¤ini anlamam›z gereken o günlerin buna benzer daha anlat›lacak birçok efsaneleri bulunuyor fakat ben sadece bir kaç›ndan bahsederek hat›rlatmak istedim. Benim as›l üzerinde durmak istedi¤im yaz›n›n bafll›¤›yla vurgu yapt›¤›m konuya geri dönersek bahsedilen geçmifl dönemlerin vermifl oldu¤u güven ile sektörümüzün eski ustalar› ne yaz›k ki bu günlerde yaflad›klar› zor günlere kendilerini haz›rlad›lar fakat bunu ne yaz›k ki kabul etmiyorlar veya etmeye yanaflm›yorlar. Elde ettikleri kazançlar› kendilerini hiç yormadan gelifltirmeden kaliteli personel yat›r›m› yapmadan, müflterisine de¤er vermeden elde ettiler, personel sadece güvenilir insan olsun benim mallar›ma bekçilik yaps›n çok yetenekli olmas›na gerek yok anlay›fl›yla hareket ettiler. Geçmiflte kolay elde edilen kazançlar›n hep böyle devam edece¤ini düflündüler ve personel yat›r›m›n› hiç ama hiç önemsemediler. Yanlar›na yard›mc› eleman olarak ald›klar› mümkünse akraba olmas›na dikkat ettikleri personellerin geliflimine ve özgüven kazanmas›na hiç f›rsat vermediler. Hatta eski ustalar›m›z bu elamanlara sosyal güvencelerini dahi vermeye yanaflmad›lar. Ald›klar› niteliksiz olan bu yak›n akrabalardan çok defas›nda hiç beklemedikleri zararlar gördüler. ‹fllerinin hep ayn› gidece¤ini düflünerek zamana ayak uydurmad›lar ve gerek ma¤azalar›na gerek personellerine ne yaz›k ki yat›r›m yapmad›lar. Geçen bu süreci de¤erlendirdi¤imizde ç›kan sonuç ne yaz›k ki sektörümüz için ciddi kay›plara sebep verdi. Eski kuyumcular ifllerin eskisi gibi devam edece¤ini sand›lar ve zamana ayak uydurmad›lar kalitesiz personelin d›fl›nda kendilerini de yenileme ad›na hiç ama hiç gayret sarf etmediler. Gelinen bu süreci inceledi¤imizde gerek bir ma¤aza gerek büyük flirket sahibi olan eski kuyumcular, üzülerek söylemek isterim ki, yönetim becerileri sermayelerinin alt›nda ezilmektedir. Büyük sermayenin vermifl oldu¤u güven ile flirketlerini yap›sal olarak büyüten ve personel say›s›n› art›ran sermayenin gücü ile sektörde yer edinmeye çal›flan eski kuyumcular baflka sektörlerden personeller transfer ederek eski günlerde ki gibi büyük paralar kazanmay› hayal etmekteler. Fakat mesle¤imizin kendine has yap›s› gere¤i baflka sektörden gelen yetiflmifl( Mektepli) kalifiye elemanlar ne yaz›k ki bu sektöre kolay kolay ayak uyduramamaktalar. Patronlar meslekten gelen alayl› ve yetenekli gençleri eskide oldu¤u gibi düflük ücretlerle çal›flt›rmaya devam ediyorlar. Bir flirketin sahibini düflünün yan›nda çal›flt›rd›¤› genel müdürün baflar›lar›n› sektörün genel müdürüne ilgisini ve alakas›n› k›skanmakta bundan daha komik ne olabilir. Patron o flirketin sahibidir geçmiflte büyük ustalar›n yapt›¤› hatay› tekrarlamak yerine, kaliteli personelinin önünü açmal›, onun yaflam standard›n› yükseltmeli, personelinin kendisini gelifltirmesi için f›rsatlar vermeli ve personelini teflvik etmelidir. Bu yüzy›l›n dünyada patronunu tan›mlarsak özgüveni yüksek, çal›flanlar›na ve müflterilerine hoflgörüsü yüksek, çal›flanlar›n›n haklar›n› veren, onlara flirketlerinin sadece kendisine ait olmad›¤›n› tüm çal›flanlar›n flirketin sahibi oldu¤unu hat›rlatan çal›flanlar›n›n baflar›lar›n› ödüllendiren onlar›n baflar›s›n›n kendi flirketine faydas›n›n oldu¤unu bilendir. Daha ileri gidersek günümüzde “nitelikli patron”; kaliteli personele yat›r›m yapan ve flirketinde veya ma¤azas›nda nitelikli personel bar›nd›rarak ifl bölümü yapan ve personellerinin yapt›¤› ifli sadece denetleyendir. ‹fllerin düfltü¤ünden flikâyet ederiz, ancak kendimizi ve yapt›klar›m›z› ve yapmad›klar›m›z› sorgulamay›z. Sadece baflka sebeplerin arkas›na s›¤›n›r›z “ifller eskisi gibi de¤il, ifller çok yavafl” deriz. Art›k anlamam›z gereken hayat›n gerçe¤i, biz iflimize ve personelimize yat›r›m yapmad›¤›m›z sürece ifllerin hiç ama hiç düzelmeyece¤idir. Nitelikli personeliniz sizin rakibiniz de¤il, sizin tak›m›n›z›n en önemli bir parças›d›r. Bu yaz›m› okuyan meslektafllar›m›n hemen kendi personel yap›s›n› ve kaliteli personeline davran›fllar›n› gözden geçirmesini özellikle rica ediyorum. De¤erlerinize sahip ç›k›n›z kaybetti¤inizde çok geç olabilir. Sayg›lar›mla...


54 Alt›n Dünyas›


‹zmir Jevex Fuar›, sektörü bir araya getirmeye haz›rlan›yor ‹zmir Jevex Fuar›, 1–4 fiubat 2013 tarihleri aras›nda ‹zmir Uluslararas› Fuar Alan›’nda gerçeklefltiriliyor. Her y›l baflar› grafi¤ini yükselten bu fuara bu y›l sektör taraf›ndan büyük ilgi bekleniyor. Biz de 2013 y›l›n›n ilk fuar› olan ‹zmir Jevex Fuar›’na say›l› günler kala, kat›l›mda bulunacak önemli firmalar›n Yönetim Kurulu Baflkanlar›ndan fuar haz›rl›klar›na iliflkin bilgi ald›k. ‹zmir’de sektörün yeni y›l›n ilk trendlerini görücüye ç›kard›¤› ve ülkemizde 2013 takviminin ilk fuar› olan ‹zmir Jevex Fuar›, 1 – 4 fiubat 2013 tarihleri aras›nda ‹zmir Uluslararas› Fuar Alan›’nda gerçeklefltiriliyor. 2013 y›l›nda 5. kez kat›l›mc› ve ziyaretçilerini ortak bir paydada ve muhteflem bir platformda bir araya getirecek olan Jevex Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak› ve Saat Fuar›’n›n sektör taraf›ndan büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Homeros Tak› Tasar›m Yar›flmas›’nda Tasar›mlar Hayat Bulacak! Daha önce iki kez düzenlenen ve Jevex Fuar›’n›n ayr›lmaz bir etkinli¤i haline gelen Homeros Tak› Tasar›m Yar›flmas› da 2013 y›l› içerisinde muhteflem ödülleri ve ilgi çekici konsepti ile bir kez daha gündeme gelecek. Ege üçlemesi olan “Zeytin, Üzüm ve ‹ncir” temal› ürünler tasarlayacak olan yar›flmac›lar›n tasar›mlar› hayat bulacak. Bu yar›flman›n ana sponsoru olan Karakafl Atlantis, yar›flman›n dereceye girenlerine hem özel ödüller verecek, hem de dereceye giren ilk 6 tasar›m› hayata geçirecek.

‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› Y›lmaz Uca ‹zmir’deki tüm kuyumcu meslektafllar›m Jewex Fuar› için haz›rl›klar›n› son h›zla sürdürüyorlar. Üretici firmalar›m›z yeni sezona yönelik tasar›m ve koleksiyon haz›rl›klar›na yo¤unlaflt›lar. Bu koleksiyon ve tasar›mlar ilk kez Jewex Fuar›’nda sektörle buluflacak. Fuarlar kuyumculuk sektörü için büyük önem tafl›yor. Yeni ürünler, trendler, koleksiyonlar meslektafllar›m›z taraf›ndan ilk kez fuarlarda görülüyor. Kuyumculuk ürün odakl› bir sektör. Fuarlarda yeni sezon ürünlerini yak›ndan görme, kendi müflteri profillerine göre, özellikle perakendeci meslektafllar›m›z hangi ürünleri satmak üzere talep edeceklerine fuarlarda karar veriyorlar. Fuarlar, kuyumcular›n mesleki bilgilerini art›rma, yenilikleri yak›ndan izleme, dünya modas›n› yak›ndan izleme olana¤› veriyor. Ticari alternatifleri art›r›yor. Kuyumculuk sektörü son birkaç y›ld›r sat›fl konusunda ciddi s›k›nt› yafl›yor. Bu s›k›nt›y› tasar›m, teknolojik geliflme, pazarlama enstrümanlar›n› art›rarak aflmaya çal›fl›yoruz. ‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› olarak, 2013 y›l›ndaki kuyumculuk fuarlar›nda tasar›mlar ve koleksiyonlar konusunda büyük geliflmeler bekliyorum. Firmalar›m›z daha kurumsal, daha profesyonel çal›flmalara yöneldiler. Kuyumculuk sektörümüzle gurur duyaca¤›m›z daha renkli, hareketli baflar›l› fuarlar olacak diye düflünüyorum. Avrupa Birli¤i’nin içinde bulundu¤u ekonomik s›k›nt›y› düflünürsek, kuyumculuk firmalar› alternatif ülkelerle ve yeni müflterilerle fuarlarda buluflma f›rsat› da yakalayacaklar. 56 Alt›n Dünyas›

Karakafl Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl Fuara tüm birimlerimiz ile büyük sürprizlerle haz›rlanm›fl durumday›z. Her birimimiz kendi alan›nda yeni koleksiyonlar›n› ürün olarak ifllemifl bulunmakta. Sab›rs›zl›kla ifl ortaklar›m›z›n be¤enisine sunaca¤›m›z ‹zmir Jewex Fuar'›n› beklemekteyiz. Sektör fuarlar› tüm sektörler ad›na önemli podyumlard›r. Özellikle y›l›n bafl›nda düzenlenen fuarlar yeni bir y›l›n nas›l geçece¤ini bizlere gösterir ve yeni anlaflmalar›n yap›ld›¤› toplu halde bir araya gelinip birçok konuda görüfl birli¤inin sa¤land›¤› ortamlar›n oluflmas›n› sa¤lar. Bu sebeple de fuarlar›n firmam›z ve ifl ortaklar›m›z ad›na faydas› büyüktür. Bu y›lki fuar her y›ldan farkl› bizim için, çünkü bu y›l ifl ortaklar›m›za ve sektörümüze birçok ilk ve sürprizimiz var. Bu nedenle de bu fuardan beklentimiz çok yüksek.


altın konuk Cumhur Taşdelen

Troy Değerli Madenler Yönetim Kurulu Üyesi

TROY KIYMETL‹ MADEN T‹CARET A.fi.’nin 2012 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2013 YILI BEKLENT‹S‹

Sesa Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Selim Sar›fl›n

10 y›ld›r bu sektörde faaliyet gösteren firmam›z gerek ulusal gerekse uluslararas› fuarlarda kat›l›mc› ve ziyaretçi olarak pek çok kez yer alm›fl ve büyük ilgi çekmifltir. fiu anda Sesa Kuyumculuk olarak ‹zmir Jewex Fuar›na toptanc›lar›m›z arac›l›¤›yla kat›l›yoruz. Bir stand ile kat›lm›yoruz ama fuara kat›lan toptanc›lar›m›z ürünlerimizi Ege’deki kuyumculara sergiliyorlar. Özellikle ‹zmir fuar›n›n Sevgililer gününden önce olmas› nedeniyle yeni tek tafl ve kolye koleksiyonlar›m›z› sunuyoruz. Biz fuarlar›, günümüzde ticari hayat›n olmazsa olmazlar› aras›nda görüyoruz. Bugünkü fuarlar y›llar önceki aç›k pazarlara benziyor. Fuarlar sayesinde birbirine çok uzak olan kifli veya kurulufllar birbirleriyle tan›flma flans› elde edebiliyorlar. Fuarlar ayn› zamanda firmalar›n kendini yenilemesi içinde büyük bir motivasyon oluflturuyor. Ortaya ç›kan rekabet ortam› da firmalara ekstra enerji veriyor diye düflünüyorum. Her fleyden önce fuarlarda sa¤l›kl› bir ticari ortam olmas›n› arzu ediyoruz. Daha önce buluflmad›¤›m›z muhtemel müflterilerimizle tan›flmak istiyoruz. Ayr›ca mevcut müflterilerimize de yeni koleksiyonlar›m›z› toplu halde sunmak için fuarlar› çok faydal› buluyoruz. Fuarlarda büyük bir sinerji ortaya ç›k›yor. Sektör olman›n ve ortak hareket etmenin bilinci de fuarlar›n önemli kazan›mlar›ndan birisidir. Ülkemiz kuyum sektöründe Dünyada en üstlerde yer almas›n›n getirmifl oldu¤u sorumlulukla çok daha baflar›l› fuarlara imza atmal›d›r. Biz gelecekte ‹stanbul fuarlar›n›n dünyan›n en de¤erli fuarlar›ndan biri olaca¤›n› tahmin ediyoruz.

