Page 1

HAZ‹RAN 2010 • YIL: 5 • SAYI: 58

Holdinglerin e¤itim yar›fl›na Alt›nbafl da kat›ld›

Cemil İpekçi’den mücevherde

Koç, Sabanc›, Has, Okan, Yaflar, Bil, Fiba, Ülker gibi Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin ard›ndan Alt›nbafl da akademik yar›flta yerini ald›.

PERAKENDEC‹LER SIKINTIDA

ALTIN DÜNYASI ‹L ‹L DOLAfiARAK SEKTÖRÜN NABZINI TUTUYOR

Nadir Döviz Daima ilk 10’da Genel r Müdü

Burak ’la Yak›nfli söyle

Comparsita Evlilik Al›flveriflleri Festivali’ne gelinlikten damatl›¤a, k›nadan davetiyeye, kuyumculardan organizasyon flirketlerine kadar uzanan bir yelpazede, evlilikle ilgili faaliyet gösteren çok say›da firma ve marka kat›ld›.

yaenzdleri tr


AltinDunyasi_(28x40cm).indd 1

09.06.2010 17:14


Montürün Ulaştığı Son Nokta w

w

w

.

g

a

r

n

i

m

o

u

n

t

info@garnimounting.com

i

n

g

.

c

o

m


Sektör Rehberi Trakya ve Anadolu’da... 1 y›ll›k yo¤un bir çal›flman›n ard›ndan sektörle buluflan Sektör Rehberi, içeri¤inde yer alan tüm firmalar›n ürün gruplar›ndan çal›flma sistemine, flirket yetkililerinden üretim kapasitesine kadar pek çok ayr›nt›l› bilgiyi sektör mensuplar›yla buluflturdu. Her sene güncellenecek olan bu katalog, ‹DMM‹B seçimleri, Antep Fuar› ve Trabzon Fuar›’ndan sonra Trakya ve Anadolu’da da büyük ilgi gördü. Sektör Rehberi (Turkish Jewellery Sector Guide 2010) hem Türkçe hem de ‹ngilizce bilgilendirme ile düzenlendi¤inden, yurtiçinde oldu¤u kadar yurtd›fl› fuarlarda da okuyucular›na rehber olma niteli¤ini tafl›yor. 2011 çal›flmalar›na flimdiden bafllanan Sektör Rehberi’nin yeni say›s›nda yer almak için 0212 518 84 01 no’lu telefondan bilgi alabilir veya info@yayindunyasi.com adresine baflvurabilirsiniz.

CSF Group yeni at›l›mlar yap›yor

Baflyaz› Remzi Çelen remzicelen@yayindunyasi.com

Bu ay Trakya ve Karadeniz’deki ma¤azalar› ziyaret ettik! Kapal›çarfl› ve çevresi kuyumculuk ve mücevherat sektörünün kalbi. Burada yaflanan geliflmeler sektörü çok yak›ndan ilgilendiriyor. Dolay›s›yla sektördeki bilgi ak›fl› da Kapal›çarfl›’dan di¤er illerdeki perakende ma¤azalara do¤ru oluyor. Kald› ki içeri¤imizin çok önemli k›sm› da bu yönde haz›rlan›yor. Ancak perakendecilerde yaflanan geliflmeler de en az üretici ve toptanc›larda yaflanan geliflmeler kadar, hatta belki de onlardan daha da önemli. Günümüz rekabet koflullar›nda flirketleri yönlendiren, ürünleri, hizmetleri ve fiyatlar› belirleyen tek etken var, o da “müflteri”. Müflteri ile do¤rudan iletiflimde olan perakende ma¤azalar oldu¤u için, sektörün yönünün belirlenmesinde en büyük öneme perakende ma¤azalar sahip. Bu sebeple perakende cephesinde yaflanan geliflmeleri ve ortaya ç›kan beklentileri sektörün arz cephesi olan Kapal›çarfl› ve çevresi ile paylaflmak da son derece önemli. Bu konunun da bizim en önemli görevlerimizden birisi oldu¤unun bilinciyle Trakya ve Anadolu’daki ma¤aza ziyaretlerine ayr› bir önem vermeye bafllad›k. Bizzat kat›ld›¤›m bu seyahatlerde, daha önce perakende ma¤azada tezgah›n arkas›nda durmufl, aktif pazarlama, sat›n alma, ihracat, sat›fl, franchising, pazarlama, denetim departmanlar›nda görev yapm›fl birisi gözüyle de¤erlendirmeler yapma f›rsat› bulabiliyorum. Ma¤azalarla ayn› dilden konuflman›n keyfine varman›n yan›nda her ma¤azada yeni bir fleyler ö¤reniyor olmam sebebiyle kendimi çok flansl› gördü¤ümü de buradan aktarmak isterim. Seyahatlerimize Trakya’dan bafllad›k. Silivri, Çorlu, Lüleburgaz, Babaeski, K›rklareli ve Edirne’deki ma¤azalar› ziyaret ettik. Sonraki hafta ‹zmit, Adapazar›, Bolu, Düzce, Çank›r›, Çorum, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize’deki kuyumculara ziyaretlerde bulunup sektör hakk›ndaki düflüncelerini ald›k. Yapt›¤›m›z görüflmeler ›fl›¤›nda ç›kard›¤›m›z özetleri sizlerle dönem dönem bu sayfalarda paylaflaca¤›z. Bu say›m›zda Edirne-Rize güzergah›ndaki durumu sizlere aktaraca¤›z. Seyahatlerimizde pek çok kuyumcu ma¤azas›n› ziyaret ederek sohbet etme, sezonla ilgili de¤erlendirmelerini alma f›rsat›m›z oldu. Genel kan› sezonun pek de iyi geçmedi¤i yönünde. Ma¤aza ziyaretlerimiz ile ilgili de¤erlendirmelerimizi sonraki sayfalarda bulabileceksiniz. Alt›n Dünyas› gazetesinin yan› s›ra Türk Kuyumculuk Sektörü Rehberi ve Alyans Eki gibi çal›flmalar›m›zla da sektörün oyuncular› aras›ndaki iletiflimi güçlendirmeye ve sonucunda ticari kazanç da elde etmenize yard›mc› olacak ifller de ortaya koymaya çal›fl›yoruz. Yapt›¤›m›z ziyaretlerde dergimizin da¤›t›m›n› yerinde kontrol etmenin yan› s›ra bu çal›flmalar›m›z›n ald›¤› tepkileri de yerinde de¤erlendirme f›rsat› bulduk. Sektör rehberi ve alyans eki ile ilgili ald›¤›m›z pozitif geri dönüfller bizi son derece mutlu etti. Tekrarlar› için bafllad›¤›m›z çal›flmalarda motivasyonumuzu yükseltti. ‹lginiz için teflekkür ederiz. Sektörde üstlendi¤imiz iletiflim görevini çok farkl› mecralarda yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bas›l› mecran›n yan›nda dijital mecray› da daha etkin kullanmaya bafllad›k. mucevherattv.com’da sektörel haberlere ve serbest piyasa fiyatlar›na TV format›nda internet ortam›ndan ulaflabilirsiniz. www.altindunyasi.org sitesi üzerinden dergimizin dijital format›na ulaflabilecek, sektörle ilgili geliflmeleri günlük olarak da takip edebileceksiniz. Günümüzün vazgeçilmez sosyal paylafl›m a¤lar›ndan Facebook ve Twitter da kulland›¤›m›z di¤er mecralar. Bizi listenize ekleyerek tüm geliflmeleri daha yak›ndan takip etme imkan› bulabilirsiniz. Bol kazançl› günler dileriz.

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na, Sahibi ve Genel

Yay›n Yönetmeni:

HAZ‹RAN 2010 • Y›l: 5 • Say›: 58 Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/‹stanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

At›l›mlar› ve yenilikleriyle s›kça kendinden söz ettiren CSF Group; açaca¤› yeni flubesiyle sektörde yerini alacak. 2009 May›s ay›nda ‹stanbul Çemberlitafl flubesini açan ve birinci y›l›n› baflar›larla dolduran CSF; ikinci flubesini farkl› bir kimlikle açmaya haz›rlan›yor. Medrese Sk. 23 numarada hizmet verecek olan CSF’de hummal› çal›flmalar devam ediyor. CSF; farkl› konsepti, genifl vizyonu, flafl›rt›c› yenilikleriyle çarp›c› bir ma¤aza açmay› hedefliyor. Tüm özel koleksiyonlar›n› ve kendi markalar›n› ayn› çat› alt›nda toplama karar› alan firma, çok yak›nda aç›l›fl yapmay› planl›yor. Yeni ma¤azas›nda yeni bir ürün grubu daha piyasaya sürecek olan CSF Group, üretimi devam eden ve ma¤aza aç›l›fl›na yetiflmesi planlanan saat çeflitlerini de piyasaya sunacak. Uzun zamand›r çal›flmalar› sürdürülen, her yafl grubuna hitap edebilecek bu spor ve fantazi saatlerin ilgi görmesi bekleniyor. Her y›l yeni bir at›l›mla büyüyen CSF Group; bu y›l da yeni kadrosu ve farkl› yap›lanmas›yla, kalite arayan müflterilerine hizmet vermeye devam edecek. 12 Alt›n Dünyas›

www.altindunyasi.org

REMZ‹ ÇELEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ÖZGE SAYDAM ED‹TÖR

ZEHRA KAfiIKO⁄LU REKLAM VE PAZARLAMA KOORD‹NATÖRÜ

ORHAN SAVAfi

Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder.

REKLAM VE SATIfi MÜDÜRLER‹

NURSEL‹ GÖKÇÜL ESRA TOPKAYA GÖRSEL YÖNETMEN

‹SMA‹L BATI MAL‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

CELAL TALANT‹MUR PAZARLAMA VE MÜfiTER‹ ‹L‹fiK‹LER‹ SORUMLUSU

Bas›m Yeri: ÖZLEM Matbaac›l›k

Litros Yolu 2. Matbaac›lar Sitesi B Blok 2BB4 Topkap›/‹stanbul Tel: 0212.612 06 62

N‹HAN ÖZBEY KATKIDA BULUNANLAR

ERDO⁄AN ALK‹N / MEHMET ÇEL‹K BURHAN GEZG‹N / SAL‹HA ASCENS‹O


alt›n haber

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹

RAHM‹ KOÇ

KAD‹R HAS

HOLD‹NGLER

Koç, Sabancı, Has, Okan,Yaşar, Bil, Fiba, Ülker ve Altınbaş... Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin rekabeti, iş dünyasından akademik zemine taşındı. Ülkenin en büyük holdingleri birbiri ardına açtıkları üniversitelerle eğitim yarışına başladı.

Ö

zel vak›flar›n da yüksekö¤retim kurumlar›n› kurup iflletme hakk›n› elde etmesiyle birlikte ifl dünyas›n›n önde gelen flirketleri de birbiri ard›na üniversite açma yar›fl›na girdi. Koç, Sabanc›, Fiba, Has, Ülker, Alt›nbafl ve Yaflar, Bil gibi dev holdingler açt›klar› üniversitelerle Türkiye’de yeni bir sektör yaratman›n yan› s›ra, ülkenin e¤itim kalitesinin yükselmesine de katk›da bulunuyorlar. ‹lk defa Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan kurulan Koç Üniversitesi ile bafllayan e¤itim yar›fl›n›n son oyuncular› yine ifl dünyas›n›n önemli aktörleri Ülker ve Alt›nbafl. Bu yar›fl›n önümüzdeki dönemde daha da h›zlanaca¤›, ifl dünyas›ndan yeni isimlerin akademik alanda görülece¤i

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹

tahmin ediliyor. Ülke nüfusunun önemli bir bölümünün genç nüfustan oluflmas› ve her ne kadar iflsizlik oran› %14’ler seviyesinde olsa da, ifl dünyas›n›n her dönemde kaliteli ve yetiflmifl iflgücüne ihtiyaç duymas› özel üniversitelerin önemini bir kat daha art›r›yor. Holdingler bir yandan ülkenin e¤itim seviyesine katk›da bulunurken di¤er yandan da bünyelerinde faaliyet gösteren farkl› sektörlerdeki firmalar›nda ihtiyaç duyduklar› insan kayna¤›n› yetifltirmifl oluyorlar. Üniversitelerin kurulufllar›n›n sosyal boyutu da ayr›ca de¤erlendirilmesi gereken bir durum olarak karfl›m›za ç›k›yor. Özel üniversiteler ifl dünyas›n›n en etkili “kurumsal sosyal sorumluluk projeleri” olarak

nitelendiriliyor. Üniversitelerde çok say›da %100 burslu ö¤renci hiçbir ücret ödemeden yüksek standartlarda e¤itim görüyor. Ülkenin genç beyinleri, mevcut ekonomik imkanlar› ile ulaflamayacaklar› e¤itim kalitesine, özel üniversitelerin sundu¤u imkanlar ile burslu olarak ulaflabiliyorlar. Bu sayede potansiyele sahip olan iflgücü ekonomiye ve ülkeye art› de¤er katacak kifliler olarak yetifliyor, büyük holdinglerin ya da ifl dünyas›n›n di¤er önemli flirketlerinin önemli pozisyonlar›nda görev alabiliyor. En düflük yat›r›m maliyeti 15 milyon TL Yüksekö¤retim Kurumu’nun (YÖK) belirledi¤i esaslara göre üniversite kurmak isteyen vak›flar›n varl›klar›n›n alt limitinin 15 milyon TL olmas› gerekiyor. Koç Üniversitesi’nin yat›r›m miktar›n›n 500 milyon dolar düzeylerine ulaflt›¤› tahmin ediliyor. Koç Üniversitesi’ni Sabanc› Üniversitesi takip ediyor. Kadir Has ve Okan Üniversiteleri’nin yat›r›m miktar› ise 60 milyon dolar seviyelerinde.

Yar›fl Koç Holding ile bafllad›! 1993 y›l›nda Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan kurulan Koç Üniversitesi e¤itim hayat›na ‹stinye’de bafllad›. Üniversite 2000 y›l›ndan beri e¤itimine Rumelifeneri yolu üzerindeki kampüsünde devam ediyor. Koç Üniversitesi’ni ise 1994 y›l›nda kurulufl karar› alan ve 1999 y›l›nda e¤itime bafllayan, Hac› Ömer Sabanc› Vakf› taraf›ndan kurulan Sabanc› Üniversitesi takip ediyor. Sabanc› Üniversitesi Tuzla’daki kampüsünde e¤itime devam ediyor. Kadir Has Vakf› taraf›ndan kurulan Kadir Has Üniversitesi 1997 y›l›nda e¤itime bafllad›. Üniversite Cibali’deki kampüsünde e¤itim ö¤retimine devam ediyor. ‹fl dünyas›n›n bir di¤er aktörü Okan Holding ise 1999 y›l›nda üniversite kurma çal›flmalar›na bafllad› ve Okan Üniversitesi 2003-2004 y›l›nda e¤itime start verdi. Yar›fla ‹zmir’den kat›lan Holding ise Yaflar. 1999 y›l›nda üniversite kurma haz›rl›klar›na bafllayan Yaflar Holding,

‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin vizyonu

GÜLER SABANCI

14 Alt›n Dünyas›

Temel yaklafl›m› ‘her koflulda önce insan’ olan Alt›nbafl Holding, sadece çal›flanlar›na mesleki e¤itim vermekle yetinmiyor, yar›n›n büyükleri olacak çocuklar›m›z ve gençlerimizin gelece¤ine de yat›r›m yap›yor. K›sa süre içinde vak›f üniversitesi olarak hizmete girecek olan ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Alt›nbafl Holding’in bu alanda yapt›¤› en önemli yat›r›mlardan biri. Ço¤unlukla burslu ö¤rencilerin e¤itim görece¤i üniversitede, ö¤renciler için genifl teknik altyap›yla donat›lm›fl harika bir kampüs yarat›ld›. Alt›nbafl Holding bunu bir yat›r›m olarak de¤il, bir yat›r›mc›n›n en temel sosyal ödevi olarak görüyor.


ÖZYE⁄‹N ÜN‹VERS‹TES‹

OKAN ÜN‹VERS‹TES‹ HÜSNÜ ÖZYE⁄‹N BEK‹R OKAN

R‹N E⁄‹T‹M YARISINA

ALTINBAS DA KATILDI

2002-2003 e¤itim ö¤retim döneminde kap›lar›n› ö¤rencilere açt›. Fiba Holding ise 2007 y›l›nda e¤itim sektöründe yerini ald›. Hüsnü M. Özye¤in Vakf› taraf›ndan kurulan Özye¤in Üniversitesi 2007 y›l›nda aç›l›p, 2008 y›l›nda ilk ö¤rencilerini almaya bafllad›. Özye¤in Üniversitesi’nin kampüsü ‹stanbul Altunizade’de bulunuyor. K.K.T.C.’den Suat Gürsel ise 1988 y›l›nda kurdu¤u Yak›n Do¤u Üniversitesi ile e¤itim dünyas›na ilk ad›m atanlar aras›nda yer al›yor. Ülker Grubu da ‹stanbul fiehir Üniversitesi ile bu yar›fl›n içinde yer al›yor. Y›ld›z Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Ülker’in kurucusu oldu¤u Bilim ve Sanat Vakf›’n›n ana sponsorlu¤unda hayata geçirilen üniversite, kap›lar›n› 2010 y›l›nda açmay› planl›yor. Milliyet Gazetesi’nde de genifl bir flekilde yer alan habere göre Odalar da bu yar›fl›n içine girmeye haz›rlan›yor. TOBB’un Ankara’da kurdu¤u Teknoloji Üniversitesi’nden sonra, ‹zmir Ticaret Odas› ‹zmir Ticaret Üniversitesi’ni, ‹stanbul Ticaret Odas› da ‹stanbul Ticaret Üniversitesi’ni açt›. Gaziantep, Konya, Kayseri gibi flehirlerin ticaret ve sanayi odalar› da üniversite kurma haz›rl›klar›n› sürdürüyor. Alt›nbafl Holding Kemerburgaz Üniversitesi ile yar›fl›n içinde! Kurulmas› için TBMM Genel Kurulu’ndan onay ç›kan bir di¤er üniversite de Mehmet Alt›nbafl E¤itim ve Kültür Vakf›’nca kurulan ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi. Alt›nbafl, üniversiteyi önümüzdeki e¤itim dönemine yetifltirmeyi planl›yor. 4 milyar dolarl›k aktif büyüklü¤e sahip olan ve 3500 kifliye istihdam yaratan Alt›nbafl Holding bugün Türkiye’nin önde gelen uluslararas› yat›r›mc›lar›ndan biri konumunda. Alt›nbafl Holding ALPET ve ALPET Madeni Ya¤lar› ile enerjide, Creditwest Bank, Creditwest Factoring, Creditwest Insurance, Creditwest

Finance ve Alt›nbafl K›ymetli Madenler Borsas› ile finansta, Alt›nbafl, Assos, Era, ONSA ve Alstone markalar›yla mücevheratta, Transal ve Galata Denizcilik ile lojistikte, ALYAP ile gayrimenkul gelifltirmede faaliyet gösteriyor. 2007 y›l›nda bünyesine katt›¤› Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi olan Göztepe ile de spor alan›ndaki yat›r›mlar›n› sürdürüyor. Alt›nbafl Holding büyük önem verdi¤i e¤itim alan›ndaki kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Mehmet Alt›nbafl E¤itim ve Kültür Vakf› ile birlikte gerçeklefltiriyor. Kemerburgaz Üniversitesi’nin 2011 y›l›nda merkezi yerlefltirme sistemine göre ö¤renci kabulüne bafllamas› planlan›yor. Fen Edebiyat, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler, Mühendislik ve Mimarl›k, Güzel Sanatlar ve Tasar›m, T›p, Hukuk ve Yabanc› Diller Yüksek Okulu olmak üzere 8 fakültede en az 21 bölümde e¤itime bafllayacak olan üniversitede akademik kadro oluflturma çal›flmalar› tamamlanmak üzere. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan tahsis edilen 400 dönümlük alanda kurulacak olan Kemerburgaz’daki ana kampüs devreye girene kadar flehir merkezindeki geçici binas›nda hizmet verecek olan Kemerburgaz Üniversitesi ülkenin say›l› üniversitelerinden biri olmaya aday.

‹STANBUL KEMERBURGAZ ÜN‹VERS‹TES‹ ‹MAM ALTINBAfi


alt›n dosya

Alt›n Dünyas› Trakya ve Karadeniz’deydi Her geçen gün rekor üstüne rekor k›ran alt›n fiyatlar› ve tüm dünyay› etkileyen global ekonomik kriz, kuyumcular aç›s›ndan bu sezonun kötü geçmesine sebep olan en önemli faktörler. Yükselen fiyatlar›n ve ekonomik krizin etkilerini yerinde incelemek için ‹stanbul ile birlikte aralar›nda Adapazar›, Edirne, Rize, Konya, Bolu, K›rklareli, ‹zmit, Ordu, Çorum, Samsun ve Trabzon’un da bulundu¤u pek çok flehirdeki kuyumcular› ma¤azalar›nda ziyaret ettik.

Samsun sektörün önemli illerinden biri olmaya devam ediyor.

lt›n Dünyas›, sektörün arz cephesinde yer alan üretici, ihracatç› ve toptanc›lar ile ülkenin dörtbir yan›nda bulunan perakende ma¤azalar aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak amac›yla faaliyet gösteren bir yay›n grubu. Her ne kadar üretici ve toptanc›larla ilgili bilgileri her ay düzenli olarak ma¤azalara ulaflt›r›yor olsak da, 30 binden fazla kuyumcunun piyasa hakk›ndaki düflünceleri de bizler için son derece önemli. Bundan sonra üreticiler cephesinde yaflananlar› perakendecilere aktarman›n yan›nda, perakende cephesindeki durumu da üreticilerle ve di¤er perakendecilerle de paylaflmaya çal›flaca¤›z. Bu amaçla yurdun dört bir yan›ndaki ma¤azalar› belirli dönemlerde ziyaret edecek, sektörle ilgili görüflleri alacak ve bu sayfalarda özetleyerek sizlere aktaraca¤›z. Ayr›ca dergimizin da¤›t›m›n› da yerinde kontrol etmifl olaca¤›z. ‹lk seyahatlerimize Trakya’dan bafllad›k. Silivri, Çorlu, Lüleburgaz,

A

Babaeski, K›rklareli ve Edirne’deki ma¤azalar› ziyaret ettik. Sonraki hafta ‹zmit’ten Rize’ye kadar olan bölgedeki kuyumculara ziyaretlerde bulunup kendilerinin sektör hakk›ndaki düflüncelerini ald›k. Yapt›¤›m›z görüflmeler ›fl›¤›nda ç›kard›¤›m›z özetleri sizlerle dönem dönem bu sayfalarda paylaflaca¤›z. Bu say›m›zda Edirne-Rize güzergah›ndaki durumu sizlere aktaraca¤›z. Rekor alt›n fiyat›, rekor durgunluk getirdi! Global ekonomik kriz çift yönlü olarak kuyumculuk sektörünü olumsuz etkiliyor. Bir yandan kriz sebebiyle gerek iç ve gerekse ihraç pazarlar›m›z›n sat›n alma gücü önemli derecede azal›rken, di¤er yandan da önce Dolar ve sonras›nda da Euro’da yaflanan de¤er kayb›, her zaman için “güvenli liman” olarak görülen alt›n›n talebini tetikliyor. Alt›n›n ons’u 1252 USD ile tüm zamanlar›n rekorunu k›rd›. Çeyrek

alt›n›n 106 TL, 22 ayar tel bilezi¤in 63 TL, Cumhuriyet Alt›n›’n›n 430 TL olmas› anlam›na gelen bu fiyat düzeyi “kuyumcular›n kabusu” oldu. Ma¤azalarda sat›fllar durma noktas›nda. Hurda al›m› kuyumcuya nefes ald›rd›, yast›k alt› tükendi! Bu fiyat düzeylerinde yast›k alt›ndaki alt›nlar da bozduruldu. Hurda al›m› k›sa dönemde kuyumculara nefes ald›rd›. Pek çok ma¤aza tak› sat›fl›ndan çok, hurda al›m›ndan gelir elde etti. Bu dönemde Nadir Metal ve ‹stanbul Alt›n Rafinerisi yüksek fiyat krizini f›rsata çeviren firmalar olarak göze çarpt›. Baz› firmalar›m›z bu dönemde yaln›zca yurtiçinde de¤il yurtd›fl›nda da “hurda toplama” ifline iyice odakland›. Bu durum Haziran ay›n›n bafl›na kadar sürdü. Alt›n, rekor k›rmaya devam ediyor ama kuyumculara gelen hurda alt›n miktar› da azald›. Bu durum perakendecilerde “yast›k alt› tükendi” fleklinde yorumlara sebep oldu.

Rekabet sürüyor; Kalemli 22 ayar bilezik 940 milyem ‹fllerin durgunlu¤u bir yana, yaflanan y›k›c› rekabet de ma¤azalar›n keyfini kaç›ran di¤er bir etken. Baz› illerde 940 milyeme bilezik sat›l›yor. Bu fiyat yaln›zca tel bilezik için geçerli de¤il. Kalemli, rodajl› bileziklerde dahi bu sat›fl fiyatlar›n› görebilmek mümkün. Rekabet elbette ki liberal ekonominin en önemli unsuru. Fakat: “Ben kazanam›yorsam rakibim de kazanamas›n” düflüncesiyle kars›z hatta zarar›na sat›fl yapmak da ticaret olarak de¤erlendirilebilecek bir durum de¤il. Bilezik olmazsa olmaz! S›f›ra yak›n kar düzeylerindeki 22 ayar bilezik sat›fllar›n› gördü¤ümüzde, vitrinlere ba¤lanan onlarca kilo bilezik sermayesine ac›mamak elde de¤il. Her ne kadar kime sorsak bilezikten flikayetçi olsa da Anadolu’da bilezik her fleye ra¤men “olmazsa olmaz” olarak alg›lanmaya devam ediyor.

ALTIN DÜNYASI PERAKENDEC‹LER‹N SORUNLARINI YER‹NDE TESP‹T ETT‹

Kare Kuyumculuk, Aktif Pazarlama yöntemiyle Trakya’daki perakende ma¤azalar›n nabz›n› tutan önemli firmalardan

16 Alt›n Dünyas›

Adapazar› güçlü ma¤azalar›n bulundu¤u ve rekabetin en yo¤un yafland›¤› bölgelerden


Odalar›n fiyat belirlemedeki rolleri Fiyat standartlar›n›n sa¤lanmas› konusundaki en baflar›l› illerden birisi Konya. Konya’daki her ma¤azada Kuyumcular Odas›’n›n tavsiye etti¤i fiyat listesini gösteren internet tabanl› bir uygulama var. Tüketici hangi ma¤azaya giderse gitsin her ma¤azada ayn› fiyatlar› görüyor. Bu standart fiyat düzeylerinde de esnaf normal karl›l›kla ticaret yapabiliyor. Böylece esnaf y›k›c› rekabetten belli ölçüde de olsa s›yr›l›p “sermaye hamall›¤›” yapm›yor. Üstüne basarak belirtmemiz gereken durum flu; Odalar bu fiyatlar› tavsiye niteli¤inde yay›nl›yor. Odalar›n bu konuda bir yapt›r›m uygulama gibi bir durumlar› yok. Bu tavsiyenin s›n›rlar›n›n Rekabet Kurulu’nun çal›flma konusu oldu¤u da Odalar taraf›ndan kesinlikle gözden kaç›r›lmamas› gereken bir husus. Konunun hukukçularla birlikte de¤erlendirilmesinde fayda var.

dönemde bu ürün grubunun sat›fl› da ma¤azalarda bulunma pay› da sürekli artacak. Sektörün devleri bu ürün grubuna yönelik çal›flmalar›n› her geçen gün h›zland›r›yorlar. Alt›nbafl, Atasay, Nadir Metal ve ‹AR’›n sertifikal› alt›nlar› oldukça yayg›n olmaya bafllad›. Ma¤azalarda ayr› bir kategori olufltu diyebiliriz.

