Page 1

OCAK 2010 • YIL: 5 • SAYI: 53

KÜRESEL finans krizi, jeopolitik olaylar ve

gelecekle ilgili artan belirsizlikler nedeniyle h›zla yükselen ve rekor üzerine rekor k›ran alt›n, y›l› 1000 dolar›n üzerinde kapatt›. UZMANLAR alt›n›n 2010 y›l›nda h›zl› bir

yükselifl göstermeyece¤ini öngörürken, 2009’u s›k›nt›larla geride b›rakan esnaf, 2010 y›l›ndan umutlu…

‹MAM ALTINBAfi:

ALTIN 1000 DOLARIN ALTINA DÜfiERSE

SEKTÖR CANLANIR! Türkiye’nin ilk gümüfl ma¤azas› aç›ld› Alt›nbafl yeni y›l› yeni reklam filmiyle karfl›lad› Dora, 2010’da iç pazarda da etkin olacak Sektörün ilk müzayedesi gerçekleflti JEWEX sektörü ‹zmir’de buluflturuyor

21 32 36 38 52

Pera’dan 2010’a

merhaba

Yeni y›la say›l› günler kala Hello dergisinin düzenledi¤i White Christmas Party’nin sponsorlu¤unu Pera P›rlanta üstlendi. Partide cemiyet hayat›n›n ünlü simalar› Pera P›rlanta ürünlerine büyük ilgi gösterdi. ➔ 30

Dev bulusma . yaklas›yor . 18 fiubat 2010’da kap›lar›n› açacak olan Gold ‹stanbul Fuar›’na kat›lan firma say›s› 2009 y›l› sonunda 227’ye ulaflt›. ➔ 4

Saliha Ascensio

Mehmet Çelik

➔ 33

➔ 41

Yaz›lar›yla...


Sereks Fuarcılık

2010 yılında 2 fuarla krize meydan okuyor ‹htisas fuarc›l›¤› konusunda deneyimli isim olan Sereks Fuarc›l›k, 14-18 Nisan tarihleri aras›nda Antalya’da ve 11-13 Haziran tarihleri aras›nda Trabzon’da düzenleyecekleri fuarlar›n haz›rl›klar›na h›z kesmeden devam ediyor. Sereks Fuarc›l›k, 13 y›ld›r Antalya’da düzenledi¤i Tak›, Gümüfl, Mücevher ve Saat fuar›n›n 14.’sünü düzenlemeye haz›rlan›yor. 14-18 Nisan tarihleri aras›nda, a¤›rl›kl› olarak gümüfl sektörünün yer alaca¤› “14. Gold Antalya Tak›, Gümüfl, Mücevher ve Saat Fuar›”, 5 gün boyunca ziyaretçilerini a¤›rlayacak. 2009 y›l›nda ilk defa gerçeklefltirilmifl olan Gold Expo Karadeniz fuar› ise, Haziran ay›na al›narak ikincisi gerçeklefltirilecek. 11-13 Haziran tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek olan fuar, geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi a¤›rl›kl› olarak Karadeniz Bölgesine özgü ürünleri yurt içi ve yurt d›fl› al›c›larla buluflturacak.

Selami Hoflgör’ün ac› günü... Kuyumculuk sektörünün önde gelen firmalar›ndan Regold’un sahibi Selami Hoflgör’ün babas› Emin Hoflgör vefat etti. Hoflgör, 12 Aral›k tarihinde Florya Bas›nköy Camii’nde k›l›nan ö¤le namaz›n›n ard›ndan Büyükçekmece mezarl›¤›nda topra¤a verildi. Mücevherat sektörü temsilcileri Selami Hoflgör’ü bu ac› gününde yaln›z b›rakmayarak kendisine büyük destek oldular.

Alt›n Dünyas›’ndan... Ağırlıklı olarak ekonomik krizin olumsuzluklarıyla hafızalarda yer eden 2009’un ardından 2010 yılını yepyeni umutlarla karşıladık. Ekonomideki toparlanma sinyalleri, gelecek günlerle ilgili olumlu gelişmeleri vaat ederken, sektörün nefes almadan takip ettiği altın fiyatlarıyla ilgili de olumlu beklentiler söz konusu... Hepimizin bildiği gibi, 2009 yılını rekor üzerine rekor kırarak 1000 doların üzerinde kapatan altın, zor günler yaşattı. Küresel finans krizi ve buna bağlı olarak gelişen belirsizlik ortamı altın fiyatlarında ilginç dalgalanmalar yaratırken,Türkiye’de altının kalbinin attığı yer Kapalıçarşı yaşananları nasıl değerlendiriyor, yeni yıldan ne bekliyor ve neler öngörüyor gibi soruların cevaplarını Kapalıçarşı esnafından öğrendik. Esnafın değerlendirmelerinin yanında 2010 yılında altın fiyatlarının seyrine ilişkin konunun uzmanlarından da önemli bilgiler aldık. Uzmanlar, 2010 yılında altın fiyatlarında çok fazla hareketlilik gözlenmeyeceğini belirtirken esnaf 2010 yılından umutlu... Altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Mücevherciler Birliği (JTR) Başkanı İmam Altınbaş da, 2010 yılının ortalarından itibaren ekonomideki toparlanma ile birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanmanın daha az olacağını öngörürken, fiyatların 1000 dolar veya altında seyretmesi halinde sektörde beklenen canlanmanın yaşanacağını söyledi. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanların değerlendirmelerini ve gidişhata ışık tutacak öngörüleri ilerleyen sayfalarımızda bulacaksınız. 2010 sektör fuarları açısından hareketli geçecek. İzmir, İstanbul, Antalya, Trabzon ve Gaziantep’te düzenlenecek olan fuarlar, umuyoruz ki olumsuz geçen 2009’un ardından sektöre canlılık ve hareket getirecek. Bu yıl ilk kez 18 Şubat’ta kapılarını açmaya hazırlanan Gold İstanbul Fuarı’nın hazırlıkları son hızla sürüyor. 2009 yılı sonunda katılımcı firma sayısı 227’yi bulurken, etkili pazarlama çalışmaları devam ediyor. Tüyap Fuarcılık ve İstanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği işbirliğiyle 18-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarın hazırlık çalışmaları ile ilgili sorularımızı Tüyap İcra Kurulu Başkanı Serdar Yalçın cevapladı. Fuar tanıtımlarının başladığı ilk günden bu yana yoğun ilgi ve destekle karşılaştıklarını söyleyen Yalçın, katılımcı firma sayısının yaklaşık 300’e ulaşmış olmasının da heyecan ve mutluluklarını artırdığını belirtti. Altın Dünyası’nın yeni sayısında; reklam ve pazarlama sektörünün önemli isimlerinden M.A.R.K.A İletişim’in kurucusu Hulusi Derici’nin firmalara önemli tavsiyeleri yer alıyor. Bir markanın tüketiciye ulaşması ve onu kendisine bağlaması için izlenecek stratejilerden bahseden Derici, bir marka oluşturmak ve oluşturulan markayı yaşatmak için gerekli ipuçlarını Altın Dünyası okurları için anlattı. Ayrıca, sektörde ilk kez düzenlenen mücevher müzayedesinden notları, Altınbaş’ın büyük ilgi gören reklam filminin hazırlık aşamaları, Pera’nın sponsorluğunu üstlendiği Hello dergisinin muhteşem yeni yıl partisinden detayları, mağaza açılışlarını, yeni koleksiyon haberlerini ve daha pek çok gelişmeyi Altın Dünyası’nda bulacaksınız. Keyifli okumalar....

Cihan Encan cihanencan@yayindunyasi.com

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na,

Sahibi ve Genel Müdür:

OCAK 2010 • Y›l: 4 • Say›: 53

REMZ‹ ÇELEN SORUMLU MÜDÜR

Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/‹stanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org

C‹HAN ENCAN HABER MERKEZ‹

ZEHRA KAfiIKO⁄LU GRAF‹K & TASARIM

‹SMA‹L BATI Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder. Bas›m Yeri: ÖZLEM Matbaac›l›k

Litros Yolu 2. Matbaac›lar Sitesi B Blok 2BB4 Topkap›/‹stanbul Tel: 0212.612 06 62

MAL‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

CELAL TALANT‹MUR REKLAM VE SATIfi MÜDÜRÜ

NURSEL‹ GÖKÇÜL KATKIDA BULUNANLAR

ERDO⁄AN ALK‹N MEHMET ÇEL‹K BURHAN GEZG‹N SAL‹HA ASCENS‹O

Alt›n Dünyas› 3


alt›n fuar

Dev buluflma yaklafl›yor 18 fiubat 2010’da buluflulacak olan Gold ‹stanbul Fuar› için yeni y›lla birlikte tan›t›m faaliyetleri h›z kazanmaya bafllad›. Fuara kat›lan firma say›s› 2009 y›l› sonunda 227’ye ulafl›rken, 280 bin pazarlama duyurusu gerçeklefltirildi. önemli kurulufllar›n ve bunlar›n temsilcilerinin arad›klar› iflbirli¤i olanaklar›n› yaratmak için nitelikli ziyaretçilerin davet edilmelerine yönelik olarak sürdürülen yo¤un pazarlama ve tan›t›m faaliyeti fuar›n bafllayaca¤› güne kadar devam edecektir” dedi. üyap Fuarc›l›k ile ‹stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne¤i – ‹KMD iflbirli¤inde 18-21 fiubat 2010 tarihleri aras›nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilecek olan Gold ‹stanbul Fuar› için yeni y›lla birlikte geri say›m bafllad›. Yaklaflan fuarla ilgili son durum hakk›nda aç›klamalarda bulunan Tüyap ‹cra Kurulu Baflkan› Serdar Yalç›n 18 fiubat 2010’daki büyük buluflmaya; sektörün en büyük ve sayg›n kurulufllar›ndan oluflan kat›l›mc›lar›n, sektördeki sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcileri ve 450 kiflilik deneyimli ve kararl› Tüyap ekibi olarak umutla ilerlediklerini bildirdi. Yalç›n, Gold ‹stanbul 2010 Fuar›’n›n sektör ve kamuoyuyla paylafl›ld›¤› ilk günden bugüne kadar geçen k›sa süre içerisinde karfl›laflt›klar› yo¤un ilgi ve destekle çal›flmalar› s›ras›nda hissettikleri heyecan ve mutlulu¤u perçinledi¤ini dile getirdi. Yalç›n, her geçen gün artan bu ilgi ve desteklerin bir sonucu olarak, Gold ‹stanbul 2010 Fuar›’na kat›lacak firma say›s›n›n flimdiden 227’ye ulaflm›fl olmas›n›n da sevindiren bir baflka unsur oldu¤unu vurgulad›. Yalç›n, “Sektörün geçen y›llardaki s›k›nt›lar›ndan do¤an beklentileri karfl›lamaya yönelik olarak; gerek yurtiçinden gerekse yurtd›fl›ndan fuara kat›lacak çok

T

Gold ‹stanbul için 280 bin pazarlama duyurusu gerçeklefltirildi Yalç›n, yurtiçindeki Tüyap ofislerinin deste¤iyle, yak›n co¤rafya kadar, iç pazar›n da canland›r›lmas›na katk› sa¤lamak amac›yla perakende noktalar›n›n en yo¤un oldu¤u 15 il baflta olmak üzere tüm yurtta sektöre yönelik çal›flmalar yapmaya devam ettiklerini bildirdi. Çal›flmalar› hakk›nda bilgi veren Yalç›n, “Hedefledi¤imiz illerdeki Ticaret ve Sanayi Odalar›, Kuyumculuk ve Mücevher Sektörü Sivil Toplum Kurulufllar›’n›n temsilcileri ve bu illerin kanaat önderlerini ziyaret ederek desteklerini aramakta, iflbirli¤ine yönelik ortak çal›flmalar›n uygulanma esaslar›n› belirlemifl bulunmaktay›z. Bu ziyaretlerimiz s›ras›nda sektör temsilcilerinin fuardan beklentilerini dikkate al›p gerekti¤inde yönümüzü ve planlar›m›z› tekrar belirliyoruz. Yurtiçindeki binlerce perakende noktas›na ulaflarak, sektör temsilcilerinin Gold ‹stanbul 2010 Fuar›’nda tüm beklentilerine ulaflmalar›n› hedefliyoruz. Yurtiçindeki tüm hedef noktalara afifller asarak, hedef kiflilere broflürler da¤›tarak fuar›n bilinirli¤inin en üst seviyede olmas›n› amaçl›yoruz” fleklinde konufltu. Fuar tan›t›m çal›flmalar› kapsam›nda; sektörün öncelik verdi¤i hedef ülkeleri öncelikli bölgeler olarak belirlediklerini anlatan Yalç›n, yurtd›fl›nda 57 ülkede bulunan Tüyap ofis ve temsilciliklerinin deste¤iyle, bu ülkelerin ticaret ve sanayi odalar›na, sektörel temsilcilerine, kuyum ve mücevher merkezi haline gelmifl noktalar›na ziyaretler yaparak tan›t›m etkinliklerini haz›rlad›klar›n› bildirdi. Sek-

törel olarak belirlenen nitelikli ziyaretçilere çeflitli iletiflim kanallar› ile 280 bin pazarlama duyurusu yap›ld›¤›n›n alt›n› çizen Yalç›n, “Ocak ay› itibariyle, bu hedef kitleye davetiye gönderim çal›flmalar›na devam ediyoruz. Yurtd›fl› ofislerimizin ve temsilciliklerimizin deste¤iyle birçok ülkeden gelecek al›m heyetleri için gerekli rezervasyon ve haz›rl›klar da flimdiden yap›ld›” diye konufltu. Yalç›n¸ bunun yan› s›ra, sektörün dünyaca tan›nan ve kanaat önderi konumundaki temsilcilerini de fuar kapsam›nda ‹stanbul’da a¤›rlayacak olmalar›n› fuar aç›s›ndan son derece heyecan verici olarak nitelendirdiklerine dikkat çekti. “Gold ‹stanbul, 2010 y›l›n›n uluslararas› alanda ad›ndan en çok söz ettirecek fuar› olacak” Yalç›n, 2010 y›l›n›n uluslararas› alanda ad›ndan en çok söz ettirecek sektör fuar› Gold ‹stanbul için büyük bir kararl›l›kla sürdürdükleri çal›flmalar›n›n olumlu yans›malar›n›n kendileri için önemli bir gurur kayna¤› oldu¤unu bildirirken, günümüzdeki ekonomik flartlar dikkate al›nd›¤›nda; k›s›tl› kaynaklar›n do¤ru ve etkin bir flekilde kullan›lmas›n›n verimlili¤i art›rd›¤›n› savundu. Yalç›n, mevcut koflullar alt›nda en iyisini yapmak için gösterilen bireysel mücadelenin bir havuzda birikerek istenilen amaca do¤ru yönlendirilebilmesinin gerçekten detayl› ve özenli bir planlama gerektirdi¤ini sözlerine ekledi. Yalç›n, Tüyap’›n 30 y›l› aflk›n bir süredir karfl›l›kl› güvene dayal› iliflkiler kurarak sahip oldu¤u referanslar›n›n; tüm Tüyap fuarlar›nda oldu¤u gibi Gold ‹stanbul 2010 Fuar› özelinde de, çal›flmalar›n›n beklenen sonuca ulaflmas›nda büyük pay› oldu¤unu söyledi. Bu do¤rultuda, özellikle yerli ve yabanc› bas›n›n fuara yönelik ilgisinin her geçen gün artt›¤›n› kaydeden Yalç›n, mevcut durumu pekifltirmek için gerek yurtiçinde gerekse yurtd›fl›nda birçok farkl› iletiflim mecras›nda tan›t›m çal›flmalar›n›n sürdü¤ünü dile getirdi. Yalç›n, bu olumlu durumun yans›malar›n›n fuar ziyaretçi profilinde önemli bir etkiye sahip olaca¤›n›n alt›n› çizdi.■

Gold ‹stanbul Fuar›’n›n tan›t›m gücünü bir kez daha ortaya koydu Kuyumculuk sektörünün destek verdi¤i ve kat›l›m gerçeklefltirdi¤i Gold ‹stanbul fuar›n›n sektör bilgilendirme toplant›s›, sektörün önde gelen temsilcilerinin ve bas›n mensuplar›n›n kat›l›mlar›yla 12 Ocak 2010 Sal› günü baflar› ile gerçeklefltirildi. 4 Alt›n Dünyas›

Sektör temsilcilerinin yo¤un ilgisi ile karfl›lanan fuar bilgilendirme toplant›s›nda; Gold ‹stanbul Fuar›n›n tan›t›m›na yönelik Ekim ay›ndan bugüne kadar geçen 3 ayl›k süre içerisinde yurt içi ve yurt d›fl›nda yap›lm›fl olan tüm pazarlama faaliyetleri ayr›nt›l› bir biçimde aktar›ld›. Söz konusu pazarlama ve tan›t›m faaliyetleri içerisinde yurt içi ve yurt d›fl›nda yer ald›¤›m›z tan›t›m mecralar›n›n detaylar›, destek al›nan sivil toplum kurulufllar›n›n ve kamu kurulufllar›n›n fuar tan›t›m› için yapm›fl olduklar› katk›lar ve yap›lan tüm çal›flmalar sonucunda ortaya ç›kan envantere yönelik uygulanan CRM çal›fl-

malar› paylafl›ld›. Toplant›n›n kapan›fl›nda Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl yapt›¤› konuflmada; Tüyap Fuarc›l›k’a Gold ‹stanbul Fuar›’na yönelik bu kadar k›sa sürede baflar›l› bir çal›flma ortaya koyduklar› için sarf etti¤i övgü dolu sözlerinde fuar›n sektöre ve sektörün dünya pazar›ndaki yerine büyük katk› sa¤layaca¤›n› bir kez daha vurgulad›. Detaylar› paylafl›lan tüm pazarlama ve tan›t›m çal›flmalar› sonucunda; Tüyap ve ‹stanbul Kuyumcu ve Mücevherciler Derne¤i – ‹KMD iflbirli¤i ile 18-21 fiubat 2010 tarihleri aras›nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleflecek olan Gold ‹stanbul 2010 Fuar›’n›n çok verimli bir ifl platformu olaca¤› tüm sektör temsilcileri taraf›ndan bir kez daha kabul görmüfltür.


alt›n haber

Kuyumcular ve Mücevherciler Derne¤i ilk toplant›s›n› yapt›

‹stanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derne¤i Genel Kurulu ilk kez gerçeklefltirildi. ‹stanbul Kuyumcular Odas›’nda gerçeklefltirilen kurulda, derne¤in yönetim kurulu belirlendi. stanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derne¤i 1’inci Genel Kurulu ‹stanbul Kuyumcular Odas›’nda gerçeklefltirildi. Sektörün bir araya gelerek

dernek yönetim kadrosunun seçildi¤i Kurul’da, Dernek faaliyetleri hakk›nda bilgi verildi. Gerçeklefltirilen kurulda gündem maddelerinin okunmas›n›n ard›ndan derne¤in faaliyet raporu ile ilgili bilgi veren Dernek Baflkan› Alper Hazar, derne¤in altyap›s›n›n haz›rlanm›fl oldu¤unu ve üye kay›tlar›n›n bafllad›¤›n› belirtti. Sektör temsilcileriyle bu konuda s›k s›k bir araya geldiklerini aktaran Hazar, gerçeklefltirilecek olan Gold ‹stanbul fuar› ile ilgili Tüyap ile s›k aral›klarla toplant›lar ger-

çeklefltirdiklerini ve kurumsal kimlik çal›flmalar› yapt›klar›n› bildirdi. Fuar ile ilgili çal›flmalar›n›n devam etti¤ini bildiren Hazar, Derne¤in ayn› zamanda Fatih Platformu’nun da bir üyesi oldu¤unu sözlerine ekledi. Genel Kurul’da söz alan ‹DMM‹B Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, derne¤in flu anda bir geçifl sürecinde oldu¤unu belirtirken, derne¤in kurulufl aflamalar›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan yönetim kurulunun ve çal›flmalar›n düzenli bir flekilde devam edece¤ini aktard›. Gold ‹stanbul Fuar› ile ilgili aç›klamalarda bulunan Hazar, Tüyap ile beraber düzenledikleri tan›t›m planlamas›na yo¤unlafl›ld›¤›n› ifade etti. Genel Kurul tarihine kadar 139 tane sözleflme imzaland›¤›n› bildiren Hazar, fuar›n düzenlenece¤i 6 salonun metrekare baz›nda yüzde 75’inin dolmufl durumda oldu¤unu

kaydetti. 64 tane opsiyonlu imzan›n bulundu¤unu anlatan Hazar, fuar tarihine kadar Tüyap’›n hedefinin 200 firma kat›l›mc›s› oldu¤unu belirtti.

Kuyumcular ve Mücevherciler Derne¤i Yönetimi; BAfiKAN: Alper Hazar AS‹L Efrin Ba¤ F›rat Bayraktar Garo Meral Hasan Gülaçt› Kenan Haspolat Mehmet Ali fiengül Münir Üçkardefl Nurettin Güner YEDEK F›rat Yetero¤lu ‹skender Yayla Sinan Araç Niyazi Alada¤ U¤ur Üstda¤ DENET‹M AS‹L fiahin Arslan ‹smet Koçak ‹smail Hakk› Karatoprak DENET‹M YEDEK Mehmet ‹rfan Sülü Süha Bedestenci Yaflar Arslan

6 Alt›n Dünyas›


alt›n konuk ürk Mücevherciler Birli¤i (JTR) Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, 2010 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren ekonomideki toparlanma ile birlikte alt›n fiyatlar›ndaki dalgalanman›n daha az olaca¤›n› belirtirken, alt›n›n ons fiyat›n›n 1000 dolar veya alt›nda seyretmesi halinde sektörde beklenenden önce canl›l›k olaca¤› tahmininde bulundu. Türk Mücevher sektörünün, kürsele ekonomik krizde alternatif pazarlara yönelerek kay›plar›n bir k›sm›n› telafi etti¤ini, bu sayede 2009 y›l›nda ifl hacmindeki daralmay› yüzde 35-40 civar›nda sabitlediklerini aç›klayan Alt›nbafl, “Baz› sektörlerde yüzde 50’den fazla daralmalara flahit oldu¤umuz için bu rakam bizi sevindirmese de moral verdi” fleklinde konufltu.

T

“‹stanbul dünya alt›n piyasas›n›n merkezlerinden bir olacak” 2010 y›l›n›n özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren ekonomide yaflanacak toparlanma sayesinde alt›n fiyatlar›ndaki hareketlili¤in daha az olaca¤› öngörüsünde bulunan Alt›nbafl, fiyatlar›n 1000 dolar veya biraz alt›nda seyretmesinin sektöre canl›l›k getirece¤ine inand›klar›n›n alt›n› çizdi. Dinamik iç pazar ve çevre ülkelerin artan talebi ile önümüzdeki y›llarda ‹stanbul’un dünya alt›n piyasas›n›n merkezlerinden biri olaca¤›na inand›¤›n› dile getiren Alt›nbafl, “Bu durum Türkiye’nin de cazibe merkezi olma sürecine katk›da bulunacakt›r. Sektörümüz üretim kalitesi, yüksek kapasitesi, gerçekçi fiyatlar› ve tasar›mdaki geliflimiyle istikrarl› bir büyüme trendi içindedir. Türkiye, uluslar aras› mücevher da¤›t›m›n›n dev üslerinden biri olmay› baflaracakt›r. 2010’da bu hedeflerimize ulaflmak için her zaman oldu¤u gibi var gücümüzle çal›flaca¤›z.” dedi.