Piyasalar, 2013’e yeni beklenti ve hedeflerle girdi. 2012’de kendisinden yeni rekorlar beklenen alt›n, yaflatt›¤› hayal k›r›kl›¤›na ra¤men %7 de¤er kazand›. 2012’de yaflanan ekonomik sorunlar›n ve uygulanan politikalar›n 2013’e de sarkmas›, alt›n fiyatlar›ndaki yükselifl beklentimizi desteklemeye, devam etti. 2012’nin ilk iki ay›, ABD ekonomisine yönelik endifleler ve FED’in geniflleyici para politikas›n› faiz enstrüman› ile desteklemesi ve di¤er geliflmifl ülke merkez bankalar›n›n da bu yönde politikalar izlemesi, alt›n› 1790 dolar/ons’a tafl›d›. Ancak; FED’in geciken teflvik paketi, Yunanistan ve di¤er borçlu ülkelerin Euro üzerinde yaratt›¤› bask› ve küresel büyümenin yavafllayaca¤› endifleleri emtia fiyatlar›n› afla¤›ya çekmeye bafllad›. Alt›n 16 May›s 2012’nin en düflük seviyesi olan 1527.22 dolar/ons’a kadar çekildi. ‹lk iki çeyrekte, en büyük alt›n tüketicisi Hindistan’da, alt›na getirilen gümrük vergileri nedeniyle fiziki talepte yaflanan düflüfl, alt›n fiyatlar›n› da negatif yönde etkiledi. Haziran ve Temmuz aylar›n› 1550-1625 dolar/ons band›nda geçiren alt›n, ABD ve Çin’in parasal genifllemeye gidece¤i beklentileriyle, 1650 dolar/ons’daki direncini k›rarak, yükselifle geçti. 13 Eylül’de FED’in 3. Tur Parasal Geniflleme Plan›’n› sunmas›n›n ard›ndan ECB’nin de Euro’yu koruyan bir politika sergilemesi ve ‹spanya bankalar›n›n stres testinden geçmesinin ard›ndan ?/$ paritesi, 1.30’un üstüne ç›karken alt›n 5 Ekim’de 2012’nin en iyi ifllem fiyat›n› 1796.05 dolar/ons’la gördü. Karlar›n› realize etmek isteyen alt›n yat›r›mc›s› gevfleyen parite ve Çin kaynakl› büyüme endiflelerini bahane ederek sat›fla geçti. Ancak; ABD seçimlerini geniflleyici para politikalar›n› destekleyen Barrack Obama’n›n kazanmas›, alt›n›n yönünü 1672 dolar/ons’dan yukar›ya çevirdi. Euro Bölgesi borç krizinin bafl aktörü Yunanistan’a verilecek yard›m konusunda anlaflmaya var›lmas›, trend desteklerken alt›n, y›l›n son ata¤›n› yaparak 1750 dolar/ons’u test etti. Avrupa Merkez Binas›’n›n büyüme tahminlerini afla¤›ya çekmesi, FED’in teflvik politikas›n› enflasyon ve iflsizlik gibi iki parametreye endekslemesi, ABD’de mali uçurum görüflmelerine yönelik kayg›lar ve y›l sonu pozisyon kapamalar› nedeniyle Aral›k ay›nda alt›n, 1635 dolar/ons’a kadar düfltü. Bu seviyeden al›m f›rsat›n› de¤erlendiren yat›r›mc›lara 2012’yi 1675 Dolar/ons seviyesinden kapatan alt›n, y›ll›k bazda %7 de¤er kazan›rken, grubu k›ymetli madenlerden gümüfl %8.9 platin %10.18 paladyum %7.46 de¤er kazand›. Merkez Bankalar›n›n, rezerv olarak alt›n paylar›n› art›rma isteklerini, geniflleyici para politikalar›n› ve FED’in düflük faiz politikas›n› 2013’e tafl›mas› alt›n›n yat›r›mc› portföylerinde yerini almas›nda en önemli kriter olacakt›r. Alt›n tüketiminin %50’sini gerçeklefltiren Çin ve Hindistan’›n büyüme çabalar›, alt›n fiyatlar›n› yukar› yönde desteklerken, Avrupa’dan gelecek olumlu sinyaller, risk ifltah›n› ve pariteyi yukar›ya tafl›yacak alt›n yat›r›mc›s›n› da pozitif yönde etkileyecektir. 2013’ün de önemli bir sorunu olmaya sürdürecek olan Orta Do¤u ve ‹ran krizinin tafl›d›¤› jeopolitik riskler, ham petrol ve alt›n fiyat›ndaki düflüflleri s›n›rlayacakt›r. Troy K›ymetli Maden Ticareti A.fi. olarak 2012 y›l›na ait k›ymetli maden fiyat tahminlerimizdeki isabet oran›m›zla sektöre bilgi kayna¤› olmaya devam ettik. K›ymetli maden fiyatlar›na yönelik 2013 y›l› beklentilerimiz do¤rultusunda tahminlerimizi, afla¤›daki tabloda verdik.

Alt›n Dünyas› 57


Mücevhercinin Not Defteri ✍

Aylin Gözen

ICA International Color Stone Association Üyesi saliha.ascensio@iab.gov.tr Dünya P›rlanta Konseyi Üyesi

Sat›fllar› art›rmak için müflteri deneyimi yaratmak… Uluslararas› bir araflt›rma, lüks ürün sat›fl›nda, yüksek gelir grubuna mensup müflterilerle iliflkilerin, sat›fl temsilcilerinin bilgisi, profesyonelli¤i ve nezaketliyle kurdu¤u yak›n iliflkilerle geliflti¤ini gösteriyor. Yani mücevher sat›n alanlar, sat›n alma karar›n› verirken, tan›d›klar›, kendilerini rahat hissettikleri, bilgisine güvendikleri temsilcilerin bulundu¤u, farkl› ve üstün servisi alabilecekleri ma¤azalar› tercih ediyorlar. Müflteri deneyimi yaratmak için hayal gücüne ve duygulara hitap etmenin yan›nda, ma¤azaya girmeden öncesinde bafllayan ve ma¤azadan ç›k›fla kadar devam eden fiziksel koflullar› da unutmamak gerekli. Bu konudaki çal›flmalar, befl duyuya hitap etmekle bafllay›p, ma¤azan›n fiziksel atmosferini de bafltan ç›kar›c› bir sat›n alma deneyimine kadar var›yor. Geçen her saniye bir al›fl verifl olas›l›¤› olarak düflünülüyor, kasa kuyru¤u da dâhil olmak üzere, her santim buna göre planlan›yor. Ma¤aza seçimini yapt›ktan sonra ise di¤er kriterler devreye giriyor. Anketi cevaplayanlar›n %72’si, kendileri için en önemli konunun sat›fl dan›flman›n›n bilgisi oldu¤unu iletiyor. Bunu %68’le profesyonellik, %57 ile dürüst olmak ve daha sonra yard›mc› olabilmek, deneyimli olmak izliyor. Bire bir müflteriyle iliflki kurabilmek en fazla finans ve mücevher sektöründe önem kazan›yor. Üst gelir grubuna mensup kiflilerin verdi¤i cevaplarda, sektörel kategoriler aras›nda üstün hizmet ve servis bekledikleri ilk sektör mücevher… Di¤er tüm lüks tüketim ürünleri aras›nda güçlü ba¤lara en fazla ihtiyaç duyulan sektör ise yine mücevher. Üstün hizmet ve servisi do¤ru ve ilgi çekici bilgilerle donatman›n yolu, ma¤azaya girmeden öncesinde bafllayan kaliteli müflteri deneyimini yaratmaktan geçiyor. Tan›nm›fl inci firmas› Autore, bu konuda en baflar›l› örneklerden biri. Kat›ld›¤› fuarlara ödüllü bafl tasar›mc›s› ile birlikte giden Autore, sizi içten bir karfl›lama ile stand›na ald›ktan sonra, herhangi bir bekleme an›n›z› yakal›yor. Bu bofl zamanda ödüllü tasar›mc›s› Alessio Boschi, size vitrinleri gezdirerek koleksiyonlar› anlatmaya bafll›yor. Koleksiyonlar›n yola ç›k›fl›yla ilgili ak›c› bir sohbet içinde buluyorsunuz kendinizi. Bir anda “Fire/Atefl Koleksiyonu”ndaki yüzü¤ün üzerindeki safirlerin, ateflin do¤ru tonlar›n› ve geçifllerini vermesi için ç›kt›¤› mücevher tafl› seyahatlerine kapt›r›yorsunuz kendinizi. Hindistan’da tam istedi¤i rengi yakalayamad›¤› için Bangkok’a gitti¤ini ve orada tam dönece¤i gün istedi¤i rengi bulabildi¤ini ö¤reniyorsunuz. Bir roman›n sayfalar›nda gezinir gibi, yüzü¤ün üzerindeki tafl›n standart kesimde olmad›¤›n›, atefl gibi parlamas› için Hindistan’daki özel bir ustayla çal›fl›ld›¤›n› ama külü simgeleyen tafllar›n da mat görünmesine dikkat edildi¤ini ö¤reniyorsunuz. Buz fleklinde yap›lan bir kolyenin, salland›¤› zaman da bardaktaki buz fl›k›rt›s›n› vermesi için dört mühendisin üç ay boyunca u¤raflt›¤›n› anlat›yor tasar›mc›. O anlatt›kça, zaten be¤eni ile bakt›¤›n›z kolye gözünüzde bambaflka bir sanat eserine dönüflüyor. Ve iflte tam o anda, eldiveniyle k›r›lgan bir buz parças›n› tafl›rcas›na vitrinden ç›kartt›¤› kolyenin sesini size dinletip, kolyeyi boynunuza tak›yor Boschi… Baflta aç›klanan araflt›rma ve Autore’nin baflar›l› servisi asl›nda neden mücevher ma¤azac›l›¤›n›n ve mücevher sat›fl›n›n, standart ma¤azac›l›k ve sat›fl bilgileriyle, e¤itimleriyle gerçek baflar›ya ulaflamayaca¤›n› gösteriyor. Mücevher sat›fl›nda, standart ma¤azac›l›k bilgilerinin yan›nda iyi bir mücevher bilgisi ile donanm›fl olmak, bu bilgiyi ilgi çekici flekilde sunarak ma¤azada kaliteli zaman geçirilmesini sa¤layabilmek, mücevher al›c›s›n›n yaflam standartlar›n› ve dünyas›n› tan›yarak ba¤ kurabilmek, farkl› bir sat›n alma deneyimi sunabilmek gerekiyor. Bu ba¤›, al›c›lar ma¤azaya gelmeden önce bafllat›p, ma¤azada olmad›klar› zamanlarda da sürdürmek sat›fllar› art›rman›n anahtarlar›ndan biri olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Sevgililer Günü’nde sevgiliniz aşkınızın ışıltısı ile büyülenecek Sevdiğiniz kişiye anlamlı bir hediye ederek sevginizi ifade etme şansı yakalayacağınız 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken SESA Kuyumculuk, “Estrella” isimli koleksiyonuyla bu önemli günün unutulmaz olmasını sağlıyor. Sektörün deneyimli markalar›ndan biri olan ve bu y›l kuruluflunun 10. y›l›n› kutlamaya haz›rlanan SESA Kuyumculuk; sevgililer günü için swarovski zirconia tafll› tek tafl yüzüklerin yer ald›¤› “Estrella” koleksiyonunu mücevher severlerin be¤enisine sunuyor. Geçti¤imiz y›l “Estrella” koleksiyonunu ç›karan SESA Kuyumculuk, koleksiyonun çok büyük ilgi görmesi üzerine bu y›l zirkon tafl yerine koleksiyonunu swarovski zirconia tafllar›yla yapmaya ve tasar›m›nda çeflitli farkl›l›klar oluflturmaya karar verdi. SESA Yönetim Kurulu Baflkan› Selim Sar›fl›n, “Estrella” koleksiyonunun en büyük özelli¤inin ayn› tasar›m›n 3 farkl› tafl boyunda ve farkl› a¤›rl›klarda tak›severlere sunuldu¤unu, bu özellik nedeniyle be¤enilen bir modelin her bütçeye uygun bir hale geldi¤ini söyledi. Sar›fl›n, “Estrella” tek tafl yüzük koleksiyonunun birçok farkl› tasar›ma sahip oldu¤unu ve bu farkl› tasar›mlar›n da kendi içinde çeflitli ebatlarda ayr›flt›¤›n› belirtti. Çok yüksek kaliteli bir iflçilikle tek tafl yüzü¤ün yap›ld›¤›n› ifade eden Selim Sar›fl›n sözlerini flöyle sürdürdü: “Bu özel günde verece¤iniz hediyenin çok özel olmas› gerekti¤inin bilincindeyiz. Çok yüksek bir iflçilik kalitesiyle ele ald›¤›m›z “Estrella” koleksiyonumuzu, p›rlantaya en yak›n görünüme sahip Swarovski Zirconia tafllar›yla oluflturduk. Koleksiyonumuz için gerekli stoklar›m›z› oluflturduk. ‹steyen kuyumcu dostumuza h›zla ürünleri sunmaya haz›r›z.” 58 Alt›n Dünyas›