Franchising sistemi geniflliyor Son y›llarda markal› ürünlere olan talebin artmas› franchising sisteminin de h›zla geliflmesini sa¤l›yor. Franchising sisteminin yayg›nlaflmas› ile Türkiye’deki ma¤azac›l›k standartlar› da yükseliyor. Baz› firmalar mevcut ma¤azalar›n› dönüfltürüp sisteme dahil ederken, baz›lar› da açacaklar› yeni ma¤azalar›n› franchisee olarak aç›yorlar. fiu anda sektörde farkl›laflman›n, rekabetten s›yr›lman›n, karl›l›¤›n ve süreklili¤in en önemli yolu franchising’den geçiyor. Her ne kadar sistem elefltirilse de kendi bölgelerinin en önemli esnaflar› Alt›ntafl/Çorlu franchise ma¤aza açm›fl Trakya’daki önemli ya da açma planlar› perakende yap›yor. Pek çok firma firmalar›ndan biri.. da bir, hatta ikiden fazla franchise ma¤azaya sahip. 6 tane franchise ma¤azaya sahip kuyumcular dahi var.

Dü¤ün mevsiminin tad› yok! Perakende cephesinde her y›l yaflanan “dü¤ün mevsimi” hareketlili¤i de pek yaflanm›yor. Son birkaç y›ld›r tak›larda gramlar zaten iyice azalm›flt›. Art›k, dü¤ün setleri bile 20-25 gramlara düfltü. Has alt›n›n fiyat›n›n 64 TL’yi gördü¤ü piyasada 22 ayar set sat›fl› bir ma¤aza için nadir yaflan›r bir durum haline geldi. Vitrinlerde görmeye al›flt›¤›m›z 90100 graml›k 22 ayar setler de yerlerini çok daha hafiflerine b›rakt›lar. Vitrinlerde 22 ayar ürün gruplar›n›n azalmas› da dikkatimizi çeken di¤er bir husus. Ayar yükseldikçe fiyatlar da do¤ru orant›l› olarak artt›¤›ndan talep azal›yor. Sarrafiye yerine sertifikal› alt›n! Çeyrek alt›n›n 100 TL’yi aflmas› dü¤ünlerde tak›lan çeyrek alt›n›n sat›fllar›n› da olumsuz etkiledi. Fiyatlar›n yükseldi¤i bu dönemde çok k›sa sürede sertifikal› 1 graml›k has alt›nlar yar›ya yak›n fiyattan sat›fla sunuldu. Pek çok ma¤azan›n vitrininde sarrafiyeye alternatif bu ürünleri görmek mümkün. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki

Gurbetçiler eskisi gibi de¤il Y›llar önce, yaz›n gelmesi ile birlikte ifllerin artmas›n› sa¤layan di¤er bir husus da memleketine tatile gelen cebi markla dolu gurbetçilerdi. Önce Do¤u Almanya ile Bat› Almanya’n›n birleflmesi ve ard›ndan da Euro’ya geçifl gurbetçilerimizin sat›n alma güçlerini son derece olumsuz etkiledi. Özellikle son 2 y›lda Euro bölgesinde yaflanan ekonomik s›k›nt›lar tüm Avrupa’daki gurbetçilerimizi s›k›nt›ya soktu. Avrupa’da art›k 3. kuflak Türkler yetifliyor. Bu kufla¤›n Türkiye ziyaretleri de öncekiler gibi de¤il. Türkiye’ye gelseler bile bunlar›n bir k›sm›n›n ziyaretlerini k›sa kesip “All Inclusive” tatil köylerine gitmeleri Anadolu esnaf›n› olumsuz etkiliyor. Bu durumdan kuyumcular da pay›n› al›yor. K›sacas›, gurbetçiler de art›k eskisi gibi de¤il. Tüketiciler konut ve araba kredisi ödüyorlar Kriz öncesinde, bankalar›n tüketici kredisi musluklar›n› sonuna kadar

Sektörün en büyük perakende ma¤azalar› ‹zmit’te bulunuyor.

ARKA ARKAYA REKOR KIRAN ALTIN F‹YATLARI ‹fiLER‹ DURMA NOKTASINA GET‹RD‹ açt›klar› dönemde pek çok kifli konut ve tafl›t kredisi kulland›. Tüketicilerin harcanabilir gelirlerinin önemli bir k›sm› kredi taksitlerine ba¤lanm›fl durumda. Bu durumda kiflilerin aralar›nda mücevherin de bulundu¤u pek çok ürün grubuna olan talebi de daralm›fl durumda. Tak› ve mücevher insan ihtiyaçlar› hiyerarflisi içinde arka s›ralarda yer almaya devam ediyor. P›rlantaya yönelifl h›zland› Kentli nüfusun art›fl›, çal›flan kad›n nüfusunun art›fl›, e¤itim seviyesindeki yükselme, tüketici paradigmas›nda yaflanan de¤ifliklik vb. sebeplerle p›rlanta son y›llarda alt›na nazaran talebi h›zla artan bir ürün grubu. Gerek sürekli artan talep ve gerekse bu ürün grubunun karl›l›¤›n›n, alt›n ürün grubuna göre nispeten yüksek oluflu kuyumcular›n bu gruba ilgisini art›r›yor. Pek çok “kuyumcu”, “mücevherci” olma yoluna girmifl durumda. Her ne kadar p›rlanta, sat›fl› uzmanl›k gerektiren bir ürün grubu olsa da, hemen hemen her ma¤aza art›k vitrinlerinin en önemli yerlerini p›rlantaya ay›rm›fl durumda. Ma¤azalarda, bu ürün grubuyla ilgili göze çarpan en önemli husus müflterinin önemli bir k›sm›n›n markal› p›rlantay› tercih ediyor olmas›. Bileziksiz ma¤azalar art›yor Bundan 8-10 sene öncesine kadar Niflantafl›, Ba¤dat Caddesi vb. yerlerin d›fl›nda bilezik bulunmayan ma¤aza görmek pek mümkün olmazd›. Ama art›k tüketici talebindeki de¤iflim ve rekabetten s›yr›lmak isteyen yenilikçi kiflilerin at›l›mlar› ile kuyumculuk kabuk de¤ifltirmeye bafllad›. ‹ktisat biliminde ROI olarak tan›mlanan Yat›r›m›n Geri Dönüflü (Return of Investment) bilezik grubunda son y›llarda gittikçe azal›nca pek çok kifli (lokasyonun flartlar›na göre) bileziksiz ma¤aza açma yoluna gitti. Art›k Bolu’nun merkezinde cami avlusundaki kuyumcular çarfl›s›nda dahi fantazi ürün ve p›rlanta satan bileziksiz ma¤azalar görebilmek mümkün (Ahmet Özsamuri). Baz› firmalar ise klasik faaliyetlerine eski ma¤azalar›nda devam ederken, mücevher konseptinde ma¤azalar› ayr›ca aç›yorlar. (Çorum / fiaml›, Ordu / Levent, Konya / Özboyac› gibi) Alyans ma¤azas› örnekleri ço¤alabilir Krizden en az etkilenen ürün grubunun bafl›nda alyans geliyor. Yeni evlenecek her çiftin olmazsa olmaz› olan bu grup durgun sezonda kuyumcular›n can simidi oldu. Ma¤azalar›n eskisine nazaran bu ürün grubuna verdikleri önem artt›. Bu ürün grubundaki üreticiler de standartlar›n› son derece yükseltti. Baz› bölgelerde yaln›zca alyans ve tek tafl ürün bulunan ma¤azalar aç›lmaya baflland›.

Alt›n Dünyas›’n›n da¤›t›m›n› kontrol ettik! Ziyaretlerimizde dergimizin da¤›t›m›n› da kontrol etme f›rsat›m›z oldu. Edirne’den Rize’ye kadar hemen hemen bütün illerdeki her kuyumcuya girip dergimizin kendilerine ulafl›p ulaflmad›¤›n› sorduk. Çok önemli bir k›sm› taraf›ndan takip ediliyor olmak bizi sevindirdi. Düzenli ulaflmayan firmalar›n da kartvizitlerini alarak kargo da¤›t›m listemizi revize etmeye devam ediyoruz. Dergimizin ma¤azalara ulaflmas›ndaki yard›mlar›ndan ötürü de tüm kuyumcu odalar› ve derneklere de teflekkür ediyoruz.

‹flini iyi yapan her zaman kazan›r Her ne kadar bu sayd›¤›m›z koflullar sebebiyle sektörümüz zor günler geçirse de iflini iyi yapanlar ve kendisini yenileyenler nispeten halinden memnun. Müflteri ihtiyaçlar›n› iyi belirleyen, piyasay› takip eden, insan kayna¤›na ve teknolojiye önem veren, do¤ru markalarla iflbirli¤i yapan ve tabi ki finansal güce sahip olan firmalar di¤er firmalara göre gayet iyi durumdalar. “Alt›n Dünyas›’n›n haz›rlad›¤› Sektör Katalo¤u ile üretici firmalar› tüm detaylar› ile tan›ma flans›na sahip olduk.”

Sektör Katalo¤u büyük ilgi gördü Dergimizin yan›nda ç›kartt›¤›m›z Sektör Katalo¤u ve Alyans Eki gibi çal›flmalar›n da ma¤azalar için çok faydal› oldu¤unu görmek ve bu do¤rultuda geri dönüfller almak bizi çok mutlu etti. Özellikle 22 ayar bilezikçiden, p›rlanta taflç›s›na, montürcüden kal›pç›ya, 14 ayarc›dan alyansç›ya, kutucudan kasac›ya kadar pek çok firmay› detayl› bir flekilde tan›tma flans› buldu¤umuz Sektör Katalo¤u’nun gördü¤ü ilgi bir sonraki çal›flmam›z için duydu¤umuz flevki art›rd›. 2011 katalo¤unu Aral›k ay› içerisinde çok daha genifl bir içerikle sizlerin be¤enisine sunaca¤›z. Edirne’den Rize’ye kadar olan illerin hemen hemen hepsindeki kuyumculara bu ziyaretimizde Sektör Katalo¤u’nu bizzat teslim etme f›rsat› da bulduk.

U¤ur Kuyumculuk / Silivri “Alt›n fiyatlar›n›n düflmesini bekliyoruz!”

Alt›n Dünyas› 17


Evet demeden önce p›rlanta!

Hayat›n›z›n en mutlu gününe özel ›fl›lt›lar Pera P›rlanta’dan

Pera P›rlanta’n›n, dü¤ünün en güzel k›z› için özel olarak haz›rlad›¤› mücevherlerden oluflan koleksiyonu birbirinden fl›k seçenekler sunuyor. Bembeyaz gelinli¤inizi ›fl›lt›s›yla tamamlayacak ihtiflaml› modeller yan›nda, dü¤ün sonras›nda da s›kl›kla kullan›labilecek zarif tasar›mlar dikkat çekiyor.

Pera Lifetime ile ömür boyu mutlulu¤a “evet” Bir ömür boyu ba¤l›l›¤› ifade eden PERA LIFETIME Alyans Koleksiyonu, çiftlerin en çok tercih etti¤i modeller dikkate al›narak tasarlan›yor. Bu koleksiyonun en çok tercih edilen modeli Kerem ile Asl›. T›pk› di¤er modellerinde oldu¤u gibi, bu tasar›m, sadece yeni evlenen çiftlere özel de¤il, alyans›n› de¤ifltirmek isteyenlerin de be¤enisini kazan›yor. Bu tasar›mda, alyans›n kenarlar›na çiftlerin adlar› yaz›labilirken, ayn› zamanda çocuklar›n›n isimlerine de yer verilebiliyor. Alyans›n›z, size özel hale geliyor. Alyans modelleri yan›nda PERA; tektafl, befltafl ve s›ra tafl p›rlantal› yüzükleri, günün modas› pembe alt›n›n da s›kl›kla kullan›ld›¤› mücevherleri ile gönlünüzü fethedecek. Siyahlaflt›r›lm›fl alt›n ve siyah p›rlantal› modelleriyle de farkl›l›¤›n›z› ortaya koyaca¤›n›z, sonsuz aflk› sembolize eden p›rlantalar›n göz doldurdu¤u PERA koleksiyonunda, tercihinize göre de¤erli tafllarla renklendirilmifl mücevherler de bulabilirsiniz. PERA koleksiyonlar› için www.perapirlanta.com’a t›klay›n.

Pera Pırlanta ile yaz ışıltısı teninizde!

Pera pırlanta kadını, güneşi kıskandıracak Bu y›l, günefl ›fl›¤› ile parlayan teninize, PERA PIRLANTA’n›n renkli tafll› mücevherleri efllik edecek. P›rlantan›n yan› s›ra, renkli de¤erli tafllarla bezenmifl yüzükler de iflaret parmaklar›nda yer alacak. Ne giyerseniz giyin, bu mücevherler k›yafetlerinizi ›fl›lt›s›yla tamamlayacak. Yaz›n ›fl›¤›n›z, mücevherinizle daha da büyülü hale gelecek ve fark yaratacak. Gard›robunuzdaki renkli k›yafetleri ç›karma zaman›n›z geldi. Özellikle yaz modas›n›n öncü renkleri olan pastel tonlar›, toprak renkleri, yefliller ve sar›lar bol bol kullan›lacak gibi görünüyor. K›yafetinize uygun renklerde ve tasar›mlarda mücevher alternatifleri sunan PERA PIRLANTA ile tarz›n›z› ortaya ç›karabilir, ›fl›lt›n›zla günefle rakip olabilirsiniz. PERA PIRLANTA, yaz aylar›nda vazgeçilemeyecek renkli tasar›mlarla kalpleri fethedecek. Zümrüt, yakut, safir ve daha pek çok can al›c› renk sizlere u¤ur getirecek. PERA PIRLANTA yaz koleksiyonunu yak›ndan görmek için www.perapirlanta.com’a t›klay›n.

18 Alt›n Dünyas›

Anne sevgisiyle “gül gül” atan kalpler pırlanta kazandı! PERA PIRLANTA’n›n Anneler Günü için haz›rlad›¤›, interaktif ortamda gerçekleflen “Gül Kokulu Annem” yar›flmas› sonuçland›. Anneler Günü için özel olarak tasarlanan gül desenli p›rlantal› kolyeyi, ikiz çocuk annesi Nurçin Avc› kazand›. Anne çocuk birlikte geçirilen en güzel anlar›n an›s›n›n foto¤raf›n› gönderenler aras›ndan, yap›lan halk oylamas› sonucunda “twins” rumuzlu, ikiz çocuklar›n annesi Nurçin Avc› birinci oldu. Birincilik ödülünü PERA GALLERIA ma¤azas›nda, PERA Genel Müdürü Sevgi Soysal’›n elinden alan Nurçin Han›m’›n mutlulu¤unu efli ve ikiz k›zlar› Tu¤çe ile Gökçe paylaflt›. Ödül, anne safl›¤›n› temsilen haz›rlanan özel beyaz kutusunda, cüzdan hediyesiyle birlikte takdim edildi. Gül Kokulu Annem yar›flmas›n›n ikinci ve üçüncüsü de, PERA özel tasar›ml› deri cüzdan ile annelerinin gönlünü fethedecek hediyeler kazand›lar. Önde gelen moda markalar›ndan olan PERA PIRLANTA; televizyon reklam›, dergi ve gazete ilanlar› yan›nda; web çal›flmalar›n› da oldukça önemsiyor. Birbirinden fl›k ürünlerinin sergilendi¤i web sitesi www.perapirlanta.com baflta olmak üzere, düzenledi¤i kampanya ve yar›flmalarla PERA PIRLANTA, internetin hayat›m›zdaki yerini art›raca¤a benziyor.


Evlilik haz›rl›klar› yapanlar için Türkiye’nin ilk evlilik al›flverifl festivali Comparsita, 8-16 May›s tarihleri aras›nda Wedding World Kuyumcukent’te gerçekleflti. Comparsita Evlilik Al›flveriflleri Festivali’ne gelinlikten damatl›¤a, k›nadan davetiyeye, kuyumculardan organizasyon flirketlerine kadar uzanan bir yelpazede, evlilikle ilgili faaliyet gösteren çok say›da firma ve marka kat›ld›. ürkiye’nin en kapsaml› evlilik öncesi al›flverifl günleri olan Comparsita, ülkemizin önde gelen firmalar›n›n kat›l›m›yla Türkiye’nin ilk ve tek evlilik temas›yla oluflturulan al›flverifl merkezi Wedding World Kuyumcukent’te binlerce ziyaretçiyle bulufltu. Kuyumcukent’in yeni yat›r›m›; yeni logosu ve yeni ismi ile ilk kez 8-16 May›s tarihlerinde düzenlenen Comparsita Evlilik Al›flverifl Festivali’nde görücüye ç›karken, 2.5 milyon dolarl›k evlilik pazar› da tek çat› alt›nda bulufltu. Comparsita, evlilik öncesi haz›rl›k kapsam›ndaki birçok seçkin firma ve markan›n çeflitli ürün ve hizmetlerini bir festival ortam›nda binlerce ziyaretçi ile buluflturdu. Comparsita Evlilik Al›flverifl Festivali’nde, evlilik haz›rl›klar› yapanlar›n ihtiyaçlar›n› bulabilecekleri sistemler kuruldu. Festivalde; gelinlikten damatl›¤a, ayakkab›dan tekstile, kuyumculardan çeyize genifl bir yelpazede al›flverifl imkan› sa¤land›. Türkiye kuyumculuk sektörünün tüm önderlerinin kuyum ma¤azalar› ile bin bir çeflit alt›n ve mücevher seçene¤inin bir arada bulundu¤u Wedding World Kuyumcukent AVM, Comparsita Evlilik Al›flverifl Festivali ile evlilik ve çeyiz al›flverifllerinin de cazip bir noktas› oldu. Comparsita Evlilik Al›flverifl Festivali; hem evlilik al›flveriflleri için vakti s›n›rl› olanlara ihtiyaçlar›n› tek çat› alt›nda bulabilecekleri bir al›flverifl ortam› sundu, hem de defileden al›flverifl dan›flmanlar›na, Esra Erol’la ‹zdivaç’tan yüzlerce hediye da¤›t›lan yar›flmalara, pasta yap›m›ndan müzik ve dans gösterilerine kadar onlarca etkinlikle keyifli bir ortam sa¤lad›. “Comparsita Evlilik Haz›rl›klar› Al›flverifl Festivali”ne kat›lan firmalar ürün ve hizmetlerini, al›fl›lagelmifl stand düzeni ve fuar alan› yerine “Wedding World Kuyumcukent”in fl›k ma¤aza düzeninde sergilediler.

alt›n haber

T

20 Alt›n Dünyas›

Özel f›rsatlar listesi Festivali ziyaret eden tüm çiftler, farkl› ürün ve markalar› inceleyerek istediklerini hemen sat›n alma flans›na da sahip oldular. Her gün, özel f›rsatlar listesi olarak kat›l›mc› firmalara ait s›n›rl› say›da ürün veya hizmet flok fiyatlarla duyuruldu, böylece festivali ziyaret edenler yüzlerce avantajl› kampanyadan da faydaland›lar. Yine festivali ziyaret etmek isteyenler için Ulusoy’a ait ve gelin arabas› olarak süslenmifl lüks otobüslerle Taksim, Eminönü ve Bak›rköy’den ücretsiz ring seferleri düzenlendi. “Wedding World Kuyumcukent”in modern mimarisi içinde yer alan ferah ve ›fl›l ›fl›l alanlarda, birbirinden farkl› etkinliklerle al›flverifl e¤lenceye dönüfltürülürken, Wedding World Kuyumcukent ilk s›nav›n› baflar›yla verdi. Kuyumcukent’in perakende alan›ndaki yat›r›m› “Evlilik Haz›rl›klar›na Yönelik Al›flverifl Merkezi” Wedding World Kuyumcukent, Temmuz ay›nda aç›lacak nikah salonlar› ile birlikte Türkiye’nin ve Ortado¤u’nun Evlilik Al›flverifl Merkezi olmay› hedefliyor. Wedding World Kuyumcukent; evlilik dünyas›na ilk büyük ad›m›n› att› Mimarisi, nikah salonlar› ve geleneksel Türk kültürünü yans›tan cadde ma¤azac›l›¤›n›n temsilcileri ile AVM sektörüne büyük yenilikler getiren Wedding World Kuyumcukent; evlilik, niflan, söz, özel günler gibi al›flverifl ihtiyaçlar›n›n tümünü tek çat› alt›nda topluyor. Bu çal›flmalar›n ilk ad›m› da 8-16 May›s tarihlerinde görkemli defileler ve etkinliklerle gerçeklefltirilen Comparsita Evlilik Al›flverifl Festivali ile at›ld›. Comparsita Festivali’nde sürpriz final Wedding World Kuyumcukent, Comparsita Evlilik Haz›rl›klar› Festivali süresince 25 bin kifliyi a¤›rlad›. Sürpriz bir finalle son bulan Comparsita, son gününde evlilik denince akla gelen ilk isim olan Esra Erol’u Wedding World ziyaretçileri ile buluflturdu. ‹ki gün boyunca hayranlar› ile sohbet eden, yar›flmalar düzenleyen ve hediyeler da¤›tan Esra Erol, ziyaretçilere keyifli saatler yaflatt›. Evlilik haz›rl›¤›nda olan çiftlerle sohbet eden Esra Erol, e¤lenceli yar›flmalar sonucunda gelinlikler, tak›lar, p›rlantalar, dü¤ün pastalar›, dans e¤itimi, damatl›k, hal› gibi yüzlerce hediye da¤›tt›. Televizyon program›nda tan›flt›rd›¤› çiftler ile Wedding World Kuyumcukent ma¤azalar›n› gezen Esra Erol, kendi dü¤ün haz›rl›klar› için de al›flverifl yapt›.


Türkiye’nin ilk evlilik dünyas› Wedding World Kuyumcukent yaln›zca kuyumculuk sektörünü de¤il, gelinlikten mobilyaya, beyaz eflyadan teknolojiye, çeyiz ürünlerinden seyahate uzanan genifl yelpazede markalara ve ma¤azalara da yer vererek, “Türkiye’nin ilk evlilik dünyas›” slogan›yla ortaya ç›k›yor. Wedding World Kuyumcukent Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal Merim; AVM içerisinde farkl› zevkleri ve farkl› bütçeleri olanlar için seçenekli bir marka yap›lanmas› haz›rlad›klar›n› aç›klad›. Wedding World’den evlilik haz›rl›klar› ve dü¤ün al›flverifllerini yapanlar›n 10 bin TL’den bafllayan bütçelerle tüm ihtiyaçlar›n› tamamlayabileceklerini söyleyen Kemal Merim; “Ma¤aza yap›lanmas›n› çok seçenekli olarak kurgulad›k. Örne¤in; 10 bin TL bütçe ile gelinlik, damatl›k, çeyiz, mobilya ihtiyaçlar›n›n tümü Wedding World’de temin edilebilecek. Hatta isterseniz nikah›n›z› da Wedding World’de k›yaca¤›z. Ama çok daha farkl› fleyler ar›yorum diyenler için de, birbirinden çarp›c› tak› tasar›mlar›, gelinlik, damatl›k markalar›, mobilya, beyaz eflya, çeyiz, davetiye, dü¤ün organizasyonu firmalar› olacak. Daha pahal› markalar› da bulacaks›n›z” dedi. ‹stanbul’da her y›l 125 bin nikah k›y›l›yor Evlenecek çiftlerin çok da¤›n›k noktalara yay›lm›fl olan markalara ve ma¤azalara ulaflmak için çok zaman harcad›klar›n› ve yeterli fiyat k›yaslamas› yapamad›klar›n› ifade eden Merim; “Türkiye’de her y›l 650-700 bin nikah k›y›l›yor. Bunun 125 bini ‹stanbul’da gerçeklefliyor. ‹stanbul’da özellikle evlilik al›flverifline yönelik ürünler Mahmutpafla, Fatih, Niflantafl›, Bak›rköy, Tahtakale, Laleli, Aksaray, Zeytinburnu vb… çok da¤›n›k noktalarda yer al›yor. Böyle olunca da evlenecek çiftler hem çok zaman kayb› yafl›yor hem de yeterli fiyat k›yaslamas› yapam›yorlar. Wedding World Kuyumcukent, bu anlamda farkl› fiyat aral›klar› sunan, tüm bu merkezlerin sundu¤u ürünleri tek çat› alt›nda toplayan, al›flverifli h›zl› ve keyifli hale dönüfltürecek bir merkez olacak” dedi. Defileler festivalin gözdesi oldu 8-16 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Comparsita Evlilik Al›flverifl Festivali süresince 2 gün boyunca gerçeklefltirilen defileler büyük ilgi gördü. Defilelerde 19 mücevher firmas›na ait mücevher, alt›n ve alyans tasar›mlar› sergilendi. Baki Kuyumculuk’un “Sar› Gelin” serisi ile bafllayan ilk defilesinde, Anadolu motiflerini tafl›yan sar› alt›n tasar›mlar yine otantik kostümlerle sunuldu. Ço¤unlu¤u el ifllemeli ve özel tasar›m olan “Sar› Gelin” serisi, izleyicilerden büyük be¤eni gördü. Hemen ard›ndan, de¤erli p›rlantalardan oluflan koleksiyonuyla Jasabi Kuyumculuk görücüye ç›kt›. Y›lda 60 bin adet mücevher imal eden Jasabi Kuyumculuk’un paha biçilemez p›rlanta tasar›mlar› göz doldurdu. Siyah ve beyaz p›rlanta tafllarla süslü özel tasar›m yüzük ve p›rlanta tak›mlar büyük be¤eni gördü. Daha sonra sahneyi Gizil ‹nci’nin ald›¤› defilede, dünyan›n en nadide incilerinden oluflan bir inci tak›m Ece Gürsel taraf›ndan tan›t›ld›. ‹nci ve incili alt›n tasar›mlar›n›n sunuldu¤u Gizil ‹nci sahnesinde mankenler siyah tuvaletleriyle podyumda Avrupai bir görünüm sergilediler. Dördüncü sahneyi alan Premier Vedat Ant ise, tamam› p›rlanta ve de¤erli tafllardan oluflan 8 parçal›k koleksiyonuyla yürekleri hoplatt›. Pahal› mücevherleri ilgiyle izleyen han›mlar, özellikle gerdanl›k tak›mlar› çok be¤endiler. Melek figürlü taçlar ve tak›lar… Ece Gürsel’in melek kostümü ile sahne ald›¤› Melek Kuyumculuk ise, 2010 yaz sezonu için özel olarak üretti¤i melek figürlü taç ve tak› tasar›mlar›n› tan›tt›. Alt›n a¤›rl›kl› koleksiyonda melekli modeller be¤eni toplarken, mavi gece k›yafetleri içindeki mankenler de melek gibiydiler. “Kimi Güzellikler Kimi Yörelere Özgüdür, O güzellikleri Baflka Yerlerde Asl› Gibi Göremezsiniz” slogan›yla 2010 alt›n ve p›rlanta, zümrüt, yakut süslü bilezik tasar›mlar›n› tan›tan Mamufl Kuyumculuk ise, izleyicilerin gözlerini kamaflt›rd›. Mini elbiselerle podyumda poy gösteren mankenler, Mamufl Kuyumculuk’un en özel ifllemeli bilezikleri ile kollar›nda servet tafl›d›lar. Hemen ard›ndan sahne alan Ekol P›rlanta’n›n gerçek ve de¤erli p›rlantalardan oluflan 8 par-

