Page 1

SAY I

83

YIL: 7 • A⁄USTOS 2012 • AYLIK KUYUMCULUK SEKTÖRÜ GAZETES‹

‹stanbul Alt›n Rafinerisi (‹AR) Baflkan› Özcan Halaç, yast›k alt›ndaki alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› için çal›flmalar›n h›zland›¤›n› söyledi. Bu flekilde hem kuyumculuk hem de bankac›l›k sektörü için önemli kazan›mlar›n ortaya ç›kaca¤›n› vurgulad›.

Karakafl Atlantis Türkiye ekonomisine damgas›n› vurdu Hisse senetleri İMKB’de işlem görmeye başlayan Karakaş Atlantis, geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu araştırmasında 151 basamaklık rekor bir atılımla 265. sıraya yükseldi.

Altınbaş ‘Osmanlı İhtişamı Mücevher Sergisi’

İstanbul Forum’da


Atasay 2012-2013 Sonbahar/K›fl koleksiyonu… Moda trendlerini mücevhere taşıyan Belle Atasay 2012-2013 Sonbahar / Kış koleksiyonuyla modern kadının yaşam biçimini mücevherle bütünleştiriyor Belle Atasay, 2012-2013 Sonbahar/ K›fl koleksiyonu ile zamans›z, enerjik, optimist ve nostajlik kad›nlara birbirinden farkl› dört koleksiyon sunuyor. Belle Atasay 2012-2013 Sonbahar/ K›fl koleksiyonu’n da ki birbirinden dinamik tak›lar yeni ve enerji dolu yorumlar›yla kad›nlar› büyülerken, k›yafetlerin adeta vazgeçilmez bir parças› haline gelecek. Kendine güvenen, canl› ve bak›ml› görünmeyi seven, moday› takip edip ayn› zamanda kendi tarz›n› oluflturan flehirli kad›n›n imzas›; Belle Atasay’›n 2012- 2013 Sonbahar / K›fl koleksiyonu; “Romencero ”, “Chiki Chic”, “Up-date” ve “FlashBack” olmak üzere dört konseptten olufluyor. Özgül Sokullu koordinasyonundaki Atasay tasar›m ekibinin Özlem Süer dan›flmanl›¤›nda yorumlad›¤› dünya moda e¤ilimleri, Belle Atasay 2012- 2013 Sonbahar/K›fl koleksiyonunda birbirinden fl›k, göz al›c› tak›lara dönüflüyor. Modern çizgilere sahip kolyeleri, ihtiflaml› yüzükleri ve füturistik yaklafl›mla tasarlanm›fl bilezik modelleri ile BELLE Atasay bu sezonun vazgeçilmezi olacak.

Romencero- Zamana ald›rmayan, aflk›n› doruklarda yaflayan kad›nlara… Belle Atasay gerçek aflk›n peflinde olan, romantik ve modern kad›nlar için Romencero konsepti tasarlad›. Aflk›n isminin yaz›l› oldu¤u formlar›, dantel dokusunu, çiçek desenlerini seven, içindeki aflk› her zaman canl› tutmak isteyen enerjik kad›nlar Romencero koleksiyonunda arad›klar›n› bulacaklar.

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na, Sahibi ve

Say›: 83 • a¤ustos 2012 • Y›l: 7 Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/İstanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder. Bas›m Yeri: ÖZLEM Matbaac›l›k

Litros Yolu 2. Matbaac›lar Sitesi B Blok 2BB4 Topkap›/‹stanbul Tel: 0212.612 06 62

Genel Yay›n Yönetmeni:

REMZ‹ ÇELEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ZEHRA KAfiIKO⁄LU YAZI ‹fiLER‹

ASLI ÇELEB‹O⁄LU TUNCAY GENÇ REKLAM SATIfi YÖNETMENLER‹

MELEK SANCAKLI KADER YAfiAR GÖRSEL YÖNETMEN

‹SMA‹L BATI MAL‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

CELAL TALANT‹MUR

KATKIDA BULUNANLAR

ERDO⁄AN ALK‹N • MEHMET ÇEL‹K • BURHAN GEZG‹N SAL‹HA ASCENS‹O • EMRE ALK‹N

20 Alt›n Dünyas›

Başyazı Remz‹ Çelen remzicelen@yayindunyasi.com www.twitter.com/altindunyasi www.facebook.com/altindunyasiyayingrubu

Sektör bayram sonras›n› bekliyor Her sene oldu¤u gibi bu Ramazan’da da sektör durgun bir dönem yafl›yor. Ramazan ay›n›n sektörün h›zl› sezonunun tam ortas›na gelmesi sektörümüz aç›s›ndan ticari anlamda da bir yavafllamaya sebep oldu. Gerek iç turizm harcamalar›n›n ve gerekse dü¤ün al›flveriflinin ertelenmifl olmas› sebeyle sektör bayram sonras› ile ilgili oldukça iyimser. Bayram sonras›ndaki dönemde sektörde hareketlenmenin bafllayaca¤›n› tahmin edebiliriz. Bununla birlikte yaklaflan ‹stanbul Jewellery Show 2 ve sonras›nda gündeme gelecek olan y›lbafl› haz›rl›klar› sektörün hareketli günler geçirmeye devam edece¤i ile ilgili bizlere fikir veriyor. Daha sonras›ndaki Sevgililer Günü ve Mart fuar› da hareketlenmemize sebep olacak. Son zamanlarda gündemi en çok meflgul eden konular›n bafl›nda alt›n bankac›l›¤› ile ilgili geliflmeler geliyor. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin bankalar ile iflbirli¤i yaparak ortaya ç›kard›¤› bu yeni kategori de tart›flmalar› beraberinde getirdi. Özellikle yast›k alt› alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› ad›na gelifltirilen bu sistemin kuyumculuk sektörü, bankac›l›k sektörü, nihai tüketiciler ve nihayetinde Türkiye ekonomisi için etkilerini ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Halaç’tan dinledik. Konu ile ilgili merak ettiklerinizi bu röportajda bulabileceksiniz. Sektörümüz bir baflka baflar› hikayesine tan›kl›k etmeye devam ediyor. ‹zmir merkezli olarak kurulan Karakafl Atlantis firmas› bugün hisse senetleri ‹MKB’de ifllem görmeye bafllayan, ‹SO 500 listesinde 265. s›raya yükselen, Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden birisi haline dönüfltü. Karakafl Atlantis’te yaflanan bu geliflim ve de¤iflimin önemli noktalar›n› Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl’tan dinledik. Ramazan ay› içerisinde düzenlenen iftarlar durgun geçen sektöre renk katt›. Firmalar ifl ortaklar› ve çal›flanlar› ile bir araya gelme f›rsat› buldu. Biz de Alt›n Dünyas› ekibi olarak bu organizasyonlar› takip ettik. Firmalar, yeni koleksiyonlar›, sektör kurumlar› ve sektör ile ilgili di¤er pek çok konuyu ilerleyen sayfalarda bulacaks›n›z.


YASTIK ALTI EKONOM‹YE G‹RECEK

HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK ‹stanbul Alt›n Rafinerisi (‹AR) Baflkan› Özcan Halaç, yast›k alt›ndaki alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› için çal›flmalar›n h›zland›¤›n› söyledi. Bu flekilde hem kuyumculuk hem de bankac›l›k sektörü için önemli kazan›mlar›n ortaya ç›kaca¤›n› vurgulad›.

stanbul Alt›n Rafinerisi Afi. ve Gramalt›n Afi. Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Halaç, yast›k alt›ndaki alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda yapt›¤› aç›klamada, Merkez Bankas›n›n alt›n› munzam karfl›l›k olarak kabul etmesi ve Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan'›n da yast›k alt›ndaki alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› için çal›flt›¤›n› aç›klamas›ndan sonra, bankalar›n alt›na yo¤un ilgi duymaya bafllad›klar›n› hat›rlatt›. Türkiye'de tahminlere göre 250-300 milyar dolar de¤erinde alt›n›n yast›k alt›nda yatt›¤›n›, bu zenginli¤in yast›k alt›nda durmas›n›n ekonomiye bir faydas›n›n olmad›¤›n› dile getiren Halaç, ''Bu alt›nlar›n yast›k alt›ndan ç›kar›l›p ekonomiye kazand›r›lmas› laz›m. Bu nedenle rafinerinin üretmifl oldu¤u gram alt›n› bankalarda mevduat olarak kabul edilir hale getirdik. Vatandafl alt›n ald›¤› zaman yast›k alt›nda tutmayacak da bankaya yat›racak. Banka da onu iflletecek ve vatandafla kar pay›, yada faiz ödeyecek'' dedi.

22 Alt›n Dünyas›

Alt›n bankac›l›¤›n›n yayg›nlaflmas› kuyumculuk sektörünün geliflimine de katk› sa¤lar Halaç, Türk halk›n›n elinde bol miktarda tak›, ziynet oldu¤u için bankalarla görüflmelerde halktan hurda toplaman›n yolunu da açt›klar›n›, flu anda vatandafllardan bu yönden alt›n toplama giriflimi de bafllatt›klar›n› belirterek flu bilgileri verdi: ''Güzel de gidiyor. Vatandafllar bilgilendirilerek, ikna edilerek bir flekilde alt›nlar bankaya mevduat olarak geliyor. Bankalar da kar pay›, faiz veriyor. Hem yast›k alt›ndaki hiçbir flekilde

Bu sistem ile alt›n›n yeri de¤ifliyor. Yap›lan fley bugüne kadar y›llard›r yast›k alt›nda yatan alt›n›n, bankalar vas›tas›yla ekonomiye kazand›r›lmas›ndan baflka bir fley de¤il.


kullan›lmayan alt›n ç›k›yor, hem vatandafla bir getiri sa¤lan›yor, hem de bankalar bu alt›n› kullan›yor de¤erlendiriyor. Türkiye'de 5 bin ton alt›n›n yast›k alt›nda oldu¤unu tahmin ediyoruz. Kuveyt Türk, ‹fl Bankas›, Bank Asya ve Denizbank ile bu konuda çal›flma yap›yoruz. Vatandafllar alt›n al›rken 24 ayar külçe gram alt›n als›nlar ki bankaya rahatl›kla yat›rs›nlar. Burada vurgulanmas› gereken önemli konulardan birisi de flu. Yast›k alt›ndan ekonomiye kazand›r›lmaya çal›fl›lan alt›nlar, vatandafllar›n çok uzun süredir at›l olarak elinde tuttu¤u, kullanmad›¤› ve satmay› düflünmedi¤i, a¤›rl›kl› olarak sarrafiye ve düflük iflçilikli bilezikten oluflan alt›nlar. Yani bunlar›n çok büyük bir k›sm› daha önce uzun süre kuyumcuya gitmemifl, ne k›sa ne orta ne de uzun vadede de kuyumcuya gitmeyecek olan, nihai tüketicilerin ihtiyat güdüsüyle uzun y›llard›r yast›k alt›nda at›l olarak bekletti¤i ve bekletmeye de devam edece¤i alt›nlar. Dolay›s›yla burada kuyumculuk sektörünün aleyhine olan, kuyumcular›n ifllerini azaltan bir durum kesinlikle sözkonusu de¤il. Aksine yast›k alt›ndan ç›kan alt›n, bankalar›n alt›n mevduat›n› artt›r›yor. Sonuçta bankac›l›k, mevduat› krediye dönüfltürerek ekonomiye katk› sa¤layan bir sistem. Alt›n mevduat› art›fl› bankalar›n, kuyumculara, çok daha uygun koflullarda alt›n kredisi kulland›rabilmesinin önünü aç›yor. Uygulaman›n bafllamas›ndan bu yana kuyumcular›n kulland›¤› alt›n kredilerinde büyük oranlarda faiz indirimi gerçekleflti. Çünkü mevduat art›fl›, bankalar›n alt›n cinsinden kredi arz› art›fl›n› da beraberinde getirdi. Sektörün kredi talebi sabitken, kredi arz›nda meydana gelen bu art›fl kredi faiz oranlar›n›n da oldukça düflmesine sebep oldu. Art›k üreticilerimiz finansman kaynaklar›na çok daha uygun flartlarda ulaflabiliyor. Bu sektör için üretim, istihdam ve ihracat art›fl› demek, cari hesap bakiyeleri dönüfl h›z›n›n çok düflük oldu¤u günümüz piyasa koflullar›nda firmalar›m›za can suyu demek. Kald› ki biz sektörün tam merkezinde yer alan, perakendeciden toptanc›ya, ihracatç›dan ithalatç›ya kadar sektördeki her türlü firmaya hizmet veren, varl›¤› kuyumcular›n varl›¤›na ba¤l› olan bir kurulufluz. Her bir kuyumcuyu ifl orta¤›m›z olarak gören bir anlay›fla sahibiz. Sektöre zarar verecek bir uygulaman›n içinde yer almam›z söz konusu olamaz. Sektörün ç›karlar› için konuya bu aç›dan bakmakta fayda var.”

Dünyada bir ilk gerçeklefltirildi Halaç, vatandafl bankaya 100 gram alt›n yat›rd›¤›nda, bir sene sonra bankaya göre de¤iflen ama ortalama olarak 102 gram alt›n olaca¤›n› ifade ederek, ''Alt›n evde durdu¤u sürece ço¤alm›yor, ama bankada ço¤al›yor. Biz dünyada ilk defa bunun önünü açt›k'' dedi. Dünyada ilk defa ATM'lerden alt›n verme ifline Kuveyt Türk Bankas› ile bafllad›klar›n›, Denizbank ile de ATM'lerden gram alt›n sat›m›na

bafllayacaklar›n› ifade eden Halaç, yak›nda bu say›n›n artaca¤›n› söyledi. Halaç, konuya iliflkin aç›klamalar›n› flöyle sürdürdü; ''Munzam oranlar›n›n art›r›lmas› bankalara güzel bir f›rsat sunuyor. Tahminim 3-5 sene sonra alt›n: dolar ve avro gibi aram›zda dolaflacak. Ceplerimizde belki alt›n sertifikalar› olacak. Alt›n sertifikalar› belki çek yerine geçecek. Belki ticarette dönecek, vadeleflme alt›n sertifikas›yla olacak. Neyin ne getirece¤ini bilemeyiz. Vatandafl bir kilo alt›n sertifikas› alarak çek senet niyetine, teminat olarak kullanabilir.''

“Yast›k alt›ndaki alt›n yenilenecek'' Halaç, kuyumcular›n ''bizim iflimizi yap›yorlar'' yönündeki yanl›fl alg›lamas›n› da çözdüklerini, kendilerinin alt›n› al›p satmad›klar›n›, sadece alt›n›n yerinin de¤iflti¤ini, yast›k alt›ndan ç›k›p banka kasas›na girdi¤ini söyledi. ‹leride vatandafl›n tekrar tak› alaca¤› zaman bankadan külçe alt›n›n› al›p gidip kuyumcudan rahatl›kla tak›s›n› alaca¤›n› ifade eden Halaç, ''Asl›nda bir nebze yast›k alt›ndaki alt›n›n yenilenmesi gibi birfley. Kuyumcunun ifli daha da artacakt›r'' dedi. Bu arada ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin üretmifl oldu¤u gramalt›na yo¤un talep oldu¤unu belirten Halaç; “Kuyumcular›n vitrinlerinde mutlaka gramalt›n bulundurmalar› gerekiyor. Zira bankalara tepki gösteren kuyumcular vatandafllar›n hurdalar›n› ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin gramalt›n›yla de¤ifltirebilirler. Ki vatandafl da zaten gramalt›n› bankaya yat›rabiliyor. Banka için kendisine gramalt›n veya hurda alt›n gelmifl farketmez. Kuyumcular gramalt›n satarak ve vatandafl›n ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin alt›nlar›yla de¤ifltirerek bu furyadan faydalanacaklard›r” dedi. Ayr›ca ‹stanbul Alt›n Rafinerisi bayilik çal›flmalar›nada h›z verdi¤ine de¤inen Halaç; “Yak›n zaman içerisinde Türkiye’nin tüm bölgelerine distribütörlük ve bayilik da¤›tmay› planl›yoruz. Bu konudaki talepler flu an h›zla toplanmaya devam ediyor. Kendi bölgesinde gücünü ve kalitesini kan›tlam›fl kuyumcu ve mücevherci firmalara ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin bayilik konusunda sundu¤u f›rsatlardan yararlanma flans› tan›yor olaca¤›z” dedi.

“Alt›n ithalat› azalacak'' Halaç, hurda alt›n›n piyasaya ç›kmas›yla yurtd›fl›ndan alt›n ithalat›n›n da azalaca¤›n› belirterek, flu bilgileri verdi: ''Biz sürekli alt›n ithal eden bir ülkeyiz. Son 22 y›l›n ortalamas› senede 144 ton alt›n ithal ediyoruz. fiu anda madenlerimizden ç›kan alt›n senede 25 ton civar›. Haliyle yast›k alt›ndan alt›nlar ç›k›nca, bunun da önüne geçmifl olaca¤›z. Muhtemelen bankalar bunu piyasaya kulland›racakt›r ve hatta ihraç etme yönüne do¤ru da gidecektir. Biz bu alt›nlar› zaman›nda ithal ettik ve döviz verdik. fiimdi e¤er tekrar yast›k alt›ndan ç›kar›p ihracata bafllarsak, d›fl ticaret a盤›na da olumlu yönde etkisi olacakt›r.''

“Devletten teflvik beklentisi'' Halaç, yast›k alt›ndaki alt›n›n ç›kar›lmas› için devlet taraf›ndan teflvik görmek istediklerini de belirterek, flunlar› kaydetti: ''Munzam karfl›l›klar art›r›ls›n, bankalar ayn› dolar ya da TL gibi alt›n EFT'si yaps›nlar. Alt›n kredisindeki stopaj kald›r›ls›n. Vatandafl›n bankaya olan güvensizli¤ini ortadan kald›rmak için flu anda TMSF taraf›ndan bankadaki mevduatlara tan›nan 50 bin TL'lik sigorta oran› yast›k alt›ndan gelen fiziki alt›n için 100-150 bin lira olsun. E¤er bu orana ç›karsa vatandafl daha çok güvenerek bu yat›r›m› yapacak ve yast›k alt›ndan ç›kar›p bankaya koyacakt›r. fiu anda bankalar›n emanet kasalar› eminim ki alt›n dolu. E¤er bu sa¤lan›rsa emanet kasadan ç›k›p bankada hesaba girecek. Vatandafl sigortas›z bir flekilde emanet kasada tutaca¤›na, sigortal› bir flekilde banka hesab›nda tutar.'' Halaç, bu uygulaman›n alt›n fiyatlar›na etkisinin olmayaca¤›n›, içerde alt›n toplanaca¤› için art›k ithalat için alt›na para vermeyeceklerini?kaydetti.

“Vatandafl 24 ayar gram alt›n als›n'' ‹stanbul Alt›n Rafinerisi olarak ürettikleri 24 ayar külçelerin bankada, borsada, uluslararas› arenada geçerli oldu¤unu, rahatl›kla para olarak da kullan›labildi¤ini belirterek, “Biz vatandafl› 24 ayara yönlendirmeye çal›fl›yoruz. Al›m sat›mda en minimum kay›p 24 ayar alt›nd›r'' dedi. Halaç, zamanla alt›n›n para gibi her yerde kullan›l›r hale gelece¤ini, alt›n havale, piyasaya kredi verme, alt›n› teminat say›lmas› gibi uygulamalar›n olaca¤›n› söyledi.

Vatandafl tak› alaca¤› zaman, banka hesab›ndan has alt›n›n› çekip yine gidip kuyumcudan tak›s›n› alacak. Bu sistemde kuyumcular için negatif bir durum söz konusu de¤il.

Alt›n Dünyas› 23


Alt›nbafl ‹fl Ortaklar›, Ç›ra¤an Saray›’ndaki

‹ftar Daveti’nde bulufltu Mücevher sektörünün lider markas› Alt›nbafl, her y›l Ramazan ay›nda düzenledi¤i geleneksel iftar davetini bu y›l tüm bayi ve sat›fl noktalar›n›n kat›l›m› ile Ç›ra¤an Saray›’nda gerçeklefltirdi. Alt›nbafl Mücevherat taraf›ndan Ramazan ay›nda geleneksel olarak düzenlenen iftar yemekleri bu y›l saray ihtiflam› ve muhteflem bo¤az manzaras› eflli¤inde Ç›ra¤an Saray›’nda yap›ld›. Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl ve yönetim kurulu üyelerinin misafirlerini a¤›rlad›¤› davete Alt›nbafl bayi ve sat›fl noktas› temsilcileri kat›ld›. ‹stanbul Bo¤az›’n›n muhteflem manzaras› eflli¤inde iftar›n› açan davetliler, Han›meli Grubu’nun Türk Sanat Müzi¤i eserlerinden oluflan dinletisi eflli¤inde geceyi tamamlad›lar.

24 Alt›n Dünyas›


Alt›n Dünyas› 25


“Emanet yarat›c›l›kla yar›nlarda var olmak mümkün de¤il”

A

lt›nbafl Tasar›m ve Koleksiyondan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Sedef Ulutürk kuyumculuk sektöründe taklitçili¤i de¤erlendirdi¤i aç›klamas›nda taklitçili¤in kuyumculuk ve mücevherat sektöründe özgün ve yarat›c› çal›flmalar yapan, ürünüyle sektörde konumlanmak isteyen flah›s ve flirketlerin karfl›laflt›klar› en önemli sorunlardan biri oldu¤unu belirtti. Emek verilerek ortaya ç›kan çal›flmalar›n kopyalanmas›n›n hem özgün üreticileri maddi ve manevi zarara u¤ratt›¤›n›, hem de nihai tüketicinin ürün ve kalite alg›s›nda kar›fl›kl›¤a neden oldu¤unu söyleyen Ulutürk, taklitçili¤in ortaya ç›kmas›na sebep olarak yarat›c› yetiflmifl tasar›mc› eksikli¤i ve hali haz›rda üretilmifl ve satan bir ürünü zahmetsizce ve maliyetsizce kopyalayarak haks›z kazanç elde etmeyi uygun gören üreticilerin yayg›nl›¤›n› gösterdi.

Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde tak› tasar›m bölümü kuruldu “Türk kuyumculuk ve mücevher sektörünün geliflmesi için tasar›ma, tasar›mc›ya, yeni ürün ve teknik gelifltirme amaçl› AR-GE’ye önem verilmesi, bu amaca yönelik bütçe ayr›lmas› ve personel yetifltirilmesi flartt›r” diyen Sedef Ulutürk, “Sektörün tasar›mc› eksi¤ini gidermeye yönelik, Alt›nbafl sektör önderi olarak üzerine düflen görevi yerine getirmifl ve Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakültesinde Tak› Tasar›m› Bölümü kurmufltur. 40 kiflilik kontenjan› olan bu bölüm, yetifltirece¤i tasar›mc›larla sektörün yarat›c›l›¤›n›n önünü açacakt›r” dedi.