60 Alt›n Dünyas›


Atasay’›n düzenledi¤i “Üniversiteleraras› Reklam Filmi Yar›flmas›” sonuçland›

Atasay’›n 75. y›l›na özel olarak düzenledi¤i “Atasay’a Gitmifl” temal› “Üniversiteleraras› Reklam Filmi Yar›flmas›”nda dereceye giren yar›flmac›lar belli oldu. Yar›flman›n birincisi Veysel Cihan H›zar, 5.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ‹letiflim ve Güzel Sanatlar fakültelerinde okuyan ö¤rencilerin kat›l›m›yla düzenlenen “Atasay’a Gitmifl” temal› “Üniversiteleraras› Reklam Filmi Yar›flmas›”nda ö¤renciler uzun soluklu çal›flmalar sonucunda yaratt›klar› reklam filmi kareleriyle yeteneklerini sergilediler. Yar›flmada Veysel Cihan H›zar birincilik derecesiyle 5.000 TL’lik para ödülünün sahibi oldu. ‹stanbul Kültür Üniversitesi ‹letiflim Tasar›m› bölümünde burslu olarak e¤itimini tamamlayan 1978 fianl›urfa do¤umlu H›zar, halen Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹letiflim Tasar›m› bölümünde yüksek lisans yap›yor. Yar›flmada ikinci olarak 2.500 TL ödülün sahibi olan Ebru Küçükerman’›, üçüncülük derecesiyle Ender Ercan takip etti. 1991 do¤umlu Küçükerman, Kadir Has Üniversitesi’nde reklamc›l›k e¤itimine devam ediyor, üçüncülük derecesiyle 1.500 TL’lik ödülün sahibi olan Ercan ise Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde yüksek lisans yap›yor. Yarat›c› projeler, Mimar Sinan, Bahçeflehir ve Anadolu Üniversiteleri’nin seçkin akademisyenleriyle birlikte Simple & Smart Advertising Ajans Baflkan› U¤ur Çak›r, 4Films’in sahibi ve yap›mc›s› Gökalp Gökulu’dan oluflan jüri heyeti taraf›ndan de¤erlendirildi. Jüri Heyeti’ndeki akademisyen koltu¤unda ise: Prof. Dr. Alev ‹driso¤lu - Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, Bölüm Baflkan›, Prof. Dr. Haluk Gürgen - Bahçeflehir Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Dekan›, Prof. Dr. Nezih Orhon-Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi Dekan› yer ald›. 62 Alt›n Dünyas›

Yasemin Öztürk JİVAL Kurumsal İletişim Pazarlama Müdürü

Kuyumculuk Sektöründe Kurumsal ‹letiflim ve Pazarlama Küreselleflen pazar ekonomisine ayak uydurabilmek için firmalar, markalaflma yönünde ilerlemeye bafllad›lar. Sektörün farkl› alanlar›ndan ve atölyecilikten gelen birçok firma zaman içerisinde, artan rekabet karfl›s›nda markalaflmay› ve tüketiciye daha kaliteli hizmetlerle ulaflmay› hedefliyor. Günümüzde, firmalar›n de¤iflen rekabet koflullar›n›n h›zl› takip edebilmesi ve ayn› h›zla teknolojinin sundu¤u olanaklarla iletiflimi desteklemesi gerekmektedir. Geçmiflte yat›r›m amaçl› olarak al›nan, alt›n tak› ve mücevher günümüzde moda ve tasar›mlarla birlefltirilerek, farkl› modellerle tüketici taraf›ndan daha çok tercih edilir hale getirilmifltir. Tasar›mlar, hizmet kalitesi ve garantisi ile bütünleflerek, markay› oluflturmaktad›r. Tüketici, günümüzde kalite ve hizmet garantisini bulabildi¤i ürünü ve markay› tercih etmektedir. ‹letiflim sürecini k›saca; üretim, reklam, stratejik pazarlama ve sat›fl olarak tan›mlayabiliriz. Bu süreç, rekabetin artmas› ile flirketleri farkl› stratejiler uygulamaya yöneltti. Sat›fl kanallar›n› ve pazarlama yeteneklerini do¤ru yöneten firmalar, marka olmay› ve di¤erlerinden ayr›labilmeyi baflard›. Kurumsal marka olma ihtiyac›, kuyumculuk sektörünün geleneksel alg›s›n› da de¤ifltirdi. Markan›n devaml›l›¤›n› sa¤layan en önemli unsurlar "tasar›m", "iletiflim” ve “pazarlama” d›r. Firmalar bu yönde, farkl› uygulamalar ve yeni pazarlama yöntemleri ile deneyerek sürekli geliflim göstermektedir. Özellikle son y›llarda, kuyumculuk sektöründe iletiflimin birçok kanal› kullan›lmaktad›r. Kurumsal iletiflim ve pazarlamada, aktif ve sosyal medyan›n yan› s›ra, internet, televizyon, radyo, gazete ve benzer alanlarda yap›lan iletiflim çal›flmalar› sat›fllar›n art›fl›nda önemli rol oynamaktad›r. Süreklili¤i olan planlamalar ve do¤ru yönetilen iletiflim çal›flmalar›, kurumsal pazarlaman›n en güçlü sat›fl kanal›d›r. Bu sebeple, medyan›n tart›flmas›z kuvveti, genifl kitlelere ulaflma ve etkileyebilme yetene¤i, kuyumculuk sektörüne de büyük katk›da bulunmaktad›r.

Asgold Gifty ile sevgiyi çoğaltın! De¤erli günleri ölümsüz k›lan Asgold Gifty, p›rlantan›n sihirli ›fl›¤›yla kad›nlar› Sevgililer Günü’nde büyülüyor. Asgold Ailesi’nin göz al›c› markas› Gifty’nin sonsuz aflk› simgeleyen p›r›lt›l› ürünleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz…


“Alt›n fiyatlar›n›n yükselme riski sürüyor” Döviz, alt›n ve gümüfl al›m sat›m ifllemlerinde fiziki arac›l›k eden Fahret Döviz, hizmetlerini Türkiye s›n›rlar›n›n yan› s›ra yurtd›fl›na tafl›maya haz›rlan›yor. Fahret Döviz Genel Müdürü Adem Sar›’dan firman›n faaliyet alanlar›, döviz piyasas› ve alt›n fiyatlar›n›n seyri ile ilgili bilgi ald›k. aliteli hizmet ilkesiyle kiflisel ve kurumsal müflterilerinin döviz, alt›n, sarrafiye ve toptan gümüfl ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere profesyonel kadrosu ile hizmet veren Fahret Döviz, 2013 y›l›nda pazarlama a¤›n› geniflletmek ad›na çal›flmalar›na h›z kazand›rd›. Lokasyon, talep ve hedef kitle analizlerinin ard›ndan marka ve hizmetlerini tüm Türkiye’ye ulaflt›rmay› hedefleyen firma, 2013 y›l›nda pazarlama çal›flmalar›na h›z kazand›rd›. ‹fl ortaklar›yla baflar›l› bir sinerji yakalayan firma, uzun vadede daha çok noktada, ayn› profesyonellikle ve kaliteyle hizmet vermeyi amaçl›yor…

K

Firman›z›n faaliyet konusu nedir? Fahret Döviz ve K›ymetli Madenler olarak hangi bölgelere hizmet götürüyorsunuz? Faaliyet olarak; alt›n, gümüfl ve döviz al›m-sat›m ifllemlerine fiziki olarak arac›l›k etmekteyiz. Ayr›ca müflterilerimizin toptan sarrafiye ihtiyaçlar›na cevap vermekteyiz. Firma olarak Marmara Bölgesi, Trakya Bölgesi ve Ankara civar›na hizmet vermekteyiz. ‹fl ortaklar›m›zla sa¤l›kl› bir iletiflim kurmak ad›na bulundu¤umuz noktalar› titizlikle seçiyor, tamamen iflimize olan ba¤l›l›k ve konsantrasyonumuzla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dürüst, kaliteli ve müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmalar›m›z sayesinde bulundu¤umuz bölgelerde tercih ediliyor, farkl› bölgelerden talep görüyoruz. Uzun y›llara dayanan tecrübemiz, sektörü tan›y›p talepleri do¤ru bir flekilde de¤erlendirmemiz bizi ulaflt›¤›m›z konuma getirdi. Her sektörde oldu¤u gibi rekabet ortam› hizmet verdi¤imiz alanda da mevcut ancak rekabetten s›yr›lmam›z›n en önemli göstergesi tercih ediliyor olmam›zd›r. Bu nedenle Fahret Döviz hizmetlerini sadece bulundu¤umuz noktalarda de¤il, di¤er bölgelere de tafl›mak ad›na büyümemizi sürdürüyoruz.

