INDUSTRY stock (NL)

Page 1

STOCK NL


2 | INDUSTRY

we care for your safety


INHOUDSTAFEL INFORMATIE........................................................... 04 BESCHERMKLEDIJ.................................................. 17 De beschermkledij binnen onze Industry collectie omvat hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gecertificeerd volgens EN normen en/of internationale richtlijnen. Deze EN genormeerde PBM’s zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde testinstelling, ook wel Notified Body genoemd. Een certificatie bestaat uit een technisch dossier, een controle door fabrikant en/of Notified Body én een gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksinstructie maakt integraal deel uit van het Persoonlijk Beschermingsmiddel en dient dus ook steeds bijgeleverd te worden (kan ook ten allen tijde opgevraagd worden). Het is de taak van uw preventieadviseur om er zich van te vergewissen dat deze duidelijk toegelicht wordt én dat de drager van het PBM deze begrijpt. Om tevens optimale beschermkleding te kunnen voorzien, is het noodzakelijk dat vooraf door uw preventieadviseur een risico-analyse wordt uitgevoerd. We onderscheiden 3 categorieën PBM’s: Categorie I

Categorie II

Categorie III

Eenvoudig ontwerp

Intermediair ontwerp

Complex ontwerp

 laag risico, duidelijk afgelijnd (autocertificatie)

 alles wat niet omvat is in I of III

 bescherming tegen dodelijk risico of onherstelbaar zwaar letsel (duidelijk afgelijnd)

High Visibility..............................................................18 Multirisk Hi-Vis...........................................................20 Multirisk......................................................................22 FR/AS..........................................................................26 Lassers.......................................................................28 Food.............................................................................30 Electro Statical Discharge (ESD)................................32 WERKKLEDIJ..............................................................34 Wij bieden een ruim gamma aan industriële werkkleding gaande van de standaard, vrij eenvoudige, blouson tot de meer gesofisticeerde multipocket broek met handige tool- en kniezakken. Onze Joe & Jody lijn biedt moderne werkkleding aan, voorzien van fluo accenten en discrete reflecterende biesjes.

Stofjassen...................................................................34 Vesten..........................................................................35 Blousons.....................................................................36 Broeken.......................................................................37 Overalls.......................................................................38 Bretelbroeken.............................................................40 Joe & Jody lijn.............................................................42 BASISGAMMA.............................................................46 EXTRA.........................................................................48

we care for your safety

INDUSTRY | 3


INFORMATIE 4 | INDUSTRY

we care for your safety


PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL Wat verstaan we onder persoonlijk beschermingsmiddel? Kort samengevat is een PBM een persoonlijke uitrusting, die door de werknemer gedragen of vastgehouden dient te worden ter bescherming tegen één of meerdere risico’s die verbonden zijn aan de uit te oefenen job. Daarbij horen ook alle aanvullingen of accessoires die de veiligheid kunnen verhogen.

Voorwaarden voor aanschaf en correct gebruik van PBM’s: • geschikt voor de te voorkomen risico’s, zonder zelf een vergroot risico in te houden • in overeenstemming met de omstandigheden op de arbeidsplaats • afgestemd op de ergonomie, de gezondheid en het comfort van de werknemer • aanpasbaar aan de (noden van de) drager. • als meerdere PBM’s tegelijkertijd gedragen moeten worden, moeten deze compatibel zijn met

elkaar zonder in te boeten aan bescherming.

Het PBM is de laatste, maar niet de minste schakel in de keten van maatregelen die elk bedrijf moet nemen ter bescherming van haar werknemers. Het doel van dit beknopt overzicht is om je wegwijs te maken in de wereld van risico, beperkingen, opportuniteiten om zo de nodige do’s en dont’s, gevolgen, kosten,… op een rijtje te zetten. Het beschermen van werknemers is een wettelijke verplichting. Voldoende en afdoend beschermen op een kostverantwoorde wijze over het hele traject; het is geen eenvoudige taak die aan verschillende verantwoordelijken binnen een bedrijf is toebedeeld. Met behulp van een vast stramien van aanpak, een goede interne samenwerking en de vakkundige externe ondersteuning van onze specialisten is deze taak en verantwoordelijkheid perfect beheersbaar. Op de volgende bladzijde vindt u een leidraad die u zal helpen bij het maken van de juiste keuzes voor een verantwoorde en voldoende bescherming.

we care for your safety

INDUSTRY | 5


RISICO ANALYSE Alles staat of valt met de risico analyse die op de plaats van tewerkstelling wordt uitgevoerd. Primordiaal is daarbij zodanig risico’s te beperken dat er enkel een beperkt rest risico overblijft.

RISICO ANALYSE

RISICO ELIMINATIE

REST RISICO

TOEPASSELIJKE NORMEN

TCO*

WELK PBM?

SUCAM**

CONFECTIONEUR

* Total Cost of Ownership ** Guidelines for Selection, Use, Care and Maintenance - CEN/TR 15321:2006. This document helps the employer to comply with obligations in EU Directives 89/391/EEC and 89/656/EEC.

6 | INDUSTRY

we care for your safety


ACTIE

WAT

HOE

Elimineren

Verwijder het risico compleet

- Werk oneffenheden waarover kan gevallen worden weg - Besteed taken uit aan experten in die materie

Vervangen

Vervang het risico door een minder gevaarlijk

Herontwerpen

Herontwerp de machine of het proces

Isoleren

Zonder mensen af van het risico

Administratie

Zorg voor regels, bewegwijzering of training om een werkplek veiliger te maken

PBM

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

- Gebruik minder schadelijke chemicaliën - Verhoog de werkbank zodat de werknemer zich minder voorover hoeft te buigen - Breng schermen of stootplaten aan - Richt veiligheidsbarrières op rondom het gevaar - Gebruik een chemicaliën kast - Gebruik bepaalde machines niet in de nabijheid van personen - Duid drempels, trappen ed. goed zichtbaar aan - Kleding, helm, bril, handschoenen, etc.

Wat verstaat men onder risico? Risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. Risico’s komen voor in vele vormen. Sommige zijn eenvoudig en gemakkelijk te identificeren, zoals: het gebruik van snij elementen op de machine, vallen van hoogte, en infectieziekten. Andere gevaren komen niet zo vaak voor en zijn daardoor moeilijker te identificeren.

Manieren om gevaren te identificeren: • goed nadenken over het werk dat uitgevoerd wordt • regelmatig organiseren van werkplekinspecties • volgen van de wetgeving (bijv. hoogten, chemicaliën, apparatuur) • houden van een Jaarlijks Safety Assessment • analyseren van incidenten (ongevallen en bijna ongevallen)

Risico (of de ernst ervan) wordt mathematisch uitgedrukt en bepaald als zijnde een product van de waarschijnlijkheid dat het incident zich voordoet met de impact/consequentie wanneer het zich voordoet.