Yeni ürünler gelifltirmeye endeksli firmalar sektörün gelece¤idir Karlar›n yüksek oldu¤u, önceki y›llarda da taklitçilikle karfl›lafl›ld›¤›n›, o y›llarda özgün yetiflmifl tasar›mc›lar›n yerinde, yine çok yetenekli, tecrübeli, y›llar›n› kuyum ve mücevher zanaat›na vermifl kal›p ustalar›n oldu¤unu ve bu ustalar›n ürünlerinin de zaman zaman kopyaland›¤›n› kaydeden Ulutürk son olarak “Özgün tasar›mlar ve ürünler üretmeyi yaflam tarz› olarak benimsemifl, yeni ürünler gelifltirmeye endeksli firmalar sektörün gelece¤idir. Emanet yarat›c›l›kla yar›nlarda var olmak mümkün de¤ildir” cümlelerini sözlerine ekledi. 26 Alt›n Dünyas›

“Özgün tasarımlar ve ürünler üretmeyi yaşam tarzı olarak benimsemiş, yeni ürünler geliştirmeye endeksli firmalar sektörün geleceğidir” diyen Altınbaş Tasarım ve Koleksiyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Ulutürk, sektördeki tasarım hırsızlığı ve Altınbaş’ın taklitle mücadelesinden bahsetti.


Karakafl Atlantis Türkiye ekonomisine damgas›n› vurdu Üretimden, toptan dağıtım kanalına kadar her alanda faaliyet gösteren ilk kuyumculuk firması olarak hisse senetleri İMKB’de işlem görmeye başlayan Karakaş Atlantis, geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu araştırmasında 151 basamaklık rekor bir atılımla 265. sıraya yükseldi.

S

ektörümüzde göz kamaflt›r›c› bir baflar› hikayesi yaz›lmaya devam ediyor. 2005 y›l›nda yeni bir vizyonla farkl› bir yap›lanma sürecine bafllayan Karakafl Atlantis, üretimden toptan da¤›t›m kanal›na kadarki her süreçte faaliyet gösteren ilk kuyumculuk firmas› olarak hisseleri ‹MKB’de ifllem görmeye bafllad›. Geçti¤imiz günlerde aç›klanan ISO 500 listesi yaln›zca kuyumculuk sektörünün de¤il, ekonomi çevrelerinin de dikkatini bir kez daha Karakafl Atlantis’in üzerine çevirmesine sebep oldu. Firma gösterdi¤i performans ile Türkiye’nin En Büyük 500

28 Alt›n Dünyas›

Sanayii Kuruluflu s›ralamas›nda 151 basamakl›k rekor bir t›rman›flla Türkiye’nin en büyük 265. sanayi kuruluflu olarak, yaln›zca sektöre de¤il Türkiye ekonomisine damgas›n› vurdu. 1968 y›l›nda temelleri Yaflar Karakafl taraf›ndan at›lan Karakafl Kuyumculuk, 2005 y›l›nda yeni bir anlay›flla Karakafl Atlantis ad›yla bafllad›¤› yeniden yap›lanma süreci neticesinde, bugün yaln›zca Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nün de¤il, Türkiye Ekonomisi’nin en


büyük firmalar›ndan biri durumuna geldi. Yüzlerce kifliye istihdam sa¤layan, y›ll›k 6 ton alt›n iflleme kapasitesine sahip, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki 9 bölge müdürlü¤ü ile 1037 kuyumcu ve mücevherci müflterisine hizmet veren dev bir organizasyon haline dönüflen Karakafl Atlantis, sektörün en büyük ilk 5 TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK firmas› aras›na girdi. Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan 2011 y›l›nda aç›klanan Ege’nin en büyük 100 firmas› içinde 23. s›rada yerini alan SANAY‹ KURULUfiU Karakafl Atlantis son 4 y›ld›r Ege Bölgesi’nde kuyumculuk sektörünün de vergi flampiyonu konumunda. SON ÜÇ YILDAK‹ SATIfi ARTIfiI %200

265.

2005 y›l›nda yeni vizyon ile bafllayan yeniden yap›lanma süreci h›zl› büyümeyi getirdi

2011 C‹ROSU

297 M‹LYON 132

2012 ‹LK ÇEYREKTE AKT‹F BÜYÜKLÜK M‹LYON 2005 y›l›nda ortaklar›ndan ayr›larak Karakafl Atlantis firmas›n› kuran Kamil Karakafl yeni bir anlay›fl ile yeniden yap›lanma BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü sürecinin temellerini att›. ‹zmir – Gaziemir’de kurulan yeni fabrika geleneksel üretim anlay›fl›ndan ça¤dafl üretim anlay›fl›na geçiflin SIRADA EBSO L‹STES‹NDE sembolü oldu. Zengin ürün çeflidi, üst düzey ürün kalitesi, tasar›m ve moda trendlerinin takibi, pazar araflt›rmalar› gibi çal›flmalar, firman›n SATIfi NOKTASI müflterilerine sa¤lad›¤› fayday› her geçen gün daha da yukar›lara tafl›d›. Profesyonel yönetim anlay›fl› neticesinde Türkiye’nin dört bir yan›ndaki TON YILLIK ÜRET‹M KAPAS‹TES‹ da¤›t›m kanal› altyap›s› sürekli geniflleyen firma 1000’in üzerindeki kuyumcu ve mücevherci firmaya uluslararas› standartlarda profesyonel hizmet verebilen bir yap›ya ulaflt›. Bu süre zarf›nda sektörde yaflanan alt›ndan p›rlantal› mücevhere dönüflüm sürecini de çok baflar›l› bir flekilde yöneten Atlantis Karakafl p›rlantal› mücevher kategorisinde de sektörün en önemli firmalar›ndan birisi konumuna geldi. Bugün 14 ayar fantazi alt›ndan p›rlantal› mücevhere, bilezikten külçe alt›na kadar hemen hemen her kategorideki ürün grubunda hizmet veren firma bu özelli¤i ile de Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründe ilk ve tek olma özelli¤ine sahip. Pek çok Zengin ürün çeflidi, firma yaln›zca belirli ürün kategorilerinde uzmanlaflm›flken, Atlantis Karakafl hemen üst düzey ürün hemen her kategoride lider konumda. Bu özelli¤i ile Türkiye’de 1000’in üzerinde sat›fl kalitesi, tasar›m ve noktas›na ulaflan firma, h›zl› geliflim sürecine devam ediyor.

9

23.

1037

6

Karakafl Atlantis Türkiye alt›n pazarlamas›nda ilk 5’te Karakafl Atlantis Türkiye’de ‹zmir, ‹stanbul, Ankara, Antalya, Alanya, Denizli, Kayseri, Konya ve Samsun olmak üzere 9 bölgede toptan sat›fl ma¤azas› ile faaliyet gösteriyor. 2 bölgede 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 9 ayar ve 8 ayar muhtelif tak›lar olmak üzere üretim yapan, 41 sat›fl ekibi ile bu ürünleri sat›fl noktalar›na ulaflt›ran Karakafl Atlantis, toptan ma¤azalar› ve güçlü pazarlama ekipleri ile Türkiye’nin % 75’ine hizmet veriyor. Haftal›k üretim kapasitesi 100 kg. civar›nda olan firma Türkiye’de alt›n pazarlamas›nda ilk 5 firma aras›nda yer al›yor.

moda trendlerinin takibi, pazar araflt›rmalar› gibi çal›flmalar, firman›n müflterilerine sa¤lad›¤› fayday› her geçen gün daha da yukar›lara tafl›d›. Profesyonel yönetim anlay›fl› neticesinde Türkiye’nin dört bir yan›ndaki da¤›t›m kanal› altyap›s› sürekli geniflleyen firma 1000’in üzerindeki kuyumcu ve mücevherci firmaya uluslararas› standartlarda profesyonel hizmet verebilen bir yap›ya ulaflt›.

Alt›n Dünyas› 29


‹MKB’de gong Karakafl Atlantis için çald›

A

alt›n görüfl Prof.Dr.

Emre Alkin

saliha.ascensio@iab.gov.tr

Cari aç›k-büyüme iliflkisi ne durumda? Aç›klanan cari aç›k rakamlar›n›n beklenen seviyede gelmesinden sonra oldukça iyimser yorumlar yap›lmaya baflland›¤›na flahit olduk.

Türkiye’nin en büyük sanayi kurulufllar› aras›nda yer alan ‹zmir merkezli Karakafl Atlantis’in halka arz ifllemleri gerçekleflti. Karakafl Atlantis hisseleri, ‹MKB’de düzenlenen törenle ifllem görmeye bafllad›. 24-25-26 Temmuz 2012 tarihlerinde halka arz› gerçekleflen Karakafl Atlantis K›ymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon San. ve Tic. Afi hisseleri, KRATL koduyla bugün ‹MKB’de düzenlenen törenle ifllem görmeye bafllad›. Karakafl Atlantis için düzenlenen “Gong Töreni” ne, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› Baflkan› Dr. M. ‹brahim Turhan ve Karakafl Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl ile firma yetkilileri kat›ld›. Türkiye’nin en büyük alt›n tak› üreticilerinden Karakafl Atlantis, 2,50 TL olarak belirlenen sat›fl fiyat› ile 1,34 kat talep toplayarak halka arz›n› baflar›yla tamamlad›. Tamam› sermaye art›r›m› yoluyla halka arz edilen 16 milyon 750 bin TL nominal de¤erli paylar, yüzde 10 bonus pay teflviki ile sat›ld›. Yüzde 25,09’u halka arz edilen Karakafl Atlantis’in hisselerinden 41,875 milyon TL’lik gelir elde edildi.

“2015 ciro hedefimiz 1 milyar TL” Gong töreninde konuflma yapan Karakafl Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl, 13 y›l aradan sonra ‹MKB’de ifllem görmeye bafllayan ilk kuyumculuk firmas› olman›n mutlulu¤unu yaflad›klar›n› belirtti. Halka arz› gerçeklefltirerek, daha da büyüyen ve kurumsallaflan bir flirket olma yolundaki hedeflerine ulaflmalar›nda desteklerini esirgemeyen ‹MKB ve SPK yöneticilerine teflekkürlerini sunan Karakafl sözlerine flöyle devam etti; “Uzun y›llard›r yüksek üretim ve pazar kapasitemizle sektörün öncü flirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. 2011 y›l›nda 297 milyon 135 bin lira olarak gerçeklefltirdi¤imiz ciromuzu bu y›l›n sonunda 550 milyon TL’ye art›rmay› hedefliyoruz. 2015 ciro hedefimiz ise 1 milyar TL. Halka arz sürecimizde gösterilen ilgiden çok memnunuz. 41,8 milyon TL olarak belirledi¤imiz talebin 56 milyon TL’ye ulaflmas›ndan büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arz sonras› faaliyetlerimizi Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinde yeni toptan sat›fl ma¤azalar› açarak geniflletmeyi planl›yoruz. Ayr›ca has alt›n al›mlar›n› art›rarak katma de¤eri yüksek ürünler üretip daha çok kar eden bir yap› olmay› hedefliyoruz. Bunun yan› s›ra Türkiye’de k›ymetli madenler ve kuyumculuk sektöründeki kay›t d›fl› ekonominin de azalt›lmas› yönünde çal›flmalar›m›z sürüyor. Do¤rudan Borçlanma Sistemi (DBS) ve Hesapl› Alt›n Sistemi (HAS) ile iflbirli¤i içerisinde bulundu¤umuz binden fazla kuyumcunun kay›t içine girmesini sa¤l›yoruz.” 30 Alt›n Dünyas›

Cari aç›k ve büyüme aras›ndaki do¤rudan iliflkinin uzun y›llard›r devam etti¤i biliniyor. Türkiye ithalat›n›n % 85'i hatta daha fazlas›n›n hammadde-aramal› ve yat›r›m mal› oldu¤u bir durumda, ihracatta katma de¤er yaratmad›kça, büyümenin cari aç›k yarataca¤› görülüyor. Asl›nda bugüne kadar bu sa¤l›ks›z iliflki sürekli devam etti diyebiliriz. Hatta TCMB bu iliflkiye yeni bir boyut katarak "kredi büyümesi-cari aç›k" denklemini de ekledi. Yani kredi hacmi geniflledikçe hem üretim hem de tüketim için ithal mallara olan talep geniflliyor, bu da cari aç›k yarat›yor denmeye baflland›. Böyle bir yaklafl›m Merkez Bankas›'n›n, büyümeden kaynakl› cari a盤›n ihracat büyümesi ile kapat›lmas› için daha uzun süre gerekece¤ini hesaplamas›ndan kaynaklanmakta. Ekonominin de¤iflim sürecine katk›da bulunacak olan birimlerin çal›flma h›z›na sab›r göstermek yerine daha k›sa ama kesin bir reçeteyle cari ifllemler a盤›n› kontrol etmek istemektedir. Di¤er taraftan kurlar ve enflasyon aras›ndaki iliflkinin devam etti¤ini söyleyen Merkez Bankas›, ihracat› cesaretlendirecek kur seviyesini para program›n›n baflar›s› aç›s›ndan tehlikeli bulmaktad›r. ‹lginç olan durum ekonomi yönetiminden iki farkl› sesin ç›kmas›d›r. Bir taraf "ekonomik so¤uman›n artabilece¤ini" söylerken di¤er taraf "büyürken cari aç›k verme döneminin sonu geldi" demektedir. fiu an için her iki yaklafl›m› do¤rulamak için de elimizde yeterli argüman bulunmamaktad›r. Raporlar›m›zda çokça bahsetti¤imiz gibi yap›sal dönüflümün bafllad›¤›na dair baz› ipuçlar› olsa da, "büyüme ve cari aç›k aras›ndaki yap›sall›k sona erdi" demek için yeterli kan›t bulunmamaktad›r. Bir önceki y›la göre çok daha düflük büyüme gerçeklefltirecek olan Türkiye'nin daha düflük cari aç›k rakam› aç›klamas› flimdilik gözle görülür bir de¤iflikli¤in olmad›¤›n› göstermektedir.


Zen P›rlanta, ma¤azalar›na yeni adresler ekliyor

2012'nin ilk 6 ay›nda 6 yeni ma¤aza açan Zen P›rlanta, sat›fl zincirine yak›n zamanda Kütahya Sera AVM, ‹stanbul Cevahir AVM ve ‹stanbul Beyo¤lu ma¤azalar›n› da ekleyecek. Türkiye'nin en büyük p›rlanta perakendecisi olma yolunda h›zla ilerleyen Zen P›rlanta, sadece p›rlantal› mücevherler sundu¤u ma¤azalar zincirine her geçen gün yeni bir halka ekliyor. 2012'nin ilk 6 ay›nda 6 yeni ma¤aza açan Zen P›rlanta, önümüzdeki aylarda da ayn› h›zla yoluna devam edecek. Ankara Nata Vega, ‹zmir Optimum AVM, Trabzon, ‹stanbul Kapal›çarfl›, Trump Towers, Akmerkez'deki ma¤azalar fl›k ve modern dekorasyonu ile dikkat çekiyor. P›rlantada en genifl sat›fl a¤› ile ulafl›labilir olmay› hedefleyen Zen P›rlanta, sat›fl zincirine yak›n zamanda Kütahya Sera AVM, ‹stanbul Cevahir AVM ve ‹stanbul Beyo¤lu ma¤azalar›n› da ekleyecek.

Yine On Mücevherat;

Yine bir ilk

K›sa bir süre önce HRD sertifikal› tektafl kampanyas› ile büyük ilgi toplayan On Mücevherat, mücevher sektöründe bir ilke daha imza at›yor. HRD ve ON MÜCEVHERAT ortakl›¤› ile mücevher tutkunlar›n› inan›lmaz bir f›rsat bekliyor… Sadece tektafl ile s›n›rl› kalmay›p arzu edilen her p›rlantal› mücevherde HRD ANTWERP sertifikas› veriliyor… Tabii ki sektörde öncü olan firmalardan ON MÜCEVHERAT fark› ve güvencesi ile birlikte... Zengin ürün yelpazesi, profesyonel ekibi, güçlü pazarlama a¤› ve inovatif çal›flmalar›yla mücevher trendlerine yön veren On Mücevherat, yeni projesiyle sektördeki farkl›l›¤›n› bir kez daha kan›tlam›fl oluyor.

Her fley mücevher tutkunlar› için… Mücevher tutkunlar›n›n tüm taleplerine yan›t verebilecek ürün portföyüne sahip olan On Mücevherat HRD güvencesiyle de sektördeki konumunu sa¤lamlaflt›r›yor. 32 Alt›n Dünyas›

konuk yazar Mehmet Can Özdemir HRD Antwerp Türkiye Genel Müdürü

Firman›z› gelece¤e tafl›mak istiyorsan›z CRM’e önem vermelisiniz! En küçük ma¤azadan tutun da, 100’den fazla franchise’› olan kurumsal flirketlere kadar vazgeçilmez olan tek faktör müflteridir. Ma¤azan›z›n dekorasyonunu de¤ifltirebilir, bütün ürün gam›n›zdan bir sezonda vazgeçebilir, yeni koleksiyonlar tasarlayabilirsiniz ancak müflteriniz flirketinizin vazgeçilmez ö¤esidir. Bu yaz›y› okuyan bütün okurlar bu yazd›klar›m›n fark›ndalar. Ancak ürünlerinizi, çal›flanlar›n›z›, flirketinizi tan›d›¤›n›z kadar müflterilerinizi tan›yor musunuz? Bu yaz›mda size CRM’den bahsetmek istiyorum ancak tek bir sayfada nas›l aktaraca¤›m bilemiyorum… Geleneksel flirketleri inceledi¤imizde ürün odakl› bir yönetim görürüz. Özetlemek gerekirse; satt›¤›n›z ürün ya da sundu¤unuz servisin kalitesi ve fiyat› baflar›n›z› belirleyen en önemli unsurdur. Örnek vermek gerekirse e¤er sundu¤unuz ürünün özelli¤i (ki bu fiyat da olabilir, kalite de) her zaman müflterinizin bekledi¤i seviyede ise müflteriniz sizden al›flverifl yapmaya devam edecek ve herfley yolunda gidecektir. Bu mant›k son 10 seneye kadar geçerliydi ve çarklar çok iyi iflliyordu. Kendi sektörümüzden örnek vermek gerekirse, müflterimiz bir önceki al›flveriflinden memnunsa bir dostuna sizi tavsiye edecek ya da sonraki al›flveriflinde tekrar ma¤azan›za gelecekti. Herfley çok basitti... Fiyat araflt›rma yada farkl› çeflit görme olana¤›da s›n›rl›yd›. Sonuçta ma¤azan›z›n bulundu¤u bölgede kaç tane rakibiniz var ise o kadar olana¤› vard›. Anlayaca¤›n›z herfley çok basitti. Ne yaz›k ki art›k öyle de¤il... Dünya küçüldü deriz ya sürekli... ‹nsan kufl misali bir orada bir burada gibi sözler sürekli a¤z›m›zdan düflmez... Bu tatl› sözler art›k iflimizi de etkilemeye bafllad› fark›nda m›s›n›z? ‹nternet, mobil iletiflim sayesinde art›k bireyler sadece uzak mesafelere daha k›sa zamanda ulaflman›n d›fl›nda, ihtiyaçlar› olan bilgiye saniyeler gibi k›sa zamanda ulaflabiliyorlar. Bu yüzden akl›n›zdaki rakip listenizdeki rakam› bu günlerde 1000 ile çarpman›z› tavsiye ediyorum. Müflterilerimizin mücevher alg›s› bizim vitrinimizle s›n›rl›yken birden bire yüzlerce ma¤azan›n binlerce ürünü olarak geniflledi. Sad›k müflterileriniz bile bu bilgi sayesinde kafas› kar›fl›r oldu. Size belkide daha önceden hiç duymad›¤›n›z sorular sormaya bafllad›lar. Bu noktada size “daha çok ürün tasarlay›n, daha ucuz sat›n” demeyece¤im. Bu durumla savaflmada en son kullanman›z gereken çözümler bunlar. Daha ak›ll› bir yöntem önerece¤im; buna da CRM diyorum... Yeni müflteriye ulaflman›n, mevcut müflteriye sahip ç›kmaktan çok daha zor oldu¤unun hepimiz fark›nday›z. Reklam bütçeleri, kataloglar, fuarlar gibi maliyeti yüksek bir çok arac› yeni müflterilere ulaflmak için kullan›yoruz ancak mevcut müflterimiz için neler yap›yoruz? Onlar› elimizde tutmak için yapt›¤›m›z aktiviteleri, promosyonlar› seçerken ne tür bilgileri kullan›yoruz? Bu bilgilere nas›l ulafl›yoruz? Müflterilerimiz hakk›nda toplayaca¤›m›z bilgiler bizlere onlarla ileride kuraca¤›m›z iliflkilerimiz için do¤ru ad›mlar› atmam›zda yard›mc› olacakt›r.

CRM’de amaç sad›k müflteriler elde etmektir. CRM deyince ço¤unuzun akl›na müflterilerimizin do¤um tarihi, evlilik y›ldönümü gibi özel günlerini kaydeden ve bu günlerde o müflterilerimize özel promosyonlar yapmam›z için uyar› yapan bir sistem gelir. Bu kadar basit olsayd› zaten flimdi kimse CRM konuflmuyor olurdu... Müflterilerinizin tercih etti¤i ürünler, ilgilendi¤i ürünler, ürün sat›n alma frekans› gibi verileri yorumlayarak müflterinizle olan iliflkilerinizi tekrar flekillendirip daha baflar›l› hale getirebilirsiniz. Yeri gelmiflken, CRMGuru.com sitesinde karfl›laflt›¤›m David Sims taraf›ndan yaz›lm›fl olan, "Four Smart CRM Decisions" bafll›kl› 18 nisan 2000 tarihli, hofluma giden bir yaz›ya de¤inmek istiyorum. Yaz›da Remzi isimli bir bakkaldan bahsediliyordu. ‹lginç olan› ise bu bakkaldan övgü ile bahseden kiflinin CRM konusunda önde gelen kiflilerden birisi olmas›yd›. Benim için yaz›daki kilit cümleler yazar›n "Dükkan sahibi Remzi’nin Harvard Business School için CRM ders kitaplar› yazabilece¤inden bahsetmesi" ve "Remzi’nin do¤ru ve gerçek CRM aç›s›ndan sezgisel olarak yapmad›¤› eksik hiçbir fley yok" diye bahsetmesiydi. David Sims söz konusu yaz›s›nda ayr›ca; "Tüm ak›ll› CRM kararlar›n›n sonucunu e¤er tek kelime ile özetleyebilseydiniz bu kelime "sad›k iliflkiler" olacakt› ve cevab›n iki kelime oldu¤unu düflünüyorsan›z okumaya devam edin diyor. Müflterinin bir firmaya - firman›za sadakati konusunda "sad›k" kelimesinin bir yama gibi durabilece¤ini belirtiyor, sadakat ile ilgili "Herkes hiç kimsenin ona sahip olmad›¤›n› bilir, herkes ister, baflkalar›n›n sahip oldu¤unu düflünür, peki sadakatin geliflmesine nas›l yard›m edersiniz?" diye soruyor. Cevab›nda ise müflteri sadakatini elde etme ve tutma konusundaki CRM kararlar›n›n yap›lmas› ve anlafl›lmas› zor fleyler olmad›¤›n› belirtiyor. "‹liflkiler" kelimesine dönecek olursak sadakatte önemli nokta müflteriiliflkilerini oluflturmakt›r. Müflteriye verdi¤iniz hizmet tabii ki önemli ama iliflki için yeterli de¤il, bu nedenle kavram (CRM) "Büyük Servis Yönetimi" de¤il "Müflteri ‹liflkileri Yönetimi" olarak geçiyor” diyor. K›saca, firman›z› gelece¤e tafl›mak istiyorsan›z, sad›k müflterilere ihtiyac›n›z›n oldu¤unu unutmay›n. Müflteri sadakatindeki küçük art›fllar firman›z için büyük kazançlar sa¤layabilir.