Akay yeni konsept ma¤azas›n› görkemli bir davetle açt› Türkiye’nin önde gelen gelinlik markas› Akay, 5 May›s Çarflamba akflam› en büyük konsept ma¤azas›n› “Akay Premium” ad›yla Wedding World Kuyumcukent’te açt›. Bu yeni konsept ma¤azas›yla gelinlik al›flverifline farkl› bir anlay›fl getiren “Akay Premium”, 1500 m2’lik alanda sundu¤u hizmetlerle gelinlik seçimini daha zevkli hale getiriyor. Birçok ünlü siman›n kat›ld›¤› davette düzenlenen defilede Türkiye’nin en güzel kad›n› Deniz Akkaya, hem Akay’›n 2010 gelinlik koleksiyonunu hem de meslektafllar›n› izledi. Zeynep Tunuslu’nun da kat›ld›¤› gecede bafl mankenli¤ini top model Tülin fiahin’in yapt›¤› defilede Özge Ulusoy, Didem Soydan, Burcu Kutluk, Ebru Öztürk ve daha birçok manken Akay’›n son koleksiyonundan 50 modeli sergilediler. Koreografisini ‹lke K›l›ç’›n gerçeklefltirdi¤i defilenin müziklerinde Jazztrover (Gökçe)’nin imzas› vard›. Gece “After Party” ile devam etti. Koleksiyonda, rahatl›k ve fl›kl›¤›n tüm asaletini yans›tan özgün modellerle, danteller ön plandayd›. Gelinliklerde kumafllar›n farkl› kullan›mlar›, yakalardaki hareketler, yeni formlar ve kristal tafllar oldukça dikkat çekiciydi. Farkl› kesim duvaklar, özel tasar›m flapkalar, Akay’a özel imzal› ayakkab›lar, koleksiyonun tamamlay›c› unsurlar›yd›. Yeni koleksiyonu ile 2010 sezonunda da ad›ndan uzun süre söz ettirecek olan Akay, evlilik haz›rl›¤›ndaki gelin adaylar›n› bu büyülü dünyas›na davet ediyor. çal›k koleksiyonu podyumda lüks havas› estirdi. Ekol P›rlanta’n›n, de¤eri aç›klanmayan özel p›rlanta setini Ece Gürsel sundu. Gece k›yafetlerini tamamlayacak en fl›k ve en gösteriflli tak›lardan oluflan sar› alt›n tasar›mlar› ile Figür Kuyumculuk alt›na bak›fllar› de¤ifltirdi. Oldukça pahal› olan ve gösteriflli tak›mlar ile çok çarp›c› yüzüklerini tan›tan Figür Kuyumculuk’un “sar› alt›nda baflka bir boyut” diye adland›rd›¤› kolye, küpe ve yüzükten oluflan setini ise Ece Gürsel sundu. 2010 yaz koleksiyonlar› sergilendi Daha spor tasar›mlar ve gece-gündüz kullan›labilir alt›n tak›mlarla tek yüzük, tek bileklik gibi özel parçalar›yla defilede yer alan Cetafl ise defileye renk katt›. Alt›nda renkli tafllarla güncel moda yarat›labilece¤ini gösteren Cetafl tasar›mlar›, han›mlar taraf›ndan büyük ilgi gördü. Gelinlikte kullan›lan tarlatanlarla sahne alan mankenler evlili¤e ilk ad›m olan alyans tasar›mlar› ile alyans modas›na yön veren P›r›lt› Alyans’›n koleksiyonunu tan›tt›lar. Tek tafl p›rlanta, p›rlanta süslü ve farkl› de¤erlerde alt›nla haz›rlanan alyans tasar›mlar› ile P›r›lt› Alyans özellikle evlilik haz›rl›klar› yapanlar taraf›ndan dikkatle izlendi. Son olarak gelinlikle podyuma ç›kan mankenler, alyans›n klasik olmas› zorunlulu¤unu y›kan renkli alyans tasar›mlar› ile bir ilk olan Özkan Alyans’›n 2010 yaz alyans koleksiyonunu sundular. Podyumda tarlatanlar ve gelinliklerle bembeyaz bir görüntü oluflturan mankenler izleyicilerden büyük alk›fl toplad›lar. Tak› defilesinde yer alan firmalar›n tak›lar› yine yo¤un güvenlik önlemleri alt›nda defile alan›ndan uzaklaflt›r›l›rken hemen ard›ndan Akay Gelinlik’in 2010 yaz gelinlik modas›n› Ki¤›l›’n›n da 2010 yaz damatl›k modas›n› sundu¤u bir baflka muhteflem defile bafllad›. ‹zleyicilerin nefeslerini tutarak izledi¤i gelinlik-damatl›k defilesinde son moda tasar›mlar büyük be¤eni toplad›. 8 Wedding World Kuyumcukent tak› markas›n›n kat›ld›¤› defilede ise fienay Akay, Yeliz Öney gibi ünlü mankenler görev ald›. De¤erli p›rlantalardan oluflan koleksiyonuyla Jasabi Kuyumculuk görücüye ç›kt›. Y›lda 60 bin adet mücevher imal eden Jasabi Kuyumculuk’un paha biçilemez p›rlanta tasar›mlar› göz doldurdu. Siyah ve beyaz p›rlanta tafllarla süslü özel tasar›m yüzük ve p›rlanta tak›mlar büyük be¤eni gördü.

Alt›n Dünyas› 21


Sektöre birçok ilki kazand›ran Arifl’in Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl, firman›n yeniliklere her zaman haz›rl›kl› oldu¤una ve inovatif araflt›rmalarla farkl›l›¤›n› ortaya koyarak baflar›l› konumunu korudu¤una dikkat çekiyor. Güzelifl, Arifl olarak bundan sonras›nda yeni nesillere de ayn› anlay›fl› kazand›rarak bu baflar›y› sürdürülebilir k›lacaklar›n› vurguluyor. Kerim Güzelifl’ten Arifl’in bir asr› aflan baflar› öyküsünü dinledik… Arifl Mücevher’in bir as›rdan fazla süren baflar›s›n›n s›rr› nedir? Mardin’de bugünkü alyans›n yerini tutan habbe dedi¤imiz bir tak› vard›, her gelinin kesinlikle takmas› gerekiyordu. Dedemiz habbeyi farkl› bir flekilde gelifltirdi ve bu tak›da standard› yakalad›. Bunun sonucu olarak da Anadolu’da aranan bir kifli oldu. Dedemizden babam›za, ondan da bize kalan en büyük prensip, herkesin yapmakta oldu¤unu taklit etmektense, daha h›zl› ve daha farkl› üretim yapma anlay›fl›d›r. Yeniliklere her zaman aç›k olup daima inovatif araflt›rmalar yapan ve farkl›l›¤› ortaya koyan yap›m›zla ayaktay›z. Bundan sonras› için de farkl›l›¤›m›z› ortaya koyma al›flkanl›¤›m›z› yeni nesil çocuklar›m›za afl›lamaya çal›fl›yoruz. P›rlantal› alyans üzerine çal›flmaya nas›l bafllad›n›z? Annem çok eskiden beri babamdan bir p›rlantal› alyans isterdi, babamsa tafla para yat›r›lmaz, derdi. Bu durum uzun y›llar bende iz b›rakt›. Kad›nlar›n p›rlantal› alyansa olan talebi 1977’de yaratmay› düflündü¤üm yenili¤e ›fl›k tuttu. Varl›kl› bir aileydik ama orta tabaka standartlar›nda yafl›yorduk. Orta tabakadan bir bayan bu alyans› çok istiyorsa, bunun ileride çok önemli bir mücevher olaca¤›n› öngördüm. Bu düflünce ile bu ifle girmeye karar verdim. Ancak o y›llarda ‹stanbul gibi bir flehirde bile p›rlanta ifli yapan kifli say›s› 3-5’i geçmiyordu. P›rlantal› alyanslar› kolay kolay yak›ndan görmek de mümkün olmuyordu çünkü o zamanlar bu ürünler bugün oldu¤u gibi vitrinlerde yer alm›yordu. Annemle beraber p›rlanta alyans almaya karar verdi¤imiz gün, ilk

kez p›rlantal› alyans› yak›ndan gördüm. O anda bir fley dikkatimi çekti; annem alyans› biraz daha bütçesine uygun istiyordu ama bütün alyanslar çok pahal›yd›. 3 bin dolardan afla¤› bir p›rlantal› alyans piyasada yoktu. Bu kadar paray› vermek çok kolay de¤ildi, tafla ve mücevhere olan ilgi de azd›. Tüm bu faktörleri de¤erlendirdi¤imde çok fazla say›da kifliye birden hitap etme noktas›nda, bu alyanslar› görüntülerini koruyarak ancak daha hesapl› ç›kar›rsam çok satar, diye düflündüm. Bunu nas›l baflard›n›z? Bu do¤rultuda, gösterifli ayn› ama daha az tafl kullanarak, alt›n›n› da biraz daha hafifleterek çok enteresan ürünler elde ettik. Sonunda 3 bin dolar olan ürünü bin liraya mal etmeyi baflard›k. Üretimimiz için belli, standart bir emek de¤eri biçtik. Böylece ürünlerimizi kaliteden taviz vermeden herkesin alabilece¤i fiyatlara çekmifl olduk. Müflteri portföyünü nas›l oluflturdunuz? O tarihte alt›n üzerine çok say›da müflterimiz vard›. Ben çoktan beri yak›nda p›rlantal› ürün yapaca¤›m›z› kendilerine söylemifltim. Onlar da bu konuda çal›flmaya ne zaman bafllarsam destek olacaklar›n› söylemifllerdi, sözlerini de tuttular. ‹lk aflamada flevkinizi k›ran bir olay yaflad›n›z m›? Hiç unutmuyorum, çarfl›da p›rlanta iflini çok iyi yapan bir arkadafl›m vard›, ad›n› vermek istemiyorum, ilk ç›kard›¤›m ürünleri kofla kofla dört kutuda ona götürdüm. Heyecanl›yd›m, çünkü yeni mücevherleri çok severek ç›karm›flt›m ve fiyatlar› da çok makuldü. Tabii o günkü trende göre, maksimum irilikte gösteriflli tafllar yan yana geliyordu. Bu iflin uzman› olan arkadafl›m, “Bunlar çok kötü, he-

men bunlar› götür, hepsini k›r, hiç kimseye de gösterme. Sen sonra bu mesle¤i hiç yapamazs›n. Bu kötü imaj senin üzerine yap›fl›r ve bir daha kimse senden mal almaz” dedi. Sonra çok moralim bozularak geri döndüm, Ankara’dan gelen befl kiflilik bir esnaf grubu vard›, her zaman satt›¤›m›z ürünleri almaya gelmifllerdi. Yeni ürünlerimi onlara göstermek konusunda biraz karars›zd›m ama görmek istediler. Bu benim hiç unutmayaca¤›m bir and›r. Fiyatlar› sordular, hepsinin fiyatlar›n› söyledim, fiyat›n ucuzlu¤una inanamad›lar, bütün ürünleri sat›n ald›lar. ‹ddia ediyorum; o gün için p›rlantaya ve mücevhere yeni bir nefes, yeni bir yol çizdik. Bu tarz› piyasaya kazand›rd›k. Bu yönde de herkes üretim yapmaya bafllay›nca baflka bir rekabet ç›kt›. 1984 s›ralar›nda tekrar bir kriz yafland›, piyasa çok aç›lm›flt›, bahsetti¤im ucuz fiyata kaliteli ifli fazla say›da kifli yapmaya bafllam›flt›. Ancak ard›ndan iflin içine kalitesizlik girdi. Hem daha küçük tafllarla, hem daha hesapl› ürünlerle üretim yap›ld›, hem de taflta hatta alt›nda kalitesizlik bafllad›. 80 TL’ye, 100 TL’ye alyans talebi bafllad›. Bunun üzerine o tarihte Arifl olarak bu iflin d›fl›nda kalmaya ve bu talebe kesinlikle cevap vermemeye karar verdik. Arifl’in ilklerinden bahseder misiniz? 1984’te Arifl A. fi.’yi kurmamla birlikte Niflantafl›’nda ilk ma¤azam›z› açt›k. Türkiye’nin en güzel dekorlu, en büyük, en çok para harcanan ma¤azas›yd›. Her biri 40 m2 olmak üzere 3 katl›yd›. Türkiye’de 120 m2’lik baflka bir ma¤aza daha yoktu o zamanlar. Yine o tarihlerde ilk katalo¤umuzu ç›kard›k. Bu çal›flma ayn› zamanda Türkiye’nin de mücevher sektöründeki ilk katalo¤udur. ‹lk reklamlar› dergilere biz verdik. ‹lk mücevher defilesini Sabanc› Atl› Köflkü’nde 250 ifladam›na biz düzenledik. Yine ilk sosyal sorumluluk projesini Türkiye’de Lösemili Çocuklar Vakf›’nda birkaç ürünü aç›k art›rmaya ç›kararak geliri ba¤›fllamak suretiyle biz hayata geçirdik. Mevcut kutularla sunum yapmad›k, ‹talya’dan Arifl amblemli ithal kutu getirdik. Arifl, özel logosu, kurumsal bas›l› malzemeleri, kurumsal paketleri ile bu piyasada ilkti. Bunun yan› s›ra, tafl kalitesini ölçerek sertifika veren GIA’ya bir müdürümüzü gönderdik. 15-20 gün orada kald›ktan sonra müdürümüz diploma ald› ve burada sertifika vermeye bafllad›k. Böylece 80’li y›llarda Türkiye’nin ilk mücevher sertifikas›n› biz ç›kard›k. Sertifika o zaman gündeme geldi, flimdi çok yayg›nlaflt›. Bu ilkleri gerçeklefltirmek için esin kayna¤›n›z? Avrupa’da; Cartier, Bvlgari gibi, çok önemli firmalara gider, zaman zaman küçük bir al›flveriflle nas›l sunum yap›ld›¤›na bakard›m. Avrupa’da gördü¤üm yenilikleri buraya adapte ettim. 1991-1992’ye kadar Türkiye’nin en önemli üç markas› içinde yerimizi ald›k. Daha sonra toptan ve ihracat üzerine talep gelmeye bafllad› ve bu talep çok yo¤unlaflt›. Müflteri memnuniyetini en üst düzeyde sa¤lamak için neler yapt›n›z? O tarihte Türkiye’deki ürün kalitesi genel anlamda çok üst seviyede de¤ildi. Bu kalitenin yükseltilmesi için çok mücadele verdik. Bu esnada s›k›nt›lar da yaflad›k. Ne kadar özen göstersek de kalitenin ne denli önemli oldu-

22 Alt›n Dünyas›

¤u bilincini yaymak zaman ald›. ‹talya’dan özel madenler, özel kilitler getiriyorduk ama bu kilitleri ürünlere adapte edecek ustan›n sert maden kullanma noktas›nda direnmesi gibi sorunlarla karfl› karfl›ya kald›k. Bu konuda piyasa ile çok savaflt›k. Mesela su kolyelerimiz vard›, boyna tak›ld›¤› zaman dönerdi. Tüketiciden bununla ilgili çok flikayet ald›k. Atölyeye anlat›ld›¤› halde gerekti¤i gibi tamir edilmiyordu. Bunlar hep çok s›k›nt› yaratan durumlard› ama bir anl›¤›na bile peflini b›rakmad›k. Müflterinin istedi¤i flekilde yap›lmas› için enerjimizi en üst seviyede harcad›k. Tüketiciyle karfl›l›kl› görüflerek flikayetlerin üzerinde a¤›rl›kla durduk, bunlar› de¤erlendirdik ve giderdik. “Her fleyde var›z” Dünyada ihtisaslaflma çok önceden bafllam›flt›. Hangi alanda uzmansan›z o alanda ürün üretiyordunuz. Ama biz Arifl olarak bu kural›n d›fl›na ç›karak “Her fleyde var›z” slogan› ile montür, p›rlanta, renkli tafl, bitmifl ürün bunlar›n hepsinde faaliyet gösterdik. Herkes bize yanl›fl yapt›¤›m›z› söyledi. Ama biz o günkü talebi dikkate alarak bundan vazgeçmedik. Müflteri Arifl’e geldi¤inde her çeflit ürünü bulabiliyordu. Bizden sonra bütün piyasa bunu yapmaya bafllad›. 2003 y›l›ndan itibaren bu alandan çekildik ve o gün oturup karar verdik. Biz marka olaca¤›z dedik ve 2005’te marka olma yolunda tekrar ma¤azam›z› açt›k. 10 y›l aradan sonra tekrar… 2005’te ma¤azac›l›¤a geri dönerek Cevahir Al›flverifl Merkezi’nde ma¤azam›z› açt›k. fiimdi ma¤azac›l›¤› gelifltiriyoruz. O zaman Niflantafl›’ndaki ma¤azam›z› kapamasayd›k flimdi ma¤azac›l›k konusunda 10 y›l daha ileride olacakt›k. Ma¤azac›l›kta tüketicinin ne istedi¤ini net ölçebiliyorsunuz. Bütün ürünleriniz tüketici ile do¤rudan bulufluyor. Mücevher üretim, toptan, ihracat ve perakende a¤›n›za bir de e- ticaret a¤› eklediniz. Yak›n dönemde Arifl’in bu tarz bir yenili¤i olacak m›? Arifl Medya ad›nda henüz üç ayd›r faaliyette olan yeni bir çal›flmam›z var. Bence bu sektörde yap›lacak en güzel ifllerden biri bu. Arifl Medya, yeni bir rekabet alan› yaratmak için akl›mda olan, eskiden beri tasarlad›¤›m bir projeydi. Buradaki amac›m›z, trendlerden bahsetmek ve Arifl’in yeniliklerini duyurmak.

Arifl bu sektöre çok büyük bir katk› olarak, ayar standard› getirdi. Tedarikçilerimize 18 ayar›n alt›na düflmeme zorunlulu¤u koyduk. Montür konusunda da bütün dünyaya Arifl’in ve Türkiye’nin kap›s›n› aralad›k. Avrupa trendi ile Türk sanatkarlar›ndan harmanlanm›fl ürünler yaratt›k. Bu ürünler bütün piyasaya yay›ld›.


alt›n firma

Cözüm odakl›y›z 22 ayar görünümlü ve ayn› kalitede 14 ayar alt›n üzerine ürettikleri özgün tasar›ml› tak›larla piyasaya farkl› bir soluk getiren fiara Kuyumculuk, istikrarl› ve çözüm odakl› çal›flma prensipleri ile ilerledikleri bu yolda, farkl› ve ses getirecek tasar›mlarla nesilden nesle geçen markalar›n›n kal›c›l›¤›n› garanti etmeyi hedefliyor. fiara Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Ercan fiara, yeni ürün gruplar›yla ilgili bilgi verirken, yakalad›klar› bu baflar›n›n s›rr›n› da paylaflt›. Ürün portföyünü çeflitlendirmeyi düflünüyor musunuz? Tabi, 22 ayar görünümlü 14 ayarl› ürün grubumuzu sürekli gelifltiriyoruz. ‹lk etapta sadece bilezik mant›¤›nda üretim yaparken sonralar› 3’lü sete dönüfltürdük ve ard›ndan preste de ayn› uyarlamay› yapt›k.

Uzun y›llard›r sektörde baflar›l› bir çizgi çizen fiara Kuyumculuk ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Baba mesle¤i olarak devrald›¤›m›z fiara Kuyumculuk’un kökeni 1980’li y›llara dayan›yor. Bu mesle¤i biz flu an 3 kardefl olarak sürdürüyoruz. Bundan sonra da çocuklar›m›z›n sürdürmelerini istiyoruz. Mesle¤imizi kuflaktan kufla¤a geçecek flekilde ilerletiyoruz. 30 sene evvel ilk kuruldu¤umuzda ufak bir atölyeydik. Kademe kademe büyüdük, ma¤azac›l›k dönemimiz de oldu. fiu an hem imalat, hem de toptan sat›fl yap›yoruz ve de¤iflik ürünleri içeren genifl bir model yelpazemiz var. A¤›rl›kl› olarak hangi ürünler üzerine çal›fl›yorsunuz? Esas üretti¤imiz ürünler a¤›rl›kl› olarak pres ve yüzük. Modellerimizi gelifltirmek için hem tasar›m yap›yoruz, hem de fiara patenti alt›nda d›flar›dan bitmifl ürün al›yoruz. Çal›flma fleklimiz yaklafl›k yüzde 30 ihracat, yüzde 70 iç piyasa a¤›rl›kl› gelifliyor. ‹ç piyasada hangi bölgelere daha çok hitap ediyorsunuz? Ürünlerimiz Türkiye’nin hemen hemen her yerine gidiyor. Son y›llarda alt›n fiyatlar›nda yaflanan h›zl› yükseliflten dolay› gramajlar hafifledi. Daha hafif, insanlar›n al›m gücünün yetebilece¤i ürünler, 22 görünümlü 14 ayar çeflitler üretiyoruz. Bu, yeni bir ürün grubumuz. 22 ayar görünümlü 14 ayar, piyasada ender görülen bir ürün çeflidi… Bu ürün grubu hakk›nda bilgi alabilir miyiz? 22 ayar görünümlü 14 ayar ürünler daha önceden de üretiliyordu ama bu kadar çok ürün çeflidi ile ilk kez bizim taraf›m›zdan sunuluyor. fiu an bu ürün çeflidinde ‹stanbul piyasas›nda en iyilerin bafl›nda geliyoruz. ‹lk de¤iliz ama yelpazesi bu kadar genifl olarak bu ifli yapan bir tek biz var›z. Bu senenin bafl›ndan beri yo¤unlukla satt›¤›m›z bir ürün grubu bu. Bu ürün grubuna ilgi nas›l oldu? 22 ayar ürün çok pahal› oldu¤u için ve bu grubun 22 ayara göre yar› yar›ya daha ucuza gelmesi nedeniyle ilgi gün geçtikçe art›yor. 24 Alt›n Dünyas›

Kurumsal olarak bu piyasada hangi iddia ile daha çok vars›n›z? fiara Kuyumculuk olarak en büyük iddiam›z Türkiye’deki tüm kuyumculara ulaflabilmek. Ama bunun yan›nda yüzde 30 civar›nda ihracat da gerçeklefltiriyoruz. Yurtd›fl›nda alt›n fiyatlar›n›n çok yüksek olmas› nedeniyle ihracat noktas›nda flu an biraz s›k›nt› var. ‹hracat›m›z› a¤›rl›kl› olarak Arap ülkelerine yap›yoruz. Çünkü pres ürünlerimiz Arap ülkelerinde daha fazla tutuyor. Hedefimiz ilk önce Türkiye ama ard›ndan dünyadaki bütün müflterilere ulaflmak. Alt›n fiyatlar›n›n yükselifliyle birlikte kuyumculuk sektöründe alternatif olarak farkl› alanlarda da üretim gerçeklefltirmeye bafllayan firmalar oldu. Siz de alt›n›n d›fl›nda farkl› bir alanda çal›flmay› düflünüyor musunuz? Ben hep flunu savunuyorum, herkes kendi iflini yapmal›. Herkes kendi branfl›nda uzmanlaflmal›. Kendi yolunda ilerlemek daha büyük istikrar getirir. Bu sebeple flu an için böyle bir düflüncemiz yok. Ama ileride ne olur bilemiyorum çünkü ons bu oranda yükseldikçe alt›n yapan arkadafllar›m›z gümüfl de çal›fl›yor. Önyarg›l› da de¤ilim, yapmam da demiyorum ama ben diyorum ki herkes kendi iflini yaparsa daha güzel olur. Birçok bölgede vars›n›z. Peki, pazarlama a¤›n›z nas›l olufluyor? Pazarlama a¤›m›z çantac›larla olufluyor. Bizim bireysel kendi çantalar›m›z yok ama 20-25 senedir birlikte

çal›flt›¤›m›z çantac› arkadafllar›m›z var. Art›k onlarla aile gibi olduk. Yeniliklerimizi onlarla paylafl›yoruz ve onlar›n kanallar›yla ma¤azalara ulafl›yoruz. Bir de showroom’umuz var, showroom’umuzdan da ürünlerimizi teflhir edebiliyoruz ama müflteriye genelde çanta mant›¤› ile ulaflabiliyoruz. fiara’y› di¤er rakiplerinden ay›ran en önemli özellikleri hangileri? En önemli özelli¤imiz istikrar. En büyük prensibimiz ise en üst seviyede kalitede hizmet vermek. Müflterimizin her söyledi¤ini ciddiye al›yoruz. Tasar›mlar›m›zda müflterinin talebi do¤rultusunda uyarlamalar yap›p özgün tasar›mlar halinde servis veriyoruz. Baflar›m›z› sürekli devam ettirerek ilerliyoruz. Baflar›n›z› sürdürülebilir k›lma noktas›nda çal›flanlar›n›z›n firman›n hedefine kilitlenmesi için nas›l bir çal›flma ortam› yarat›yorsunuz? Burada bir aile ortam› var. En yeni eleman›m 15 senelik. Böyle bir ba¤l›l›k söz konusu. Hep beraber mücadeleye devam ediyoruz. Müflteriye güzel servis vererek çözüm odakl› yaklafl›m›m›zla istikrar›m›z› sürdürüyoruz. En ufak sorunu bile ciddiye al›p çözmeye gayret ederseniz baflar›l› olursunuz.


Aşk-ı Mühür’le sevginizi k›ymetli notlar Saliha Ascensio sonsuza dek mühürleyin Mert Alyans taraf›ndan patenti al›nm›fl son derece özel bir üretim tekni¤iyle üretilen “Royal Duet Koleksiyonu”, Mart ay›ndan beri yurtiçi ve yurtd›fl›nda kuyumcu vitrinlerini süslemeye devam ediyor. Alyansa farkl› bir bak›fl aç›s› getiren Royal Duet Koleksiyonu’ndan sat›n alan çiftler, sadece bu çok özel tasar›ml› alyanslara sahip olmakla kalm›yorlar, ayn› zamanda çok s›ra d›fl› bir hediyeye de sahip oluyorlar. Royal Duet Koleksiyonu’ndan yüzük sat›n alan çiftlere yüzükleri çok özel bir kutu içinde; garanti sertifikas›, bir mühür ve mum ile birlikte veriliyor. Royal Duet müflterileri için özel olarak gelifltirilen Aflk-› Mühür, özellikle yeni evlenecek çiftler için yarat›c› alternatifler sunuyor. ‹simlerinin bafl harflerini tafl›yan mühür ile dü¤ün davetiyelerini mühürleyebilecek olan çiftler, böylece aflklar›n› da sonsuza kadar mühürlemifl oluyorlar...