2

010 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren ekonomideki toparlanman›n olumlu yans›malar›n›n görülece¤ini söyleyen JTR Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, bu y›l alt›n fiyatlar›nda daha az dalgalanma olaca¤›n› söylerken “Bin dolar›n alt›na düflerse sektör canlan›r” dedi.

8 Alt›n Dünyas›

JTR, sektörü marka yapmak için çal›fl›yor JTR’nin 2009 y›l› boyunca yapt›¤› çal›flmalarla ilgili yaz›l› bir aç›klama da yapan JTR Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, Türk Mücevherat sektörünü dünyada markalaflt›rmak amac› ile JTR logosu alt›nda yurtiçi ve yurtd›fl›nda tan›t›m faaliyetlerini yürüttü¤ünü, bu sayede tan›n›rl›¤›n art›r›ld›¤›n› bildirdi. Türk Mücevherat sektörünün güçlü yanlar› ile dünyada pozitif etki yaratman›n amaçland›¤›n› belirten Alt›nbafl, “Profesyonel tan›t›m görsellerimiz, yurtiçi ve yurtd›fl› tan›t›m kampanyalar›nda kullan›lmaya baflland›. Tüm faaliyetlerimizin sektörümüze olumlu yans›malar›n› görece¤imize inan›yoruz” dedi.


alt›n haber

Tarihi Yar›mada Platformu Toplant›s›'nda Fatih’in gelece¤i tart›fl›ld›… Fatih Belediyesi taraf›ndan düzenlenen ve Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir’in ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen, Tarihi Yar›mada Platformu toplant›s›nda ilçenin gelece¤i tart›fl›ld›. kademisyenlerin, kanaat önderlerinin, meslek kurulufllar› ve sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcilerinin, ifladamlar›n›n ve esnaf›n kat›ld›¤› toplant›da davetliler Tarihi Yar›mada ile ilgili eksikleri, problemleri, elefltirilerini ve taleplerini dile getirdiler. Sultanahmet Meydan›’nda bulunan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binas› Prof. Dr. Nihat Sayar Salonu’nda yap›lan platform toplant›s›n›n aç›l›fl›nda konuflan Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, üç medeniyete baflkentlik yapan Fatih’te belediye baflkan›, bürokrat, esnaf ve yaflayan olman›n ayr› bir sorumluluk gerektirdi¤ini söyledi. Demir, tarihi mirasa lay›k bir flekilde hizmet için üstlendi¤i görevi bir f›rsat olarak gördü¤ünü belirterek, be-

A

lediye olarak bu eserlerin ihyas› için çal›flt›klar›n› anlatt›. Baflkan Demir, düzenlenen toplant›n›n Tarihi Yar›mada Fatih’e gönül veren, buradan iaflesini kazanan ve burada yaflayanlar›n da katk›lar›yla ortak proje çal›flmalar› gerçeklefltirmenin önemine de¤indi. Terazinin bir kefesine insana hizmeti, di¤erine ise flehre hizmeti koyarak yola ç›kt›klar›n› belirten Baflkan Demir, Fatih’te klasik belediyecilik hizmetlerinin d›fl›nda hareket etmek zorunda olduklar›n› anlatt›. Demir, “Tarihi Yar›mada Fatih’i gelecek nesillere tafl›yabilmek için bafllatt›¤›m›z bu çal›flmalar içerisinde sizlerin fikirlerini almak ve gözümüzden kaçanlar› ö¤renmek istedik.” dedi. Demir, görev yapt›¤› süre

içerisinde bir bölge için yapacaklar› çal›flma ile haz›rlad›klar› projelerle semt sakinlerinin karfl›s›na ç›kt›klar›n› ve projeyi kullan›c›lar› ile paylaflarak onlar›n katk›lar› ile son haline getirdiklerini ve semt sakinleri daha sonra bu projeye sahip ç›kt›klar›n› dile getirdi. “‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti” için birçok projeye imza at›l›yor Tarihi Yar›madan›n y›llard›r kötü kullan›ld›¤›n› ifade eden Baflkan Demir, bu kötü kullan›ma art›k izin vermeyecekleri söylerken yerel seçimlerin üzerinden yedi ay gibi k›sa bir süre geçmesine ra¤men önemli projeler bafllatt›klar›n› belirtti. Demir, ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti için yap›lan çal›flmalar›n büyük bir bölümünün Tarihi Yar›mada içerisinde yer ald›¤›na dikkat çekerken, Kapal›çarfl› röleve, restütisyon ve projelerinin haz›rlanmas›, Sirkeci – Hocapafla düzenleme ve yayalaflt›rma, Üst Laleli yayalaflt›rma, bina cephelerinin düzenlenmesi ve Sultanahmet Meydan düzenlemesi gibi projelerin baz›lar›n›n bafllad›¤›n›, baz›lar›n›n ise bafllang›ç aflamas›nda oldu¤unu anlatt›. Demir, 2004 y›l›nda bafllatt›klar› Ayvansaray Kültür ve Turizm Güzergah›’n›n 2007 senesinde gerçeklefltirilen, ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti adayl›k sürecinde sunulan projelerin altl›¤›n› oluflturdu¤unu belirterek, önlerine ç›kan bütün f›rsatlar› en iyi flekilde de¤erlendirmeye çal›flt›klar›n› ve tarihi eserlerin sa¤l›kl› bir flekilde gelecek kuflaklara aktar›lmas›na çaba gösterdiklerini söyledi. “Küçük çapta imalat yapan kuyumcu atölyeleri beldede kalmal›” Toplant›ya kat›lan Topkap› Saray› Müzesi

Baflkan› Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, Topkap› Saray›’n›n alt›ndan geçen demiryolunun kald›r›lmas›n›, eski Bab-› Ali’nin korunmas›n› gerekti¤ine dikkat çekerek valili¤in tafl›n›p, Baflbakanl›¤a ait bir birim oluflturulmas›n› istedi. Ortayl›, eski Eminönü Belediye Baflkanl›k binas›n›n ve civar› ile birlikte, boflalt›lacak Adliye binas›n›n da y›k›larak milli medeniyet müze alan› haline getirilmesini istedi. ‹stanbul Kuyumcular Odas› Baflkan› Alaattin Kambero¤lu, s›k s›k de¤ifltirilen kald›r›mlardan rahats›zl›k duydu¤unu belirterek, baflkandan yurtd›fl›ndaki örneklerinde oldu¤u gibi Tarihi Yar›madada 50 y›l de¤ifltirilmeyecek kald›r›m yapmas›n› istedi. Kapal›çarfl› çevresinde sokaklardaki kald›r›mlar›n iflgal edildi¤ini belirten Kambero¤lu, turistlerin taciz edilmesinin de önüne geçilmesini, bunun cezas›n› artt›r›lmas› gerekti¤ini söyledi. Kambero¤lu, küçük çapta imalat yapan kuyumcu atölyelerinin kalmas›n› istedi. Kapal›çarfl› Dernek Baflkan› Hasan F›rat, belediye baflkan› Mustafa Demir’e çarfl›da bafllatt›klar› çal›flmalar için teflekkür ederek, ulafl›m ve otopark s›k›nt›s›n›n had safhada oldu¤unu çözülmesi gerekti¤ini anlatt›.


alt›n konuk

Kuyumculuk sektörünün kaderi 18 fiubat’taki fuar›n neticesine ba¤l› Önümüzdeki günlerde gerçeklefltirilecek olan Gold ‹stanbul Fuar›’na yönelik haz›rl›klar›n› sürdüren sektör temsilcilerinden biri olan Ba¤ Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Efrim Ba¤, sektörün gelece¤inin 18 fiubat’ta gerçeklefltirilecek olan fuara ba¤l› oldu¤unu, bu konuda ciddi çal›flmalar yürüttüklerini söyledi. irmi y›l› aflk›n süredir kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren, ‹DMM‹B Yönetiminde ve sektör çal›flmalar›nda aktif rol alan Ba¤ Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Efrim Ba¤, geride b›rakt›¤›m›z 2009 y›l›n›, 2010 y›l› hedefleri ve kuyumculuk sektörünün gelece¤i ile ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. 2009 y›l›nda yaflanan ekonomik krizin tüm sektörü etkiledi¤ini söyleyen Ba¤, tüm çabalara ra¤men bu engelin afl›lamad›¤›n› kaydetti. Yurt d›fl› ve yurt içi fuarlar›na kat›l›m gösterdiklerini, ifller üzerine daha çok yo¤unlaflt›klar›n› ancak yaflan›lanlar›n önüne geçemediklerini belirten Ba¤, “Avrupa ve Rusya alt›n konusunda s›k›nt› içerisindeler. Kriz f›rt›na gibi her yeri sarmaya bafllad›. Bulgaristan’dan ‹stanbul’a, ‹stanbul’dan Anadolu’ya oradan da Do¤u’ya do¤ru ilerliyor. ABD ve Avrupa’n›n altyap›lar› kuvvetli oldu¤u için krize al›flk›nlar. Türkiye’de ifller hep insan gücüyle yap›l›yor. Bu nedenle kriz fazlas›yla hissediliyor. Avrupa’da bir fabrikada 12-13 kifli çal›fl›rken, Türkiye’de bu rakam 200-300 kifli civar›nda oluyor. Kriz Arap ülkelerini de etkilerse, sektör çok zora girer. Kriz ko-

Y

nusunda pek olumlu düflünmüyorum” dedi. “Sektör kendi fuar›n› kendi düzenlemeli” Alt›n fiyatlar›n›n art›k 700 dolarlara gerileyece¤ini düflünmedi¤ini aktaran Ba¤, 2010 y›l›nda alt›n fiyatlar›n›n 1200 dolar civarlar›nda seyredece¤ini öngördü¤ünü dile getirdi. ‹hracatç›lar Birli¤i olarak haftan›n bir günü bir araya geldiklerini anlatan Ba¤, “Alt›n sat›fllar›n› canland›rmak ad›na hangi ülkelerden, hangi al›c›lar› Türkiye’ye çekebiliriz diye toplant›lar yap›yoruz. 18 fiubat tarihinde gerçeklefltirilecek olan fuar ile ilgili çal›flmalar›m›z h›zla sürüyor ve güzel geri dönüfller al›yoruz” fleklinde konufltu. Sektör fuar›n› sektörün kendisinin yapmas› gerekti¤ini vurgulayan Ba¤, organizatör firmalar›n sektörün s›k›nt›lar›n› bilemeyece¤ini, sorunlar›n çözüme ulaflamayaca¤›n› söyledi. Sektör olarak topland›klar›nda sorunlar›n› dile getirip çözüm yollar› üretmeye çal›flt›klar›n› ifade eden Ba¤, “Organizatör firmalar iflin ticari k›sm›yla ilgilenir, biz sektör kazans›n diye u¤rafl›yoruz. Di¤er sektörlerde yap›lan fuarlar›, sektörün kendi temsilcileri gerçeklefltiriyor. Organizatör ile

Şık, asil ve göz alıcı Koçak Gold’un bolluk, safl›k, masumluk ve sadakat simgesi olan elmas tak› koleksiyonu son derece fl›k, asil ve göz al›c›… Koçak Gold’un ikili ve üçlü setlerin ve tek yüzüklerin bulundu¤u elmas koleksiyonunda kolyeler, küpeler ve yüzükler fazlas›yla göz kamaflt›r›c›… Keflfedildi¤i günden beri parlakl›klar› ile dikkat çeken elmas, Koçak kad›nlar› taraf›ndan da keflfedilip onlar› özel ve de¤erli k›lmaya devam ediyor. En sert ve k›ymetli tafl olan Elmas için "rüyalar›n tafl›" da denilmektedir. Tedavi edici özelli¤i de oldu¤u söylenen elmas›n bedeni temizleyerek negatif kuvvetleri yok etmesinin yan› s›ra zihin/ruh/beden üçlüsünü birlefltirici ve bütünlefltirici bir etkisi de vard›r. Bolluk, safl›k, masumluk ve sadakat simgesidir. ‹rili ufakl› elmaslar adeta bir dantel gibi ifllenmifl ve sanki gökkufla¤›n›n tüm renklerine ulafl›l›yor. Damla ve yuvarlak büyük elmaslar›n etraf›na serpifltirilmifl irili ufakl› elmaslardan oluflan üçlü çiçek motifli set, yuvarlak ve büyük bir elmas›n etraf›n› çevreleyen küçük elmaslar›n bulundu¤u üçlü setiyle elegan bir fl›kl›k katacak. Damla motifli yine büyük ve küçük elmaslar›n küpe ve kolye olarak zarif birleflimi, taç fleklinde motifli, irili ufakl› sar› ve beyaz elmaslar›n adeta dans etti¤i iddial› küpe ve kolyeden oluflan elmas tak› koleksiyonunda tek yüzükler de ihtiflam›yla büyüleyecek. 12 Alt›n Dünyas›

Ba¤ Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Efrim Ba¤

gerçeklefltirilen fuarlar›n say›s› bir elin parmaklar›n› geçmeyecek say›da. Sektörün arkas›nda oldu¤u fuarlar baflar›l› olur” diye konufltu. Gerçeklefltirilen fuarlarda al›c›lar aç›s›ndan sorun yaflad›klar›n› anlatan Ba¤, al›c›lara ulaflt›klar›nda otel ve uçak bulamad›klar› konusunda flikayetler geldi¤ini, al›c›lara yeteri kadar önem verilmedi¤ini savundu. Türk kuyumculuk sektörünün kaderinin 18 fiubat’ta gerçeklefltirilecek olan fuara ba¤l› oldu¤unu aktaran Ba¤, “Bu konuda gerçek anlamda çal›flmalar yürütüyoruz. Umar›m herkes sonucunu iyi flekilde al›r” dedi. “Küçük firmalar olmasa, büyükler bir hiç olur” Anadolu’da gerçeklefltirilen fuarlar›n daha kolay oldu¤una vurgu yapan Ba¤, “Anadolu’dan al›c› getirmeleri daha kolay ama yurt d›fl›ndan al›c›lar›n getirilmesi de ayr› bir bütçe gerektiriyor. ‹talya’n›n mücevher konusunda dünya markas› olmas›na ra¤men fuarlarda getirilen ziyaretçilere para dahi veriyorlar. Biz ise buraya gelecek olan al›c›lara otel ayarlayam›yoruz. Yani durum bu kadar kötü vaziyetteydi” aç›klamalar›nda bulundu. Üretimde dünya çap›nda 2’nci s›rada olundu¤unu hat›rlatan Ba¤, fuar organizasyonu konusunda çok geri kal›nm›fl durumda olundu¤unun alt›n› çizdi. Mart ay›nda gerçeklefltirilen fuarlara al›c›lar geldiyse de bu gelifllerin firmalar sayesinde oldu¤unu dile getiren Ba¤, “Fuarlarda firmalara gelen al›c›lar kimin konu¤u olursa olsun, farkl› firmalara da siparifl veriyorlar. Al›c›lar›n kalabal›k olmas› durumunda her firma kazan›r. Fuarlar konusunda firmalar pastadan eflit pay almal›d›rlar. Baz› firmalar küçük firmalar›n önünü kesmeye çal›fl›yor. Küçük firmalar olmasa büyükler bir hiç olur” dedi.

Gold ‹stanbul için Vicenza fuar›na kat›l›m gösterilmeyecek ‹hracatç›lar birli¤i ve oda yönetimi ile ‹talya’daki fuara kat›lmama karar› ald›klar›n› aktaran Ba¤, bunun nedenini ise flöyle aç›klad›; “Ba¤ Kuyumculuk olarak orada düzenlenen fuara yaklafl›k 15 y›ld›r kat›l›m gösteriyoruz. Vicenza Fuar› dünyan›n en büyük fuarlar›ndan biri. Kat›lmama karar›m›z ise; oradaki fuar 15 fiubat’ta gerçeklefltirilecek. Bizim fuar›m›z ise 18 fiubat’ta. Bu nedenle müflterilerin önünü kesmek istemedik. Oradaki fuara kat›lmay›p, müflterilerimizi ‹stanbul’a davet edece¤iz. Tabii ki bu durumun zorluklar› olacak ancak sektör için bu yap›lmas› gereken bir durumdu. Bu anlamda ifl yapamama durumu dahi olsa birlikte hareket edece¤iz. Burada düzenlenecek olan fuarda müflterilerimizi otelde a¤›rlayacak, gerekirse V‹P müflterinin uça¤›n› ayarlay›p, iyi bir flekilde a¤›rlayaca¤›z.” Sektörde ihracat oranlar›nda genel bir düflüfl yafland›¤›n› ifade eden Ba¤, yönetim olarak bu oranlar› yükseltmek için her türlü zorluklara gö¤üs gerdiklerini, bu noktada fuarlar›n büyük önem tafl›d›¤›n› sözlerine ekledi. 2009 y›l›nda sektör ad›na güzel çal›flmalar›n›n oldu¤unu bildiren Ba¤, “2010 y›l›nda da bu tür organizasyonlar›n yenilenmesini istiyoruz. Hem sektörü hem de Türkiye’yi tan›tabilmek için büyük faaliyetler olmas› gerekiyor. Türkiye önemli, merkezi bir ülke. Alt›n yapan ülkeler Türkiye’nin çevresinde bulunuyor. En büyük üretim de Türkiye’de var ancak bu konuda yeterli tan›t›m yap›lm›yor” dedi. Ba¤ Kuyumculuk’un 2010 y›l›nda yeniliklerini sürdürece¤ini aktaran Efrim Ba¤, tasar›m bölümlerinin sürekli yeni fikirler ve projeler ortaya ç›kard›¤›n› belirterek aç›klamalar›n› tamamlad›.


alt›n firma

ZEN Diamond Girne’den sonra Lefkofla’da Zen Diamond K›br›s’ta Girne’de açt›¤› ilk ma¤azas›n›n ard›ndan ikinci ma¤azas›n› Lefkofla’da açt›. Aç›l›fla, KKTC Kurucu Baflkan› Rauf Denktafl ve Cumhurbaflkan› Mehmet Ali Talat da kat›ld›.

007 y›l›ndan beri Girne’deki ma¤azas›yla mücevher severlere hizmet veren Zen Diamond, K›br›s’taki ikinci ma¤azas›n› Lefkofla’da aç-

2

t›. 22 Aral›k’taki aç›l›fl KKTC Kurucu Baflkan› Rauf Denktafl ve Cumhurbaflkan› Mehmet Ali Talat'›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Zen Diamond Yönetim Kurulu

Baflkan› Emil Güzelifl, ve Zen Diamond K›br›s ma¤azalar sahibi Erdinç Küçükuncular ev sahipli¤inde yap›lan aç›l›fl kokteyline siyaset ve ifl hayat›ndan önemli isimler kat›ld›. Aç›l›flta, KKTC Bay›nd›rl›k ve Ulaflt›rma Bakan› Hasan Taçoy ve Lefkofla Belediye Baflkan› Cemal Buluto¤ullar› K›br›s'a yapt›¤› yat›r›mlardan dolay› Emil Güzelifl'e plaket verdi.

büyüsünü katan p›rlantal› saat koleksiyonu ve erkeklere p›rlantan›n ›fl›lt›s›n›, fl›kl›¤›n› tafl›yan kravat, kol dü¤meleri, kalem, cüzdan, kemer gibi birbirinden özel tasar›mlara sahip p›rlantal› aksesuar koleksiyonu Arasta’daki mücevher tutkunlar›n›n be¤enisine sunuluyor.

ZEN Diamond Arasta’ya p›rlantan›n büyüsünü tafl›yor “P›rlanta Buti¤i “konseptli Arasta ma¤azas› fl›k ve modern iç dekorasyonu ile keyifli bir ortamda al›flverifl olana¤› sunuyor. Ma¤azada farkl› zevklere seslenebilen tasar›mlar yer al›yor. Zen tasar›mc›lar›n›n yorumuyla hayat bulan tek tafllar, trialar, p›rlanta ile renkli tafllar›n muhteflem uyumunu sergileyen koleksiyonlar ve de¤iflik modellerde birçok p›rlantal› tasar›m cazip fiyat avantajlar›yla sat›fla sunuluyor. Zamana p›rlantan›n

Gallica Koleksiyonu tüm dünyadan önce ‹stanbul’da tan›t›ld› Türk tasar›mc› Deniz Deryao¤lu Ertem ile ‹talyan tasar›mc› Carla Gorynenko’nun Roberto Bravo için haz›rlad›¤› “Gallica” adl› koleksiyon ‹stanbul’da mücevherseverlerle bulufltu.

Roberto Bravo, City’s Niflantafl›’nda bulunan ma¤azas›nda verdi¤i kokteyl ile Gallica Koleksiyonu’nu tan›tt›. Türk tasar›mc› Deniz Derya Ertem, ‹talyan tasar›mc› Carla Gorynenko ile birlikte haz›rlad›¤› koleksiyonunu y›lbafl› öncesi mücevher severlerin be¤enisine sundu. Dünya tan›t›m›ndan önce ilk kez ‹stanbul’da tan›t›m› gerçeklefltirilen Gallica Koleksiyonu’na gelen konuklar büyük ilgi gösterdi. Eski Cumhurbaflkan› Turgut Özal’›n efli Semra Özal, sanatç› Sibel Turnagöl ve cemiyet hayat›n›n önemli isimlerine ise Roberto Bravo CEO’su Aytaç Kamar ev sahipli¤i yapt›.