Risico = Probabiliteit x impact

we care for your safety

INDUSTRY | 7


Hieronder vindt u een overzicht van de gradaties van waarschijnlijkheid en impact: 1 Zeldzaam 2 Onwaarschijnlijk 3 Mogelijk 4 Waarschijnlijk 5 Bijna zeker

Gebeurt enkel in uitzonderlijke omstandigheden

Niet waarschijnlijk binnen afzienbare tijd of binnen de levenscyclus van een project

Kunnen optreden binnen afzienbare tijd of binnen de levenscyclus van een project Waarschijnlijk binnen afzienbare tijd of binnen de levenscyclus van een project Bijna zeker plaatsvinden binnen afzienbare tijd of binnen de levenscyclus van een project

Hieronder vindt u een overzicht van de gradaties van consequentie: 1 Gering

Geen behandeling nodig

2 Mineur

Lichte verwondingen die EHBO behandeling (bv. kleine snijwonden, kneuzingen, etc) vereisen

3 Gematigd 4 Groot 5 Kritisch

Letsel waarvoor medische behandeling vereist is of dat tijdverlies veroorzaakt Ernstig letsel (bv: blessures) dat speciale medische behandeling of ziekenhuisopname vereisen Verlies van het leven, blijvende invaliditeit of meervoudige ernstige verwondingen

De ernst van het risico wordt bepaald door de combinatie van de waarschijnlijkheid (kans) en het gevolg. Wanneer je de bovenvermelde tabellen combineert, bekom je de volgende matrix die de ernst van het risico bepaalt:

8 | INDUSTRY

Waarschijnlijkheid/ Consequentie

1 Gering

2 Mineur

3 Gematigd

4 Groot

5 Kritisch

5 Bijna zeker

Medium

Medium

Hoog

Extreem

Extreem

4 Waarschijnlijk

Laag

Medium

Hoog

Hoog

Extreem

3 Mogelijk

Laag

Medium

Hoog

Hoog

Hoog

2 Onwaarschijnlijk

Laag

Laag

Medium

Medium

Medium

1 Zeldzaam

Laag

Laag

Laag

Laag

Medium

we care for your safety


In functie van de ernst van het geëvalueerde risico dringen de hieronder vermelde acties zich op. ERNST

BESCHRIJVING RISICONIVEAU

HANDELSWIJZE

Laag

Als zich een incident zou voordoen, is er weinig kans dat men schade oploopt.

Medium

Als zich een incident zou voordoen, dan is er kans dat men een blessure oploopt die EHBO vereist.

- Extra controles zijn nodig.

Hoog

Als zich een incident zou voordoen, dan is het waarschijnlijk dat men een blessure oploopt die medische behandeling vereist.

- Bijkomende controles zullen moeten worden ingesteld voordat de activiteit wordt ondernomen.

Extreem

Als zich een incident zou voordoen, dan is het waarschijnlijk dat een permanent invaliderend letsel of de dood zou kunnen veroorzaakt worden.

- Overweeg alternatieven voor het uitvoeren van de activiteit. - Aanzienlijke controlemaatregelen moeten worden geïmplementeerd om de veiligheid te garanderen.

- Onderneem de activiteit met bestaande controles op hun plaats.

Aangezien we leven in een continu veranderende wereld is de risico bepaling en eliminering geen uniek gebeuren. Daarom dient op regelmatige tijdstippen de oefening herhaald te worden en de resultaten bijgesteld. Het is verkiesbaar om ondervermeld proces voldoende gedetailleerd te documenteren.

IDENTIFICEER DE RISICO’S

(HER-)

BEOORDEEL HET

EVALUEER

RISICO NIVEAU

CONTROLEER

BEHEER(S)

HET RISICO

HET RISICO

we care for your safety

INDUSTRY | 9


CE-NORMERINGEN Eenmaal het rest risico bepaald is zoals hiervoor beschreven kan je dit gaan afspiegelen ten overstaan van o.a. de volgende normen:

EN 343:2003

Beschermende kleding – Bescherming tegen regen

Deze norm bepaalt de vereisten en testmethoden van toepassing op materialen en naden van beschermkleding tegen de invloeden van neerslag (regen, sneeuw), mist en grondvochtigheid. Twee zaken worden bepaald: X: Bescherming tegen doordringing van water van buiten uit. Uitgedrukt in kPa (SI-eenheid voor druk) of in waterkolom weerstand uitgedrukt in mm. Hoe hoger hoe beter de bescherming. Y: Verdampingsweerstand Bepaald in m².Pa/W. Hoe hoger deze waarde is, hoe minder damp (zweet) wordt doorgelaten en hoe minder comfortabel het kledingstuk. Let wel – deze indexen verlopen omgekeerd: de hoogste index biedt het meeste comfort.

EN ISO 20471:2013

Hoge zichtbaarheid kleding – Test methoden en vereisten

Deze norm bepaalt waaraan kleding dient te voldoen die een verhoogde zichtbaarheid verzekert van de drager bij dag en nacht omstandigheden. De materialen: het fluorescerend weefsel en de retro reflecterende banden gebruikt in de kleding dienen aan minimum voorwaarden van kleurechtheid, reflectie, luminantiefactor, was- en zweetechtheid … etc. te voldoen. Hoe meer fluo en retro reflecterend materiaal verwerkt is in de kleding, hoe hoger de klasse notering van de kleding (3 klasses) en hoe beter de drager van de kleding zal opgemerkt worden ten opzichte van de achtergrond waartegen hij zich bevindt. Gebruikte contrastkleuren (niet fluorescerende kleuren zoals bijvoorbeeld rood, zwart, blauw …) moeten eveneens voldoen qua kleurechtheid, wasechtheid… om te beletten dat ze afbloeden en de fluo kleuren zouden aantasten qua helderheid.

10 | INDUSTRY

we care for your safety


Specifieke instructies bepalen de plaatsing (waar, hoe, onderbrekingen, verdeling…) van deze bijzondere materialen. Essentieel is de totale omcirkeling van torso, armen en benen met deze materialen om de verhoogde zichtbaarheid vanuit alle oogpunten te verzekeren. De verdeling van deze materialen over de voor en achterzijde van de kleding is 50 met een maximale afwijking van 10%.

EN13034:2005 + A1:2009 Bescherming tegen vloeibare chemicaliën – Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB[6]

De geboden bescherming moet proportioneel zijn aan het af te schermen risico. Dit om onnodig ongemak voor de drager door over bescherming te voorkomen. De rol van de risicoanalyse en de reductie van het risico is dan ook primordiaal. Type 6 en PB[6] bescherming zijn bestemd voor situaties waar het risico als laag is geëvalueerd en waar een volledige vloeibare permeatie barrière niet vereist is. Dit betekent dat de drager in staat is tijdig de nodige actie te ondernemen in geval van contaminatie van zijn kleding. Concreet: bescherming tegen mogelijks kleine spatten. Het onderscheid tussen Type 6 en PB[6] is dat type 6 kleding bovendien ook aan een mannequin test werd onderworpen. PB[6] test alleen de weerstand van de stof t.o.v. bepaalde chemicaliën.

IEC61482-2:2009 EN 61482-1-1: Bepaling van de vlamboog classificatie (ATPV or EBT50) van vlamwerende materialen voor kleding. EN 61482-1-2: Bepaling van de vlamboog beschermingsklasse van materiaal en kleding d.m.v. een beperkte en gerichte vlamboog (box-test). EN 61482-2: Werk onder spanning – Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog. Deel 2: Vereisten.

Bij het werken aan of het bedienen van elektrische installaties die onder spanning staan kunnen zich fouten voordoen. Een vlamboog fout ontstaat wanneer er elektrische stroom vloeit door de lucht heen tussen geleiders. Bvb bij bedienen van een schakelaar, door opbouw van stof, vochtigheid, een vreemd voorwerp … Een vlamboog bestaat uit vier elementen: thermische energie (warmte), akoestische energie (geluid), een drukgolf en puin. Elk van deze elementen kunnen ernstig letsel veroorzaken en zijn potentieel dodelijk

we care for your safety

INDUSTRY | 11


Er zijn dus drie mogelijke testen: ofwel bepaling van de ATPV waarde of de EBT50, ofwel de boxtest, klasse 1 (bij 4 kA) of klasse 2 (bij 7 kA) en de test op het kledingstuk zelf. Bij deze laatste wordt geen energie waarde bepaald, maar wel of het kledingstuk nog gemakkelijk kan afgenomen worden (werking van de sluitingen), of er barsten,of naadbreuk voorkomt en of de toebehoren voldoen. Uiteindelijk bekijken de testen hoeveel warmte het kledingstuk (of combinatie van kledingstukken) per tijd doorlaat. De bedoeling is om gedurende de blootstelling (500ms) steeds onder de Stoll curve te blijven. Deze laatste wordt gehanteerd voor het evalueren van het ontstaan van brandwonden van de tweede graad; wat men uiteindelijk wil voorkomen.