K

‹stanbul Alt›n Borsas› Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› Yetkilisi

saliha.ascensio@iab.gov.tr

2010 y›l›nda global elmas fiyatlar›nda görülen hareketlenmelerin analizi Elmas fiyatlar›n›n 2010 y›l›nda iyileflmeye bafllad›¤›n› ve hatta yükselifl trendine girdi¤ini söyleyebiliriz. Özellikle cilalanm›fl elmas fiyatlar›n›n yukar›ya yönelmesini teflvik eden 4 faktörden söz edebiliriz: 1. Ham elmas fiyatlar›nda görülen yükselifl

2009 y›l›nda ham elmas fiyatlar›nda bir önceki y›lla k›yasland›¤›nda yaklafl›k %10 civar›nda daha fazla yükselifl gerçekleflirken, cilalanm›fl elmas fiyatlar› yatay bir seyir izledi. 2010 y›l›nda gerçekleflen 4 da¤›t›mda, cilalanm›fl elmas fiyatlar›nda %10’luk bir yükselifl olufltu. (Y›ll›k bazda %40’l›k bir orana tekabül ediyor.) Nihayet ham elmas fiyatlar›n›n yükselifli cilalanm›fl elmas fiyatlar›n›n yukar› do¤ru ç›kmas›n› etkiledi. 2. Tedarik zincirinde stoklama

Elmas tedarik zinciri içinde stoklar özellikle perakendeci seviyesinde, genelde çok düflük tutulur. Son iki y›lda özellikle fiyatlar›n düflük olmas› yüzünden baz› perakende elmas sat›c›lar› mücevherleri stoklamaya bafllad›lar. Piyasan›n büyümesi beklentileri de eklenince, tüketici ve perakendeci talebinin de art›fl›yla, cilalanm›fl elmas üreticileri fiyatlar› art›rma yoluna gittiler. 3. Perakendecilerden kaynaklanan fiyat art›fl›

Perakendeciler seviyesinde fiyatlar›n artt›¤›n› gören baz› toptanc›lar da fiyatlar› art›rmaya bafllad›lar. Sonuç olarak bu durum birbirine ba¤l› ve birbirini etkileyen döngüleri ifade ediyor. Toptanc›lar›n hareketleri perakendecileri, perakendecilerin yönelimleri de toptanc›lar› etkilemekte. 4. Global ekonomideki düzelme

Casio Edifice Serisi EF-550 Redbull yar›fl tak›m› pilotlar›ndan Sebastian Vettel sponsorlar› aras›nda yer alan CASIO saatleri, h›z ve zeka konseptinden yola ç›karak tasarlanan modelleri ile oldukça dikkat çekici. Yar›fl arabalar›nda yer alan ibrelerden esinlenerek tasarlanan bu modeller fl›kl›k ve çok fonksiyonluluk özellikleri ile dikkat çekiyor. Kordon ile bütünlük sa¤layan kasan›n yan› s›ra, kadrandaki özel tasar›m da kullan›c›s›na farkl›l›k sunuyor. Kasay› saran çemberin kadranla aras›ndaki uyum gözden kaçmazken, tasar›m ayn› zamanda motor sporlar›n›n enerjisini yans›t›yor. Casio Edifice Serisi; çelik kasa, kordon özelliklerinin yan› s›ra, kronometre ve 100 metre su geçirmezlik özellikleriyle de kullan›fll› bir koleksiyon. Fonksiyonel, fl›k, trend ve özgün tasar›m›yla bu koleksiyon, merakl›lar›n› bekliyor! www.ersa.com.tr 26 Alt›n Dünyas›

Global ekonomi, 2007 y›l›ndan beri devam eden durgunluktan ç›k›lmaya baflland›¤›na dair güçlü sinyaller vermeye bafllad›. Dahas›, ABD ekonomisinde bile pozitif oranlarda büyüme ve OECD taraf›nda 2010 y›l›nda global ekonomide daha da iyileflme yaflanaca¤›na iliflkin tahminler bafllad›. Elmas piyasas›nda ise geçti¤imiz birkaç ay içinde talep daha çok 3 karat ve alt›nda a¤›rl›ktaki tafllara yönelik gerçekleflti. fiubat ay›ndan itibaren 4-5 karatl›k daha büyük tafllara olan talep artmaya bafllad›. Küçük tafllarda talep ve fiyat bir önceki y›la göre artarken büyük tafllarda fiyatlar hala bir y›l öncesinin fiyatlar›n›n alt›nda seyrediyor. Grafikte 2007 y›l› 100 baz kabul edildi¤inde ham elmas fiyatlar› ile cilalanm›fl elmas fiyatlar›n›n volatilitesi yer almakta. Cilalanm›fl elmas fiyatlar› 2007 y›l›na göre 2008 döneminde %10 civar›nda yükseldi ve 2009 döneminde, 2008’in alt›na düflerek 2007 seviyelerine geri döndü. Ham elmas fiyatlar›na bak›ld›¤›nda ise 2009 y›l›nda global krizin ve düflük talebin etkisiyle ham elmas fiyatlar› Nisan ay›nda dibe vurdu. Fiyatlar›n tepe yapt›¤› 2008 Eylül ay›ndan dip yapt›¤› 2009 y›l› Nisan ay›na kadar yaklafl›k %46 oran›nda düflüfl yafland›. Matematiksel olarak fiyatlar›n 2008 Eylül ay›ndaki seviyelerine gelebilmesi için %84 oran›nda yükselme yaflanmas› gerekiyor. 2010 y›l›ndaki yükselifller göz önüne al›nd›¤›nda ise, Nisan 2009’dan fiubat 2010 dönemine kadar yaklafl›k %40 yükselifl yafland›. Önümüzdeki dönemde hem ham hem de cilalanm›fl elmas fiyatlar›n›n yönü global ekonomiye iliflkin beklentilere paralel olarak flekillenmeye devam edecek. Ancak piyasaya iliflkin beklentiler olumlu yönde gelifliyor.


alt›n firma

‹lklerin markas›: Rubin Almanya alyans pazar›na girifl yapan ilk Türk firmas› Rubin Alyans, 1990 y›l›nda kuruldu. Ayn› y›l imalat orta¤› olarak Türkiye'deki Bayrak Alyans'la çal›flmaya bafllayan Rubin, uzun y›llar Almanya pazar›nda baflar›yla sürdürdü¤ü varl›¤›n›, flimdi Türkiye'ye de tafl›yor.

Bir kutuya s›¤an s›n›rs›z hayaller Rubin'de Rubin sadece Avrupa pazar›nda bir ilk olmakla kalm›yor. Bu büyük giriflimle yakalad›¤› baflar›y›, kaliteden ödün vermeden daha da yükseklere tafl›mak için her zaman daha iyiyi arayan bir

28 Alt›n Dünyas›

marka Rubin. Hayat›m›z›n en güzel karar›na imza atarken bir ömür boyu üzerimizde tafl›yaca¤›m›z bu anlaml› yüzükleri, çiftler için daha da anlaml› hale getirmek için çözümler sunan Rubin, bu fikirden do¤an bir Hayal Kutusu haz›rlam›fl. Çiftler, Hayal

Kutusu'nda farkl› yüzük örneklerini, farkl› tasar›mlarla kombinleyerek kendi hayallerindeki yüzü¤ü yaratma flans›na sahip olabilecekler. Hayat kadar renkli Sar›, beyaz ve pembe alt›n›n yan› s›ra,

malzeme çeflitlili¤ine de önem veren Rubin, bu do¤rultuda tasar›mlar›na platin ve paladyumu da ekleyerek ürün skalas›n› geniflletmifl. Genellikle minimal çizgilere sahip koleksiyonlar›nda her zaman çiftlere kendilerini özel hissettirecek dokunufllar hakim. Birbirinden fl›k alyanslar çiftlerin bugüne kadar kafalar›nda oluflmufl alyans alg›s›n› kökünden de¤ifltirecek ve ifade etti¤i anlam›n d›fl›nda parmaklarda fl›kl›¤›yla da zevkle tafl›nacak gibi görünüyor. Rubin Alyans, bayilerin de ifllerini çok kolaylaflt›racak bir yenili¤i daha Türkiye'ye tafl›d›. Rubin Alyans'›n ifl ortaklar›, ma¤azalar›nda ürünlerin yüksek maliyetli has alt›n numuneleri yerine birebir ayn›s› olan ileri teknoloji ile üretilmifl metal temsilini sergileyebiliyorlar. Bir siparifl al›nd›¤›nda ise, Rubin 4 gün içerisinde siparifl teslimini yap›yor. Alyans, mutlu çiftlerin birlikteli¤ini simgeler. Alyans›n ad› Rubin olunca, alyans›n simgeledi¤i bu birlikteli¤e fl›kl›k ve kalite de ekleniyor.


alt›n firma

Kuyumculuk sektöründe baflar›n›n s›rr›; farkl› olmak 18 ayar alt›n üzerinde kulland›¤› p›rlantalarla farkl› tasar›mlar›n› buluflturan Rober Naml›, RN Design olarak ürünlerinde yaratt›klar› farkl›l›kla piyasada baflar›l› bir flekilde ilerlediklerini bildirdi. ektörde 15 y›ll›k deneyimi olan Rober Naml›, 1 y›l önce aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i RN Design’da 18 ayar alt›n üzerine p›rlanta kullanarak üretti¤i ürünlerle k›sa sürede tercih edilen markalardan biri haline geldi. Profesyonel ekip, güçlü pazarlama a¤› ve ürün çeflitleri ile tasar›m gücünü birlefltiren RN Design, kendine özgü tasar›mlar›yla klasik tak› kültürünü farkl› bir boyuta tafl›yor. Ürettikleri ürünlerin; fl›kl›¤›n yan› s›ra, kullan›m kolayl›¤› ve fiyatlar›n›n uygunlu¤u nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekti¤ini söyleyen Naml›,

S

toptan hizmet verdi¤i bölgelerin; ‹zmir, Bursa, Ankara ve ‹stanbul oldu¤unu belirtti. Yurtd›fl› ba¤lant›lar›n› kuvvetlendirmek ad›na çal›flmalar yürüttüklerini duyuran Naml›, bu noktada önümüzdeki sene gerçeklefltirilecek olan fuarlara kat›l›m göstereceklerini dile getirirken, “Arap ülkelerinde ve RN Design üretimlerinin gidebilece¤i

her noktada var olmak istiyoruz” dedi. Rober Naml›, ürünlerinin tasar›m aflamas›nda her fleyden etkilendiklerini anlat›rken, tasar›mda s›n›rlar›n›n olmad›¤›n› bildirdi. Kuyumculuk sektöründe tasar›m konusunda kopyac›l›k yafland›¤›n› ancak bunun rastlan›labilir bir durum oldu¤unu ifade eden Naml›, müflterilerin baflka bir yerde gördükleri ürünü çal›flt›klar› firmalardan da isteyebileceklerini, bu durumda ürünlerin benzerlik gösterebilece¤ini söyledi. Farkl›l›¤› yaratan sektörde tutunur K›sa vadeli hedeflerinin portföylerini geniflletip çal›flan say›lar›n› art›rmak oldu¤unu vurgulayan Naml›, her y›l baflar›l› bir flekilde emin ad›mlarla ilerlemek istediklerinin alt›n› çizdi. “Kuyumculuk sektöründe baflar›n›n s›rr›; farkl› olmakt›r” diyen Rober Naml›: “Bu sektörde yap›lm›fl bir ürünün ayn›s›n› yaparsan›z di¤erlerinden hiçbir fark›n›z kalmaz. Yap›lmayan bir ürün piyasaya sunar, onun tutmas›n› sa¤larsan›z baflar›l› olursunuz. Biz de k›sa süre içerisinde bu stratejiyi hayata geçirdi¤imiz için baflar›l› bir konuma ulaflt›k” diye konufltu.

30 Alt›n Dünyas›

Al›m gücünün düflmesiyle tüketici düflük gramajl› ürünlere yöneldi Ekonomik kriz nedeniyle al›m gücünde yaflanan düflüflün sonucunda tüketicilerin gramaj› düflük ürünlere yöneldi¤ine dikkat çeken Naml›: “Piyasaya sundu¤umuz ürünler tüketiciler taraf›ndan büyük ilgi gördü. Her kesimin alabilece¤i ürünleri üretiyoruz. Bu yönde genifl bir kitleye hitap ediyoruz. Sürekli yeni tasar›mlar piyasaya ç›kar›yoruz. Çünkü tüketim günümüzde çok h›z kazand›. Moda kavram› gelifltikçe insanlar da tak›lar›nda farkl›l›k istiyor. Bu nedenle ürünlerimizle ilgili talep art›fl› yaflan›yor” fleklinde konufltu.


alt›n firma

Osmanlı’nın saraylarından

bugünün sultanlarına fiara Kuyumculuk hafifli¤i ve fl›kl›¤›yla dikkat çeken, Osmanl› motiflerinin günümüze uygun olarak modernize edildi¤i ürünlerini “bugünün sultanlar›” kad›nlar için tasarlad›.

Osmanlı döneminde sultanların imzası olan Tuğra, Şara Kuyumculuk’un piyasaya sunduğu, hafifliğin ve şıklığın birleştiği özgün tasarımlardan oluşan yeni koleksiyonunda kullanıcılarla buluştu. 22 ayar altın görünümünde olup 14 ayar üzerine çalışılan bu ürünler, her cebe uygun cazip fiyatlarının yanı sıra modernize edilmiş çizgileriyle beraber hem gece hem de günlük hayatta kullanılabilecek tasarımlardan oluşuyor. El işi ve makine üretimi olan, mini set, takım ve taşlı setlerden oluşan koleksiyon, Şara Kuyumculuk tarafından bugünün sultanlarına ithaf edilerek tasarlandı. Şara Kuyumculuk garantisi altında piyasaya sürülen koleksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi (0212) 527 65 13 numaralı telefondan alabilirsiniz.

32 Alt›n Dünyas›


alt›n haber

Atasay Atakulche alt›n›n kalitesi tescillendi

Türk alt›n› dünyada dolafl›ma aç›ld›

Atasay Kuyumculuk, külçe alt›n›n dünyada dolafl›mda olabilmesi için gerekli standartlar› yerine getiren flirketlere yeterlilik onay› veren LBMA’n›n (London Bullion Market Association-Londra Külçe Piyasas› Birli¤i) sertifikas›n› alarak “En ‹yi Üreticiler (Good Delivery)” listesine kabul edilen ilk Türk firmas› oldu. ünyada sadece belirli kalite standartlar›na sahip üreticilerin ve rafinerilerin alabildi¤i bu onayla birlikte, Atasay Kuyumculuk’un Atakulche markal› külçe alt›nlar›, herhangi bir ek onay gerekmeksizin dünya alt›n piyasalar›nda ve bankalar›nda geçerli, uluslararas› dolafl›m hakk›na sahip ilk Türk külçesi oldu. Atasay Kuyumculuk, Londra Külçe Piyasas› Birli¤i ve bu kurumun dünyan›n farkl› ülkelerinde denetim yetkisi verdi¤i ba¤›ms›z hakemler taraf›ndan yap›lan ve 6 ay süren inceleme ve ayar-külçe test süreçlerini baflar›yla tamamlayarak, dünyadaki “En ‹yi Üreticiler (Good Delivery)” listesine girdi. Atasay, en önemli ve en zor aflama olan, alt›n ayar tespit yeterlili¤ini ölçmeye yönelik

D

34 Alt›n Dünyas›

yap›lan 24 numunenin ayar testinde; 24’te 24 do¤ru sonuç tespit ederek çok önemli bir baflar› kaydetti. Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkas Bölgesi’nde rafinasyon merkezi olacak Türk kuyumculuk sektörünün dünyaya aç›lmas›nda önderlik eden Atasay’›n LBMA onay›, gerek Atasay’›n gerekse Türkiye alt›n sektörü ve ekonomisinin geliflimi ve prestiji aç›s›ndan büyük anlam tafl›yor. Atasay, Atakulche ile Türk halk›na dünya standard›na sahip yat›r›m amaçl› alt›n sunabilen ilk ve tek kurulufl olacak. Atasay, di¤er taraftan LBMA onay› ile birlikte, çevre ülkelerdeki alt›n üreticilerine de rafinasyon hizmeti vermeye bafllayarak, Ortado¤u,

Balkanlar ve Kafkaslar Bölgesi’nde bir rafinasyon merkezi olacak. ‹stanbul Alt›n Borsas›’nda ifllem hacmi en yüksek kurulufl olan Atasay’›n üretimini gerçeklefltirdi¤i Atakulche’nin uluslararas› borsalarda geçerli olmas› Türkiye ekonomisine de katk› sa¤layacak. Buna göre: Türkiye, dünya alt›n piyasas›nda önemli ve prestijli bir oyuncu olacak. Dünyada dolafl›mda olan Atasay Atakulche alt›nlar› ile ilk kez Türk markal› külçe alt›n uluslararas› alt›n piyasas›nda akredite olmufl olacak. Türkiye, kendi madenlerinden ç›kard›¤› alt›n›n› kendi rafine edebilen bir ülke konumuna ulaflacak. Türkiye, bölgesinin alt›n rafinasyon merkezi olacak. Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkaslar baflta olmak üzere, çevre ülkelerden Türkiye’de rafineri edilmek veya uluslararas› külçeye çevrilmek üzere alt›n girifli gerçekleflecek, döviz girdisi artacak, yeni ifl olanaklar› oluflacak. ‹stanbul Alt›n Borsas› pozitif etkilenecek, borsan›n uluslararas› niteli¤e kavuflmas›na katk› sa¤layacak. Türkiye, Dünya Alt›n Piyasas›’nda önemli ve prestijli bir oyuncu olacak. “73 y›ll›k köklü geçmiflimizin bir ödülü olarak de¤erlendiriyoruz” Atasay Yönetim Kurulu Baflkan› Cihan Kamer, LBMA onay›n›, Atasay Kuyumculuk’un 73 y›ll›k köklü geçmiflinin getirdi¤i uzmanl›¤›n, titiz çal›flma prensibinin bir ödülü olarak gördüklerini ifade etti.

Atasay Atakulche alt›nlar›n›n dünya çap›nda akredite olmas›yla birlikte, Türkiye’nin kendi madenlerinden ç›kard›¤› alt›n› kendi rafine edebilen bir ülke konumuna ulaflt›¤›n› belirten Kamer: “Ülke olarak, uluslararas› kalite standartlar›na uygun rafine kabiliyetine, know-how ve teknolojisine sahip olmam›za ra¤men, LBMA sertifkasyonumuz olmad›¤› için, külçe alt›nlar›m›z yurtd›fl› piyasa ve borsalar›nda geçerli de¤ildi. Külçe alt›nlar›m›z› dünya piyasalar›na ihraç edebilmek için, öncelikle yurtd›fl›na göndererek onaylatmak zorunda kal›yorduk. fiimdi ise, kendi madenlerimizden ç›kan alt›nlar›m›z› kendimiz rafine edebilecek ve herhangi bir ek onay gerekmeksizin, direkt dünya piyasalar›na pazarlayabilen bir ülke olaca¤›z. Türkiye böylece, dünya alt›n piyasas›nda prestijli ve önemli bir oyuncu konumuna ulaflacakt›r” dedi. Önce sertifika, ard›ndan Hakem fiirketlik Atasay Yönetim Kurulu Baflkan› Cihan Kamer, Atasay’›n gelecek dönemdeki hedefinin ise, “Hakem fiirket” konumuna ulaflmak oldu¤unu ifade etti. Kamer, kuruldu¤u günden bu yana Türk kuyumculuk sektörünün geliflimi için çal›flan Atasay’›n bundan sonraki hedefinin, LBMA ad›na; piyasada dolafl›m hakk› elde etmifl veya elde etmek isteyen külçe alt›nlar›n standartlara uyup uymad›¤›n› denetleyen ilk Türk markas› konumuna gelmek oldu¤unu aç›klad›.


36 Alt›n Dünyas›


Alt›n Dünyas› 37


alt›n firma

Gelece¤in lider p›rlanta markas› PERA P›rlanta’n›n Kayseri’deki sat›fl noktas› K›smet Sarrafiye’nin sahibi ‹brahim Koluk›sa, PERA P›rlanta’n›n iletiflim faaliyetleri ve üretti¤i özel mücevherleri ile fark yaratt›¤›n› vurguluyor ve 2007’den beri marka ile yürüttükleri iflbirli¤ini art›rarak devam ettireceklerini belirtiyor. Bu iflbirli¤i sayesinde müflterilerine özgün tasar›mlar› uygun fiyatlara sunma imkan›na sahip olduklar›n› belirten Koluk›sa, PERA’y› gelece¤in lider p›rlanta markas› olarak nitelendiriyor. Bölgenizdeki halk›n p›rlantaya ilgisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bölgemizde özellikle de mücevherde dü¤ün al›flverifllerinin fazlas›yla ön planda oldu¤unu söyleyebiliriz. Alt›n›n yat›r›m arac› olarak görülmesi, çiftlerin alt›na ilgisini art›r›yordu. Ancak son y›llarda reklamlar›n etkisi ile p›rlantan›n ulafl›lmazl›¤› bir kenara b›rak›ld›, p›rlantaya ilgi de inan›lmaz art›fl gösterdi. Art›k herkes tektafl almak için kuyumcusuna u¤ruyor. fiark›lara bile konu olan, tektafl takmak eskiden lüks iken, flimdi olmazsa olmaz bir talep haline geldi. Bu da halk›n p›rlantaya ilgisinin de¤iflti¤ini gösteriyor. PERA PIRLANTA markas› ile ne zaman tan›flt›n›z? 2007 y›l›ndan beri PERA PIRLANTA markas› ile çal›fl›yoruz. Markan›n yürüttü¤ü iletiflim faaliyetleri ve üretti¤i özel mücevherler oldukça fark yarat›yor ve

çok be¤eniliyor. Dolay›s›yla 2007 y›l›nda bafllayan bu iflbirli¤imiz gün geçtikçe artarak devam ediyor. PERA PIRLANTA sat›fl noktas› olmaya nas›l karar verdiniz? PERA PIRLANTA sat›fl noktas› olmaya ilk karar veriflim, bölge müdürünün ilgisi ile bafllad›. Ma¤azam›z›n müflterisine özgün tasar›mlar› uygun fiyatlara sunan bir markaya ihtiyac› vard›. Kaliteli ürünler sunarak, p›rlantay› sevdirme amac›m›za hizmet eden bir marka ile çal›flmak istiyorduk. Arad›¤›m›z bütün bu özelliklere sahip oldu¤u için PERA PIRLANTA markas› ile birlikte çal›flmaya bafllad›k. Taleplerimize göre özel mücevherler gelifltiren, hem müflterimizi hem de bizi memnun eden hizmet kalitesinden ödün vermedi¤i için, PERA ile daha uzun y›llar çal›flmaya

da devam edece¤iz. PERA PIRLANTA markas›n›, müflterilerinizin ilk s›rada tercih etmelerini sa¤layan nedenler neler? Sizce niye PERA mücevherlerini als›nlar? Halk›n p›rlantay› ulafl›lmaz ve pahal› görmemesi, müflterilerimizin ürünlerimizi be¤enmeleri ve bu be¤enilerin al›flverifle dönüflmesi çok önemli. PERA PIRLANTA ile çeflit sunabiliyoruz, herkesin be¤enisine ve kesesine uygun PERA PIRLANTA ürünleri ile her kitleye ulaflabiliyoruz. PERA PIRLANTA’n›n üretti¤i özel promosyonlardan da müflterilerimiz çok etkileniyor. Bu durum bizim bölgemizde fark yaratmam›z›,

Halk›n p›rlantay› ulafl›lmaz ve pahal› görmemesi, müflterilerimizin ürünlerimizi be¤enmeleri ve bu be¤enilerin al›flverifle dönüflmesi çok önemli. PERA PIRLANTA ile çeflit sunabiliyoruz, herkesin be¤enisine ve kesesine uygun PERA PIRLANTA ürünleri ile her kitleye ulaflabiliyoruz. 38 Alt›n Dünyas›

kazanc›m›z› art›rmam›z› sa¤l›yor. PERA PIRLANTA’y› tek cümle ile nas›l tarif edersiniz? “PERA PIRLANTA gelece¤in lider p›rlanta markas›d›r” diyebiliriz. Bundan sonra PERA PIRLANTA ile ilgili hedefleriniz neler? PERA PIRLANTA’n›n yenilenen koleksiyonlar›n› kendi bölgemde anlatarak, markan›n bilinirli¤ine yard›mc› olurken, kendi sat›fllar›m› da bu markan›n gücüyle art›raca¤›m› düflünüyorum. PERA PIRLANTA bölge müdürünün markay› anlat›rken söyledi¤i “Kazan-Kazan” felsefesinin, sadece sözde de¤il, uygulamada da oldu¤unu bilmek ve yaflamak K›smet Sarrafiye olarak bizim markaya olan inanc›m›z› art›rd›. PERA PIRLANTA ile uzun y›llar var olan iflbirli¤imiz daha büyük bir çerçevede devam edecek.


alt›n firma

Türkiye’de markam›z›n girmedi¤i bölge kalmayacak Karatafl Alt›n’›n baflar›ya ulaflmak için izledi¤i strateji nedir? Bugün bulundu¤umuz noktaya emin ad›mlarla geldik. Hedeflerimizi y›lbafl›nda belirleyip y›l boyunca bu hedef üzerinde ilerliyoruz. ‹stanbul’da gerçeklefltirilen fuarlara kat›l›m gösteriyor, birçok müflterimize bu ba¤ arac›l›¤›yla ulafl›yoruz. Bizim için önemli olan iç piyasada ismimizi daha fazla duyurmak. Kelepçe alan›nda bunu yapaca¤›m›za inan›yoruz. Türkiye genelinde ürünümüzün girmedi¤i bölgenin olmamas›n› hedefliyoruz ve bu yönde yo¤un çal›flmalar gerçeklefltiriyoruz. Buna ek olarak yurtd›fl›nda da farkl› çal›flmalar yürütüyoruz.

Karatafl’›n dü¤ünlerin vazgeçilmez tak›lar›ndan biri olan kelepçede yakalad›¤› baflar›y›, ifllerine gösterdikleri özen ve güçlü pazarlama a¤lar›na ba¤layan firma yetkilisi Mesut Karatafl, her ay ç›kard›klar› yeni koleksiyonlarla tasar›m ve üretim konusuna büyük a¤›rl›k verdiklerinin alt›n› çizdi. Kelepçe tak› konusunda uzmanl›¤›n› kan›tlayan Karatafl Alt›n, bu alanda yakalad›¤› baflar›ya nas›l ulaflt›? 1990 y›l›nda kurdu¤umuz firmam›zda, 2000 y›l›na kadar piyasadaki toptan firmalarla çal›fl›rken 2004 y›l›ndan sonra pazarlamaya daha fazla a¤›rl›k vererek 2005 y›l›nda ilk pazarlama ekibini, bir y›l sonra ise ikinci pazarlama ekibimizi kurduk. fiu anda Türkiye genelinde ‹ç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi

42 Alt›n Dünyas›

ile çal›fl›yoruz. Bunlar›n d›fl›nda ulaflamad›¤›m›z noktalara da bölgesel firmalarla erifliyoruz. Böylece Türkiye genelinde birçok noktada Karatafl Alt›n ürünleri bulunuyor. Biz sektörde ilk kelepçe üreten firmalardan biriyiz. Bu nedenle iflimize büyük önem veriyoruz. fiu anda 10 grubumuz ve 350 civar›nda modelimiz var. Ayda 15 model üretiyoruz ve bu ürünlerimizi koleksiyon fleklinde sunuyoruz. Ürün portföyümüzü iç piyasaya hitap eden ürünlerden oluflturdu¤umuz için tüm modellerimiz büyük talep görüyor. Yurtd›fl›nda ise Dubai, ‹ran, Libya ve Balkan ülkeleriyle çal›fl›yoruz. Arap Ülkeleri bu dönemde kuyumculuk sektöründe önemli lokasyonlar halini ald›.