14 Alt›n Dünyas›


alt›n haber

Markan›n fanati¤ini

yarat ve yaflat! Reklam sektörünün önemli isimlerinden biri olan M.A.R.K.A ‹letiflim Kurucusu Hulusi Derici, markalaflma yolunda ilerleyen firmalara tüketici profilini iyi tan›malar› ve reklam ve markalaflma çal›flmalar› konusunda izlemeleri gereken stratejiler konusunda önemli ipuçlar› verdi. 1- Cesur ol, 2- Dikkati çek, öne ç›k, 3- Meflgul ol, meflgul et, 4- Y›ld›zlarla ifl birli¤i yap, 5- Fanatiklerini yaflat

l›fl›lm›fl›n d›fl›nda, cesur, dikkat çekici, yarat›c› reklamlara imza atan M.A.R.K.A ‹letiflim Yönetim Kurulu Baflkan› Hulusi Derici, reklam›n; marka yaratan, yaflatan ve büyüten unsurlardan biri oldu¤unu savunuyor. Hayata geçirdi¤i projelerle markan›n de¤erini yükselten ve bilinirli¤ini art›ran reklamlara imza atan Derici, “Reklam; markan›n, seçeneklerin bol oldu¤u bir pazarda, kalabal›k içinden s›yr›lmas›n› sa¤lar. Böylece, marka, hedeflenen kitle üzerinde merak uyand›rm›fl ve bilinirli¤ini art›rm›fl olur. Tüketicisi ile s›k iletiflim kuran bir marka, zihinlerde rakiplerinden ayr›fl›r ve rekabetçi bir üstünlük tafl›r” diyor. Derici, bir marka için en ölümcül hastal›¤›n ise tüketicinin kay›ts›z kalmas› durumunun oldu¤unu söylerken, reklam›n görevinin; tüketicinin ilgisini taze tutmak ve duyarl›l›klar›n› art›r-

A

Marka için “Y›ld›z stratejiler”: 1- Cesur ol 2- Dikkati çek, öne ç›k 3- Meflgul ol, meflgul et 4- Y›ld›zlarla ifl birli¤i yap 5- Fanatiklerini yaflat 16 Alt›n Dünyas›

mak oldu¤unu kaydetti. Derici, reklam›n görevinin ise; tüketicinin ilgisini taze tutmak ve duyarl›l›klar›n› art›rmak oldu¤unu vurgulad›. Türkiye’de yap›lan reklam çal›flmalar›yla ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Hulusi Derici, bu konuda Türkiye’de reklam ve marka üzerine çok fazla uzman bulunmad›¤›n›, uzmanlara baflvurma bilincinin de henüz tam anlam›yla firmalarda yerleflmedi¤ini savundu. Derici, “Birçok firma bir reklam yapal›m, markalaflal›m kolayc›l›¤›na kaç›yor. Markan›n bütüncül ve tutarl› bir flekilde yap›lanmas› ve pazar pay›n› büyütebilmesi için do¤ru bir strateji flartt›r” fleklinde konufltu. Marka olan veya markalaflma sürecindeki ürünlere, hizmetlere, flirketlere, kurumlara, bireye ve topluluklara h›zl› ve sürekli baflar›y› öneren, kulland›¤› yeni metotlarla bunu gerçeklefltirmek için oluflturduklar› “Y›ld›z Stratejiler” ile ilgili bilgi veren Derici, bu stratejilerinde 5 ana bafll›klar›n›n oldu¤unu belirtti. Derici bu bafll›klar› flöyle s›ralad›;

Markalaflmak isteyen ya da markalaflma yolunda ilerleyen firmalara önerilerde bulunan Derici, tüm sektörler için, markalaflman›n yolunun bir “çekim enerjisi” yaratt›¤›n› dile getirdi. Tüketiciye mal ya da hizmetleri satabilmek için, ürünün arkas›nda tüketiciyi onu sat›n almaya yönlendirebilecek bir “çekim enerjisi” bulunmas› gerekti¤ini vurgulayan Derici, firmalara, tüketicilerin ihtiyaçlar› karfl›layacak ve ilgilerini çekecek ipuçlar› verdi. Derici, bunlar› flöyle s›ralad›; 1. Moment etkisi. Müflteri, güçlü bir alternatif avantaj›n m›knat›s etkisi ile yörüngesinden ç›kmad›¤› sürece, yerleflik sat›n alma davran›fl›n› sürdürecektir. Tüketici tembeldir. Belirli bir sat›n alma davran›fl›n› benimsedikten sonra bunu de¤ifltirmesini sa¤lamak zordur. Tüketicinin yarar› ne olacakt›r? Tüketici harcad›¤› zaman, çekti¤i zahmet, size güvenmesi ve paras› karfl›l›¤›nda ne elde edecek, ne yaflayacak, nas›l bir keyif alacakt›r? Aç›k seçik belli bir yarar mant›ksal, fiziksel ya da duygusal nitelikte olabilir. Bu yarar ayn› zamanda benim “tutku noktas›” olarak adland›rd›¤›m unsuru içermelidir.

Tüketici sizin ürününüzü seçmekle rakiplerinizin ürünlerinden farkl›, yaln›zca size özgü ne bulacakt›r? Bu özellikler müflteri tatmininde nas›l rol oynayacakt›r? Ürününüzün, müflterilerin üzerinde en çok konufltu¤u ya da en çok flikayet alan özellikleri hangisidir? Siz iflte bunlar› düflünerek ürününüzün arkas›ndaki çekim enerjisini yaratacak aç›k seçik yarar› bulacaks›n›z. Pazarlamac›lar taraf›ndan s›k yap›lan bir hata, markan›n tüm yararlar›n› bir arada say›p dökmeye çal›flmalar›d›r. Tüketici uzun listelerle ilgilenmez. Kendi gereksinimine en uygun, sorununu en iyi flekilde çözecek bir özellik arar. Bu nedenle markan›z›n tüketiciye sa¤layaca¤› o özel çözümü bozun ve onun üstüne yo¤unlafl›n. 2. ‹nsanlar› de¤ifltirme iflini bir fanus içinde gerçeklefltiremezsiniz. Arkas›nda aç›k seçik ve inand›r›c› bir destek olmadan ürününüzün reklam›n› yapmak, sat›fl mesaj›n› oksijensiz b›rakmak demektir. Müflteri sizin ürününüzün, sözünü etti¤iniz o kendine özgü rasyonel ya da duygusal yarar› nas›l sa¤layaca¤›n› bilmek ister. 3. Yeni bir fikrin pazara giriflinde müflteriyi çekme gücü, yarar› ile Gerçek Nedeninin çarp›m›na eflittir. Ürünün müflteriye sa¤layaca¤› aç›k yarar ile “Gerçek Neden” eflit derecede önemlidir. Bu ikisinin bir araya gelmesi ile tüketici rakiplerinizden uzaklafl›p sizin ürününüzü sat›n almaya ikna edecek güçlü bir çekim enerjisi ortaya ç›kar. 4. Pazarda kurulu dengeyi bozman›n tek yolu önemli ölçüde farkl› bir yarar ve gerçek neden ortaya koymakt›r. Ürünün yarar› ile “Gerçek Neden”in birlikte kar getirebilmeleri için yeni ve farkl› olmalar› gerek. Kara giden farkl› olmaktan geçer. Yeni ve farkl› fikirlerin baflar› olma ve kar getirme olas›l›¤› var olan üzerindeki çeflitlemelere göre çok daha fazlad›r. E¤er ürününüzün tüketici aç›s›ndan en çekici özelli¤ine odaklan›r ve onu anlat›rsan›z, bunu bir “Gerçek Neden” ile desteklerseniz genifl tüketici kitlelerini kendinize çekebilirsiniz. Pazarlamac›lar› baflar›ya ulaflt›racak olan yeni “Çekim Enerjisi”nin kurallar› bunlard›r.


alt›n firma

“Sektörü tek bir çat› alt›nda toplayan bir fuar daha güçlü etki yarat›r” 2010 y›l› fuarlar ve kuyumculuk sektörü ad›na hareketli geçecek bir y›l olacak. Bu duruma iliflkin sektör ad›na önemli bir isim olan Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl’ten konuya iliflkin önemli de¤erlendirmeler ald›k... ‹stanbul’da gerçeklefltirilen fuarlarda aktif bir flekilde yer alan Arifl P›rlanta, fuarlarda sergiledi¤i koleksiyonlar› ve gerçeklefltirdi¤i organizasyonlarla fuarlara renk katan firmalar aras›nda yer al›yor. 2010 y›l› itibariyle ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek fuarlar›n ço¤almas› sektör temsilcileri aras›nda birçok kiflide soru iflaretleri yarat›rken, fuarlar›n nas›l geçece¤i konusunda düflüncelere sürüklüyor. Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Kerim Güzelifl, bu konuda yapt›¤› de¤erlendirmelerle mücevherat sektörünün önemli bir ismi olarak firmalara ve fuar organizatörlerine ›fl›k tutacak bilgiler verdi. Sektör

fuarlar›n›n, tüm firmalar›n bir arada bulunmas›, rekabet ortam›n›n oluflmas›, kat›l›mc›lar›n firmalar› daha yak›ndan tan›ma f›rsat›n› bulmalar›, az zamanda çok bilgi edinmeleri gibi pek çok fayda sa¤lad›¤›n› söyleyen Güzelifl, bu aç›dan fuarlar›n sektörün geliflimi aç›s›ndan çok büyük bir öneme sahip oldu¤unu kaydetti. Fuarlar›n hem firmalar hem de kat›l›mc›lar için yüksek verim getirmesinin fuar›n baflar›s›n› etkiledi¤ini belirten Güzelifl, “Fuarlar› düzenleyen organizatörlerin, firmalar ve kat›l›mc›lar ad›na daha fazla verim almalar›n› sa¤lamak ad›na çal›flmalar› gerekmektedir. Özellikle fuar tan›t›mlar›n›n iyi yap›lmas›, fuarlara yurtd›fl›n-

dan önemli al›c›lar›n davet edilmesi gibi fuar› cazip hale getirecek bir tak›m çal›flmalar yapmalar› gerekmektedir” dedi. ‹stanbul’un kuyumculuk ve mücevherat sektöründe tek merkez gibi alg›lanmaya baflland›¤›n› savunan Güzelifl, büyük firmalar›n merkezlerinin ve Kapal›çarfl› gibi önemli bir ticaret merkezinin ‹stanbul’da olmas›n›n bunun bafll›ca sebepleri aras›nda yer ald›¤›n› bildirdi. Güzelifl, sektörün en büyük fuar›n›n ‹stanbul’da düzenlenmesinin de bunda çok büyük bir etkisi oldu¤unu aktar›rken, son zamanlarda Anadolu’da düzenlenmeye bafllanan sektör fuarlar›n›n, sektörün di¤er illerde de geliflmesine çok önemli katk›lar sa¤lad›¤›n›n alt›n› çizdi. “Fuarlarda yaflanan bölünmenin olumlu geri dönüfl sa¤layaca¤›na kat›lm›yorum” Son zamanlarda fuarlar›n say›s›nda yaflanan art›fl›n, rekabetin fuarlar›n gücünü art›rmas› yönünde yorumlansa da, sektörün bölünmesine ve gücün da¤›lmas›na sebep oldu¤una dikkat çeken Güzelifl, “Bütün sektörü tek bir çat› alt›nda toplayan bir fuar çok daha güçlü bir etki yaratmaktad›r. Rekabetin fuarlar aras›nda de¤il firmalar aras›nda yaflanmas›, hem fuarlar› daha ileriye tafl›yacak, hem de firmalar›n kendilerini gelifltirmelerine katk›da bulunacakt›r. Fuarlar aras›nda yaflanan rekabet ise, görevi sektörü bir araya getirerek daha güçlü bir sinerji yaratmak ve kat›l›mc›lar›na k›sa bir zamanda çok fazla bilgi edinme f›rsat› sunmak olan fuar›n görevini yerine getirememe-

Ariş “D Color”; Aklınız Kalır!

A

rifl P›rlanta, uluslararas› p›rlanta derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan en üst renk s›n›f› olan “EXCEPTIONAL WHITE” (ÜSTÜN BEYAZ) olarak

tan›mlanan D COLOR p›rlantalarla hayallerinizin üzerinde bir ›fl›lt› sunuyor. P›rlantal› mücevherde kalitesi ve güvencesinin yan› s›ra üstün hizmet anlay›fl› ile fark yaratan Arifl, tüm dünyada geçerli uluslararas› sertifikal› p›rlanta tafllarla hayallerinizi süsleyen tektafl yüzü¤ünüze sahip olabilmeniz için efli bulunmaz f›rsatlar sunuyor. Binlerce farkl› p›rlanta içerisinden kendi p›rlantan›z› seçerek hayalinizdeki tektafla sahip olman›z mümkün. Hayat›n›z boyunca sizinle olacak p›rlantan›z› seçerken, Arifl’in p›rlanta uzmanlar› size en uygun p›rlantay› seçmenizde yard›mc› olarak eflsiz bir p›rlanta deneyimi yaflaman›z› sa¤layacaklar… Arifl P›rlanta, uluslar aras› p›rlanta derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan en üst renk s›n›f› olan “EXCEPTIONAL WHITE” (ÜSTÜN BEYAZ) olarak tan›mlanan D COLOR p›rlantalarla akl›n›z› bafl›n›zdan alacak. Yuvarlak, prenses, oval, damla, kalp… vb. kesimlerde ve D,E,F,G,H… vb renklerde, her türlü karat ve kalitede p›rlanta tafllar sunan Arifl P›rlanta, birbirinden farkl› yüzlerce montür seçene¤iyle sizi hayallerinizdeki ›fl›lt›yla tan›flt›racak.

18 Alt›n Dünyas›

sine sebep olacakt›r” fleklinde konufltu. Güzelifl, bu nedenle bu bölünmenin olumlu geri dönüfl sa¤layaca¤› kanaatine kat›lmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Sektörün yaflan›lan bu bölünme nedenlerine iliflkin de¤erlendirmelerde bulunan Güzelifl, her organizasyonda bir tak›m aksakl›klar yafland›¤›n› belirtirken; “Sektörün en önemli ve tek fuar› olmas› sebebiyle ardarda yaflanan organizasyonel aksakl›klar, ard›ndan krizin de etkisiyle ziyaretçilerin azalmas› gibi pek çok faktör birleflerek sektörde bir memnuniyetsizli¤in bafllamas›na neden oldu. Sorunlar›n tüm çabalara ra¤men tam anlam›yla çözülememesi sektördeki baz› firmalar› yeni bir aray›fla itti” diye konufltu. Öte yandan Güzelifl, Arifl olarak, her fuara kat›lmak yerine, kendileri için önemli olan ve yüksek verim getirece¤ine inand›klar› organizasyonlar içerisinde yer almay› düflündüklerini sözlerine ekledi. Türk fuarlar›n›n dünya fuarlar› aras›ndaki yeri... Dünyan›n pek çok yerinde önemli fuarlar düzenlendi¤ini ancak son zamanlarda fuarlar›n eski cazibesini yitirdi¤ini anlatan Kerim Güzelifl, “Tüm dünya fuarlar›nda oldu¤u gibi Türkiye’de düzenlenen fuarlar için de ayn› fleyi söylemek mümkün. Art›k s›radan fuarc›l›k anlay›fl›yla bir verim al›nam›yor. Fuarlarda farkl›l›k yarat›lmas›, iyi bir tan›t›m yap›larak yüksek kat›l›m sa¤lanmas› gerekmektedir” dedi.

P›rlanta da yat›r›m arac› olacak Arifl P›rlanta, daha büyük ve daha yüksek renkli tafllarla hem yat›r›mc›n›n hem de p›rlanta tutkunlar›n› cezbetmeye haz›rlan›yor. Arifl Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl, “Önümüzdeki y›llarda büyük tek tafllara ilgi çok artacak. Biz de bunu göz önüne alarak yat›r›m yapmaya bafllad›k ve www.arisdiamond.com adl› sitemizi oluflturduk. Sitede 3 binden fazla uluslararas› sertifikal› tafl bulunuyor. Tüketici istedi¤i renk ve büyüklükte tafla buradan ulaflacak Hem yat›r›m amac›yla hem de mücevher olarak kullanabilecek.” diye konufltu. Site üzerinden tüm dünyaya sat›fl yapacaklar›n› belirten Güzelifl, 2010 y›l›nda Arifl Diamond ile büyük ç›k›fl yapacaklar›n› belirterek “Bütün dünyaya çok büyük miktarlarda sat›fl yapmay› hedefliyoruz” dedi.


alt›n firma

Sade ‹fl, Jasabii’nin katt›¤› güçle büyümeye devam ediyor

Rakamlar büyüdü, hizmet anlay›fl› hiç de¤iflmedi Türkiye’nin yan› s›ra birçok ülkede tan›nan Sade ‹fl Kuyumculuk, Jasabii markas›n›n katt›¤› güçle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Firma ortaklar›ndan Mustafa Ak›n, kendilerini yedek parçac› olarak gördüklerini, rakam ve firman›n boyutlar› ne kadar büyük olursa olsun hizmet anlay›fllar›n›n ilk günkü gibi devam etti¤ini belirtti.

976 y›l›nda ç›rak olarak sektöre girifl yapan Mustafa Ak›n’›n 1981 y›l›nda kat›lan Mehmet Ak›n ile küçük bir atölye kurmas›yla faaliyete bafllayan Sade ‹fl, o y›llardan itibaren belli bir çizgide izledikleri do¤ru stratejiler ile zaman içinde bu noktaya ulaflt›.

1

Sade ‹fl ve mücevher markalar› Jasabii ile ilgili aç›klamalarda bulunan firma ortaklar›ndan Mustafa Ak›n, kendilerini her zaman yedek parçac› olarak gördüklerini, rakamlar› ve firman›n boyutu ne kadar büyük olsa da hizmet anlay›fl›n› ilk günkü gibi devam ettirdiklerini be-

lirtti. Tabandan gelen bilgi ve birikimleriyle ihtiyaçlar› görebilme ve o ihtiyaçlar› temin etme konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Ak›n, bu zaman içinde sadece Türkiye’de de¤il, dünyada da mücevher ç›karan firmalar›n Sade ‹fl’i tan›d›klar›n› ifade etti. Dünyan›n birçok ülkesine ihracat gerçeklefltirdiklerini anlatan Ak›n, “Türkiye’de a¤›rl›kl› olarak Osmanl› dönemi zaman›nda sadekar ustalar› Ermenilerdir ve bu flans, Türkiye’nin montür konusunda isminin duyulmas›na yüksek oranda etkili olmufltur. Bizlerin her zaman için bu gibi çok seslili¤e ihtiyac› var. Ama bizim flahsi düflüncemiz; yeterince bu iflin üstüne düflülmedi¤i ve bu konuda ciddi kay›plar yafland›¤›d›r” dedi. Ak›n, alt›n›n son zamanlardaki yükselifli ve montür üretimi yapanlar›n mallar›na de¤er katmay›p birbirleri üzerinden ticaret yapma iste¤i nedeniyle, bu sektörün biraz daha s›k›nt›ya girebilece¤ini belirtti. Ak›n, Sade ‹fl

olarak montür, alt›n tak› ve mücevher imalat› ve toptan sat›fl gerçeklefltirdiklerini sözlerine ekledi.

Jasabii’nin do¤uflu… Ünlü mücevher markas› Jasabii’nin do¤ufl hikayesi hakk›nda bilgi veren Ak›n, flirket ortaklar›ndan Mehmet Ak›n’›n bundan 27 y›l önceki mesle¤i olan kasapl›ktan yola ç›karak bu ismin do¤du¤unu belirtti. Jasabi ile al›fl›ld›k ma¤azac›l›k anlay›fl› d›fl›nda müflteriye ulafl›l›yor. Jasabi marka p›rlantalar›, jasabi. com web sitesinden, telefondan, fabrikadan ya da isteyen müflterinin aya¤›na giderek kullan›c›s›na ulaflt›r›l›yor.

‹mam Alt›nbafl, Konya ma¤azalar›n› ziyaret etti Göztepespor – Konyaflekerspor maç›n› izlemek için Aral›k ay›nda Konya’ya giden Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, maç sonras› Konya Ticaret Odas› Baflkan› ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Üzülmez’i ziyaret etti. Ard›ndan Mevlana Türbesi’ni de ziyaret etme f›rsat› buldu. Konya’da üç Alt›nbafl konsept ma¤azas› bulunan ‹brahim Ç›nar gezi boyunca ‹mam Alt›nbafl’a efllik ederken, gezinin son dura¤› Alt›nbafl Mevlana ma¤aza oldu. Ma¤azay› gezen ‹mam Alt›nbafl ma¤aza personeliyle de görüfltü. Görüflmede sat›fl ve hizmet odakl› fikir al›flveriflinde bulunuldu. 20 Alt›n Dünyas›


Türkiye’nin ilk gümüfl alyans ma¤azas› aç›ld› Türkiye’nin ilk gümüfl alyans ma¤azas› Alyanshane aç›ld›. Mert Alyans taraf›ndan üretilen Silverdeppo ve Royaldeppo marka ürünleriyle Alyanshane, Çemberlitafl Tavukpazar› Caddesi’nde toptan gümüfl alyans sat›fl›na bafllad›.

lkemiz son y›llarda kuyum alan›nda büyük bir ata¤a kalkt›. Özellikle markalaflman›n h›zla önem kazand›¤› gümüfl tak› sektörü; kaliteli üretim konusunda büyük bir at›l›m sa¤layarak Dünya çap›nda ilk tercih edilenler aras›nda yerini ald›. Sektörün önde gelen alyans firmalar›ndan Mert Alyans, 20 y›ll›k tecrübesini gümüfle yans›tmaya bafllad›. Türkiye’de bir ilk olma özelli¤ini tafl›yan ve 300 çeflidin üstünde gümüfl alyansla herkesin be¤enisini kazanabilecek Alyanshane, gümüfl alyans arayan firmalar›n yeni adresi oluyor. Gümüfl ve çelikten imal edilen alyanslar, Mert Alyans taraf›ndan en ileri teknoloji kullan›larak üretildi. Mert Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Saraç, yeni aç›lan Alyanshane isimli ma¤azan›n Türkiye’de bir ilk oldu¤unu ve gümüfl alyans arayan tüm kuyumcular›n tek adreste 300 çeflitten fazla ürünü rahatl›kla inceleyebileceklerini belirtti. Saraç, Mert Alyans üretim tesislerinde üretilen gümüfl ve çelik alyans›n, ileri teknoloji ve modern tasar›m anlay›fl›yla imal edildi¤ini vurgulayarak flunlar› söyledi: “Bildi¤iniz üzere Mert Alyans 20 y›ld›r alyans tak› alan›nda önemli bir tecrübeye sahip olmufltur. Biz, alt›n alyanstaki tecrübe-

Ü

mizi flimdi gümüfle ve çeli¤e yans›t›yoruz. Gümüfl ve çelik tak›lar son y›llarda büyük bir ilgiyle karfl›lanmakta. Dünyadaki global flartlarda gümüfl tak›y› ön plana ç›kartm›fl ve daha çok tercih edilir bir hale sokmufltur. ‹lk aflamada 350’ye yak›n çeflitle kuyumcu dostlar›m›z›n karfl›s›na ç›k›yoruz. Yak›n zamanda bu say›y› h›zla artt›raca¤›z. Alyanshane, gümüflün kalbinin att›¤› Çemberlitafl Tavukpazar› Sokakta yerini alm›flt›r. Biz a¤›rl›kla ihracat yapan bir firma olarak yüksek kaliteli üretim anlay›fl›na ba¤›ml›y›z. Alyanshane’de yer alan gümüfl markam›z Silverdeppo ve çelik markam›z Royaldeppo ürünlerimiz büyük bir titizlikle üretilmifltir. Alyans tasar›mlar›m›z, özgün ve Dünya trendlerini yans›tmaktad›r. Ma¤azam›z›n ve yeni markam›z›n sektörümüze güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Her ölçüde, bol miktarda stokla donanan Alyanshane, sektörün önde gelen isimlerinin kat›l›m›yla önümüzdeki günlerde görkemli bir aç›l›fl töreni yap›lacak. Alyanshane flu anda gümüfl ve çelik alyans arayan kuyumculara hizmet vermeye bafllad›. Ayr›nt›l› bilgi, broflür ve kataloglar›m›z› almak için +90 212 519 25 45 numaral› telefonumuza, silver@bmarings.com e-mail adresimize baflvura bilirsiniz.”


alt›n haber

2010’da alt›n fiyatlar›n›n seyri ne olacak? 2009 y›l›nda ard arda gelen rekor alt›n fiyatlar› zor günler yaflatt›. Alt›n›n 2010 y›l›nda seyrine dair konunun uzmanlar›ndan bilgi al›rken, kuyumculuk sektörünün kalbi Kapal›çarfl› esnaf›n›n de¤erlendirmelerine kulak verdik.