‹stanbul Alt›n Rafinerisi Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Özgür An›k

Alt›n bankac›l›¤›nda ilklerin mimar› olduk Gerek Türkiye Ekonomisi ve gerekse kuyumculuk ve mücevherat sektöründe yaflanan de¤iflimler yeni ürün ve hizmet kategorilerinin de ortaya ç›kmas›na sebep oldu. Gram Alt›n ve alt›n bankac›l›¤› ürün kategorilerinin yarat›c›s› olan ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Özgür An›k’›n konu ile ilgili görüfllerini ald›k. da ISO 500 firmalar›n›n önemli bir k›sm› da yer al›yor) hizmet verir durumday›z. Ülkemizin önde gelen kulüplerinin yan›s›ra dünya devi Real Madrid futbol kulübüne dahi lisansl› alt›n üretiyoruz. Söyledi¤im gibi, bu kategorinin yarat›c›s› ve lideriyiz. Çal›flmalar›m›z ve yeni projelerimizle de bu ürün kategorisinin yönlendiricisi olmaya devam edece¤iz.

Alt›n bankac›l›¤›nda yaflanan geliflmeler, son zamanlarda sektörün ilgi ile takip etti¤i konular›n bafl›nda geliyor. ‹AR’›n bu konuda yapt›¤› ve yapmakta oldu¤u çal›flmalar hakk›nda sizden bilgi alabilir miyiz? Asl›nda alt›n bankac›l›¤› bizim ortaya koydu¤umuz yeni ifl modelinden ve üretti¤imiz hizmetten önce de vard›. Fakat kaydi ifllemler yap›l›r durumda idi. Fiziki alt›n ile ilgili ifllemler yap›lam›yordu. Bu yüzden alt›n bankac›l›¤› ile ilgili ürünler yok denecek kadar azd›. Ancak bütün altyap›s› tamam›yla bizim taraf›m›zdan tasarlanan bu yeni ifl modeli ile alt›n bankac›l›¤› konusunda 盤›r açt›¤›m›z› söyleyebilirim. Art›k ‹stanbul Alt›n Rafinersi’nin sundu¤u hizmet ile bankalar fiziki olarak da ifllem yapabilir duruma geldi. K›saca özetlemek gerekirse bankalar›n yapt›¤› alt›n bankac›l›¤› ifllemlerinin fiziki alt›n k›sm›na yönelik çözümler ve ifl modelleri üreten lider bir kurumuz. fiu anda Kuveyt Türk, Denizbank, ‹fl Bankas› ve Bank Asya ile alt›n bankac›l›¤› konusunda hizmet verir durumday›z. Önümüzdeki günlerde sisteme yeni bankalar›n kat›l›m› ile birlikte hizmet a¤›m›z› da geniflletmifl olaca¤›z.

Alt›n bankac›l›¤› ile ilgili gelifltirilen çözüm ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin inovatif çal›flmalar›ndan biri. Bir kaç sene önce de Gram Alt›n projeniz ile sektörde yeni bir kategori tan›mlam›flt›n›z… Evet. Gram Alt›n da ‹stanbul Alt›n Rafinerisi olarak sektöre kazand›rd›¤›m›z ürünlerden biri. Bu kategori de sektörde ciddi cirolara ulafl›r duruma geldi. Bu ürünü ilk ç›kard›¤›m›zda piyasaya sürüfl aflamas›nda zorlanaca¤›m›z› biliyorduk. Biz de bütün pazarlama ve ifl gelifltirme stratejilerimizi de bu duruma göre belirlemifltik. ‹lk zamanlarda kuyumcular gram alt›na mesafeli hatta tepkili bakm›fllard›. Ürünü piyasaya sürüfl aflamas›nda, ilk dönemlerde iflçilik dahi almad›k. Ödemelerimizi has karfl›l›¤› cinsinden Gram Alt›n olarak yaparak piyasaya bu ürünü sürdük. O günden bu yana bu kategoride de çok önemli geliflmeler oldu. Art›k gram alt›n kuyumcular›n önemli gelir elde etti¤i, sektörde ciddi cirolara ulaflan bir ürün haline geldi. Elbette baflar›s› kan›tlanan bir çal›flman›n takipçisi de çok olur. Bizden sonra di¤er firmalar da bu konuda faaliyete bafllad›lar. Nitekim Gram Alt›n pazar› geniflledi. Bu günlere geldi. Art›k Gram Alt›n pek çok kuyumcu ma¤azas›n›n hatta vitrinlerin olmazsa olmaz› durumunda. Tabi ilk olman›n avantaj›yla bu pazar›n çok önemli bir k›sm›na hakim durumday›z.

Bugünki piyasa koflullar›na göre Gram Alt›n’daki konumunuzu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Biz bu kategorinin yarat›c›s› ve lideri durumunday›z. Türkiye’deki pek çok kuyumcunun yan›s›ra oldukça çok say›da kurumsal dev firmaya (ki bunlar›n aras›n34 Alt›n Dünyas›

Alt›n bankac›l›¤›na dönmek gerekirse, ortaya koydu¤unuz hizmetlerin gerek kuyumcu ve gerekse nihai tüketiciler aç›s›ndan faydalar› nelerdir? Türkiye’deki oldukça yüksek miktardaki alt›n›n yast›k alt›ndan ç›kart›l›p ekonomiye kazand›r›lmas› fikri rahmetli Ömer Halaç zaman›nda flekillenmeye bafllam›fl bir projeydi. Biz Özcan Halaç’›n vizyonu ve önderli¤inde bu projeleri hayata geçirip Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nde yeni bir dönemin bafllang›c›na imza att›k. Yast›k alt› alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› ile hem kuyumcular›n hem de nihai tüketicilerin faydas›na bir çal›flma ortaya koyduk. Bu sayede art›k kuyumculuk sektöründeki firmalar çok daha uygun koflullarda alt›n kredisi kullanabilir duruma geldi. Biz alt›n› yast›k alt›ndan al›p bankalar›n mevduata dönüfltürmesinin yolunu açt›k. Bankalar da bu mevduat› alt›n kredisine dönüfltürebildiler. Bu yolla kredi arz› art›nca da kredi maliyetleri de düfltü. Art›k firmalar çok daha uygun flekilde finansman imkanlar›na ulaflabiliyorlar. Nihai tüketiciler de y›llard›r yast›k alt›nda tuttuklar›, daha önce kuyumcuya götürmedikleri, uzun süre de götürmeyecekleri alt›nlar›n› bankaya yat›rarak hem kar pay› ya da faiz getirisi almaya bafllad›lar hem de bu alt›nlar ekonomiye de¤er katmaya bafllam›fl oldu. Üstelik son derece güvenli ve risksiz bir flekilde. Bu proje ile kuyumculara sa¤lad›¤›m›z di¤er bir fayda da yast›k alt›nda alt›n tutan nihai tüketicilerin risk alg›s› ile ilgili. Bu, birisi için 100 gram olurken bir baflkas› için 5 kg alt›n olabilir. Tüketici bu miktarlardaki alt›n tasarrufuna ulafl›nca, bu miktar›n üzerinde alt›n tutmak istemez. Biz bu alt›nlar› banka mevduat›na çevirerek tüketicinin elini boflaltt›k. ‹lk durumda alt›n almayan tüketicinin yast›k alt› boflal›nca, daha yüksek iflçilikli alt›n tak› ya da p›rlanta almak için kuyumcuya yönlendi¤ine defalarca flahit olduk. Ayn› flekilde, bankadan gram alt›n› alan nihai tüketicinin kuyumcuya gidip, gram alt›n› bozdurarak dü¤ün için tak› al›fl verifli yapt›¤› da pek çok kez flahit oldu¤umuz ifllemlerden. Yani bu sistem kuyumcular aç›s›ndan da avantajl›. Y›llarca yast›k alt›nda yatan alt›n›n ne kuyumcuya, ne ekonomiye ne de nihai tüketiciye hiç bir faydas› yok. Bunun anlafl›lmas› gerekiyor.


“Jival Dünyas›”n› keflfedin… Mücevher dünyas›n›n par›ldayan y›ld›z› Jival, en yak›n Jival sat›fl noktas›, müflteri destek hatt›, f›rsat ürünleri ve birçok yenili¤iyle mücevher severleri “Jival Dünyas›”na bekliyor. Lider mücevher markalar›ndan Jival, sosyal medya arac›l›¤›yla tüketicisine destek ve hizmet vermeye devam ediyor. Kurumsal Facebook ve Twitter sayfas› üzerinden tüketicilerin taleplerine cevap vererek birbirinden zarif ve iddial› tasar›mlar›n› paylaflan Jival, ayn› zamanda Facebook sayfas›ndaki “Jival Dünyas›” uygulamas›yla p›rlanta tutkunlar›n›n tüm sorular›n› yan›tl›yor. Tüketiciyle ba¤›n› her platformda sa¤lamlaflt›ran ve an›nda öneri ve taleplerine cevap veren Jival Dünyas›’nda mücevher sektöründeki son trendleri, en yeni Jival koleksiyonlar›n›, f›rsat ürünlerini, en yak›n Jival sat›fl noktalar› ve p›rlanta hakk›nda her fleyi bulmak mümkün.

Elmas, zümrüt ve yakutun tılsımı Jival’in yeni koleksiyonunda

Jival’den tılsımlı mücevherler Jival, “Tılsım” adını verdiği yeni koleksiyonunda elmas, zümrüt ve yakutun asaletini yansıtıyor. Mücevher sektörünün yenilikçi markas› Jival, mücevher severleri yepyeni bir koleksiyonla buluflturuyor. “T›ls›m” isimli koleksiyonda elmas, zümrüt ve yakutun göz al›c› renkleri ve asaleti yeniden yorumlan›yor. Bu koleksiyonda geleneksel tasar›mlar› modernize ederek mücevher severlere sunan Jival, zümrüt yeflili yakutun k›rm›z›s› ile kad›nlara büyülü bir ›fl›lt› katacak. 14 farkl› modelin buldu¤u ve özel el iflçili¤i kullan›larak, sadece her modelden birer adet üretilen; T›ls›m Koleksiyonu’nda yer alan mücevherler kad›nlara ayr›cal›k vaat ediyor.

36 Alt›n Dünyas›

Mücevher Ma¤azac›l›¤› Sema Duymaz Mücevher Marka ve E¤itim Dan›flman› GIA E¤itmeni

Dükkandan ma¤azaya, tezgahtardan marka sat›fl dan›flman›na… Rekabetin az oldu¤u, tüketicinin çok fazla seçme flans›n›n olmad›¤› ve tan›d›k kuyumcusunun önerdi¤i her tavsiyeye harfiyen uydu¤u günler sanki mazide kal›yor. Kuyum ve mücevher endüstrisinde geçti¤imiz son on y›lda meydana gelen köklü de¤ifliklikleri iyi okumak gerekiyor. Art›k de¤iflime ayak uydurmak ve de¤iflimin bir parças› olmak flart. Çünkü ‘Consumerism’ trendi yükseliyor yani tüketiciler de¤ifliyor, bilinçleniyor, araflt›r›yor, sorguluyor ve hofluna gitmeyen her fleyi sanal dünyada paylafl›yor. Tüketim al›flkanl›klar›, önceki kuflaklardan çok farkl› olan/olacak bir Y ve X kufla¤› geliyor. Öte yandan sat›fl noktalar› art›yor, çeflitleniyor, lüks tüketim ürünleriyle yar›fl›r perakende mücevher ma¤azalar› aç›l›yor, sunulan hizmet farkl›lafl›yor, rekabet art›yor, rakipler sürekli ç›tay› yükseltiyor. Medya tüketiciyi sadece geleneksel mecra ile de¤il ça¤›n gerektirdi¤i tüm teknolojik imkanlarla mesaj bombard›man›na tutuyor. K›sacas› “benzersiz” bir ürün, ma¤aza ya da hizmetiniz yoksa flans›n›z azal›yor. Asl›nda bu bafl döndürücü de¤iflim rüzgar›n› yakalay›p daha fazla sat›fllar yapabilmenin temeli, tüketiciye dost mükemmel bir ma¤aza ortam› yaratmaktan geçiyor. ‹liflkilerin son derece içten ve s›cak oldu¤u ancak maalesef her giren müflteriye de h›rs›zl›k yapabilme ihtimaline karfl› temkinli ve önyarg›l› yaklafl›ld›¤› geleneksel “dükkanc›l›k” anlay›fl›n› terk etmek gerekiyor. Zaten dar metrekarelerde servis verilen müflterinin oturmas›na ve ikrama gerek yok, müflteri bir an evvel ihtiyac›n› görsün ki, di¤er müflterilere zaman kals›n anlay›fl› art›k tarihe kar›fl›yor. Çünkü art›k müflteri de, ifller de eskisi kadar yo¤un de¤il. ‘Mevcut bütün ürünlerimizi vitrinde sergileyelim ki, müflteri tüm çeflitlerimizi görsün ve bizim ne kadar güçlü ve varl›kl› bir kuyumcu oldu¤umuzu anlas›n’ anlay›fl› da zamanla geçerlili¤ini yitirece¤e benziyor, zira günümüz tüketicisi özellikle genç kuflak, tak›lar›n s›n›rl› ve seçkin say›da sunuldu¤u ve görsel albenisi olan vitrinlere yöneliyor. K›sacas› müflteri art›k, al›flverifl etti¤i di¤er ma¤azalarda kendisine sunulan keyifli ortam› ar›yor yani dükkanc›l›k mant›¤›n› terk etmemizi ve ça¤dafl ma¤azac›l›k anlay›fl›n› benimsememizi istiyor. Ma¤azan›n vitrini kendisini içeri çeksin, içeri girdi¤inde ferah bir ortam, hofl bir koku, güzel bir müzik olsun, içeride oturabilsin, ürünleri keyifli bir ortamda deneyebilsin istiyor. Fiziksel olarak dükkanlar›m›z› keyifli ma¤azalara dönüfltürebiliriz ancak ça¤dafl ma¤azac›l›k anlay›fl›n›n bir di¤er olmazsa olmaz› da iflinde uzman profesyonel insan kayna¤› ve kaliteli hizmet. Art›k tezgah›n arkas›nda olmak ve bilindik cümlelerle ürün sunmak yetmiyor. Müflteri art›k aytafl›n›n (moonstone) aydan geldi¤ine, incilerin do¤urdu¤una inanm›yor; her sorusuna doyurucu cevaplar veren, güven uyand›ran, istek yaratan, satt›¤› mücevher markas›n› çok iyi bilen ve fark›n› ortaya koyan coflkulu sat›fl dan›flmanlar› ar›yor. Yani gerek kendi markan›zla alt›n ve mücevher sunarken ya da temsilcisi oldu¤unuz franchise markay› müflteriye anlat›rken, ürünün fiziksel özelliklerinin yan› s›ra duygusal olarak müflteride yaratt›¤› marka heyecan› ve güven hissi önem kazan›yor. Kald› ki, markan›z›n konuflabilen tek temsilcisi sizlersiniz, elbette ürünlerinizin harikulade tasar›m› ve de¤erli tafl kaliteniz müflterinin ruhunu okflayabilir ancak do¤ru seçimi yapmas›n› sa¤lamak ve onu mutlu etmek için en büyük görev size düflüyor. Müflterinizi çok iyi anlamak, ihtiyaçlar›n› do¤ru tespit edebilmek, sordu¤u tüm sorulara profesyonel cevaplar verebilmek, üstelik de bunu her defas›nda güler yüz, tatl› dil, içten ve coflkulu bir flekilde yapabilmek ça¤dafl ma¤azac›l›¤›n en önemli kural›. Hem ürünleriniz konusundaki uzmanl›¤›n›z ve profesyonel yaklafl›m›n›z hem de fiziksel görünümünüz, kiflisel bak›m›n›z, giydi¤iniz k›yafet, kulland›¤›n›z koku gibi ö¤eler müflterinin sat›n alma karar›n› etkileyen en önemli faktörler olarak ortaya ç›k›yor. Art›k tezgahtar olarak sadece satmak de¤il, müflterilerinize uzun vadede dan›flmanl›k yapabilmek önem kazan›yor. Markas› için sürekli yat›r›m yapan ve hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmayan bir kuyumcu, ayn› özveriyi ma¤aza ortam›n› güzellefltirmek için ve elbette en önemlisi insan kayna¤› yani sat›fl ekibinin mesleki ve kiflisel geliflimi için de göstermelidir. Sektörümüzde nihayet son y›llarda özellikle e¤itime duyulan ihtiyaç ve gösterilen önemin gittikçe artt›¤›n› görüyoruz. Bu konuda meydana gelen en son sevindirici geliflme, mücevher endüstrisinin Harvard’› olarak kabul edilen GIA’nin (Amerika Gemoloji Enstitüsü), dünya çap›nda talep gören gemoloji e¤itimlerini Türkiye'de bafllatmak amac›yla Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) ve ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile iflbirli¤i anlaflmas› imzalamas› oldu. Türkçe verilmesi planlanan AJP (Accredited Jewellery Professional - Mücevher Sat›fl Profesyoneli) ile DGL (Diamond Grading Lab - P›rlanta Derecelendirme Laboratuar E¤itimi) diploma programlar›n›n yan› s›ra, talep dahilinde Amerika ve Dubai'den gelen uzmanlar taraf›ndan di¤er GIA e¤itimlerinin verilmesi de planlan›yor. Bu iflbirli¤i anlaflmalar›n›n imzalanmas›nda eme¤i geçen biri olarak, flunu özellikle belirtmek istiyorum ki, GIA gibi 80 y›ld›r mücevher sektöründe faaliyet gösteren bir bilim ve e¤itim kurumunun engin bilgi birikimini Türkçeye aktarmak harika bir duygu. Sadece A.J.P. yani befl günlük “Mücevher Sat›fl Profesyoneli” kursunun, 500 sayfay› aflan ders kitaplar›; p›rlanta, renkli de¤erli tafllar, k›ymetli metaller, mücevher türleri, üretim yöntemleri, kan›tlanm›fl sat›fl teknikleri ve mücevher ma¤azas› operasyonlar›ndan güvenli¤e kadar pek çok konuda sektörümüz için birbirinden de¤erli bilgileri kaps›yor. Çok fazla yaz›l› bir kültüre sahip olmayan ve hala usta-ç›rak iliflkisinin hakim oldu¤u sektörümüzde, birbirinden de¤erli bu bilgilerin dünyan›n mücevher otoritesinin uzmanl›¤› ile kaleme al›nm›fl olmas› son derece önemlidir. Türk mücevher sektörüne kazand›racaklar› için GIA’ye flimdiden teflekkür ediyor ve tekrar “Türkiye’ye hofl geldin” diyorum…


ASSOS’TAN UNUTULMAZ Ramazan ay›n›n birlik ve beraberli¤i temsil etti¤i flu günlerde sektörün lider mücevher markalar›ndan Assos düzenledi¤i iftar yemeklerinde ifl ortaklar›yla bir araya geldi.

A

ssos, 27 Temmuz Cuma günü de¤erli ifl ortaklar›yla 11 ay›n sultan›na yak›flan bir iftar organizasyonunda bir araya geldi. Ç›ra¤an Saray›’nda gerçekleflen davette, kat›l›mc›lar ‹stanbul bo¤az›n›n muazzam manzaras›n›n yan› s›ra Galata Mevlevileri kültür & sema toplulu¤u sanatç›lar›ndan neyzen Selçuk Gürez ile kanuni Utku Yi¤it’in sunduklar› dinleti ile huzur buldular. Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu’nun ve ifl dünyas›n›n önemli isimlerinin bulundu¤u organizasyonda Assos Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl; sevginin, dayan›flman›n ve paylaflman›n önemini tafl›yan Ramazan ay›n› Assos dostlar›yla birlikte geçirmenin mutlulu¤unu yaflad›¤›n› belirtti. Assos Genel Müdürü Mustafa Kemal Çeçen ise Ramazan ay›nda ‹stanbul’da ve Türkiye’nin birçok ilinde de Assos dostlar›yla iftar sofralar›nda buluflacaklar›n› aç›klad›. Geleneksel hale gelen iftar yemeklerinin ikinci gecesi ise 10 A¤ustos tarihinde gerçeklefltirildi. Assos ve Alt›nbafl Yönetim Kurulu’nun ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen organizasyonda ifl ortaklar› keyifli saatler geçirdi.

38 Alt›n Dünyas›


ORGAN‹ZASYONLAR

10 A¤ustos’ta gerçeklefltirilen organizasyona Mustafa Sar›gül, Hüseyin Bayraktar, Alt›nbafl Yönetim Kurulu ve ifl dünyas›n›n önemli isimleri kat›ld›.

Alt›n Dünyas› 39


Alt›n ihracat›yla ilgili TÜ‹K’ten aç›klama Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), alt›n ihracat› ile ilgili kamuoyu aç›klamas› yapt›.

Türkiye ‹statistik Kurumu'ndan (TÜ‹K) aylard›r gündemden düflmeyen ‹ran ile gerçeklefltirilen alt›n ihracat› konusunda kamuoyu aç›klamas› yapt›. Yaflanan bu yüksek art›fl›n sebebi yaz›l› bas›nda çeflitli analizlerle irdelendi. Ortaya ç›kan bu analiz karmaflas›nda kafalar da oldukça kar›flt›. TÜ‹K, analizlere cevap verir nitelikte yap›lan aç›klamada gümrük beyannameleri üzerinde yap›lan incelemelerde ‹ran'a yap›lan alt›n ihracat›n›n büyük oranda peflin ödeme yoluyla gerçeklefltirildi¤inin tespit edildi¤i, ham petrol veya do¤algaz ithalat›nda ödeme arac› olarak kullan›ld›¤›na iliflkin bir bulguya rastlanmad›¤› belirtilerek, alt›n ihracat›n›n, ham petrol ve do¤algaz bedelinin ödenmesi amac›yla yap›lm›fl olsa bile takas ifllemi olarak de¤erlendirilece¤inden, ihracat olarak kaydedilmesi gerekti¤i vurguland›.