2010 y›l›n›n kuyumculuk sektörü için toparlanma y›l› olarak geçece¤i söyleniyordu. Sektörün bu yöndeki beklentisi gerçeklefliyor mu? Bu bir beklentiydi ancak ons’un yükselifli bu beklentileri biraz yavafllatt›. Özellikle yaz aylar›n›n bafl›nda iç piyasada ve yurtd›fl›nda büyük kay›plar olufltu. 2010 y›l›n›n ilk aylar›nda sektör bir toparlanma yaflamaya bafllam›flken, flimdi dü¤ün sezonunun gelmesine ra¤men bir yavafllama söz konusu.

Firma Yetkilisi Mesut Karatafl

Biz sektörde ilk kelepçe üreten firmalardan biriyiz. Bu nedenle iflimize büyük önem veriyoruz. fiu anda 10 grubumuz ve 350 civar›nda modelimiz var. Ayda 15 model üretiyoruz ve bu ürünlerimizi koleksiyon fleklinde sunuyoruz. Ürün portföyümüzü iç piyasaya hitap eden ürünlerden oluflturdu¤umuz için tüm modellerimiz büyük talep görüyor.


ÖMER HALAÇ K‹MD‹R? ‹lkokulu Emirda¤ Mithatpafla ‹lkokulu'nda, orta okulu Emirda¤ Lisesi'nde, Liseyi ‹stanbul Kabatafl Erkek Lisesi'nde tamamlad›. 1987 y›l›nda Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i bölümüne girerek 1991’de mezun oldu. 1993 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme ‹ktisadi Enstitüsü'nde Uluslararas› ‹flletmecilik konusunda yüksek lisans yapt›. 1995 y›l›nda yedek subay olarak askerlik görevimi yapt›ktan sonra Belçika’n›n Anvers kentinde HRD Enstitüsü'nde k›ymetli tafl e¤itimi ald›. 1996 y›l›nda aile flirketi olarak Halaç Kuyumculuk’u kurarak ‹stanbul Kapal›çarfl›’da alt›n rafine ifline girdi. ‹talya'dan ald›¤› ve kendi yarat›c›l›¤›n› da katarak dört y›lda gelifltirdi¤i üretim teknolojileri ve ifl iliflkileri sayesinde flirket, büyük bir alt›n rafinerisi haline geldi. Ömer Halaç 12 May›s 2008 tarihinde Afrika’da yakaland›¤› hastal›ktan dolay› vefat etti. Halaç evli ve üç çocuk babas›yd›.


alt›n firma

Nadir Döviz: Daima ilk 10’da ‹stanbul Alt›n Borsas›’nda y›llard›r ilk 10’un içinde yer alan Nadir Döviz, geçti¤imiz y›l da ifllem hacmi s›ralamas›nda ilk befl aras›nda girme baflar›s›n› gösterdi. Firma ayn› zamanda Türkiye’deki ilk ve tek ISO 9001 belgeli döviz bürosu olma özelli¤ini tafl›yor. Genel Müdür Burak Yak›n’la Nadir Döviz’in bu s›ra d›fl› duruflunun olmazsa olmazlar›n› konufltuk. fazla ya da az de¤il tam karfl›lan›rsa, iflletmeniz olmas› gereken kalite standard›nda yoluna devam eder.

Nadir Döviz, daima ilk 10’un içinde yer alma baflar›s›n› nelere borçlu, bunu sa¤lamak için hangi olmazsa olmaz prensipleri uyguluyorsunuz? ‹stanbul Alt›n Borsas›’n›n 076 numaral› üyesiyiz ve y›llard›r da ‹stanbul Alt›n Borsas›’nda ilk 10’un içinde yer ald›k. 2009 y›l›nda da ifllem hacmi s›ralamas›nda ilk befl aras›na girme baflar›s›n› gösterdik. Bu baflar›, prensiplere ba¤l› kal›nmadan elde edilemez. Asl›nda her fley firmalar›m›z›n baflkan› Say›n Nadir Tütüncü’nün bizlere ö¤retti¤i: “Özelde müflterilerinin ve çal›flanlar›n›n, genelde de ülkemizin ve insanl›¤›n refah ve mutlulu¤u için çal›flmak” prensibine dayan›yor. Bizler bu temel prensipten flaflmadan gereklerini yerine getirdi¤imizde baflar› kendili¤inden geliyor. ‹nsani ve toplumsal de¤erler, ekonomik sürdürülebilirlik, sürekli geliflme anlay›fl›, müflteri hoflnutlu¤u ve modern iflletme kültürü bu prensibin gereklilikleri. Ben ve arkadafllar›m da Nadir Döviz’de bu de¤erleri sürekli iyilefltirme çabas›n› sürdürüyoruz. Firman›z Türkiye’de ilk ve tek ISO 9001 belgeli döviz bürosu olma özelli¤ini tafl›yor. Böyle bir ayr›cal›¤a sahip olabilmek için di¤er firmalardan farkl› olarak neler yapt›n›z, bu kaliteyi sürdürülebilir

46 Alt›n Dünyas›

k›lmak ad›na hangi prensipleri hayata geçiriyorsunuz? Bu belgeye sahip olmak için hepimizin bildi¤i olmazsa olmaz kurallar var. Bunlar›n en temeli; Kalite Yönetim Sistemi. Ne Türkiye’de ne de dünyada hiç kimse ben kalitesiz ürün ya da hizmet sunuyorum demez. Tüm kurumlar kendilerince bir kalite anlay›fl› benimser ve bunu yaflarlar. Buradaki ayr›m; Nadir Döviz firmas›n›n bir kurum, bu kurumun sisteminin de kaliteli oldu¤udur ve kalite standartlar›na uygun hizmet verdi¤idir. Kaliteyi sürdürmek ve prensiplerimizden ödün vermemek tek fark›m›z. Böyle bir kalite belgesine sahip ilk ve tek döviz bürosunun genel müdürü olarak siz kaliteyi nas›l tan›ml›yorsunuz, bir iflin kaliteli yap›lmas› için olmazsa olmaz faktörler sizce neler? Bence kalite, ürün veya hizmeti talep edenin taleplerini ne derecede karfl›layabildi¤inizle alakal›. Sizden talep edilen bir hizmetin tam karfl›l›¤›n› verebiliyorsan›z kaliteyi yakalam›fl oluyorsunuz. Bunun için elbette müflterinizi iyi tan›man›z ve onun taleplerini iyi kavrayabilmeniz gerekiyor. ‹stekler kesinlikle

Özel Günler için özel hediyelik, NadirGoldCoins alt›nlar› gibi inovatif ürünleriniz var. Bu fikirlerin flirket bünyesinde hayata geçifl sürecinden bahseder misiniz? Hediyeliklerimiz gerçekten inovatif ürünler oldu, zaten 2009 bafl›nda inovasyon, Nadir için vazgeçilmez bir kavram halini ald›. Hemen her alandaki ürünlerimiz ve firmalar›m›z›n yap›s› da bu kavram do¤rultusunda yeniden yap›land›r›ld›. Böyle bir inovasyon döneminde de bu kavrama yak›fl›r ürünler ç›kartt›k. NadirGold külçelerimiz ve NadirGoldCoins yuvarlak alt›nlar›m›za, hediyeliklerimize ald›¤›m›z tepkiler müthifl. Burada müflterinin ve sektörün taleplerini görebilmek ve bunlara cevap verebilme yeterlili¤inde olmak gerekiyor. Biz bu talepleri gördük ve ileri teknolojimizle, becerimizle ve tecrübelerimizle bu ürünleri ç›kartt›k. Bu y›l kat›ld›¤›m›z fuarlarda müflterilerin birebir tepkilerini ölçme f›rsat›m›z oldu. Do¤ru fleyler yapm›fl›z.

Dünyan›n en küçük külçe alt›n› olan 0,05 graml›k külçe alt›n› ürettiniz. Bu ürünün alt›n piyasalar›na, kuyumculuk sektörüne neler katmas›n› hedeflediniz, geri dönüflümler ne yönde? 0.05 graml›k dünyan›n en küçük ve en düflük gramajl› külçe alt›n›n› ürettik. Bu, dünyada k›r›lmas› zor bir rekor. Bu ürünü üretebilmek, bu teknolojiye sahip olmak buradaki as›l de¤er. Y›llard›r yap›lan yat›r›mlar ve Ar-Ge çal›flmalar› var. 0.05 graml›k külçe üretebilme, alan›nda var›labilecek son nokta gibime geliyor. Burada iki bak›fl aç›s› oluflturmak mümkün. Birincisi; kuyumculuk sektöründe Türkiye’nin neler yapabilece¤ini göstermek elbette, ikincisi de düflük gramajl› ürünlerle özellikle al›m gücü k›s›tl› olan kitlelerin taleplerini karfl›lamak. Nadir olarak neler yapabilece¤imizi sektör zaten biliyor. Bu ürün bunun realitesi oldu.


alt›n toplant›

ASSOS keyifli bir organizasyonla

ifl ortaklar›n› a¤›rlad›

bayilerden görüfller...

Üretti¤i ürünlerle Türkiye’de p›rlanta deyince akla ilk gelen markalar›n bafl›nda yer alan Assos, isminin süreklili¤i ve sürdürülebilir baflar›s› gere¤i, müflterilerle kurdu¤u ba¤ ve ortak baflar› felsefesiyle ilerleyerek, 3 ayr› organizasyonla bu yaza da damgas›n› vuruyor.

Cihat Bayraktar-Modern Kuyumculuk 2004 y›l›ndan itibaren faal olarak Assos ile hem p›rlanta hem de alt›n üzerine çal›fl›yorum. Bilgi paylafl›md›r, paylafl›m da baflar›d›r. Bu tür organizasyonlar›n her zaman olmas›n› temenni ediyorum. Ortaya iyi ifller koyuluyor. Bunun do¤rultusunda ise baflar› olufluyor. Biz birbirimizi tan›d›kça samimiyetimiz ortaya ç›k›yor ve nas›l bir firmayla ciddi flekilde çal›flt›¤›m›z› anl›yoruz. Assos, üst seviyede bir marka. Biz de Assos ürünleri satmaktan mutluluk duyuyoruz. Assos markas›, çok büyük bir güven kayna¤›. Bilinirli¤i oldukça yüksek oldu¤undan biz Assos’u baflar›l› buluyoruz. Reklam çal›flmalar›n›n devam›n› da bekliyoruz.

48 Alt›n Dünyas›

14-15 ve 28-29 May›s tarihlerinde gerçekleflen organizasyonlarda Assos’un Türkiye genelindeki ve yurtd›fl›ndaki bayi ve sat›fl noktalar› 2’fler gün süren zengin içerikli bir organizasyonda bir araya geldi. Organizasyonun ilk günü Alt›nbafl Holding binas›nda Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl ve Genel Müdür Mustafa Kemal Çeçen’in ev sahipli¤ini yapt›¤›, Assos Akademi Kurumsal E¤itim Program› kapsam›nda “P›rlantada 4C E¤itimi ve Müflteri ‹liflkileri Yönetimi ve Markalaflma E¤itimi” düzenlendi. Ayn› günün akflam› Suada’da verilen özel bir yemekle bo¤azda unutulmaz bir gece yafland›. Gerçeklefltirilen e¤itimler ve Suada’da bayi ve sat›fl noktalar›na verilen yemeklerin yan› s›ra, organizasyonlar›n sonunda Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl 15 ve 29 May›s tarihlerinde bayi ve sat›fl noktalar›na, özel sertifika

verdi. Kuruldu¤u günden bu yana; yo¤un rekabet ortam›nda kaliteden ödün vermeden müflteri memnuniyeti sa¤laman›n ve tercih edilen bir marka olman›n insanlar›n kalplerindeki tahtta ne kadar yer al›nabildi¤i ile efl de¤er oldu¤u fikrini benimseyen Assos, y›llard›r bu tarz organizasyonlar›n öncüsü olmaya devam ediyor. Assos, ifl ortaklar›ndan ald›¤› güç ve cesaretle kararl› ve emin ad›mlarla bir dünya markas› olmaya her geçen gün biraz daha yaklafl›yor. Bu geliflimin sürdürülebilir hale gelmesi için firman›n organizasyon yap›s›nda ve ma¤azalar›nda yenilenme süreci yaflan›yor. Assos bayileri ve sat›fl noktalar›, bu süreçle beraber art›k ma¤azalar›n›n yenilenen yap›s›yla farkl› zevklere hitap eden bir mücevher merkezi haline gelmifl bulunuyor. Firma, 2010 y›l› itibariyle sektörde bir ilk olarak bafllatt›¤› Assos In Shop Projesi’nin, markaya ve sektöre yeni bir

Serkan Bulut-Alt›n Saray› Kuyumculuk

Asset Zhumakulov/Anastassiya Grinina-Genesis Jewellery

Kuyumculuk alan›nda bölgemizin di¤er flehirlere oranla potansiyeli daha yüksek. Biz de bu noktada çok güçlü oldu¤umuzu hissediyoruz. 3 katl› bir ma¤azam›z var ve bu ma¤azam›zda ço¤unlukla Assos’a yer vermeye özen gösteriyoruz. Bunun nedeni ise farkl› tüketici talebinin yo¤unlukta oldu¤u bu dönemde Assos’un bu talebe ciddi anlamda yan›t verdi¤ini düflünmemiz. Assos ile nihai tüketiciye çok çabuk ulafl›yoruz. Ürün tedari¤i konusunda hizmet kalitesinde hiçbir sorun yaflam›yoruz. Assos’un sat›fl sonras› hizmetinden de çok memnunuz. 16 senedir Assos ile çal›fl›yoruz.

Kazakistan’›n Almat› flehrinden geliyoruz. Yaklafl›k 7 ay önce Assos ile tan›flt›k. Assos’un temsilcileri bizi ziyaret ettiler ve 2 105 m ’lik ma¤azam›zda bizimle hem dizayn hem de ürünler konusunda iflbirli¤i yapt›lar. Assos’un toplant›lar›ndaki en önem verdi¤imiz nokta; bizi ça¤›r›p fikrimizi almalar›, bizimle beraber ürünleri tüketiciye nas›l ulaflt›racaklar›n› düflünmeleri. Bu konu hem Assos hem de bizim için çok önemli.


Assos bayileri ve sat›fl noktalar› Suada’da verilen yemekte bir araya geldiler.

soluk, ivme kazand›raca¤› inanc›nda. Bu projeye dahil olan ve olacak tüm ifl ortaklar› da, Assos’un de¤erlerini ve uzman hizmet anlay›fl›n› müflterilerine sunup bölgelerinde fark yaratarak kendi karl›l›k ve kalite anlay›fllar›n› yukar› çekiyorlar. Gerçeklefltirilen e¤itimler ve organizasyonla ilgili bilgi veren Mustafa Kemal Çeçen: “May›s ay› bafl›ndan itibaren yurt çap›nda ve yurtd›fl›nda bulunan sat›fl noktalar›m›z› bir araya getiriyoruz. Gündemdeki p›rlanta konusunda uzmanlar›m›z taraf›ndan bilgiler veriliyor. ‹lk olarak 14-15 ve 28 May›s tarihlerinde bu organizasyonu gerçeklefltirdik. Amac›m›z, marka ruhunu birlefltirmek ve marka vizyonunu sat›fl noktalar›na göstermek. Gerek yurtiçindeki gerekse de yurtd›fl›ndaki müflterilerimizle beraber ayn› noktaya bakmak istiyoruz. Hem e¤itim, hem de motivasyon sa¤lad›¤›m›z bu tür

organizasyonlar›m›z› s›k s›k tekrarlayaca¤›z. Bize gelen tepkiler çok olumlu” dedi.

Natalia Rusu-Moldova Ecovend Assos In Shop, Moldova’da ilk defa aç›lacak. Bu sistem henüz çok yeni oldu¤u için çok büyük ilgiyle karfl›land›. Moldova’da 2008 y›l›nda aç›lan en büyük al›flverifl merkezinde kuyumculuk ma¤azas› bulunmuyor. ‹lk marka Assos olacak. 17 Haziran’da aç›l›fl gerçekleflecek. Türkiye’ye ilk defa geldi¤imde Assos çok ilgimi çekti. Daha önce Assos’un tan›t›m› gerçeklefltirilmiflti; insanlar›n s›cakl›¤›, ekip çal›flmas›, yaklafl›mlar, ürün çeflidi ve durufl çok iyiydi. Organizasyon ve çal›flma flartlar›m›z çok cazipti. ‹nan›yoruz ki Moldova’da Assos çok bilinen bir marka olacak.

Haluk Yücel Sönmez Yücel Kuyumculuk Assos ile 2 sene önce tan›flt›k. Assos’un özellikle p›rlanta bölümüne a¤›rl›k verdik. fiimdi alt›n ve alyans ürünleriyle çal›fl›yoruz. Assos’un tüm organizasyonlar›na ve seminerlerine kat›l›m gösteriyoruz. Bu tür baflar›l› ve kapsaml› organizasyonlar›n devam›n› bekliyoruz. Assos’un tüm çal›flanlar› aras›nda iletiflim çok iyi seviyelerde gerçeklefliyor.

Cici Gold-Kas›m Özadal› Assos ile uzun y›llard›r çal›fl›yoruz. Tekirda¤, Malkara, Keflan ve Kuyumcukent’te faaliyet gösteriyoruz. Çok h›zl› bir de¤iflim sürecindeyiz, bu anlamda alt yap›s› kuvvetli olan firmalar bu de¤iflim sürecinde di¤er firmalardan daha kuvvetli olacak. Assos’un yeni ürünlerini ve projelerini önümüzdeki günlerde inceleme f›rsat› bulaca¤›m. Eleman ve bayiler aç›s›ndan bu e¤itimlerin çok faydal› oldu¤una inan›yorum.

Hamdi Yavafl-Sedef Kuyumculuk 26 senedir sektörde bulunuyorum. Alt›nbafl firmas› ile 17 senedir çal›fl›yoruz. Assos ürünleriyle de Alt›nbafl ile beraber tan›flt›k. Büyük bir markan›n çat›s› alt›nda çal›flmak ayr›cal›kt›r. Bu anlamda biz de her geçen gün daha da h›z kazanarak ve daha güvenilir bir flekilde çal›fl›yoruz. Reklam çal›flmalar› konusunda da h›zl› bir büyüme sergileyen Assos, k›sa bir süre içerisinde çok daha iyi yerlere gelecek.

Alt›n Dünyas› 49


alt›n firma

Artık, herkes Pera kullanacak…

Murat Karagülle Mustafa Yamal› ve Selçuk Bayülken

Yamal›o¤lu Kuyumculuk’un sahibi Mustafa Yamal›, kuyumculuk sektöründe 1988’de bafllad›¤› yolculu¤a, 1995’ten beri kendi iflyeri olan Yamal›o¤lu Mücevherat’la devam ediyor. Yamal›, rekabetin fazlas›yla yafland›¤› bu dönemde, mücevher alg›s›na farkl› bir boyut getirmek için, vizyonu farkl› ve stratejileri özgün, kendini sürekli yenileyen bir marka ile iflbirli¤i yapmak gerekti¤ini düflündükleri bir zamanda PERA PIRLANTA ekibi ile tan›flt›klar›n›, yolculuklar›na onlar› da dahil ettiklerini söylüyor. flak’ta yer alan ma¤azalar›nda, mücevher severlerin beklentilerine göre hizmet vermeye özen gösterdiklerini belirten Mustafa Yamal›, amaçlar›n›n; Uflak’ta, özgün tasar›ml› ve kaliteli PERA PIRLANTA mücevherlerini takmayan kimsenin kalmamas› oldu¤unu vurguluyor ve: “Bundan böyle herkes PERA kullanacak” diyor.

U

MustafaYamal› ve Tevfik Sofu

50 Alt›n Dünyas›

Uzun süredir bu sektörde yer alan bir firma olarak, bölgenizdeki halk›n p›rlantaya ilgisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? P›rlanta alg›s›, tüm dünyada yürütülen iletiflim çal›flmalar› ve pazarlama stratejilerinin etkisiyle art›k farkl›laflt›. Mücevher severler sadece dü¤ün dönemlerinde de¤il, yaflamlar›n›n her an›nda bütçelerine uygun p›rlantay› alabildiklerini gördüler ve güçlü markalar›n sayesinde, mücevher, hediye alternatifleri aras›nda yer almaya yavafl yavafl bafllad›. Ekonomik krize ra¤men biz Yamal›o¤lu Mücevherat olarak, PERA PIRLANTA ile büyüme yolunda ilerliyoruz. Her bütçeye uygun mücevher çeflitlerimizi hedef kitlemize

sunarak, onlar›n hem bize, hem de p›rlantaya güvenlerini sa¤lam›fl oluyoruz. Arkam›za ald›¤›m›z PERA PIRLANTA gücü ve sektör tecrübemizle yolumuza emin ad›mlarla devam ediyoruz. PERA PIRLANTA markas› ile ne zaman tan›flt›n›z? PERA PIRLANTA markas›yla bu y›l ‹stanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mücevherat Fuar›’nda tan›flt›k. PERA PIRLANTA Sat›fl Noktas› olmaya nas›l karar verdiniz? Mücevher sektörüne farkl› bir bak›fl aç›s› getiren bir marka ile iflbirli¤i yapma iste¤imiz,

bizi PERA PIRLANTA ile buluflturdu. Fuarda bizlere gösterilen farkl› koleksiyonlar ve ürün gamlar›ndaki çeflitlilik, PERA’n›n sat›fl noktas› olma karar›m›z› h›zland›rd›. Kaliteli ürün gam›, çeflitli mücevherleri, birbirinden farkl› koleksiyonlar›yla, genifl bir hedef kitleye ulaflmam›z› sa¤lad›klar› için de asl›nda karar vermekte çok da zorland›¤›m›z söylenemez. PERA PIRLANTA markas›n›, müflterilerinizin ilk s›rada tercih etmelerini sa¤layan nedenler neler olabilir? Sizce niye PERA mücevherlerini als›nlar? PERA PIRLANTA markas›nda oldukça dinamik bir ekip çal›fl›yor. Gerek hizmet kalitesinde, gerekse de koleksiyonlar›nda yaratt›klar› farkl› sunumlarla müflteriyi etkileyebilecek alt yap›lar› var. Her koleksiyon kendine ait özel kutusu ve sunumu ile veriliyor. Örne¤in; Mood Koleksiyonu’nda gençleri hedefleyen PERA, kutunun içinde özel tafll› defter vererek, gönülleri fethetti. Anneler Günü’nde ürün inan›lmaz güzel bir kutuda, beyaz veya k›rm›z› renk alternatifleri olan deri cüzdanlar ile verilirken de oldukça farkl› ve baflar›l› bir sunum haz›rlad›lar. ‹flte bu faaliyetlerle markam›z tercih edilmeye devam ediyor. Bizler de sat›fllar›m›z› bu sunumlarla daha rahat destekleyebiliyoruz. PERA PIRLANTA’y› tek cümleyle nas›l tarif edersiniz? Tek cümle ile tarif etmek istersek, flöyle diyebiliriz; PERA PIRLANTA GELECE⁄‹N EN BÜYÜK F‹RMASI… Bundan sonras›nda PERA PIRLANTA ile ilgili hedefleriniz neler? Amac›m›z Uflak’ta, özgün tasar›ml› ve kaliteli PERA PIRLANTA mücevherlerini takmayan kimsenin kalmamas›. Art›k herkes PERA kullanacak diyebiliriz.

Arkam›za ald›¤›m›z PERA PIRLANTA gücü ve sektör tecrübemizle yolumuza emin ad›mlarla devam ediyoruz.


alt›n haber

Süresiz garanti veriyoruz Müflteriye sunulan en önemli hizmetin sat›fltan sonraki hizmet oldu¤unu belirten firma sahibi Ümit ‹lyas Güngör, %100 kullan›c› hatas›ndan kaynaklanmad›¤› takdirde müflterilere süresiz olarak garanti sunduklar›n› vurguluyor. Güngör, önümüzdeki dönemde ürün yelpazesine p›rlantay› eklemeyi ve franchise vermeyi planlayan Devasa Kuyumculuk’un sat›fl sonras› hizmetinin güçlü olmas›n›n onu zorlu kriz dönemlerine ra¤men ayakta tutan en önemli faktör oldu¤unun alt›n› çiziyor. Devasa Kuyumculuk’un en büyük hedefini nas›l tan›mlars›n›z? Devasa olarak en büyük hedefimizi; “kaliteli, kaliteli oldu¤u kadar da uygun fiyata müflterinin tercihlerine göre çeflitlendirdi¤imiz ürünlerimizi piyasaya sunarken en üst seviyede yaratt›¤›m›z müflteri memnuniyetini her geçen gün art›rarak sürdürülebilir k›lmak” olarak tan›mlayabilirim. Birbirinden ay›rmaks›z›n, hangi bölgede hizmet verirsek verelim bu prensibimizi yaflatmaya devam edece¤iz.