Mevcut pazarlama a¤›n›z› gelifltirmek ad›na çal›flmalar›n›z var m›? Bölgesel veya noktasal ortakl›k ya da direkt olarak hizmet vermek için çal›flmalar›m›z bulunuyor. Bu çal›flmalar›m›zda markam›z›, hizmetlerimizi ve iflimizi ifl ortaklar›m›za daha iyi aktarmak için çal›flmalar›m›z son h›zla devam ediyor. Büyüme çal›flmalar›m›z sadece Türkiye s›n›rlar› içerisinde geçerli de¤il. Ayr›ca yurtd›fl› için ArGe çal›flmalar›m›z devam ediyor. Belirledi¤imiz noktalarda hem firmam›z› hem de Türkiye’yi temsilen hizmetlerimizi yurtd›fl›na da tafl›may› hedefliyoruz.

Döviz piyasalar› ile ilgili genel görünüm hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? Dünya piyasalar› geliflen jeopolitik olaylar nedeniyle hareketli dönemlere sahne oldu. Ancak 2012 y›l› döviz aç›s›ndan oldukça verimli ve bereketli geçti diyebiliriz. 2013 y›l› öngörümüz ise s›cak para girifli ve global ekonomi dengede olursa afla¤› yönlü bir trend yönünde.

2012 y›l›n›n son günlerinde ünlü yat›r›mc›lar›n alt›na yönelmesi, alt›n›n üzerindeki ilgiyi güçlendirdi. 2013 y›l›nda alt›n›n ons fiyat›n›n 2.000 dolar› görece¤i de tahminler aras›nda. Sizin bu konuda, alt›n yat›r›m› yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nedir? 2012 y›l›n›n son günlerinde ünlü yat›r›mc›lar›n alt›na yönelmesi ve bunu aç›klamalar› alt›n piyasalar›nda hareketlili¤e neden oldu. Alt›n›n orta ve uzun vadede yukar› yönlü hareket etmesi için bütün sebepler ortada. Bunlar oldu¤u sürece düflüfller hep k›sa vadeli olacakt›r. Bol miktarda likidite, merkez bankalar›n›n fiziki al›m›, düflük faiz politikas› vb. sebepler alt›n için yükselme riski oluflturmaktad›r. 64 Alt›n Dünyas›


“Bizim için bir müşteri bin müşteri demektir” Kuyumculuk sektöründe 40 y›ld›r faaliyetini sürdüren Acar›n Kuyumculuk, y›llard›r edindi¤i tecrübe ile tasar›mlar›n› ve markas›n› gelecek nesillere tafl›yor. Özellikle tasar›m departman›ndaki yeniliklerini sürdürerek, farkl›l›¤› daim k›lacaklar›n› söyleyen Firma Sahibi Hakan Acar ile Acar›n Kuyumcuk’un çal›flmalar› ve hedefleri üzerine konufltuk. Sektörde kaç y›ld›r hizmet veriyorsunuz, firman›z› tan›t›r m›s›n›z?

Mehmet Can Özdemir HRD Antwerp Türkiye Genel Müdürü

Sentetik elmaslar… 2012 y›l›nda p›rlanta piyasas›na damgas›n› vuran olaylardan birisi de laboratuarlarda sentetik oldu¤u tesbit edilen elmaslard›. Sentetik elmaslar›n dünya piyasalar›nda ciddi ses getirmesine ra¤men Türkiye’de daha çok kapal› kap›lar arkas›nda konufluldu. Oysa sentetik elmaslar Türk Mücevher Sektörü içinde son derece önemli. fiuana kadar verdi¤im konferanslarda türk mücevher pazar›nda sentetik elmalar hakk›nda bir terminolojik kar›fl›kl›k oldu¤unu fark ettim bu nedenle bu ay bu konuya de¤inmek istedim. Öncelikle sentetik elmas nedir? Zirkon nedir? Mozanit nedir? ‹fllem görmüfl elmas nedir? Gelin bu konuyu kabacada olsa inceleyelim…

Acar›n Kuyumculuk 1970 y›l›nda perakende sat›fl olarak Elaz›¤’da kuruldu. 2000 y›l›nda faaliyet alan›m›z› geniflleterek imalat ve toptan sat›fla da bafllad›k. Bugün Acar›n markas›yla büyük bir pazar pay›na sahip olan firmam›z, gerek teknoloji gerek genifl ürün çeflidi, gerekse de modern ve kaliteli üretimle k›sa sürede yurtiçinde ve yurtd›fl›nda lider firmalar aras›ndaki yerini ald›. Ürünlerimiz TSE ve ISO-9001 Kalite Belgesi kontrolü alt›nda 40 y›l› aflk›n bilgi ve deneyimin birleflti¤i nokta olan Acar›n Kuyumculuk, sektörde her zaman ciddiyeti sayg›nl›k, müflteri memnuniyeti ve kaliteyi hedeflemifltir.

En çok tercih edilen bilezik modelleriniz neler? Sizi temsil eden, kendinize özgü tasar›mlar›n›z var m›? Uzman kadromuzla dünya yeniliklerini izleyerek estetik ve zarafet anlay›fl›n›n yorumlanmas›yla ürünlerimizi ortaya ç›kar›yoruz. Ürünlerimizin tamam› kendi tasar›m›m›z olup kendi bünyemizde üretilmektedir. Ayr›ca kendi iflletmesinde ayar tespit evi bulunan firmam›z›n tüm modelleri iç ve d›fl piyasada sürekli istenilen ve arzulanan modellerdir. Ürünlerimizi 18 (750), 21 (875) ve 22 (916) ayarda olup istenilen talep üzerine üretmekteyiz. Sektörümüzde devaml› olarak yenilikleri takip etmek durumundas›n›z. Gerek model ve tasar›m olarak gerekse makine ve teçhizat olarak… Çünkü sürekli geliflim ve ileriye gitme anlay›fl› ile çal›flarak hizmetlerimizi müflterilerimizin beklentilerine uygun hale getirmek durumunday›z.

Elaz›¤’da hizmet veren bir firmas›n›z. Bulundu¤unuz bölge d›fl›nda ürünlerinizi ulaflt›rd›¤›n›z bölgeler nereler? Hedefledi¤iniz yeni pazarlar var m›? fiu anda bulundu¤umuz ilde ilk s›rada oldu¤umuz kanaatindeyim. Firma olarak hedeflerimiz elbette var... Bulundu¤umuz bölge haricinde Do¤u Anadolu, ‹ç Anadolu, Akdeniz Bölgesi ve yurtd›fl›nda da ürünlerimizi pazarlamaktay›z.

Acar›n Kuyumculuk olarak gerek üretimde gerek müflteri iliflkilerinde vazgeçilmez kurallar›n›z var m›? Kalite, müflteri memnuniyeti ve mükemmellik firmam›z›n kurulufl ilkesidir; çünkü bizim için bir müflteri bin müflteri demektir. Ayr›ca müflterilerine ve çal›flanlar›na de¤er sa¤layan, ürün hizmet ve kalitede fark yaratan, çevreye ve insana de¤er veren, müflterilerinin memnuniyetini ve isteklerini ön planda tutan bir firmay›z.

Y›l boyunca yurtiçinde gerçekleflen fuarlar ile ilgili ne düflünüyorsunuz? Bu organizasyonlar›n sektöre ve firmalara katk›lar› nelerdir? Fuarlar ürünlerimizin tan›t›m› için büyük önem arz etmektedir. Çünkü fuarlar›n mevcut pazarlar›m›z haricinde de yeni pazar kazanmam›za büyük katk›s› oluyor. Y›l içerisinde yurtiçinde düzenlenen fuarlar›n hemen hemen hepsine kat›l›m göstermifl bulunmaktay›z. Ayr›ca yurtd›fl›ndaki fuarlar› da takip etmekteyiz. Bu kat›l›mlar›m›za bundan sonraki dönemlerde de devam edece¤iz…

2013 y›l› yol haritan›zda neler var? 2013 y›l› için yurtiçi ve yurtd›fl›nda yeni model ve tasar›mlar›m›zla emin ad›mlarla çal›flmalar›m›za ve hizmetlerimize devam edece¤iz. Yeni pazarlara aç›lma politikam›z çerçevesinde ürün yelpazemizi daha da geniflletip, Acar›n’›n her kesime ulaflmas›n› sa¤layaca¤›z. Bu do¤rultuda tabi ki en önemlisi farkl›l›k... Her y›l yapm›fl oldu¤umuz Ar-Ge çal›flmalar› neticesinde bu farkl›l›¤› daha belirgin bir flekilde ortaya koymaktay›z. Makine parkurumuzu geniflleterek özgün ve farkl› ürünlerimizi daha geliflmifl bir teknolojide yapmaya devam edece¤iz. Özellikle tasar›m departman›m›z› daha da gelifltirerek bu farkl›l›¤›n her daim devam etmesini sa¤l›yoruz. 66 Alt›n Dünyas›

Sentetik elmaslar, laboratuarda üretti¤imiz elmaslard›r. Do¤al elmaslar 3,2 milyar y›l önce do¤ada oluflurken, sentetik elmaslar 3 günde bir laboratuarda oluflan insan yap›m› elmaslard›r. Her iki elmas aras›nda fiziksel yada kimyasal olarak bir fark bulunmazken, incelenebilecek tek en önemli fark oluflum süreleridir. Sentetik elmaslar›n do¤al elmaslardan ayr›lmas› ç›plak gözle mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle ileri teknoloji ürünü olan spektroskopi cihazlar› kullan›larak sentetik elmaslar do¤allar›ndan ayr›labilirler. Sentetik elmaslar›n üretilmesi için iki yöntem kullan›lmaktad›r. Bunlar HPHt (Yüksek Bas›nç Yüksek S›cakl›k) ve CVD (Kimyasal Buhar Faz›ndan Çökeltme)’dir. HPHT yönteminde do¤an›n elmaslar› büyütmek için oluflturdu¤u flartlar taklit edilirken CVD yönteminde bir kimyasal plasma faz›ndan karbon atomlar›n›n çökeltilmesi ile elmaslar büyütülür. Zirkon ya da mozanit ise, hem do¤ada bulunabilen hem de sentetik olarak üretilebilen tafllard›r. Yayg›n olarak kubik zirkon; sentetik olarak üretilmifl stabilize edilmifl zirkonyum oksittir. Dolay›s›yla kimyasal ve fiziksel özellikleri elmastan farkl›d›r. Mozanitte yine do¤ada bulunabilen ancak sektörel uygulamalar› sentetik olarak üretilmifl mozanitlerdir. Mozanitler içlerinde yüksek miktarda Silisyum içerirler. Dolay›sla mozanitte kimyasal ve fiziksel özellikleri aç›s›ndan elmastan farkl›d›r. Özetlemek gerekirse elmas gibi gözüken ancak kimyasal ve fiziksel özellikleri farkl› olan elmaslara taklit ( simulant) tafllar denilir. Sektörümüzde ise bu tafllara sentetik denilmektedir. Gerçi bu tafllarda sentetik olarak üretilmifltir ancak sentetik elmaslarla kar›flt›r›lmamal›d›r. Taklit tafllar›n elmaslardan ayr›lmas› fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farkl› olmas› nedeniyle son derece kolayd›r. Sentetik elmaslar ise elmasla ayn› fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan sadece do¤a yerine bir laboratuarda, 3,2 milyar y›l önce de¤ilde son 10 y›l içerisinde 3 günde üretilmifl elmaslard›r. Dolay›s›yla do¤al elmaslarla sentetik elmaslar›n birinden ayr›lmas› son derece zordur. Bu ayr›m son derece sofistike cihazlarla laboratuarlarda gerçeklefltirilir. Elmas ticareti ile ilgilenen kiflilerin ofislerinde bu riski tafl›madan ticaret yapabilmeleri için çeflitli cihazlar DTC ve HRD taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Bu cihazlar elmas ticaretinize güven katabilirsiniz. Elbette bu cihazlar›n verdi¤i sonuçlar› yorumalamak içinde e¤itim almak flart bir gereklilik… ‹yilefltirme ifllemlerini de bir daha ki yaz›ma anlatmak üzere… Hepinize güvenli ticaretler dilerim