TÜ‹K'ten yap›lan yaz›l› aç›klamada, bas›n ve yay›n organlar›nda Türkiye'nin son aylarda ‹ran'a gerçeklefltirdi¤i alt›n ihracat› ile ilgili çeflitli de¤erlendirmeler yap›ld›¤›, bu de¤erlendirmelerin bir bölümünde alt›n ticaretinin d›fl ticaret istatistiklerine dahil edilmemesi gerekti¤i, bir bölümünde ise ‹ran'a yap›lan alt›n ihracat›n›n bu ülkeden yap›lan ham petrol ve do¤algaz ithalat bedelinin ödenmesi amac›yla gönderilmesi nedeniyle ihracat say›lamayaca¤› ifade edildi¤i hat›rlat›ld›. Bir tart›flma konusunun da TÜ‹K taraf›ndan ihracata dahil edilen alt›n›n, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) kay›tlar›nda ihracat say›lmad›¤› yönünde oldu¤u belirtilen aç›klamada, TÜ‹K'in d›fl ticaret istatistiklerini, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n idari kay›tlar›na dayanarak, Birleflmifl Milletler uluslararas› mal ticareti istatistikleri kapsam ve tan›mlar›na göre oluflturdu¤u vurguland›. Aç›klamada alt›n d›fl ticaretinin istatistiklere dahil edilmesi konusunda para tabanl› alt›n ve para tabanl› olmayan alt›n olmak üzere 2 tan›m›n esas al›nd›¤›, para tabanl› alt›n›n ulusal veya uluslararas› para otoriteleri taraf›ndan rezerv amac›yla tutulan alt›n› ifade etti¤i ve finansal varl›k olarak de¤erlendirildi¤inden, ülkeler aras›ndaki hareketleri d›fl ticaret istatistiklerine dahil edilmedi¤i kaydedildi. Para tabanl› olmayan alt›n›n ise belirtilen tan›m d›fl›nda kalan ifllenmifl ve yar› ifllenmifl alt›n oldu¤u ve d›fl ticaret istatistiklerine dahil edildi¤inin alt› çizildi. Alt›n ihracat ve ithalat›n›n, belirtildi¤i flekilde ve tüm ülkeler taraf›ndan uygulanan uluslararas› tavsiyeler do¤rultusunda Türkiye'nin d›fl ticaret istatistiklerine dahil edildi¤i kaydedildi. D›fl ticaret istatistiklerinde, peflin ve akreditifli ödemenin yan› s›ra bedelsiz, takas gibi çeflitli ödeme flekillerinin de bulundu¤u ifade edilen aç›klamada, ihraç ya da ithal edilen ürünün d›fl ticaret istatistiklerine dahil edilmesi konusunda ödeme fleklinin bir rolü bulunmad›¤›, bu kapsamda takas yoluyla yap›lan ifllemlerin de d›fl ticaret istatistiklerine dahil edilmedi¤i belirtildi.

Alt›n ihracat›yla ilgili TÜ‹K’ten aç›klama D›fl ticaret a盤›n›n beklentilerin üzerinde düflmesinde ‹ran’a yap›lan alt›n ihracat› önemli rol oynad›. Haziran ay› ihracat verileri düflen d›fl ticaret a盤›yla birlikte sevindirirken ç›kan haberlerden rahats›z olan ‹ran’›n Temmuz’da alt›n almay› durdurdu¤u iddias› moralleri bozdu.

“Alt›n ihracat›nda rekor kal›c› de¤il” Türk Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Ayhan Güner de konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada, alt›n ihracat›nda rekorun kal›c› olmayaca¤›n› belirtti. Medyada ‹ran’a yap›lan alt›n ihracat›yla ilgili haberlerin s›kça yer almas›ndan duyulan rahats›zl›k nedeniyle ifllemlerin durdu¤unu belirten Güner, “Türkiye’nin ihracat a盤›n› kapatmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz. Bankalar tedirgin oldu, ifllemler durdu. Art›k ihracat yapam›yoruz” dedi. Dünya bas›n›nda haberlerin yay›lmas›ndan dolay› ‹ran’›n tedirginlik duydu¤unu ifade eden Güner, ihracat›n devam edilebilir olmayaca¤›n›n alt›n› çizdi.

Türk mücevheri dünya pazar›nda! Türkiye'nin mücevher ihracat› ilk 6 ayda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yaklafl›k yüzde 47 artt›. Türkiye'nin mücevher ihracat› bu y›l›n ilk 6 ay›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yaklafl›k yüzde 47 artarak 1 milyar dolar›n üzerine ç›kt›. Ayn› dönem itibariyle Türkiye, en fazla mücevher ihracat›n› s›ras›yla Birleflik Arap Emirlikleri, ‹sviçre ve Irak'a gerçeklefltirdi. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) verilerine göre, mücevher ihracat› geçen y›l bir önceki y›lsonuna göre yüzde 23 civar›nda artarak 1,2 milyar dolardan yaklafl›k 1,5 milyar dolara ulaflt›. Bu y›l›n ilk 6 ayl›k döneminde gerçekleflen 1 milyar 22 milyon dolarl›k mücevher ihracat›n›n 2012'de 2011 y›lsonu ihracat rakam›n› geçmesi bekleniyor. ‹hracattaki art›fl›n yan› s›ra mücevher sektöründe pazar çeflitlili¤inde de önemli geliflmeler kaydedildi. Son y›llarda dünyan›n dört bir yan›na ürünlerini satan mücevher ihracatç›s› için Birleflik Arap Emirlikleri, ‹sviçre ve Irak bu y›l›n ilk 6 ay› itibariyle ihracatta en fazla ön plana ç›kan ülkeler oldu. Haziran sonu itibariyle Birleflik Arap Emirlikleri'ne 188,3, ‹sviçre'ye 117, Irak'a da 90 milyon dolar civar›nda ihracat yap›ld›. Almanya, ABD, ‹ngiltere, Rusya, Fransa gibi ülkeler ihracatta dikkati çeken di¤er ülkeler aras›nda yer ald›. “Bu y›l 2 milyar dolar›n üstüne ç›kar›z'' Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Ayhan Güner, küresel kriz nedeniyle ABD ve AB ülkelerinden gelen talebin düflmesi nedeniyle ihracatç›lar›n Orta Do¤u ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlara yöneldi¤ini belirterek, ''Buralarda yüksek ayarlarda mücevher kullan›ld›¤›ndan ve alt›n fiyatlar› yükseldi¤inden ihracat›m›z artt›'' dedi. Ham madde ç›plak tafl p›rlantan›n ithalat›nda uygulanan ''çarp›k'' vergilendirme sistemi düzeltildi¤inde, bitmifl p›rlantal› ürün ithalat›n›n sektörün ihtiyaçlar›na uygun bir flekilde vergilendirilece¤ini belirten Güner, böylece yerli 42 Alt›n Dünyas›

imalatç›lar›n korunaca¤›n› dile getirdi. Ayhan Güner, gereken düzenlemeler yap›ld›¤› takdirde vergi ödenmeden ithal edilen p›rlantalar ile p›rlantal› ürünlerin iç pazarda nihai tüketicilere sektörün ihtiyaçlar›na uygun seviyelerde vergilendirilerek sat›laca¤›n› ve böylece vergi kayb›n›n önlenece¤ini kaydetti. ''Yurt d›fl›ndan gelen mala vergi yok. Yurt içinde üretilen ürüne imalatç› ham madde üzerinden yüzde 20 vergi ödemek zorunda. Yurt içindeki üreticinin korunmas› laz›m ama mevcut vergilendirme sisteminde yurt d›fl›ndaki üretici korunuyor'' diye konufltu. Güner, geçen y›lsonu itibariyle 1,5 milyar dolar civar›nda gerçekleflen toplam ihracat›n da bu y›lsonu itibar›yla 2 milyar dolar›n çok üzerine ç›kaca¤›n› öngördüklerini ifade etti. “Türkiye Avrupa'n›n en büyük mücevher üretim üssüdür'' Türk mücevherini yabanc›lar için cazip k›lan özelliklerin neler oldu¤una iliflkin de görüfllerini paylaflan Güner, Türkiye'nin Avrupa'n›n en büyük mücevher üretim üssü oldu¤unu söyledi. ‹hracatç›lar›n gece gündüz demeden, dünyan›n en ücra köflelerine giderek Türk mücevherini satmaya çal›flt›¤›n› Türkiye'nin bu agresif pazarlama yönteminin yabanc›lara cazip geldi¤ini belirtti. Mücevher imalat›n›n Anadolu topraklar›nda geçmifli milattan önce 6000 y›l›na kadar uzanan tarihi ve kültürel birikimi olan bir sektör oldu¤unu dile getiren Güner, ''Türkiye'nin tak› tasar›m›na alt yap› oluflturan, hem bat› ülkelerine, hem do¤u ülkelerine, hem de komflu ülkelere hitap eden motifler içeren, muhteflem bir kültürel miras› vard›r'' dedi. Alt›n tak› ve mücevher sektörünün ihracattaki rekabetçi fiyatland›rma yap›s›n› korumaya ve sürdürmeye büyük çaba gösterdi¤ini sözlerine ekledi.


“Alt›n fiyatlar› seyrinde her an her fley de¤iflebilir” ‹stanbul Alt›n Rafinerisi çat›s› alt›nda hizmet veren Dan›fl Döviz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Türker’den döviz piyasas› ve alt›n fiyatlar›n›n seyri ile ilgili bilgi ald›k.

Döviz piyasalar›yla ilgili genel görünüm hakk›nda neler söyleyebilirsiniz? Dan›fl Döviz olarak döviz d›fl›nda emtia alt›n al›m sat›m›yla ilgili ifllemlerimiz de var. Ancak genel olarak son birkaç ayd›r döviz piyasas› alt›na göre biraz daha hareketli. ‹nifl ç›k›fllar söz konusu. Euro ve dolar aras›ndaki mesafe de biraz aç›ld›. Anadolu a¤›rl›kl› dövizde ve euro’da karfl›l›kl› al›m sat›m hat safhaya ulaflt›. Geçen seneyle k›yaslad›¤›m›zda özellikle kendi müflteri portföyümüz olarak son 6 ayd›r dolar ve euro al›m sat›m› daha da artt›.

Özellikle yaz dönemi için alt›n fiyatlar›n›n seyri ile ilgili öngörüleriniz neler? Yaz dönemi için, elimizdeki geçmifl dönemlere ait verilere de bakacak olursak sene sonuna do¤ru 1900 seviyeleri gözüküyor. Ancak tabii ki bunlar net veriler

de¤il, bilmek de mümkün de¤il. Bu durum biraz da dünyadaki geliflmelerle alakal›. Piyasalara bakt›¤›m›z zaman ons’un yukar› do¤ru seyri söz konusu. Belki yaz aylar›nda baz› düflüfller oldu ama deste¤i ald›ktan sonra yukar› do¤ru ivme yapmaya bafllad›. Yap›lan tahminlere göre aral›k ay›ndan sonra onsun 1900 seviyelerinde olaca¤› söyleniyor. Tabii dedi¤im gibi bunlar dünya geliflmelerine ba¤l› olarak de¤ifliyor. Bugün Avrupa’n›n durumu, Amerika’n›n etkisi, Çin’in emtia de¤erlerine etkisi gibi durumlar söz konusu olunca öngörüde bulunmak zor oluyor. Her an her fley de¤iflebilir.

Firman›z›n faaliyet konusu nedir? Özellikle Anadolu’daki kuyumculara sundu¤unuz hizmetler hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Dan›fl Döviz ‹stanbul Alt›n Rafinerisi çat›s› alt›nda 2 y›l önce hizmet vermeye bafllad›. Kuruldu¤umuz günden beri Anadolu’ya hizmet ediyoruz. Güneydo¤u’dan, Do¤u Anadolu’ya; Karadeniz’den ‹ç Anadolu’ya kadar her bölgeyi al›m-sat›m, dolar-euro, gram alt›n veya farkl› ifllemlerde elimizden geldi¤i kadar destekliyoruz. Onlara daha iyi hizmet sunabilmek için ne gerekiyorsa yap›yoruz. Sonuçta bu bir hizmet ifli ne kadar memnuniyet yarat›rsan›z o kadar talep görürsünüz.

Klasik çizgilerle modern tasarımın uyumu Farklı çizgilerle klasik modellerin mükemmel uyumunu yakalayan Çilek Gold takı severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Y›llar›n tecrübesi ile baflar›l› ifl stratejileri sayesinde sektörde önemli bir konumda bulunan Çilek Gold, genifl ürün yelpazesi ve farkl› tasar›mlar›yla tak› severlerin be¤enisini topluyor. Ürün portföyünde oldukça genifl bir tasar›m zenginli¤ine sahip olan Çilek Gold’da her zevke ve her bütçeye uygun ürünler bulmak mümkün. Sürdürülebilir büyümeyi ilke edinen, kaliteden ödün vermeden müflteri odakl› ifl anlay›fl›yla sektörde varl›¤›n› baflar›yla sürdüren Çilek Gold, yine yeni koleksiyonlar›yla ad›ndan söz ettirmeye haz›rlan›yor. Her ürünlerine sanat eseri de¤eri veren Çilek Gold, tasar›m ve AR-GE alan›nda uzun çal›flmalar sonucu oluflturduklar› koleksiyonlar›nda klasik çizgilerle modern tasar›mlar›n uyumunu gözler önüne seriyor. Swarovski tafllarla bezeli setlerinde fl›kl›k ön plana ç›k›yor. Sonsuza dek ilk günkü ›fl›lt›s› ve kalitesiyle nesilden nesile tafl›nabilecek de¤erde olan Çilek Gold koleksiyonlar›nda istedi¤iniz her ürünü bulman›z mümkün… 44


Assos’tan 11 ay›n sultan›na yak›flan organizasyonlar!

ASSOS, ‹stanbul Ç›ra¤an Saray›’nda gerçeklefltirdi¤i 2 büyük iftar yeme¤inin ard›ndan, tam 14 ilde Assos dostlar›yla bir araya geldi.

A

SSOS Genel Müdürü Mustafa Kemal Çeçen, Genel Müdür Yard›mc›s› Tuncay Sakarya, ‹letiflim Müdürü Serap Kaptano¤lu ve ‹letiflim Uzman› Senem Bakraç’›n kat›l›mlar›yla gerçekleflen etkinliklerde önce; Bursa, Kütahya, Akçakoca ard›ndan Baflkent Ankara’ya yak›flacak büyük bir organizasyon gerçekleflti. Kuzeyden güneye, do¤udan bat›ya il il sat›fl noktalar› ziyaret edildi… Ramazan’›n 2. haftas›nda ise, Amasya, Samsun, Giresun’dan sonra Rize’de kapl›cal› bir otelde sat›fl noktalar› aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Turun 3. haftas›nda ise Assos ailesi kuzeyden güneye do¤ru ilerleyerek, Konya, Afyon, Antalya’da ifl ortaklar›yla bulufltu.

Ramazan ay›n›n son haftas›nda bat›ya do¤ru geçerek, ‹zmir, Manisa ve Denizli illeriyle etkinlikler son buldu. ‹ftarlar›n gerçekleflti¤i bu illerin yan› s›ra civar illerde ki tüm sat›fl noktalar› da tek tek ziyaret edilerek, istek ve önerileri al›nd›. Sat›fl noktalar›n›n Assos yönetiminin ma¤azalar›n› ziyaretinden oldukça memnun olduklar›n› söyleyen Mustafa Kemal Çeçen, önümüzde ki y›llarda da ramazan ay›n› bu flekilde geçireceklerini aç›klad›.

46 Alt›n Dünyas›


“Tasar›m h›rs›zlar› rekabet flans› b›rakm›yor” A¤ao¤lu Han’daki yeni ma¤azas›yla müflterilerine daha iyi hizmet verebilmeyi amaçlayan, tamamen el sanat›yla gerçeklefltirdi¤i tasar›mlar›nda oldukça iddial› Özler Brolog Firma sahibi Özgür K›l›ç, markalar› Özler Brolog, ses getiren tasar›mlar› ve sektörün önemli dertlerinden biri olan tasar›m h›rs›zl›¤› konular›ndaki düflüncelerini aktard›.

Yo¤un bir rekabet ortam› bulunan kuyumculuk sektöründe sizi rakiplerinizden farkl› k›lan özellikleriniz neler? Yapt›¤›m›z tüm ifller el sanat› oldu¤u için yapabileceklerimizin s›n›r› yok. Birisi bizden alt›n kafl›k da istese, alt›n kalem de istese yapar›z. Hiçbir konuda taviz vermeden iflimizi do¤ru yap›yor olmam›z alternatifimizin olmamas›n›n en büyük sebebidir.

Markan›z› sa¤lamlaflt›rmak ve bilinirli¤inizi art›rmak ad›na ne gibi hedefleriniz var? Sektör her geçen gün de¤ifliyor. Her geçen y›l öncü firmalar›n markalaflma yolunda gerçeklefltirdikleri reklam faaliyetleri art›yor. Bu konuya verilen önem artt›kça bizim de faaliyetlerimiz artt›. Bundan 2 y›l öncesine bakacak olursak marka bilinirli¤i gibi düflüncelerimiz yoktu. Sektörde yaflanan bu de¤iflim bizi de dergi reklam çal›flmalar› ve internet üzerinden sat›fla yönlendirdi. Bu reklam odakl› çal›flmalar bize müflteri kazand›rd›. Gerek internet gerek dergi çal›flmalar›m›z›n firmam›za önemli derecede faydalar› oldu.

Yaz aylar›n›n gelmesiyle sektörde yaflanan hareketlilik sizde ne durumda? Bu sezonun nas›l geçmesini bekliyorsunuz? Ocak ay›ndan beri, ramazan›n bafllad›¤› ilk hafta da dâhil olmak üzere çok iyi bir tempoda ilerledik. Sadece ramazan nedeniyle bir iki haftad›r durgunluk var. Geçen seneki hedeflerimizi bu sene 8 ayda yakalad›k. Ramazandan sonra tahmin ediyoruz ki geçen seneki hedeflerimizin bir buçuk kat›na ç›kaca¤›z. Bu konuda oldukça umutluyuz.

En çok tercih edilen ürünleriniz neler? ‹çinde bulundu¤umuz ekonomik flartlar da göz önünde bulunduruldu¤unda size gelen müflterilerin tercih sebepleri ekonomik koflullar m› yoksa tasar›mlar›n›z m›? Tamam›yla tasar›mlar›m›z için tercih ediliyoruz. Son iki senedir konulu ürünler tasarl›yoruz. Örne¤in; burçlar. Her burcun u¤urlu bir tafl› vard›r. Bu konsept üzerinden tafl› da kullanarak kifliye özel tasar›mlar› uygulad›¤›m›z ürünlerimiz var. O nedenle müflterilerimiz tamam›yla tasar›ma yöneliyorlar.

Tasar›mlar›n›zla ses getiren projeleriniz oldu¤unu biliyoruz. Hat sanat›n› uygulad›¤›n›z ürünleriniz gibi... Biraz tasar›mlar›n›zdan bahsedebilir misiniz? Tasar›mlar›n›z konusunda hedefledi¤iniz yeni projeler var m›? 48 Alt›n Dünyas›

El sanatlar› ve tasar›mlar›m›z konusunda mütevaz› olamayaca¤›m çünkü gerçekten baflar›l› oldu¤umuzu düflünüyorum. fiuanda sektörde bizden daha iyi testere kullanabilen kimse yok, bu konuda ilk s›raday›z. Haz›rlad›¤›m›z yeni projelerimiz de var. Ekim fuar› için haz›rl›klar›m›z› yapt›k. 4 yeni konsept ürünle fuarda olaca¤›z.

Tasar›mlar›n›zda hangi teknolojileri kullan›yorsunuz? Çal›flmalar›m›z›n her biri el sanat› gerektiren çal›flmalar oldu¤u için teknolojiden faydalanm›yoruz. Yani bir ürünü has alt›nla burada eritip en son aflamas›na kadar tamamen elde bitiriyoruz. Çünkü ben hala lazer ile CNC’nin hat sanat›n› ya da testere sanat›n› öldürdü¤ünü düflünenlerdenim. Bana yapay geliyor. Biz de bu nedenlerden dolay› el sanat›n› devam ettiriyoruz.

Tasar›m h›rs›zl›¤› sektörün önemli bir problemi. Bu anlamda tasar›mlar›n›z›n de¤erini korumak ve tasar›mlar›n›zda bulunan eme¤in farkl› yerlerde kullan›lmamas› için ne tür önlemler al›yorsunuz? ‹mkâns›z› yapmaya çal›fl›yoruz. Tasar›m h›rs›zl›¤› kal›ba çekerek veya CNC’de model ç›kartarak gerçeklefltiriliyor. O yüzden yapmak istedi¤iniz ürünün kal›ba çekilmeyecek kadar ince hatlarda yap›lmas› ve CNC’de kesilmeyecek kadar da kal›n astarda olmas› gerekir. Çünkü kal›n astar› lazer kesemez çekse bile çok fazla fire verir. Ancak ince hatl› ürünler de dökümden ç›kmaz. Biz bu yöntemleri biliyor ve bu flekilde önlem al›yoruz. Ama bu tasar›m ve kal›p h›rs›zl›¤›n›n önüne nas›l geçilecek inan›n ki ben de bilmiyorum. Çok fazla emek h›rs›zl›¤› var. Tasar›m h›rs›zl›¤›n›n yan› s›ra sigortas›z iflçi çal›flt›ranlar vergiye kay›tl› olmayanlar ya da herhangi bir han›n köflesinde 350 - 400 lira kira ödeyerek çal›flanlar, çald›klar› tasar›mlar›n fiyatlar›n› istedikleri gibi esnetebiliyor, fiyatlar› dibe çekiyor ve bize rekabet flans› b›rakm›yorlar. Bu yüzden son iki senedir dökümlenen hiçbir ürünü yapm›yoruz. Yüzde 21 kira stopaj› ödüyorsunuz, en basit sigorta primi 450 lira, elemanlar vs. Düflündü¤ünüz zaman maliyetlerimiz oldukça yüksek o yüzden biz de el sanat›na yöneldik.

Özler Brolog yeni bir ma¤aza ile müflterilerine hizmet veriyor. Yeni ma¤aza aç›l›fl fikri ve ma¤azan›z›n tarz› hakk›nda bilgi verebilir misiniz? Daha önceki ma¤azam›z 20 m2 idi. Çok küçük oldu¤u için müflterimize yetemiyorduk. O nedenle yine A¤ao¤lu Han’da 50 m2’lik yeni dükkân›m›za geçtik A¤ao¤lu Han’dan ç›kmak istemiyoruz çünkü 23 senedir buraday›z. ‹sim olarak bilindi¤imiz, bizim için kal›plaflm›fl bir yer buras›. Burada bulunuyor olmaktan çok memnunuz. Önümüzdeki dönemlerde teknoloji olarak atölye k›sm›n› daha da gelifltirece¤iz.


