Page 1

µ±

51

Thu. 16 Oct. 2008 No: 11767/6213 - Year 47

¥∑ WM��« ? ∂≤±≥ر±∑∂∑ œbF�« Â≤∞∞∏ d�u��« ±∂ o�«u*« ?� ±¥≤𠉫u� ±∑ fOL)«

œUB²�« w½U¦�« e�dL�UÐ s¹d׳�«Ë %41.8 W³�MÐ v�Ë_« wÐœ

WIDML�« w� WO�UL�« ŸU{Ë_« WÐuF� b¹«eð V³�Ð

Êu¹b�«r−Šw� UÎ O−OKš WFЫd�«X¹uJ�« œuIF�« s� hKL²�« ◊dý vKŽ ‰uB×K� vF�ð åw−OK��«ò ‰Ëœ w� „uM³�« wK×L�«ZðUM�«w�ULł≈s�%10WG�U³�« WO�uJ×�« U??N? � “ö?? ? ? ? ? ? ?�« q?? ?¹u?? ?L? ? ²? ? �« d?? ?O? ? �u?? ?ð …—Ëd?? ? ? ? ? ? ?{ w?? ?M? ? F? ? ð W?? ? �U?? ? F? ? ?�« o?? ? ?�«d?? ? ?L? ? ? �« l?? ? ¹—U?? ? A? ? ?� W?? ?O? ? L? ? ¼√ ∫åb?? ? ? ?O? ? ? ? �ò Êu�b�U� WKI�� Èd�_« WO�OK��« «œUB��ô« Êu�œ Î «dO�� ‚uH� w�œ Êu�œ ©2007® w�UL�ù« wK�L�« Z�UM�« v�≈ WO�uJ��« Êu�b�« W��� w�œ

s�d���« dD�

‚«dF�«

X�uJ�«

X�uJ�«

ÊUL�

W�œuF��«

s�d���«

w��u�√

s??LC�� W�œUO??��« Êu??�b�« ∫W??�u�K� ÆWOK�L�«Ë WO�M�ô« öLF�« “—u� b�« œ—«b�U�� ∫—bBL�« ‰Ëb�« d??��« sO� s� d??��F� w??�œ Ê« X??�U{«Ë ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ sO� WO�uJ��« Êu??�bK� öL��  —b??�Ë ÆW??ODHM�« U??N�«Ëd�� W??�ËdFL�« w??�OK��« Ê« w�UL�zô« nOMB�K� “—u??� b�« œ—«b�U�??� W�U�Ë lH�d�� Í—U��« ÂUF�« W�UN� w� w�œ W�uJ� Êu�œ ¨…—U�ö� w�UL�ô« wK�L�« Z??�UM�« s� %41.8 v�« %2.9Ë s??�d��K� W�??�M�U� %22 l??� W??�—UI� Æw�� u�« W�uJ��

ŸuM� œUB��«

UO�UO��ô« s� «dO�� w�œ pK�L� ô sO� w�Ë ¨ŸuM��«Ë uLM�« w??� c�« U�œUB��« Ê« ô« ¨W??ODHM�« WO�uJ��« UN�u�b� nOMB� vK� qB�� r� UN�« dO� ÆW??OL�UF�« w??�UL�zô« n??OMB��«  ôU�Ë q??�� s??� W�QL� q??�U� n??OMB��« «c??� q??�� Êu??J� U??L�—Ë —U���U� U??� b� v??�« w�œ Êu??�œ w� s�dL��??�LK� Ác� r�b� W??O�U�  «œ«d??�ô«Ë WO�uJ��« ‰u??ô« ÆW�uJ��« vK� W��d�L�« Êu�b�« U�«œ t�« « w??� W�d� —bI�Ë ÀU��ô« w� WBB��L�« ¨s�OH�œ WL�«d�� WO�UL��« WL� Ê« ” WO�UL�« W�??�M�U� ” l??�b�« s??� n??K��K� —bI�ËÆ…œUO�  «– W{d�I� W�Ëb� w�œ n??K�� W??O�UL��« Ê« W??�U�u�« qB� W�œUO��« UN�u�œ œ«b??� s� %4.3 s??� W??FH�d� %20 v??�« Æw�U��« ÂUF�« lKD�

WOIOI� q�UA�

Ê«d�« w�œ w��u�« dD� «—U�ô«

W�œuF��«

ÊUL� ZOK� ÊUL�

∫‚«“d�«b�� œuL�� œ«b�« WOJ�d�ô« ‰U�—u� X�d�� ‰ËË WHO� X�U� s� %10 mK�� WO��uJ�« WO�uJ��« Êu�b�« W��� Ê« p�c� q���� ¨2007 ÂU??F� w�UL�ô« wK�L�« Z�UM�« w� w�œ ¡U??� sO� w�¨ U??O�OK� l??�«d�« e??�dL�« w�OK��« ÊËU??F��« fK�� ‰Ëœ sO� ‰Ëô« e??�dL�« r� %22 W�??�M� s�d���« UN�K�˨%41.8 W�??�M� W�“« Ê«Ë ¨%11.8 W�??�M� Y�U��« e�dL�« w� d??D� WOL�UF�« ‚«u�ô« U�bN??A� w��« ÷«d�ô«Ë Êu�b�« b�b� s�  U�U??���« bOF�Ë ¡«u{ô« jK??��  «b� UN�O�u�b� r??��� «d??E� w�œ …—U??�« v??�« W�??�M�U� Èb�Ë ¨…dO�ô« WO�UL�«  «—uD��« ¡u??{ w� qzUN�« UN�O�O�«d�??�«Ë UNF�—U??A� q??�uL� vK� U??N�—b� ÆW�uLD�« W�uLM��«

WO�O�«d��« l�—UA�

w??�œ Ê« W??HO�B�« X??�U�Ë qJA� w��« l���« «—U�ô« Èb�«  «—U�ô« W�Ëb� w�«—bOH�« œU��ô« ‚UH�ô« vK� X�«œ …b��L�« WO�dF�« WLE�«Ë ‚dD�« l�—UA� vK� …uI� s� U�dO�Ë ¨÷—ô« X�� ‚UH�ô« Í—U��� W??O����« WOM��« l�—U??A� ÁbN??A� Íc??�« d??�H�L�« u??LM�« s� W�uJ��«  b??L� b�Ë Æ…—U�ô« Í—UIF�« d�uD��«  U��R� ‰ö� dDO??�� w��« Ë« W�ËbK� W??�uKLL�« ‚öD�ô« v�« ¨UN�—«œ« vK� W??�Ëb�« W�—UIF�« l�—UAL�« s� WK�K� w� q�u�� p??�– s� W�œU� W??�öLF�« WO�UO??� WN�Ë v??�« w??�œ …—U??�« Ê« w� ‰U??L�ô« ‰U??�d� b??BI�Ë Æb�«Ë qK�L�« v�« WHO�B�« X���Ë w� d�u� V??OKO� W�—UL��??�ô« e�œu�  U??�b� w� w��« l�—U??AL�« W�U�{ ¡u{ w� t�« ” t�u� w??�œ dDC� Ê« b??�RL�« s� ÊU??� ¨U�cOHM� w??� l??KDC� ÆWO�Ëb�« W??O�UL�« ‚«u??�ô« s� W�«b�??�ô« v�« w�œ Ê« b�RL�« s??� ÊU� ¨œu??N��« Ác�  d??�F� U??� «–«Ë “Æn�u��� WMOF�  «—UL���«

∫åe?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¹œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?�ò w?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ðœ v?? ? ? �≈ d?? ? D? ? ? C? ? ? ²? ? ? Ý W?? ? ? ? ? ? ? ½«b?? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ?Ýô« ‚«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ý_« s?? ? ? ? ? ? � q??¹u??L? ²? � W?? O? ?L? ?�U?? F? ?�« U?? ? ? ?N? ? ? ? F? ? ? ? ¹—U?? ? ? ?A? ? ? ? � W?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?�? ? ? ? ? ?C? ? ? ? ? ?�«