1149-5:2008 Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen. Materiaal prestaties en ontwerpeisen.

EN1149-1:1995

EN1149-3:2000

EN1149-5:2008

Deze normen hebben tot objectief dat de drager (en zijn kleding) zelf geen bron van risico kunnen vormen. Dit wordt gedaan door er voor te zorgen dat er geen opbouw van statische lading kan gebeuren die dermate hoog zou zijn dat er een plaatselijke ontlading (vonk) optreedt. Deze vonk zou (mits voldoende ontladingsenergie vrijkomt) in een explosieve atmosfeer (ATEX reglementering) het aanwezige mengsel (gas, damp, stof) kunnen doen ontbranden. De opbouw van deze lading voorkomen kan op twee manieren: voldoende geleiding aan de oppervlakte van de kleding samen met aarding of een voldoende snelle halveringstijd van lading (corona ontlading) Norm 1149-1 bepaalt de test methode voor het meten van de oppervlakte weerstand van de stof, terwijl norm 1149-3 de testmethode voor de halveringstijd bepaalt. Norm 1149-5 refereert naar de voornoemde testnormen en bepaalt de confectie eisen waaraan de kleding dient te voldoen. Zo is het belangrijk dat de antistatische kleding alle onderliggende kleding volledig bedekt. Bij het 1149-1 principe dienen schoenen gedragen te worden die eveneens voldoende geleidend zijn om de aarding te kunnen verzekeren.

12 | INDUSTRY

we care for your safety


EN ISO 11612:2008

Beschermende kleding – Kleding voor bescherming tegen hitte en vuur.

Deze breed toepasbare norm bepaalt de minimum vereisten waaraan beschermkleding tegen hitte en vlammen dient te voldoen. Het afgeschermde risico kan van heel laag tot zeer hoog gaan. De norm vermeldt verschillende vormen van bescherming, elk aangeduid met een letter en een indexcijfer voor de performantie (hoe hoger, hoe beter de bescherming). A – Vlamverspreiding A1 Vlamverspreiding aan het oppervlak van de stof A2 Vlamverspreiding aan de rand van de stof Naargelang één of beide indexen vermeld worden is de vlamverspreiding getest na minimum 5 wasbeurten (anders indien specifiek vermeld) op de oppervlakte (voorzijde) van de stof of op de rand van de stof. B – Convectie warmte De stof wordt onderaan blootgesteld aan vlammen. Aan de bovenzijde wordt met een caloriemeter gemeten hoelang een temperatuursstijging (24° C) duurt: • B1:

4 < 10 seconden

• B2:

10 < 20 seconden

• B3:

20 en meer seconden

C – Stralingswarmte De stof wordt aan de ene zijde onderworpen aan hitte straling van een infrarood bron. Aan de andere zijde wordt gemeten hoelang het duurt om een temperatuursstijging (24° C) te bereiken: • C1:

7 < 20 seconden

• C2:

20 < 50 seconden

• C3:

50 < 95 seconden

• C4:

95 en meer seconden

D – Bescherming tegen gesmolten aluminium spatten A.d.h.v. een membraan aangebracht onder de stof wordt gemeten hoeveel vloeibaar aluminium over de stof gestort kan worden zonder dat dit membraan (huidsimulatie) wordt aangetast. • D1: 100 < 200 gram • D2: 200 < 350 gram • D3: 350 gram en meer

we care for your safety

INDUSTRY | 13


E - Bescherming tegen gesmolten metaal spatten Aan de hand van een membraan aangebracht onder de stof wordt gemeten hoeveel vloeibaar metaal over de stof gestort kan worden zonder dat dit membraan (huidsimulatie) wordt aangetast. • E1:

60 < 120 gram

• E2: 120 < 200 gram • E3: 200 gram en meer

F – Bescherming tegen contact warmte De warmtebron wordt rechtstreeks in contact gebracht met het materiaal. • F1:

5 < 10 seconden

• F2: 10 < 15 seconden • F3: 15 seconden en meer

W00 - Zie EN 343:2003 hiervoor. De indexen bij W komen overeen met deze vermeld bij die norm.

EN ISO 14116:2008 Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vlammen Beperkte vlamverspreiding materiaal assemblages en kleding.

Deze internationale standaard bepaalt de performantie vereisten betreffende vlamverspreiding van materialen en materiaal samenstellingen van en beschermende kleding. Doel hierbij is beletten dat de kleding zelf brandt en dat ze aldus zelf een vorm van risico vormt. Enkele confectie eisen zijn ook toegevoegd. Kleding die aan deze norm beantwoordt is bestemd om de drager te beschermen tegen toevallige en korte contacten met kleine vlammen en waar er geen substantieel hitte risico is. Indien toch hitte of ander risico aanwezig is, dan is de toepassing van ENISO 11612 meer gepast.

EN ISO 11611:2007

Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en aanverwante processen.

Deze internationale standaard bepaalt de basis veiligheidsvereisten waaraan kleding voor lassers of aanverwante activiteiten dient te voldoen. Voor een deel loopt deze norm samen met de ENISO 11612. Bijkomend wordt bescherming geboden tegen (kleine) spatten en druppels van gloeiend materiaal, UV-straling, en is een beperkte elektrische isolatie voorzien (100VDC). Er zijn twee klassen in deze norm. Een verhoogde bescherming tegen warmte en smeltdruppels kan klasse 2 bescherming opleveren. Behoudens kleding kunnen er ook schorten, beenkappen, mouwbeschermers mee opgenomen worden in de bescherming.

14 | INDUSTRY

we care for your safety


EN 14404+A1:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen – Knie beschermers voor werk in

geknielde positie.

Knielen is een onnatuurlijke werkhouding. Zonder kniebeschermers kunnen werknemers ongemak en onmiddellijke verwondingen oplopen van de harde oppervlakken en kleine stenen en soortgelijke voorwerpen die op de oppervlakken liggen. Er is echter geen enkele kniebeschermer die ervoor kan zorgen dat de werknemers geen medische complicaties zullen lijden als ze dienen te knielen voor langere periodes. Het is van belang dat kniebeschermers de aderlijke doorstroming in het been niet hinderen bij knielen of staan. Daarom is het belangrijk dat het gemakkelijk is voor werknemers om van positie te veranderen en om op te staan om de normale bloeddoorstroming met frequente tussenpozen te herstellen terwijl ze kniebeschermers dragen. Werken in geknielde posities brengt het risico op chronische ziekte met zich mee. Prepatellaire bursitis en kraakbeen letsels ontstaan door de voortdurende druk op de knieën. Kniebescherming wordt daarom aanbevolen voor alle werkzaamheden in de knielende positie. De beschermer moet de krachten evenredig verdelen en voorkomen dat kleine harde objecten op de grond letsel veroorzaken. Veel werknemers hebben reeds bestaande letsels aan hun knieën in het bijzonder rond hun kraakbeen veroorzaakt door sportblessures en van eerder werk. Deze verwondingen zullen slechter worden gemaakt door verder te knie-len, maar kniebeschermers moeten het proces vertragen. Werk in een geknielde positie kan de huid van de schenen, knieën en dijen blootstellen aan giftige en bijtende stoffen welke normaal van het lichaam worden afgeschermd tijdens het lopen en staan met waterdicht of waterbestendig schoeisel. Kniebeschermers en broeken voor gebruik met dergelijke natte materialen en in het bijzonder natte cement, dienen hiermee rekening te houden en te zorgen voor een adequate bescherming, net als schoeisel. Kniebeschermers opgenomen in de broek of vastgemaakt aan de broek of gedragen over de broek of op de blote knieën moeten op hun plaats blijven, gedurende het knielen, en tijdens het schuifelen (lopen) op de knieën. Hun grootte moet ervoor zorgen dat ze de knieën beschermen tijdens de beweging.

we care for your safety

INDUSTRY | 15


EN 510:1993 Specificatie voor beschermende kleding voor gebruik op plaatsen waar het risico van verstrikking met bewegende delen bestaat

Deze norm bepaalt de eigenschappen van kleding die beschermt tegen verstrikking door bewegende machine onderdelen. Voor specifieke taken bestaan meer specifieke normen: bv. voor werknemers die kettingzagen gebruiken.