50 Alt›n Dünyas›


Roberto Bravo ve taklit tasar›mlar›n› satanlara karfl› mücadelesi Tan›nm›fl mücevher markas› Roberto Bravo, uzun süre önce Türkiye'de artan taklitlerine karfl› yasal yollara baflvurdu.

T

asar›mlar›na her zaman koleksiyonlar›n yap›m aflamas›nda tescil alan marka, bu sayede, taklit ürünlere el konulmas›na kadar varan yasal süreci bafllatt›. Markalar, tescilli ürünleri için taklitlerinin sat›ld›¤› ifl yerlerinde tutanak tutturup, bu ürünlerin toplat›lmas› için mahkeme karar› ald›rabiliyor. Mahkeme karar›n›n uygulanmas› için harekete geçen polis ekipleri, marka taklidi ürünler satan ifl yerlerine bask›nlar düzenliyor. Bu durumda hem sat›lan ürünlere el konuluyor, hem de satanlar gözalt›na al›narak, ifadeleri al›n›yor ve "Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname"ye muhalefet suçundan adli makamlara sevk ediliyor. Son zamanlarda tekstil sektöründe yap›lan bu tip bask›nlarda ürünlerin toplat›lmas› ve gözalt›na alma için taklit eden firma olmak gerekmiyor. Taklitçi firmalardan ürün alanlar da ayn› uygulamaya tabi tutuluyor. Örne¤in, daha önce "Fikri S›nai Haklar Mahkemesi"nde aç›lan bir davada, taklit ürün satanlar mahkemeye ald›klar› fatura ile baflvurarak, ald›klar› ürünün taklit oldu¤unu bilmediklerini beyan etmifltir. Buna ra¤men, savc› cevab›nda özetle "sat›c›n›n ürünün taklit olup olmad›¤›n› kendisinin bilmesi gerekti¤i ve faturan›n bir fley de¤ifltirmedi¤ini" belirtmifl ve sat›c›lara marka hakk›na tecavüz suçundan kamu davas› aç›ld›¤›n› bildirmifltir.

Bir ürünün taklit oldu¤unun tespiti için bire bir ayn›s› olmas› gerekmiyor Taklit konusunda yanl›fl bilinenlerden biri de bir ürünün taklit olarak tespit edilmesi için bire bir ayn›s› olmas› gerekti¤inin san›lmas›... Oysa bilirkifliler, bir tasar›m›n di¤er tasar›m› taklit etti¤i sonucuna varmak için bire bir ayn› olmas› koflulunu aram›yor. Ayr›ca, taklit ürünün tescilli tasar›m› olan markay› farkl› aç›lardan da zarara u¤rat›p u¤ratmad›¤› denetlenerek, pek çok farkl› dava aç›lmas›na imkan tan›yabiliyor.

Taklit ürün sat›fl›, sadece taklit eden firmalar› de¤il, ayn› zamanda taklitçi firmalardan ürün alanlar› da maddi ve manevi büyük zarara u¤rat›yor.

Göz kamaştıran şıklık ‘Jaspal’ tüketicilerin yeni gözdesi

Sezgin Group güvencesiyle Swarovski ile işbirliği yapan Jaspal, tüketicilerin yeni gözdesi… Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören Jaspal tasarımları iş ortaklarının yüzünü güldürüyor. Swarovski’nin 2013 sezon taşlarının kullanıldığı Jaspal tasarımları 100’ü aşkın modeliyle tüketicilere şık alternatifler sunuyor. Amorf kesim tafllar› ile büyüleyen Jaspal tasar›mlar›nda canl› renkler de kullan›l›yor. Ürünleri fl›k kutusunda özel Swarovski sertifikas› ile teslim eden Jaspal, canl› renklerin ›fl›lt›s›yla enerji ve keyif veriyor. 60 y›l› aflk›n süredir sektörün lideri konumunda olan Sezgin Group tüketicilerle ilkleri buluflturmaya devam ediyor. 52 Alt›n Dünyas›


Wedding World Kuyumcukent AVM’de dü¤ün al›flverifli kolay, ucuz ve h›zl›… “Evlilik Temal› Al›flverifl Merkezi” Wedding World Kuyumcukent, bayram sonras› h›zlanacak dü¤ün al›flveriflleri için cazip indirimleri ve kampanyalar› ile ünlü markalar› en uygun fiyatlarla sunuyor.

lt›n, gelinlik ve kuyum al›flverifllerinde indirim ve taksit olanaklar› sunan Wedding World, dü¤ün al›flverifllerinin en ucuz ve en cazip noktas› oluyor. Wedding World Kuyumcukent AVM’de alt›ndan gelinli¤e, mücevherden davetiyeye, abiye giyimden k›na haz›rl›klar›na, ev tekstilinden avizeye kadar dü¤ün haz›rl›klar› için 200 ma¤aza hizmete girdi. Dü¤ün al›flverifli için vaktiniz s›n›rl›ysa birçok ihtiyac› bir arada uygun fiyatlarla bulaca¤›n›z Wedding World Kuyumcukent’te kolay ve h›zl› al›flverifl yapabilirsiniz. 650 kiflilik aç›k ve 250 kiflilik kapal› dü¤ün salonu, çok amaçl› toplant› salonu ve Bahçelievler Belediyesi taraf›ndan iflletilen nikâh salonu ile Wedding World Kuyumcukent, flimdiden dü¤ün al›flverifllerinin cazibe merkezi konumunda. Akay Gelinlik, Privenuptia, Brilliant, Serap Sezgin, Georginova gibi ünlü gelinlik markalar›, alt›n ve mücevher ma¤azalar›, davetiye, abiye, ev tekstili, k›na k›yafetleri, gibi farkl› alternatifleri ile Wedding World’de dü¤ün al›flverifllerinizi k›sa sürede tamamlayabilirsiniz. Türkiye’nin ilk “Evlilik Konseptli Al›flverifl Merkezini” Wedding World Kuyumcukent, Bayram sonras› h›zlanacak dü¤ünler için Ramazan’da ihtiyaçlar›n› tamamlamay› düflünen çiftlere indirimler ve cazip kampanyalar sunuyor. Wedding World Kuyumcukent AVM, gelinlik, davetiye, abiye k›yafetler, k›na k›yafetleri, kuyum, tak› ve aksesuar, dü¤ün organizasyon flirketleri, iç giyim ve fast food’dan oluflan 200 ma¤aza; evlilik al›flverifli yapacaklar için özel fiyatlar› ve kampanyalar›yla sat›fllara bafllad›. Wedding World Kuyumcukent, içinde nikâh salonu ve dü¤ün salonu olan dünyadaki ikinci AVM özelli¤i ile Türkiye’de farkl› bir ihtiyaca hitap ediyor.

A

54 Alt›n Dünyas›

Evlilik haz›rl›¤› için gereken tüm ihtiyaçlar WWK’da! Wedding World Kuyumcukent’te, tamamland›¤›nda mobilyadan, beyaz eflyaya, k›nadan çeyizli¤e, balay›ndan ev tekstiline uzanan evlilik sektörüyle ilgili her sektörden ma¤azalar yer alacak. Wedding World Kuyumcukent Al›flverifl Merkezi, flu anda aç›k olan 200 ma¤aza ile gelinlikten, damatl›¤a, ayakkab›dan tekstile, kuyumculardan çeyize kadar genifl yelpazede al›flverifl imkân› tan›yor. Kuyum ma¤azalar› ile çok çeflitli alt›n ve mücevher seçene¤inin bir arada bulundu¤u Wedding World Kuyumcukent AVM, evlilik ve çeyiz al›flverifllerinin de cazip noktas› olmay› amaçl›yor. Al›flverifl Merkezinin lokomotifi olan Bahçelievler Nikâh Salonu’nda ise nikâhlar k›y›lmaya devam ediyor.

Wedding World Kuyumcukent evlilik haz›rl›klar› yapan tüm çiftleri avantajlar dünyas›na davet ediyor Wedding World Kuyumcukent, hizmet veren kuyumcu ma¤azalar› ile üreticiden tüketiciye direkt uygun fiyatlar sunuyor. Ünlü Brilliant, Akay, Privenuptia, Georginova, Serap Sezgin gibi gelinlik ma¤azalar› gelinlik markalar›n› bir arada sunan AVM, davetiye, saat, ayakkab›, abiye, ev tekstili gibi evlili¤e yönelik ihtiyaçlar›n›za cevap veren ma¤azalar ile dü¤ün al›flverifllerinize kolayl›k sa¤l›yor. Evlilik karar› alan her çiftin, kuyumdan gelinli¤e, davetiyeden abiyeye ihtiyaçlar›n› en uygun fiyatlarla karfl›layabilece¤i Wedding World Kuyumcukent’de isteyen Bahçelievler Belediyesi taraf›ndan iflletilen Nikâh Salonunda nikah k›yd›rabiliyor, isteyen fl›k dü¤ün salonunda masals› bir dü¤ün yapabiliyor. Wedding World, evlilik haz›rl›klar› yapan tüm çiftleri avantajlar dünyas›na davet ediyor.


2012 y›l›nda Zen ma¤azas› açt›, baflar›s›n› ikiye katlad› Zen P›rlanta’n›n Trabzon Franchise’› olan Hamit Yaranl›, geçmiflten gelen tecrübesi ve Zen P›rlanta marka gücünü birlefltirerek ortaya oldukça baflar›l› bir grafik ç›kar›yor. 2012 y›l›nda aç›lmas›na ra¤men ilk günden itibaren büyük baflar›ya imza atan Hamit Yaranl› ile bölgenin mücevher taleplerini, Zen P›rlanta’n›n marka gücünü ve gelecek hedeflerini konufltuk…

yönlendiriyor. Yenilikçi anlay›fl di¤er ortak noktam›z. Biz yenilenmek, gelen taleplere ayak uydurmak ad›na sadece p›rlantal› ürünler satt›¤›m›z Zen ma¤azas›n› Trabzon'da açt›k. Zen P›rlanta da bizim gibi hem teknolojiyi hem moday› takip ederek sürekli yenilenen bir marka.

Türkiye’nin alan›nda lider markalar› aras›nda yer alan Zen’in konsepti, ürün çeflitlili¤i ve tarz› bölge halk› taraf›ndan nas›l karfl›land›, halk›n markaya ilgisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Zen P›rlanta yapt›¤› ulusal reklamlar sayesinde Trabzon'da tan›nan bir markayd›. Trabzonlular hem fiyat hem de model olarak birçok seçene¤i Zen P›rlanta'da bulabiliyor. Ayr›ca sundu¤u avantajlar sayesinde bölgemizde ilgi gören bir marka. Özel indirimleri, hediyeleri sürekli takip ediliyor. Bunun d›fl›nda ma¤aza dekorasyonu ile be¤eni topluyor.

Zen ile buluflma hikayenizi, Zen’i neden tercih etti¤inizi anlatabilir misiniz? Trabzon'da uzun y›llard›r Alt›nsaray&Sümer Kuyumculuk isimli bir kuyumcu dükkan›m›z var. Zen markas› ile de kuyumcu dükkan›m›zda 2000 y›l›ndan beri çal›fl›yoruz. Son 4-5 y›lda müflterilerimizin p›rlantaya olan ilgileri dikkatimizi çekmeye bafllad›. Özel günlerde hediye edilmek için ya da evlilik al›flverifllerinde alt›n yerine p›rlantal› tak›lar seçmeye bafllad›klar›n› gördük. Tabi bu süre içerisinde Zen ile birlikte baflka markalar›n da p›rlantal› ürünlerini ma¤azam›zda sat›yorduk. Ama Zen P›rlanta, ürün çeflitlili¤i, fiyat avantaj›, yapt›¤› reklamlar ile hep bir ad›m öndeydi. Dolay›s›yla Zen markal› ürünlerin sat›fl› da daha yüksekti. Ticari olarak bize çok kazand›ran bir markayd› Zen P›rlanta. Ayr›ca Zen P›rlanta'n›n müflterilerin gözündeki imaj› da çok farkl›. Genç, modern, farkl› ürünler sunan bir marka olarak tan›n›yor ve tercih ediliyor.

Gerçeklefltirilen ifl ortakl›¤›n›n firman›za sa¤lad›¤› avantajlar neler? Zen P›rlanta ile ortak noktalar›n›z nedir? Trabzon'da Zen ma¤azas›n› açt›¤›m›z ilk gün sat›fl yapmaya bafllad›k. Kendimizi, tan›tmak, anlatmak için zaman kaybetmedik çünkü Zen zaten tan›nan ve güvenilen bir markayd›. Bu bizim için en önemli avantaj. Zen markas›n›n uzmanl›k alan› p›rlanta. Sadece p›rlantal› ürünler üretiyor ve bu konuda uzman. Uzmanl›¤› sayesinde farkl› modeller sunuyor. Ürünleri de en uygun fiyatlarla müflterilerimize ulaflt›rmam›z› sa¤l›yor. Zen P›rlanta ile ortak noktalar›m›za bakt›¤›mda ilk akl›ma gelenler; Bizim gibi müflteri memnuniyetine büyük önem vermesi. Zen P›rlanta müflterilerden gelen tüm talepleri de¤erlendirip, çal›flmalar›n› bu taleplere cevap verecek flekilde 56 Alt›n Dünyas›

Bulundu¤unuz bölgede rekabet ortam› ne durumda? Genel olarak de¤erlendirdi¤imizde yaflanan rekabet firmalara nas›l yans›yor? Zen P›rlanta ma¤azas› özellikle fl›k ve modern dekoru ile çok dikkat çekici. Biz cadde ma¤azas› olarak hizmet veriyoruz, al›flverifle ç›kan kad›nlar›n tümü ma¤aza vitrinimizi mutlaka inceliyor. Dekorasyonumuz sayesinde caddedeki di¤er ma¤azalardan da çok net bir flekilde yar›fl›yor, dikkat çekiyoruz. Di¤er markalarla rekabette güçlüyüz. Zen P›rlanta'n›n merkezi olarak özel günler için haz›rlad›¤› tasar›mlar, belirli dönemlerde uygulad›¤› hediyeindirim kampanyalar› rakiplerden ayr›flmam›z› sa¤l›yor. Merkezi olarak yap›lan reklamlara yerel çal›flmalarla destek veriyoruz. Bu sayede yapt›¤›m›z güçlü reklamlarla da öne ç›k›yoruz.

Alt›n fiyatlar›n›n yükselifli, tüketici tercihlerinde yaflanan de¤ifliklikler ve rekabet ortam›n›n sa¤lam›fl oldu¤u yenilikler sonucu firmalar sürekli yeni koleksiyonlar ve yeni projeler üretmekte. Bu noktada yenili¤e aç›k bir firma olan Zen’in proje ve koleksiyonlar›n› nas›l buluyorsunuz? P›rlantaya olan ilgi her geçen gün art›yor. Bu geliflmede firmalar›n yapt›¤› reklamlar, özel tasar›mlar›n etkisi büyük. Zen P›rlanta bu konuda sektörün lider markas›.

2012 y›l› firman›z aç›s›ndan nas›l geçti, yaflanan ekonomik dalgalanmalar› baflar›yla atlatmak ad›na nas›l bir strateji izliyorsunuz? 2012 y›l›nda Zen P›rlanta ma¤azas›n› açt›k. Ekonomik çalkant›lardan az etkilenmemizin en önemli sebebini Zen markas›n›n gücünden yararlanmam›za ba¤l›yorum. Yeni yat›r›m›m›z bize yeni kazançlar getirdi. Bu yat›r›m sayesinde sektörden biraz daha pay almaya bafllad›k.

Zen P›rlanta'n›n müflterilerin gözündeki imaj› da çok farkl›. Genç, modern, farkl› ürünler sunan bir marka olarak tan›n›yor ve tercih ediliyor.


Altınbaş ‘Osmanlı İhtişamı Mücevher Sergisi’

İstanbul Forum’da Altınbaş Osmanlı İhtişamı tasarımı mücevherler, Ramazan dönemi boyunca 1 - 17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Forum AVM’de mücevher severlerle buluşuyor.

6

00 y›l› aflk›n köklü Osmanl› tarihini, tasarlad›¤› mücevherler ile günümüze tafl›yan Alt›nbafl, 270 parçadan oluflan eflsiz Osmanl› ihtiflam›n› yans›tan koleksiyonu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Elmas›n baflrolde oldu¤u, yakutlar, zümrütler, safirler ve birbirinden de¤erli tafllar›n süsledi¤i gerdanl›k, kolye, küpe ve yüzükler dizide kullan›lan koleksiyonlar›n en önemli k›sm›n› oluflturuyor.

58 Alt›n Dünyas›

16 ve 17. yüzy›l Osmanl› döneminin çizgilerini yans›tan Alt›nbafl Otto koleksiyonu 1 A¤ustos - 17 A¤ustos tarihleri aras›nda Istanbul Forum AVM’de al›flverifl ve mücevher severler ile bulufluyor. Alt›nbafl, ürün sponsorlu¤u yapt›¤› dizinin göz al›c› mücevherlerin yan› s›ra, Osmanl› dönemini yaflatacak birbirinden farkl› etkinlikler ve sürpriz hediyeleri ile al›flverifl merkezini ziyaret eden misafirleri bekliyor.

Alt›nbafl Otto koleksiyonunun baflrolünde elmas var Osmanl› ihtiflam›n›n izlerini tafl›yan, büyüleyici ›fl›k huzmelerinin göz kamaflt›rd›¤› Alt›nbafl’›n köklerine ba¤l› ama ayn› zamanda modern ve fl›k kad›nlar için tasarlanan Otto koleksiyonu, Osmanl›’n›n görkemini yans›tan baflrolünde elmas›n oldu¤u yakut, zümrüt, safir ve yüzük, kolye ve küpelerden olufluyor.

Alt›nbafl Sultan›n› ar›yor Alt›nbafl, ürün sponsorlu¤u yapt›¤› ve en çok seyredilen TV dizisinde kullan›lan göz al›c› mücevherlerin yan› s›ra, Osmanl›’n›n en ihtiflaml› dönemini yaflatacak birbirinden farkl› etkinlikler ve sürpriz hediyeler ile sergi ziyaretçilerini a¤›rl›yor. Forum ‹stanbul AVM’deki sergi boyunca ziyaretçileri birbirinden çekici sürprizler bekliyor. Sergiyi gezenler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, özel olarak haz›rlanm›fl Sultan kostümlerini giyerek, dizide kullan›lan 10 karatl›k gerdanl›k ile hat›ra foto¤raf› çektirebilme flans›n› yakal›yor. Ayr›ca, Forum ‹stanbul Alt›nbafl ma¤azas›nda geçerli olan, “Osmanl›’n›n ‹htiflam›” sergisine özel olarak p›rlanta ürünlerinde yüzde 20, alt›n ürünlerinde yüzde 10 indirim sa¤layan indirim çekleri hediye ediliyor.


Onsa Rafineri çal›flanlar› iftar yeme¤inde bulufltu

Onsa Rafineri, Haramidere’de bulunan fabrikas›nda çal›flanlar›na iftar yeme¤i verdi. Yo¤un kat›l›m gözlenen iftar yeme¤inde Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu ev sahipli¤i yapt›. Alt›nbafl Holding'in ifltiraki olan Onsa Rafineri Haramidere’de bulunan fabrikas›nda çal›flanlar›na iftar yeme¤i verdi. Yaklafl›k 300 kiflinin kat›l›m gösterdi¤i iftar yeme¤ine, Alt›nbafl Holding Onursal Baflkan› Ali Alt›nbafl, Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, Baflkan Vekilleri Vakkas Alt›nbafl ile Sofu Alt›nbafl ve Assos Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl ev sahipli¤i yapt›. Çal›flanlar›yla birli¤e ve beraberli¤e büyük önem gösteren Alt›nbafl Holding Yöneticileri, bu özel günde bir araya gelmenin mutlulu¤unu paylaflt›.

60 Alt›n Dünyas›


ASLI ÇELEB‹O⁄LU

Alt›n Bankac›l›¤› rekabeti yat›r›mc›y› sevindirecek Son dönemlerde alt›n fiyatlar›n›n yükselifliyle yat›r›m araçlar›n›n gözdesi olmaya devam eden alt›n, bankac›l›k sektörünün de dikkatini fazlas›yla çekiyor. Birbirinden avantajl› ürünler sunan bankalar yat›r›mc›y› sevindirmeye devam ediyor.

S

on y›llarda ortaya ç›kan dalgalanma ile birlikte alt›n fiyatlar›n›n sürekli yukar› yönlü seyri dolay›s›yla alt›n hesab›, alt›n fonu, alt›n damla hesab› gibi yat›r›m araçlar› Türk Bankac›l›k sisteminde önemli bir yer tutmaya bafllad›. Yine son zamanlarda Merkez Bankas›’n›n Türk Liras› yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karfl›l›klar›n alt›n olarak tutulabilmesine imkân tan›mas› ve bu oran› yüzde 20’ye çekmesi ile alt›n bankac›l›¤›, bankac›l›k sisteminde çok daha önemli hale geldi. Durum böyleyken, Türk halk›n›n geleneksel bir yat›r›m arac› olarak alt›na göstermifl oldu¤u ilgi de göz önüne al›nd›¤›nda, alt›n bankac›l›¤› uygulamalar› çerçevesinde vatandafllar, yast›k alt›nda tuttuklar› ürünleri flubelere getiriyor, karfl›l›¤›nda bir hesap aç›l›yor ve bu hesaplar üzerinden alt›n ya da TL karfl›l›¤›nda getiri elde edilebiliyorken; bankalar›n bu alanda etkinleflti¤i ve her geçen gün etkinleflece¤i karfl› konulamaz bir gerçek halini al›yor.