Gülaylar Kuyumculuk’tan büyük yat›r›m

Tek t›kla tektafl Gülaylar Kuyumculuk ve dünyan›n en büyük p›rlanta üreticilerinden Belçikal› SRK ortakl›¤›nda Türkiye’nin en büyük online kuyumculuk ma¤azas› Tektas.com aç›ld›. Binlerce mücevher çeflidine ev sahipli¤i yapan sitede, ziyaretçiler kendi mücevherlerini de tasarlayabiliyor. Gülaylar'›n SRK ortakl›¤›yla 3 milyon TL tutar›nda yat›r›m ve 18 ayl›k çal›flma sonucu kurdu¤u Tektas.com aç›ld›. Sitenin ilk y›l sat›fl hedefi ise 18.000.000 TL. Site yak›nda mobil uygulamalar›yla mücevher severlere mobil olarak da hizmet verecek. Tektas.com ile mücevherseverler p›rlanta tafl›ndan, montürüne ve madenine kadar diledikleri flekilde tam istedikleri p›rlanta mücevherine sahip olabiliyor. Kendi p›rlanta mücevherini tasarlama olana¤› d›fl›nda, Gülaylar tasar›m ekibinin SRK p›rlantalar› ile tasarlad›¤› yaklafl›k 3000 adet p›rlanta ve 2000 adet alt›n model tüm mücevher tutkunlar›n› bekliyor. Tektas.com ayr›ca müflterilerine sundu¤u tamam› uluslararas› sertifikal› 7500 adet p›rlanta ile bu alanda da Türkiye’ de bir ilki gerçeklefltiriyor ve en büyük online mücevher ma¤azas› olma özelli¤ini tafl›yor. Konuyla ilgili görüfllerini bildiren Gülaylar Kuyumculuk Grup Baflkan› ‹lhan Gülay “Türkiye’de 35 milyon internet kullan›c›s› bulunuyor ve her geçen gün internet kullan›m› her yafl grubunda art›fl gösteriyor. Bu durum Türkiye’deki e-ticaret pazar› için de geçerli. Bugün itibariyle Türkiye’de internetten al›flverifl yapanlar›n say›s› ayl›k 5 milyon kifli yani toplam kullan›c› say›s›n›n yüzde 16’s›. 2011 y›l›nda Türkiye’deki sanal iflyerlerinde 126 milyon adet yerli ve yabanc› kart ifllemi gerçekleflirken, toplam al›flverifl cirosu yüzde 50 artm›flt›. 2012 y›l› Kas›m ay› itibariyle ifllem bafl›na düflen tutarsa, BKM (Bankalararas› Kart Merkezi) verilerine göre 161 TL olarak gerçekleflti. Mobil ve sosyal mecralar›n, kredi kart› kullan›m›n›n ve online al›flveriflte güvenli¤in artmas› ile birlikte ifllem hacmi büyüyerek artmaya devam edecektir” derken Tektas.com ile ilgili olarak da; “Tektas.com’u kurarken ç›k›fl noktam›z Türkiye’nin en büyük online mücevherat sitesini oluflturarak; tüm kad›nlara en iyi, en seçkin, en kaliteli ve tasar›m sahibi fl›k ürünleri sunabilmekti. Bu amaçla Gülaylar koleksiyonunun yan› s›ra p›rlanta da dünya devi SRK ile anlaflarak mücevherat portföyümüzü geniflletmifl olduk. Ayr›ca tektas.com üzerinden tüm ziyaretçiler kendi be¤enilerine uygun tasar›mlar› da kullan›c› dostu arayüz üzerinde gerçeklefltirebilecek. Bu çok önemli çünkü tüketici de böylelikle tasar›mc› konumuna geçmifl olacak. ‹nan›yorum ki çok k›sa sürede mücevher kullanmay› seven her kad›n en az bir kez Tektas.com’u ziyaret etmifl hatta al›flveriflte bulunmufl olacak.” görüfllerinde bulundu. 68 Alt›n Dünyas›


Mücevher Kutusunda D›fla Ba¤›ml›l›¤› Kald›rd› Sektörde ma¤azac›l›k anlay›fl›nda yaflanan de¤iflime paralel olarak mücevher kutu ve ambalaj› alan›nda da çok h›zl› bir geliflim gözleniyor. Art›k mücevher kutular› ürüne de¤er katan en önemli unsurlardan birisi olarak karfl›m›za ç›k›yor. Sektörün en büyük mücevher kutu üreticisi ve sektörün dev firmalar›n›n tedarikçisi GIPTA’n›n Genel Müdürü Sevim fienyurt’un konu ile ilgili görüfllerini ald›k.

S

ektörde kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru h›zl› bir dönüflüm yaflan›rken, ma¤azac›l›k anlay›fl›nda ve buna ba¤l› olarak pek çok alanda da de¤iflim yaflan›yor. Bundan bir kaç sene öncesine kadar sektörde kullan›lan mücevher kutular›n›n hemen hemen hepsi birbirinin ayn›s› iken art›k mücevher kutular› firman›n alg›s›n›n yönetilmesinde ve sunum kalitesininin yans›t›lmas›nda en önemli unsurlardan birisi olarak karfl›m›za ç›kmaya bafllad›. Art›k birbirinden de¤erli tasar›mlar ancak ayn› kalitedeki mücevher kutular› ile birlikte sunuldu¤u zaman de¤er kazan›r durumda. Dolay›s›yla kutu tasar›m, seçim ve tedari¤i ma¤azalar›n ajandalar›nda önemli maddelerden birisi durumuna geldi. Konunun detaylar› ile ilgili GIPTA Genel Müdürü Sevim fienyurt’un görüfllerini ald›k.

Kutu kategorisinde yaflanan de¤iflimle ilgili gözlemleriniz nelerdir? Ma¤azac›l›k anlay›fl›nda yaflanan de¤iflime paralel olarak mücevher kutular›nda da h›zl› bir de¤iflim yaflan›yor. Bundan bir kaç sene öncesine kadar bütün sektörde 4-5 çeflit kutu kullan›l›yorken art›k her ma¤aza kendisine özel tasar›m kutular› tercih ediyor. Art›k sunum, ürüne de¤er katan en önemli faktörlerden birisi durumunda. Binlerce dolarl›k mücevherleri son derece basit kutular ile sunman›z, kalitesiz kutular ile mücevhere de¤er katman›z mümkün de¤il. Art›k mücevher kutusu, mücevhere de¤er katman›n da ötesinde firman›n kalitesini yans›tan ya da temsil eden çok önemli bir unsur.

Firmalar mücevher kutusu seçiminde hangi faktörlere dikkat etmeliler? Farkl› tasar›m, üretim kalitesi, tedarik süresi, tedarik miktar› ve maliyet en önemli unsurlar. GIPTA olarak bu unsurlar üzerinde özellikle duruyoruz. Türkiye’nin en büyük üretim bant›na sahibiz. Her firmaya özel mücevher kutusu tasarlayan tasar›m ekibiz var. Firmalar›n bu konuda uzakdo¤uya ba¤›ml›l›¤›n› ortadan kald›rd›k.

Sizin bu konuda üstün oldu¤unuz noktalar nelerdir? GIPTA s›n›rs›z malzeme seçene¤i, imalat bilgi ve deneyimi ile sektöre yeni bir soluk kazand›rd› ve bugüne kadar fiyat avantaj› nedeni ile uzak do¤u ile çal›flmak zorunda kalan al›c›lara beklentilerinin ötesinde hizmet verebildi. Uzak do¤u seyahat masraflar›, uzun süren beklemeler, kalite endifleleri, navlun ödemeleri, stok maliyetleri sektör mensuplar›n›n yaflam›ndan ç›k›yor. Her al›c›, miktar gözetmeksizin, kendine özel ürünü inan›lmaz çeflitlilikteki malzeme seçeneklerinden biri ile bir kaç gün içinde stoklar›na alabiliyor.

Siparifl miktar› konusunu biraz daha açabilir misiniz? Bu maliyeti etkileyen en önemli unsurlardan birisi. Evet, siparifl miktar›, maliyeti bazen kullan›lan malzemeden dahi fazla etkileyebiliyor. Bu yüzden firmalar uzun y›llar, uzakdo¤udan yüklü miktarlarda al›m yapmak zorunda kald›lar. Ancak biz buna son verdik. Sahip oldu¤umuz üretim tesisi ve imkanlar ile çok daha az miktarlardaki sipariflleri hemen hemen uzakdo¤u fiyatlar› ile üstelik çok daha yüksek kalitede üretebiliyoruz. Böylece firmalar çok yüksek siparifl vermek zorunda kalm›yor, uygun fiyatlara ürün tedarik edebiliyor, yüksek gümrük ve nakliye masraflar› ödemiyor, sürprizlerle karfl›laflm›yor, çok h›zl› hizmet alabiliyor, tasar›mda esneklik avantaj› yaflayabiliyor ve yine çok önemi bir unsur olan stok maliyetini azalt›yor. Biz de ifl yap›fl stratejimizi bu faktörler üzerine kuruyoruz.

Müflterileriniz ve da¤›t›m kanal›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Sektörün dev firmalar›n›n mücevher kutusu alan›ndaki tedarikçisiyiz. Ciromuzun çok büyük bir k›sm› sektörün dev firmalar›na yapt›¤›m›z sat›fllardan kaynaklan›yor. Ayn› zamanda sektörde kutu ve ambalaj toptanc›l›¤› yapan firmalar›n da tedarikçisi biziz. Belirledi¤imiz kriterleri karfl›layan kutu toptanc›lar›na da sat›fl yap›yoruz.

Perakende kuyumculara yönelik bir sat›fl sisteminiz var m›? Say›lar› 35 – 40 bini bulan perakende kuyumcu pazar›nda da önemli f›rsatlar oldu¤unu gördük ve yapt›¤›m›z yat›r›m ile ciddi bir kapasite artt›r›m›na gittik. Sektörün devlerine sundu¤umuz kalite, hizmet ve fiyat standard›n› Türkiye’nin dört bir yan›ndaki perakende kuyumculara da ulaflt›r›yoruz.

GIPTA Müflteri Hizmetleri: 0212 422 91 13 70 Alt›n Dünyas›


Darphane Yarım ve 1 Gramlık Altın Üretecek Tüketicinin beklentisi ve kuyumcu odalarının talebiyle Darphane, bir kilo külçe altından binin üzerinde bir gram, 2 binin üzerinde de yarım gram altın üretecek.

