Page 1

Гурван мөр параграф бичнэ. Параграф бүр 10 мөр текстнээс бүрдэнэ. 1 пар: -

-

-

-

Толгой үсэг хийнэ. Толгой үсгийн өнгө улаан, толгой үсгийг таван мөрд хамааруулна. Үсгийн хэмжээ 22,5, тод, налуу, тодруулагчтай. Гурван баганад хуваана. Баганын хооронд зураастай. Хоёр талдаа зэрэгцэнэ.


2 пар: -

-

-

Толгой үсгийг бүх мөрд хамааруулан хийнэ. Текстийн бүх үсэг том, Хэмжээ 11,5, доогуураа хоёр зураастай, налуу,

-

Үсгийн өнгө цэнхэр

-

Голдоо зэрэгцэнэ.


-

Сүүдэртэй

-

Мөр хоорондын зай double

3 пар: -

Толгой үсгийг 4 мөрд хамааруулан хийнэ. Өнгө ногоон

-

Үсгийн хэмжээ 13

-

Хоёр баганад хуваана.

-

Мөр хоорондын зай single


-

-

1-р баганы текстийн өнгө цэнхэр, тод, налуу, дундуураа зураастай 2-р баганы текстийн өнгө ногоон, доогуураа тасархай зураастай,

Гурван мөр параграф бичнэ