DenizBank eflit taksitli alt›n kredisi ile sektörde bir ilke imza att› Alt›n Bankac›l›¤›nda genifl ürün yelpazesine sahip bankalardan biri olan DenizBank Alt›n Bankac›l›¤› Grup Müdürü Cem Turgut Gelgör, alt›n fiyatlar›ndaki art›fl ile birlikte alt›n›n yat›r›m arac› olarak öneminin de tekrar kan›tland›¤› bu günlerde bankalar›n da alt›na yönelik çal›flmalar›n›n artmas›n› ve DenizBank’›n bu konudaki çal›flmalar›n› aktard›. DenizBank Alt›n Bankac›l›¤› Grup Müdürü Cem Turgut Gelgör yapm›fl oldu¤u aç›klamada; Türk yat›r›mc›s›n›n en çok tasarruf etti¤i alanlar›n bafl›nda alt›n ve gayrimenkulün geldi¤ini, son 10 y›lda alt›n›n yakalad›¤› yükselifl performans› ve kolay bir flekilde al›n›p-sat›l›r hale gelmesiyle vatandafl›n alt›na olan ilgisinin daha da artt›¤›n› belirtti. Gelgör, sektörde yaflanan bu geliflmelerle alt›n mevduat hesaplar›n›n son bir y›lda 3.1 milyar TL'den 13.6 milyar TL'ye f›rlad›¤›n›, art›k birçok kiflinin bankada alt›n hesab› bulundu¤unu ve günün 24 saati alt›n al›p, istedi¤i zaman bu alt›n› paraya çevirebildi¤ini söyledi. Gelgör: “Halk›n son zamanlarda alt›n hesab› açt›rmas›nda ve farkl› alt›n ürünlerine yat›r›m yapmas›nda bankalar›n bafllatt›klar› yenilikler etkili oldu. Bankalar›n bu hamlesinde ise Merkez Bankas›'n›n yast›k alt› diye tabir edilen alt›nlar›n ekonomiye kazand›r›lmas› için att›¤› ad›mlar etkili oldu. Merkez Bankas›'n›n bankalara TL mevduatlar karfl›l›¤›nda ay›rmas› gereken karfl›l›klar›n (zorunlu karfl›l›k) yüzde 25'ini alt›n olarak tutma imkân› vermesinin ard›ndan bankalar›n bu alandaki çal›flmalar› daha da h›zland›” dedi. DenizBank, Alt›n Bankac›l›¤›nda uzun zamand›r sunduklar› Vadesiz Alt›n hesab›n›n yan› s›ra Vadeli Alt›n Hesab›, Vadesiz Gümüfl Depo Hesab› ve düzenli alt›n biriktirmeyi sa¤layan Alt›n Biriken Hesab› müflterilerinin hizmetine sunuyor. Alt›n Biriken Hesap ile müflteriler, önceden verdikleri talimat ile dilerse flubeden dilerlerse internet bankac›l›¤› üzerinden ayl›k ya da 3 ayl›k sürelerle düzenli olarak

62 Alt›n Dünyas›


Kriz yat›r›mc›y› güvenli yat›r›m araçlar›na itti, bankalar bu f›rsat› projeye çevirdi Gerek bankac›l›k gerekse kuyumculuk sektöründe oldukça ilgi uyand›ran Alt›n Bankac›l›¤› kapsam›nda sunduklar› ürünleriyle Yap› Kredi de ad›ndan söz ettiren bankalar aras›nda. Konuyla ilgili dergimize konuflan Yap› Kredi yetkilileri, müflterilerine sunduklar› ürünleri ve alt›n›n genel seyri ile ilgili görüfllerini paylaflt›lar. Yap› Kredi’den bankalar›n alt›na yönelik yat›r›m arac› çal›flmalar›yla ilgilenen yetkili yöneticiler küresel finans kriz döneminde piyasalarda gözlenen belirsizli¤in yat›r›mc›lar› güvenli yat›r›m araçlar› aramaya itti¤ini, buna paralel olarak bankalar›n da birikimlerini de¤erlendirmek isteyen yat›r›mc›lar için en çok kazand›ran yat›r›m araçlar›ndan biri olan alt›na yönelik yeni projeler sunmaya bafllad›¤›n› belirttiler. “Yap› Kredi olarak, alt›n piyasalar›ndaki ve alt›n bankac›l›¤›ndaki bu geliflmelerle birlikte yeni ürünlerimizi hayata geçirdik. Alt›n ifllemlerinin di¤er yat›r›m araçlar› gibi rahat ve anlafl›labilir flekilde gerçeklefltirilebilmesi için gerekli her türlü teknolojik altyap›y›, kolayl›¤› müflterilerimize sa¤l›yoruz” diyen Yap› Kredi yetkilileri alt›na yönelik çal›flmalar›n› flu sözlerle aktard›: “Müflterilerimiz, vadesiz alt›n mevduat› ürünümüzle minimum 1 TL karfl›l›¤›nda döviz ifllemi yapar gibi alt›n (XAU) ifllemi gerçeklefltirebiliyor. ‹flçilik maliyeti ödemeden, gramaj› az, düflük ayarl› eski tarihli alt›n alma, alt›nlar›n çal›nmas› gibi risklerden uzak ve güvenli bir flekilde miligram baz›nda alt›n alabilen müflterilerimiz, bankam›zdaki di¤er tüm alt›n hesaplar›na da alt›n havalesi yapabiliyor. Yap› Kredi flubelerinden veya www.yapikredi.com.tr’den aç›labilen vadesiz alt›n hesab› sahipleri, bu hesaplar›n› banka kartlar›na ya da kredi kartlar›na tan›mlatarak alt›n al›m-sat›m ve havale ifllemlerini ATM kanal›yla da gerçeklefltirebiliyor. Bankam›zdaki fiziki alt›n teslimatlar› ‹stanbul Alt›n Borsas› taraf›ndan tescil edilmifl olan külçe alt›nlar ile yap›l›yor. Yat›r›mc›lar›m›za küçük miktarlarla kolayca ve süresiz yat›r›m yapabilme imkan›n› sunmay› hedefleyen Yap› Kredi B Tipi Alt›n Fonu’muz, 2010 y›l› mart ay›ndan bu yana ürün raf›m›zda bulunuyor. Portföyün en az yüzde 51’ini devaml› olarak alt›n ve alt›na dayal› finansal araçlar ile de¤erlendiren B Tipi Alt›n Fonu, sabit getirili menkul k›ymetler, ters repo baflta olmak üzere hisse senedi, yabanc› tahviller gibi genifl say›da finansal enstrümana yat›r›m yapabilen aktif bir yönetim stratejisine sahip. Yap› Kredi B Tipi Alt›n Fonu’nun yat›r›mlar›n› hem döviz hem de TL baz›nda de¤erlendiren, alt›n› orta ve uzun vadeli bir yat›r›m arac› olarak gören, alt›ndaki fiyat art›fl potansiyelinden faydalanmak isteyen, emtia piyasalar›na ilgi duyan yat›r›mc›lar›m›z için uygun bir yat›r›m alternatifi olaca¤›n› düflünüyoruz. Yap› Kredi B Tipi Alt›n Fonumuz’un al›m sat›m ifllemleri Yap› Kredi flubelerinin yan› s›ra Telefon/‹nternet Bankac›l›¤› hizmetimiz ile de yap›labiliyor. Alt›n Fonumuzun yan› s›ra piyasa flartlar›n›n uygun oldu¤u dönemlerde, müflterilerimize dayanak varl›¤› alt›n olan anapara garantili fonlar ve endeksli mevduat ürünlerimizi de sunmaya devam ediyoruz.”

Uygun yat›r›m alternatifleri h›z kesmeden yenileniyor Her alanda ürün çeflitlili¤ini sürekli art›rarak müflterilerine uygun yat›r›m alternatifleri sunmay› ve ürün portföyü ile pazarda fark yaratmay› hedefleyen Yap› Kredi, Alt›n fiyatlar›n›n önümüzdeki dönemlerdeki seyri ile ilgili olarak da flu aç›klamada bulundu: “Türk yat›r›mc›s› için alt›n hiçbir dönemde cazibesini kaybetmese de alt›n fiyatlar›ndaki de¤iflmeler, yat›r›mc›lar›n alt›na dayal› yat›r›m ürünlerine olan talebini etkiliyor. Son dönemlerde Çin'deki emtia fiyatlar›nda gözlenen daralma ve dolar›n güçlenmeye bafllamas› nedeniyle alt›n fiyatlar›nda düflüfller gözlemliyoruz. Avrupa'da ‹talya ve ‹spanya'daki tahvil sat›fl›nda faizin yüksek olmas› nedeniyle alt›nda sat›fllar gerçeklefliyor ve di¤er taraftan Hindistan'›n da alt›n ithalat›n› s›n›rlamak için vergiler getirmesi nedeniyle alt›n taleplerinde düflüfller yaflanmas› bekleniyor. Ancak alt›n›n her zaman güvenli liman olarak görülmesi, piyasalarda kurumsal ve bireysel müflteriler ile merkez bankalar› taraf›ndan önümüzdeki dönemlerde de al›mlar›n gerçekleflmesi paralelinde alt›na talepte tekrar bir art›fl söz konusu olabilece¤i kanaatindeyyiz.”

çeyrek, yar›m, tam veya gram fleklinde alt›na yat›r›m yap›yor, çok uygun faiz oranlar› ile alt›nlar›na alt›n katabiliyorlar. DenizBank müflterilerine kolayl›k sa¤lamak amac›yla internet flubesinden de alt›n ve gümüfl ifllemlerini hizmete sunuyor. Alt›n ve gümüfl al›m/sat›m› ve alt›n havalesi gibi ifllemlerini de yine bu kanallar üzerinden kolayl›kla yap›labiliyor. Cem Turgut Gelgör yapm›fl oldu¤u aç›klamada DenizBank’›n, sundu¤u tüm kredi ürünlerinde sektör dinamiklerini göz önüne alarak sektöre özel kredi de¤erlendirmesi yapt›¤›n›, kredi imkânlar› ve kampanyalar›nda imalatç›dan toptanc›ya, küçük üreticiden perakendeciye kadar alt›n ticari ile u¤raflan tüm sektör müflterilerine hizmet verildi¤ini belirtti. Gelgör, “Sektöre özel odaklanma sonucunda DenizBank, eflit taksitli alt›n kredisi ile sektörde bir ilke imza atm›fl bulunmaktad›r. Sunulan bu ürün sayesinde müflterilerimiz kredi geri ödemelerini 24 aya varan vadeler ile ayl›k eflit taksitli olarak yapabilmektedir. Müflterilerimizin k›sa vadeli finansman ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmeleri için bir di¤er kredi ürünümüz olan Erken Kapama Opsiyonlu Alt›n Kredilerimiz ürün gam›m›zda yeralmaktad›r. Bu ürünümüz en fazla 1 y›l vadeli olup faiz ve vadesi kulland›r›m aflamas›nda bellidir” dedi. Güngör alt›n›n her zaman güvenli liman oldu¤u, alt›n fiyatlar›n›n uzun vadede yukar› gidece¤i düflüncesinde olduklar›n›, özellikle y›lsonuna do¤ru alt›n fiyatlar›nda talep art›fl›yla birlikte bir yükselifl yaflanabilece¤ini öngördüklerini belirtti.

Alt›n Bankac›l›¤› çal›flmalar›na yer veren baz› bankalarda ise flu avantajlar söz konusu: TEB’in alt›n bankac›l›¤› alan›nda hem bireysel müflterilerine hem de iflletmelere yönelik ürünleri bulunuyor. Alt›n Kredisi, Taksitli Alt›n Kredisi, Kuyumcu Paket Sigortas› ile iflletmelere, Vadesiz Alt›n Depo Hesab›, Vadeli Alt›n Depo Hesab›, Alt›n Damla Hesab› ve B Tipi Alt›n Fonu ile de birikim yapmak isteyen bireysel müflterilere hitap ediyor ve Vadesiz Alt›n Depo hesab›yla yat›r›mc›lar›n güvenli bir flekilde döviz al›p satar gibi 0.01 gram ve katlar› fleklinde alt›n al›p satabilmelerine olanak sa¤l›yor. Garanti Bankas›, 2007 y›l›ndan bu yana "Vadesiz Alt›n Hesab›" ve "Birikimli Alt›n Hesab›" olmak üzere 2 farkl› vadesiz alt›n depo hesab› seçene¤i sunuyor. Vadesiz Alt›n Hesab› ile müflteriler, ister vadesiz TL ister vadesiz Amerikan Dolar› hesaplar› arac›l›¤› ile gram baz›nda alt›n al›m ve sat›m ifllemi yapabiliyorlar. Birikimli Alt›n Hesab› ise düzenli birikim altyap›s› ile alt›n cinsinden tasarruf yapma imkân› sa¤l›yor. Garanti Bankas›, alt›na ilgi gösteren yat›r›mc›lar için Alt›n Hesab› haricinde farkl› yat›r›m ürünleri de sunuyor. Anapara riski almaks›z›n alt›n›n düflüflü ya da yükseliflinden faydalanarak vadeli mevduattan daha fazla kazanmak isteyenler için talep toplama dönemi olmaks›z›n istedikleri gün açma imkan›na sahip olduklar› alt›na endeksli mevduat hesab›, alt›n ve alt›na dayal› sermaye piyasas› araçlar›ndan oluflan bir portföy da¤›l›m› ile dünya piyasas›ndaki fiyat geliflmelerinden faydalanmak isteyenler için ise Osmanl› Alt›n fonu bulunuyor. Bank Asya ise Alt›n Cari Hesap, Alt›n talimat, Alt›n Kabul Günü ürünlerini müflterilerinin hizmetine sunuyor. "Alt›n Hesab›" ile uygun alt›n al›fl-sat›fl kuruyla müflterilerinin alt›n bulundurma riskini tafl›mama ve günün her saati www.bankasya.com.tr adresinden ifllem yapabilme kolayl›¤› sa¤l›yor. Bank Asya belirlemifl olduklar› flubelerinde Alt›n Kabul Günleri ile ziynet eflyalar›n› ve alt›n birikimlerini cari hesaplar›na aktararak müflterilerine güvenli yat›r›m hizmeti de sa¤l›yor. Alt›n Dünyas› 63


ÖTV’de ‘Cartier’ aç›l›m› Cartier, Türkiye’de 2002 y›l›ndan bu yana yüzde 20 ÖTV uygulanan ‘ifllenmemifl p›rlanta ithalat›nda örnek oldu. Cartier markal› ifllenmifl ürünün yasadaki boflluktan yararlan›p ÖTV ödemeden Türkiye’ye getirilmesi üzerine sektör temsilcileri, “Hammaddeye ÖTV var, bitmifl ürüne yok. Bu ithalat› art›r›r” yorumunu yapt›.

ücevher sektörünün en önemli sorunlar›ndan ÖTV Cartier markas›n›n gelifltirdi¤i yöntemle baflka bir boyut kazand›. Y›llard›r sektörel ve hukuki aç›dan haklar›n› arayan sektör temsilcileri için bu uygulama büyük bir yolun ilk ad›m› oldu. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre büyük önem tafl›yan haberin detaylar› ise flöyle; 2002 y›l›ndan bu yana p›rlanta ve de¤erli tafllar›n hammadde olarak ithalat›nda uygulanan yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) kald›r›lmas› için mücevher üreticilerinin yürüttü¤ü çal›flmalar yeni bir boyut kazand›. Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹stanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü¤ü’nün Cartier marka p›rlanta süslü bir saatin Türkiye’ye ÖTV ödenmeden getirilmesi üzerine açt›¤› davay›, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n dava kapsam›nda, ‘De¤erli tafllara iliflkin ÖTV kanunu, de¤erli tafllarla ifllenmifl bitmifl ürünü kapsam›yor’ fleklindeki görüflü nedeniyle geri çekti. Bu görüflten sonra Gümrük Bakanl›¤› Eylül 2011’de Cartier marka saati Türkiye’ye ithal eden Richemod ‹stanbul Lüks Eflya Da¤›t›m A.fi. aleyhine açt›¤› davay› Haziran 2012’de geri çekti.

M

Sektör temsilcilerinin özellikle dikkat çekti¤i konu ise ÖTV’nin mücevher üretiminde hammadde olarak kullanmak amac›yla ithal edilen p›rlanta ve de¤erli tafllara uygulanmas› ve bitmifl ürünlere uygulanmamas›. “Hammadde ürüne ÖTV var, bitmifl ürüne yok. Bu ithalat› teflvik de¤ildir de nedir?” diyen sektör temsilcileri; “Üretime dayal› ihracat stratejisi tam da bu noktada çöküyor. Biz y›llard›r anlat›yoruz ama hâlâ bir çözüm bulamad›k, yüzde 20 ÖTV ile getirdi¤iniz tafl› iflleyip nas›l yurtd›fl›na satacaks›n›z, bir kere daha bafltan yüzde 20 fiyat dezavantaj›yla bafll›yoruz” yorumunda bulundular.

M›hlanm›fl ürünler kapsam d›fl›nda ‹stanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü¤ü, Cartier’e yönelik davay› geri çekme karar›n› bir tebligatla Richemod Lüks Eflya Da¤›t›m A.fi.’ye bildirirken, ald›¤› karara iliflkin gerekçeyi flöyle aç›klad›: “Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan al›nan 315 say›l› 19/04/2012 tarihli yaz›da da belirtildi¤i üzere, ‘4760 say›l› ÖTV kanununda belirtilen listelerde yer alan 7102-7103 tarifesindeki eflyalar›n m›hlanm›fl veya tak›lm›fl olanlar›n bu kanun kapsam›nda de¤erlendirilmedi¤i aç›kken, 7113 tarifesinde yer alan eflyalar›m›z›n üzerine çak›l› k›ymetli tafllar için bu yönde ifllem yap›lmas› belirtilen kanuna ayk›r› olaca¤› aç›kt›r’ denilerek, ifllemin iptali istenilmifl ve bunun üzerine dosyas› bölge müdürlü¤ümüze intikal ettirilmifltir.”

132 bin dolarl›k ürünü ÖTV ödemeden soktular ÖTV’nin kald›r›lmas› için bu karar emsal olarak gösterilecek Bu davay› yak›ndan takip eden ve mücevher sektörünün geliflmesi ve ihracat›n›n artmas›n›n önünde büyük bir engel olarak gördükleri ÖTV’nin getirilmesinden bu yana kald›r›lmas› için mücadele eden mücevher sektörü temsilcileri de bu sonuç üzerine harekete geçti. Bu konuda u¤rafl veren sektör temsilcilerinden Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) Baflkan› Ayhan Güner ve ‹stanbul Kuyumcular Odas› Baflkan› Alaattin Kamero¤lu, deneme amaçl› ayr› ayr›, p›rlanta ile ifllenmifl ürünleri ÖTV ödemeden Türkiye’ye getirdiler. Bu ifllemlerini belgeleyen faturalar ile Gümrük Bakanl›¤›’n›n açt›¤› dava ve sonras›nda davay› geri çekmesine neden olan Gelirler ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n görüflünü bir dosya halinde Ekonomi, Maliye ve Gümrük Bakan›na ilettiler. Sektör temsilcileri, mücevherde hammadde ürünlerine uygulanan ÖTV’nin kald›r›lmas› için bundan sonra bu karar› emsal göstereceklerini belirtiyor. 64 Alt›n Dünyas›

Mücevher sektörü temsilcileri ilgili bakanl›klara kanundaki bu bofllu¤u ve uygulaman›n sektörü nas›l etkiledi¤ine iliflkin y›llard›r sürdürdükleri mücadelede yeni bir aflamaya gelinmesinden heyecan duyduklar›n› belirtiyorlar. Kanundaki bofllu¤un alt›n› çizmek bu konuda ilgili bakanl›klar›n dikkatini çekmek için deneme amaçl› ithal ettikleri ve ÖTV ödemedikleri p›rlantal› ürünlerin faturalar›n› da bakanl›klara sunduklar› dosyaya eklediler. Faturada, 132 bin dolarl›k p›rlanta içeren yüzük, kolye ve bilezik türü mücevher ithalat› yap›ld›¤› ve ÖTV’siz Türkiye’ye getirildi¤ini gösteriyor.

Mücevher üretimi yurtd›fl›na kayar ÖTV konusunda k›sa sürede çözüm bulunamazsa üreticilerin alternatif üretim pazarlar› aray›fl›na gireceklerini savunan sektör temsilcilerinin görüflü flöyle: “Bu flekilde devam ederse Türkiye’deki birçok üretici art›k burada yat›r›m yapmay› b›rak›r. Üretimlerini de yurtd›fl›na kayd›r›r. Nas›lsa bitmifl ürüne ÖTV yok. Mücevher üretimi de yurtd›fl›na kayar. Olan yine sektöre ve bu sektörde çal›flanlara olur.”


“Ekim fuar› için haz›r›z”

Kuyum sektöründeki baflar›s›n› yaklafl›k 2,5 y›l önce Kayhan Gold’u kurarak kan›tlayan firma ortaklar›ndan Seyit Kayhan ile Kayhan Gold ve hedefleri üzerine konufltuk.

Kaç y›ld›r Kayhan Kuyumculuk ad› alt›nda müflterilerinize hizmet veriyorsunuz? Firman›zdan k›saca bahsedebilir misiniz? 2,5 y›ld›r Kayhan Gold olarak sektörde hizmet veriyoruz. 2,5 y›l önce bir firmadan ayr›l›p iki kardefl bir birine s›rt›n› vererek Kayhan Gold’u kurduk. Amac›m›z büyümek ve hedef kitlemize daha iyi ürünler vermek. Bu konuda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yüzük denince akla gelen firmalardan bir tanesi olmay› hedefliyoruz. Bulundu¤unuz bölge d›fl›nda ulaflmay› hedefledi¤iniz bölgeler var m›, lokasyon seçimlerinizde en çok hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Biz toptanc›lara hitabeden bir firmay›z. Onun d›fl›nda ulaflt›¤›m›z veya ulaflmay› hedefledi¤imiz özel bir bölgemiz yok. fiu andaki potansiyelimiz buna yetiyor. ‹lerleyen zamanlarda durum neyi gösterir bilmiyoruz. Hangi kategorilerde üretim yap›yorsunuz? Ürünlerinizin üretim aflamas›ndan bahseder misiniz? Fantezi yüzük, mini set üzerine çal›fl›yoruz. Hepsi tamamen kendi tasar›m›m›z. Koleksiyon olarak ilerlemeye çal›fl›yoruz. Koleksiyon tasar›m›n› yap›yor çizime geçiyoruz. Daha sonra yapt›¤›m›z çizimleri koleksiyon haline getirip müflteriye sunum yap›yoruz.

