Page 1

Gündem

Temmuz/Juillet 2011

?

Yine mi Chirac Fransa’da yap›lan cumhurbaflkan› kimi görmek istersiniz adl› ankette önümüzdeki dönem için en popüler isim belli oldu. Halk Chirac diyor: Anketi cevaplayan Frans›z vatandafllar›n›n % 74 gibi büyük ço¤unlu¤u Cumhurbaflkan› olarak önceki Cumhurbaflkan› Jacques Chirac’› görmek istediklerini söyledi. Anekke Sarkozy inan›lmaz bir flekilde anket listesinde 40. s›rada yer ald›. Anketin ikinci s›ras›ndaki isim ise Nicolat Hulot. Paris Belediye Baflkan› Delanoë da flansl› isimlerden. Ankette Baflbakan François Fillon da seçilme flans› olmayanlar aras›nda yer al›yor.

Sigortal› gurbetçiye bedava sa¤l›k müjdesi Ne dediler?

Abdurrahman Topal Strasbourg E¤itim Ataflesi Alternatif sahibi olarak sizi tebrik ediyorum. Reklamdan ar›nm›fl daha çok fikri edebi ve güncel konulara yer verdi¤ini gördüm. Çok memnun oldum. Baflar›lar›n devam›n› diliyorum.

Türkiye Ar-Ge’de h›zl› büyüyor Avrupa Birli¤i’nden yap›lan de¤erlendirmede Türkiye Ar-Ge çal›flmalar›na daha önem vermeye bafllad›. Yap›lan de¤erlendirmede AR-GE harcamalar›n› % 10’dan yukar›ya çeken Türkiye, bu konuda Avrupa’da en h›zl› büyüme oran›n› yakalayan ülkeler s›ralamas›nda dördüncü oldu.

AHA/ Strasbourg - Yaz tatiliyle birlikte Türkiye’ye izne giden gurbetçilerin Türkiye’de izinde iken de sa¤l›k hizmetini ücretsiz alabilecekleri bildiriliyor. Konuyla ilgili gazetemize bir aç›klamada bulunan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ataflesi Arif Kopuz iflçilerimizin ve yanlar›nda sürekli kalan aile bireylerinin belirli prosedürleri yerine getirmeleri flart›yla Türkiye’de de sa¤l›k hizmetini hiçbir para ödemeden alabileceklerini kaydetti. E 208 Belgesi ad›yla bilinen prosedüre göre Fransa’da çal›flan sigortal› iflçilerimiz ve yanlar›nda sürekli oturan aile bireyleri bu sigortal›l›¤› ile Türkiye’de de ücretsiz sa¤l›k hizmeti alabiliyor. Arif Kopuz’un verdi¤i bilgiye göre bu hak Türkiye ile Fransa aras›nda 1972 y›l›nda akdolunan bir sosyal güvenlik anlaflmas›. Bu anlaflmaya göre Türkiye’ye izne giden iflçi ve sürekli beraber yaflad›klar› birinci derecedeki yak›nlar› Türkiye’deki SGK ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n anlaflmal› oldu¤u di¤er kurumlardan ücretsiz yararlanabiliyorlar.