s??� «d??O�� ÊU??� p??�– l??�Ë Ê« ÊËd� sO�œUB��ô«Ë sOKK�L�« q�UA� qL�� b� w��« ôUL��ô« ¨WO�b�� vI�� w�œ W�uJ�� WOIOI� UN�—U� Ê« rNLEF� ÷d�H� YO� r�UF�« ‰Ëœ d��« Èb??�« d��F� w��« ¨w��u�« …—U??�« X�œ U� «–« …U??O��« ¡U�b� U�bL�??� ¨jHMK� W��ML�« Æ…—ËdC�« w??�œ Ê« ‰u??I�U� U??N�UI� W??HO�B�« r??����Ë qKE� U??�uO� o??K�� UL�—Ë U??�eN� U??�U�— t??�«u� ‰«u�ô« l??L� vK� UN�U??��R�Ë W??�uJ��« …—b??� `M�  UOKL� „uM��« b�bA� q� w� p�–Ë ¨WKzU??��« w�œ w� ÂuL�L�«  «—UIF�« ‚u� wDF�Ë ÆÊUL�zô« UN�u� bN??� Íc�« X�u�« w� l�«d��U�  «d??�R� v�« Èœ« ¨«d??O�� U�u�� …dO�ô« W??�Ëô« w� w??�UL�« s�dL���L�«  «Ëd� s�  «—ôËb�«  «—UOK� VD??� W�uO��« hOKI� w� V��� UL� ¨’U��« rN�U??��� Æw�UL�« ‚u��« w�

UOL�— oOKF� ô

ôËR??�� Ê« ‰U??�—u� X�d�??� ‰ËË X??�U�Ë ¨d�ô« «c??� vK� oOKF��« s??� lM��« w??�œ w� U??O�U� qzU??�dK� V��??�� r??� w??�œ W??�uJ� Ê« U??L� ‰uB�K� W??HO�B�« UN�K??�—« w??��« W??O�Ëd�J�ô« ÆW??�uJ��« Êu??�œ …—«œ« ‰u??� U??�uKF� v??K�

‘UF²½ô« fÝ√ bŠ√ UN²LO� s� q�QÐ …dFÒ �� rNÝ_« ÊQÐ œUI²Žô«

«—«d�dOOGðw�wÝUÝ√q�UŽY�U¦�«lÐd�«ÕUЗ√∫gMO�q¹dO� UN²LO�s�%18.7WOL�UF�«rNÝ_«bI�bFÐs¹dL¦²�L�«

r??� s??OO�Ë—Ë_« s�dL��??�L�« s??� Ê« –« ¨Âö�ô« qzU??�Ë s� ÊËbF��� s� …bF��L�« W�—UL��??�ô« V??zUI��« …b�� XCH��« b??� Âö�ô« qzU??�Ë %39 s� WO��U� X�«—Ë d�u��√ w� kH��� W�—UL��??�ô« V??zUI��« s??� ŸUH�—U� Í« ¨W??OH�UN�« ö??«uL�U� Íd??�b� Ê« s??O��Ë Æ%2 t��??��  U�ôu�« w??� —UL��??�ô« o??�œUM Êü« Î U�«d��« d??��« Î UC�« r� …b??��L�« ÊuF�u�� r??N�« q??�UJ�« q??�I��« s??� Î UIOL� Î «œu??�— …b��L�«  U�ôu�« w??� åm??MO� q�dO??�ò ‰u??I�Ë ÆÎö??�u�Ë  U�ôu�« w??� s??O�œUB��ô« Èd??�� w� ¨sJ�ò ∫g??MO� q??�dOL� …b??��L�« UM�« ‰u??I�« d??J�L�« s??� t??�« ¨U??M�√— w� rN??�_« ‚«u??�√ w� ŸUI�« UMGK� Æås�«d�« w�UL�« »«dD{ô« w??��« W??�–UI�ô«  «u??D��« Ê« U??�Ë—Ë√ w??�  U??�uJ��« U??N�MK�√ v??�« W??�œUN�« …b??��L�« W??JKLL�«Ë ·—U??BL�« w??� W�uO??��«Ë ÊU??�_« s� dOG�??� UNMJ� ¨WO�U��« ÊuJ�??� U??�bL�F� w??��« W??I�dD�« ”U??�_«  «bM??� W�—UI� w??� ÊËdL��??�L�« w� w� Êü« ·—UBL�U� Æ·—UBL�« UNK�uL� …œU??�« UNOK� V�u�� l??{Ë s�b�« s??� Ë—u� —U??OK� 250 m??K�L� W??�–UI�« …u??D� Ác??�Ë ¨o��??�L�« v??K� s??J� ÆÊu??�b�U� s�dL��??�LK�  U�O�d��« Ê« «u??F� Ê« s�dL��??�L�« W��— v??K�√ WI�� oK��??� …c??��L�« s??�œ Í√ Ê« Æ·—U??BL�« s??�œ s??� «– ÊuJO??� W??�Ëb�« t??L�b� b??�b� WOM� w� w�U��« s�b�« sL{ WOKC�√ ÆWO�UL�√d�« ·dBL�«