Mersin ve ‹stanbul’da perakende ma¤azalar›n›z var. Bu ma¤azalara ek olarak baflka illerde de faaliyet gösterecek misiniz? fiimdilik bu a¤› geniflletmeyi düflünmüyoruz. Perakende ma¤azalar›m›z›n say›s›n› art›rmak yerine franchise verme plan›m›z var. Önümüzdeki dönemde en güzel sistemi oluflturmak için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Müflteri memnuniyetini en üst seviyede sa¤lamak için gelifltirdi¤iniz ma¤azac›l›k anlay›fl›n›z› oluflturan temel faktörler hangileri? Her fleyden önce, önemli olan müflterinin ne istedi¤ini bilmek. Günümüzde her sektörde oldu¤u gibi kuyumculuk sektöründe de büyük bir de¤iflim yaflan›yor. Biz de Devasa olarak bu de¤iflimin gerisinde kalmamak için müflterinin her geçen gün de¤iflen tercihlerini takip ediyor, piyasay› büyük bir titizlikle analiz ediyoruz. Bu analizler sonucunda tarz›m›z› müflteri tercihlerine göre belirliyoruz. Devasa’n›n kurumsal yap›s›n› hangi prensipler oluflturuyor? Kurumsal yap›m›z› oluflturan prensiplerin bafl›nda sürekli ve düzenli hizmet sunmak ilkemiz yer al›yor. Örnek vermem gerekirse; Devasa olarak hizmet verdi¤imiz bir bölgede koflullar kötü olsa bile 3 ay çal›fl›p baflka bir yere geçmiyoruz. Verdi¤imiz

52 Alt›n Dünyas›

hizmeti y›llarca devam ettiriyoruz. Di¤er bir önemli prensibimiz ise sorun çözme anlay›fl›m›z. Sorunlu lokasyondan kaçmaktansa her zaman oradaki problemi çözmeyi tercih ediyoruz. Tercihlerin neden de¤iflti¤ini araflt›r›yoruz, hatan›n bizde olup olmad›¤›n› anlamaya çal›fl›yoruz veya tercihlerin ne oldu¤unu iyi analiz edip yolumuza öyle devam ediyoruz. Sonuç olarak kesinlikle müflteriye hizmette devaml›l›k her zaman en büyük prensibimiz. Bunlar ayn› zamanda bizi rakiplerimizden ay›ran en önemli özelliklerimiz. Ürün yelpazenizi geniflletme hedefiniz var m›? Set, yüzük, kelepçe ve kolye uçlar›ndan de¤iflik fantezi ürünlere uzanan çok genifl bir ürün yelpazemiz var. Hem 22 hem de 14 ayardan oluflan çok genifl çapta ürün çeflitlerimizle hizmet veriyoruz. fiu s›ralar bu çeflitlili¤e bir de p›rlantay› katma hedefindeyiz. Bu konuda araflt›rma gelifltirme faaliyetleri sürdürüyoruz. Müflteriye bir vitrinde bulunmas› gereken her ürünü sunmal›s›n›z. Çünkü müflteri hizmetin tümünü ayn› yerden almay› tercih ediyor. Verdi¤iniz hizmet, sat›fl›n ard›ndan da sürüyor mu? En önemli hizmetin sat›fltan sonraki hizmet oldu¤u kanaatindeyim. Biz ürünlerimizde %100 kullan›c› hatas›ndan kaynaklanmad›¤› takdirde müflterilerimize süresiz olarak garanti sunuyoruz, onlar›n taleplerini dinliyor, de¤erlendiriyoruz. Her müflterimizle ayr› ayr› ilgileniyoruz. Müflteriye sat›fl yapmakla ifl bitmiyor. O hizmetin arkas›nda da olmak laz›m. En güzel ürünü en uygun fiyata sunsan›z bile sat›fl sonras›nda müflteriye deste¤inizi esirgerseniz baflar›s›z olursunuz. Sat›fl sonraki hizmetimizin güçlü olmas›n› Devasa Kuyumculuk olarak zorlu kriz dönemlerine ra¤men bizi ayakta tutan en önemli faktör olarak niteleyebilirim.


alt›n firma

Dev iflbirli¤i

‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. ve Aykaç Mücevherat

‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi., fiubat ay›nda ‹zmir’de ikincisi gerçeklefltirilen Jewex Fuar› ve Tüyap Gold ‹stanbul Fuar›’ndan sonra Gaziantep’te gerçeklefltirilen 6. Çukurova Alt›n ve Mücevherat Fuar›’nda Aykaç Mücevherat ile birlikte yerini ald›. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi., yurtiçi fuarlar›na kat›l›m›n› devam ettiriyor 2010 y›l› boyunca sunaca¤› hizmetleri fuarlar arac›l›¤›yla sektöre yak›ndan anlatmay› hedefleyen ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. büyük bir titizlikle

54 Alt›n Dünyas›

haz›rland›¤› 6. Çukurova Alt›n ve Mücevherat Fuar›’ndan, baflta Türkiye ve Irak olmak üzere; Suriye, Lübnan ve Ürdün’den gelen tüm müflteri ve ifl ortaklar›n› a¤›rlaman›n heyecan› ve baflar›yla gerçeklefltirilmifl bir

organizasyonun içerisinde yer alman›n mutlulu¤u ile geri döndü. Aykaç Mücevherat yöneticilerinden Emre Aykaç, Aykaç Mücevherat, mücevher sektöründe yeni olmas›na ra¤men Aykaç Döviz ve K›ymetli Maden A.fi.’nin bölgenin hakimi oldu¤unu ve bunun gere¤ini yerine getirerek bu organizasyonda yerini ald›¤›n› belirtti. Gerek defile sponsorlu¤u, gerek organizasyona kat›l›mlar› ile üzerlerine düflen görevi baflar›yla yerine getirdiklerini vurgulayan Aykaç, sözlerine flöyle devam etti: “Türkiye’nin önde gelen firmalar›n› kapsayan bu organizasyonun ilgiyi hak etti¤ini

düflünüyorum. Y›llar›n getirdi¤i tecrübe ve birikimle yer ald›¤›m›z bu organizasyonda; tan›t›m etkinliklerimiz, güler yüzlü ve nitelikli personellerimizle birlikte Mert Alyans ve ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. ile iflbirli¤imizin yaratt›¤› geliflmeler ve tüm ürünlerimizle fuar ziyaretçilerine en iyi hizmeti sundu¤umuza inan›yoruz. Yabanc›lar da dahil olmak üzere birçok kat›l›mc› ile tecrübelerimizin paylafl›ld›¤› ifl sohbetleri gerçeklefltirildi. Karfl›l›kl› ifl çözümlerinin ve deneyimlerin konufluldu¤u bu toplant›lar›n geri dönüflümlerini zamanla daha iyi hissedece¤iz.” ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. Reklam ve

Soldan sa¤a: Serdar Duman, Nevin Aykaç, Emre Aykaç, Hüseyin Aykaç, Özcan Halaç, fieyda Çakar ve Özgür An›k.


Nevin Aykaç, Hüseyin Aykaç ve Özcan Halaç

oldu¤unu biliyorduk ve fuar alan›nda yerimizi ald›k.”

Hüseyin Aykaç ve Emre Aykaç

Halkla ‹liflkiler Sorumlusu fieyda Çakar ise flu aç›klamay› yapt›: “Önemli bir pazarlama platformu olan fuar organizasyonlar› ile amac›m›z; yüksek üretim gücümüz ve kaliteli hizmet anlay›fl›m›z ile ürünlerimizi nitelikli ziyaretçilere sunma f›rsat›n› de¤erlendirmektir. Yapt›¤›m›z planlama

ve tüm haz›rl›klar›m›z do¤rultusunda vitrinimizde yer alan ürünlerimiz, promosyonlar›m›z ve genifl hizmetlerimizle sektör firmalar›n›n yer ald›¤› havuzda biz de, kendimize yak›fl›r bir vizyonla yerimizi ald›k. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. olarak bulunmam›z gereken bir organizasyon

Sonuçlar ve beklentiler birebir örtüflüyor Günümüzdeki ekonomik flartlar dikkate al›nd›¤›nda, mevcut koflullar alt›nda en iyisini yapmak için gösterilen bireysel mücadelenin bir havuzda birikerek istenilen amaca do¤ru yönlendirilebilmesinin detayl› ve özenli bir planlama gerektirdi¤ine ve kat›l›mc›lar›n yorumlar›n›n da genel olarak bu yönde oldu¤una dikkat çeken Çakar sözlerini flöyle tamamlad›: “Sonuçlar ile beklentilerin birebir örtüflmesi, tüm bu planlamalar›n fuar

ekibi taraf›ndan büyük bir özen ve dikkatle yap›ld›¤›n› göstermektedir. Beklentilerin karfl›land›¤› 6. Çukurova Alt›n ve Mücevherat Fuar›’nda ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. ve Aykaç Mücevherat olarak tüm Ortado¤u Fuar Merkezi çal›flanlar›na teflekkürlerimizi sunuyoruz.”

‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. büyük bir titizlikle haz›rland›¤› 6. Çukurova Alt›n ve Mücevherat Fuar›’ndan, baflta Türkiye ve Irak olmak üzere; Suriye, Lübnan ve Ürdün’den gelen tüm müflteri ve ifl ortaklar›n› a¤›rlaman›n heyecan› ve baflar›yla gerçeklefltirilmifl bir organizasyonun içerisinde yer alman›n mutlulu¤u ile geri döndü. Alt›n Dünyas› 55


alt›n haber

P›rlantan›n büyüsü

Alstone ile hayat buluyor Sektöre Atom (Cubic Zircon) ile ilk ad›m›n› atan, daha sonra ürün yelpazesine p›rlantay› ekleyerek bu alanda da profesyonelli¤ini kan›tlayan Alstone, ç›kt›¤› yolda hedeflerini katlayarak ilerlemeye devam ediyor.

Arda Kazanc›o¤lu

Kuruldu¤u dönemden itibaren k›sa süre içerisinde mücevher üreticilerinin güvenilir tedarikçileri aras›nda yer almay› baflaran Alstone, do¤an›n benzersiz büyüsü olan p›rlantalar›, son teknolojiyi kullanarak üreticilerine ulaflt›r›yor. Alstone’un kurulufl y›l›ndan günümüze kadar yapt›¤› yolculu¤u, üreticilerine verdikleri hizmetleri ve firma hedeflerini Alstone Genel Müdürü Arda Kazanc›o¤lu’ndan dinledik.

Alstone günümüz için hedefledi¤i konuma ulaflt› m›? Biz bu ifle, atom (Cubic Zircon) ile bafllad›k. Ard›ndan p›rlantaya bir geçifl dönemimiz oldu ve bu alanda baflar›y› yakalad›k. Baflar›n›n ve hedeflenilen noktan›n sonu yok. Ancak hedeflerimizi hep yüksekte tutuyoruz ki, daha da yükse¤e ulaflabilelim. P›rlantaya 5 y›l önce ad›m att›k. Ad›m atmam›z›n nedenlerinden biri de, seri imalata geçifl olmas›, tafl tüketiminin ço¤almaya bafllamas›d›r. fiu anda p›rlanta konusunda söz sahibi bir konuma geldik. ‹stedi¤imiz mal› istedi¤imiz yerden al›p, ucuza mal edip, ucuza piyasaya verme çabas›nday›z.

Alstone ürünlerini nerelerde görebiliriz? Alstone ürünlerini Ankara’da, Adana’da, Konya’da görebilirsiniz. Güney Bölgesi’nde henüz hizmet vermiyoruz. Yurtd›fl›na çal›flm›yoruz. Bunun sebebi ise, kanuni problemlerden kaynaklan›yor. ÖTV, sektörümüzde büyük bir problem. Bu problem ortadan kalkarsa, yurtd›fl› ile çal›flma imkan›m›z da do¤abilir. ÖTV kalkarsa, ortak pazar oluflabilir. Yurtd›fl›ndan gelip Türkiye’den al›flverifl yap›labilir. Türkiye’de bunu karfl›layacak güç ve altyap› var. Bu durumda ekonomiye de katk›da bulunulmufl olacak. P›rlanta seçerken en çok nelere dikkat edilmesi gerek? Bundan yaklafl›k 25 y›l önce p›rlantada beyaz, sar› ve siyah olmak üzere üç kalitede renk vard›. fiimdi piyasaya laboratuarlar›n girmesiyle, tafllar renk tonlar›na ayr›ld›. Bu tonlar›n içerisinde temizlik tonlar› da ayr›ld›. Fiyatland›rmalar da kalite ayr›mlar›na göre yap›ld›. Eskiden müflteriler tafl konusunda bilinçsizdi. fiimdi ise müflteriler de tafllar› tan›yor, bu konuda gerekirse e¤itim ve bilgi al›yorlar. Bu yaln›z kursa giderek ö¤renilebilecek bir ifl de¤il. Sürekli tafl›n içine bak›p di¤erlerini ay›rt etmek gerekiyor. Piyasada da kalite zamanla de¤ifliyor, flimdi piyasa kaliteli ürün kullan›yor.

56 Alt›n Dünyas›

Sürekli geliflen bir sektör. Bu noktada çal›flanlar›n bilinçli olmas› da çok önemli... Çal›flanlar›m›z sürekli gerekli e¤itimleri al›yor. Profesyonel bir ekiple çal›fl›yoruz. Ekibimizin profesyonelli¤inin daha da artmas› için elimizden geleni yap›yoruz. Alstone’un uzun vadedeki hedefleri neler? Hedefimiz, her sene bir önceki seneye oranla daha da yükselmek. Ancak 2009 y›l›nda piyasada önemli bir gerileme kaydedildi. Biz bu dönemde biraz daha kara geçtiysek en iyi durumday›z diyoruz. Sektör olarak 2009 senesini yaflanmam›fl kabul ediyoruz. 2010 y›l› bafllang›c› iyi olmas›na ra¤men, flu aralar biraz durgunluk içine girildi. Bu durum para s›k›nt›s›ndan kaynaklan›yor. Alstone’un hedeflerini her zaman yüksek tutuyoruz ki, ulaflmak için daha fazla çaba gösterelim. Tek bir hedefte kalm›yoruz. Ekibimizi geniflletip daha da verimli hale gelmeye çal›flaca¤›z.


alt›n firma

Müflteri memnuniyetini ilke edinen marka;

fiemin Gold Küçük bir atölyede bafllayan faaliyetlerini Türkiye’nin birçok bölgesine hizmet edecek seviyeye ç›karan fiemin Gold, bu yolda izledikleri stratejilerini her geçen gün artan bir baflar› ile sürdürerek müflterileriyle bulufluyor. Firma sahibi Zeki fiemin, uzun y›llard›r verdikleri hizmet sonucu elde ettikleri mükemmellikte, müflteri memnuniyetini ön planda tutmalar›n›n büyük önemi oldu¤unu vurguluyor.

fiemin Gold’un küçük bir atölyeden, yurtd›fl›na uzanan hikayesini biraz özetler misiniz? fiemin Gold, 1976 y›l›nda 5 kardeflin kurdu¤u bir aile flirketidir. Küçük bir atölyede el ifli üreterek bafllad›¤›m›z iflimizde, k›sa süre içerisinde büyük bir ilerleme kaydederek güney bölgeleriyle çal›flmaya bafllad›k. 22 ayar alt›n üretmeye bafllad›k ve 15 y›la yak›n bir süre bu bölgede çal›fl›p iyi bir portföy oluflturduk. Üretimlerimizi çanta yoluyla orada bulunan esnaflara ulaflt›r›yorduk. 1990’l› y›llar›n bafl›nda ‹stanbul ve ‹ç Anadolu’ya yöneldik. 1994 y›l›ndaysa bafllayan Rus ak›m› ile k›rm›z› alt›n denilen tak›lar› Rusya pazar› için haz›rlamaya bafllad›k. Yüzde 80 iç piyasaya, yüzde 20 d›fl piyasaya çal›fl›r duruma geldik. fiu anda ise Romanya, Bulgaristan gibi

balkan ülkelerinin yan› s›ra ‹ran ve Irak’la da talep do¤rultusunda çal›fl›yoruz. Biz dürüstlü¤ü prensip olarak edindi¤imiz için bu yolda müflteri memnuniyetini en ön planda tutarak ilerlemeye devam ediyoruz. ‹lk kuruldu¤unuz dönemle flu anki piyasay› k›yaslarsan›z aradaki süreci nas›l de¤erlendirirsiniz? O y›llarda üretim fazlal›¤› olmuyor, mal fliflmiyordu. Müflteriye gidip ürün konusunda yükleme yapm›yorduk. fiu

anda eleman say›s›, firma say›s›, ürün kapasitesi ve ürün çeflidinde büyük art›fl yafland›. Bu durum nedeniyle

müflterilere büyük bask› yap›l›yor. Eskiden müflteri bize gelirken flimdi biz müflteriye gidiyoruz. Piyasada eski esnaf git gide duruflunu de¤ifltiriyor. Piyasada yaflanan bu büyümenin etkileri ne durumda? Piyasa fazlas›yla büyüdü. ‹lk aç›ld›¤›m›z dönemde biz pullu zincir, halat ve çocuk künyesi yapard›k ve yetifltiremezdik. fiimdiyse haftada en az 2 kal›p ürün yapmazsan›z piyasada tutunamaz hale geliyorsunuz.

Bu h›zl› üretimi gerçeklefltirmek için bünyenize hangi özellikleri katt›n›z? Müflteri portföyümüzde art›fl gerçekleflti. Dünyada piyasalar ilerledikçe müflteri ihtiyaçlar› da de¤ifliyor. Bu anlamda geliflen teknolojiyi takip ederek bu teknolojiyi

bünyemize katt›k. Bu geliflime ayak uydurmam›z gerekiyor. Sektörümüzde ‹talya ile yar›fl›r hale geldik ve inan›yorum ki birkaç sene sonra model aç›s›ndan ‹talya’y› geçece¤iz. Kendi imalat›m›z› yap›yoruz, seçkin atölyelerden ürün temin ediyoruz ve bu ürünleri kaliteli bir servisle müflterilerimize servis ediyoruz. Bizim her ürünü üretmek gibi bir amac›m›z yok, en kaliteli ürün ve h›zl› servis ile mevcut ürünlerimizi müflterilerimize ulaflt›r›yoruz. Fiyat konusunda da al›m gücünü zorlamayacak ürünleri piyasaya sunuyoruz. Alt›n›n d›fl›nda sektörün herhangi bir alan›nda da faaliyet göstermeyi planl›yor musunuz? Gümüfl, p›rlanta, çelikli ürün gibi… Senelerdir bu iflin içerisindeyiz ve genifl bir müflteri portföyüne sahibiz. 35 senedir oluflturdu¤umuz bu müflteri portföyüne lay›k olabilmek için daha fazla alanda büyümektense alt›n alan›nda devam ederek kendi iflimizde küçülmeyi tercih ederiz. Tasar›m alan›nda yaflanan geliflmeyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Günümüzde küçük çapl› bir kuyumcuda dahi 100 çeflit alyans modeli var. Eskiden birkaç modelin üzerine ç›kmazd›, zincirde de ayn› durum geçerli. ‹nsanlar›n zevkleri de¤iflken oldu¤u için tekstil ve tak› modas› da sürekli bir yenilik ve de¤iflkenlik içerisine giriyor. Trendlerin gerisinde kalmamak için nelerden faydalan›yor nereleri takip ediyorsunuz? Fuarlar› takip edip piyasay› ve ürünleri gözlemliyoruz. Bu anlamda yurtd›fl› fuarlar›na da kat›l›m göstermeyi planl›yoruz.

58 Alt›n Dünyas›


3. Y›ld›z Kuyumcular Buluflmas›’n› gerçeklefltiren J‹VAL, 200 kuyumcusunun kat›ld›¤› gala yeme¤inde göz kamaflt›ran alt›n ve p›rlanta koleksiyonlar›n› muhteflem bir defile ile tan›tt›. zgün tasar›mlar› ve kalitesiyle alt›n ve p›rlanta dünyas›n›n par›ldayan y›ld›z› J‹VAL, 2010 ‹lkbahar-Yaz Koleksiyonu’ndan örnekleri 29-30 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen “3. Y›ld›z Kuyumcular Buluflmas›” organizasyonunun ilk gününde teknede düzenledi¤i gala yeme¤indeki defile ile kuyumcular›n›n be¤enisine sundu. Seçkin mankenler taraf›ndan tan›t›lan birbirinden göz al›c› alt›n ve p›rlanta tak›lar kuyumculardan büyük be¤eni toplad›. A¤›rl›kl› olarak yeflil ve beyaz alt›n›n kullan›ld›¤› J‹VAL 2010 ‹lkbahar-Yaz Koleksiyonu; “Güleda”, “Gelinin Büyüsü” ve “P›rlanta Aflk›” olmak üzere üç farkl› temadan olufluyor. Koleksiyonda, gelinler için özel olarak tasarlanm›fl fl›k ve gösteriflli alt›n setlerin yan› s›ra, özel geceleri ›fl›lt›s›yla ayd›nlatacak p›rlanta ve renkli tafllarla bezeli ihtiflaml› modeller de bulunuyor. J‹VAL’in üçüncüsünü düzenledi¤i organizasyonun ilk gününde gerçeklefltirilen defile ve gala yeme¤inin ertesi günü Jival Nuruosmaniye Showroom, kuyumcular taraf›ndan gün boyu ziyaret edildi. ‹fl ortakl›¤›n› sürdürdü¤ü sektörün lider kuyumcular›n› bir araya getiren ve misafirlerinin her türlü konaklama ve ulafl›m hizmetlerini karfl›layan Jival, uzun bir çal›flma sonucu haz›rlad›¤› alt›n ve p›rlanta koleksiyonlar› ve ürün çeflitlili¤i ile kuyumcular›n büyük be¤enisini kazand›. Geleneksel hale getirdikleri “Y›ld›z Kuyumcular Buluflmas›”n›n gala yeme¤i konuflmas›nda J‹VAL Yönetim Kurulu Baflkan› Naim Genço¤lu; “Y›ld›z Kuyumcular Buluflmas› organizasyonunun üçüncüsünde Türkiye’nin dört bir yan›ndan lider kuyumcular›m›z› misafir etmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. Son 1 senedir sektör fuarlar›na kat›lmak yerine Jival

Ö

‹fl ortakl›¤›n› sürdürdü¤ü sektörün lider kuyumcular›n› bir araya getiren ve misafirlerinin her türlü konaklama ve ulafl›m hizmetlerini karfl›layan Jival, uzun bir çal›flma sonucu haz›rlad›¤› alt›n ve p›rlanta koleksiyonlar› ve ürün çeflitlili¤i ile kuyumcular›n büyük be¤enisini kazand›.

60 Alt›n Dünyas›

Showroom’da kendi fuarlar›m›z› düzenliyoruz ve sizlerden çok olumlu tepkiler ald›k. Bu de¤iflimi takiben sat›fl da¤›t›m sistemimizi yeniledik ve çantas›z merkez showroom’dan sat›fl sistemini bütün Türkiye’ye yayg›nlaflt›rma karar› ald›k. Bu uygulama ile Jival ürün çeflitlili¤i ve hizmet kalitesini size daha sa¤l›kl› bir flekilde ulaflt›raca¤›m›za inan›yoruz. Bu ve benzeri organizasyonlar› düzenlememizin amac› da budur” dedi. Jival’le ilgili en son geliflmeleri kuyumcular›yla paylaflan Genço¤lu sözlerine flöyle devam etti: “Bu do¤rultuda 2010’un önemli projelerinden biri olan jival.com.tr dört ayd›r devam eden yenileme ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n sonucunda Jival kuyumcular›na B2B arac›l›¤› ile hizmet vermeye bafllayacak. Kuyumcular›m›z bu site üzerinden, ma¤azalar›ndan ayr›lmadan, Jival Showroom’u gezme, çeflitli ödeme ve teslimat seçenekleriyle ürünlerini seçme imkan›na sahip olacaklar ve ürünleri bölge sorumlusu arkadafllar›m›zla sizlere ulaflt›raca¤›z. Ayn› zamanda jival.com.tr içinde kendilerine özel birer alan› bulunan kuyumcular›m›z bu alanlara kendileriyle ilgili bilgi, ma¤azalar›n›n resimlerini ve haritalar›n› ekleyebilecekler. Böylece nihai müflteriler jival.com.tr üzerinden kendilerine en yak›n Jival sat›fl noktas›na yani sizlere kolayl›kla ulaflabilecekler. Sitenin aç›ld›¤› tarihte dü¤ün setimizle ilgili televizyonda ve farkl› mecralarda yo¤un reklam kampanyam›z bafllayacak. Bu çal›flmalar›n sat›fllara olumlu yans›mas› temennisindeyiz. Çantas›z sitemde sizlerle daha yak›ndan ilgilenebilen sat›fl temsilcilerimiz arac›l›¤›yla gerek ürün konusunda beklentilerinizi, gerek sektörle ilgili di¤er konularda fikirlerinizi bize ulaflt›rman›z› bekliyoruz. Böylece ifl ortakl›¤›m›z›n güçlenerek devam etmesini tüm Jival Ailesi olarak gönülden istiyoruz.”


Siyah p›rlantal›, rose alt›n kol dü¤mesi

Alt›nbafl’tan baban›za en güzel ikinci hediye Babam›z› yeterince hat›rl›yor muyuz? Ona duydu¤umuz sevgiyi ve güveni her zaman ve gerekti¤i kadar ifade edebiliyor muyuz? Alt›nbafl, Babalar Günü için baban›za verebilece¤iniz en güzel ikinci hediye alternatifini sunuyor size; zamans›z fl›kl›kta, nesilden nesle aktar›labilecek, 18 ayar p›rlantal› veya p›rlantas›z kol dü¤meleri…

P›rlanta kol dü¤mesi

Peki ya hediyelerin en güzeli? Sadece sevgi… ‘Babalar Günü’nüz kutlu olsun…

Siyah p›rlantal› kol dü¤mesi

P›rlanta kol dü¤mesi

62 Alt›n Dünyas›


alt›n firma

Hem yenilikçiyiz hem gelenekçiyiz Montür üretiminde daha kaliteli ve daha düzgün bir çizgi yakalanmas› ad›na piyasada makineleflmenin a¤›rl›k kazand›¤›n› belirten Genel Müdür Caner Tümer, Herca’n›n el iflçili¤i ile makine iflini birlefltirerek harmanlad›¤›n› vurguluyor. Herca bu tarz› ile hem geleneksel çizgisini koruyor, hem de inovatif duruflunu sa¤lamlaflt›r›yor. oluyor. Müflterinin talebine göre tasar›m tarz›m›z› oluflturuyoruz. Orta Do¤u’da en çok hangi çeflit montür talep görüyor? Orta Do¤u’da hemen hemen her türlü Herca’n›n temellerinde 50 y›l› aflk›n bir tecrübe yer al›yor. Bu tecrübeyi kuflaklar boyu ayakta kalabilmeye borçlusunuz. Çok uzun y›llar boyunca birçok kufla¤a birden hitap edebilmenin s›rr› nedir? 50 y›l› babalar›m›zdan, amcalar›m›zdan kalan temellerle aflt›k ve uzun y›llar boyunca baflta kalite olmak üzere yenilikçili¤i sürekli sa¤lamak hedefi ile bu gelenekleri devam ettirip bizden sonraki kuflaklara tafl›yaca¤›z. Yenilikçilik anlay›fl›m›z› gelifltirerek inovatif çal›flmalar›m›z› art›raca¤›z. Herca’n›n stilini nas›l tan›mlars›n›z? Montür çizgimiz daha önceleri yaln›zca tak›m tarz›ndaki ürünlerimizden olufluyordu. Ancak günümüzde müflterilerimizin birden fazla çeflitte tak›ya karfl› yo¤un talebi olufltu¤undan, bu taleplerin tümüne birden yan›t verebilmek ad›na tak›m›n yan› s›ra p›rlantan›n kullan›labilece¤i tüm tak›lar› yapmaya bafllad›k.