Son y›llarda alt›n fiyatlar›ndaki art›fl nedeniyle özel günlerde tercih edilen tak› amaçl› çeyrek alt›n›n pahal› hale gelmesi, vatandafllar› alternatif ürün aray›fl›na itti. Tüketicilerin e¤ilim ve beklentileri ile yaklafl›k 50 kuyumcu odas›ndan gelen talebi dikkate alan Darphane, 22 ayar 1 ve 1/2 graml›k yuvarlak alt›nlar üretecek. Yeni ürünlerin üretimi için gerekli yat›r›mlar› yapan ve kuyumculardan talep bekleyen Darphane, Cumhuriyet alt›n›ndaki gibi gelen emanet alt›nlar› imal edip kuyumculara iade edecek. T›rt›ll› olacak 1 ve 1/2 graml›k alt›nlar›n bir yüzünde Atatürk'ün yandan görünüflü bulunurken, di¤er yüzünde Darphane yaz›s›, alt›nda kaligrafik yaz›yla "Türkiye Cumhuriyeti" yaz›s›, bu yaz›n›n alt›nda da ürünün ayar› ve a¤›rl›¤› (yaz›yla) yer alacak. Darphane, milli hat›ra alt›n olan Cumhuriyet alt›nlar›n›n standard›n› bozmadan piyasaya yeni ürün sunarken, 610 çeyrek alt›na karfl›n 1 kilo külçe alt›ndan binin üzerinde 1 gram, 2 binin üzerinde de 1/2 gram alt›n üretmifl olacak. Yeni ürünlerin maliyeti, iflçilik-fire oranlar› çeyrek alt›na göre daha yüksek olacak. Darphane ve Damga Matbaas› Genel Müdürü Sadettin Parmaks›z, Dünya Gazetesi’ne yapt›¤› aç›klamada, yeni ürünler için gerekli onay› al›p, yat›r›mlar› yapt›klar›n› belirterek, kuyumculara tan›t›m›n› yapacaklar›, piyasan›n ve kuyumcular›n ihtiyac› olan, a¤›rl›¤›, kalitesi ve ayar› itibariyle de Darphane garantisinde bulunan alt›nlar› üretmeye haz›r olduklar›n› söyledi. Yeni ürünlerin ortaya ç›k›fl›ndan üretim aflamas›na kadar olan dönemde kuyumcu odalar›yla birlikte çal›flt›klar›n› ifade eden Parmaks›z, küçük gramajl› ürünler üretmenin daha çok zaman ald›¤›n›, daha zahmetli ve fire oran›n›n daha fazla, bu nedenle yeni ürünlerin maliyetinin, iflçilik-fire oran›n›n çeyrek alt›na göre daha yüksek oldu¤unu söyledi. Parmaks›z, bir kilo külçe alt›ndan flu anda en küçük ürünleri olan çeyrek alt›ndan 610 tane üretildi¤ini, yeni ürünlerin miktar›n›n ise 1/2 gramda 2 binin, 1 gramda da binin üzerinde olaca¤›n› bildirdi.

Anne Bebek Fuarının Yıldızı Altın Emzik Oldu

Sevginizi asaletin rengi siyah ile ifade edin

Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen “Anne Bebek 2012 Fuarı”nın yıldızı Besay Gold’un altın emziği oldu.

Yaklaşan Sevgililer Günü için son dönemde büyük ilgi gören siyah doğal incilerinden özel kolyeler ve setler tasarlayan Gizil İnci, sevgisini sıra dışı bir hediye ile göstermek isteyenlere çeşitli alternatifler hazırladı.

Piyasaya ç›kt›¤› günden bu yana büyük ilgi toplayan Alt›n Emzik, bu sefer de sektörümüzün d›fl›ndaki bir fuar›n y›ld›z› olma baflar›s› elde etti. Üç gün boyunca Anne Bebek 2012 Fuar›na gelen misafirler alt›n emzi¤i yak›ndan inceleme f›rsat› buldular. Yeni do¤an bebekler için klasik hediyenin d›fl›na ç›kmak isteyenlerin son dönemdeki tercihi olan alt›n emzik unutulmaz ve bir ömür boyu saklanacak bir hediye olarak dikkat çekiyor. Zaman zaman büyüklerin de birbirlerini k›zd›rmak için al›p hediye ettikleri alt›n emzik, her geçen gün çok daha fazla kuyumcu vitrininde yer al›yor. Besay Gold Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Kaya, alt›n emzi¤in git gide bir fenomen haline geldi¤ini ve son olarak Anne Bebek fuar›nda, ziyaretçilerin ve bas›n›n ilgi oda¤› oldu¤unu söyledi. Kaya, ürünü haz›rlarken bu boyutta bir ilgiyle karfl›laflacaklar›n› tahmin ettiklerini vurgulad›. Ömer Kaya, alt›n emzi¤in sadece bebeklere de¤il büyüklere de arma¤an edildi¤ini belirterek flöyle konufltu: “Biz esas olarak bebeklerin kullan›m› için tasarlad›¤›m›z bu ürüne büyüklerin de çok talep gösterdi¤ini gözlemledik. ‹nsanlar birbirleri ile flakalaflmak ve çeflitli sebeplerle ma¤lubiyeti kabullenmeyenleri daha da k›zd›rmak için alt›n emzi¤i hediye ediyorlar. Alt›n emzi¤e yurtiçinden oldu¤u kadar yurtd›fl›ndan da talep gelmeye bafllad›.” 72 Alt›n Dünyas›

Son dönemde do¤al inci tak›larda önemli bir tasar›m zenginli¤ine giden Gizil ‹nci, y›lbafl›n›n ard›ndan 14 fiubat Sevgililer Günü için de özel tasar›mlara imza att›. 14 ayar alt›n parçalarla bütünleflen siyah do¤al incinin kullan›ld›¤› Sevgililer Günü özel koleksiyonu flimdiden büyük bir ilgiyle karfl›land›. Gizil ‹nci Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Atay›k, “Tüm dünyada siyah p›rlantan›n moda olmas›n›n ard›ndan siyah inci de revaçta olmaya bafllad›. Biz de asaletin rengi olarak kabul edilen, beyaz ve sar› alt›nla birleflen do¤al siyah incilerden özel bir Sevgililer Günü koleksiyonu haz›rlad›k” dedi.

Kapal›çarfl›’da ‹kinci Gizil ‹nci Ma¤azas› Aç›l›yor… Çok yak›n bir zaman içinde Kapal›çarfl› Kalpakç›lar Sokakta yeni bir perakende sat›fl ma¤azas› açmak üzere olduklar›n› belirten Atay›k, Gizil ‹nci’nin gerek kuyumcular gerekse yeni ma¤azalar ile inci tak› severlerle çok fazla noktada buluflmas›n› arzu ettiklerini söyledi. Atay›k, yeni ma¤azan›n özellikle perakende müflterisine hitap edece¤ini vurgulad›.


74 Alt›n Dünyas›


BORSA ‹STANBUL HAZIR! Yeni Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 30 Aral›k 2012 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmesinin ve haz›rl›klar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan Borsa ‹stanbul A.fi. kurulmak için gerekli yasal süreci bekliyor. Tüm bu geliflmelerin yan› s›ra sektör art›k Elmas Borsas›’n›n da aktif olmas›n› bekliyor. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre Borsa ‹stanbul A.fi.’nin logosu, internet sitesi ve tüm altyap›s› haz›r ve gerekli prosedürlerin tamamlanmas›n›n ard›ndan devreye al›nmak için bekliyor. Yetkililer kanunda “Borsa ‹stanbul A.fi. kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde do¤rudan tescil ve ilan edilir” ibaresinin bulundu¤unu, ancak bu sürecin çok daha h›zl› olaca¤›n› tahmin ettiklerini belirtiyor. Yeni kanuna göre, Borsa ‹stanbul A.fi. unvan›yla bir anonim flirket kurulduktan sonra flirketin, sermaye miktar›, paylar›, paylar›n devir esaslar›, paylara tan›nacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleflme, fesih, halk arz s›n›rlamalar›, organlar›, komiteleri, hesaplar› ve karlar›n›n da¤›t›m› ile teflkilat›na iliflkin esaslar›n yer ald›¤› sözleflme, SPK taraf›ndan haz›rlanacak ve ilgili bakan›n onay›na sunulacak. fiirketin, bakan onay›n›n ard›ndan kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren en geç 6 ay içinde do¤rudan tescil ve ilan edilece¤inin belirtildi¤i kanunda ‹MKB ve ‹stanbul Alt›n Borsas›’n›n (‹AB) tüzel kifliliklerinin, Borsa ‹stanbul A.fi.’nin esas sözleflmesinin tesciliyle son bulaca¤› ifadesi bulunuyor. Borsa ‹stanbul’un yüzde 49 hissesi Hazine, yüzde 51 hissesi kendi ad›na kaydedilecek. fiirketin sermayesinin yüzde 4’ü ‹MKB’nin mevcut üyelerine, binde 3’ü ‹AB üyelerine eflit ve bedelsiz olarak, yüzde 1’i ise Türkiye Sermaye Piyasalar› Birli¤i’ne bedelsiz devredilecek. Borsa ‹stanbul’un esas sözleflmesinin tescil edildi¤i tarihten itibaren 1 ay içinde Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› A.fi.’nin (VOB) mevcut ortaklar›n›n talepleri halinde bu flirkette sahip olduklar› paylar karfl›l›¤›nda pay oran›n›n 0,05 ile çarp›lmas› yoluyla bulunacak oranda Borsa ‹stanbul paylar› verilecek. Borsa ‹stanbul’a ait paylar›n bir k›sm›, gerekti¤inde stratejik ortakl›klar kurulmas›

Karakafl Atantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl Borsa ‹stanbul’un geliflmelerini yak›ndan takip eden Atlantis Karakafl Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl konuya iliflkin flu aç›klamalarda bulundu. “Bildi¤iniz gibi SPK’n›n haz›rlad›¤› kanun tasla¤› flu an mecliste. ‹MKB, ‹AB ve VOB’un Borsa ‹stanbul A.fi.’ye ba¤lanmas› planlan›yor. Bu at›lan ad›m› çok yerinde buluyorum. Hem mevcut borsalar hem de ileride kurulmas› planlanan enerji borsas›, karbon borsas› gibi yap›lanmalara h›z ve güç getirece¤ine inanmaktay›m. Son zamanlarda dünya borsalar›nda ifllem hacimlerinde ciddi düflüfller yaflanmakta. Umar›m bu birleflme ile borsalar›m›zda daha fazla ifllem hacmi ve derinlik elde etmifl oluruz. Tabi bu birleflmede düzenlemeler biraz zaman alacakt›r. Bu yüzden ilk zamanlarda yap›sal ve düzenleme ad›na eksik ve iyilefltirilebilir taraflar› olacakt›r. ‹AB üyesi olarak sektörümüzün hem borsam›z›n daha verimli çal›flmas› hem de sektörümüz ad›na yap›lacak kanuni düzenlemelerin her zaman destekçisi olaca¤›z.”

karfl›l›¤›nda ilgili taraflara veya teknoloji, teknik bilgi ve yetkinlik aktar›lmas› karfl›l›¤›nda di¤er borsalara ve piyasa ya da sistem iflleticilerine devredilebilecek. 3 y›l içinde Borsa ‹stanbul’un elinde pay kalmas› halinde, paylar bedelsiz olarak Hazine’ye intikal edecek. (CNNTürk)

“Borsalar›n birleflmesi piyasalar›n güçlenmesine katk›da bulunacakt›r” TEB Alt›n Bankac›l›¤› Sat›fl Direktörü Selami Erten ise Yeni Sermaye Piyasas› Kanunu'nun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan ‹stanbul Alt›n Borsas› ile ‹MKB'nin birleflerek, Borsa ‹stanbul Afi'nin resmi olarak kurulmas›na yönelik çal›flmalar›n, piyasalar›n güçlenmesine katk› sa¤layacak geliflmeler oldu¤unu söyledi. ‹zmir'de bulunan VOB hisselerinin Borsa ‹stanbul'a geçmesinin öngörüldü¤ünü hat›rlatan Erten, “Borsalar›n bir araya toplanmas›, elbette borsalar›n daha etkin ve verimli çal›flmas› hem de piyasalar›n güçlenmesine çok önemli katk›da bulunacakt›r. Yurt d›fl›ndaki borsalarla daha yak›n iflbirli¤i yapma imkan› ve piyasalar›n genifllemesine katk›da bulunaca¤›n› düflünüyorum” dedi. Erten, ‹stanbul Alt›n Borsas› bünyesinde bulunan Elmas ve K›ymetli Tafllar Piyasas›'n›n altyap›s›n›n haz›r olmas›na karfl›n ifller hale gelemedi¤ine dikkati çekti. Selami Erten, Türkiye'nin elmas ve k›ymetli tafllar alan›nda ciddi ihracat potansiyeli tafl›d›¤›n›, p›rlantadaki yüzde 20'ye varan ÖTV oran›nda yap›labilecek düzenleme ile kay›t d›fl› p›rlanta ve mücevher ticaretinin kayda al›narak piyasan›n geliflebilece¤ini sözlerine ekledi.