Tak› ve mücevher tasar›m› konusunda Türkiye’yi dünya pazar›na göre nas›l konumland›r›yorsunuz? Dünya s›ralamas›nda üst s›ralarda oldu¤umuzu düflünüyorum. Özellikle son 5-6 y›ld›r Türkiye olarak çok iyi ifller yapmaya bafllad›k. Çok yol kat ettik. Eskiden tasar›m söz konusu oldu¤unda bir numara ‹talya diyorduk ancak flimdi bizim de ‹talyanlardan afla¤› kal›r yan›m›z yok. Bizde de o teknoloji var art›k, o özgüven olufltu. Özgün çal›flmaya bafllad›k. O nedenle daha iyi tasar›mlar ç›kmaya bafllad›. Türkiye ‹talya’ya yaklaflt› hatta geçti diyebiliriz. Kayhan Kuyumculuk olarak, sektöre, tasar›m zenginli¤i aç›s›ndan katk›n›z nedir? Kayhan Gold sektöre her hafta 20 tane model sunmaya çal›fl›yor. Müflterilerine her hafta sunum yap›yor. Her hafta 20 tane model demek piyasada ciddi oran demek, bunlar›n hepsiyle tek tek u¤raflmak ise büyük bir zaman dilimi demek. Tv dizilerindeki Osmanl› ak›m› nedeniyle son dönem tak› trendlerinde de Osmanl› tak›lar›n›n etkisi görüldü. Baz› büyük markalar da bu tür sponsorluklarla ciddi tan›t›mlar gerçeklefltirdiler. Tabii ki bunlar marka bilinirli¤i aç›s›ndan oldukça büyük çal›flmalar. Sizin de bu do¤rultuda gelece¤e yönelik markan›z› güçlendirecek çal›flmalar›n›z var m›, hedefleriniz neler? Gelece¤e dair bizim de akl›m›zda olan planlar›m›z var. Sezon yavafl yavafl bitmeye bafll›yor. Ekim fuar› da yaklafl›rken, fuar için güzel bir koleksiyon haz›rl›¤› içindeyiz. Yeni koleksiyonumuzla ekim fuar›nda ad›m›zdan söz ettirmeyi düflünüyoruz. 2012 y›l› firman›z için nas›l geçiyor? Kurumsal hedeflerinizi belirlerken nas›l bir rota ç›kard›n›z kendinize? Güzel ve verimli geçiyor. 2011 iyiydi, 2012 daha iyi oldu, 2013 hepsinden iyi olur diye umuyoruz. Sa¤lam ama yavafl ad›mlarla ilerliyoruz. Yavafl yavafl ç›kmak istiyoruz merdivenleri. Onun için çok dikkatli davranmaya çal›fl›yoruz. Baflar›l› bir konsept, müflteri hizmeti, ürün kalitesi, özgüven, tasar›m… Bunlar›n hepsi flirketin kurumsall›¤›n› ön plana ç›karan niteliklerdir. Biz de gerek ürünümüzle gerek konseptimiz ve tasar›mlar›m›zla kurumsal olmaya çal›fl›yoruz. Baflar›l› da oldu¤umuzu düflünüyoruz.

Koçak Gold’dan “Tutku Koleksiyonu” Koçak Gold yeni sezona girerken hazırladığı Tutku Koleksiyonu’nda yer alan yüzük ve kolyeleriyle bağlılığı, sevgiyi, sonsuzluğu ve tutkuyu anlatıyor. Koçak Gold, tutkuyu anlatan yeni koleksiyonunda ba¤l›l›k, sonsuzluk, sevgi, birliktelik ve kalp figürlerine yer veriyor. 14 ayar alt›n yüzükler ve kolyelerden oluflan koleksiyon kad›nlar›n gönüllerini fethediyor. Tutku Koleksiyonunu seçkin bir hayal gücünden hareketle haz›rlayan ve tutkuyu en içten flekliyle koleksiyonuna tafl›yan Koçak Gold; koleksiyonda yer alan yüzük ve kolyeleriyle gece ve gündüz kullan›ma uygunlu¤uyla tüm kad›nlar›n parmaklar›n› ve boyunlar›n› süsleyerek fl›kl›klar›na fl›kl›k kat›yor. Birbirinden fl›k yüzük ve kolyelerin bulundu¤u Tutku Koleksiyonunda; alt›n›n vazgeçilmez bir tutku oldu¤u da vurgulan›yor. Sonsuzluk, ba¤l›l›k, melek kanatlar›, nazarl›k, günefl halkalar› gibi figürlere koleksiyonda yer verilerek sade bir fl›kl›k yarat›lm›fl. 66 Alt›n Dünyas›


68 Alt›n Dünyas›


Entelektüel ticarette Kemerburgaz Üniversitesi-HAS‹AD iflbirli¤i ile Had›mköy’de teknopark kurulacak

Kemerburgaz ve HAS‹AD büyük bir ifl ortakl›¤›na imza at›yor Had›mköy- Arnavutköy sanayici ve ifladamlar›ndan oluflan bir heyet, ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni ziyaret etti.

‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Baflkan› Ali Alt›nbafl, Rektör Prof.Dr. Y›ld›r›m Üçtu¤, Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Selahattin Kuru ve ö¤retim üyelerinden oluflan üniversite yönetimi; Had›mköy’de teknopark kurmak için ilk ad›m› att›lar. Üniversite-sanayici iflbirli¤i ile kurulacak olan teknoloji üretim merkezinin kurulma amac›; AR-GE ve inovasyonla yeni teknolojiler üretirken, mezun olan üniversite ö¤rencisinin iflsiz kalmas›n› engellemek ve henüz okurken ifl hayat›n›n içinde yer almas›n› sa¤lamak. HAS‹AD Baflkan› Hüseyin Bozda¤, “Ç›lg›n projelere imza at›yoruz. Bunlardan bir tanesi de ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile ortak çal›flmam›z olan Had›mköy’e teknopark›n yap›lmas›d›r. Teori ile pratik birleflecek. Üniversite ö¤rencisi okurken para kazanmaya bafllayacak’’ dedi. Had›mköy-Arnavutköy Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› Hüseyin Bozda¤, “Hükümetimizin yapt›¤› ç›lg›n projelere biz de ayak uydurmaya çal›fl›yoruz. Ç›lg›n projeler üretiyoruz. Had›mköy’de devrim niteli¤inde projeler üretiyoruz. Bu projelerimizden birisi de, teknopark ve bilim park›n› ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile birlikte kurma projemizdir. Avrupa’ya kadar bu ifli hedefleyerek götürebilmek bir ç›lg›n projedir. Dolay›s›yla, biz gelecek 2023 y›l›nda Had›mköy’de; dünyada parmak ile gösterilebilecek bir vizyonu orada hedefliyoruz. Zaten hedef ve vizyonumuz da 2023 y›l›na yak›fl›r bir HAS‹AD’› gerçeklefltirmek ve Had›mköy Sanayi Bölgesi’ni gelifltirmek. Üniversiteler, e¤itimi üretimle birlefltiremiyorsa, bofl ve iflsiz insan mezun etmifl oluyor. Biz burada Had›mköy’de ezberleri bozuyoruz. Üniversiteden mezun olan insan› kendi sahas›nda, tarlas›nda, fabrikas›nda çal›flt›rarak, üretime kat›yoruz. Bofl iflsizleri yaratmak yerine, dolu, üretime odakl› istihdam yaratmaya çal›fl›yoruz. Okurken, ayn› zamanda, okudu¤u alan› ile paralel olarak somut bir iflte çal›flarak da teori ile prati¤i birlikte uygulayarak üreten gençler yetifltirmek amac›n› tafl›yoruz. Üniversitede okurken ö¤renci, hem de ifl hayat›n› tan›yacak bu proje ile. Mezun oldu¤unda da ifli de haz›r olacak. Bunu gerçeklefltirmek ad›na ‹stanbul’un Avrupa Yakas›’nda ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve HAS‹AD olarak çal›flmalara bafllad›k. Bu proje Türkiye ve ‹stanbul’da bir ilk olacak’’ dedi.

Türkiye ve ‹stanbul’da bir ilk olacak Hüseyin Bozda¤; “‹stanbul’da 8 tane teknopark var. Bu sekiz tane teknopark›n içerisinde, özel bir üniversite ile özel bir müteflebbisin kuraca¤› bir teknopark hayal ediyoruz. Ve bunu yapmaya çal›fl›yoruz. Her fleyden önce dünyada rekabetçi olman›n yolu, iki fleyden geçiyor. Bunlardan birincisi AR-GE, di¤eri ise inovasyon. Bu, yenilik yani inovasyonun içerisine koyabilece¤imiz en önemli noktalardan birisi de teknopark. Teknoparklar›n içerisinde, dünyadan örnek vermek gerekirse, bir üniversitenin bahçesinden dünya markas› ç›k›yor. Ama Had›mköy’deki on bir milyon metrekarelik sanayi alan› içerisinde biz iki tane dünya devi ç›karmak istiyoruz. Asl›nda biz onlarca dünya markas› ç›karmay› hayal ediyoruz. Ve 2023 hedeflerimizin içerisinde bu teknoparkla beraber, biz ihracat rakamlar›m›z› revize etmeyi planl›yoruz. Befl yüz milyar dolarl›k ihracat rakamlar›n›, Had›mköy’ün kendi ölçülerinde ki biz flu anda biz dört milyar dolarl›k bir ihracat yap›yoruz; bununla beraber on milyar dolarl›k ihracat hedefi koyuyoruz Had›mköy’e. Teknopark›m›zla, Islah Organize Sanayi Bölgemizle. Bunun için duyars›z kalmad›k. Bu hassasiyetlerimiz noktas›nda Had›mköy’ün bu önemli potansiyelini tüm dünyaya duyurmaya çal›fl›yoruz’’ fleklinde ifade etti.

Türkiye’de marka olmufl bir ifladam› bu iflin bafl›nda Hüseyin Bozda¤; “‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin misyonu sanayi iflbirli¤i üzerine kurulu bir yap› teflkil ediyor. Üniversite-sanayi aras›nda bir paralellik var bu ba¤lamda. Çünkü birliktelik sa¤land›¤› takdirde, ö¤renci mezun olur-

ken ifli de haz›r olmufl oluyor. Yani ifl garantisi veriyoruz. En önemlisi de ‹stanbul Kemerburgaz Üniversite’sinin kurucular›n›n da neredeyse tamam›na yak›n›n›n ifladam› olmas›. Onlar da bizden biriydi zaten. Binlerce insan› istihdam ediyor, Mütevelli Heyet Baflkan› Ali Alt›nbafl. Dolay›s›yla, daha iyi anlaflabilece¤imizi düflünerek ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni seçtik ve bu üniversitemiz bizim için büyük bir f›rsat, onlar için de Had›mköy’ün bir f›rsat oldu¤unu düflünüyoruz. Di¤er üniversitelerden ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni farkl› k›lan en önemli özellik, Türkiye’de marka olmufl bir ifladam›n›n, bafl›nda olmas›, bizi daha iyi alg›l›yor olmas›, yeni bir üniversite ve yeni bir vizyonla yola ç›kt›¤› için de bütün bürokratik engelleri daha k›sa sürede aflabilme ve daha h›zl› yapabilme ad›na düflündük daha do¤rusu.

‹stanbul’un sanayi gücü daha çok teknopark› kald›rabilecek potansiyele sahip ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Y›ld›r›m Üçtu¤; “‹TÜ’de, TGB (TÜB‹TAK-Gebze’de), ‹stanbul Üniversitesi’nde, Bo¤aziçi Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi(ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve ayr›ca Ankara Sanayi Odas›’n›n da teknoparklar› mevcut. ‹stanbul’un sanayi gücünü düflünürsek, daha çok teknoparklar› bar›nd›rabilecek bir potansiyele sahip oldu¤unu söyleyebiliriz’’ dedi. Prof.Dr. Y›ld›r›m Üçtu¤; “Teknokentlerde yaz›l›m biliflim en büyük pay› al›yor. Bunun yan› s›ra, AR-GE’ler teknokentlerde yer al›yor. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda da en çok pay›; yaz›l›m, biliflim ve elektronik telekominikasyon al›yor. Fazla ›slak zemin ve kirli ortam gerektirmeyen teknoparklarda AR-GE faaliyetleri için uygun mekanlar oluyor” fleklinde ifade etti. Prof. Dr. Y›ld›r›m Üçtu¤; “‹TÜ’nün neredeyse tamam›na yak›n›n› biliflim ve teknolojiden olufltu¤unu görüyoruz. Yüzde 74 biliflim ve teknolojiden, yüzde 6 ise elektrik-elektronikten olufluyor. Kurulacak teknoloji üretim bölgelerinde yeni ve ileri teknoloji üretilebilirli¤i ve gelifltirilebilir olmas› hususlar› yer al›yor’’ dedi.

HAS‹AD Bölgesi’nde çal›flanlar›n yüzde 30’u beyaz yakal› Baflkan Hüseyin Bozda¤; “Üniversiteden mezun olmak çok önemli de¤il. E¤er e¤itiminizi üretimle birlefltiremiyorsan›z, diplomal› iflsizleri yarat›yorsunuz demektir. Biz HAS‹AD Bölgesi’nde 450-500 tane fabrikam›z›n k›rk bin tane çal›flan›n›n öyle zannediyorum ki yüzde 30’a yak›n› beyaz yakal›lardan olufluyor. Kemerburgaz Üniversitesi’nin de bizim de HAS‹AD olarak hayallerimiz var. ‹nsanlar› okuttunuz, belli bir yere getirdiniz. Bir kariyer sahibi yapt›n›z. Ama ifl yoksa bunu taçland›racak hiçbir fley yok. ‹flte biz orada sizin her türlü, eliniz kula¤›n›z, her türlü destekçiniz olabilecek bir yap›ya sahibiz. Çünkü biz e¤itimsiz bir iflin yap›lanmas›n› asla düflünemiyoruz. Biz haz›r yemek sektöründe g›da mühendislerini bu ifle katt›¤›m›z gün baflar›y› sa¤lad›k. Onun için 26 y›ld›r bu baflar›y› yakalad›k. Üniversite olarak sizlerin belirledi¤iniz kriterler, bölgesel olarak hedeflenen yer olarak HAS‹AD bölgesine birebir uyum sa¤lamakta diye düflünüyoruz. Bölge ifladamlar› olarak. Türkiye’nin en önemli projeleri bizim bölgeden geçiyor. ‹nflallah, bu birliktelik ve güç, bölgemizi farkl› yerlere tafl›r’’ dedi.

‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile HAS‹AD’›n birlikteli¤i rol model olacak Rektör Prof. Dr. Y›ld›r›m Üçtu¤; “Sanayi ile iflbirli¤i son derece önemli. Ö¤renciler için son derece önemli. Hayat›, henüz ö¤renciyken yaflamak durumundalar. Biz mezun ediyoruz, siz bu insanlar› bir y›l daha e¤itmek durumunda kal›yorsunuz. Halbuki o e¤itimi bir ölçüde üniversitenin içerisindeyken almalar› son derece önemli. O nedenle bizdeki mühendislik ve idari ilimler için bu tür iflbirli¤i çok faydal› olaca¤› konusunda hemfikir oldu¤umuzu düflünüyorum. Öncelikle ö¤retim üyelerimiz ve sonras›nda da ö¤rencilerimizi için sanayi ile buluflma ve sanayiye dan›flmanl›k yapma imkan› do¤mufl olacak. Bilecek, görecek ki ö¤rencili¤e do¤ru aktarabilsin. Sadece kitapta olan› de¤il, gerçek hayatta olan› da aktarabilsin. Ö¤rencilerimize e¤itim verirken ifl dünyas› ile de tan›flt›raca¤›z, ifl dünyas› ile iç içe götürece¤iz. ‹nsanlar bu üniversiteden mezun oldu¤unda pratikle teoriyi harmanlam›fl olarak mezun olacak diyoruz ve üniversitemiz de bu do¤rultuda çok büyük gayret sarf ediyor’’ dedi. Alt›n Dünyas› 69


“Yüksek müflteri kitlesine sahip olan WWK her geçen gün büyüyor” Baki Durak ve Serkan Gökp›nar ortakl›¤›yla kurulan Barika Jewellery baflar›l› flekilde hizmetlerini sürdürüyor. H›zl› bir yükselifl sergileyen markalar› ile ilgili Firma sahiplerinden Serkan Gökp›nar ile Wedding World Kuyumcukent ve zevkli tasar›mlar›n s›rlar› üzerine konufltuk. Kaç y›ld›r Wedding World Kuyumcukent AVM’de hizmet veriyorsunuz? Firman›zdan bahsedebilir misiniz? Wedding World Kuyumcukent AVM’de 2 y›ld›r hizmet veriyoruz. ‹lk konsept ma¤azam›z› Wedding World Kuyumcukent AVM’de açt›k. Alt›n, elmas ve p›rlanta kategorilerinde hizmet veriyoruz. Koleksiyonlar›m›zda alt›n elifli mücevherlerin yan› s›ra Avrupa’dan ithal etti¤imiz ürünlerimiz de var.

Wedding World Kuyumcukent AVM’yi tercih etme nedenleriniz neler? Wedding World Kuyumcukent AVM di¤er AVM’lere k›yasla kira ve aidat ücretleri konusunda daha uygun ve al›c› potansiyeli daha yüksek müflteri kitlesi olan sektörel bir AVM. Bu da bizim aç›m›zdan önemli bir tercih sebebi.

Wedding World Kuyumcukent AVM’nin evlilik konseptli bir AVM olmas›n›n sektöre kazand›rd›¤› art›lar sizce neler? Wedding World Kuyumcukent AVM ulafl›m aç›s›ndan asl›nda kolay bir yerde de¤il. fiehrin ortas›nda gözükse de toplu tafl›ma araçlar›na uygun bir konumda de¤il. Bu sebeple müflteriler daha hedef odakl› geliyorlar. Yani amac› gezmekten ziyade al›flverifl olan müflteriler geliyor ve her bütçeye uygun ürünler bulabiliyorlar. Wedding World Kuyumcukent AVM’nin müflterilere sundu¤u bu yelpazede biz de yerimizi al›yoruz.

Wedding World Kuyumcukent AVM’Den beklentileriniz neler? Wedding World Kuyumcukent AVM’den beklentilerimiz daha çok reklam aç›s›ndan var. Biraz daha reklama a¤›rl›k verilmesini bekliyor, ma¤azalar›n doluluk oran›n›n daha da yükselmesini istiyoruz. Ancak genel anlamda bahsedecek olursak Wedding World Kuyumcukent AVM’den memnunum.

Özel tasar›ml› ürünleriyle mücevher severlerin be¤enisini kazanan Barika Jewellery, koleksiyonlar›nda hem geleneksel çizgileri hem de Avrupai tarz› yans›t›yor. 70 Alt›n Dünyas›

Wedding World Kuyumcukent AVM’ye gelen müflteriler ma¤azan›zda neler bulabilirler? Ürün yelpazeniz hakk›nda bilgi verebilir misiniz? ‹ki tür ürünümüz var; alt›n ve elmas, p›rlanta ürünler. Alt›n gurubunda a¤›rl›kl› olarak yurtd›fl›ndan ithal etti¤imiz tak›lar› sat›yoruz. Bunlar›n yüzde 70’i ‹talya’dan getirilen ürünlerden olufluyor. Mücevher gurubunda ise kendi üretti¤imiz özel renkli tafllarla süslenmifl tasar›m ürünlerimiz var. Müflteri Wedding World Kuyumcukent AVM’ye geldi¤i vakit bütçesine uygun her ürünü bulabiliyor. Ürün çeflitlili¤imiz, kalitemiz ve sundu¤umuz hizmetlerden dolay› Barika Jewellery olarak bu segmentte pahal› statüsüne giriyoruz.

Yaz sezonu Wedding World Kuyumcukent AVM ve firman›z ad›na nas›l geçiyor? Yaz sezonu her sektörde oldu¤u gibi bizde de Ramazan ay›na kadar hareketli geçti. Ramazan ay›n›n bafllang›c›yla beraber ifller biraz daha düflüfl yönüne çevrildi.


‹MM‹B e¤itimleri devam ediyor ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri (‹MM‹B) üyesi olan ihracatç› firmalar›n çal›flanlar›na yönelik olarak ‹MM‹B Genel Sekreterli¤i taraf›ndan “‹MM‹B E¤itim Etkinlikleri” çerçevesinde 2012 Temmuz ay›nda düzenlenmeye bafllayan e¤itimler a¤ustos ve eylül aylar›nda da devam ediyor. E¤itimlerin listesi afla¤›da yer almaktad›r. Baflvurular›n sadece internet arac›l›¤›yla kabul edildi¤i söz konusu e¤itimlere kat›labilmek için, http://www.immib.org.tr adresindeki web sitesinin “E¤itim’’ bölümünden, afla¤›daki uyar›lar do¤rultusunda baflvuruda bulunulmas› gerekmektedir. Her bir e¤itim program› ile ilgili yer, saat, içerik, kontenjan, e¤itimci ismi vs. bilgileri ile e¤itimlerin düzenlenece¤i yerlerin adres ve kroki bilgileri de ilgili web sitesinin ‘E¤itim’ bölümünde yer almaktad›r.

Alt›n Dünyas› 71


Zen Pırlanta ve Oleg Cassini'den

Özel Fırsatlar... Zen P›rlanta ve Oleg Cassini yapt›klar› iflbirli¤i ile müflterilerine özel f›rsatlar sunuyor

T

ürkiye'de p›rlantan›n lideri Zen P›rlanta ve dünyan›n en ünlü gelinlik markalar›ndan Oleg Cassini evlilik haz›rl›¤› yapan müflterilerine avantajlar sunmak için bir araya geldi. Her iki markadan da yap›lacak al›flverifllerde hediye edilen “indirim çekleri” ile müflteriler mücevherlerini ya da gelinli¤ini avantajl› fiyatlarla sat›n alabiliyorlar. Zen P›rlanta, ‹stanbul'daki ma¤azalar›ndan al›flverifl yapanlara Oleg Cassini gelinliklerinde geçerli olacak “%20 indirim çeki” hediye ediyor. Oleg Cassini müflterileri de Zen P›rlanta'da kullan›lmak üzere “%30 indirim çeki” sahibi oluyor. Oleg Cassini imzal› gelinlikler Zen P›rlanta tasar›mlar›yla göz kamaflt›r›c› bir flekilde ›fl›ldayacak.

fians mele¤iniz Zen P›rlanta’da Zen P›rlanta vitrininde sonbahar için haz›rlanan tasar›mlar yerini almaya bafllad›. Zen P›rlanta yeni sezon tasar›mlar›yla mücevher sevenlere “flans” sunuyor. fians simgeleri içinde öne ç›kan ise melek figürü. Koruyan ve bereket getiren melek figürü modern tarz›yla dikkat çekiyor. Kolye, yüzük ve bilekliklerde son dönemin trendi pembe alt›n›n a¤›rl›kl› kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Melek figürlü tasar›mlar, modern çizgileri ile genç ve enerjik stili benimseyenlerin tercihi olacak. Yeni tasar›mlar› Zen P›rlanta ma¤azalar› ve www.zenpirlanta.com adresindeki sanal ma¤azadan inceleyebilir, sat›n alabilirsiniz.

72 Alt›n Dünyas›


P›r›lt› Alyans iftar organizasyonunda sektör mensuplar› ve çal›flanlar› ile bir araya geldi

Alyans kategorisinde sektörün en önemli firmalar›ndan biri konumundaki P›r›lt› Alyans Wedding World Kuyumcukent AVM Balo Salonu’nda verdi¤i iftar yeme¤i ile sektör mensuplar› ve çal›flanlar› ile bir araya geldi.