Mücevher sektöründeki en büyük hedefiniz nedir? En büyük hedefimiz uluslararas› bir arenada yer sahibi olmak. Uluslararas›na geçerken birçok zorluk var. En büyük zorlu¤umuz ons fiyatlar›n›n yükselmesi. Ons fiyat›n›n yükselmesi hem Türkiye hem dünya genelinde bir s›k›nt› yarat›yor. Günümüzde Avrupa’ya ihracat yapmak daha zor. Çünkü orada ciddi bir küresel kriz var. Biz genelde Orta Do¤u ülkeleri ile çal›fl›yoruz, bu ülkelere ihracat gerçeklefltiriyoruz. ‹hracat gerçeklefltirdi¤iniz her ülkenin benimsedi¤i farkl› bir stili var. Birbirinden farkl› taleplerin tümüne cevap verme noktas›nda neler yap›yorsunuz? Tek tek bu ülkelere giderek analiz edip müflteri beklentisini çözüp, elde etti¤imiz verilere uygun olarak tasar›mlar›m›z› yap›yoruz. Uluslararas› fuarlara kat›l›yoruz. Kimine kat›l›mc› kimine ziyaretçi olarak gidiyoruz. Fuar d›fl›nda da ziyaretlerimiz

Herca en çok hangi özelli¤i sayesinde sektördeki varl›¤›n› koruyor? Tak›m ürünler konusunda piyasada güçlü bir yere sahibiz. Önceli¤imiz olan kalite anlay›fl›m›z ve yenilikçi çizgimizle bu yerimizi koruyoruz.

montür kabul görüyor. Azerbeycan’da ise iri tafllar, ‹ran taraf›nda da Markiz ve Baget a¤›rl›kl› ürünler daha çok talep görüyor. Sektördeki makineleflme e¤ilimi konusunda neler söyleyeceksiniz? El iflçili¤i mi korunmal› yoksa makineleflme mi artmal› bu konuda sektörde hangi bak›fl aç›s›n›n benimsenmesi taraftar›s›n›z, mesaj›n›z ne yönde? fiu an sektör tamamen makineleflmifl durumda ama asl›nda makineleflme ile el iflçili¤i bir arada olmal› çünkü herhangi biri eksik olsa baflar›s›z olunur. Üretimde daha kaliteli, daha düzgün bir çizgi yakalanmas› ad›na makineleflmeye geçildi. Bu sebeple el

P›rlantan›n son dönemde daha da kullan›l›r hale gelmesi sonucu montür firmalar› eskiye oranla daha fazla ön plana ç›kt›. Önümüzdeki dönemde rekabet gücünüzü sürdürülebilir k›lacak stratejileriniz neler? Alt›n fiyatlar›n›n yükselmesi sonucu alt›nc›lar›n daha da zora girmeleri ile birlikte p›rlanta eski dönemlere oranla daha da ön plana ç›kt›. Buna ba¤l› olarak da montürcülük ön plana ç›kt›. Piyasada montürcülerin say›ca ço¤almalar›n›n rekabeti ve dolay›s›yla kaliteyi art›raca¤› inanc›nday›m. Biz de zaten sahip oldu¤umuz kaliteli duruflumuzla rekabet gücümüzü koruyoruz ve korumaya da devam edece¤iz.

iflçili¤i ile çal›flan kiflilerin de bir an önce makine ile el iflçili¤ini birlefltirmeleri gerekti¤ini düflünüyorum. Biz Herca olarak el iflçili¤i ile makine iflini birlefltirerek harmanl›yoruz. Bunun için de hem gelenekçiyiz hem de yenilikçiyiz.

Ürünlerinizin tasar›m sürecinden bahseder misiniz? Tasar›mc›lar›m›z› yönlendiriyoruz. El bilgisi ve hayal gücümüzü birlefltirerek tasar›mlar›m›z› yarat›yoruz.

D

Tarz Alyans ailesi bahara merhaba dedi 64

Tarz Alyans bahara merhaba dedi. Tarz Alyans’›n geleneksel bahar kahvalt›s›nda tüm Tarz Alyans çal›flanlar› Manisa Çiçekliköy Atl›han’da bir araya geldiler. Yap›lan kahvalt›n›n ard›ndan çeflitli oyunlar oynay›p, çocuklar›yla uçurtmalar uçuran Tarz Alyans ekibi güneflin ve e¤lencenin tad›n› doyas›ya ç›kartt›.


alt›n firma

P›rlanta efsanesi Arifl’in Lefkofla ma¤azas› aç›ld› P›rlanta sektörünün 100 y›ll›k markas› Arifl P›rlanta’n›n K›br›s Lefkofla ma¤azas› aç›ld›. Aç›l›flta ünlü manken Tu¤ba Özay da Arifl’in özel tasar›m mücevherlerini tan›tt›. rifl P›rlanta’n›n K›br›s Lefkofla’daki mücevher ma¤azas›n›n aç›l›fl›, Ulaflt›rma Bakan› Hasan Taçoy, Lefkofla Belediye Baflkan› Cemal Buluto¤ullar› ve Lefkofla’n›n di¤er önde gelen simalar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Görkemli bir organizasyona sahne olan aç›l›flta, ünlü manken Tu¤ba Özay’›n sergiledi¤i özel tasar›ml› mücevherler göz kamaflt›rd›. Aç›l›fl töreninde konuflan Arifl Lefkofla ma¤azas› sahibesi Ça¤la U¤urluflanl›türk: “Baba mesle¤im olan kuyumculu¤u yine babamdan miras kalan deneyim ve birikimle ilerilere tafl›mak karar›ndayd›m. Bunun için Türkiye’nin p›rlantal› mücevherdeki en güçlü markalar›ndan olan Arifl’le ifl ortakl›¤›na gittik. Gelecek için çok ümit veren bu iflbirli¤inin, K›br›s›m›z için de çok yararl› ve hay›rl› olaca¤›na inan›yorum” dedi. Aç›l›flta konuflan Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl ise flunlar› söyledi: “Bu iflbirli¤ini bafllatan, Ça¤la Han›m ile birçok ortak noktam›z olmas›. Ama bence en önemlisi, ikimizin de babam›z›n emaneti olan mesle¤i daha yükseklere

A

tafl›ma arzumuz… Arifl olarak K›br›s’ta, Lefkofla’da yer ald›¤›m›z için çok heyecanl›y›z. Arifl P›rlanta, mücevheri sanat olarak kabul eden bir ustal›ktan geliyor. Gerek koleksiyonumuzla gerek müflteri memnuniyeti esasl› hizmet anlay›fl›m›zla K›br›s’a ›fl›lt› kataca¤›m›za inan›yoruz.”

K›br›s’ta Arifl rüzgar› esti Arifl P›rlanta, önce K›br›s’ta Yak›n Do¤u Üniversitesi’nde ö¤rencilerle bulufltu, ard›ndan K.K.T.C. Cumhurbaflkan›’n› ve Baflbakan›’n› ziyaret etti.

Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl, Yak›n Do¤u Üniversitesi ve Arifl P›rlanta iflbirli¤iyle düzenlenen seminer için bulundu¤u K›br›s’ta K.K.T.C. Cumhurbaflkan› Dervifl Ero¤lu’nu ve geçti¤imiz günlerde K.K.T.C.’nin 17. hükümetini kuran Baflbakan› ‹rsen Küçük’ü ziyaret etti. Arifl P›rlanta’n›n baflar›l› grafi¤ini takdirle izlediklerini belirten K.K.T.C. Cumhurbaflkan› Ero¤lu, Arifl P›rlanta ürünlerinin K›br›sl›larla buluflmas›ndan memnuniyet duyduklar›n› söyledi. K.K.T.C. Baflbakan› ‹rsen Küçük de mücevher sektörünün önemine de¤inerek Arifl P›rlanta’n›n sektörün öncü firmalar›ndan biri oldu¤unu ve firman›n inovatif çal›flmalar›n› be¤eniyle karfl›lad›klar›n› belirtti. Arifl Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl ise, yeni hükümeti kuran Küçük’ü tebrik ederek, ona yeni görevinde baflar›lar diledi. Güzelifl, Cumhurbaflkan› Ero¤lu ve Baflbakan Küçük’e Arifl P›rlanta’n›n son inovatif tasar›mlar›ndan olan kravatta, cekette ve gömlekte kullan›labilen m›knat›sl› aksesuarlardan hediye etti. Arifl K›br›sl› ö¤rencilerle bulufltu Okul-Sanayi ‹flbirli¤i Projesi kapsam›nda K›br›s Yak›n Do¤u Üniversitesi’nde düzenlenen “P›rlantan›n Gizemli Yolculu¤u” bafll›kl› seminerde, p›rlanta ve mücevher sektörü konular›nda bilgiler verildi. Arifl P›rlanta’n›n Pazarlama ve ‹flletme bölümü

66 Alt›n Dünyas›

ö¤rencileriyle bulufltu¤u seminerde, elmas›n oluflumundan p›rlanta pazarlamas›na, markalaflman›n öneminden mücevher sektöründe on-line sat›fla, çeflitli bafll›klar ele al›nd›. Seminerde Arifl P›rlanta Yönetim Kurulu Baflkan› Kerim Güzelifl okul sanayi iflbirli¤inin önemi ve p›rlantal› mücevher sektörü ile ilgili bilgiler verirken, marka olman›n gerekleri ve Arifl P›rlanta’n›n markalaflma öyküsü hakk›nda konufltu. Marka ve Mücevher Dan›flman› Sema Duymaz ise elmas›n do¤ada bulunuflundan p›rlantaya yolculu¤unu renkli bir sunumla ö¤rencilere aktard›.


TOPRAK’tan esen alt›n rüzgar›;

“Tak› Aflk›na” fianl›urfa’n›n vazgeçilmez tak› gelene¤ini, modernize edilmifl üretimi ve profesyonel ekibiyle bu geleneklere uygun bir flekilde sürdüren Toprak Gold, tak› kültürlerine afl›k olan bölge halk›n›n tüm taleplerini karfl›l›yor.

az sezonunun gelmesiyle, dü¤ün al›flverifllerinin vazgeçilmezlerinden alt›n tak›ya olan talebin kuyumculuk sektörünün içine girdi¤i darbo¤az› biraz da olsa hafifletmesi bekleniyor. Bu noktada alt›n tak› kültürünün fazlas›yla zengin oldu¤u

Y

fianl›urfa ve çevre illerinde sektör temsilcilerinin bu döneme iliflkin beklentilerine dair de¤erlendirmelerde bulunan Toprak Gold Yönetim Kurulu Baflkan› Abdulvahap Toprak: “fianl›urfa alt›n kültürüyle çok zengin bir yap›ya sahip oldu¤u için yaz aylar›nda evlenecek olan çiftler öncelikle alt›n tak›lara talep gösterirler. Gelinlerin olmazsa olmaz› fianl›urfa’n›n yöresel tak›lar›d›r, bunlardan da en çok ilgi duyulan frenkba¤›, ak›tma, kemer, kordon, gerdanl›k ve telkari setidir” diyor. Son y›llarda p›rlantal› ürünlere karfl› yaflanan talebin fianl›urfa bölgesinde nas›l karfl›land›¤›na iliflkin aç›klamalarda bulunan Toprak, fianl›urfa halk›n›n alt›n tak› konusunda vazgeçilmezleri oldu¤unu ve bölgede p›rlantal› ürünlere fazla ilgi duyulmad›¤›n›, fianl›urfa’n›n halk›n›n flehrin tak› kültürüne afl›k oldu¤unu vurguluyor.

fianl›urfa’da ilk kez hayata geçirilen projelerde Toprak Gold imzas› Yaflanan ekonomik krizden kendi bölgelerinin de nasibini ald›¤›n› belirten Abdulvahap Toprak, son dönemlerde kuyumculuk sektöründe Arap ülkeleriyle çal›flmalar›n ilerledi¤ini, kendilerinin de ‹ran, Irak ve Suriye pazar›na girme düflüncelerinin oldu¤unu bildirdi. Kuyumcu atölyesi olan Toprak Gold’un 2010 y›l›n› nas›l geçirdi¤ine iliflkin de¤erlendirmelerde bulunan Toprak, 2010 y›l›n›n ilk aylar›nda ifllerinin yo¤un oldu¤unu ancak alt›n fiyatlar›n›n yine h›zl› yükselifle geçmesiyle birlikte ifllerde durgunluk yafland›¤›n› sözlerine ekledi. Toprak Gold Kuyumcu Atölyesi olarak,

her geçen gün kendini yenileyerek devaml› ileriye dönük çal›flmalar yapt›klar›n› vurgulayan Toprak, fianl›urfa’da bugüne kadar hayata geçirilemeyen projeleri gerçeklefltirerek üretimde kaliteyi maksimuma ç›karmay› hedefleyen bir kurulufl olduklar›n›n alt›n› çizdi.

Osmanlı’dan Günümüze Nakış IV Sergisi Beylerbeyi Sarayı’nda açıldı Fibula Mücevher ile Nakkafl Kahramanmarafl el sanatlar› firmalar›n›n ortaklafla düzenledikleri sergi, 29 May›s Cumartesi günü Beylerbeyi Saray›’nda aç›ld›. Saat 16:30’da yap›lan aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan 17:00’da kurdele kesme töreni ile aç›lan sergi, yo¤un ilgi ile 21:30’a kadar gezildi. Devlet Protokolü’nün haz›r bulundu¤u sergide Fibula Mücevher Yönetim Kurulu Baflkan› Öztürk fierefo¤lu ve Nakkafl Kahramanmarafl firmas› Genel Müdürü S›d›ka Gürkan misafirlerini a¤›rlad›lar ve bundan onur duyduklar›n› belirttiler. Anadolu topraklar›nda yaflam›fl medeniyetlerin b›rakt›klar› izlerden yola ç›k›larak tasarlanan mücevher koleksiyonunda oldu¤u kadar Türk el sanatlar›n›n yaflat›lmas› konusunda da dünya çap›nda üne sahip olan firmalar, sergiyi gezenlere Türk sanatç›lar›n›n baflar›lar›n› bir kez daha ispatlad›lar. Alt›n Dünyas› 67


alt›n firma

Zirve Alyans ihracat alan›nda piyasaya yeni pazarlar kazand›rmay› hedefliyor Hem yurtiçi hem de yurtd›fl›na ürünlerinizi ulaflt›rma aflamas›nda oluflturdu¤unuz da¤›t›m a¤› nereleri kaps›yor, bu a¤› geniflletme hedefiniz var m›? Yurtiçi olarak ulaflamad›¤›m›z nokta kalmad›. Yurtd›fl› olarak ise Macaristan, Almanya, Belçika, A.B.D, Rusya, Meksika, Kanada, Dubai, ‹sviçre, Hollanda ve Türk Cumhuriyetleriyle ihracat›m›z düzenli olarak devam ediyor. Devletleraras› iliflkiler düzeldikçe ve alt›n üreticilerinin önündeki ihracat engelleri kald›r›ld›kça piyasaya yeni pazarlar kazand›raca¤›m›za inan›yoruz.

“Sadece Alyans” slogan›yla yola ç›kan Zirve Alyans, kalite, teknolojik altyap›, ürün çeflitlili¤i ve sat›fl stratejisini bilgi birikimi ile harmanlayarak markalaflma konusunda emin ad›mlarla ilerliyor. aliteyi olmazsa olmaz bir gereklilik olarak benimseyen Zirve Alyans, düflük kalitede çok adet yerine, üst kalitede az adet üretim anlay›fl›n› tafl›yor. Zirve Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Güleryüz, yurtiçinde hedefledikleri tüm noktalarda var olduklar›n› vurgularken, yurtd›fl›nda ihracat yapt›klar› ülkelere ek olarak, alt›n üreticilerinin önündeki ihracat engelleri kald›r›ld›kça yeni pazarlara da ulaflacaklar›n› belirtti.

K

Zirve Alyans, vizyonu gere¤i tüm birimlerinde belirlenen kalite standartlar›nda üretim yap›yor. Kalite standard›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz, bu standartlar nas›l belirleniyor ve tüm birimlerinizde ayn› kalite standartlar›n› yakalamak için hangi faktörler olmazsa olmazlar›n›z? Bizim için kalite olmazsa olmaz bir gereklilik. Günümüz teknolojisinin eski üretim tekniklerini geride b›rakt›¤› tüm sektör üreticilerinin art›k fark›nda oldu¤u bir gerçek. Zaman içerisinde; düflük kalitede çok adette üretim yerine en üst kalitede az adette üretim anlay›fl›na h›zl› bir geçifl yaflad›k. ‹flte bu noktadaki kaliteyi yakalamak ise en yeni teknolojileri takip eden, üretim safhas›nda de¤erlendirebilen kalifiye elemanlarla mümkün. Sat›fl sonras› müflteri 68 Alt›n Dünyas›

memnuniyetini sa¤lamak ve memnuniyetsizlikleri en h›zl› sürede çözebilme prensibimiz kalite standartlar›m›z› her gün ileri tafl›mam›za yard›mc› oluyor.

Üretim kalitenizi art›rmak için personelinize ne tür e¤itimler verilmesini sa¤l›yorsunuz? Kaliteyi birinci s›rada tutmak üzere izledi¤imiz imalat aflamas› üretim, sat›fl ve kontrol aflamas›ndaki personelin e¤itimi en önemli faktör. Üretim safhas›nda bu ifle yeni bafllam›fl personelin, sektöre y›llar›n› vermifl en üst seviye personeldeki bilgi birikimine aç›k olmas› gerekli. Bu da ilerleyen zaman içerisinde kaliteyi getiriyor. Buna ilave olarak altyap›dan üretime, üretimden sat›fla katk› sa¤layacak personelin yetifltirilmesi konusunda sektörün ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n sa¤lam›fl oldu¤u e¤itim programlar›n› yak›ndan takip eden bir firmay›z.

Teknolojiyi üretimlerinizde kullanmak anlam›nda hangi kaynaklara en çok baflvuruyorsunuz? Öncelikle son dönemde s›f›r hata ile iflçilik sa¤layan CNC teknolojisi ve AR-GE alan›ndaki araflt›rmalar›m›z sonucunda bu seviyelerde bir kalite anlay›fl›n› yakalad›k. Tüm bu çal›flmalar Zirve Alyans markas›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›. En son teknolojik geliflmelerin takipçisi olmaya da devam edece¤iz. Temeli 1950’li y›llara dayanan bu tarz köklü bir oluflumun tepe yöneticisi olarak, alyans sektörüne yeni girifl yapan, büyüme hedefindeki firmalara kal›c› olabilmek anlam›nda tavsiyeleriniz neler, neleri yapmal› neleri yapmamal›lar? Biz bu sektörde 50 y›l içerisinde en zorlu dönemleri atlatarak üretim ve pazarlama piyasas›nda ayakta kalmay› baflarabilen bir firmay›z. Böyle bir firmada yönetici olarak sektördeki yeni firmalara ilk tavsiyem; önceli¤i kalite ve marka oluflturmak üzerine kurmalar›. Yenilikçi düflünce ve reklam da en önemli konulardan. Ortaya koyduklar› markan›n arkas›nda duracak kalite a¤›rl›kl› güçlü bir altyap›n›n da haz›r olmas› gerekiyor.


Nacar’dan Babalar Günü’ne özel Babalar›na en güzel hediyeyi vermek isteyenlerin tercihi Nacar Saat, 2010 erkek modelleri ile hediye seçenekleriniz aras›nda parl›yor! Türkiye distribütörü Konyal› Saat olan ve 81 y›ll›k tecrübeyle üretilen Nacar, Babalar Günü’ne özel hediye seçenekleri sunuyor. Babalar Günü’nde O’na olan sevginizi benzersiz bir saat ile taçland›rmak istiyorsan›z, Nacar’›n eflsiz saatleriyle baban›z› özel k›l›n! Nacar’›n 2010 koleksiyonunda yer alan benzersiz saatleri, baban›z›n k›yafetlerini tamamlarken tarz›n› da yans›t›yor. Özgün tasar›mlar› ile fark yaratan ve baban›z›n vazgeçemeyece¤i aksesuarlar› aras›nda yer alacak Nacar; dinamizm, teknoloji, ifllevsellik ve rahatl›¤› bir arada sunarken fl›kl›ktan da ödün vermiyor. ‹sviçre Quartz makine, mineral kristal cam ve su geçirmezlik özellikleriyle donat›lm›fl Nacar, köklerinden getirdi¤i klasik çizgileri yeniden yorumlayarak Nacar erke¤inin be¤enisine sunuyor. Aktif, sportif ve yenilikçi tarz› benimseyen babalar için üretilen Nacar Chronograph serisinde atletik yap›lar ve stilistik hatlar ön plana ç›karken, Multifunction serisinde enerjik ve spor görünüm bir arada sunuluyor. Lüksün estetikle bulufltu¤u Nacar Automatics serisi ise, hem kaliteye hem de gelene¤e önem verenler için yeniden yorumlan›yor.

Nacar’dan gelin ve damatlara özel saatler ‘Konyal› Saat’ çat›s› alt›nda 81 y›ll›k tecrübeyle üretilen Nacar, saatte modan›n nabz›n› tutmaya devam ediyor. Yaz aylar›na girdi¤imiz flu günlerde Nacar Saat, gelin ve damatlara çok özel saatler haz›rlad›. Beyaz›n safl›¤›n› güzel gelinlere, siyah›n asaletini de damatlara yönelik sunan Nacar, bu y›l da tüm çiftlerin bir numaral› tercihi olacak. ‘Konyal› Saat’ çat›s› alt›nda 81 y›ll›k tecrübeyle üretilen Nacar, 2010 koleksiyonunda yer alan özel saatlerini gelin ve damatlar›n be¤enisine sunuyor. Nacar; koleksiyonunda dinamizm, teknoloji, ifllevsellik ve rahatl›¤› bir arada sunarken, fl›kl›ktan da asla ödün vermiyor. ‹sviçre Quartz makine, mineral kristal cam ve su geçirmezlik özelliklerinin yan› s›ra; deri kay›fl, çelik ve alt›n kaplama kasa ve bilezik alternatifleri de sunan Nacar, saatte modan›n nabz›n› tutarak bu y›l›n modas› siyah ve beyaz renkli saatlerini 2010 gelin ve damatlar› için haz›rlad›. Yarat›c›l›¤›n ve fl›kl›¤›n modern çizgilerle bulufltu¤u göz kamaflt›r›c› Nacar saatleri ile mutlaka tan›fl›n!

A

alt›n yans›ma Mehmet Çelik

Gelin tan›fl olal›m Mevlana: “Ayn› dili konuflanlar de¤il, ayn› duygular› hissedenler anlafl›r” der. “Ayn› fleyleri hissetmenin yolu nedir o zaman?” diye bir soru gelir ard›ndan. Evet, ayn› fleyleri hissetmenin asl›nda birçok yolu var. Bunlardan ilki; kiflinin do¤ufltan getirdi¤i kimlikleri çat›flt›rmamak. Toplum bilimcilerin bir k›sm› insan› so¤ana benzetirler. Onlara göre; kifli, birey ya da fert, so¤an›n ortas›nda, halk aras›ndaki ad›yla so¤an›n “cücü¤ü” gibidir. Sonra üzerine bir kat gelir. Onu korumaya al›r. Bu, onun ailesidir. Sonra üzerine bir kat daha gelir. Bu, onun sülalesi, sonra bir kat daha gelir bu da varsa aflireti ya da kabilesi, mahallesi, ilçesi, flehridir. Sonra bir kat daha gelir, bu onun etnik kökeni, sonra bir kat daha gelir o da onun milletidir. Sonraki kat dini, en son kat ise insanl›k aleminin tümüdür. Sayd›¤›m›z bu katlar hepimizin kimli¤ini ya da mensubiyetlerini oluflturan yap›lard›r. ‹nsan bu kimliklerinin alt›nda hem mutlu hem de korunak alt›ndad›r. Bu kimliklerin hiçbirisi di¤erinin alternatifi olmad›¤› gibi, di¤erleriyle de çat›flma halinde de¤ildir. Kifliyi koruna¤› olan bu katmanlardan tersine soydu¤unuzda onu kendi bafl›na, korumas›z, savunmas›z ve yaln›zl›¤a mahkum b›rak›rs›n›z. Bu da bat› aleminin modern zamanlardaki en büyük insani problemi olan yabanc›laflmaya davetiye ç›karmaktan öte bir anlam tafl›maz. Ne güzel bir Türk atasözü vard›r flöyle der; Olma çekiç gibi hep sana hep sana… Olma keser gibi hep bana hep bana… Ol testere gibi, bir bana bir sana… Bunun en güzel örneklerinden birini bendeniz geçen hafta 27-29 May›s günlerinde yaflad›m. Rize Dernekler Federasyonu ve Van Vak›flar›, Türkiye insanlar›n›n asl›nda birbirlerine ne kadar yak›n olduklar›n› gösteren numune bir çal›flmaya imza att›lar. Rize Dernekler Federasyonu Baflkan› Ahmet Yurtman ile Van Vak›flar› Genel Baflkan› Müjdat Çelik kafa kafaya vermifller, Rizelilerle Vanl›lar› Van’da bir araya getirme projesini bafllatm›fllar. Rize’den ve ‹stanbul’da yaflayan Rizelilerden yaklafl›k seksen kifli, ‹stanbul’daki Van Vakf› Yönetim Kurulu’yla birlikte, Van’a uçtuk. Rize belediye baflkan›, baflkan yard›mc›s› ve daha birçok yetkili ile birlikte Van’›n tarihi ve turistik mekanlar›n› gezdik. Van’›n Ercifl ilçesi Belediye Baflkan› Fatih Çiftçi’nin ev sahipli¤inde ö¤len yeme¤i yenildi. Bir sonraki akflam tulumlar, kemençeler, davul zurnalar eflli¤inde do¤ulular Karadenizlilerle horon tepti, Karadenizliler Vanl›larla halay çekti. Bendeniz bir do¤ulu olarak Rize türküleri söyledim. Onlar bizim türkülerimizi söylediler. Gördük ki Rize belediye baflkan›n›n söyledi¤i gibi Rize Van’a 6 saatlik uzakl›kta, dostlu¤umuz ise flahdamar› kadar yak›n, gördük ki Van Vakf› Baflkan› Müjdat Çelik’in söyledi¤i gibi Rize insan›yla Van insan› halayda horonda el ele tutuflmufl iki insan kadar yak›n. Yeter ki kimliklerimizi çat›flt›rmayal›m. Yeter ki ortak kimliklerimizi öne ç›karmay› baflaral›m. Yunus’un dedi¤i gibi; Gelin tan›fl olal›m ‹fli kolay k›lal›m Sevelim sevilelim Dünya kimseye kalmaz.

Alt›n Dünyas› 69


alt›n haber

Hayal gücüne hitap ediyoruz fiimflekçak Kuyumculuk’un tüm ürünleri müflterilerine özel tasarlan›yor. Yönetim Kurulu Baflkan› Sevan fiimflekçak, en büyük misyonlar›n›n müflterilerinin hayallerini gerçe¤e çevirmek oldu¤unu belirtiyor ve bunu sa¤lama aflamas›nda müflteri memnuniyetini en üst seviyeye ç›karmak için talepleri çok net anlaman›n önemine de¤iniyor. Dünya standartlar›na ulaflmak ad›na tasar›m aflamas›nda en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Kendi tasar›mlar›m›z› üretiyoruz. Genellikle 40 yafl üstüne hitap eden mücevheri 25-30 yafl aras›ndaki bayanlar›n tercih edecekleri tarzda, gençlere yönelik tasarlayarak mücevher kullanma yafl›n› afla¤›ya çekiyoruz. Günlük hayatta tercih edilebilecek A Plus montür modelleri üretiyoruz. Hangi özellikteki tasar›mlar fiimflekçak’› tepeye tafl›yor, teknolojiyi hangi boyutlarda ne kadar kullan›yorsunuz? Yurtiçindeki ve yurtd›fl›ndaki teknolojik kaynaklar› takip ediyoruz. Yeni ç›kan 3D çizimleri yapt›r›yoruz. Buna ek olarak; mumda haz›rlad›ktan sonra alt›n olarak dökmek suretiyle mumdan elifli stilinde bebek ve hayvan figürleri gibi de¤iflik figürler yap›yoruz. Müflterilerinizle yapt›¤›n›z elifli ve katalog çal›flmalar› hakk›nda bilgi alabilir miyiz, bu süreç nas›l iflliyor? Müflteri istedi¤i ürünü, rengi, tafl› seçiyor, bize 70 Alt›n Dünyas›

yaflayacaklar›n› zannetmiyorum ama bu sorun Türkiye’ye çok yans›yor.

anlat›yor biz de ön çal›flma olarak birkaç tasar›m yap›yoruz. Müflterimiz bu tasar›mlar aras›ndan bir tanesini seçiyor ve ard›ndan kifliye özel flekilde ürünü tasarl›yoruz veya müflteri kendi tafl›n› de¤erlendirmek istiyor, bu durumda da yine müflterimize talebine uygun flekilde birkaç montür modeli sunuyoruz ve seçimi o yap›yor. 18 ayar montür çal›fl›yoruz. Müflteri istiyorsa montüre biraz renk kat›yoruz, istemiyorsa beyaz, p›rlanta a¤›rl›kl› tasarl›yoruz.