EN342:2004 Beschermende kleding – Kledingstukken en kledingensembles voor

bescherming tegen koude Deze norm beoogt een standaardisering op een gemeenschappelijke Europese basis van de vereisten en de test methoden voor kleding en kleding ensembles die bescherming bieden tegen koude. Bedoeling is om een gemeenschappelijk en adequaat beschermingsniveau vast te leggen bij verschillende /wisselende omstandigheden. Essentieel hierbij is de thermische isolatie factor en de mate van permeabiliteit voor lucht/zweet van de kleding die ook in het etiket wordt aangeduid. Een combinatie van kleding (met/zonder onderkleding) kan gemaakt worden voor het beoogde resultaat dat gemeten wordt op een thermische mannequin. Een belangrijke factor voor het verlies van convectie warmte is de wind waaraan de drager wordt blootgesteld.

16 | INDUSTRY

we care for your safety


PRODUCTEN we care for your safety

INDUSTRY | 17


EDISON

BESCHERMKLEDIJ

2 2 EN 471+A1:2008

EDISON

REF.C8018819

HVOR POST

HVGL POST

Sportieve blouson met verdoken drukknoopsluiting, rechtstaande kraag en aanpasbandjes in de rug. De blouson heeft 1 borstzakje en 2 opgestikte zijzakken met soufflet en elegante afwerking.

67/33 PES/CO+waterrepelent - 270g/m²(fluo) 67/33 PES/CO - 240g/m2

XS-3XL

2

2

2

2

EN 471+A1:2008

EN 471+A1:2008

BRAILLE

REF.C2028820

67/33 PES/CO+waterrepelent - 270g/m²(fluo) 67/33 PES/CO - 240g/m2

18 | INDUSTRY

REF.H9765

T-shirt met korte mouwen, een borstzak, grijze ribkraag en reflecterende, ademende banden.

HVGL

HVOR POST

HVGL POST

Broek sluitend met knoop en verdoken drukknoopsluiting onder de gulp. De broek heeft 2 handige, grote insteekzakken, 1 dijzak met klep en soufflet, 1 achterzak en 1 loshangende meterzak.

FLUO T-SHIRT

38-64

100 PES - 130g/m²

S-3XL

we care for your safety


HIGH VISIBILITY

H7152 (RAINWEAR STOCK), BRAILLE

INFORMATIE STOFSAMENSTELLING Onze standaard hoge zichtbaarheid kledij is verkrijgbaar zowel in fluo geel als fluo oranje. Met een 67/33 PES/CO samenstelling heb je de ideale combinatie van duurzaamheid en comfort. Contrasterend grijs op de plaatsen die iets sneller vervuilen zoals mouwen en onderzijde van de broekspijpen.

Bekijk ook zeker eens onze nieuwe Rainwear Stock brochure op issuu.com/alsico

we care for your safety

INDUSTRY | 19


BESCHERMKLEDIJ

2

EN ISO 20471

EN 13034:2005 TYPE 6

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

BELL

REF.C3028813

HVOR NAV Y NEMR

Vest met aanpasbare antispatmouw. De vest heeft een verdoken drukknoopsluiting, 3 opgestikte zakken met veiligheidsklep, 1 binnenzak, een markeerlap binnenin en een ophanglus. HVGL NAV Y NEMR

ARCHIMEDES, BELL

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² (hvgl ) XS-3XL 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m2 (hvgl ) 31/28/20/20/1 PES/modacryl/AR/VI/AS - 320g/m² (hvor)

2

EN ISO 20471

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN 13034:2005 TYPE 6

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

2

EN ISO 20471

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN 13034:2005 TYPE 6

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

DARWIN

HVOR NAV Y NEMR

HVGL NAV Y NEMR

Broek sluitend met een verdoken jeansknoop met flexibele hals en verdoken drukknopen onder de gulp. De broek heeft 2 rechte insteekzakken, 1 achterzak, 1 dij- en meterzak met veiligheidsklep.

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² (hvgl ) 38-64 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m2 (hvgl ) 31/28/20/20/1 PES/modacryl/AR/VI/AS - 320g/m² (hvor)

20 | INDUSTRY

Overall met verdoken drukknoopsluiting. Aanpasbaar in rug met ingewerkte elastiek en aanpasbaar aan de mouwen met CE sluiting. Heeft 2 opgestikte borstzakken, 1 achterzak, 1 binnenzak links, 1 dij- en meterzak met veiligheidsklep, handige trekkertjes, markeerlap binnenin en een ophanglus. HVOR NAV Y NEMR

REF.C2028809

HVGL NAV Y NEMR

BINET

REF.C1045814

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² (hvgl ) XS-3XL 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m2 (hvgl ) 31/28/20/20/1 PES/modacryl/AR/VI/AS - 320g/m² (hvor)

we care for your safety


BELL, BINET

MULTIRISK HI-VIS

INFORMATIE STOFSAMENSTELLING Als we de hoge zichtbaarheid gaan combi2

neren met een multirisk bescherming kan

EN ISO 20471

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN 13034:2005 TYPE 6

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

je kiezen tussen een inherente oplossing in modacryl-katoen van 320g/m², die door zijn vezelsamenstelling brandvertragend is. Nu naast fluo geel ook in fluo oranje verkrijgbaar. Daarnaast hebben we ook een economischere en lichtere uitvoering in een 250 g/m² katoen-polyester vlamvertragend behandeld. Deze finish is wel was resistent zodat zijn eigenschappen

ARCHIMEDES

REF.C7021818

Deze optie is enkel beschikbaar in fluo geel.

HVOR NAV Y NEMR

HVGL NAV Y NEMR

Bretelbroek met verdoken drukknoopsluiting. Aanpasbaar in de rug met ingewerkte elastiek en verhoogd rugstuk met ingewerkte elastiek in bretellen. Heeft 2 opgestikte borstzakken, 1 achterzak, 1 binnenzak links, 1 dij- en meterzak met veiligheidsklep, handige trekkertjes, markeerlap binnenin en ophanglus.

ook na veelvuldig wassen gelijk blijven.

575/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² (hvgl ) 38-64 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m2 (hvgl ) 31/28/20/20/1 PES/modacryl/AR/VI/AS - 320g/m² (hvor)

we care for your safety

INDUSTRY | 21


H9764, BAEKELAND

BESCHERMKLEDIJ

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN 1149-5:2008

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

22 | INDUSTRY

38-64

AMBL INK TGOR

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m² INK TGOR AMBL

XS-3XL

AMBL INK TGOR

TGOR AMBL INK

NERO TGOR AMBL

INK TGOR AMBL

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m²

REF.C2028790

Broek sluitend met een verdoken jeansknoop met flexibele hals en verdoken drukknopen onder de gulp. De broek heeft 2 rechte insteekzakken, 1 achterzak en 1 meterzak met veiligheidskleppen en handige trekkertjes. NAV Y GRS NEMR

GRS NAV Y NEMR

NAV Y GRS NEMR

Vest met aanpasbare antispatmouw en een verdoken drukknoopsluiting. De vest heeft 2 opgestikte zakken met veiligheidskleppen en handige trekkertjes, 1 binnenzak, markeerlap binnenin en een ophanglus.