R

amazan ay›nda düzenlenen iftar organizasyonlar› sektör içi iletiflimin artmas›na katk›da bulunmaya devam ediyor. Birlik ve beraberli¤in sa¤land›¤›, paylafl›mlar›n artt›¤› Ramazan Ay›’nda P›r›lt› Alyans verdi¤i iftar yeme¤iyle hem sektör mensuplar›n› hem de firma çal›flanlar›n› özel bir organizasyonla a¤›rlad›. Yönetim Kurulu Baflkan› Habib Kocabaflo¤lu ev sahipli¤inde 3 A¤ustos Cuma günü Wedding World Kuyumcukent’te düzenlenen P›r›lt› Alyans Geleneksel ‹ftar Organizasyonu’nda sektör mensuplar› bir araya geldi. Wedding World Kuyumcukent AVM Balo Salonu’nun nezih ortam›nda gerçeklefltirilen organizasyona kat›lanlar keyifli anlar geçirdi ve günün yorgunlu¤u atma f›rsat› buldu.

Alt›n Dünyas› 73


Nebil Usluer, baflkanl›¤a seçildi ‹stanbul Vizyon Park Ofis Bloklar› Kat Malikleri Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na Nebil Usluer seçildi.

Bulundu¤u lokasyon ve güvenli alt yap›s›yla son teknoloji ürünü Vizyon Park’›n doluluk oran› gün geçtikçe art›yor. Kuyumculuk sektörünün oldu¤u kadar di¤er sektör kurulufllar›n›n da ilgisini çeken Vizyon Park’›n, Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda Ofis Bloklar› Kat Malikleri Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› seçimi yap›ld›. 2012 iflletme projesinin okundu¤u ve müzakere edildi¤i toplant›da, Ofis Bloklar› Kat Malikleri Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na seçilen kifli Nebil Usluer oldu. Usluer, baflkanl›¤›nda yapaca¤› çal›flmalardan bahsederek; “Baflkanl›k dönemimizce, daha önce edindi¤imiz bilgi ve becerileri bu hizmette uygulayaca¤›z. Yönetim kurulu olarak öncelikle yapaca¤›m›z kat›l›m› sa¤lamak. Yönetim kurulunun tamam›n›n paylafl›ma ortak olmas›n› sa¤layaca¤›z. Genelde konular, kat malikleri kurulunda birkaç kifliye y›¤›l›r. Biz öyle yapmayaca¤›z. Çoklu bir yönetim anlay›fl›yla yönetece¤iz. Hedeflerimiz aras›nda en önemli konu güvenlik. Prestijli yaflam›n yan› s›ra

ekonomik olarak da aidatlar› da afla¤› çekmek için çal›flmalar›m›z olacak. ‹stanbul’da Vizyon Park’› marka haline getirip, yaflam, temizlik ve teknoloji kalitesiyle öne ç›karaca¤›z. Zaten var olan alt yap›y› daha da gelifltirerek insanlar›n güvenini kazanaca¤›z. Yani imrenilen bir oluflum olacak. Bu yüzden kat maliklerinin tamam› ile bunlar› gerçeklefltirece¤iz. Bu bölgenin önemi çok büyük. Gün geçtikçe önemi de artmaya devam ediyor. Gözlemledi¤im kadar›yla, inflaatlar yükseliyor ve konum aç›s›ndan, Sefaköy Rampas›’ndan afla¤› indi¤inizde ‹stanbul’da g›ptayla bak›labilecek bir merkezde bulunuyor. Vizyon Park ‹stanbul’un belli bir bölgesinin siluetini de¤ifltirmifl oldu” dedi.

Wedding World Kuyumcukent AVM, iftar yemeğinde buluştu Kuyumculuk Sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Wedding World Kuyumcukent AVM, bu yıl düzenlediğini iftar yemeğini kendi içerisinde bulunan Wedding Palace balo salonunda gerçekleştirdi. K‹Afi taraf›ndan her ramazan geleneksel olarak düzenlenen iftar yeme¤i, bu y›l da Wedding World Kuyumcukent AVM’de gerçeklefltirildi. AVM içerisinde bulunan Davet ve Organizasyon flirketi Wedding Palace’›n balo salonunda gerçekleflen davete KiAfi Yönetimi, KUYAfi Yönetimi ve K‹Afi personeli dahil olmak üzere 165 kifli kat›l›mda bulundu. 74 Alt›n Dünyas›


Lizay’dan sonbahar için mücevher önerileri Sonbahara art›k say›l› günler kald›… Yaz mevsimiyle birlikte canlanan do¤a yerini kuru yapraklara ve sar› bir hüzne b›rak›yor. Bizler de do¤ayla birlikte yaz›n canl›l›¤›n› ve enerjisini kaybediyoruz. Ancak do¤ru mücevher seçimiyle bu enerjiyi daha uzun süre korumak mümkün… Mücevher sektöründe 30 y›l› geride b›rakan Lizay P›rlanta’n›n, do¤al tafllar üzerine y›llarca e¤itim alan tecrübeli tasar›mc›lar›n›n bu konuda oldukça ilginç önerileri var.

“Rose” rengi alt›n ve bahar› temsil eden hayvan figürleriyle yaz›n canl›l›¤›n› üzerinizde tafl›maya devam edin… ‹talya, Tayland ve Hong Kong’ta bulunan toplam 12 atölyedeki tasar›m ekibi taraf›ndan sadece Lizay patentiyle üretilen mücevherlerin tamam› oldukça iddial›. Yüzlerce farkl› ürün aras›ndan tecrübeli tasar›mc›lar›n sonbahar mevsiminin hüznünü üzerinizden almas› için önerdi¤i mücevherlerin en büyük özelli¤i “Rose” rengi olmas› ve canl›l›¤› temsil eden hayvan figürlerinden oluflmas›. P›rlanta kifliye kad›nl›¤›n› hat›rlat›r, bu sebeple her mevsim kad›nlar›n vazgeçilmezidir. Lizay P›rlanta tasar›mc›lar›, p›rlanta ile birlikte kullan›lan “safir”in çok büyük bir pozitif enerji kayna¤› oldu¤unu, çünkü safirin do¤ada mutluluk, samimiyet ve sadakati temsil etti¤ini belirtiyorlar. Bu sebeple eski ça¤larda “safir” yüz y›llar boyu niflan yüzü¤ü olarak kullan›lm›flt›. Lizay P›rlanta’n›n yaz›n dinamikli¤ini tafl›yan özel koleksiyonunda, bahar› temsil eden özellikle kufl ve kelebek gibi hayvan figürleri, p›rlanta, mavi ve renkli safirle süslenmifl. Canl›l›¤› temsil etmesi sebebiyle koleksiyonun büyük bir ço¤unlu¤u “Rose” rengi alt›ndan olufluyor. Mücevher trendlerini ve dünyadaki geliflmeleri çok yak›ndan takip eden Lizay P›rlanta tasar›mc›lar›, bu yeni koleksiyonun her yafla hitap edece¤ini ve mücevher tutkunlar›n›n hep üzerinde tafl›yaca¤› parçalar olaca¤›n› belirtiyorlar.

Koçak Pırlanta’dan

“Frenzy Koleksiyonu…” Yeni koleksiyonu Frenzy ile genç kızlara yönelik kolye ve küpeler tasarlayan Koçak Pırlanta sınırları zorluyor… 16-25 yafl aras› genç k›zlar›n zevkine uygun tasarlanan Frenzy Koleksiyonu’nda y›ld›zl›, kalpli, kedili, fiyonklu, sade kolye uçlar› ve küpeler k›yafetlerinin en büyük tamamlay›c›s› olarak dikkat çekiyor. Koçak P›rlanta, giyimine düflkün genç k›zlara k›yafetleriyle beraber uyum sa¤layacak, yepyeni modellerden oluflan Frenzy Koleksiyonu ile farkl›laflma imkân› da sa¤l›yor. Birbirinden modern görünümleriyle gece ve gündüz kullan›labilecek çarp›c›l›¤a sahip olan Frenzy Koleksiyonu’nda gençli¤in tutkulu enerjisi ç›lg›n bir coflkuyla koleksiyonda hayat buluyor. Genç k›zlar›n her yerde kurtar›c›s› olacak olan Frenzy Koleksiyonu’nda yer alan kolye ve küpeler özel k›yafetlerle zamans›z bir stili tafl›malar›n› sa¤layacak.

Loja’s tak›n›z› eksik etmeyin, nazara gelmeyin Tarih boyunca kötü gözlerden korunmak için kullan›lan nazar boncu¤u flimdi Loja’s gümüfl tak›lar›n farkl› formlar›nda karfl›m›za ç›k›yor. Mavinin yan› s›ra k›rm›z›, yeflil gibi renk seçeneklerini de nazar boncu¤u ile bir araya getiren Loja’s’ta, yüzük, kolye ve küpelere kadar birden fazla çeflit bulmak mümkün. Kötü bak›fllardan ve gözlerden korunmak için mavi renkli tafllar y›llardan beri kullan›l›r. Günümüzdeki çeflit çeflit nazar boncuklar› olarak yerini alan tafllar gerek inançlar, gerek gelenekler nedeniyle, gerekse de süs eflyas› olarak günlük hayatta s›k s›k karfl›m›za ç›k›yor. ‹yi flans getirdi¤ine de inan›lan nazar boncuklar› flimdi Loja’s tak›larda yeniden hayat buluyor. Nazar boncuklar›n› üzerinden eksik etmeyenler, bunun yan›nda farkl› renklerini de bar›nd›rmak isteyenler Loja’s’›n nazar boncuklu gümüfl tak›lar› ile arad›klar›n› buluyor. Dairesel alanda birden fazla boncu¤u gümüfl tak›lar›nda bir araya getiren Loja’s, aralarda yer alan parlak tafllar›n naif ayr›nt›lar›yla karfl›m›za ç›k›yor. Alt›n rengi ya da gümüfl tonlarda yer alan tak›lar, ›fl›ldayan halleriyle de göz kamaflt›r›yor. Kad›nlar›n güzelli¤ine güzellik takacak tak›lar› görmek için en yak›n Loja’s ma¤azas›n› ziyaret edin. Gümüfl tak›lar›n adresi Loja’s’›n nazar boncuklu tak›lar›n› üzerinizden eksik etmeyin, nazara gelmeyin.

Çok özel tasarımcıların 2012 yaz takıları gimora.com’da meraklılarını bekliyor! Tasar›m tak›n›n ve birbirinden de¤erli tasar›mc›lar›n bulufltu¤u adres gimora.com’da yaz tak›lar› f›rt›nas› esiyor. Göz kamaflt›ran ve birbirinden güzel tak›lar sahillerde ve yaz gecelerinde fl›kl›¤›na fl›kl›k katmak isteyen kad›nlar›n be¤enisine sunuluyor. Tasar›m tak›n›n de¤erini bilen ve bu ayr›cal›¤› hissetmek isteyen kad›nlar›n u¤rak yeri gimora.com, plaj ve gece k›yafetlerini tamamlayacak tasar›mlardan oluflan yaz koleksiyonu ile bu yaza damgas›n› vuruyor. Nilay Yürükçü, Nesrin Dugan, Alber Camer, Y›ld›z Gezer, Ece Ünald›, Batya Kebudi, Çi¤dem Çine, Ashley K, Deniz Kaprol, Kathre, Anna Lou, Merve Yi¤italp, Özlem Mardin gibi isimleri bir araya getiren gimora.com, yüzük, bileklik ve kolye tasar›mlar›ndan oluflan bu çok özel koleksiyon ile 2012 yaz›n›n enerjisini ve s›cakl›¤›n› yans›t›yor. 75


Obaku, Modela Saat ile Türkiye’de… Obaku Saat Türkiye Distribütörü olan Modela Saat, 58 ülkede faaliyette bulunan markay› Türk saat severlerin be¤enisine sundu. Merkezi Danimarka’da bulunan Obaku, dünya genelinde 58 ülkede bayilik a¤› ile genifl bir yelpazeyi elinde bulunduruyor. Obaku, Türkiye Distribütörü olan Modela Saat ile yeni ifl ortakl›¤› sayesinde Türkiye pazar pay›nda etkili olmaya bafllad›. Uluslararas› birçok projede ve sportif müsabakalarda sponsorlu¤u bulunan Obaku, Türkiye pazar›na ayr› bir önem vererek sürprizler ile hareket etmektedir. Teknolojik ve saat alan›ndaki yat›r›mlar› ile Modela Saat, birçok markay› bünyesinde bulundurarak her geçen gün yeni yap›lanmalar ile karfl›m›za ç›k›yor. Yak›n zamanda dünya genelinde markalaflm›fl birçok ürünü bünyesine dahil edecek olan Modela Saat, iflbirli¤i yapm›fl ifl ortaklar› ile Türkiye’de saat alan›nda aranan distribütörden olma yolunda emin ad›mlar ile ilerliyor. Dünya markalar›yla pazarlama ve pazarlama teknolojileri ile ilgili örnek modeller oluflturan Modela Saat, ayn› zamanda özel projeler ile kurumlar aras› yap›lan görüflmeler neticesinde ortak iflbirlikleri içerisinde olunaca¤›n› sinyallerini de verdi.

Rotary Saatlerine “50 Yıl Garanti Belgesi”

Dünya çap›ndaki ödülleriyle saat sektörünün prestijli markalar›ndan Rotary, rakiplerini k›skand›racak bir ad›m at›yor. Seçkin ve ayr›cal›kl› zevklere hitap eden modelleriyle hedef kitlesi taraf›ndan yo¤un ilgi gören Rotary saati sat›n alan kiflilere al›fl›verifllerinde standart garanti belgesinin yan›nda bir de ‘50 Y›l Garanti Belgesi’ veriliyor.

Tasar›mlar›ndaki kusursuz detaylarla dikkat çeken ve dünya çap›ndaki ödülleriyle saat sektörünün prestijli markalar›ndan olan Rotary, örne¤ine rastlanmayan bir çal›flmaya imza at›yor. ‹sviçre’de üretilen ve tasar›m› asalete dönüfltüren saat markas› Rotary, saat sat›n alan kiflilere al›fl›verifllerinde standart garanti belgesinin yan›nda bir de ‘50 Y›l Garanti Belgesi’ veriyor. Saati sat›n alan tüketicinin, bu belge ile birlikte www.sezginsaat.com/rotary adresine girerek garantisini aktif hale getirmesi gerekiyor. Ayr›ca bu ayr›cal›ktan yararlanabilmek için 3 y›lda bir Rotary yetkili servisine gidilip, saatin gerekli bak›mlar›n›n yapt›r›lmas› yeterli oluyor. Modellerinde ‘dayan›kl›l›k’ ve ‘kalite’ gibi unsurlara büyük önem veren Rotary, hedef kitlesine sundu¤u ’50 y›l garanti’ dönemi ile bileklerinde Rotary fl›kl›¤›n› tafl›yan herkesi ‘ayr›cal›kl›’ da k›l›yor.

Tacs Channel Serisi tasarım ruhunu canlandırmaya devam ediyor Müzi¤in ritmini özgün tasar›mlar›yla saatlere yans›tmaya devam eden TACS, içindeki coflkuyu öne ç›karmak isteyenlerin bir numaral› tercihi. Yumuflak dokunuflu, simetrik profili ve orant›sal yap›s›yla tarz›n›za uyum sa¤l›yor. Hayat›n içinden, minimalist çizgilerle tasarlanan TACS, farkl› olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Kiflisel yaflam tarz›ndan etkilenen tasar›mlar› ile stilinize yön veren Tacs modelleri, kimi zaman bir kamera objektifinden kimi zaman da bir su damlas›ndan esinlenerek tasarlan›yor. TACS Double Channel, eski küçük bir radyonun ses ayarlay›c›s›na benzerli¤iyle zamanda yolculuk yapman›z› sa¤l›yor. Müzi¤in size katt›¤› pozitifli¤i klasik ve güçlü görüntüsüyle hissettiren TACS, eski bir radyodan esinlenerek bileklerinizde vintage ve modern görünümün temsilcisi oluyor. Çelik tasar›ml› modelde, T fleklindeki farkl› 2 zaman göstergesi bulunuyor. Nokta göstergesi, 3 boyutlu ikinci diski ile radyonun ses ayarlay›c›s›ndan esinlenerek bir tasar›m harikas› oldu¤unu kan›tl›yor. Parlak tonlar› ve vintage görünümü ile bileklerinize hem klasik hem de modern izler tafl›yor. 76 Alt›n Dünyas›

Siyahın asaletini “movado se-extreme” ile hissedin Zarafetin temsilcisi MOVADO, SeExtreme koleksiyonunda fl›kl›¤› ve asaleti bir araya getiriyor. Akrep ile yelkovan›n sonsuz yar›fl›n› sofistike tasar›m›yla gözler önüne seren Movado SeExtreme, siyah›n gücü ve tutkusunu da asalet tafl›yor. Konyal› Saat distribütörlü¤ünde tutkunlar›yla buluflan Movado SeExtreme; tasar›m sanat›n›n eflsizli¤ini ‹sviçre yap›m›n›n kusursuzlu¤u ile birlefltiriyor. Tüm sadeli¤ine ra¤men bir o kadar fl›k ve gizemli bir koleksiyon olan Movado Se-Extreme, sürekli yenilenen materyalleri, kullan›lan de¤erli tafllar›, sa¤laml›¤› ve her zevke uygun farkl› tasar›mlar› ile beklentilerin ötesinde bir performans gösteriyor. Koleksiyonda bulunan 3ATM su geçirmezlik özelli¤i, ‹sviçre yap›m› 44mm otomatik çelik kasas›, yans›may› önleyen ve çizilmeye karfl› dayan›kl› safir kristal cam› Movado’nun sa¤laml›¤›n› tescilliyor. Yeni Z katl› paslanmaz çelik bükülme düzeni ise, dayan›kl› siyah lastik kay›fl› adeta bile¤inize kenetliyor. Ayr›ca dört düz nokta, sade çelik çerçeveye Extreme karakteri katarken, zengin dokulu siyah karbon fiber Horwitt Museum® kadranla çarp›c› bir bütünlük oluflturuyor.


Saatte, Ege ve Akdeniz spor tarz›, do¤u bölgeler çelik tarz› tercih ediyor Saatler, aksesuar olmas›n›n yan› s›ra art›k bir prestij göstergesi. Kimi modaya öncülük ediyor, kimi tasar›m›yla fark yarat›yor. Peki saat seçiminde kriter var m›? Kimler, nas›l saat kullan›yor? Ünlü saat markas› Jack Pierre’e göre bak›n nas›l!

erek kad›nlar, gerekse erkekler için vazgeçilmez aksesuarlardan biri saat. Saatler art›k tasar›m›, kalitesi gibi kriterlerin yan›nda, bir prestij göstergesi olarak da tercih meselesi oluyor. Kiflili¤i yans›tma özelli¤i de saatlerin di¤er bir özelli¤i olma yolunda ilerliyor. Temelleri 1969 y›l›nda at›lan CSF Group’un saat markas› Jack Pierre sektöre iddias›n› ortaya koyal› bir y›l oluyor. Saatlerin Türkiye ve yurtd›fl›nda de¤erlendirmesini yapan CSF Group Genel Müdürü

G

Mustafa Özübek saat tercihi konusunda yeni bir görüfl ortaya at›yor: “Saat modellerimizin sat›fllar› bölgelerin sosyoekonomik yap›lar›na göre de¤ifliklik gösteriyor. Klasik modeller hemen hemen her bölgede al›c› buluyor. Özel koleksiyon olarak pazara sundu¤umuz koleksiyonlarda ise bölgesel farkl›l›klar görülebiliyor” ifadelerine yer veriyor. Ege ve Akdeniz’deki sat›fllar›nda daha çok spor modellerin yer ald›¤›n› ifade eden Özübek: “Dünya trendlerinden oluflan, sportif modeller Ege ve Akdeniz’de s›kl›kla tercih ediliyor. Bu koleksiyonlar›m›z Avrupa ülkelerinde de tercih ediliyor. ‹ç Anadolu, Do¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu ve Karadeniz bölgelerine bak›nca çelik ve deri kay›fll›, klasik modellerin tercih edildi¤ini görüyoruz” fleklinde konufluyor.

Yafl gruplar› da saat tercihini etkiliyor Türk firmas› olarak yurtd›fl› ve yurtiçinde tüm moday› takip eden ve kalitesi, tasar›m›yla saatlerine yans›tt›¤›n› dile getiren Mustafa Özübek: “Saat tercihlerini yafl gruplar› da etkiliyor. 20-35 yafl aras› tasar›m›yla da tescilleyen Jack Pierre Saat seçiminde trend koleksiyonlara ilgi gösteriyor, 40 yafl ve üzeri ise klasik çizgilerden vazgeçmiyor” fleklinde konufltu.

Yaflam›n en güzel an›n› Jack Pierre ile yans›t›n Yaratt›¤› kaliteli çizgisi, modern saatleri ile ad›ndan söz ettiren Jack Pierre, yeni modelleri ile erkeklerin kalbini fethediyor. Damal› kadran›, deri kay›fl› ve tarz›yla dikkatleri üzerine çeken Jack Pierre saatler ile zaman› yönetmek hiç bu kadar kolay olmam›flt›. Tarz›n›z›n ve kiflili¤imizin yans›t›c›s› saatler... Erkekler için bir statü sinyali olmas›n›n yan› s›ra baflar› ve kendine güvenin de bir göstergesi. En fl›k k›yafetlerini güzel bir saatle tamamlamak isteyenler için Jack Pierre yeni koleksiyonunu gözler önüne seriyor. Moday› takip etmek yerine, moda yaratmay› tercih edenlerin bir numaral› adresi yine Jack Pierre oluyor. Tasar›mlar› ve kaliteli çizgisiyle ad›ndan söz ettiren saatler görenleri kendine hayran b›rak›yor. fi›k, zarif ve bir o kadar da iddial› Jack Pierre saatler sa¤laml›¤›yla da dikkatleri üzerine çekiyor. Damal› kadranlar›, deri kay›fl› ve 5ATM su geçirmez özelli¤i ile saat tutkunlar›n›n gözdesi olan modeller, farkl› renk seçeneklerini de bi arada sunuyor.

Saat modasının hızını Jack Pierre Speedmaster ile yakalayın Zaman›n modas›n› yak›ndan takip edenlere yepyeni seri: Jack Pierre Speedmaster. Kaliteli saatlerin vazgeçilmez adresi Jack Pierre’in hem klasik hem de spor özelliklere sahip Speedmaster serisi, bu yaz modan›n nabz›n› tutacak. Uzun zamand›r saat alm›yor ya da saat koleksiyonlar›n›za bir yenisini eklemek istiyorsan›z güzel haber Jack Pierre’den. Jack Pierre, Speedmaster serisi ile saat tutkunlar›na yeni pencereler aç›yor. ‹sterseniz deri kay›fll›, isterseniz çelik… Jack Pierre ‘in spor ya da klasik tarz› tercih edenlerin be¤enisine uygun olarak haz›rlad›¤› saatler, ihtiyac›n›z olan tarz› yans›tmakta bire bir!

Alt›n Dünyas› 77


ALTIN DÜNYASI AĞUSTOS 2012  

Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründen Haberler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you