2009 y›l›n›n bafl›nda 1000 dolar› görmeyen alt›n fiyatlar›, küresel finans krizi, jeopolitik olaylar›n yaflanmas› ve gelecekle ilgili artan belirsizlikler nedeniyle h›zla yükseldi. Rekor üzerine rekor k›ran alt›n, y›l› 1000 dolar›n üzerinde kapatt›. Türkiye’de alt›n denince ilk akla gelen, alt›n›n kalbinin att›¤› yer olarak nitelendirilen Kapal›çarfl› esnaf› alt›n fiyatlar› konusunda beklentilerini ve Kapal›çarfl›’n›n yaflanan olaylardan nas›l etkilendi¤ini anlat›rken, konunun uzmanlar› alt›n fiyatlar›n›n seyrine iliflkin öngörülerde bulundular. 2010 y›l›nda alt›n fiyatlar›nda h›zl› bir yükselifl beklemediklerini söyleyen Troy K›ymetli Madenler Yönetim Kurulu Baflkan› Cumhur Tafldelen, geçti¤imiz y›l alt›n fiyatlar›ndaki yükseliflin sebeplerini flöyle s›ralad›: “Faizlerde yaflanan h›zl› düflüfl, dolar›n h›zla de¤er kaybetmesi, gelecekle ilgili artan belirsizliklerin ve risklerin piyasalarda neden oldu¤u güven bunal›m›, yüksek dolar rezervine sahip Merkez Bankalar›n›n rezervlerini çeflitlendirmek istemesinin hatta yeni bir para aray›fl› içinde olmalar› alt›n› beklentilerin üzerine tafl›m›flt›r.” Tafldelen, 2010 y›l›nda alt›n fiyatlar›nda yeni rekorlar k›r›labilece¤ini ancak; 2009 y›l›nda dolar›n zay›fl›¤›n› spekülatörlerinde deste¤i ile fazlas›yla kullanan alt›n›n, ABD ekonomisinden gelen olumlu sinyallerle h›z›n›n kesilece¤ini vurgulad›. Özellikle; ABD ekonomisinin toparlanmaya bafllamas›yla artacak olan enflasyon bask›lar›n›n, faizleri yükseltmeye yanaflmayan FED’in üstündeki bask›lar› art›raca¤›n› aktaran Tafldelen, “Faizlerde yaflanacak bir art›fl, dolardaki kan kayb›n› durdururken, alt›n fiyatlar›n›n da gevflemesine neden olacakt›r. Ayr›ca; 2010’da alt›n mücevherat üreticilerinden beklenen yeterli fiziki al›m deste¤inin de fiyatlara ba¤l› oldu¤u düflünülürse yükselifl yine, yat›r›mc› deste¤ine ba¤l› kalacakt›r” dedi. “2010’da ortalama 1100 civar›nda seyredecek” Tafldelen, alt›n fiyatlar›n›n 2010 y›l›nda ekonomik, siyasal ve jeopolitik geliflmelere daha

fazla duyarl› hale gelece¤ini dile getirirken, k›sa vadede oynak fakat; dalga derinli¤i daha düflük ve daha uzun vadede kazand›ran bir yat›r›m arac› olaca¤›n›n alt›n› çizdi. Tafldelen, banka al›mlar› ve 2010 y›l›nda ‹ran ile Bat› dünyas› aras›nda gerilecek iplerin, bu sürece yükselifl yönünde destek verece¤ini aç›klamalar›na ekledi. Tafldelen, fiyatlar›n, 2010 y›l›nda 900 – 1350 dolar/ons band›nda seyredece¤ini ortalama fiyat›n yaklafl›k 1100 dolar/ons civar›nda olaca¤›n› ifade etti. “Türkiye’de alt›n fiyatlar› maksimum 60 TL’ye ç›kacakt›r” Alt›n fiyatlar›n›n 2009’da yurtd›fl›nda 801-1226 gibi oldukça genifl bir bantta dalgaland›¤›n› özetleyen Gedik Yat›r›m Araflt›rma Sorumlusu Yunus Kaya, “TL’nin de etkisiyle yurtiçinde bir gram alt›n›n fiyat› 40-58 TL aras›nda dalgalanm›flt›r. Y›l›n bitmesine bir ay kala zirve fiyatlar›na ç›kan alt›nda 2010 y›l›nda beklentim tersi risklerin varl›¤›na dikkat ederek olumlu yöndedir” dedi. Kaya, olumlu beklentilerini flöyle s›ralad›; “Global büyümenin yeniden sa¤lanmas› ile global enflasyon artacakt›r. Enflasyon art›fl dönemlerinde alt›n talebinde art›fl olmaktad›r. IMF alt›n stoklar›n› satma ifline devam edecektir. En büyük al›c›lar ise döviz fazlas› yüksek olan Çin, Rusya, Hindistan ve BAE gibi ülkelerdir. Fiyatlar›n yönünü afla¤› çevirecek riskler ise flunlard›r; ABD ekonomisinin h›zl› büyümeye geçmesi ile dolar kuru de¤er kazanacak ve emtia fiyatlar› gerileyecektir. Dolar›n de¤er kazanmas› ile Çin, Hindistan gibi ülkelerin alt›n talebi kesilecektir.” 2010’da alt›n fiyatlar›n›n seyri ile ilgili konuflan Kaya, “Türkiye’de alt›n fiyatlar›n›n maksimum 60 TL’ye kadar ç›kaca¤›n› öngörüyorken minimum fiyat›n 45 TL olaca¤›n› düflünüyorum. Alt›n fiyatlar›nda bireysel talebin etkisi s›n›rl›d›r. Global büyük oyuncular daha etkilidir” dedi. 2010 y›l›nda alt›n yat›r›mc›s›n› sevindirecek ABD ekonomisinin h›zl› toparlanaca¤›na yönelik olumlu beklentilere ba¤l› olarak 2009 y›l›n›n son çeyre¤inde gözlenen afla¤› yönlü düzeltme hareketinin yeni y›l›n ilk çeyre¤inde de devam etmesinin beklendi¤ini söyle-

22 Alt›n Dünyas›

yen EcoYat›r›m Yat›r›m Uzman› Fatih Ye¤eno¤lu, 2010’da yüksek bir olas›l›kla güçlenece¤ini düflündükleri tüketici harcamalar›n›n enflasyon bask›s› yaratmas›n›n, hem faiz art›r›mlar›n› gündeme getirebilece¤ini hem de alt›na talebi art›rabilece¤ini vurgulad›. Ye¤eno¤lu, böyle bir ortamda y›ll›k bazda 2005 y›l›ndan bu yana devam eden yükseliflin sürmesi söz konusu olaca¤›n› kaydederken, enerji piyasas›ndaki hareketlilik de dikkate al›n›rsa 2010 y›l›nda da alt›n›n yat›r›mc›s›n› güldürmeye devam edece¤inin alt›n› çizdi. Mevcut koflullarda bir de¤iflim yaflanmad›¤› sürece alt›n›n 2010 y›l›n› 1200$-1300$ aral›¤›nda sonland›rmas›n› beklediklerini aç›klayan Ye¤eno¤lu, “Y›l›n ilk çeyre¤inde ise 1030$-1150$ aral›¤›nda seyredebilir. Yani geçen y›lki volatiliteye göre daha düflük bir marjda hareket edece¤ini söyleyebiliriz. Ancak y›l içinde ülkelerin bütçe aç›klar› ve merkez bankalar›n›n rezerv politikalar› bu rakamlarda önemli sapmalar yaratabilir” dedi.

bafllad›¤›nda alt›n fiyatlar›n›n gerileme e¤ilimine girece¤ine dikkat çeken Y›ld›r›mtürk, 2010 y›l›n›n bafl›ndan itibaren alt›n›n onsunun ilk etapta yüzde 20 gerileyerek 10501020 dolara kadar geri çekilebilece¤ini aktard›. Y›ld›r›mtürk, “Yat›r›m fonlar›n›n petrolde oldu¤u gibi alt›ndan ç›k›p baflka bir yat›r›m arac›na yönelmeleri halinde alt›n gerçek arz- talep dengesi içinde fiyat› da 1000 dolar/ons seviyesinin afla¤›s›na gelecektir. 2010 y›l›nda dolar›n 1.5000-1.5500 TL aras›nda kalaca¤› tahminleri varsay›m› ile halen 55-57 TL seviyesinde olan 24 ayar alt›n, 50 TL’nin daha da afla¤›s›na gelebilir” dedi. Alt›n fiyatlar›n›n gerilemesinin kuyumculuk sektörüne hem iç piyasa hem de ihracat aç›s›ndan olumlu yans›yaca¤›n› bildiren Y›ld›r›mtürk, en az›ndan 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤inde halk›n satt›¤› alt›nlar›n bir k›sm›n› geri almaya bafllayabileceklerini, bu durumun da sektörü sat›fl yönünde hareketlendirece¤inin alt›n› çizdi.

2009 Eylül-Aral›k döneminde ifller durma noktas›na geldi Global finansal krizin fliddetlendi¤i 2009 y›l›n›n ilk dört ay›nda büyük bir bölümü ihtiyaç karfl›l›¤› halk›n yast›k alt› alt›nlar› satmas› sektörde hareketlilik yafland›¤›n› aktaran para piyasalar› uzman› Mehmet Ali Y›ld›r›mtürk, “Kuyumcular halk›n satt›¤› alt›n› al›p, külçe alt›n toptanc›s›na satarak para kazand›. Ancak y›l›n geri kalan bölümünde hane halk› tasarruflar›n azalmas› ve özellikle eylül-aral›k döneminde alt›n fiyat›n›n sürekli yükseliflinden olumsuz etkilendi. ‹fller durma noktas›na geldi. Bir önceki y›la göre cirolar parasal olarak yüzde 50 ve mal baz›nda yüzde 75 geriledi” dedi. Geliflmifl ülke merkez bankalar›, finansal krizin fliddetlendi¤i s›rada sistemlerine para koyarak yükselttikleri likiditeyi çekme e¤ilimine girdiklerinde ve finansal krizin dünya üzerindeki etkisinin azalmaya

Kapal›çarfl›’ya hareketlilik geliyor 2009 y›l›nda Kapal›çarfl›’da geçmifl y›llara göre turist say›s› bak›m›ndan art›fl yafland›¤›n›, ciroda düflüfl yafland›¤›n› söyleyen Kapal›çarfl› Esnaflar› Derne¤i Baflkan› Hasan F›rat, dünyadaki krizden etkilenerek al›flverifl oran›nda düflüfl yafland›¤›n› belirtti. 2010 y›l› ilk aylar›n›n durgun geçece¤ini dile getiren F›rat, 2009 y›l› bafl› ile son aylar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda büyük fark yafland›¤›n› bildirirken, esnaf›n zor dönemler geçirdi¤ini söyledi. Kirac› ve mülk sahiplerinin zor durumda kald›¤›n› söyleyen F›rat, “Ocak ay› itibariyle her ay organizasyonlar yapmay› planl›yoruz. Kapal›çarfl› içerisinde kampanyalar, defileler, fuarlar düzenleyip ünlü sanatç›lar› a¤›rlay›p müflterileri Kapal›çarfl›’ya çekmek istiyoruz. Kapal›çarfl› içinde dizi çekiyor, belgesel haz›rl›yoruz. Yabanc› turist kadar yerli turisti de çekmek amac›nday›z. Kapal›çarfl› ve çevresinde yaflanan otopark sorunu düzeltip, cafeleri ço¤altmaya çal›fl›yoruz” dedi.

“Alt›n fiyatlar› Kapal›çarfl›’y› zorlad›” Alt›n fiyatlar›n›n yükselifli, yaflanan ekonomik kriz ve tüketicinin al›flverifl konusundaki çekingenli¤i AVM’lerde oldu¤u gibi özellikle kuyum ve mücevherat sektörünün yo¤un olarak faaliyet gösterdi¤i Kapal›çarfl›’da da etkisini gösteriyor. Uzun y›llard›r Kapal›çarfl›’da faaliyet gösteren Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Afl. Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Peker, 1998 y›l›ndan itibaren Kapal›çarfl›’da çal›flt›¤›n› ve o günden bu yana çarfl›da çok fleyin de¤iflti¤ini söylüyor. Alt›n fiyatlar›n›n son yedi sene içerisinde afla¤› yukar› dört misli artt›¤›n› kaydeden Peker, “Satt›¤›m›z mamüllerin fiyatlar› pahal›laflt› ve bunlara eriflmek daha güç olmaya bafllad›. Bu sebeplerden sat›fllar›m›z çok azald›. Alt›na olan ilgi fiyat›n yüksekli¤inden dolay› düfltü. Esnaf da, Kapal›çarfl› da bu durumdan kötü olarak etkilendi. Ancak Kapal›çarfl›’n›n önemini hiç bir zaman yitirmeyecektir ve bu zor dönemi atlat›p cazibesini yeniden kazanacakt›r” dedi.


CSF, 2009’da büyüdü, 2010’da ç›tay› yükseltecek 2006 y›l›nda ilk olarak Tayland’da aç›lan ma¤aza sonucunda gördükleri yo¤un talep ile ‹stanbul’da da hizmet vermeye bafllayan CSF Silver, uygun fiyat politikas› ve kalite anlay›fl› ile k›sa sürede fark yaratmay› baflard›.

2009 y›l› May›s ay›nda Türkiye pazar›na giren CSF Silver, ilk olarak 2006 y›l›nda Tayland’da hizmete bafllad›. O dönemden itibaren büyük geliflmeler yaflad›klar›n› söyleyen CSF Silver Genel Müdürü Mustafa Özübek, flu anda CSF Silver Bankong ve CSF Silver ‹stanbul olarak iki bayi ile hizmet verdiklerini belirtti. CSF Silver’›n ilk etapta Tayland markas› olarak düflünüldü¤ünü belirten Özübek, gümüfl sektöründe iyi bir pazara sahip olan Tayland’dan tüm dünyaya hitap etmeyi planlad›klar›n› kaydetti. Ancak yaflanan h›zl› büyüme ve talep nedeniyle ‹stanbul’da ma¤aza açmay› planlad›klar›n› dile getiren Özübek, Türkiye pazar›na bu flekilde ad›m att›klar›n› bildirdi. Oldukça genifl ürün gruplar›n›n oldu¤unu ifade eden Özübek, ‹stanbul CSF Silver ürünleri aras›nda swarovski tafll› ürünlerin ön planda oldu¤unu söyledi. Telkari üründen erkek yüzüklerine, zincirden birçok çeflide kadar ürünleri oldu¤unu belirten Özübek, sektörde kendilerini di¤er firmalardan ay›ran en önemli özelliklerinden birinin uygun fiyatl› olmalar›ndan kaynakland›¤›n› dile getirdi. Bu nedenle kendileri ile rekabet edebilecek firma say›lar›n›n az oldu¤unu savunan Özübek, bu durumun büyümelerine de büyük katk› sa¤lad›¤›n›n alt›n› çizdi. “2010’da emeklemeden yürümeye baflalayaca¤›z” 2009 y›l›n›n CSF Silver için büyüme y›l› oldu¤unu kaydeden Özübek, “Ekonomik krizin ortas›nda ma¤aza açmam›za ra¤men, bu dönemde neler yapmam›z ge-

rekti¤ini, hedeflerimizi, stratejilerimizi belirlemek ad›na çal›flmalar›m›za yo¤unlaflt›k. Bu anlamda krizi hafif bir flekilde atlatmay› baflard›k. 2009 y›l›nda reklam ve tan›t›m çal›flmalar›na a¤›rl›k verirken, firma olarak iç yap›land›rmam›za yönlendik” dedi. 2010 y›l›nda tüm bu yat›r›mlar neticesinde olumlu yönde ilerleyen bir firma olacaklar›n› vurgulayan Özübek, CSF’nin uzun vadede birçok yerde görülece¤ini sözlerine ekledi. CSF Grup ad› alt›nda CSF Silver, CSF Jewelry, CSF Steel ve farkl› markalarla hizmet verdiklerini aç›klayan Özübek, “CSF Grup ile birlikte alt markalar› da tan›tmay› amaçl›yoruz. Bu nedenle 2010 y›l› hedeflerimiz oldukça büyük. Markalaflma ad›na oldukça verimli, zor ve önemli bir y›l geçirece¤iz. 2010, emeklemeden yürümeye geçifl yapt›¤›m›z bir dönem olacak” fleklinde konufltu. “Tüketici gümüfle yönlendi!” 2010 y›l›n›n ekonomik aç›dan 2009 y›l›n›n devam› olaca¤›n› ifade eden Mustafa Özübek, 2009 y›l›nda sektörlerde genel olarak beklentilerin karfl›lanmad›¤›n› söyledi. Alt›n fiyatlar›n›n yükselmesinin insanlara gümüflü daha cazip k›ld›¤›n› belirten Özübek, “Bugün alt›n firmalar›n›n da gümüfle yöneldi¤ini görüyoruz. Eskiden gümüfl yapan firmalar alt›na dönerken, günümüzde tam tersi oluyor. Krizden dolay› insanlarda al›m gücü düfltü¤ü için gümüfl günümüzde revaçta olan bir tak› oldu” diye konufltu. Yaklafl›k 60 ülkeye ihracat gerçeklefltirdiklerini ifade eden Özübek, hedeflerimiz aras›nda ulaflamad›klar› ülkelere ulaflman›n da yer ald›¤›n› belirtirken, geliflmekte olan pazarlar› incelerken yeni pazar araflt›rmalar›n›n devam etti¤ini bildirdi. Özübek, Do¤u Bloku ülkelerine yöneldiklerin söyledi.

Lars 2010’da perakendecili¤e a¤›rl›k verecek Türkiye’nin her bölgesiyle çal›flan ve yurt d›fl›nda birçok ülkeye yapt›¤› ihracatla faaliyet gösteren Lars Alyans, 2010 y›l›nda mevcut üretim kapasitesini art›rarak perakendecili¤e a¤›rl›k verecek. 10 y›l› aflk›n süredir alyans sektöründe faaliyet gösteren Lars Alyans, ‹kitelli’de fabrika ve Kapal›çarfl›’da bulunan perakende ma¤azas› ile hizmet veriyor. Alyans konusunda uzmanlaflan kadrosu ve ürün çeflitlili¤i ile dikkat çeken, 8, 14, 18, 22 925 gümüfl platin ayar gruplar› ile hizmet veren Lars Alyans ile ilgili bilgi veren firma orta¤› Özcan Arslan, teknoloji ve yenilikleri yak›ndan takip eden firmalar›n›n ilk hedefinin, kalite ve müflteri memnuniyeti sa¤lamak oldu¤unu söyledi. Alyans sektörünün Türkiye’de önemli bir konuma sahip oldu¤unu söyleyen Arslan, mutlulu¤un en önemli simgesi olan alyans›n evlili¤in olmazsa olmaz bir parças› oldu¤unu vurgulad›. Bu nedenle alyans sektörünün her geçen gün kuvvetlendi¤ini belirten Arslan, geliflen teknoloji sayesinde alyansta ürün çeflitlili¤inin artt›¤›n› dile getirdi. “Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda ma¤azalar açaca¤›z” Önümüzdeki dönemde yurtiçinde ve yurtd›fl›nda ma¤azalar açmay› planlad›klar›n› anlatan Arslan, 2002 y›l›ndan bu yana Almanya, Belçika, Amerika, Rusya ve ‹ngiltere baflta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapt›klar›n› söyledi. Genifl pazarlama yelpazesiyle Türkiye ve dünyan›n her bölgesine hizmet verdiklerinin alt›n› çizen Arslan, ilerleyen teknoloji ve insanlar›n ihtiyaçlar›n›n artmas› sebebiyle daha önceki y›llarda birkaç çeflit model bulunurken, günümüzde herkesin zevkine uygun alyanslar›n üretildi¤ini ifade etti. Arslan, Lars Alyans olarak yenilikleri yak›ndan takip ettiklerini ve müflterilerinin memnuniyetini sa¤lamak için her türlü imkan› sunduklar›n›n alt›n› çizdi. Ekonomik krizin etkileriyle s›k›nt›l› geçen 2009 y›l›nda ürün kalitesi, çeflitlili¤i ve genifl pazarlama a¤›yla fazla zarar görmediklerini belirten Arslan, “2010 y›l›nda da müflterilerimizin memnuniyetini ve bize duyduklar› güveni korumak amac›yla mevcut üretim kapasitemizi artt›rmak ve perakendecili¤e a¤›rl›k vermeyi planl›yoruz” fleklinde konufltu.


alt›n firma

Kral ve kraliçelerini arayan

Alyanslar

Dünya trendlerini fl›k koleksiyonlar›yla vitrinlerine tafl›yan Mert Alyans; yeni ve gösteriflli koleksiyonu “Royal Duet Collection”› sektörle buluflturdu. uruluflundan günümüze alyans modas›n› belirleyen ve dünya trendlerini vitrinlerine tafl›yan Mert Alyans, yeni koleksiyonuyla, evleneceklere oldu¤u kadar alyans›n› de¤ifltirmek isteyenler için de ayn› hassasiyeti göstererek benzersiz yeni ürün grubunu al›c›s›yla buluflturdu. Mert Alyans; Royal Duet Collection ismiyle alyansa farkl› bir bak›fl aç›s› getiriyor ve

K

ayn› zamanda sektöre hiç denenmemifl bir tekni¤i sunuyor. Yeflil, k›rm›z› ve beyaz alt›n› orijinal renkleriyle kullanarak, bir araya getiren Mert Alyans, taklit edilmesi çok zor bir koleksiyon ortaya ç›kard›. Royal Duet Collection alyanslar› adeta bir renk harmonisi ortaya koyuyor. 150 ayr› modelden oluflan 9,14 ve 18 ayar üretilebilen Royal Duet Collection ürünleri kaplama yap›lmadan orijinal

alt›n›n yeflil, k›rm›z› ve beyaz renkleriyle hayat buldu. Mert Alyans, Royla Duet Collection ile kaliteden ödün vermeden ürün çeflidini artt›rabilece¤ini de gözler önüne serdi. Mert Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Saraç, Royal Duet Collection’da flimdiye kadar kullan›lmam›fl özgün tasar›m ve üretim tekni¤iyle, ileri teknolojinin kullan›ld›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “Royal Duet Collection, flimdiye kadar alyansta uygulan›lmam›fl bir teknik ve tasar›mla üretildi. Her renk için özel alloy formülleri kullan›larak elde edilen, K›rm›z›, yeflil ve beyaz alt›n renkleri özgün flekilde bir araya getirildi. K›sa zaman içinde Royal Duet Collecti-

on, renkli ve modern tasar›mlar›yla; evlenecek ve alyans›n› de¤ifltirmek isteyen çiftlerin be¤enisini kazand›. Bu koleksiyonumuza yurt d›fl›nda da büyük ilgi var. Yeni y›lda yepyeni ve benzersiz bir koleksiyon ortaya ç›karmak istedik. Bu koleksiyon; teknoloji ve tasar›mda Türk kuyumculu¤unun gelmifl oldu¤u en üst noktay› da ifade etmesi aç›s›ndan ayr› bir önem tafl›maktad›r. Royal Duet Collection’› yak›ndan incelemek ve sat›n almak isteyen kuyumcu dostlar›m›z bizimle telefon ve mail adresimizden iletiflime geçebilirler.” Tel: +90 212 603 03 43 E-mail: bma@bmarings.com

J‹VAL Burç Kolyeleri flans da¤›t›yor Y›ld›zlar burcumuza göre bize hangi tafl›n u¤urlu gelece¤ini söylüyor. Jival Burç Kolyeleri her bir burcun flans getiren rengine uygun olarak ve burca ait u¤urlu tafllar kullan›larak tasarland›. Her bir burcu zodyakta temsil eden simgesi, u¤urlu tafl› ve zarif zinciriyle fl›k kolyeler, alt›n›n parlakl›¤›n› ve fl›kl›¤›n› yans›t›yor. Etkisini ve olumlu enerjisini gün boyu hissettirecek zarif Jival Burç kolyeleri, ayn› zamanda do¤um günleri, yeni y›l ve Sevgililer Günü’nde tak› severlerin sevdiklerine hediye edebilece¤i farkl› bir seçenek sunuyor. Ayn› zamanda Türkiye’nin sevilen radyolar›ndan Best FM’de hafta sonlar› yer alan Mine Ayman’›n haz›rlad›¤› “Mineccim” adl› astroloji program›nda dinleyicilere hediye edilen Jival Burç kolyeleri Jival ‹nternet ma¤azas›nda özel indirimli fiyat›yla sat›fla sunuluyor.