BAEKELAND

TGOR AMBL INK

REF.C3028789

GRS NAV Y NEMR

CURTIS

NERO TGOR AMBL

EN 1149-5:2008

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

we care for your safety


MULTIRISK

CURTIS

INFORMATIE STOFSAMENSTELLING Voor de multirisk starten we met een 75/24/1 CO/PES/AS lichte kwaliteit van 250g/m². Dit product is vlamvertragend EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

behandeld en was resistent. De kleine hoeveelheid PES zorgt voor extra sterkte en beter kleurbehoud. Indien men toch wil kiezen voor een inherente oplossing (vlamvertragend door de eigenschappen van de

EN 1149-5:2008

vezels zelf) dan hebben we de keuze uit Protex™ / katoen blends die zéér comfortabel REF.C2028C46

zijn of een Nomex® oplossing die een hogere

Broek sluitend met een verdoken jeansknoop met flexibele hals en verdoken drukknopen onder de gulp. Met 2 rechte insteekzakken, 2 kniezakken, 1 achterzak en 1 meterzak met veiligheidskleppen en handige trekkertjes.

warmte resistentie heeft en beter geschikt

38-64

AMBL INK TGOR

TGOR AMBL INK

NERO TGOR AMBL

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m² INK TGOR AMBL

is voor combinaties met chemische spatten.

GRS NAV Y NEMR

NAV Y GRS NEMR

STARK

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

we care for your safety

INDUSTRY | 23


BEAUFORT

BESCHERMKLEDIJ

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN 1149-5:2008

NAV Y GRS NEMR

38-64

AMBL INK TGOR

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m² INK TGOR AMBL

XS-3XL

AMBL INK TGOR

TGOR AMBL INK

NERO TGOR AMBL

INK TGOR AMBL

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m²

REF.C2028C47

Broek met verdoken jeansknoopsluiting met flexibele hals en verdoken drukknopen onder de gulp. Met 2 rechte insteekzakken, 1 achterzak en 1 meterzak met veiligheidskleppen, reflectiebanden en handige trekkertjes.

GRS NAV Y NEMR

NAV Y GRS NEMR

Vest met aanpasbare antispatmouw en een verdoken drukknoopsluiting. De vest heeft 2 opgestikte zakken met veiligheidskleppen en handige trekkertjes, 1 binnenzak, reflectiebanden, markeerlap binnenin en een ophanglus.

EINSTEIN

TGOR AMBL INK

REF.C3028C45

GRS NAV Y NEMR

PLANCK

NERO TGOR AMBL

EN 1149-5:2008

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

24 | INDUSTRY

we care for your safety


MULTIRISK

Verhoogde rug met bretellen in hoofdstof en elastiek tussen

DALTON

1 Opgestikte meterzak sluitend met klep met gedoken drukknoop

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4kA)

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN 13034:2005 TYPE 6

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008

BEAUFORT

REF.C1045796

NAV Y GRS NEMR

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

38-64

AMBL INK TGOR

TGOR AMBL INK

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m² NERO TGOR AMBL

XS-3XL

AMBL INK TGOR

TGOR AMBL INK

NERO TGOR AMBL

75/24/1 CO/PES/AS - 250g/m² 54/44/2 modacryl/CO/AS - 320g/m² INK TGOR AMBL

REF.C7021795

Bretelbroek met verdoken drukknoopsluiting. Aanpasbaar in de rug met ingewerkte elastiek en verhoogd rugstuk met ingewerkte elastiek in bretellen. Heeft 2 opgestikte borstzakken, 1 achterzak, 1 binnenzak links, 1 dij- en meterzak met veiligheidsklep, handige trekkertjes, markeerlap binnenin en ophanglus.

INK TGOR AMBL

NAV Y GRS NEMR

Overall met aanpasbare antispatmouw en verdoken drukknoopsluiting. Aanpasbaar in de rug met ingewerkte elastiek. Heeft 2 opgestikte borstzakken, 1 achterzak, 1 binnenzak links, 1 dij- en meterzak met veiligheidsklep, handige trekkertjes, markeerlap binnenin en een ophanglus.

DALTON

94/5/1 nomex/para-aramid/static control - 265 g/m² * Enkel op bestelling (per rol van 100m = ± 65 stuks)

we care for your safety

INDUSTRY | 25


H9764, BAEKELAND

BESCHERMKLEDIJ

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008

FRANKLIN

REF.C9267895

Vlamvertragend en antistatisch t-shirt met lange mouwen, platgestikte naden, gedubbeld rug- en schouderstuk en een ronde kraag.

GRS

45/35/18/2 modacryl/CO/PA/AS - 160g/m²

XS-XXL

60/34/4/2 modacryl/CO/PA/AS- 220g/m²

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

POLO FR/AS

REF.H9194

26 | INDUSTRY

NEWTON

XS-3XL

REF.C9125879

Vlamvertragende mouwbeschermer. Deze mouw dient gedragen te worden in combinatie met artikels met minstens identieke normen en indexen. NAV Y

NAV Y

Vlamvertragende en antistatische polo piqué met lange mouwen, gedubbeld rug- en schouderstuk en 3 verdoken drukknopen onder de polopat.

60/34/4/2 modacryl/CO/PA/AS - 280g/m²

REF.H9764

NAV Y

Vlamvertragend en antistatisch hemd met antispatmouw, groot rugstuk, verdoken drukknoopsluiting en 2 borstzakken met veiligheidsklep.

T-SHIRT FR/AS

XS-3XL

100 COproban-satijnbinding - 335g/m²

ÉÉN MAAT

we care for your safety


FR /AS

FRANKLIN, EINSTEIN

INFORMATIE STOFSAMENSTELLING Voor de hemden, polo’s en t-shirts hebben we geopteerd voor een inherente oplossing in Modacryl/katoen. Deze bevatten geen extra finishes en kunnen zonder probleem op de huid gedragen worden. De vlamvertragende eigenschappen worden door de vezelsamenstelling steeds gegarandeerd, ook na veelvuldig wassen, omdat hun LOI rond de 32 ligt. Deze materialen zijn ook erg soepel en het aandeel katoen zorgt voor een goede vochtopname wat het draagcomfort zeker ten goede komt.

we care for your safety

INDUSTRY | 27


BESCHERMKLEDIJ

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

THOMSON

REF.C3028780

Vest met aanpasbare antispatmouw. De vest heeft een verdoken drukknoopsluiting, 2 opgestikte zakken met veiligheidsklep, 1 binnenzak, een markeerlap binnenin, een ophanglus en 2 reflectiebanden.

NAV Y ROBL

100 COproban-satijnbinding - 335g/m²

XS-3XL

100 COproban-satijnbinding - 335g/m²

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

NOBEL

REF.C2028781

100 COproban-satijnbinding - 335g/m²

WIEN

XS-3XL

REF.C2028C44

Broek sluitend met een verdoken jeansknoop met flexibele hals en verdoken drukknopen onder de gulp. De broek heeft 2 rechte insteekzakken, 1 achterzak, 1 meterzak met veiligheidsklep en 2 reflectiebanden. NAV Y ROBL

NAV Y ROBL

Broek sluitend met een verdoken jeansknoop met flexibele hals en verdoken drukknopen onder de gulp. De broek heeft 2 rechte insteekzakken, 1 achterzak en 1 meterzak met veiligheidsklep.

