Vår uppförandekod

Page 1

VÅR UPPFÖRANDEKODVÅRT UPPDRAG Altefur Development är en marknadsföringsbyrå med uppdrag att definiera, visualisera och kommunicera våra kunders budskap till sina marknader och målgrupper.

VÅR VISION Våra kunder ska bli framgångsrika och lönsamma.

HUR VI TAR ANSVAR FÖR VÅR SAMHÄLLSPÅVERKAN Altefur Development vill följa FN:s företagsinitiativ Global Compact (se bilaga). Vi tar ansvar för dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption genom denna uppförandekod för hur vi gör affärer.


Altefur Development har valt att kompensera sin klimatpåverkan av resor genom att plantera träd genom Vi-skogens projekt i Tanzania - ”Träd ger liv”. Läs mer på www.viskogen.se

EKONOMISKT • Altefur Development ska drivas

med lönsamhet och god etik

• Vi ska alltid utgå ifrån kundernas behov • Vi tar avstånd ifrån alla former av korruption • Med vår marknadsföringskompetens bidrar vi

till ökad lönsamhet för våra kunder och ett

växande näringsliv i samhället

MILJÖMÄSSIGT • Altefur Development ska verka för en

god miljö med hållbar utveckling

• Våra resor genomförs nästan uteslutande

med bil. Vi undviker att flyga och vi kompenserar

vår klimatpåverkan genom att stödja klimatprojekt

i utvecklingsländer

• Elektroniskt avfall samt kontorets avfall

sorteras och hanteras ansvarsfullt

• Vi har en låg energiförbrukning med Bra Miljöval

av el hos Affärsverken respektive Enkla elbolaget

• Vi förväntar oss av våra leverantörer att de också

bedriver en ansvarsfull och hållbar verksamhet
SOCIALT VÅRA KUNDER • Vi ska bidra till en minskad stress

hos kunderna med våra tjänster

• Vi ska alltid uppträda korrekt

och ärligt mot våra kunder

VÅRA MEDARBETARE Vi ska värna om medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling genom: • Flexibla arbetstider – med frihet under ansvar • Stöd från ledningen och täta avstämningsmöten • Hälsa och motion – möjlighet att träna på

arbetstid samt friskvårdsbidrag

• Kompetensutveckling • Regelbundna feedbackmöte och högt i tak INSATSER I LOKALSAMHÄLLET • Vi vill vara marknadsföraren som delar med

sig av sina erfarenheter, tips och råd

• Vi har en positiv inställning till praktikanter

och vi coachar gärna unga företagare

• Vi vill bidra till att utveckla det lokala näringslivet,

skapa fler jobb och öka konkurrensen och

innovationen i näringslivet

• Vi vill engagera oss i organisationer

som stärker det lokala samhället.


2015-02 REV 1

GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER: FÖRETAGEN OMBEDS ATT: • stödja och respektera skydd för

internationella mänskliga rättigheter

• försäkra sig om att deras eget företag inte är

delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter

• upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt

erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar

• avskaffa alla former av tvångsarbete • avskaffa barnarbete • avskaffa diskriminering vid anställning

och yrkesutövning

• stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker • ta initiativ för att främja större

miljömässigt ansvarstagande

• uppmuntra utveckling och spridning

av miljövänlig teknik

• motarbeta alla former av korruption,

inklusive utpressning och bestickning

Uppförandekoden är skapad i samarbete med GE99, www.ge99.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.