Page 1

18 Aktüel Dr. ‹smail Marafl ismailmaras@alternatifgazete.fr

Nöropatik a¤r›larda akupunktur Alternatif tedavilerde ilerlemifl Amerika, ‹ngiltere, Almanya gibi ülkelerdeki nöropati hastalar› tamamlay›c› t›bb›n de¤iflik yöntemlerinden yararland›¤› gibi Türkiye’de de bu anlamda uygulanan tamamlay›c› tedaviler hastalara yaflam kalitesi sunuyor. Nöropati denildi¤inde genel anlamda sinir sistemi rahats›zl›klar› akla gelir. Bu bir bak›ma vücutta kendi kendini de yenileyebilen fonksiyonel canl› bir network a¤› gibidir. Bu sistem çok karmafl›k ama bir o kadar da mükemmel bir iletiflim a¤›d›r. Nöropatik a¤r›lar asl›nda, sinir sistemindeki bu hücrelerin herhangi bir sebeple dejenere olmas›, iltihaplanmas› veya bizim anlayaca¤›m›z flekliyle oksitlenmesi ya da di¤er etkenlere ba¤l› d›fl muhafazas›ndaki dejenerasyonla k›sa devre yapmas›, ak›m (ileti) kayb› sonucu, vücudun hangi bölgesine isabet ederse o noktada olumsuz etki fleklinde kendini belli eden sinirsel tahribat›n genel ad›d›r. Vücut bazen alerjik bünye, bazen uzun süren rahats›zl›klar, bazen stres s›k›nt› gibi olumsuzluklarla karfl› karfl›ya kald›¤›nda network a¤›na benzeyen sinir sistemi de olumsuz etkilenmektedir. Genifl bir a¤ olan bu sistemin hangi doku ve organda ne derece tahribat yapt›¤› da pek anlafl›lamaz. Ayr›ca bu dejenerasyon beraberinde kan dolafl›m›nda aksamalara da sebep olaca¤›ndan sinir hücrelerine de yeteri kan ulaflamaz. Örne¤in fleker hastal›¤›nda vücutta en çok etkilenen k›s›m sinir sistemidir. O bak›mdan diyabet nöropatiyle do¤rudan ilgilidir. Kifli üç befl y›l boyunca birkaç ilaç kullanmak durumunda kald›¤›nda, uzun süre antibiyotik kullanmak durumunda kal›nd›¤›nda, kandaki üre miktar›n›n sürekli yükselmesi durumunda, sebepsiz yere kilo al›nmaya baflland›¤›nda, böbreklerde, kollajen damar rahats›zl›klar›nda, sinir sistemi de etkilenmektedir. Bu gibi tahribatlarda sinirle birlikte ve ilk önce t›pk› bir elektrik kablosunda kabloyu çevreleyen k›l›f gibi sinir sistemini çevreleyen dokuda da dejenerasyon bafllar. Bu dejenerasyonun hangi bölgede ne fliddette olaca¤›n› kimse kestiremez. Ama bilinmelidir ki, vücuda al›nan besinlerde gere¤i kadar emilim yap›lamad›¤›nda, tuvalet al›flkanl›¤› olmad›¤›nda, boflalt›m sistemi sa¤l›kl› çal›flmad›¤›nda, herhangi bir sebeple enfeksiyon veya iltihaplanma söz konusu oldu¤unda, kimyasal ve toksik maddelere maruz kal›nd›¤›nda, romatizmal eklem rahats›zl›klar›, lupus ve benzeri otoimmün rahats›zl›klara maruz kald›¤›nda, afl›r› alkol ve sigara tüketimi, rutubetli, nemli, havas›z ortamlarda kal›nd›¤›nda, bel ve boyun omurlar›nda bas›, a¤r›, f›t›k söz konusu oldu¤unda, böbrek, ba¤›rsak, karaci¤er gibi hayati organlar dengeli çal›flmad›¤›nda nöropatik sorunlara da davetiye ç›kar›lmaktad›r. Sebebi belli olmayan bir flekilde özellikle bacaklar ve ayaklarda olmak üzere ellerde, kollar ve adalelerde uyuflmalar, keçeleflmeler, his kayb› gibi durumlar oluyorsa, merdiven ç›karken, bir cismi tutarken adale ve kaslarda güçsüzlük hissi yaflan›yorsa, hareketsiz olunmad›¤› halde vücudun baz› bölgelerinde i¤nelenme, kar›ncalanma, bazen fliddetli ac› ve yanma gibi flikayetler bafl gösteriyorsa, özellikle dinlenmeye geçildi¤i zamanlarda ellerde, eklem yerlerinde, kollar ve bacaklarda huzursuz bacak sendromu denilen türde a¤r›lar söz konusu oluyorsa aile hekiminin nöropati konusuna e¤ilmesi gerekiyor.

Temmuz / Juillet 2011

ELLE, son style et sa beauté « Notre peau est vivante ! Laissons la respirer. » Chaleur, stress, émotion dont pollution, climatisation, soleil, nous surpassent, les aléas de la vie bousculent l’équilibre naturel de notre peau, provoquant ainsi transpiration et mauvaises odeurs. Comme tous les êtres vivants elle a un équilibre fragile. Elle est recouverte de la flore cutanée qui est la barrière protectri-

ce naturelle contre les diverses agressions saisonnières. Quand notre peau tiraille et semble sèche, c’est le signe que sa flore cutanée est déséquilibrée. Elle est mal protégée et ne sait plus se défendre. Que faire ? Se protéger du soleil, bien mangé, bien dormir pour être bien dans sa peau. Il faut prendre soin de soi, il faut rayonner comme le soleil de l’été.

AlternatifSayfa-18  

Nöropatik a¤r›larda akupunktur Dr. ‹smail Marafl ce naturelle contre les di- verses agressions saisonni- ères. Quand notre peau tira- ille et...

AlternatifSayfa-18  

Nöropatik a¤r›larda akupunktur Dr. ‹smail Marafl ce naturelle contre les di- verses agressions saisonni- ères. Quand notre peau tira- ille et...

Advertisement