28 | INDUSTRY

REF.C3028C43

NAV Y ROBL

Vest met aanpasbare antispatmouw. De vest heeft een verdoken drukknoopsluiting, 2 opgestikte zakken met veiligheidsklep, 1 binnenzak, een markeerlap binnenin en een ophanglus.

RÖNTGEN

38-64

100 COproban-satijnbinding - 335g/m²

38-64

we care for your safety


THOMSON, NOBEL

LASSERS

THOMSON, NOBEL

INFORMATIE STOFSAMENSTELLING Voor onze laskleding hebben we geopteerd voor een 100%CO FR behandeld doek in een satijn binding. Deze is hierdoor comfort verhogend en soepel, tevens minder

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E0 F0

gevoelig voor adhesie van vuil en lasspatten wegens gladder oppervlak.

EN ISO 11611:2007 klasse 1 - A1

PASCAL

REF.C7021486

NAV Y ROBL

Bretelbroek met verdoken drukknoopsluiting. Heeft 2 rechte insteekzakken, 1 opgestikte bavetzak, 1 achter- & 1 dijzak met klep. Aanpasbaar in de rug met ingewerkte elastiek en verhoogd rugstuk met ingewerkte elastiek in bretellen.

100 COproban-satijnbinding - 335g/m²

38-64

we care for your safety

INDUSTRY | 29


BESCHERMKLEDIJ

HACCP

HACCP

GEIGER

REF.A3029825

Herenbroek met drukknopen onder de gulp en met 2 ingestoken, verticale zakken.

SWIT

65/35 PES/CO - 245g/m²

REF.A2028832

SWIT

Unisexvest met lange raglanmouwen, 1 binnenzak met drukknoopsluiting en een ophanglus. Mouwsluiting met drukknopen.

HOWE

XS-3XL

HACCP

65/35 PES/CO - 245g/m²

36-64

HACCP

ELISHA

REF.A0046896

65/35 PES/CO - 245g/m²

30 | INDUSTRY

REF.A6029823

Unisexjas met lange raglanmouwen, 1 binnenzak met drukknoopsluiting en een ophanglus. Mouwsluiting met drukknopen. SWIT

SWIT

Damesjas met lange raglanmouwen, 2 ingestoken zijzakken in zijnaad en een ophanglus. Mouwsluiting met drukknop.

CELSIUS

XS-3XL

65/35 PES/CO - 245g/m²

XS-3XL

we care for your safety


FOOD

L-R: GEIGER, HOWE - FISCHER - ELISHA

INFORMATIE HACCP HACCP staat voor ‘Hazard Analysis & Critical Control Point’. Het is een regelgeving en

HACCP

geen (Europese) norm. Dit omvat de implementatie van een zelfcontrolerend systeem door bedrijven om de veiligheid van hun producten te garanderen en gezondheidsrisico’s maximaal te beperken.

FISCHER

REF.A1046828

SWIT

Overall met lange raglanmouwen, elastiek in de rug, 2 doorsteekzakken, 2 binnenzijzakken en 2 binnenborstzakken met drukknopen, mouwsluiting met drukknopen en een ophanglus.

65/35 PES/CO - 245g/m²

XS-3XL

we care for your safety

INDUSTRY | 31


BESCHERMKLEDIJ

K119005

ESD

ESD

ESD OVERALL

REF.K1190005

99/1 PES/AS - 160g/m²

32 | INDUSTRY

REF.K1190287

Overall met raglanmouwen, 2 opgestikte borstzakken, 1 dijzak, 1 meterzak en 1 achterzak met klep, vooraan sluitend met drukknopen. WIT

MOLG

Overall met aanpasbare raglanmouwen, 2 opgestikte borstzakken en 1 achterzak, vooraan sluitend met gedoken ritssluiting. Ook aanpasbaar aan kraag.

FRITS

S-XXL

99/1 PES/AS - 160g/m²

S-XXL

we care for your safety


ELECTRO STATICAL DISCHARGE (ESD)

K119005

INFORMATIE ELECTRO STATICAL DISCHARGE Stofvrije en antistatische kleding. In tegenstelling tot de vorige PBM’s die bescherming bieden aan de drager, zijn deze kledingstukken ontwikkeld op het beschermen van de gehanteerde producten en/of toestellen.

ESD

ESD STOFJAS

REF.A6677001

WIT

Herenstofjas met raglanmouwen en split in de rug. Met 3 opgestikte zakken, 1 binnenzak en een ophanglus. Vooraan sluitend met gedoken drukknopen.

99/1 PES/AS - 160g/m²

S-XXL

we care for your safety

INDUSTRY | 33


A5518001

WERKKLEDIJ

DAMESSTOFJAS

REF.A0361001

Comfortabele herenstofjas met raglanmouwen en gekruiste sluiting door middel van verstelbare ceintuurbandjes. Lengte 105cm.

65/35 PES/CO - 170g/m² 36-56

65/35 PES/CO - 210g/m²

DAMESSTOFJAS

DAMESSTOFJAS

REF.A0050001

34 | INDUSTRY

XS-3XL

REF.A0045001

Eenvoudige damesjas met lange raglanmouwen en drukknoopsluiting. Alle zakken hebben een soufflet onderaan voor meer ruimte. Lengte 105 cm. SWIT

HEBL

SWIT

Praktische damesjas met korte kimonomouwen en drukknoopsluiting. Alle zakken hebben een soufflet onderaan voor meer ruimte. Lengte 105 cm.

65/35 PES/CO - 210g/m² 65/35 PES/CO - 170g/m²(HEBL)

REF.A5518001

SWIT

ROBL

PEBL

Klassieke, functionele mouwloze damesjas met drukknoopsluiting en 2 opgestikte zijzakken. Lengte 105 cm.

HERENSTOFJAS

XS-XXL

65/35 PES/CO - 210g/m²

XS-XXL

we care for your safety


A0361001 65/35 PES/CO - 210g/m²

44-64

REF.A3327001

SPGR

POST

Korte, klassieke werkjas met gedoken drukknoopsluiting.

NAV Y

SWIT

ROBL

POST

Rechte herenstofjas met reverskraag en rug met split. Sluitend met gedoken drukknoopsluiting. Lengte 105cm.

HERENVEST

SWIT

REF.A6626001

ROBL

HERENSTOFJAS

65/35 PES/CO - 245g/m²

44-64

navy

HERENVEST

REF.A3327001

Alsifor60/40 CO/PES - 270g/m²

REF.A3305001

Korte, klassieke werkjas met gedoken drukknoopsluiting.

HYBL

SPGR

ROBL

Korte, klassieke werkjas met gedoken drukknoopsluiting.

HERENVEST

44-64

100 CO - 250g/m²

we care for your safety

38-64

INDUSTRY | 35


WERKKLEDIJ

L-R: REMI BLOUSON & BROEK

HERENBLOUSON

REF.A8817001

ROBL

REF.A8856243

44-64

65/35 PES/CO - 245g/m²

ZWT CONV

NAV Y ROBL

MOLG NEMR

36 | INDUSTRY

REF.A8097687

Korte herenblouson met verstelbare taille en gedoken drukknoopsluiting.

Tweekleurige herenblouson met gedoken drukknoopsluiting.

65/35 PES/CO - 245g/m²

REMI

CONV NAV Y

EDDY

44-64

WIT CONV

65/35 PES/CO - 245g/m²

ROBL NAV Y

NAV Y

Korte, sportieve blouson met verstelbare taille en gedoken drukknoopsluiting.