Burçlar ve u¤urlu tafllar› Bal›k: Mercan, ‹nci, Ay tafl›, Ametist, Koç: Sitrin, Yakut, P›rlanta, Magnezit, Hematit Bo¤a: Zümrüt, Agat ‹kizler: Akik, Zümrüt, Pembe Kuvars, Kaplan Gözü

Terazi: Opal, Lapis, Mercan, Turkuaz Akrep: Topaz, Opal, Kuvars, Aquamarin, Lal

Yengeç: Yakut, Ay tafl›, Akik, Amber

Yay: Turkuaz, Topaz, Obsidyen, Kalsedon

Aslan: Peridot, Sar› P›rlanta, Kehribar, Oniks, Turmalin, Safir

O¤lak: Lâl, Kuvars, Jasper, Malahit,

Baflak: Safir, Ametist, Akik, Yeflim, Sitrin,Topaz

Kova: Ametist, Yeflim, Zirkon, Fil difli

24 Alt›n Dünyas›


Assos’tan Girne’de

s›rad›fl› bir aç›l›fl

Assos’un 9. konsept ve ilk cadde ma¤azas› K›br›s Girne’de aç›ld›. ‹lginç sürprizlerle gerçekleflen aç›l›fl törenine KKTC Ekonomi ve Maliye Bakan› Ersin Tatar da kat›ld›. ssos, Girne’deki ilk ma¤azas›n›n aç›l›fl›n› 26 Aral›k Cumartesi akflam› çok say›da seçkin konu¤un kat›l›m› ile gerçeklefltirdi. Markan›n 9. konsept ve ilk cadde ma¤azas› olan Girne ma¤azas›n›n aç›l›fl›n› KKTC Ekonomi ve Maliye Bakan› Ersin Tatar, Girne Belediye Baflkan› Sümer Ayg›n, Lefkofla Türk Belediye Baflkan› Cemal Buluto¤lular› ve UBP Genel Sekteri ‹rsen Küçük ile Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Vakkas Alt›nbafl ve Sofu Alt›nbafl kat›l›mlar›yla onurland›rd›lar. Konuklar›n birer konuflma yapt›¤› törende aç›l›fl konuflmas›n› Assos Genel Müdürü Mustafa Kemal Çeçen yapt›. Assos’un en önemli misyonunun mücevheri modaya dönüfltürmek oldu¤unun alt›n› bir kez daha çizen Çeçen 2010 y›l› içinde yurt içinde ve yurt d›fl›nda aç›lacak olan yeni ma¤azalar›n müjdesini de verdi. Aç›l›flta siyah beyaz temal› bir kokteyl düzenlenirken bütün binan›n siyah perde ile kapat›lmas› oldukça merak uyand›rd›. Kurdele töreninin ard›nda binan›n üstündeki siyah perdenin kald›r›lmas›yla Assos Ifl›¤› kendini gösterdi. Assos’un yeni koleksiyonlar›n›n sergilendi¤i defile ise konuklar taraf›ndan büyük ilgi gördü. Defilenin ard›ndan sahne alan K›br›s’›n ünlü müzik grubu “Turko Latino” davetlilere keyifli dakikalar yaflatt›. Aç›l›fla kat›lan konuklar Assos’un davetinden oldukça memnun kald›klar›n› belirttiler.

A


“Geçifl döneminde tasarrufla yaflamay› ö¤renmek zorunday›z”

SEM‹NER: 2 fiUBAT 2010 Alt›n Kaplama Banyolar› (Pembe,K›rm›z›,Yeflil, 12 Ayar, 14 Ayar ve Has Rengi)

SALI / SAAT 16:00 ARTEKS KUYUMCUKENT YANI, TERZ‹LER S‹TES‹ K.3 DA‹RE 314 YEN‹BOSNA

Gümüfl Kaplama ve Oksitlenmeyi Önleyecek Koruyucu Kaplama Antitarnish Rodyum, Platin, Palladyum, Rutenium Kaplama Alt›n Micron Kaplama Banyolar› AC/23.5 ct Kullan›lm›fl Rodyum Banyolar›nda Çökertme yöntemi ile Geri Dönüflümü

Say›n THOMAS LORENZ ve Kimya Yüksek Mühendisi AKUP ALAKUfi, Alman Kaplama Makineleri ve Banyolar› bafll›¤› alt›nda, Say›n Alen Murat Çolak ise; Günümüzde Çok Yönlü Oymac›l›k Sanat› ve Makinelerin Çal›flmas› hakk›nda seminer vereceklerdir. Kat›l›mlar›n›z› sayg›lar›m›zla rica ederiz. LCV VE B‹LG‹ ‹Ç‹N:

0212 638 33 88 Ari ÇOLAK: 0532 276 74 62 Piyerloti cad. Ortaklar İş Hanı No:33-35 D.1 Çemberlitaş/İstanbul-TÜRKİYE Tel: +90 212 638 33 88 Fax: + 90 212 638 33 87 info@arteksltd.com • sale@arteksltd.com

www.arteksltd.com

ARTEK’S TEKN‹K MALZEME LTD. fiT‹.

2009 y›l›nda baflar›l› bir çizgi izleyen firmalardan biri olan Alt›nifl Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ahlat ile aile flirketlerinden, ekonomik krizden ve sektörün büyük beklentilerle bekledi¤i fuarlar ile ilgili konufltuk. 2009 y›l›nda dünyaya h›zla yay›lan ekonomik krizin damgas›n› vurdu¤unu söyleyen Alt›nifl Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ahlat, her ne kadar te¤et geçti denilse de di¤er sektörlerde oldu¤u gibi kuyumculuk sektörünün de 2009 y›l›n› zor geçirdi¤ini belirtti. Bu noktada sektörün 2010 y›l›n› da zorlu geçirece¤ini düflündü¤ünü kaydeden Ahlat, karamsar bir tablo çizmek istememesine ra¤men 2’inci çeyre¤ine kadar 2010 y›l›ndan çok umutlu olmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Kad›nlar›n dünyada var oldu¤u sürece kuyumculuk sektörünün devam edece¤ini belirten Ahlat, “Kad›nlar alt›n› bir süs arac› gördü¤ü gibi tasarruf arac› olarak da seçmektedir. Türk gelenek ve göreneklerinin alt›na verdi¤i önemi hepimiz bilmekte ve uygulamaktay›z. Ayr›ca nikah› k›y›l›rken bile mehir bedeli alt›n olarak belirlenmez mi? Biz kad›nlar dünyada var oldu¤umuz sürece alt›n vazgeçilmezler aras›nda yer alacakt›r. Ben bir kad›n olarak bu sektöre hizmet etmekten mutluluk duyuyorum” dedi. Kuyumculuk mesle¤inin ailelerinin genlerine iflledi¤ini aktaran Ahlat, gelecek kuflaklar›n da bu mesle¤i yapmas› için elinden gelen gayreti gösterdi¤ini ve göstermeye devam edece¤ini dile getirdi. Ahlat, “Sektör dünyaya aç›lm›flken, teknolojik olarak birçok yeniliklere kap›m›z› açm›flken, bu kriz bütün sektörler gibi bizim de h›z›m›z› kesmifltir. Bu bir bekleme dönemi olup bu geçifli mant›kl› ve tasarrufa yönelik geçirmeliyiz” fleklinde konufltu.

“Gold ‹stanbul fuar›n› ‹DMM‹B ve ‹KO’nun desteklemesi olumlu bir davran›fl” 2009 y›l›nda sektör ad›na olumlu geliflmeler de oldu¤unu ifade eden Ahlat, bunlardan birinin de; önümüzdeki ay Tüyap’ta gerçeklefltirilecek olan Gold ‹stanbul fuar› oldu¤unu aktard›. Bu fuar› ‹KO ve ‹DMM‹B’in desteklemesinin olumlu bir davran›fl oldu¤unu vurgulayan Ahlat, rekabetin hizmet kalitesini art›raca¤›na inand›klar›n› dile getirdi. Sektör olarak fuarlara yüksek miktarlarda harcama yapt›klar›n› söyleyen Ahlat, rekabetin daha ucuz hizmet almalar›n› sa¤layaca¤›n› ve sektör içinden al›nan deste¤in fuarlar›n daha olumlu geçmesini sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizdi. Ahlat, sektör olarak sorunlar›n› ancak yine sektör temsilcileri olarak kendilerinin anlayabilece¤ini söylerken, “Birlikten kuvvet do¤ar” sözünün bu noktada çok yerinde oldu¤unu dile getirdi. Tüyap Fuarc›l›k’›n alan›nda kendini ispat etmifl bir flirket olmas›ndan dolay› ‹DMM‹B ve ‹KO’nun da beklentilerinin çok oldu¤unu söyleyen Ahlat, “M›hlay›c›s›ndan minecisine, perakendecisinden toptanc›s›na kadar kimin ne istedi¤ini ancak sektöre y›llar›n› vermifl olan kifliler tespit edebilir. ‹DMM‹B ve ‹KO’nun yönetimlerine güveniyorum. Tüyap’la bu birliktelik sektörümüzün hedeflerini büyütecek ve ilerletecektir” diye konufltu.


alt›n firma

Pera P›rlanta’dan, 2010’a ›fl›lt›l› bir Hello!

Yeni y›la say›l› günler kala Hello dergisinin düzenledi¤i White Christmas Party’nin sponsorlu¤unu Pera P›rlanta üstlendi. W Hotel’de geçeklefltirilen partide cemiyet hayat›n›n ünlü simalar› Pera P›rlanta ürünlerine büyük ilgi gösterdi. ello gecesinin W Hotle’de gerçekleflen y›lbafl›na merhaba partisi Pera P›rlanta’n›n birbirinden fl›k mücevherleri ile ›fl›ldad›. Partinin sponsorlu¤unu üstlenen Pera P›rlanta, 2010 y›l› için haz›rlanan göz al›c› koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. “Reflections 2010” konseptiyle haz›rlanan koleksiyonuyla göz kamaflt›ran Pera P›rlanta, mücevher severlerin be¤enisini kazand›. P›rlantalarla bezeli tasar›m-

H

30 Alt›n Dünyas›

lar, gecenin ihtiflam›na yarafl›r bir flekilde, maskeli mankenlerce sergilendi. Pera P›rlanta ürünlerine yo¤un ilgi Partide yap›lan çekiliflte gecenin flansl› konu¤una, y›lbafl› partisi için tasarlanan p›rlantal› yüzük Pera P›rlanta Genel Müdürü Sevgi Soysal taraf›ndan hediye edildi. Pera P›rlanta koleksiyonunun cemiyet hayat›n›n ünlü simalar›n›n be¤eni ve övgülerini ald›¤›n› dile getiren Sevgi Soysal, Pera P›rlanta markas›n›n, tasa-

r›mlar›n›n s›ra d›fl›l›¤› ve özgünlü¤ü ile birçok müdavim edinece¤ine, daha nice geceleri ›fl›lt›s›yla ayd›nlataca¤›na iflaret verdi¤ini belirtti. “Kaliteli ve seçkin organizasyonlar›n sponsorluklar›na imza atmaya devam edece¤iz” diyen

Pera P›rlanta Genel Müdürü Sevgi Soysal, “Markam›z, özel koleksiyonlar›n› sergiledi¤i bu gecede oldukça be¤enildi. Özel siparifller almaya bafllad›k. Sektörde var olan rekabete ra¤men, mücevherlerimizde ve konseptlerimizdeki


yarat›c›l›¤›n fark edilmesi bizleri inan›lmaz mutlu etti” dedi. Renkli geceye Pera P›rlanta’n›n üst düzey yöneticileri yan›nda, Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Al-

t›nbafl ile Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alt›nbafl ve eflleri de kat›ld›. Sanatç› Melis Sökmen ve grubunun flark›lar›yla renk katt›¤› parti, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Alt›n Dünyas› 31


alt›n firma

Altınbaş yeni reklam filmiyle erkeklere önemli bir ipucu veriyor… Alt›nbafl P›rlanta, y›lbafl›ndan önce yay›na giren reklam filmiyle bu y›l da erkeklere, kad›nlar›n kalbini kazanmak konusunda önemli bir ipucu verece¤e benziyor... 32 Alt›n Dünyas›

lt›nbafl, yeni reklam filmiyle yine kalpleri fethediyor. Özel günler için haz›rlad›¤› reklam çal›flmalar›yla Alt›nbafl P›rlanta’n›n “kad›nlar ne ister ve erkekler ne anlar?” gibi, hepimizin yak›ndan tan›d›¤› bir sorundan yola ç›kan reklam filmi vizyona girdi. Tüketicinin ilgi ve be¤enisini kazanan film, iste¤ini do¤rudan söylemek yerine, eflinin onu anlamas› için çeflitli jest ve mimiklere baflvuran, ince ruhlu bir kad›n ile kad›n ruhunu bir türlü çözememifl kocas›n›n etraf›nda flekilleniyor. Her kad›n ve erke¤in hayat›n›n içinde yer alan bu tarz anlaflmazl›klar›n yaratt›¤› komik durumlar› ekrana tafl›yan filmin oyuncular› ise, beraber rol ald›klar› Yalanc› Romantik dizisi nedeniyle evli bir çift olarak çoktan benimsedi¤imiz, Ebru Cündübeyo¤lu ve Hakan Y›lmaz. Çekimleri Alt›nbafl Optimum AVM ma¤azas›nda tamamlanan Alt›nbafl P›rlanta’n›n mutlu sonla biten reklam filminin, yeni y›ldan hemen önce, erkekleri biraz daha incelikli düflünmeye teflvik edece¤i kesin!

A

“Hem tüketiciyi hem de müflteriyi hedefledik” Reklam filmiyle hediye döneminde Alt›nbafl markas›n› hat›rlatmay›, markan›n mevcut kaliteli ve fl›k alg›s›n›n yan›s›ra samimi-


K

k›ymetli notlar Saliha Ascensio

‹stanbul Alt›n Borsas› Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› Yetkilisi

saliha.ascensio@iab.gov.tr

Alt›n›n 2010 y›l›nda finansal piyasalar›ndaki yeri

yetini de hisettirmek istediklerini anlatan Alt›nbafl Kuyumculuk Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Deniz Tünay, hem tüketiciyi yani kad›n› hem de ona hediye alan müflteriyi, erke¤i, ayn› anda hedef alan, samimi ve esprili, içinde diyalog geçen bir film yaratmay› amaçlad›klar›n› söyledi. Senaryoda p›rlantan›n kad›nlar için olan manevi de¤erinden ve anlam›ndan yola ç›kt›klar›n› belirten Tünay, “DTC’nin (Diamond Trading Company) dünya çap›nda yapt›¤› araflt›rmalara göre; p›rlanta, özellikle tek tafl yüzük kad›nlar için aflk›n sembolü niteli¤inde. P›rlanta adeta kad›n› ve gücünü tamamlayan bir simge. Tek tafl p›rlanta arma¤an edilen kad›na p›rlantaya lay›k oldu¤unu, p›rlanta kadar de¤erli oldu¤unu hisettiren özel bir hediye. P›rlanta tek tafl› hediye alan kad›n karfl›s›ndakinin ba¤l›l›¤›n› ve kalbini çald›¤›na emin oluyor. Tektafl, kad›nlar›n almak istedikleri en özel hediye. Evlilik teklifinin tek taflla yap›lmas› gerekti¤i düflünülüyor. Genellikle p›rlanta istedi¤ini ve bekledi¤ini ima eden, hatta kuyumcuda bile seçen kad›n… Ancak hediye edenin erkek olmas› gerekti¤i beklentisi var. Gerçekten de kad›n seçiyor ya da ima ediyor ama sat›n almay› erkek gerçeklefltiriyor. Tabii ‘Tek tafl›m› kendim ald›m’ flark›s› ve feministlerin bak›fl aç›s› istisnai bir durum… Tüm bu verilere, John Gray’in Erkekler Mars’tan Kad›nlar Venüs’ten kitab›nda ifllenen farkl›l›k gerçe¤i ekleniyor. Yani erkeklerin kad›nlar› çok kolay anlamad›klar› ve sevgilerini anlatmakta ifade etmekte veya partnerlerine hissettirmekte zorland›klar›… Kad›nlar›n da onlar›n

aflklar›ndan kolay kolay emin olmad›klar›n› göz önünde tutarak konuyu yak›ndan ele almak istedik. Pek çok iliflkide yaflanan diyaloglardan faydaland›k. Çift olarak da Yalanc› Romantik ( Fox TV) dizisindeki tiplemeleriyle Ebru Cündübeyo¤lu ve Hakan Y›lmaz› kulland›k. Erkekler için sevgilerini anlatacaklar› ifllerini kolaylaflt›racak hediye tek tafl p›rlantay› vurgulad›k. Bugün evli pek çok çiftte bile kad›n›n tektafl p›rlantas› olmamas› halinde bunu mutlaka bekledi¤ini biliyoruz. Reklam filmimiz bu konuyu yak›n plan ele ald› ve en vurdumduymaz kocalara bile bu konuyu hat›rlatt›, tabi kad›nlar›n da ifli alt›nbafl sayesinde kolaylaflt›. fiu günlerde filmdeki espriyle efllerine bofl elini gösteren kad›nlar artt›” fleklinde konufltu.

Reklam filminin künyesi Reklam Ajans›: AD-stop Reklamveren: Alt›nbafl Reklamveren Yetkilisi: Deniz Tünay Yarat›c› Grup: Evren Gül盤, Gökçe Eflkinat Hünal, Volkan Lale, Canan Var›fll›, Can Hasan Gökmen, Melis Tetik Müflteri ‹liflkileri: Elif Gökbayrak Stratejik Planlama: AD-stop Medya Ajans›: Mediaedge Produksiyon sirketi: Kala Film Yönetmen: K›vanç Baruönü Müzik: Ömer Ahunbay, Jingle House Post Prodüksiyon: Mojofx

2009 y›l› alt›n için alt›n bir y›l oldu diyebiliriz. Y›l içinde 340 Dolardan fazla yükselerek % 35 civar›nda art›fl gösterdi. Bir ons alt›n›n fiyat› 12 Aral›k’ta 1,217 Dolar› gördü. Bu sene içinde Dolar da global ticarette en zay›f para birimlerinden biri oldu. Alt›n›n özellikle son 2-3 ay içindeki %20lere varan h›zl› yükselifli, ABD’deki tar›m d›fl› gelirlerin aç›klanmas› ile son üç haftada %12’lik düflüflle h›z kesti. Peki önümüzdeki 2010 y›l›nda alt›n için beklentiler neler? Önümüzdeki y›l alt›n›n de¤erindeki de¤iflmelerin jeopolitik tehlikelere ve dolar›n de¤erinin azal›p artmas›na ba¤l› olarak geliflece¤i kesin. 2009 y›l›nda dünya borsalar›nda yaflanan kitlesel yükselifller sebebiyle 2010 y›l›nda piyasalardaki afla¤› yukar› hareketleri aktiflefltirmek için alt›n›n yat›r›mc›lar taraf›ndan tercih edilmeye devam edece¤i tahmin ediliyor. Di¤er yandan Deighan Finansal Dan›flmanl›k fiirketinden Dan Deighan taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre 1 y›ldan 10 y›la kadar süreyi kapsayan uzun dönemde alt›n›n talebinde art›fl›n devam edilece¤i tahmini yap›lmakta. Alt›n talebinin artmaya devam etmesinin birçok sebebinin oldu¤u ancak en önemli sebebin insanlardaki güven eksikli¤i oldu¤u vurgulanmakta. Özellikle de Amerikan Dolar›na olan güvensizlik. Güvensizlik kifliden kifliye bulafl›r ve global ekonomideki kötüleflmelerle güvensizlik alt›ndaki hareketlerle kendini gösterir. Alt›n uzmanlar› yat›r›mc›lara alt›n fiyatlar›n› çok iyi takip etmelerini ve yat›r›mlar›n› dikkatle yapmalar›n› tavsiye ediyorlar. 2010 y›l›ndaki senaryoyu birlikte görece¤iz. Emtia analisti Sean Brodick’e göre Euro’nun de¤erinin düflmesi veya Ortado¤u’daki gerginlik riskine karfl› Dolar›n de¤erindeki yükselme alt›n fiyatlar›n›n h›zla düflmesi anlam›na gelmektedir ancak 2010 y›l›nda ABD Dolar›ndaki sorunlar devam edecek gibi görünüyor. ABD Dolar› 2009 y›l›nda yerlerde süründü¤ü için 2010 y›l›nda çarp›c› ve flok edici yükselifller yaflayaca¤› flüpheli. Metal fiyatlar› geçti¤imiz 2009 y›l› içinde büyük bir s›çrama gösterdiler, gümüfl % 52 civar›nda, bak›r ise % 136 oran›nda yükselifl gösterdi. Ancak hikayenin ana konusu metaller de¤il faiz oranlar› ve ABD dolar› üzerine kurulu. Yavafllayan ekonomi, FED’in faizleri düflük tutma zorunlulu¤u alt›n›n büyüme e¤ilimini etkiliyor. Di¤er birçok emtia gibi alt›n da genel olarak dolar cinsinden al›n›p sat›lmakta. Bu sebeple dolar›n de¤erinin düflük kalmas› alt›n için küresel bazda iyi bir pazarl›k unsuru. Dünya Bankas›ndan uzmanlar taraf›ndan belirtildi¤ine göre 2 y›ll›k bir gevflek para politkas› bütün dünyada ve özellikle geliflmekte olan piyasalarda enerjide ve endüstriyel maddelerin talebinde önemli bir fiziki art›fla yol açacak ve talep art›fl› konjonktürel olarak fiyatlarda büyük bir bask› yaratacak. Merkez bankas›, enflasyonu kontrol etmekten çok hükümetten gelen borç harcamalar› ve dolar›n düflüflündeki endifleden dolay› faiz oranlar›n› yükseltmek zorunda kalabilir. Bunun yan›nda FED’in, bankalar›n kredi vermeleri engelleyen ve cesaretlerini k›ran büyük kredi aral›klar›n› kontrol etmek için de faizleri artt›rabilece¤i belirtilmekte. Borç almak çok daha ucuz oldu¤u için bankalar›n borç vererek risk almak gibi bir niyetleri olmad›¤› belirtiliyor. ABD ekonomisi tarihsel olarak önemli bir dönemden geçiyor ve ekonomideki dengelerdeki ufak oynamalar alt›n veya emtialar gibi varl›klara daha h›zl› yönelmeye sebep olabilecek. Bütün say›lan endifle ve korkular alt›n›n olas› yükseliflleri için sebepler yaratmakta. 2010 y›l› kimse için kolay olmayacak ancak umudumuz 2009’dan daha iyi bir y›l olmas› yönünde.