Kifliye özel tasar›mlar yap›yorsunuz. Müflterilerinizden en s›kl›kla ne tarz ürünlerden talep al›yorsunuz? Denizk›z›, hayvan figürü gibi tasar›mlar›n yan› s›ra klasik tarzda ürünlerle ilgili de talepler al›yoruz veya müflteri farkl› bir tektafl da isteyebiliyor. Biz hayal gücüne hitap ediyoruz. Müflterimiz

fiimflekçak bu zor flartlara ra¤men ayakta kalmay› nas›l baflar›yor? fiu an birçok atölye müflterinin talebine gerekti¤i gibi cevap veremiyor veya ürünü baflka bir yere yapt›r›p sunuyor. fiimflekçak’›n ise bütün ürünleri orijinal. Zor flartlara dayan›kl›l›¤›m›z› bu orijinalli¤imize borçluyuz. Ayr›ca, firman›n kurucusu olarak çocuklu¤umdan beri bu iflin içinde yer ald›¤›m ve çekirdekten yetiflti¤im için mesle¤imizde çok önem tafl›yan zanaat özelli¤ine ve gereken çevreye sahip olmam da art› de¤erler.

hayalindeki tak›y› bize tarif ediyor biz de onun bu hayalini gerçe¤e çeviriyoruz. Bu en büyük misyonumuz. Bu noktada müflterimizin beklentisini çok iyi anlamam›z gerekiyor. Müflteri memnuniyetini en üst seviyede sa¤lamak için talepleri çok net anlamaya özellikle dikkat ediyoruz. Türkiye montür konusunda ‹talya ile yar›fl halinde. Bu durum flu an ne aflamada? Türkiye’deki al›c›, kal›plar da dahil olmak üzere ço¤u ifli Uzak Do¤u’ya yapt›rmaya bafllad› bu da iflsizlik sorununa sebep oluyor. Tart›fl›lmaz ‹talya’n›n potansiyeli belli, oradan al›flverifl yapan insanlar belli, kendi ülkelerinde onlar›n problem

ayar montür “ 18çal›fl›yoruz. Müflteri istiyorsa montüre biraz renk kat›yoruz, istemiyorsa beyaz, p›rlanta a¤›rl›kl› tasarl›yoruz.


alt›n haber

Mücevher her türlü sevginin

sembolüdür

Cemil ‹pekçi’nin tak› sevdas› do¤ufltan geliyor. ‹pekçi: “Tafllara çok düflkünüm. Kapal›çarfl›’y› bana hediye etseniz, yan›nda bir çarfl› daha varsa, onu da isterim” diyor ve mücevheri para ile de¤il, kendi güzelli¤i ile ölçtü¤ünü vurguluyor. Damra’n›n tasar›mlar›n› yapan Cemil ‹pekçi, tak› tasar›m› yapman›n hayat›na renk katt›¤›n›, kendisine bambaflka bir ufuk açt›¤›n› dile getiriyor ve mücevheri her türlü sevginin sembolü olarak nitelendiriyor. Damra ile birlikte çal›flmay› kabul etmenizdeki en önemli etken neydi? Her zaman ilkleri hayata geçirmek misyonunu üstlenmem ve Damra’n›n do¤ru teklifle bana gelmesi, birlikte çal›flmay› kabul etmemde etkili oldu. Bana gelen birçok teklifin içinden Damra’y› seçmemin sebebi ise Damra’n›n bana tasar›mc›l›k konusunda teklif yaparken, üslubundaki yüksek entelektüel seviyedir. Birkaç ay süren karfl›l›kl› görüflmeler sonucunda aram›zda karfl›l›kl› güvene dayal› bir iletiflim kuruldu. Bir süre sonra da Damra markas›yla Cemil ‹pekçi aras›nda bir kalp ba¤› olufltu. Tak› tasar›m› yapmak sizi en çok hangi yönden mutlu ediyor? Benim tak› sevdam do¤ufltan geliyor. Tafllara çok düflkünüm. Kapal›çarfl›’y› bana hediye etseniz, yan›nda bir çarfl› daha varsa onu da isterim. Mücevheri para ile de¤il, kendi güzelli¤i ile ölçerim. Mücevher her türlü sevginin sembolüdür. Dünyada mücevher kadar insan› günlük

“ 72 Alt›n Dünyas›

hayat›n hengamesinden uzaklaflt›ran güzel baflka bir fley daha yok. Bu durum Cemil ‹pekçi’nin hayat›na en çok ne katt›? Tak› tasar›m› yapmak hayat›ma renk katt›, bana bambaflka bir ufuk açt›. Defilelerimde de¤erli mücevherler kulland›m, her biri hakiki mücevherdi. Daha önceleri gümüfl tasar›m› yap›yordum. Böylelikle alt›n› da sevdim. Damra Markas›’na Cemil ‹pekçi en çok neyi katt›? Çok meflhur, çok satan bir etiket olabilirsiniz ama dünyan›n sizi en üst noktada marka olarak kabul edebilmesi için markan›z›n yaflayan bir varl›k olmas›, yüzü olmas› gerekir. Aksi halde marka olamazs›n›z. Ben de Damra’n›n evrensel yüzü oldum. Damra’ya yapt›¤›n›z tasar›mlar›n aras›nda sizin için en özel olan› hangisi? Ben hep alt›n p›rlantal› melekleri, bir de kelebekleri çok severim. fiu anda kuyum piyasas›nda birçok firma kelebek yap›yor ama bu kadar bol miktarda kelebe¤i ilk sunan marka Damra oldu. Bu kelebek

Do¤u’da tafla ilgi yeni yeni oluflmaya bafllad›. Yüzy›llard›r ayn› desen üzerine çal›fl›l›yor. Ben bu kullan›fl fleklini de¤ifltiriyorum, yeni desenler buluyorum. Mesela geçenlerde Diyarbak›r has›r›n›n üzerini p›rlanta ile kaplasak, yan taraf›na bir s›ra p›rlanta koysak ne güzel olur dedim, ertesi gün bir bakt›m ki yapm›fllar. Bu önerimle birlikte Diyarbak›r’a yenilik katm›fl oldum ve flu anda bu tak› müthifl sat›yor.

motifini öne ç›karmak benim için önemliydi. Kelebek ve melek benim vazgeçemeyece¤im figürler. Bu iki figüre çok düflkünüm. Evimde de her yer kelebek ve melek dolu.

Damra ile olan anlaflman›z bitince tak› tasar›m›na devam edecek misiniz? Baflka bir firma ile devam etmeyece¤im. Ama kendim minik bir atölye ile gümüfl üzerine çal›flmalar yapaca¤›m. Mardin’de flu anda çok güzel bir atölyem var. Burada gümüfl tasar›m› yapmay› sürdürece¤im. Bu faaliyeti de kendim için de¤il, sosyal sorumluluk projelerim çerçevesinde yürütece¤im. Yak›n dönemi kapsayan sosyal sorumluluk projeleriniz neler? Kas›m ay›nda Diyarbak›r’da 5 bin metrekarelik çok büyük bir okul açaca¤›m. Diyarbak›r’daki hapishanede çok güzel bir kuyum atölyesi var. Burada mahkumlarla birlikte çal›flaca¤›m.

Cemil ‹pekçi’nin gözünden mücevherde

yaz trendleri Dünyaca ünlü moda tasar›mc›s› ve Damra’n›n yüzü Cemil ‹pekçi, bu yaz hafif mücevherlerin, u¤ur kelebeklerinin, püsküllerin ve de¤iflik formlarda tektafllar›n moda olaca¤›n› öngörüyor… Cemil ‹pekçi, yaz›n çok a¤›r mücevherler takmay› önermiyor ve bu yaz kad›nlar›n daha hafif mücevherler takacaklar›n› söylüyor. Damra’n›n minik p›rlantal›, zümrütlü, sallant›l› u¤ur kelebekleri ve püskül modellerinin bu yaza çok yak›flaca¤›n› öngören ‹pekçi, bu yaz kad›nlar›n bileklerinde, boyunlar›nda, p›rlantal›, zümrütlü, sallant›l› u¤ur kelebeklerine bolca rastlayaca¤›m›z› söylüyor ve dümdüz flilebezi elbiselerde, siyah gece elbiselerinde püskül modellerini çok fl›k buldu¤unu belirtiyor. Bu yaz, eskisi gibi yaln›zca tektafltan oluflan yüzüklerden ziyade özel, de¤iflik formlardaki tektafllar›n moda olaca¤›n› vurgulayan Cemil ‹pekçi, tek tafl küpe, tek tafl yüzük ve inciyi, bir kad›n›n olmazsa olmaz 3 tak›s› olarak nitelendiriyor.


Alt›nbafl’tan resimli alyans koleksiyonu

“Portre” Alt›nbafl, “Portre” ad›n› verdi¤i yeni koleksiyonuyla aflk›n›z›n simgesi olan alyans›n›za yeni bir anlam yüklüyor. Portre Koleksiyonu ile hayat arkadafl›n›z›n foto¤raf› art›k alyans›n›zda ve daima sizinle… Seçkin Alt›nbafl ma¤azalar›nda, özel stand›nda sergilenen koleksiyon; size özel kutusunda ve sertifikal› olarak veriliyor. P›rlantal› veya düz alyans seçeneklerinden oluflan koleksiyon, ömür boyu ba¤l›l›¤›n›z› simgeleyecek. Foto¤rafl› alyans›n›z için Alt›nbafl ma¤azas›na gelip alyans›n›z› seçmeniz ve istedi¤iniz foto¤raf›n›z› vermeniz yeterli. Foto¤raflar›n›z renkli olarak yüzü¤ünüze uygulan›yor. “Portre” alyans›n›zla, sevdi¤iniz art›k hep yan›n›zda olacak…

Stil sahibi babalara Assos’tan özel tasarımlar Özel anlar› ve günleri sonsuza tafl›yan konsept tasar›mlar› ile hediye vermede öncü Assos, stil sahibi babalara çok özel hediye alternatifleri sunuyor. Beyaz alt›n üzerine p›rlanta fleritli kol dü¤meleri, stil sahibi bütün erkeklerin gard›robunda bulunmal›. Deri, ahflap ve alt›n kar›fl›m› bileklikler, trendsetter babalar için, spor ve günlük giyimlerinin tamamlay›c›s› olarak harika bir seçim.

Ürün bilgileri Has alt›n: Gümüfl üzerine 24 ayar alt›n kaplama kol dü¤melerinin üzerine istedi¤iniz yaz›y› ya da harfi yazd›r›p, kiflisellefltirilmifl bir hediye yaratabilirsiniz. Onyx: Konsantrasyon ve enerji için kullan›lan Onyx ve p›rlantal› kol dü¤meleri, günün her an›na uygun bir seçim. Alt›n Dünyas› 73


alt›n firma

P›r›lt› Alyans, bayilerine özel önemli projelere imza atacak Ürettikleri her alyansa büyük özen gösteren P›r›lt› Alyans, bu bilinçle ilerledi¤i yolda ürün gam›n› h›zla gelifltirirken yeni showroom’lar›yla daha genifl bir a¤a sahip oluyor.

eçti¤imiz günlerde Galatasarayl› futbolcular›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i yeni showroom ile ad›ndan söz ettiren P›r›lt› Alyans, Kuyumcukent’te bulunan ma¤azalar›yla Türkiye çap›ndaki yayg›n a¤›na hizmet veriyor. Yeni showroom aç›l›fl›yla birlikte reklam ve on-line olarak sa¤lad›klar› desteklere odakland›klar›n› söyleyen P›r›lt› Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Habib Kocabaflo¤lu, bu konuda bayileri için ciddi çal›flmalar yürüttüklerini belirtti.

G

Üretti¤iniz alyanslar›n karakteristik özellikleri neler, alyans denince P›r›lt› markas›n› bir ad›m öne tafl›yan

özellikleri, fark yaratan stilini nas›l tan›mlars›n›z? Yapm›fl oldu¤unuz alyanslar›n kaliteli olup olmamas› sizin elinizde, siz ne kadar kaliteli üretmek istiyorsan›z o kadar kalitelisinizdir. Biz tüm çal›flanlar›m›za hep flunu afl›lamaktay›z; alyans› annenize, eflinize yaparm›fl gibi özveriyle sevgiyle yaparsan›z o alyans›n, be¤enilmemesi çok zordur. Ustam›n bana ö¤retti¤i bir fley var, ben de benden sonraki nesle bu bilinci yerlefltirmek isterim. Çal›flt›¤›m ustam bana hep flöyle derdi; “Ne ifl yaparsan yap önce iflin hakk›n› ver, karfl›ndaki bilmese de, bilen biri mutlaka olur.”

Hem üretici, hem toptan hem de perakende olmak üzere her 3 yönde de hizmet vermenin firman›za sa¤lad›¤› avantajlar neler? En büyük avantaj›, üretti¤imiz alyans modelleri hakk›nda müflterilerin ne düflündü¤ünü, tepkilerini birebir hissediyor olmak. Bu sayede toptan müflterilerimizi daha do¤ru flekilde yönlendiriyoruz. Bayilerinize reklam ve on-line olarak sa¤lad›¤›n›z destekler hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Bayilerimiz için flu an haz›rl›k aflamas›nda gündemimizde olan ciddi bir projemiz var.

P›r›lt› Alyans’›n alyans piyasas›ndaki en büyük misyonu nedir? Üretti¤i ürünün sonuna kadar arkas›nda olan bir firmay›z. Avrupa standartlar›na uygun üretim ve çal›flma flartlar›yla kalitemizi ‹SO 9001 kalite belgesi ile tescillemifl bulunmaktay›z. Geçti¤imiz günlerde aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤iniz fabrika ma¤azan›z ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Açm›fl oldu¤umuz yeni yerimizde imalat, toptan ve showroom hizmeti veriyoruz. Tüm bu özelliklerin bir arada olmas› bizim için büyük bir avantaj sa¤l›yor.

Arteks, ithal makineleri ile müflteri memnuniyetini en üst seviyede sa¤layarak sektörde h›zla ilerliyor ART-3 Çok Yönlü Masaüstü Kesme Makinesi Logo ve grafikleri özel çizim yapmaya gerek kalmadan otomatik çizim haline getirebilme özelli¤ine sahip olan ART-3, lazer pointer’› sayesinde daha kolay ölçü al›m›n› mümkün k›l›yor. Kesim yap›lacak bölgeyi demo fleklinde kesim yapmadan önce görebilme imkan› sundu¤undan, hata yapma oran›n› s›f›ra indirgiyor. Firma Sahibi Dünyaca ünlü Ambigram’› (çift tarafl› okunabilen yaz› Ari Çolak karakteri) özel bir çizim yapmadan yazd›rma ve her dilde yaz› karakteriyle birlikte s›n›rs›z bir font kullanabilme imkan› sunan ART-3, elmas ucu sayesinde daha derin ve kal›c› çizim cam ürünler üzerinde de kullan›labiliyor. Çelik ucu ise laser görünümünde eflsiz ve hatas›z kumlama sa¤larken, 0.04’e varan çok hassas kesim uçlar› ile istenilen noktada kesim yapmay› mümkün RENKL‹ ALTIN BANYOLARI VE RODAJLARI k›l›yor.

e¤imli levhalarda yazma ve çizim kolayl›¤› sa¤larken, otomatik zemin alg›lama özelli¤i, uç k›r›lma oran›n› en az seviyeye indiriyor. Tüm bu özelliklere ek olarak; ART-3 metal, plastik, ahflap ve cam ürünler üzerinde yontma kesme ve her türlü sembolü, yaz›y› çizebilme, yazd›rabilme, yontma ve kesme imkan› sunuyor.

Bilgi için: www.arteksltd.com • Tel: 0212 638 33 88

40 HZ Darbeli frekans 100 jul enerji darbeli elektronik sistemli full dijital

ART-3 özel alg›lay›c›s› ile yamuk, oval ve

KUYUMCU VE D‹fi LABORATUARI ‹Ç‹N ‹DEAL LAZER 74


Pera P›rlanta’dan Babalar Günü’ne özel kol dü¤meleri

Benim babam “Kral” diyenlere Kim demifl aksesuar kad›nlar içindir diye! PERA, “aksesuarlar kad›nlar içindir” önyarg›s›n› k›rarak, erkekler için, Babalar Günü’ne özgü bir ürün tasarlad›. Tasar›mlar›yla fark yaratan PERA PIRLANTA, Babalar Günü için tasarlanan kol dü¤meleri ile kral babalar›n en özel simgesi olacak. Babalar Günü için haz›rlanan kral tac› fleklindeki kol dü¤melerinde siyah p›rlanta kullan›ld›. Beyaz alt›n›n fl›k bir tasar›mla birlefltirildi¤i bu kol dü¤meleri, kral babalara lay›k bir hediye olacak. Sadece bu ürünle de¤il, PERA MEN Koleksiyonu ile de Babalar Günü’ne özel farkl› ürünler sunan PERA PIRLANTA, alt›n, deri ve p›rlanta kullan›larak tasarlanan aksesuarlar›nda modern çizgisiyle ön plana ç›k›yor. Y›l›n modas› pembe alt›n›n da kullan›ld›¤› modelleriyle dikkat çeken koleksiyonda, pek çok alternatif bulunuyor. Farkl› tarzlara hitap eden kolyeler, siyah p›rlanta ile süslenmifl bileklikler ve kol dü¤meleri aksesuar seven erkekleri de PERA Ma¤azalar›’na çekecek. PERA MEN Koleksiyonu’nu ve Babalar Günü özel ürünlerini yak›ndan görmek için www.perapirlanta.com’a t›klay›n.

Jival, babaları ON unutmadı... Mücevherat’tan Şıklıklarından vazgeçmeyen babalar için hazırlanan Jival Erkek Koleksiyonu’nda yer alan her zevke ve her yaşa uygun kol düğmesi ve kravat iğnesi seçenekleri ile Babalar Günü’nde babanıza kalıcı bir hediye verebilirsiniz.

Jival Erkek ad› alt›nda sunulan; kol dü¤mesi, bileklik, zincir, kravat i¤nesi ve yüzük çeflitlerinden oluflan yeni koleksiyon grubu, modern tasar›m› ile göz dolduruyor. Yeflil, beyaz ve rose alt›n kullan›larak tasarlanm›fl seride; siyah mine ve farkl› makyaj teknikleri ile zenginlefltirilmifl ürünler her zevke ve her yafla uygun bir alternatif sunuyor. www.jival.com.tr

bahar esintileri Do¤an›n canland›¤› tüm renklerin ortaya ç›kt›¤› yaz, bütün canl›l›¤›yla kendini hissettiriyor. On Mücevherat da yaz sezonu için haz›rlad›¤› yeni koleksiyonla bu canl›l›kta yerini al›yor. Tabiat›n renklerini zümrütün yeflilinde, yakutun k›rm›z›s›nda, safirin mavisinde iflledi ON Mücevherat… Çiçek motiflerinin süsledi¤i elmas koleksiyonu da bahar›n habercisi… Haz›rlanan yeni koleksiyonda üçlü setlere genifl yer verilmifl. Günün her an›nda rahatl›kla kullan›labilecek fl›k setler bayanlar›n gözdesi olacak. Evlilik haz›rl›¤›nda olan çiftler de unutulmam›fl. ON Mücevherat, genifl yer verdi¤i klasik ürünlerde (tektafl, alyans ve tamtur) çeflitlili¤ini koruyor. Gelin adaylar› için haz›rlanan p›rlantal› setler, tektafl tak›mlar ›fl›lt›lar›yla göz kamaflt›r›yor. Renklerin armonisini yeni dizaynlar›nda yakalayan ON Mücevherat, ürünlerini sat›fl noktalar›nda be¤eninize sunuyor.

Alt›n Dünyas› 75


alt›n mekan

Eflsiz manzaras› ve zengin mönüsüyle Sur Bal›k yaz akflamlar›n›n vazgeçilmezi olacak dekorumuzu ve yap›lan düzenlemeleri çok olumlu karfl›lad›lar. Dekorasyon çal›flmalar›nda tarihi dokuya zarar vermeden modern bir mekan yaratmaya çal›flt›k. Sur Bal›k’› ‹stanbul’un farkl› bölgelerinde de görecek miyiz? Yeni Sur Bal›k Restaurant, bo¤az›n eflsiz manzaras›na sahip olan Arnavutköy semtinde faaliyet gösterecek. fiu s›ralar yeni restaurant için dekorasyon çal›flmalar›m›z devam ediyor. Arnavutköy’de bulunan Sur Bal›k’›n, Temmuz ay› bafl›ndan itibaren müflterilerine kap›lar›n› açmas› planlan›yor.

Her dama¤a uygun çeflidi bulunan Sur Bal›k; mönüsüne ekledi¤i somon krep, meyveli parfe ve daha birçok yeni lezzetiyle yaz aylar›n›n vazgeçilmez mekanlar› aras›nda yer alacak. Bal›k severlerin u¤rak yeri olan Sur Bal›k’›n ikinci restaurant›, Temmuz ay› itibariyle Arnavutköy’de hizmet verecek. arihi dokusu ve Sarayburnu’nun eflsiz manzaras› ile Sur Bal›k, bal›k severlere yaz akflamlar›nda dekore ettikleri yeni bahçelerinde keyifli anlar yaflatmay› amaçl›yor. ‹flletmecili¤ini Murat Karg›l› ve Hamdi Çelik’in yapt›¤› Sur Bal›k, Temmuz ay› itibariyle Arnavutköy’de hizmete

T

açacaklar› yeni restaurantlar›yla zengin mönülerini müflterilerine sunacak. Yaz sezonunun aç›lmas›yla, müflterilerine sunduklar› hizmetlerle ve mönülerine ekledikleri yeni lezzetlerle ilgili bilgi veren Murat Karg›l›, bal›k severleri Sur Bal›k’a beklediklerini söyledi.

Havalar›n ›s›nmas›yla birlikte Sur Bal›k’›n muhteflem bahçesi hizmete girdi. Yeni ›fl›kland›rma sistemi kuruldu, tente ve sandalye k›l›flar› yeniden haz›rland› ve bahçe, botanik bahçe haline getirildi. Mönüde de somon krep, meyveli parfe gibi Sur Bal›k’a özel yenilikler yap›ld›. 76 Alt›n Dünyas›

Yaz sezonunun aç›lmas›yla birlikte daha da genifl bir alana sahip olan Sur Bal›k, misafirleri için neler haz›rlad›? Havalar›n ›s›nmas›yla birlikte Sur Bal›k’›n muhteflem bahçesi hizmete girdi. Bahçede yeni ›fl›kland›rma sistemi kurduk, tente ve sandalye k›l›flar›n› yeniden haz›rlad›k. Bahçemizi bir botanik bahçe haline getirdik. Mönüde de somon krep, meyveli parfe gibi Sur Bal›k’a özel yenilikler yapt›k. Dekorasyon çal›flmalar›n›zda nelerden esinlendiniz? Müflterilerimiz yeniledi¤imiz

Türkiye zengin bir bal›k çeflidine sahip. Türk halk›n›n bal›k konusundaki damak tad›n› nas›l buluyorsunuz? Türk halk› art›k bal›¤› bilerek ve mevsimini takip ederek tüketiyor. Klasik ›zgara, tava ve bu¤ulama piflirme flekillerinin d›fl›nda yenilikler ar›yorlar. Bu da Türk halk›n›n damak tad›n›n iyi oldu¤unu gösteriyor. Sur Bal›k’a gelen misafirlerinize bu sezonda özellikle ne tavsiyede bulunursunuz? Sur Bal›k olarak bal›¤› mevsiminde ve taze flekilde satmaktan yanay›z. Gelen bütün müflterilerimizin bu mevsim K›l›ç bal›¤›, Sardalya ve Gümüfl bal›¤› yemelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Hamdi Çelik ve Murat Karg›l›


ALPET_Altin_dunyasi_ilan_c.fh11 5/14/10 10:44 AM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


Özcan K›z›ltan Göztepe’de Göztepe’nin yeni teknik direktörü K›z›ltan oldu. Bucaspor’u Süper Lig’e tafl›yan tecrübeli teknik adam göreve bafllad›.

öztepe’nin yeni teknik direktörü Özcan K›z›ltan oldu. Geçti¤imiz sezon Bucaspor’un Süper Lig’e ç›k›fl›nda pay sahibi de olan K›z›ltan sözleflme imzalayarak göreve bafllad›. Futbol Direktörü Ali Gültiken ile birlikte Swissotel’de düzenlenen bas›n toplant›s›na kat›lan Özcan K›z›ltan: “Bana güvenip bu göreve ça¤r›da

G

bulunduklar› için ‹mam Alt›nbafl ve Ali Gültiken’e teflekkür ediyorum. Göztepe’de çal›flmak benim için büyük onurdur” dedi. Kulüpte göreve bafllad›¤› için çok heyecanl› oldu¤unu da ifade eden K›z›ltan flöyle konufltu: “Bucaspor’da flampiyonluk yaflad›m ama bu kadar heyecanl› de¤ildim. Çünkü Göztepe

çok farkl›. ‹zmir’de daha önce görev ald›¤›m için Göztepe camias›n› da çok yak›ndan biliyorum. Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada benzerine rastlanmayacak ender bir taraftar kitlesi var. Bizim görevimiz baflar›lar›n en büyü¤ünü hak eden bu taraftar› mutlu etmektir. Bunun için buraday›m. Hedefimize uygun, bask›ya dirençli, karakterli oyuncular seçece¤iz. Flafl isimlerden çok do¤ru oyuncular› bir araya getirmek önemli. Transfer politikam›z bu flekilde olacak. Hedefimiz Süper Lig. Ama önceli¤imiz 78 Alt›n Dünyas›

Bank Asya’ya yükselmek.” Futbol Direktörü Ali Gültiken de, K›z›ltan’›n göreve bafllamas› nedeni ile yapt›¤› aç›klamada: “Çok do¤ru ve baflar›l› ifller yapaca¤›m›za inan›yorum. Bu sezon Süper Lig’e Karabük, Bucaspor ve Konyaspor yükseldi. Karabük ve Konyaspor’u flampiyon yapan teknik adamlar görevlerini sürdürüyor. Biz flampiyon tak›m›n teknik adam›n› kadromuza katt›k. fiimdi beraberce transfer çal›flmalar›m›z› hayata geçirece¤iz” dedi.


ALTIN DUNYASI SAYI 58  

magazine, haber, kuyumculuk dünyas¦na dair her sey...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you