Page 1

Güncel

Temmuz / Juillet 2011

eden geçmeyin

13

tan s i r a Bulg

Üsküp halk› bizden biri… Bütün Türklerin ailecek tarih ve kültürlerini yaflad›¤›, hat›rlad›¤› bir mekan. Yol olarak güvenilir. Co¤rafya olarak oldukça sakin. Üsküp halk› çok candan çok s›cak… Yol güzergah› da da çok kolay. Üsküp’ün giriflinde Center istikametine gideceksiniz.

Bulgaristan’dan gündüz geçin

Nifl

-Bak›n Baflbakan›m›z (Onlar da Baflbakan›m›z diyor) Recep Tayyip Erdo¤an iktidara geldikten sonra hele de Ahmet Davuto¤-

lu’nun D›fliflleri Bakan› olmas›ndan sonra bu topraklarda müthifl bir rahatlama oldu. Türklerin üzerindeki bask›lar kalkt›. Make-

don hükümeti bizlere karfl› daha bir müsamahakar davranmaya bafllad›. Zaten yolunu oraya düflürüp gidenler de göreceklerdir ki orada yaklafl›k on iki tane caminin hepsi restore halinde… Ve hepsinin restorasyonunda flu ifade yaz›yor: "Restorasyon Türkiye Cumhuriyeti" Dahas› da var… Orada Üsküp Üniversitesi var. Hocalar› Türkiye’den gelme. Yönetimleri Türkiye’den gelme. fiunu bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum ki görüfltü¤üm insanlar Tayyip Erdo¤an ve Türkiye dedi¤imiz zaman gözleri doluyor a¤lamakl› oluyorlar. Alternatif okuyucular› için samimi duygular›m›z› ifade etmek gerekirse istiyoruz ki gurbetçilerimiz fluurlu bir flekilde Balkan ülkelerindeki bütün Türk halklar› birbirimize

H›rvatistan’ yolunuz düflerse H›rvatistan’da otoban oldukça bak›ml› ve sakin… Hatta sürücü h›z yapmaya heves bile edecek kadar mükemmel genifllikte ve dümdüz… H›rvatistan’da konaklama tesisleri de oldukça donan›ml›. AB’ye yeni girmenin heyecan›yla standartlar› oldukça yüksek tutmufllar. Burada dinlenerek yorgunlu¤unuzu atarak dinç bir flekilde yolculu¤a devam etmeniz yerinde olur. H›rvatistan’da Euro her alanda geçerli.Bu sene karayoluyla Avrupa’dan Türkiye’ye gideceklere H›rvatistan üzerini tavsiye eden Alman Otomobil Kurumu’nun (ADAC) uyar›s› Türkler taraf›ndan da do¤rulan›yor. H›rvatistan’da telefon numaralar›: Büyükelçilik: 00 385 1 48 64 660 Polis: 00 385 192 ‹tfaiye: 00 385 193 ‹lk yard›m: 00 385 194

yard›mc› olal›m. Nas›l olsa yol güzergah›nda bulunuyor bu yerler. ‹stedi¤imiz gibi ziyaret flans› var. Sadece y›llar›n verdi¤i kargafla ve endifle sebebiyle ya da bir an önce anavatana kavuflma sevdas›yla es geçiyorsak bu defal›k es geçmemenizi tavsiye ediyoruz. Mümkünse Bosna Hersek, Saray Bosna, Üsküp veya yol güzergah›ndaki di¤er flehirlere ufak girifl ç›k›fllar yaparak oradaki Müslümanlar› ziyaret ederek hem gönüllerini al›rs›n›z hem gönlünüz al›n›r. Ayr›ca anavatandan ayr› büyümekte olan evlatlar›m›z için Türklerin yaflam›fl oldu¤u farkl› kültürleri tan›tma imkan›m›z olur. ‹nflallah o uzun yolculuk nefleli ve zevkli bir tatile dönüflmüfl olur. Foto¤raflar: Mustafa Özsoy

▼ ▼ ▼

Bulgaristan da Avrupa Birli¤ine girmekle beraber trafik henüz sorun. H›z s›n›r›na uymaya gayret edin. Polislerin pusula oldu¤unu akl›n›zdan ç›karmay›n. Akl›n›zdan ç›karmaman›z gereken bir husus da sahte polis k›yafetiyle karfl›n›za ç›kacak olan otoyol çetesi. Otoyol vinyetini mutlaka al›n. Ancak, Bulgaristan paras› ‘Leva’ ile almaya çal›fl›n. Aksi halde euro ile alma durumunda paran›z›n üstünü alamayabilirsiniz. Polisin para almamas› durumu söz konusu rüflvete karfl› bu tedbiri alm›fllar. Ancak, gümrüklerdeki denetim bir o kadar zor geçiyor. H›z s›n›r›na uyun, yollarda hesapta olmayan yol çal›flmalar›na, çukurlara haz›rl›kl› olun. Lüzumlu telefonlar: Polis imdat: 112 veya 166 Trafik çekici: 146 Yol yard›m: 00 35 298 03 08 T.C. Sofya Büyükelçili¤i: 00 35 929 35 55 00

ya n e v Slo

Kural ihlali yapmay›n

Slovenya da AB üyesi… 2 milyon nüfusu var. Polis kontrolü olsa da üzücü sonuçlar yok. Otoyollar› hem bak›ml› hem genifl. Slovenya’da kat edece¤iniz km yaklafl›k 200 km kadar. Tabii ki Slovenya’da da vinyet alman›z zorunlu. Bir haftal›k ücret 15 Euro… 300 Eroya kadar ç›kacak cezas› da bir tarafa polis kural ihlali sebebiyle evraklar›n›za el koyabilir. Slovenya’da ani hava de¤ifliklikleri yaflayabilirsiniz. O bak›mdan gündüz bile far›n›z› aç›k tutman›zda kanuni mecburiyet vard›r. Slovenya’da trafik cezas› almamaya da dikkat edin. Polis para tahsil edemedi¤i için ceza alan sürücülerin belgelerine el

koymakta. Hatta a¤›r trafik ihlallerinde ifl mahkemeye bile intikal edebilmekte. Slovenya s›n›r kap›lar›nda AB gümrük yasas› uygulan›yor. Dönüflte Slovenya Schengen bölgesine girifl kap›s› oldu¤undan kontroller oldukça ciddi. Yolda s›k›nt› yaflamamak için en önemli hususlardan birisi pasaportlar›n›z›n sürelerinin kontrolü. Süresi dolmufl pasaportla yola ç›kt›¤›n›zda hayli sorunlarla karfl›laflabilirsiniz. Ayr›ca Slovenya için vinyet almak da unutulmamas› gereken ifllemlerden. Vinyetleri daha ülkeye girmeden Avusturya'dan da alabilirsiniz. E¤er vinyetsiz kontrole yakalan›rsan›z ceza ile

kurtaramazs›n›z. Ayr›ca yine vinyet almadan yola devam edemiyorsunuz. Bu konuda gurbetçilerimizi bilhassa ikaz ediyoruz. Bir sorun oldu¤unda ulaflabilece¤iniz telefon numaralar› flöyle:

Büyükelçilik: 00 386 1 236 41 50 Polis: 113 ‹lk yard›m: 112 ‹tfaiye: 112 Trafik Dan›flma Hatt›: 00386 1 530 53 00

AlternatifSayfa-13  
AlternatifSayfa-13  

Üsküp halk› bizden biri… Bütün Türklerin ailecek tarih ve kültürlerini yaflad›¤›, hat›rlad›¤› bir mekan. Yol olarak güvenilir. Co¤rafya olara...

Advertisement