Alt›n Dünyas› 33


alt›n firma

Kuyumcular›n kasa konusunda güvenecekleri liman;

ALTINCELIK ‹htisas sahibi olduklar› güvenlik kasalar› konusunda kendini gelifltiren ve yenileyen Alt›nçelik, kasa üretimi konusunda ürün yelpazesini gün geçtikçe geniflletiyor. Alt›nçelik Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin Uçar, “her ifli yapmak de¤il, en iyi oldu¤umuz ifli yapmak” felsefesini izlediklerini ve bu konuda ma¤azalar›nda tüketici yan›ltmadan ve üzmeden istedikleri her ürüne kolayca ulaflabileceklerini söyledi…

1974 y›l›ndan bu yana sadece çelik para kasas› üreten Alt›nçelik’in, çelik kasan›n haricinde güvenlikle alakal› birkaç ifl dal›nda da hizmet verme kapasitelerinin oldu¤unu söyleyen Alt›nçelik Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin Uçar, fluan için kasa üretiminde yo¤unlaflmay› sürdüreceklerini belirtti. Uçar, bunun en önemli sebebinin ise, birkaç ifl dal›nda yaln›zca ticari olarak düflünüp s›radan ürünler imal etmektense, ihtisas sahibi olduklar› kasa konusunu devaml› olarak gelifltirmek ve ayr›cal›kl› ürünler üretmekten kaynakland›¤›n› vurgulad›. 36 y›ldan beri flirket olarak tüm güçlerini bu yönde kulland›klar›n› anlatan Uçar, “Genel olarak bizim flirket felsefemiz; her ifli yapmak de¤il, en iyi oldu¤umuz ifli yapmakt›r. Bu amaçla y›llar içerisinde kazand›¤›m›z tecrübe ve maddi de¤erler yan›nda ortaya Alt›nçelik gibi güveni temsil eden bir marka ç›kt› ki, bunun de¤eri maddi olarak ölçülemez. Bundan sonra da amac›m›z bize duyulan güvene lay›k olarak iflimizi en do¤ru biçimde yapmaya devam etmektir” dedi.

l›k olay› durumunda da çok büyük zararlara sebep vermesi nedeniyle kasa al›m› s›ras›nda çok hassas davran›lmas› gerekti¤ine inand›klar›n› kaydeden Uçar, “Biz 35 y›ld›r her ürünümüzü titizlikle çal›flarak ortaya ç›kar›yoruz. Y›llar içinde geliflim ve de¤iflim gösteriyoruz. Müflteri talepleri ile ortaya ç›kan ürünler oldu¤u gibi, örne¤in; perakende sat›fl yapan kuyumcular›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤unun tercih ettikleri banko kasas›, tamamen yer s›k›nt›s› olan bir müflteri talebini karfl›lamak için düflünülmüfl tasarlanm›fl ve Kemal Uçar taraf›ndan uygulanm›flt›r” dedi. Ar-ge çal›flmalar› sonucu ortaya ç›kan tescilli markalar› olan “Z›rhl›” ve “Panzer” ürünleri sektör için ürün s›n›flar› yaratt›¤›n› bildiren Uçar, “Bugün piyasada Z›rhl› ve Panzer ad›yla sat›lan tüm ürünler esas›nda ne Z›rhl› ne de Panzer’dir . Tüketicilerin yan›lmamak ve daha sonra üzülmemek için buna çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Bizden istenen her türlü alana çelik para kasas›, z›rhl› kasa odas› ya da z›rhl› kap›lar üretebilmekteyiz” fleklinde konufltu. Türkiye’nin ilk ve tek 5 katl› kasa ma¤azas› Kuyumcular›n tüm sermayelerini koruduklar›, bir nevi tüm emeklerini saklad›klar› yer olan kasalar konusunda kuyumculara tercih etmeleri gereken kasa türleri ile ilgi-

Z›rhl› ve Panzer ad›yla sat›lan tüm ürünler do¤ru de¤il, tüketici yan›lmamal›… Kendi ifl kollar›na say›s›z yenilik kazand›rm›fl, çelikten mamül bir kutu gözüyle bak›lan kasaya farkl› bir bak›fl aç›s› getirdiklerini dile getiren Uçar, geçen zaman içinde misyonlar›n›n iyi bir kasan›n ne flekilde hangi özelliklere sahip olmas› gerekti¤ini anlatmak oldu¤unu ifade etti. Kapal› bir kutu fleklinde üretilen çelik kasan›n do¤ru ellerde üretilmemesi durumunda sat›n alan kifliyi yan›ltabilecek olmas›n›n, meydana gelebilecek bir h›rs›z-

li bilgi veren Uçar, “Sat›fl noktalar›m›zda ürünlerimizi inceleyen müflterilerimize baz› sorular sorarak kendi ihtiyaçlar›n› en do¤ru biçimde karfl›layacak ürüne beraberce karar veriyoruz. ‹fl hacminin büyüklü¤ü, toptan m›, perakende mi sat›fl yapt›¤›, kasay› imalat alan›nda m› sat›fl bölümünde mi kullanaca¤›, ne imalatç›s› oldu¤u, ifl yerinin konumu; kapal› alanda m› ana cadde de mi v.b. ve nihayetinde kasan›n konulaca¤› alan›n flekli müflterimizin almas› gereken ürünü kendili¤inden ortaya ç›kar›yor” diye konufltu. Uçar; “Alt›nçelik 3 ayr› noktada; Avc›lar Firuzköy’de bulunan fabrikas›, Avc›lar E – 5 ma¤azas› ve Çemberlitafl ma¤azas› ile tüm kasa kullan›c›lar›na hizmet vermektedir. ‹çerisinde çeflitli model ve boyutlarda alternatif renk seçeneklerinde yüzlerce ürün bulunan 5 katl› Alt›nçelik E – 5 Yan Yol Ma¤azas› Türkiye’de bir ilk ve tektir. Bu nedenle rahatl›kla söyleyebilirim ki; bizi ziyaret eden müflterilerimizin arad›¤›n› bulamama ihtimali yok.” “H›rs›zlar›n ilk tercihi kuyumcular” Ekonomik flartlar›n zorlaflt›¤› bu günlerde y›llar›n birikimi ile kaz›lan de¤erleri koruman›n öneminin anlafl›ld›¤›na vurgu yapan Uçar, özellikle h›rs›zlar›n ilk tercihi olan kuyumcular›n mevcut olan güvenlikle ilgili önlemlerini en ince ayr›nt›lar›na kadar incelemeleri gerekti¤ini savundu. Birçok sektör mensubunda h›rs›zl›¤a karfl› mukavemeti olmayan dayan›ks›z kasalar kullan›ld›¤›n›n alt›n› çizen Uçar, “Bu sebeple h›rs›zl›k teflebbüslerinin büyük bir ço¤unlu¤u baflar›l› olmakta. Benim kuyumculara tavsiyem; mevcut kasalar›n› ve bizim üretti¤imiz yüksek güvenlikli kasalar› detayl› olarak incelemeleri sonucunda kulland›klar› kasan›n ne kadar h›rs›zl›¤a dayan›kl› oldu¤unu görmeleri ve buna göre tedbirlerini almalar›d›r” diyerek aç›klamalar›n› sonland›rd›.

Valentine Finishing Center hizmete girdi Yurt içinde birçok seçkin kuyumcuda görmeye al›flt›¤›m›z Valentine P›rlanta, farkl› hizmet anlay›fl›n› bambaflka bir yenilikle sunuyor. 34 Alt›n Dünyas›

Valentine Finishing Center özellikle kendi mücevherini üreten kuyumcu ve toptanc›lar›n yüzünü güldürüyor. Valentine, birbirine uzak farkl› atölye ve iflletmelerde birçok aflamadan geçen mücevher üretimini tek bir merkezde üstelik piyasa normallerinin çok alt›nda fiyatlarla sunuyor. Kendi üretimini d›fl atölyelerde yapan kuyumcu ve toptanc›lar›n tasar›mdan, bitifle hatta sunumuna

kadar birçok aflamada karfl›laflt›klar› zaman, personel, efl standartl› ürün kalitesi, fiyat istikrars›zl›¤› gibi ana problemlerini s›f›ra indiren yeni sistem çok k›sa bir sürede büyük be¤eni toplad›. Valentine bu yeni merkezinde kuyumcular›n tasar›m, montür, tafl, m›hlama, cila, sertifikaland›rma, paketleme, internet ve görsel seçenekleri gibi p›rlanta üretimindeki birçok soruna tek bir noktada verdi¤i hizmetle çözüm oluyor.


alt›n firma

Dora, 2010 y›l›nda Türkiye pazar›na a¤›rl›k verecek

Uluslararas› arenada yakalad›¤› baflar›y› Türkiye’de de yakalamay› hedefleyen Dora International, bu anlamda 2010 y›l›nda her flehirde nitelikli sat›fl noktalar›nda yer alarak bilinirli¤ini yükseltmeyi planl›yor. retiminin büyük k›sm›n› ihraç eden Dora International, bugün 30’dan fazla ülkede 2500’ün üzerinde sat›fl noktas›nda yer al›yor. Kuruldu¤u y›ldan itibaren ihracat a¤›rl›kl› çal›flan firma, her ne kadar bugüne kadar Türkiye pazar›na fazla a¤›rl›k vermemifl olsa da tutarl› ve güvenilir yaklafl›m›, kaliteli ürünleri ile sektörde tan›nan isimlerden. Yeni pazarlama stratejileri do¤rultusunda 2010 y›l›nda Türkiye pazar›na daha fazla

Ü

36 Alt›n Dünyas›

yönelmeyi planlad›klar›n› belirten Dora International Türkiye Genel Müdürü Jülide ‹yigün, Türkiye’nin gerek tüketici profili gerekse pazar büyüklü¤ü ile önemli bir potansiyele sahip oldu¤unu ve Dora’n›n bu pazara sunabilece¤i güçlü bir uluslararas› tecrübesi oldu¤unu belirtiyor. Kuruluflundan bu yana 15 y›ld›r, yaln›z alyans ürettiklerini ve çok zorlu pazarlarda dahi müfl-

terilerini memnun etmeyi baflard›klar›n› ifade eden ‹yigün, Alyans›n son derece kendine özgü bir ürün oldu¤unu vurgulayarak, müflteri odakl› farkl› bir hizmet anlay›fl›n›n gereklili¤ine de¤iniyor. A¤›rl›kl› olarak ABD, Avrupa ve Avustralya pazarlar› olmak üzere, 30’dan fazla ülkede kendi markalar›yla hizmet veren Dora’n›n, üretimdeki uzmanl›¤› yan›nda lojistik becerilerine de de¤inen ‹yigün, “Avustralya gibi uzak bir pazara dahi tamam› kifliye özel olan alyanslar› gecikme olmadan, düzenli olarak sevk ettiklerini” söylüyor.

Metal teflhir yüzükleri gibi pekçok uygulamada öncülük yapt›klar›n› söyleyen ‹yigün, alyanstaki en önemli noktalardan birisinin de, müflterinin her sipariflinde ayn› standartta ürün alaca¤›ndan emin olmas› oldu¤unu söylüyor ve “Dora olarak bu tip flüphelere yer vermiyoruz, dünyan›n neresinde olursa olsun bir model her yere ayn› standartta ve kalitede gönderilmektedir” diye ekliyor. Dora’n›n kendi üretimine ve kalite standartlar›na olan güveni sebebiyle tüm ürünlerine her türlü üretim hatas›na karfl› ömür boyu garanti verdiklerini söyleyen ‹yigün bu flekilde müflteri memnuniyetinin daha da artt›¤›n› belirtiyor.


Gerek fuarlarda gerekse di¤er yurtiçi temaslar›nda birçok perakendecinin Dora’n›n, ürün ve hizmet kalitesi sebebiyle çok pahal› olaca¤› gibi bir alg›ya sahip oldu¤unu söyleyen ‹yigün, asl›ndan gerçe¤in bu olmad›¤›n› söylüyor ve ekliyor “Dora, farkl› ülkelerde çok yo¤un reka-

betin içinde yer al›yor ve rekabetçili¤ini korumak zorunda. Dolay›s›yla ürünlerimizi mümkün olan en uygun fiyat seviyelerinde tutmaya özen gösteriyoruz.” Yeni bayiliklere s›cak bak›l›yor… Dünya çap›nda operasyonlar›n› etki alan› güçlü belli distribütörler ile sürdürdüklerini aç›klayan ‹yigün, Türkiye’de distribütörlüklerini kendilerinin yapacaklar›n› duyurdu. Hem yurt içinde hem de yurt d›fl›nda tecrübeli, sat›fl ekipleri ile Türkiye çap›nda önceden belirledikleri nitelikli sat›fl noktalar›na bizzat ulaflacaklar›n› duyuran ‹yigün, ‹stanbul d›fl›ndaki flehirlerde toptanc›larla da iletiflim halinde olduklar›n›n alt›n› çizdi.

Tüketicinin be¤enisini toplayan ve kaliteli çizgileriyle dikkat çeken ürün tasar›mlar›n›n oluflma aflamas›n› anlatan ‹yigün, “Tasar›mlar›m›zda hem mevcut trendleri hem de müflteri taleplerini dikkate al›yoruz. Markalar›m›z›n konseptlerinin d›fl›na ç›kmadan farkl› co¤rafyalar için o ülkelerin genel be¤enilerine göre tasar›mlar haz›rl›yoruz” diye konufltu. Kendi ma¤azalar›n›n olmad›¤›n› ve franchise vermediklerini ifade eden ‹yigün bayiliklere s›cak bakt›klar›n›n mesaj›n› verirken, mevcut bayi say›lar›n› art›rmak amac›nda olduklar›n›n alt›n› çizdi. Hedef; her flehirde nitelikli sat›fl noktalar›nda yer alarak bilinirli¤i yükseltmek 2010 y›l› hedeflerinden bahseden Jülide ‹yigün, “Hem Türkiye’de hem de uluslararas› pazarlarda Dora markalar›n›n bulunaca¤› sat›fl noktalar›n› art›raca¤›z. Özellikle yeni markalar›m›z›n bilinirli¤ini art›rmak amac›nday›z. Uluslararas› yeni lansmanlar›m›z olacak. K›sa vadede Türkiye’deki hedefimiz Dora ürünlerinin her flehirde nitelikli sat›fl noktalar›nda yer almas›n› ve Dora’n›n aynen Amerika ve Avustralya’da oldu¤u gibi tüketici nezdinde de yüksek bilinirli¤e ulaflmas›n› sa¤lamak” dedi.

‹yigün: “Sadece Alyans kategorisinde hizmet vermeye ve uzmanl›¤›m›z› sürekli gelifltirmeye devam edece¤iz.” Alt›n Dünyas› 37


alt›n haber

Sektörün ilk müzayedesi mücevherseverleri a¤›rlad›

Lotus Dan›flmanl›k, Mücevher Taflç›lar› Derne¤i'nin deste¤i ile ilk defa 18-19-20 Aral›k tarihlerinde Ramada Plaza’da, 30’un üzerinde firman›n yaklafl›k 150 ürünün yer ald›¤› Mücevher Sergisi ve Müzayede etkinli¤i düzenledi. otus Dan›flmanl›k taraf›ndan 18- 19 Aral›k tarihlerinde Ramada Plaza ‹stanbul’da düzenlenen “Mücevher Sergisi ve Müzayede” etkinli¤i, 20 Aral›k 2009 tarihinde yap›lan müzayede ile son buldu. Etkinlikte, 30’u aflk›n firman›n özel mücevherleri sergilendi. En düflük fiyatl› ürünün bafllang›ç fiyat›n›n 650 TL oldu¤u sergide, en yüksek fiyatl› ürün ise 180.000 $ de¤erindeki ‹ngiliz Kraliçesi

L

38 Alt›n Dünyas›

Victorya döneminde imal edilmifl bir elmas gerdanl›kt›. Arifl, Temizocak, Ekol P›rlanta, Hemera gibi firmalar›n 12’ye yak›n ürünle yer ald›¤› sergi ve müzayedede 144 eser yer ald›. Sergilenen eserlerin toplam de¤eri ise 2 milyon dolar› geçti¤i belirtildi. ‹ki günlük sergi boyunca önde gelen firmalar›n bu organizasyon için koleksiyonlar›ndan seçtikleri özel parçalar sergilendi. Ziyaretçilerin büyük be¤enisini

kazanan eserlerin yer ald›¤› sergi, mücevher sektörüne direk al›c› ile buluflmas›n› sa¤lad›¤› için bir renk ve heyecan katt›. Önde gelen yerli ve yabanc› firmalar›n ve ustalar›n eserlerinin bir arada görülebildi¤i sergi, yurtd›fl›ndan gelen mücevherlerin ihtiflam›yla büyülerken, Türk Mücevherat Sektörü’nün tasar›m konusunda da dünya devleri aras›nda ön s›rada oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Etkinlik sektörün tan›t›m›na önemli katk› sa¤lad› Müzayede s›ras›nda sat›fl› gerçekleflen ilk ürün “Alt›nbafl” firmas›n›n 16,32 gram a¤›rl›¤›ndaki 18 ayar alt›ndan ve 0,16 karat p›rlantadan üretilen, 1.109 $ muhammen bedelli “‹stanbul Madalyonu” oldu. Alt›nbafl Mücevherat taraf›ndan tasarlanan ‹stanbul Yans›malar› isimli 60 parçal›k koleksiyonun en özel parçalar›ndan biri olan ‹stanbul Madalyonu, ‹stanbul'un, kültürleri birlefltiren göz al›c› kimli¤ini vurgularken, ayn› zamanda kaosun güzelli¤ini ve flehrin 24 saat enerjik olan hareketli yap›s›n› anlatan madalyon, güzellikleriyle yüzy›llard›r tüm ziyaretçilerine ve yerlilerine vazgeçilmez bir tutku yaflatan ‹stanbul’un mücevhere fl›k bir yans›mas› olarak de¤erlendiriliyor. Sat›fllar›n bir k›sm›n›n müzayede sonras› da devam etti¤i organizasyon, gerek yay›nlanan ve özel ad-

reslere de da¤›t›lan katalo¤uyla, gerek sergisiyle, pek çok yerli ve yabanc› firmay› bir araya getirip Türk Mücevherini tüketicinin direk be¤enisine sunarak sektöre ciddi bir tan›t›m imkan› sa¤lad›.

Sektör için bir ilk Etkinli¤in düzenlenmesinde önemli rol oynayan Pazarlama Dan›flman› Aylin Gözen, etkinli¤in bir ilk olmas› aç›s›ndan önem tafl›d›¤›n› söylerken, katk›da bulunan tüm firmalara teflekkür etti. Projenin sektör için farkl› bir çal›flma oldu¤unu ve müzayededen daha fazla tan›t›m aflamas›n›n önem tafl›d›¤›n› belirten Gözen, etkinli¤in firmalar›n üst düzey bir imajla tüketiciye ulaflmalar›n› sa¤lamay› amaçlad›¤›n› dile getirdi.Etkinli¤in tan›t›m gecesine bas›n kat›l›m›n›n yüksek oldu¤una dikkat çeken Gözen, “Organizasyon ve pek çok ürün, reklamlarda bile saniye fiyat› ciddi rakamlar olan ATV ana haber bülteninde yer ald›. Ayr›ca firmalar›n ürünlerinin yer ald›¤› kataloglar 1000’e yak›n VIP adrese ulaflt›r›ld›. Organizasyon tüketici gözünde mücevhere olan ilgiyi artt›rmak, heves uyand›rmak ad›na ilk olmufltur. Projeye verilen destek baflka yarat›c› projeler için de ilham verecektir.” diye konufltu.


alt›n firma

2010 Pera P›rlanta y›l› olacak Ma¤azac›l›k anlay›fl›na yeni bir yorum getirerek, h›zla perakendecili¤e geçifl yapan Pera P›rlanta, Galleria ve Forum ‹stanbul AVM’de açt›¤› ma¤azalar› ile p›rlanta tutkunlar›yla bulufluyor. Pera P›rlanta Genel Müdürü Sevgi Soysal, oluflturduklar› ma¤aza konsepti ve farkl› ürün yelpazesiyle mücevher anlay›fl›n› al›fl›lm›fl kal›plar d›fl›na ç›kard›klar›n› söyledi. arkalaflma sürecinde, perakendecilik sektörünü iyi analiz ederek, do¤ru projeler üretmek üzerine çal›flmalar yapan Pera P›rlanta Genel Müdürü Sevgi Soysal ile Pera P›rlanta’n›n yenilenen ma¤aza konseptini ve sektörün perakendecili¤e bak›fl›n› konufltuk. Perakendecili¤in uçsuz bucaks›z bir bilgi birikimi gerektirdi¤ini söyleyen Soysal, toplum psikolojisini iyi bilmenin, topluma uygun projeler ve hizmetler sunmay› gerekli k›ld›¤›n› belirtti. Pera P›rlanta olarak insanlar›n lüks tüketime bak›fl aç›lar›n› de¤ifltirerek, mücevherde moda alg›s› yaratmaya çal›flt›klar›n› kaydeden Soysal, ma¤azalar›nda da mücevher kullan›c›lar›n›n bu alg›y› hissetmesi için, ürün yelpazelerinden dekorasyona kadar, her detayla özenle ilgilendiklerini duyurdu. “H›zl› bir ma¤azalaflma sürecine girdik” Kurum kültürünü ma¤azalara yans›tabilmenin kendileri için büyük önem tafl›-

M

40 Alt›n Dünyas›

d›¤›n› aktaran Soysal, “Her ayr›nt›, üzerinde uzun uzun düflünülerek planland›. Bu y›l yurtd›fl›nda da oldukça revaçta olan gri rengi ve tonlar›n› ma¤azalar›m›zda kulland›k. Siyah›n o a¤›r ve bazen de ürkütücü imaj› yerine, daha s›cak renkler seçmek istedik. Bu yüzden beyaz ve mor renk ile ma¤azaya bir s›cakl›k katt›k. Gücü ve ruhsal dengeyi temsil eden mor renk bu y›l giyim ve aksesuarlarda da fazlas›yla kullan›l›yor” dedi. Bütün emeklerine de¤di¤ini düflündükleri iki yeni ma¤azalar› ile mücevher severlerin karfl›s›nda olduklar›n›n alt›n› çizen Soysal, ma¤azalar›nda müflterilerin rahatça mücevherlerini ve konseptlerini inceleyebilecekleri güzel ve rahat bir ortam yaratt›klar›n› savundu. Pera P›rlanta markas›n›n h›zla ma¤azalaflma sürecine girdi¤ini dile getiren Soysal, “2010 y›l›nda da ma¤aza say›m›z› Türkiye çap›nda artt›rarak, ad›m›z› moda markas› olarak daha çok du-

yuraca¤›z. Haz›rlad›¤›m›z özel konseptlerle, mücevher anlay›fl›n› s›k›flt›¤› kal›plardan ç›kard›k. Daha modern bir flekilde p›rlantay› hayat›n içinde konumlan-

d›rd›k. 2010 y›l› Pera P›rlanta için yükselme y›l› olacak. Biz de ekibimizle bu y›l›n bizlere flans ve baflar› getirece¤ine inan›yoruz” fleklinde konufltu.