XS-XXL

we care for your safety


REF.C2080528

65/35 PES/CO - 245g/m² 38-64

65/35 PES/CO - 245g/m²

REMI

MICHAEL

65/35 PES/CO - 215g/m²

36-64

REF.C2055451

CE-gekeurde multipocketbroek (norm EN14404) voor heren met verstevigde kniezakken in nylon 6/6, loshangende verstevigde meterzak onderaan en ritssluiting. Broek met optimaal draagcomfort. Tussenbeenlengte 83cm. CONV

ZWT CONV

CONV NAV Y

WIT CONV

ROBL NAV Y

NAV Y ROBL

Comfortabele herenbroek met drukknoopsluiting.

36-64

ZWT

REF.A2058687

ZWT CONV

CONV NAV Y

Praktische, CE-gekeurde herenbroek (norm EN14404) met opgestikte kniezakken, gsmzak, een handige dijzak en sluitend met een rits. Tussenbeenlengte 83cm. NAV Y ROBL

MOLG

Sportieve herenbroek met 2 bandplooien, verstelbare ceintuurbandjes in de rug en met drukknoopsluiting.

RONNY

WIT CONV

REF.A2020243

ROBL NAV Y

EDDY

65/35 PES/CO - 300g/m²

we care for your safety

38-56

INDUSTRY | 37


WERKKLEDIJ

MATHIEU

REF.A2063442

REF.A2201001

Klassieke werkbroek met drukknoopsluiting.

HYBL

CONV

NAV Y

Unisex multipocketbermuda met ritssluiting en veelzijdige handige zakken. Bermuda met optimaal draagcomfort.

HERENBROEK

65/35 PES/CO - 245g/m² 36-56

100 CO - 250g/m² 36-64

HERENBROEK

CANDIDE

ZWT

CONV

NAV Y

Heren multipocketbroek met ritssluiting en veelzijdige handige zakken. Broek met optimaal draagcomfort.

65/35 PES/CO - 245g/m² 38-56

38 | INDUSTRY

REF.A2060967

Dames multipocketbroek met ritssluiting, veelzijdige handige zakken en elastiek aan de zijkanten, in de taille. Broek met optimaal draagcomfort. NAV Y

REF.A2055001

65/35 PES/CO - 245g/m² 36-56

we care for your safety


L-R: CANDIDE - MICHAEL

HERENBROEK

REF.A2226001

KAGR

SPGR

POST

SWIT

ROBL

NAV Y

Klassieke werkbroek met drukknoopsluiting.

65/35 PES/CO - 245g/m² 36-64

REF.A2226001

Alsifor 60/40 CO/PES - 270g/m²

REF.A1144001

SPGR

POST

NAV Y

36-64

SWIT

Comfortabele overall met gedoken drukknoopsluiting.

SPGR

POST

SWIT

ROBL

NAV Y

Klassieke werkbroek met drukknoopsluiting.

HEREN OVERALL

ROBL

HERENBROEK

65/35 PES/CO - 245g/m

we care for your safety

40-64

INDUSTRY | 39


WERKKLEDIJ

REMI BRETELBROEK, H9820

REMI BRETELBROEK, H9820

Alsifor 60/40 PES/CO - 270g/m²

40 | INDUSTRY

40-64

REF.A1097687

ZWT CONV

Modieuze overall, aanpasbaar in de taille en voorzien van een gedoken drukknoopsluiting.

NAV Y ROBL

ROBL

Comfortabele overall voor heren met gedoken drukknoopsluiting.

REMI

CONV NAV Y

REF.A1144001

ROBL NAV Y

HEREN OVERALL

65/35 PES/CO - 245g/m²

XS-XXL

we care for your safety


65/35 PES/CO - 245g/m²

XS-XXL

REF.A7720001

SPGR

Functionele bretelbroek voor heren met elastische bretellen.

NAV Y

CONV NAV Y

ROBL NAV Y

NAV Y ROBL

Functionele bretelbroek voor heren met elastische bretellen en elastiek in de rug.

HEREN BRETELBROEK

POST

REF.A7797687

ROBL

REMI

65/35 PES/CO - 245g/m

we care for your safety

36-64

INDUSTRY | 41


JACK, KBCE035

WERKKLEDIJ: JOE & JODY

L-R: JOE GAMMA A2085A71, A8018A71

65/35 PES/CO - 245g/m²

JOE

36-56

REF.A2085A71

65/35 PES/CO - 245g/m²

42 | INDUSTRY

65/35 PES/CO - 245g/m²

JOE

36-56

36-56

REF.A2028A71

Functionele herenbroek met 2 zijzakken, 1 dijzak, 1 achterzak met klep en 1 meterzak. Modern design met fluo accenten. NAV Y HVGL

CHAR HVOR

NAV Y HVGL

Functionele herenbermuda met 2 zijzakken, 1 dijzak, 1 achterzak met klep en 1 meterzak. Modern design met fluo accenten.

REF.A2060A72

Functionele damesbroek met 2 zijzakken, 1 dijzak, 1 achterzak met klep en 1 meterzak. Modern design met fluo accenten. NAV Y HVGL

CHAR HVOR

NAV Y HVGL

Functionele damesbermuda met 2 zijzakken, 1 dijzak, 1 achterzak met klep en 1 meterzak. Modern design met fluo accenten.

JODY

CHAR HVOR

REF.A2193A72

CHAR HVOR

JODY

65/35 PES/CO - 245g/m²

36-64

we care for your safety


JODY A2060A72

1 - A2028A71, H9765

KBCE035

ZWT

Stevig en gebruiksvriendelijk ce-gekeurd kniestuk volgens Europese norm EN14404.

ÉÉN MAAT

ÉÉN MAAT

REF.A2028A73

Functionele herenbroek met vakkundig opgestikte kniezakken. Deze broek heeft ook 2 zijzakken, 1 dijzak, 1 achterzak met klep en 1 meterzak. Modern design met fluo accenten. CHAR HVOR

ZWT

Ergonomisch, aanpasbaar ce-gekeurd kniestuk volgens Europese norm EN14404.

JACK

NAV Y HVGL

KBEV035

65/35 PES/CO - 245g/m²

we care for your safety

36-64

INDUSTRY | 43


WERKKLEDIJ: JOE & JODY L-R: JOE GAMMA A3025A71, A1045A71, A7021A71

65/35 PES/CO - 245g/m²

JODY

XS-XXL

REF.A8104A72

65/35 PES/CO - 245g/m²

44 | INDUSTRY

65/35 PES/CO - 245g/m²

JOE

XS-XXL

XXS-XXL

REF.A6628A71

Herenstofjas met 2 zijzakken, 1 binnenzak en 1 grote & kleine borstzak met klep. Modern design met fluo en reflecterende accenten. NAV Y HVGL

CHAR HVOR

NAV Y HVGL

Moderne, functionele damesblouson met aanpasbare taille en verdoken drukknoopsluiting, 2 grote en 1 kleine borstzak met klep. Met fluo en reflecterende accenten.

REF.A3025A71

Comfortabele unisexbodywarmer met diverse handige zakken en rechtstaande kraag. Modern design met leuke fluo en reflecterende accenten. NAV Y HVGL

CHAR HVOR

NAV Y HVGL

Moderne, functionele herenblouson met aanpasbare taille en verdoken drukknoopsluiting, 2 grote en 1 kleine borstzak met klep. Met fluo en reflecterende accenten.

JOE

CHAR HVOR

REF.A8018A71

CHAR HVOR

JOE

65/35 PES/CO - 245g/m²

XS-XXL

we care for your safety


JOE GAMMA A3025A71, A7021A71

REF.A7021A71

65/35 PES/CO - 245g/m²

XS-XXL

REF.A1045A71

Herenoverall met functionele zakken, aanpasbaar in de taille. Moderne look met fluo en reflecterende accenten. NAV Y HVGL

CHAR HVOR

NAV Y HVGL

Hippe, functionele bretelbroek met diverse, handige zakken. Met fluo en reflecterende accenten.