Kerim Güzelifl; “Elmas Borsas›'n›n art›k faaliyete geçmesini istiyoruz” AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, ‹AB bünyesinde gerekli tüm izinleri al›nm›fl olarak kurulan, ancak ifllemeyen Elmas Borsas›'n›n bir an evvel faaliyete geçmesi halinde Türkiye'nin ihracat›na ciddi katk›s› olaca¤›n› ifade eden Arifl Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl, “‹AB bünyesinde hali haz›rda kurulmufl olan Elmas Borsas›'n›n art›k faaliyete geçmesini istiyoruz” fleklinde konufltu. Elmas Borsas›n›n yaklafl›k 130 kadar üyesi bulundu¤unu belirten Güzelifl, bu borsan›n kurulu olmas›na ra¤men iflleyemedi¤ine dikkati çekti. Elmas Borsas›n›n sadece 120-130 üye ile yürütülemeyece¤ini anlatan Güzelifl, flunlar› söyledi: “Burada önemli olan konu, dünyan›n büyük tüccarlar›n›n bir flekilde gelip borsam›za üye olmalar›, ofis kiralamalar› ve ofisleri kiralad›ktan sonra da hem Türkiye'ye hem de dünyaya re-export dedi¤imiz sistemle p›rlanta elmas al›p satmalar›. Mesela ‹srail Elmas Borsas› veya bir Bombay Elmas Borsas› y›lda bazen 70-80 milyar dolarl›k bir turnover (hacim) yap›yor. Bu dönüflümü e¤er burada da sa¤layabilirsek ileride finans merkezi de olma düflüncesi var zaten, bu da onun bir aya¤› olacakt›r.” (AA)

Alt›n Dünyas› 75


76 Alt›n Dünyas›


fiekerbank’ta “Tasarrufun Alt›n Günü” bafllad› fiekerbank’›n 0.01 gram alt›n›n bile de¤erlendirildi¤i küçük tasarrufa yönelik “Tasarrufun Alt›n Günü” uygulamas› bafllad›. Uygulama kapsam›nda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek alt›n, küpe gibi her türlü ziynet alt›n›n› fiekerbank flubelerine getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar de¤erinde alt›n olarak Vadesiz Alt›n Hesaplar›’nda biriktirebilecekler. Ziynetin gram karfl›l›klar›n› alt›n eksperleri belirleyecek… Tasarruf sahipleri, ziynet alt›nlar›n› fiekerbank flubelerine getirerek, 7 Ocak’tan itibaren haftan›n her Pazartesi günü bafllayacak ve dört gün sürecek “Tasarrufun Alt›n Günü” uygulamas›na kat›labilecekler. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü alt›n›n›n 24 ayar 995/1000 safl›kta gram karfl›l›klar›n› flubelerde belirleyecek ve bu alt›nlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde aç›lan Vadesiz Alt›n Hesab›’na yat›r›lacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çal›nma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Alt›n Hesaplar›’na ekleme yapabilecek ve alt›na dayal› ifllemlerini bu hesap üzerinden gerçeklefltirebilecek. Söz konusu hesaba yap›lacak ekleme 0.01 gram ve katlar› fleklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayn› flekilde ihtiyaçlar› oldu¤unda ihtiyaçlar›n› bu hesaptan 0,01 gram ve katlar› baz›nda alt›n kar›fl›l›¤› TL olarak karfl›layabilecekler.

Abdurrahman Özci¤er: “Küçük tasarruflar› teflvik etmeyi hedefliyoruz” Tasarrufun Alt›n Günü uygulamas›yla küçük yat›r›mlar› teflvik ederek yast›k alt› birikimleri ekonomiye kazand›rma amaçlar›n› vurgulayan fiekerbank Bireysel Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s› Abdurrahman Özci¤er, “Alt›n› getirisiyle alakal› oldu¤u kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yayg›n müflteri profilimizi, flimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Özci¤er, sözlerine flöyle devam etti: “Müflterilerimiz ya da müflterimiz olmak isteyen herkes, binbir emekle tasarruf ettikleri ziynet alt›nlar›n›, flimdi çal›nma, kaybolma riski olmadan bankam›z güvencesinde biriktirebilecekler. ‘Anadolu Bankac›l›¤›’ misyonumuz ve 70 il ile 90 merkez d›fl› ilçedeki yayg›n flube a¤›ndan gelen gücümüzle tabana yayg›n tasarrufu teflvik etmeyi hedefliyoruz.” “Tasarrufun Alt›n Günü” uygulamas›, 7 - 30 Ocak tarihleri aras›nda fiekerbank’›n ‹stanbul’daki Aksaray, Levent Çarfl›, fiirinevler, Sefaköy, Yeflilköy, Ümraniye, Kad›köy, Kartal, Ba¤c›lar, Avc›lar, Bak›rköy, Sar›gazi, Altunizade, Niflantafl›, Beylikdüzü, Çemberlitafl, Befliktafl, Zeytinburnu, Had›mköy, Gaziosmanpafla, Üsküdar, Bayrampafla, Topçular, ‹kitelli, Sultanhamam, Kavac›k, Ça¤layan, Esenyurt, Silivri flubelerinde gerçeklefltirilecek. Uygulaman›n, ilerleyen günlerde fiekerbank’›n tüm flubelerinde gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. fiekerbank’›n Alt›n Bankac›l›¤› ürün gam›nda halen; Vadesiz Alt›n Mevduat› Hesab› ve B Tipi Alt›n Fonu bulunuyor. Banka, müflterilerine ayr›ca internet bankac›l›¤› ile 24 saat alt›n al›m sat›m ifllemi yapmas› imkan› sa¤l›yor.

500 bin TL değerindeki saat “Zenith Christophe Colomb”Türkiye’de

İsviçreli ünlü saat markası Zenith, zamanın hızını yakalamak adına evrenin en zor şartlarında bile kusursuz çalışan saatler üretmeye devam ediyor. 15. yüzyılın cesur kâşifi Christopher Colombus’un adıyla piyasaya sürülen ve el yapımı olan yeni “Zenith Christophe Colomb” serisi 500 bin TL fiyat etiketi ile Türkiye’de satışa sunuluyor. Atlantik Okyanusu'nu aflarak Kuzey Amerika'ya ulaflan 15. yüzy›l›n büyük kâflifi ‘Christopher Columbus’un ismi, bu kez bilim ad›na büyük baflar›lara imza atan Zenith ile özdefllefliyor. Sürekli harekete maruz kalan araçlarla kesin ölçümlerin nas›l yap›labilece¤i, ça¤dafl saat endüstrisinin ve Maceraperest denizci Christopher Columbus karfl›laflt›¤› en önemli problemlerden biri. Fakat Zenith’in Christophe Colomb serisi sürekli harekete maruz kalan araçlarla kesin ölçümler yapmaya olanak sa¤l›yor. Bu s›ra d›fl› saat, karmafl›k ve el yap›m› mekanizmas›yla Türkiye’de 500 bin TL’ye sat›fla sunuluyor.

Bütün Engellere Ra¤men Kesinli¤i Sa¤lamak Zenith saatinin ismi, gelmifl geçmifl en büyük macerac›lar›ndan birini onurland›rman›n ötesinde, tarihsel bir mirasa da iflaret ediyor. Christopher Columbus’un cesur baflar›s›ndan bir as›r sonra, deniz seferi hizas›nda olmadan da kesin ölçüm sa¤layan bir gemicilik pusulas›n›n gelifltirilmesi önemli ölçüde gerçeklefltirilebildi. Bu sistem ile gemi, dalgalar üzerinde seyrederken dahi, geminin hayatta kalmas›n› sa¤layan arac› korumada büyük oranda yarar sa¤lan›yor. Sonradan deniz kronometrelerinde kullan›lan bu özel sistem, flimdi de Zenith’in kol saatlerinde kesinli¤i art›rma çal›flmalar›na ilham veriyor.

Efsanevi Deniz Kronometresinden ‹lham Al›yor… Düzenleyici organ›n yatay konumda ayarl› tutulmas›n›n, mümkün olan en iyi dengeyi sa¤lad›¤› ve dolay›s›yla zaman›n kesinli¤ini önemli ölçüde art›rd›¤› dikkate al›nd›¤›nda Zenith, düzenleyici organ›n kal›c› olarak bu konumda tutulmas›n› sa¤lamaya karar verdi ve Christophe Colomb’u tasarlad›. Prestijli bir mekanizmay› bar›nd›racak asil bir d›fl görünüme sahip, 50 saat güç rezervli Zenith Christophe Colomb, 166 parça, 10 konik diflli çark (6 küresel çark ile) ve 6 rulmanl› yataktan meydana gelen bir kafesten olufluyor. Efsanevi deniz kronometresinden ilham al›narak tasarlanm›fl modelin, 45 mm çapl› kasas›n›n beyaz ve alt›n sar›s› renkleri bulunuyor. Kendi safir “kubbe”si ile taçlanan göz kamaflt›r›c› safir kristaliyle her iki yanda bombelik tafl›yor. Arpa tanesi motifiyle süslü, mavi çelikten yap›lm›fl gümüfl kadranlar rahatl›kla okunabiliyor. Devrimci iç bileflenleri ile üretilen bu nadir modeli, timsah derisi kay›fl ve 18 karat alt›n çerçeve çevreliyor. 77


Aşkın saati yok! Dünyan›n önemli markalar› Sevgililer Günü’ne özel haz›rlad›klar› saat koleksiyonlar›yla saat severlerin be¤enisini kazan›yor. Kaliteli, fl›k ve elegan tasar›mlarla dikkat çeken, her biri sanat eseri de¤eri tafl›yan saatler, Sevgililer Günü için vazgeçilmez bir hediye alternatifi… Lacoste Sienna sevgilinizin bile¤ine çok yak›flacak! Lacoste Saat’in yeni modeli, fl›kl›¤›na önem veren sevgilinizi sevindirecek. Mükemmel bir Sevgililer Günü hediyesi… Sevgililer Günü için özel tasarlanan bu modelin dikdörtgen kasas›, yuvarlak hatlar› ve deri kay›fl› sadeli¤in yan› s›ra fl›kl›¤› da yans›t›yor. Her daim kullan›lan renkler aras›nda yer alan siyah ve beyaz›n uyumunu bir arada gördü¤ümüz modelde saat 12 yönünde bulunan timsah logosu beyaz renkte konumland›rlarak muhteflem bir uyum yarat›lm›fl. Hem gece hem gündüz kullan›labilen Sienna'n›n farkl› kay›fl ve kadran alternatifleri bulunuyor. Uzun kay›fll›, bileklik havas›ndaki modeller ise kad›nlara bir saatten daha fazlas›n› sunuyor.

Bu saatin ruhunda aşk var ‹sviçreli saat devi Edox'un Okyanustan gelen saati Grand Ocean, Sevgililer Günü'ne özel olarak vitrinlerdeki yerini ald›. Bir aflk öyküsünün eseri olarak 1883'lü y›llarda ortaya ç›kan Edox, yeryüzünün bilinen en de¤erli Sevgililer Günü hediyelerinden biri... Edox'un yarat›c›s› ilk saati sevgilisine hediye etmek için tasarlam›fl... O hediye evrim de¤ifltirerek onlarca y›l sonra dünyan›n en prestijli saat markas›n› yaratm›fl. Grand Ocean (büyük okyanus) da bu saatlerden yaln›zca biri... ‹sminden de anlafl›laca¤› üzere Büyük Okyanus'tan esinlenerek tasarlanan "GRAND OCEAN" serisinin yeni modeli, karayip mavisi ad› ile saat severlerin be¤enisine sunulurken, karayip mavisi kadran›n üstündeki beyaz gün göstergesi adeta okyanus dalgalar›n›n köpüklerini an›msat›yor. Kasa arkas›na özel olarak dizayn edilmifl dünya haritas› ve haritan›n hemen üzerine, saatin mekanizmas›n› gözler önüne seren yine safir kristal camdan özel olarak yerlefltirilmifl (LOMBOZ ) kamara penceresi ile de fark yarat›yor.