03

Prof. Dr. Mahir KAYNAK mahirkaynak@alternatifgazete.fr

GÜNDEM

De¤iflen Türkiye Siyaseti ülke s›n›rlar› içinde de¤erlendiririz ve herhangi bir d›fl etki ya da müdahaleyi olumsuz karfl›lar›z. Oysa, her devlet gibi, biz de dünyan›n bir parças›y›z ve di¤er güçlerin hem etki hem de müdahalesine maruz kalabiliriz. Bunu önlemenin yolu tarihin çizgisine ayak uydurmak ve gücümüzü kendi gelece¤imizi olumlu etkileyecek biçimde kullanmakt›r. Bu konuda genel e¤ilimden farkl›lafl›yorum. Mesela Suriye’de olanlar› hak›n demokrasi talepleriyle aç›klaman›n son derece anlams›z oldu¤unu düflünüyorum. Bu talepler araçt›r ve as›l hedefe varmak için kullan›lmaktad›r. Bafl›ndan beri Arap Bahar› olarak adland›r›lan eylemlerim Akdeniz’de egemenlik mücadelesi oldu¤unu ve Tunus’taki olaylardan beri de bunun Suriye’ye s›çrayaca¤›n› savundum. Ama henüz geliflmelerin son safhas›nda de¤iliz. As›l mücadelenin Basra Körfezi’nde olmas› muhtemeldir ve buna fiii-Sünni çat›flmas› maskesi tak›lacakt›r. Türkiye’nin resmi ideolojisi s›n›rlar›m›z içinde geçerliydi ve bu hem savunma amac› tafl›yor hem de büyük güçlere eski topraklar›m›z üzerinde bir iddiam›z olmad›¤› mesaj›n› veriyordu. Asl›nda bu da savunma amaçl›yd› ve büyük güçlerin ülkemize yönelik operasyonlar›n› gereksiz k›l›yordu. Dünyadaki NATO-Varflova Pakt› z›tlaflmas› yapayd› ve ABD ile SSCB’nin kendi alanlar›n› kontrol etmesini sa¤l›yordu. Bu denge Avrupa içinde geliflen ve ABD’de ortak bulan güçler taraf›ndan de¤ifltirilmek istendi ve bir ABD- Avrupa dengesinin kurulmas›na çal›fl›ld›. Türkiye’deki iç çat›flmalar bu de¤iflim sürecinin bir yans›mas› idi. Son seçimlerle Türkiye farkl› bir görünüme ve dünya görüflüne kavufltu ve bu tarihin ak›fl›na uygundu. Art›k ülkemizin kendi s›n›rlar› içine hapsolmas› gerekmiyordu ve bu nedenle kuruluflumuzdan beri zaruri olarak savundu¤umuz dünya görüflümüzü de¤ifltiriyor ve bölgemizde etkili ve sorumlulu¤u olan bir ülke konumuna geliyorduk. Bu konuda bir ikilemle karfl› karfl›ya kald›k. Her yeni fley eskisinin yanl›fll›¤›n› kabul etmekle gerçekleflir. Biz de geçmifli de¤ifltirirken geçerli dünya görüflü içinde yap›lan hatalar› ve hukuksuzluklar› insanlar›n kusuru de¤il sistemin bir hatas› olarak gördük. Bu yanl›flt› ve haks›zl›kt›. ‹nsan hatalar› ile sistemin emrettiklerini birbirinden ay›rmal›yd›k. Bir kifli o zaman geçerli dünya görüflüne uygun hareket ettiyse ve bunu amirlerinin emrine uygun olarak yapt›ysa suçlu say›lamazd›. Ancak iflkence gibi insanl›¤a ayk›r› davran›fllar hofl görülemezdi. Bunun en aç›k örne¤i Kürt sorununa yaklafl›md›. Yönetenler dünyadaki de¤iflimi fark edemediler ve homojen bir halk›m›z oldu¤unu savundular. Ayr›ca bu düflünceyi gerçeklefltirmek için insanl›k d›fl› eylemlere baflvurdular. ‹ki hatalar› vard›. Biri tarihin seyrini anlamamak ikincisi yanl›fl yola baflvurmak. Bu uygulamalar Türkiye’yi hem maddi hem de manevi aç›dan büyük bedeller ödemek zorunda b›rakt›. fiimdi yap›lmas› gereken fley, geçmiflte oldu¤u gibi bizi yan›ltacak olan iç ve d›fl etkilere kap›lmadan do¤ru çözümler üretmektir. Bunun için flu soruya cevap aranmal›d›r: Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra ‹ngiltere’nin çizdi¤i s›n›rlar ilahi bir emir midir? Bundan s›n›rlar›m›z› ülkemiz lehine çizmek gibi bir hevesim oldu¤u düflünülmesin. Sadece bölgede istikrar› sa¤lamak ve halklar›n güvenlik ve refah›na katk›da bulunmak için nas›l bir yap› oluflturulmas› gerekti¤i sorusuna cevap ar›yorum. Ülkemiz art›k sadece kendi ç›karlar›n› düflünen pasif bir güç de¤il sorumluluklar› da olan bir devlettir.

AlternatifSayfa-3  

Sigortal› gurbetçiye bedava sa¤l›k müjdesi GÜNDEM Temmuz/Juillet 2011 Prof. Dr. Mahir KAYNAK Abdurrahman Topal Strasbourg E¤itim Ataflesi Ne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you