JOE

CHAR HVOR

JOE

65/35 PES/CO - 245g/m²

we care for your safety

XS-XXL

INDUSTRY | 45


T-SHIRT

BASISGAMMA

REF.H9820

SWEATER

KAGR

FLGR

ROBL

NAV Y

SMOK

NEMR

GRAF

CONV

WIT

46 | INDUSTRY

KAGR

FLGR

ROBL

SMOK

NEMR

NAV Y

XS-5XL

REF.H3831

Tweelagige kwaliteitsvolle fleece met opstaande kraag, mouwzakje en verlengd rugpand. De fleece heeft een zachte, beige ‘brushed’-voering.

Kwaliteitspolo met afgewerkte halslijn voor beter draagcomfort en versterkte schouders met dubbel stiksel voor een langere levensduur. Drieknoopsluiting ton sur ton. Wasbaar op 60°C.

XS-5XL

GRAF

FLEECE

REF.H9821

65/35 PES/CO - 220g/m² * kagr tot einde voorraad

CONV

FLGR

ROBL

NAV Y

SMOK

NEMR

GRAF

CONV

WIT

KAGR

65/35 PES/CO - 300g/m²

XS-5XL

POLO

WIT

Casual sweater, binnenin geruwd voor aangenamer draagcomfort en warmte. Wasbaar op 60°C.

Duurzaam unisex t-shirt met versterkte afgewerkte halslijn voor beter draagcomfort en versterkte schouders. Wasbaar op 60°C.

65/35 PES/CO - 195g/m²

REF.H9922

ZWT

T-SHIRT

100 PES - 350g/m²

S-3XL

we care for your safety


L-R: SOFTSHELL - FLEECE

UNDERWEAR T-SHIRT

REF.H9767

50/50 Viscose/PES

KOUS

REF.H2085

Thermische lange onderbroek, zeer gemakkelijk te onderhouden.

CHBL

CHBL

Thermisch onderhemd, zeer gemakkelijk te onderhouden.

UNDERWEAR LONG JOHN

S-2XL

50/50 Viscose/PES

S-2XL

REF.H9903

CONV ROBL

Kwalitatieve werksok met badstofzool. Beschikbaar in de maten 39/42, 43/46 en 47/50.

80/18/2 CO/PA/ELASTAAN

39-50

we care for your safety

INDUSTRY | 47


48 | INDUSTRY

we care for your safety


MATENTABELLEN

(OP PERSOON)

DAMES BOVENKLEDIJ Maat

36

38

40

xs

borst

lenden

42

s

44

46

m

48

50

l

52

54

xl

56

58

xxl

60 xxxl

Borstomtrek

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

140

146

Heupomtrek

96

100

104

108

112

117

122

127

132

137

142

147

152

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

DAMES BROEKEN Maat

34

36 xs

s

m

l

xl

xxl

Lendenomtrek

74

78

82

86

90

94

98

104

110

116

122

128

Heupomtrek

90

94

98

101

105

109

112

119

124

130

136

142

50

52

54

56

58

60

62

64

66

HEREN BOVENKLEDIJ Maat

44

46

xs

Borstomtrek

lenden

heup

88

48 s

92

m

l

xl

xxl

68 xxxl

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

HEREN BROEKEN Maat BE

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Maat NL

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

xs

s

m

l

xl

xxl

xxxl

Lendenomtrek

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Heupomtrek

98

102

106

110

114

118

123

127

131

135

139

143

148

we care for your safety

INDUSTRY | 49


KLEURENOVERZICHT 2014

WIT

wit blanc weiß

SWIT

wit(super) blanc(super) weiß(super) white(super)

ZWT

zwart noir schwarz black

NERO

zwart(nero) noir(nero) schwarz(nero) black(nero)

KAGR

groen(khaki) vert(kaki) grün(khaki) green(khaki)

FLGR

groen(flessen) vert(bouteilles) grün(flaschen) green(bottle)

SPGR

groen(spruce) vert(spruce) grün(spruce) green(spruce)

CHBL

blauw(chine) bleu(chine) blau(chine) blue(chine)

PEBL

blauw(petroleum) bleu(pétrole) blau(petrolium) blue(petroleum)

AMBL

blauw(aquamarine) bleu(aquamarine) blau(aquamarine) blue(aquamarine)

ROBL

blauw(konings) bleu(royal) blau(königs) blue(royal)

HYBL

blauw(hydroon) bleu(hydrone) blau(hydrone) blue(hydrone)

NAVY

blauw(marine) bleu(marine) blau(marine) blue(navy)

INK

blauw(ink) bleu(ink) blau(ink) blue(ink)

NEMR

rood(keizer) rouge(emperor) rot(keiser) red(empire)

SMOK

rood(smokeberry) rouge(smokeberry) rot(smokeberry) red(smokeberry)

TGOR

oranje(tangerine) orange(tangerine) orange(tangerine) orange(tangerine)

HVOR

fluo oranje

HVGL

fluo geel fluo jaune warn gelb hivis yellow

GRS

grijs gris grau grey

GRAF

grijs(graphiet) gris(graphite) grau(graphit) grey(graphite)

MOLG

grijs(mole) gris(mole) grau(mole) grey(mole)

CONV

grijs(convoy) gris(convoi) grau(konvoi) grey(convoy)

CHAR

grijs(onweer) gris(orage) grau(sturm) grey(storm)

POST

grijs(postman) gris(postman) grau(postman) grey(postman)

50 | INDUSTRY

fluo orange

warn orange

white

hivis orange

we care for your safety


ALSICO, ‘MORE THAN WORKWEAR’ Met meer dan 80 jaar ervaring is Alsico marktleider in het confectioneren van werkkledij. Als Belgische confectioneur slaagden we er in om de voorbije decennia een mooi klantenportfolio op te bouwen in zowel binnen- als buitenland. Met de drie kledinglijnen INDUSTRY, CARE en IMAGE+ biedt Alsico een uitgebreid gamma aan voor diverse eindklanten.

Alsico draagt veiligheid hoog in het vaandel. Daarom primeert optimale bescherming binnen onze INDUSTRY collectie. We care for your safety.

De CARE collectie is speciaal ontworpen voor het personeel in de medische, zorgen wellness sector. Elke kledinglijn is een totaalpakket dat het mogelijk maakt elke functie in een instelling te kleden. Je goed voelen in je werkkledij is het doel van Alsico. Een goede pasvorm en voldoende bewegingsvrijheid zijn dan ook belangrijke factoren in deze collectie.

Voor alle beroepen in de sector van de dienstverlening garandeert Alsico een ruim aanbod aan werkkledij. De IMAGE+ collectie onderscheidt zich o.a. door zijn diversiteit aan kleuren, draagcomfort, onderhoudsvriendelijkheid en het centraal stellen van functionaliteit. We kunnen deze collectie ook aanpassen op maat van uw merk.

We care for your comfort.

We care for your brand.

Combineer kleur en stof, maak je eigen creatie! Met SHAKE YOUR STYLE geeft Alsico zijn klanten de mogelijkheid om zelf hun werkkledij te ontwerpen. Via een configurator op de website kiest men een basismodel, voegt men opties toe en kan men zijn eigen unieke ontwerp bestellen. We care for your style.

Shake your Style polo’s en tunieken. Voor meer info contacteer info@alsico.com

we care for your safety INDUSTRY | 51


www.alsico.com Zonnestraat 223 B-9600 Ronse, Belgium Tel +32 (0)55 23 71 71 Fax +32 (0)55 23 71 79 info@alsico.com

5102N11