A

alt›n yans›ma Mehmet Çelik

Kaç yafl›ndas›n›z?

Pera P›rlanta Galleria AVM ma¤azas›nda, mücevher severleri p›rlantan›n büyülü dünyas›nda keyifli bir yolculu¤a ç›kard›. Özgün tasar›mlar› ve ma¤aza konseptiyle, son günlerin en dikkat çekici moda markas› olan Pera P›rlanta’n›n genel bilgilerle p›rlantay› anlatt›¤› seminerinde; hem mücevher sektöründeki en yeni haber ve trendler aktar›ld›, hem de Pera P›rlanta’n›n ürün ve hizmet ayr›cal›klar›yla ilgili detayl› bilgi verildi. P›rlanta uzman›nca anlat›lan p›rlantaya, davete kat›lan han›mlar›n ilgisi oldukça yüksekti. Özel luplar yard›m›yla inceledikleri p›rlantan›n, mücevhere dönüflme serüvenini içeren filmden etkilenen han›mlar, Pera P›rlanta tasar›mc›lar›na hayalindeki p›rlantay› çizdirdikleri anlarda ise çok keyif ald›lar. Seminer sonras›nda kendileri için al›flverifl yapmay› da ihmal etmeyen kat›l›mc›lara, isimlerine düzenlenmifl “Kat›l›m Belgesi” de verildi. Pera P›rlanta’dan yap›lan aç›klamaya göre bu tür seminerlerin devam›n›n gelece¤i bildirildi.

Pera P›rlanta uzmanlar›, Galleria AVM ma¤azas›nda a¤›rlad›¤› konuklar›na yeni ürünleri hakk›nda bilgi verirken, p›rlanta ile ilgili merak ettikleri sorular› yan›tlad›.

“Gül yeflertmek istiyorsan toprak olmal›s›n”

Toprak ancak içinde yeflerttikleriyle toprak olur. Topra¤› yani gönlünü taze tutmak senin elinde… Ya gül yeflertecek bir gülistana döndürürsün içini, ya da may›n tarlas› olmak için kin ve ölüm, nefret ve haset ekeceksin gönül yurduna… Unutma ki may›nlar çiçek açmaz! Ömürden yak›nanlar genelde onu bofla harcayanlard›r. Sana verilmifl bir maden oca¤› gibi olan ömrünü, ondan alt›n ç›karacak flekilde ifllemezsen, ya da ç›kard›¤›n mücevherleri çak›l tafllar› gibi saçarsan elbette ki: Ah gençlik! diye feryat edeceksin… Ömrünü bofla harcayanlara eskiler “harmen – suhte” (harman› yan›k) demifllerdir. Bütün ömrünü bofla geçirmifl birisi, tarlas›n›n bütün hasad›n› yang›nda kaybetmifl çiftçiden gayr› nedir ki? “Yafl otuz befl yolun yar›s› eder Dante gibi ortas›nday›z ömrün” diyor Cahit S›tk› Taranc›… Merhumun bu sözüne iyice nazar k›l›nsa görülür ki, korkulan fley yolun bitece¤idir. Oysa yol seni bir yere götürmek içindir. Bu yüzden yol amaç de¤il vas›tad›r. Ömür denilen yol, elbet bitecek, ama biten ömürdür, varl›k de¤il, biten y›llard›r hayat de¤il; biten yolculuktur var›lan yer bitimsizdir. fiairin dedi¤i gibi; “Hangi resmime baksam ben de¤ilim.” Do¤ru ama dünkü beni bugünküne eklesem, her gün tazelenen ömrümün günlerini ucuca eklesem, köprü yapsam onu bitimsiz ve sonras›z ebed ülkesine, yakmasam harman›m›, her tanesini yedinden eksem hasad›m›n, gün be gün yeniden bafllasam kutsal emanet olan bu hayat flenli¤ine, yafl›m geçer mi? Yafllan›r m›y›m acaba? Ölüm y›llar›m› alsa da hayat›m› alabilir mi benim? Mevlana’n›n dedi¤i gibi; “Yoksa e¤er senden sonra b›rakt›¤›m bir eser, Gün gelir seninde yerinde yeller eser”

Yeni bir y›l›n bafllang›c›nda bir ömür muhasebesi yapmak istedim. Hesab›m› yanl›fl yap›p yapmad›¤›m› test etmek istedim. Gördüm ki, her gün yeniden bafll›yorsa hayat ömrümün yafl› k›rk olsa da, gönlümün bir yafl› yokmufl… Yeni y›l yenilesin hepimizi…

Zaman, Mekan ve ‹nsan / Foto: ‹smail Bat›

Pera P›rlanta ile göz kamaflt›ran buluflma…

Yafllanan y›llard›r, gönül de¤il… Gönül aynas›nda pus olmaz. Suretini gözle de¤il duygularla yans›t›r gönül aynas›… Ayinesi saf olmayana(ehli dil) gönül ehli denemez diyor flair… Öyle de¤il mi ama?Bedenin biyolojik yafl›na ömür denmifltir.Ruhumuzun ise yafl› yoktur;o her zaman genç ve tazedir.Bundand›r ki Yunus: Her gün yeniden do¤ar›z Bizden kim usanas›” der. Hayat›n›n bütün günlerini ölüm için biriktiren bir canl›d›r insan, ama ruhumuzun günleri bölümsüzdür. Her fleyi tazeleyen bir iksirdir sevgi… Üzerine düfltü¤ü fleyi yeniden yeniden ilk günkü parlakl›¤›na kavuflturur. Sevince hiçbir çetele kapkara görünmez insan gözüne… Sevgi adeta üzerine döküldü¤ü her madeni alt›na çeviren bir gizli formül gibi, gönlün güllerini tazeler… Bitimsiz bir bahar bahçesine çevirir ömrü… Bülbülün bir yafl› yoktur. Gül aç›ld›kça ve k›rm›z› dudaklar›yla tebessüm ettikçe bülbüle, bülbülün ömrü bir flark›ya dönüflür. Her bülbülün ömrü bir bitimsiz flark› kadard›r… K›fl gelince solunca gül bahçesi, bülbül nefeslenir, bir dahaki gül mevsiminde tazelenecek olan güle yeni melodiler haz›rlamak ad›na… ‹çinde biriktirdi¤i sözler, söyleyecek flark›lar vard›r da ondan… Yunus’un dedi¤i gibi: Sevdi¤imi söylemezsem Sevmek derdi beni bo¤ar Bunun fark›ndad›r bülbül, gül tazelendikçe aflk› tazelenir bülbülün, her gün yeniden âfl›k olan›n hayat› her gün yeniden bafllamaz m›? Her aflk yeni bir milatt›r, sevene, aflk›n yeni y›l›n› kutlamakla geçer ömrünün günleri, ruhunu süsleyen aflk ile ölümsüzlü¤ün s›rr›na erer. Bu doyumsuz zevk âleminin bafllang›c› da sonu da birdir, çünkü ezelidir ve ebedidir aflk… Zamans›z olan›n fanili¤i olmaz ki… Sen bana yeni y›ls›n her dakika Her dakika bir yafl›ma daha giriyorum der, Sezai Karakoç… Çünkü sevenin her dakikas› bir y›l yo¤unlu¤u içerisinde geçer… Y›llar geçer ama taze durdukça tortular b›rakmaz içinde… Günefl her gün do¤ar ama yafllanmaz… Her günkü tazeli¤iyle ç›kar karfl›m›za… Çünkü ›fl›¤› ve ›s›s› kendindendir onun… Kendini ve kendi d›fl›nda kalanlar› ayd›nlatarak, kendini de muhataplar›n› da hep taze tutar. Bir bilgenin dedi¤i gibi;

Alt›n Dünyas› 41


alt›n firma

Tasar›ma ve pazarlamaya a¤›rl›k verdi, 2009’u kay›ps›z kapatt› Farkl› çal›flmalar›yla sektörün be¤enisini kazanan Sina Montür, 2009 y›l›n› krizin olumsuzluklar›ndan fazla etkilenmeden geride b›rakt›. Durgun dönemde tasar›ma ve pazarlama çal›flmalar›na a¤›rl›k verdiklerini anlatan Sina Montür Sahibi Ali Bar›fl Lek, 2010 y›l›nda üretim kapasitelerini yüzde 60 art›racaklar›n› söyledi.

009 y›l›n›n firmalar› için baflar›l› bir y›l oldu¤unu belirten Sina Montür sahibi Ali Bar›fl Lek, “Herfleye ra¤men baflar›l› diyorum. Çünkü koydu¤umuz hedefleri yakalad›k ve 2009 hedeflerimizi düflündü¤ümüzün daha üstüne ç›kartabilece¤imizin cesaretini kazand›ran bir y›l oldu. Kal›p aflamas›nda ince detaylar›nda eksikler görüp yürürlü¤e koymad›¤›m›z ürünleri saymazsak firma olarak sektörümüzün iltifatlar›n› kazand›k ve yo¤un talep edilen yüze yak›n ürünle model yelpazemizi genifllettik. Geçmifl y›llarda karfl›laflt›rma yapt›¤›m›zda her y›l kendimizi gelifltirebildi¤imi görüyor ve üretimde

2

42 Alt›n Dünyas›

hiçbir düflüfl yaflamadan yolumuza devam ediyoruz” diye konufltu. Temeller sa¤lam at›l›rsa, krizler daha rahat afl›l›r Tüm sektörde oldu¤u gibi montürcülerin de ekonomik krizin etkilerini hissetti¤ini söyleyen Lek, piyasalardaki yavafllaman›n finansal aç›dan zorluklar yaflatt›¤›n› belirtti. Bu zor koflullarda firma olarak farkl› tasar›mlar, özel çal›flmalar ve pazarlama konular›nda daha çok çal›flt›klar›n› anlatan Lek, “Tasar›ma ve pazarlamaya a¤›rl›k vererek flirketimizin krizden zarar görmemesini sa¤lad›k. S‹NA MONTÜR olarak biz-

ler krizden etkilenip etkilenmemenin kendi elimizde olaca¤›n› düflünüyoruz. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinde birçok krizler yaflam›fl ve bu krizlere al›fl›k bir hale gelmemizi sa¤lam›flt›r.Asl›nda krizlerin birçok güzel fleyin filizlenmesini sa¤layan bir yönü de vard›r. Krizi ya¤mura benzetebiliriz. Çok yo¤un bir ya¤›flta e¤er yap›lar›n›z dere yataklar›nda ise, temelleriniz sa¤lam de¤ilse zarar görebilirsiniz. Aksine yap›lar›n›z sa¤lam, tedbirleriniz al›nm›flsa ya¤murun fliddetinden çok da etkilenmezsiniz. Ekonomik verilerin çok olumlu oldu¤u zamanlarda da kapanan fabrikalar ve iflten ç›karmalarla karfl›laflabiliyoruz. Öylese bizler olumsuz koflullarda da dimdik durmas›n› ö¤renmeli her flartta en güzel çözümün çal›flmakta, yenilikçi ve esnek olmay› baflarabilmekle paralel oldu¤unu görmeliyiz.” fleklinde konufltu. Alt›n fiyatlar›n›n 2010 y›l›nda da yükselmeye devam edece¤ini

düflündü¤ünü söyleyen Bar›fl Lek, geçmiflte oldu¤u gibi olumsuzluklar›n yaflanabilece¤ini ve en sa¤lam liman olarak kabul edilen alt›n›n gün geçtikçe daha fazla ra¤bet görece¤ine inand›¤›n› dile getirdi. 2010’da sürprizlerimiz var 2010 y›l›nda üretim kapasitelerini yüzde 60 oran›nda yükseltmeyi ve ihracat faaliyetlerini de buna paralel olarak yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Lek, “Yurtd›fl› fuarlar› bizim için hedeflerimize ulaflmada önemli bir vesiledir. Bunun yan›nda iç piyasalarda çok önemli süprizlerle müflterilerimizi memnun etmenin yollar›n› arayaca¤›z. Bu konuda çok güzel fleyler yapabilce¤imizin müjdesini flimdiden veriyoruz. Detaylar için ise 2010’da bizi merakla takip etmenizi bekliyorum.” dedi.

Fuarlar kendimizi anlatman›n en önemli arac›... 2010 y›l› ile birlikte ‹stanbul’da gerçeklefltirilen fuarlara iki yeni fuar›n daha eklenmesinin rekabet ortam›yla birlikte birçok avantaj getirece¤ine inand›¤›n› söyleyen Bar›fl Lek, “Fuarlar kendimizi anlatman›n ve yurt d›fl›na aç›lmam›z›n en önemli araçlar›d›r. Bizler bu fuarlar› avantaja çevirmeli ve fuarlar›m›za sahip ç›kmal›y›z. Türkiye çap›nda gerçeklefltirilen fuarlar gün geçtikçe ço¤al›yor. Farkl› illerde düzenledi¤imiz fuarlar bizleri çok sevidiriyor. Biz sabretmeyi sevmeyen bir milletiz. Oysaki fuarlar ciddi sab›rlar istiyor. Önemli olan bu organizasyonlarda istikrar› yakalamak. Her sene fuarlar›m›za ziyaretçi say›s›n› ço¤altabilmek için çal›flmal› ve özellikle durgun geçen fuarlardan sonra ümitsizli¤e kap›lmamal›y›z.” diye konufltu.


alt›n firma

Karakafl Kay›p K›ta Atlantis ile hedefine kofluyor

‹lk 500 tamam, hedef 250… Sektörde 40 y›l› aflk›n bir süredir hizmet veren Karakafl Kuyumculuk, alan›nda dev bir marka yaratt›. Sanayi kuruluflu olarak ilk 500’e giren Karakafl Kuyumculuk’un marka yolculu¤unu ve baflar›s›n›n s›rr›n› Karakafl Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl’tan dinledik.

Karakafl Kuyumculuk’un sektördeki yolculu¤unu anlat›r m›s›n›z? Karakafl Kuyumculuk’un temelleri, 1968 y›l›nda ‹zmir’in, sektörün canl› oldu¤u yegane bir bölgesinde; Kemeralt› Çarfl›s›’nda, de¤erli büyü¤ümüz Yaflar Karakafl taraf›ndan iki kiflilik bir kuyumcu atölyesinde at›ld›. O dönemde kuyumculuk zihniyetinden çok atölyecilik bilinci vard›. ‹flin mutfak k›sm›ndan bafllayarak, dönemin flartlar›nda her türlü kalite kontrolden uzak bafllad› bu süreç…1985 y›l›nda üretim esasl› kurulan kuyumculu¤umuz, pazarlama birimlerinin de kurulmas›yla birlikte sat›fl faaliyetlerine bafllad›.1995’de ‹zmir’de, ayar kontrolü yap›lmayan da¤›n›k atölyecilik zihniyetinden kurtularak ilk kuyumculuk fabrikas›n› kurduk. Ege Bölgesi’nin en büyük kuyumcu toptanc›s› haline gelerek iç piyasa ve ihracat olmak üzere yurt içi ve yurt d›fl› flubelerini de açmaya devam ettik.1999–2005 y›llar› aras›nda Amerika ve Dubai baflta olmak üzere gerçeklefltirdi¤imiz ihracat ile ‹zmir, ‹stanbul, Konya ve olmak üzere 3 bölgede üretim yapan kuyumculu¤umuz bugün Alanya, Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri, Samsun flubeleriyle birlikte yurtiçinde 3000’e yak›n sat›fl noktas›nda ATLANT‹S markas›yla tüketiciye ulafl›yor. Yap›laflmada sa¤lad›¤›m›z bu geliflim sektörel geliflimimizde de rol oynad›. 2007 – 2008 y›llar›nda Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Ege Bölgesi’nin ‹lk Büyük Sanayi Kuruluflu” çal›flmas›nda sektörünün tek ismi olarak Ege Bölgesi’nde sektörün aktifleflmesine katk›da bulunurken di¤er yandan 2007’de Türkiye’nin ‹lk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras›nda Egeli bir firma olarak 260 basamak birden atlayarak yer ald›. Atlantis markas› nas›l do¤du? Bu ismin seçilmesinin özel bir nedeni var m›? Kendi markam›z› oluflturmak için yola ç›kt›¤›m›zda bir dünya markas› oluflturma hedefi belirledik. Bunun içinde Atlantis ad›n› tescil ettirdik. Atlantis’in alt›nla özdefl bir ismi var. Kay›p alt›n uygarl›¤› anlam›na geliyor. Atlantis uygarl›¤› bugüne kadar gelmifl geçmifl en zengin medeniyet olarak biliniyor. Tamamen alt›na dayal› bir medeniyet. Kay›p alt›n uygarl›¤› olan Atlantis’i marka olarak seçmek marka konumland›rmas›nda da bize yard›mc› oldu. Bu bizim markalaflma h›z›m›z› da art›rd›.

44 Alt›n Dünyas›

Kurumsallaflma ve markalaflma ad›na ne gibi çal›flmalar yap›ld›? Gerek kurumsallaflma anlam›nda, gerekse markalaflma anlam›nda kendimize hedefler belirledik. Sektörümüzde ve piyasalardaki geliflmeleri yak›ndan takip etmek ve AR-GE çal›flmalar›n› h›zland›rmak ad›na yenilikleri izliyoruz. ERP program› ile sat›fl ve pazarlaman›n kurumsallaflt›r›lmas›n› tamamlad›k. Yak›nda internet üzerinden e-sat›fl faaliyetimiz bafllayacak. Di¤er yandan bayilik ve corner çal›flmalar›na h›z verdik. Markam›z Atlantis’in ile 2010 y›l›nda görsel ve yaz›l› medyada reklâm faaliyetlerini devam ettirerek, markalaflma sürecini h›zland›raca¤›z. Yo¤un AR-GE çal›flmalar›m›z do¤rultusunda ürün portföyümüzü her geçen gün günün trendlerine uygun, kaliteden ödün vermeden özgün tasar›mlarla yenilemekteyiz. Ma¤azalaflma konusundaki çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz? Yeni ve modern teknolojimiz do¤ru yönetim ve rekabet tekniklerimiz ile birleflti¤inde sektörde özellikle yerel üretimle flubeleflme a¤›m›z› artt›rmaya devam edece¤iz. Kuyumcu müflterilerimize yerinde ve an›nda, gerek stok gerek servis imkanlar›m›zla 2010 y›l›nda da yeni ad›mlarla gerçeklefltirmeyi planl›yoruz. Karakafl Kuyumculuk Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluflu aras›nda yer al›yor. Bu baflar›da en etkili faktörler neler oldu? Biz kendimize 3 y›ll›k bir plan yapt›k. Bu plan do¤rultusunda, sistemli bir flekilde ilerliyoruz. Hedeflerimizden birisi 2010 y›l› sonuna kadar ilk 500 firma içinde ilk 250 ara-

s›nda yer almak. Bunun d›fl›nda 7-8 yeni bölge müdürlükleri açaca¤›z. ‹hracat ç›tam›z› yükseltece¤iz. 25 milyon dolara kadar ihracat yap›yoruz. A¤›rl›kl› olarak iki ülkeye Amerika ve Dubai’ye ihracat yap›yoruz. Bu iki ülke ayn› zamanda dünyada bu iflin toptanc›l›¤›n› yap›yor. 3 y›lda geldi¤imiz kat etti¤imiz yol gerçekten inan›lmas› güç. Geçti¤imiz y›l Türkiye ölçe¤inde ikinci 500’ün 250’inci s›ras›nda iken, bu sene ilk 500’e girdik. 260 s›ra birden atlad›k. Bu flekilde 260 basamak birden atlayan ISO 500’te tek firmay›z. ‹leriye yönelik plan yap›ld›¤›nda, sistemli çal›fl›ld›¤›nda ve firmalar›n önü aç›ld›¤›nda Atlantis gibi Karakafl gibi yüzlerce firman›n olaca¤›na inan›yorum. Türk Kuyumculuk Sektörünün geliflimi ve geldi¤i nokta ile ilgili neler söyleyeceksiniz ? Türkiye alt›n tak› üretiminde önemli bir pazara sahip… Teknolojik geliflmelerin artmas›yla üretim küçük atölyelerden ç›k›p büyük tesislere dönüfltü. Bugün sektörümüzde üretim a¤›ndan sat›fla kadar hizmet veren 40.000 yak›n firma var. Markalaflma giderek h›z kazan›yor. Tabii bu durum iç rekabeti artt›rmakla birlikte tasar›mdan pazarlamas›na hemen her alanda sektörel geliflmeyi sa¤l›yor. Dünyada en fazla alt›n tüketen 5 ülkesinden biriyiz. Alt›n kuyum üretiminde flu an dünyada ikinci s›rada olmam›z›n bafll›ca etkenleri sektörümüzdeki model çeflitlili¤i,kalite,üretim anlay›fl›m›z ve uygun fiyat politikalar›n›n sa¤lad›¤› avantajlard›r ki bu duruma asl›nda birçok engeli de aflarak geldik.Türk kuyum sektörü flu an istikrarl› bir büyümeye sahip,özellikle son y›llarda ciddi bir ivme kazand›.P›rlanta piyasas›n›n giderek genifllemesiyle de %40’a varan ihracat gerçeklefliyor. Ancak mücevherdeki %20’lik ÖTV ihracatta s›k›nt› yaflatabiliyor. Küresel krizin sektöre yans›yan olumsuzluklar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Lüks tüketim grubuna giren sektörümüz krizin neden oldu¤u daralmadan en çok etkilenen sektörlerin bafl›nda geliyor. Ülkemizin bu tarz bir krizi 2001 y›l›nda yaflam›fl olmas›