Sevgiliye özel Raymond Weil Nabucco İntenso… Raymond Weil’in fl›k tasar›m› ile ünlenmifl Nabucco koleksiyonuna eklenen yeni modeli “Nabuco Intenso” tam sevgilinize göre. Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye edebilece¤iniz bu fl›k tasar›m ile zaman yeniden bafllayacak...

Zamansız aşkların hediyesi Nacar’dan Sevgiler Günü’ne say›l› günler kald›. Bu özel günde, kimi afl›klar aflklar›n› bir kere daha dile getirecek; kimi ise sevdi¤ine kalbini aç›p aflk›n› itiraf edecek. Nacar, bu güzel anlar› bir hediye ile taçland›rmak isteyenler için yepyeni modelleriyle karfl›n›zda! Sevgililer gününde ona ne alaca¤›m diye düflünenlere Nacar’›n zarif ve fl›k tasar›mlar› yetifliyor. Nacar’›n zamana ›fl›lt› katacak yeni modelleriyle aflk›n› taçland›rmak isteyenlere hediye alternatifleri sunuluyor. Bu Sevgililer Günü’nde sevdi¤inize aflk›n›z›n hiç sönmeyecek ›fl›lt›s›n› Nacar’›n eflsiz modelleriyle sürpriz yaparak anlat›n. Nacar’›n trendleri takip eden çiftler için tasarlad›¤› yepyeni modelleri ile zaman hiç olmad›¤› kadar parlak ve göz al›c›. Her zaman fl›k ve zarif olmay› seven bir sevgiliniz varsa, bu Sevgililer Günü’nde ona Nacar saat hediye edin. Farkl› kay›fl ve kadran seçenekleriyle estetik ve kalitenin izlerini tafl›yan Nacar modelleri hem kad›n hem de erkekler için özel tasar›mlara sahip. Üstelik modern tasar›ml› modeller, hem klasik hem de spor k›yafetlerle rahatl›kla kullan›labiliyor.

Geliflmifl malzemelerin mükemmel uyumundan oluflan Nabucco Intenso, 43 mm çap›ndaki gösteriflli kasas›yla ve titanyum takometrik ölçekli yuvarlak bezeliyle dikkat çekiyor. Saatte mavi renkte kullan›lan saniye, tarih ve gün göstergeler saate ekstra bir dinamizm kazand›r›yor. Saatte yer alan 3 adet alt gösterge saat 4:30 yönündeki takvim penceresi, gri ve mavi tonlanmal› merkezi bölgedeki 3 vida, zaman› uygun bir flekilde alg›laman›za da f›rsat veriyor. 46 saat güç rezervli mekanik makinenin kronograf modülü bulunuyor. Kronograf fonksiyonunu bafllatmak ve durdurmak için saat 2 yönündeki butonun, s›f›rlama fonksiyonu için ise saat 4 yönündeki butonun ayarlanmas› gerekiyor. Krokodil deri kay›fl› ve çift kanatl› emniyet sistemli katlanabilir klipsi sayesinde rahat ve güvenli bir kullan›m özelli¤i tafl›yor. Alt›n Dünyas› 79


Aşkın saati yok! Dünyan›n önemli markalar› Sevgililer Günü’ne özel haz›rlad›klar› saat koleksiyonlar›yla saat severlerin be¤enisini kazan›yor. Kaliteli, fl›k ve elegan tasar›mlarla dikkat çeken, her biri sanat eseri de¤eri tafl›yan saatler, Sevgililer Günü için vazgeçilmez bir hediye alternatifi… Lacoste Sienna sevgilinizin bile¤ine çok yak›flacak! Lacoste Saat’in yeni modeli, fl›kl›¤›na önem veren sevgilinizi sevindirecek. Mükemmel bir Sevgililer Günü hediyesi… Sevgililer Günü için özel tasarlanan bu modelin dikdörtgen kasas›, yuvarlak hatlar› ve deri kay›fl› sadeli¤in yan› s›ra fl›kl›¤› da yans›t›yor. Her daim kullan›lan renkler aras›nda yer alan siyah ve beyaz›n uyumunu bir arada gördü¤ümüz modelde saat 12 yönünde bulunan timsah logosu beyaz renkte konumland›rlarak muhteflem bir uyum yarat›lm›fl. Hem gece hem gündüz kullan›labilen Sienna'n›n farkl› kay›fl ve kadran alternatifleri bulunuyor. Uzun kay›fll›, bileklik havas›ndaki modeller ise kad›nlara bir saatten daha fazlas›n› sunuyor.

Bu saatin ruhunda aşk var ‹sviçreli saat devi Edox'un Okyanustan gelen saati Grand Ocean, Sevgililer Günü'ne özel olarak vitrinlerdeki yerini ald›. Bir aflk öyküsünün eseri olarak 1883'lü y›llarda ortaya ç›kan Edox, yeryüzünün bilinen en de¤erli Sevgililer Günü hediyelerinden biri... Edox'un yarat›c›s› ilk saati sevgilisine hediye etmek için tasarlam›fl... O hediye evrim de¤ifltirerek onlarca y›l sonra dünyan›n en prestijli saat markas›n› yaratm›fl. Grand Ocean (büyük okyanus) da bu saatlerden yaln›zca biri... ‹sminden de anlafl›laca¤› üzere Büyük Okyanus'tan esinlenerek tasarlanan "GRAND OCEAN" serisinin yeni modeli, karayip mavisi ad› ile saat severlerin be¤enisine sunulurken, karayip mavisi kadran›n üstündeki beyaz gün göstergesi adeta okyanus dalgalar›n›n köpüklerini an›msat›yor. Kasa arkas›na özel olarak dizayn edilmifl dünya haritas› ve haritan›n hemen üzerine, saatin mekanizmas›n› gözler önüne seren yine safir kristal camdan özel olarak yerlefltirilmifl (LOMBOZ ) kamara penceresi ile de fark yarat›yor.

Sevgiliye özel Raymond Weil Nabucco İntenso… Raymond Weil’in fl›k tasar›m› ile ünlenmifl Nabucco koleksiyonuna eklenen yeni modeli “Nabuco Intenso” tam sevgilinize göre. Sevgililer Günü’nde sevgilinize hediye edebilece¤iniz bu fl›k tasar›m ile zaman yeniden bafllayacak...

Zamansız aşkların hediyesi Nacar’dan Sevgiler Günü’ne say›l› günler kald›. Bu özel günde, kimi afl›klar aflklar›n› bir kere daha dile getirecek; kimi ise sevdi¤ine kalbini aç›p aflk›n› itiraf edecek. Nacar, bu güzel anlar› bir hediye ile taçland›rmak isteyenler için yepyeni modelleriyle karfl›n›zda! Sevgililer gününde ona ne alaca¤›m diye düflünenlere Nacar’›n zarif ve fl›k tasar›mlar› yetifliyor. Nacar’›n zamana ›fl›lt› katacak yeni modelleriyle aflk›n› taçland›rmak isteyenlere hediye alternatifleri sunuluyor. Bu Sevgililer Günü’nde sevdi¤inize aflk›n›z›n hiç sönmeyecek ›fl›lt›s›n› Nacar’›n eflsiz modelleriyle sürpriz yaparak anlat›n. Nacar’›n trendleri takip eden çiftler için tasarlad›¤› yepyeni modelleri ile zaman hiç olmad›¤› kadar parlak ve göz al›c›. Her zaman fl›k ve zarif olmay› seven bir sevgiliniz varsa, bu Sevgililer Günü’nde ona Nacar saat hediye edin. Farkl› kay›fl ve kadran seçenekleriyle estetik ve kalitenin izlerini tafl›yan Nacar modelleri hem kad›n hem de erkekler için özel tasar›mlara sahip. Üstelik modern tasar›ml› modeller, hem klasik hem de spor k›yafetlerle rahatl›kla kullan›labiliyor.

Geliflmifl malzemelerin mükemmel uyumundan oluflan Nabucco Intenso, 43 mm çap›ndaki gösteriflli kasas›yla ve titanyum takometrik ölçekli yuvarlak bezeliyle dikkat çekiyor. Saatte mavi renkte kullan›lan saniye, tarih ve gün göstergeler saate ekstra bir dinamizm kazand›r›yor. Saatte yer alan 3 adet alt gösterge saat 4:30 yönündeki takvim penceresi, gri ve mavi tonlanmal› merkezi bölgedeki 3 vida, zaman› uygun bir flekilde alg›laman›za da f›rsat veriyor. 46 saat güç rezervli mekanik makinenin kronograf modülü bulunuyor. Kronograf fonksiyonunu bafllatmak ve durdurmak için saat 2 yönündeki butonun, s›f›rlama fonksiyonu için ise saat 4 yönündeki butonun ayarlanmas› gerekiyor. Krokodil deri kay›fl› ve çift kanatl› emniyet sistemli katlanabilir klipsi sayesinde rahat ve güvenli bir kullan›m özelli¤i tafl›yor. Alt›n Dünyas› 79


Alt›n Dünyas› 81


Kuyumcukent Yang›n Tedbirlerini Ald› 28 Aral›k Cuma günü gerçeklefltirilen yang›n tatbikat› ile Kuyumcukent önlemlerini ald›. Kuyumcukent kompleksinde gerçeklefltirilen tatbikat, ilk yard›m ekibi, söndürme ekibi, kurtarma ekibi ve tahliye ekibinden oluflan, K‹Afi ‹flletme Müdürü Bülent Tabanl› baflkanl›¤›ndaki kriz masas› ile k›sa sürede baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirildi. Tatbikatta; 12 dakika kadar k›sa bir sürede tahliye sa¤land›. Olay yerine 7 dakikada gelen itfaiye araçlar› ile yang›n 8 dakikada söndürülerek sorunsuz bir flekilde sonra erdirildi.

82 Alt›n Dünyas›


Alt›n Dünyas› 83


Jival 2013 Yeni Y›l Yeme¤i Alt›n ve p›rlanta dünyas›n›n parlayan y›ld›z› Jival çal›flanlar›na düzenledi¤i geleneksel yeni y›l yeme¤ini bu y›lda büyük bir kat›l›mla tamamlad›.

Taksim CVK Hotels’in en üst kat›nda bulunan La Nouba’da düzenlenen Jival'in yeni y›l yeme¤inde, Jival Genel Müdürü Can Genço¤lu'nun ev sahipli¤i yapt›¤› gece oldukça samimi ve coflkulu bir havada gerçekleflti. Y›l boyunca yo¤un bir tempo sergileyerek, Jival’in baflar›s›na katk›da bulunan çal›flanlar›n, tüm senenin stresini att›¤› davet, e¤lence ve canl› müzikle devam etti. Yemek s›ras›nda k›sa bir konuflma yapan Jival Pazarlama Müdürü Yasemin Öztürk, kat›l›mc›lara teflekkür ederek, “Baflar›m›z›, yo¤un çal›flma tempomuza ve uyumumuza borçluyuz. Bugün sektörün öncü firmalar›ndan biri olmam›zda hepinizin pay› var ve yeni senede daha büyük baflar›lara hep birlikte imza ataca¤›m›za inan›yorum” diye belirtti.

84 Alt›n Dünyas›


ALTIN DÜNYASI 88.SAYI OCAK 2013  
ALTIN DÜNYASI 88.SAYI OCAK 2013  

Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründen Haberler

Advertisement