sebebiyle Avrupa’da yaflanan buhran› yaflamayaca¤›na, Amerika’da krizin ç›k›fl noktas› olan bankac›l›k sektörünün Türkiye’deki 2001 kriziyle çok s›k› bir denetim alt›na al›nm›fl olmas›ndan ötürü ülkemizin krizi oralardaki kadar sert hissetmeyece¤ine inanmas› gerekir. Türkiye dünyan›n bugün yaflamakta oldu¤u süreçleri ve s›k›nt›lar› çok önceden atlatm›fl ve bugün bu ortamda büyüme ad›mlar› atarak o geçirdi¤i zor günlerin ac›s›n› ç›karmaya dünyada hak etti¤i yeri almaya çal›flmas› gereken bir ülke olarak gözükmektedir. Firma olarak olumsuzluklardan etkilenmemek ad›na ne gibi tedbirler ald›n›z, nas›l bir strateji izlediniz? Maliyet inovasyonunu ön planda tutarak içinde bulundu¤umuz ekonomik durumda maliyet planlamalar›na ve kontrol çal›flmalar›na a¤›rl›k verdik. Uzun süreçli büyük maliyet politikalar› yerine h›zl› kazan›mlar› hedef ald›k. De¤er inovasyonu ile müflteri için önem arz eden ö¤eleri araflt›rarak, müflteri odakl› temel planlamalar yapt›k. Müflterilerimize sahip ç›karak de¤er politikas› oluflturup kuyumcular›n beklentilerini karfl›layabilecek fiyat politikalar›, ödeme kolayl›klar› ve hizmet kalitesiyle “bir kuyumcunun arad›¤› her fley” slogan›n›n kriz döneminde de arkas›nda durmaya devam ettik. Özellikle elmas ve alyansta ürün yelpazemizi geniflleterek her be¤eniye hitap edecek çeflitlili¤i sa¤lay›p, rekabet avantaj›n› elde tutmay› hedefleyen bir strateji izledik. Ekonomik krizin hemen her alanda kendini hissettirdi¤i 2009 y›l›n›n ard›ndan 2010 y›l›yla ilgili genel öngörüleriniz ve firma olarak hedefleriniz neler? 2010 y›l› için 2009’a göre daha umutluyuz. Ekonomik iyileflmenin özellikle 2010 y›l›n›n ikinci yar›s›nda kendini hissettirmeye bafllayaca¤›n› tahmin ediyoruz. Alt›n fiyatlar›n›n da yaflanan spekülatif art›fltan sonra daha normal de¤erlere gelece¤ini, bunun da sektöre olumlu yans›yaca¤›n› düflünüyoruz. Kriz ortam›na uyum sa¤layarak do¤ru politikalar izleyen firmalar›n yeni y›lda krizi f›rsata çevirebilece¤ine inan›yorum. Karakafl/Atlantis olarak, müflterilerimizin tüm ihtiyaçlar›n› yerinde ve h›zl› bir flekilde karfl›lamaya bu y›l da devam edece¤iz. Yeni da¤›t›m kanallar› ile pazar pay›m›z› geniflletmeyi hedefliyoruz. fiube a¤›m›z› da geniflleterek kurumsal anlamdaki büyüme ve geliflmeye h›zla devam edece¤iz. Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli izlenmesi ve gelifltirilmesi, yeni ürün ve modellere geçiflin sa¤lanmas› ve sat›fl sonras› kaliteli hizmet anlay›fl›n›n sürdürülmesi müflterilerimize yönelik pazarlama politikam›z›n temel unsurlar›n› oluflturacakt›r.


‹AR, fuarlara varl›¤›n› hissettirecek bir dönüflle haz›rlan›yor ‹AR, yurtiçi fuarlara haz›rlan›yor. 04-07 fiubat 2010 tarihleri aras›nda ‹zmir’de 2.’si gerçeklefltirilecek olan Jewex Fuar›’nda ve 18-21 fiubat tarihlerinde Gold ‹stanbul Fuar›’nda tüm ürün ve hizmetleriyle sektörle buluflacak. stanbul Alt›n Rafinerisi (‹AR), 2010 y›l› boyunca sunaca¤› hizmetleri fuarlar arac›l›¤›yla sektöre yak›ndan anlatmay› hedefliyor. Baflta ‹zmirli üreticiler olmak üzere Türkiye’de alyans, alt›n, mücevher, gümüfl tak›, saat üretimi yapan tüm üreticilerin, toptanc›lar›n ve yurt d›fl› ziyaretçilerinin kat›laca¤›, 04-07 fiubat 2010 tarihleri aras›nda gerçekleflecek olan Jewex 2010 ‹zmir Fuar›’nda yer alacak olan ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi., yurt içi piyasalar›nda yerini alarak tüm ürünleri ve hizmetleriyle hedef kitlesi ile buluflacak. 2009 y›l›nda piyasaya birçok hizmet sunan ‹AR, gerçeklefltirilecek olan fuara büyük bir titizlikle haz›rlan›yor.

Gold ‹stanbul Fuar› için haz›rl›klar son h›zla devam ediyor… ‹AR, genifl kapsaml› etkin bir pazarlama ve tan›t›m anlay›fl› ile planlanan, “‹stanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derne¤i” (‹KMD) ile TÜYAP’›n iflbirli¤inde 18-21 fiubat 2010 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleflecek olan Gold ‹stanbul 2010 Fuar›’na haz›rl›klar›n› da tüm h›z›yla sürdürüyor. ‹zmir’in ard›ndan ‹stanbul’da da sektörle buluflacak olan ‹AR, 2010 y›l›nda gerçeklefltirece¤i çal›flmalar› sektöre aktaracak.

Özcan Halaç, ‹AB Yönetim Kurulu asil üyeli¤ine seçildi… ‹stanbul Alt›n Borsas› yönetim kurulu asil üyeli¤i seçimi için 3 Aral›k 2009 tarihinde Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› gerçeklefltirildi. Genel Kurul’da, ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Halaç, 93 kabul oyuna karfl›l›k 13 ret oyu alarak ‹stanbul Alt›n Borsas› yönetim kurulu asil üyeli¤ine seçildi. Halaç, 2013 y›l›na kadar bu görevini sürdürecek.

Renkli ‘alt›n’a aç›lan pencere Artek’s Teknik, kuyumcular›n verimli ve karl› çal›flmalar›n› sa¤layacak bir seminer düzenleyecek. 2 fiubat’ta gerçekleflecek olan seminerde, alt›na renk veren kaplama banyolar› ve rodyumun çökertme yöntemi ile geri dönüflümünün sa¤lanmas› konular›nda kat›l›mc›lara bilgi verilecek.

Artek’s Teknik, kuyumcular› yak›ndan ilgilendiren bir seminer düzenleyecek. 2 fiubat’ta Arteks’in Kuyumcukent yan›nda yer alan ofisinde düzenlenecek seminer tüm kuyumculara aç›k olacak. Kaplama Makineleri ve Banyolar› ile Günümüzde Çok Yönlü Oymac›l›k Sanat› ve Makinelerin Çal›flmas› bafll›klar› alt›nda düzenlenecek seminerde, kaplama makineleri ve banyolar konusunda Prof. Dr. Thomas Lorenz ve Kimya Yüksek Mühendisi Akup Alakufl bilgi verirken, oyma makinesi hakk›nda da Alen Murat Çolak taraf›ndan bir workshop düzenlenecek. Verimli ve karl› çal›flmay› sa¤layacak bilgiler içeren seminer ile ilgili bilgi veren Artek’s Teknik Sahibi Ari Çolak,

“Son y›llarda alt›nda farkl› renkler yo¤un ilgi görüyor. Düzenleyece¤imiz seminerde, alt›na pembe, k›rm›z›, yeflil gibi renkleri veren kaplama banyolar› detayl› bir flekilde tan›t›lacak. Almanya’dan, bu konuda uzman olan Prof Dr. Thomas Lorenz ile Kimya Yüksek Mühendisi Akup Alakufl kat›l›mc›lara bilgi verecekler. Kuyumculara çok yarar sa¤layacak bir konu bafll›¤›m›z da, kullan›lm›fl rodyum banyolar›nda çökertme yöntemi ile geri dönüflüm sa¤lanmas› olacak. Rodyum, bilindi¤i gibi imalatç›lar için önemli bir unsur. Kullan›lan rodyumun çökertme yöntemi ile geri dönüflümünün sa¤lanmas› maliyet hesab› aç›s›ndan oldukça yarar sa¤layacak bir konu. Ayr›ca oymac›l›k sanat› ve makinelerinin kullan›m› ile ilgili de Alen Murat Çolak seminer kat›l›mc›lar›na bilgi verecek. Oymac›l›k biliyorsunuz hemen her alanda kullan›l›yor. Hatta Para dergisi geçti¤imiz y›l krizde f›rsat yaratacak projeler bafll›¤› alt›nda giriflimcilere tavsiyelerde bulunurken oymac›l›¤› ele alm›fl, makineleri konusunda bilgi vermiflti. Artek’s Teknik olarak mevcut oyma–kesme makinelerimiz ve çal›flma prensipleri ile ilgili kat›l›mc›lar›m›z› bilgilendirece¤iz. Sektörümüze fazlas›yla yarar sa¤layaca¤›na inand›¤›m›z 2 fiubat’ta düzenleyece¤imiz bu seminere sektör mensuplar›m›z› davet ediyoruz.”

Seminer hakk›nda bilgi için LCV: 0212 638 33 88

Ari Çolak

Alt›n Dünyas› 45


46 Alt›n Dünyas›


Alt›n Dünyas› 3


alt›n firma

Modern Alyans

ma¤azalaflmaya h›z veriyor Alyans konusunda uzmanlaflan ve genifl ürün yelpazesiyle tüketicinin her talebinin yan›t buldu¤u Modern Alyans, 2010 y›l›nda müflterileriyle daha h›zl› buluflmak ad›na perakende ma¤aza say›s›n› art›rmay› hedefliyor.

odern Alyans, alyans kategorisinde Türkiye’nin en eski, en tan›nm›fl firmalar›ndan biri. Alyans denince akla ilk gelen firmalardan biri olan Modern Alyans’›n yar›m as›rl›k öyküsünü anlatan firma sahibi Atilla Saraç, 1957 senesinde Kapal›çarfl›’da aç›lan ma¤azalar›n›n 1980 y›l›na kadar bütün kuyum hizmetleri verdi¤ini ancak

M

ayn› y›llarda alyans konusunda var olan a盤› tespit ettiklerini ve konusunda branfllaflan ilk firma olduklar›n› belirtti. Uzun y›llar sektörde bilinirliklerinin artarak devam etti¤ini kaydeden Saraç, üretim, toptan ve perakende sat›fl yaparak hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdi. Saraç, ma-

¤azalar›n›n say›s›n› art›rarak müflterilerine daha yak›n olmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. Sadece alyans üzerine yo¤unlaflmalar›n›n nedeni hakk›nda bilgi veren Saraç, “Geçmiflten bu yana profesyonelce ve en verimli bir flekilde tek bir dalda, bütün enerjimizi alyans konusuna aktarabilmek için bu konuda uzmanlaflmay› tercih ettik. Kuyum sektöründe var olan bir a盤› tespit etti¤imiz için bu konuya yo¤unlaflt›k. Y›lda 150-200 model üretiyoruz” dedi. Yaklafl›k 2000 modelleri olan ve siparifl üzerine de çal›flan Modern Alyans’›n tasar›mlar›n› dünya trendlerini ve kendi kültürümüzü baz alarak kendi yorumlar›yla haz›rlad›klar›n› bildiren Saraç, “Bu durum teknolojinin geliflerek üretim çeflitlili¤ine katk›da

Denizin derinlerinden bize göz kırpan en güzel çiçek...

Mercan’ın eşsiz güzelliğini keşfedin Tekvin Diamond, yeni y›l›n ilk ay› olan Ocak ay›na özel bir kolye tasarlad›. Mercan, k›rm›z› alt›n ve p›rlantalarla tasarlanm›fl kolye do¤a formlar›n› yans›tmakta. Yaflayan bir varl›k olan, Mercan denizin en güzel çiçeklerinden biri olarak nitelendirilir. Safl›k, masumiyet, bilgeli¤i simgeledi¤i gibi; bereketi de artt›ran bir özelli¤e sahip. Ayr›ca denizin dibinde yaflad›¤› için iyot kokular›yla solunum aç›c› etkisi de bulunmakta. Mercan 2010 y›l›n›n zor ifllerini, karmafl›k iliflkilerini yoluna koyacak ve hayat›n›z›n ak›fl›n› de¤ifltirecek. Tekvin Diamond tasar›mlar›n› Akaretler ma¤azas›nda veya www.tekvin.com sitesinde görmeniz mümkün.

50 Alt›n Dünyas›

bulunmas› ve tüm sektörlerde oldu¤u gibi nihai tüketicinin beklentilerinin artmas›ndan kaynaklanm›flt›r. Bu süreç talep oldu¤u müddetçe artarak devam edecektir” fleklinde konufltu. “Alyansta renkli tafllar ve sar› alt›n geri dönecek” Alyansta, pembe alt›n ve tafll› modellerin moda oldu¤u bir dönem yafland›¤›n› dile getiren Saraç, beyaz alt›n›n da hala popülerli¤ini korudu¤unu ifade etti. Saraç, uzun vadede sar› alt›n ve renkli tafllar›n kullan›ld›¤› modellerin talep görece¤ini öngördüklerinin alt›n› çizdi. 2010 y›l›nda ilk hedeflerinin, perakende ma¤azalar›n› ço¤altmak ve toptan sat›fl› seçici bir flekilde art›rmak oldu¤unu kaydeden Saraç, hiç de¤iflmeyen ürün ve servis kalitelerini, teknolojilerini de art›rarak daha da ileriye tafl›d›¤›n› söyledi.


alt›n firma

Jewex 2010’da heyecan dorukta Gençiz Fuarc›l›k’›n ‹zmir Kuyumcular Odas› ve ‹zmir Ticaret Odas› iflbirli¤i ile düzenledi¤i Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak›, Saat Fuar› 4 fiubat 2010’da aç›lacak. Bilgi birikimlerini ürün ve hizmetlerine yans›tan kat›l›mc›lar özel tasar›mlar›n› sergileyecekleri günler için geri say›ma bafllad›.

ünya ve Türkiye tarihinde ilklere imza atan co¤rafyada bafllayan iki sektörün iflbirli¤i sinerji yaratt›. Dünyada ilk alt›n paran›n kullan›ld›¤› bir medeniyetin yaflad›¤› Bat› Anadolu topraklar›nda her uygarl›k, özellikle madenler üzerinde derin izler b›rakt›. Büyük bir miras›n sahibi olan bölgedeki kuyumculuk sektörü bu izleri günümüze kadar tafl›d›. Daha Türkiye’de Cumhuriyet ilan edilmeden kurulan ‹zmir ‹ktisat Sergisi, Türkiye'nin fuarc›l›k tarihinin bafllang›c› oldu. Tarihi öneme sahip olan Kuyumculuk ve Fuarc›l›k sektörleri bilgi birikimlerini Jewex Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak›, Saat Fuar›’nda birlefltirdi. Dünyay› kas›p kavuran ekonomik krize ra¤men organizasyon daha ilk y›l›nda sektöründe Türkiye’nin ikinci

D

büyük buluflma platformu oldu. Geçti¤imiz y›l ekonomik krize Jewex ile meydan okuyan sektör bu y›l ki organizasyona daha umutlu bak›yor. Jewex Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak›, Saat Fuar›’n› düzenleyen Gençiz Fuarc›l›k’›n Genel Müdürü Osman Gençer haz›rl›klar konusunda aç›klamalarda bulundu. Gençiz Fuarc›l›k’›n baflka fuarc›l›k ve benzer organizasyonlar düzenledi¤ini hat›rlatan Gençer, geçen y›l ekonomik krizin en derin oldu¤u dönemlerde di¤er bir tabirle ekonomik krizin gölgesinde gerçekleflen organizasyonlarda hayli zorland›klar›n› ancak bunlardan baflar›yla ç›kt›klar›n› vurgulad›. Yeni y›l›n efli¤inde düzenledikleri organizasyonlar›n krizden ç›k›fl sinyalleri verdi¤ini belirten Gençer flunlar› söyledi, “Ye-

ni y›l öncesinde gerçeklefltirdi¤imiz organizasyonlarda gerek kat›l›mc›larda gerekse ziyaretçilerde gözlemledi¤imiz ekonomide bir düzelmenin oldu¤u olgusudur. Bir rahatlama, bir umut süreci var. Krizin gölgesinde gerçeklefltirdi¤imiz organizasyonlarda baflar› yakalad›k. 2010’da gerçeklefltirece¤imiz Jewex Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak›, Saat Fuar› krizi f›rsata dönüfltürmek isteyenler için son f›rsat niteli¤inde olacak. Sektörde zaten bunun bilincinde.” Jewex Fuar›’n›n daha ilk y›landa büyük ilgi toplad›¤›n› vurgulayan Gençer, “Fuar› açt›¤›m›z dakikadan itibaren olumlu geri dönüflümler almaya bafllam›flt›k. Organizasyonu tamamlad›¤›m›zda kat›l›mc›lar›m›z fuar› ekonomik kriz döneminde mucize olarak nitelendirmiflti. Yurtiçindeki sektörel fuarlar› ziyaretlerimizde Jewex 2009 Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak›, Saat Fuar›’n›n genifl yank› uyand›rd›¤›n› gördük. 2010 fuar›n›n ç›tas›n› yükseltmek için titiz bir çal›flma ortaya koyduk. Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki ihtisas fuarlar›nda, sektörel yay›nlarda tan›t›m yapt›k. Yurtiçi ve yurtd›fl›ndan al›m heyetleri ile temasa geçtik. Yerli ve yabanc› kurumsal firmalar yeni pazarlara aç›lma f›rsat› veren yeni oluflumu dikkatle takip ettiklerini belirtiyorlar” dedi.

Baflar› ç›tas› yükselecek Jewex’i baflar›l› k›lan en önemli argümanlardan birinin de ‹zmir Kuyumcular Odas›, ‹zmir Ticaret Odas› baflta olmak üzere çok say›da sektörel oda ve dernekler taraf›ndan desteklenmesi oldu¤unu belirten Gençer, “Organizasyon genifl kat›l›ml› bir törenle aç›lacak. Kat›l›mc› firmalar›n sektördeki son trendlerini sergileyecekleri defile baz› televizyonlar taraf›ndan canl› olarak yay›nlanacak. Jewex çok say›da bas›n kurumunca takip edilecek. Fuar kat›l›mc›s› firmalar›n üst düzey temsilcileriyle sektörün ileri gelenleri özel gala da bir araya gelecek. Gençiz fuarc›l›k mesleki oda dernek ve ö¤retim kurumlar› iflbirli¤i ile fuar kapsam›nda seminer ve paneller gerçekleflecek” aç›klamalar›nda bulundu. Jewex 2010 kat›l›mc›lar› göz kamaflt›racak özel standlar›n›n haz›rlanmas›nda sona yaklaflt›. 4-7 fiubat 2010 tarihlerinde aç›k olacak organizasyonda kat›l›mc›lar, göz dolduran ürün ve hizmetlerini profesyonellerin be¤enisine sunacak. 4 gün devam eden fuarda, alt›n ve gümüfl tak›lar, de¤erli ve yar› de¤erli tafll› tak›lar, p›rlanta, inci, yar› k›ymetli ve sentetik tafllar, saat, makine, malzeme ve ekipmanlar›, aksesuar ve vitrin malzemeleri, kuyumcu yaz›l›mlar› ve güvenlik sistemleri sergilenecek.

Nacar’dan yepyeni 2010 kolekisyonu Nacar’dan modern ve dinamik tasar›mlar… 1929 y›l›ndan bu yana yenilikçi felsefesiyle saat modas›n›n nabz›n› tutan Nacar, tecrübeyi ve yarat›c›l›¤› günümüz çizgileri ile buluflturuyor. 80’inci yafl›n› geride b›rakan ve tasar›mlar›n› 81 y›ll›k tecrübe ile iflleyen Nacar, yepyeni 2010 koleksiyonunu görücüye ç›kard›. 2010 Koleksiyonu’nda göze çarpan cesur modeller dinamizm, teknoloji, ifllevsellik ve rahatl›¤› bir arada sunarken fl›kl›ktan ödün vermiyor. Kalite odakl› üretim anlay›fl›n› temel prensip olarak tüm modellerine yans›tan Nacar, bu koleksiyonda da köklerinden getirdi¤i çizgileri yeniden yorumlayarak her zaman oldu¤u gibi yenilikçili¤ini ön plana ç›karmay› baflarm›fl.

52 Alt›n Dünyas›

Nacar saatler, ‹sviçre mal› Quartz makina, mineral kristal cam ve su geçirmezlik özelliklerinin yan› s›ra deri kay›fl, çelik ve alt›n kaplama kasa ve bilezik alternatifleri sunuyor. Stilistik hatlarla renk uyumunun muhteflem bileflimi… ‹nce, zarif bitifller, dikkat çekici bir tasar›mla bütünleflti¤i modern çizgilerin klasik bir tarzla yorumland›¤› yeni koleksiyonda model seçenekleri de oldukça genifl tutulmufl. Aktif, sportif ve yenilikçi tarz› benimseyenler için üretilen Nacar Chronograph serisinde tüm hatlar›yla atletik yap›lar, stilistik hatlar ön plana ç›karken, Multifunction serisinde enerjik ve spor görünüm bir arada. Zaman ölçümündeki hassasiyetinin yan›nda sofistike görünümü lüks bir estetikle tan›mlayan, ETA makinelerle donat›lm›fl Nacar Automatics serisi, kaliteye ve gelene¤e önem verenler için yeniden yorumlanm›fl.

Nacar kad›n› için yap›lan koleksiyon ise çarp›c› modellerden olufluyor. Tafls›z veya kasan›n profili boyunca yerlefltirilmifl parlayan tafll› modelleriyle de, Nacar bayanlar›n gönlüne taht kurmay› baflar›yor. Classic Straps, Basics, Pocket gibi daha pek çok seriyi Nacar’›n oldukça zenginlefltirilmifl 2010 koleksiyonunda bulmak mümkün. Ancak en çok dikkate de¤er olanlardan biri, flüphesiz, Nacar’›n kuruluflunun 80’inci y›l› için üretilmifl 80’er adet limitli cep saatleri serisi oluyor. Saatte bir baflyap›t olan Nacar’›n 80’inci yafl› vesilesi ile 1’den 80’e kadar numaral› olarak ve özel sertifikas› ile üretilmifl cep saatleri tek tek veya, bütün bir koleksiyonu tafl›yan özel ahflap kutusunda saat severlerin ve koleksiyonerlerin be¤enisine sunuluyor.


Altın Dünyası 53. Sayı  

Altın Düyası 53. Sayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you