P051.indd 1

ÕU�—ú� ŸUL�ô« «d�bI�� WI� ô Ë« ÆW�œUI�« WM��« w� s�dL���L�«¡«—¬Ê«v�« —U�«Ë WL� ÆÎUC�« WL�U� Ë—uO�« WIDM� q�«œ q??√ s??� 9 W�??�M� w??�UO� r??�— ŸöD�??�ôU� sO�d�??AL�« s??� 10 ¨Î«¡u??� ·ËdE�« œ«œe� Ê« ÊuF�u�� `�B� Ê« œUJ�� ÕU�—_«  UF�u� U�« Ê« U??MLK� «–« W??U� ¨Î«¡u??� d??��√ `�d�« uL� ÊuJ� Ê« ÊuF�u�� %97 w� Êü« u??� U??L� n??F{√ rN??��U� ‰uI�Ë ÆW�œUI�« Î «dN??� dA� wM�ô«  UO�O�«d��« W�Oz— åwM�Ë√ Ê—U�ò ∫gMO� q??�dOL� W??O�Ë—Ë_« rN??�_« WOHK��« Ác� j??�Ë u� rNL�« d�ô«ò ¨œu�d�«Ë ÕU??�—_« vK� ·u??��« s� rN�√ ÊuFO�� s�dL��??�L�« b�U??A� d��_«Ë WO�UG�« WO�UMB�«  U�d??A�« rN�_« ÊËd�??A� p�– ‰b�Ë W�—Ëœ Y??O�Ë W??��U� Î U??�U�—√ Ÿ“u??� w??��« »d� b??�Ë Æås??�Q� w??� ‰UL??�√d�« s??� sO�—U??��� ÊËdL��??�L�« w� WO�U�b��«Ë WO�UMB�«  U��ML�« rNM� %49 `�√Ë w{UL�« dNA�« ŸUDI�« s� rN�«—UL���« w� s�bOF� Æ%8 q�UI� b??I� ¨ «—UL��??�ô« d??��√ U??�« WOH�UN�«  ö??«uL�« v??K�  e�d� d??�u� w??��« ¨W??O�B�« W??�UMF�«Ë  ôu���U� Æq�b�«Ë ÊU??�_« Î U�bOKI�  U�UDI�« sO�XKB�w��« WO�Ë—Ë_« ÊQ� w??�u� X??zUH�« dN??A�« ‰ö??� wI��L�« u�� Êu�d��� s�dL���L�« w� w��« W??MJLL�« u??LM�« »uO� s??� qzU�u� ÊUL�zô« W�“_ Î U{dF� q�√ q�√ œb� WL� ÆUO�u�uMJ��«Ë Âö??�ô«

q�dO� W�d� t�d�« `�� dN�√ ÊËd??E�M� s�dL��??�L�« Ê« g??MO� ‚«u�√ v�« …œuFK� WLzöL�« ·ËdE�« j??�Ë rN??�ú� Êb??M�Ë „—u??�uO� d��√ ÂuO�« v??�� q�??��Ô r� UF�u� `??�L�« w??� ¡U??�Ë ¨ÎU�ƒU??A� U??NM� Íd�bL� g??MO� q�dO� t??�d�√ Íc�« d�u��√ dN??A� —UL��??�ô« o�œUM ‚«u??�ô«  d??�� Ê« bF� Í—U??��« `{u� ¨UN�LO� s� %18.7 WOL�UF�« s�c�« s??� 10 q√ s??� 7 u??�� Ê« ©%69® ŸöD�??�ôU� «u�d�??�« q�œ wL�UF�« œUB��ô« Ê« ÊËbI�F� %44 s� …b�� Î «œu??F œu�d�« w� s�c�« s�dL��??�L�« Ê«Ë ÆdN??� cM� w� W??�bIM�« W??�UO��« Ê« ÊËb??I�F� %59 rN��??�� XGK� …œb??A�� b??� Æ`�L�« a�—U� w� w�UO� r�— «c�Ë Ê« `??�L�« Z??zU�� X??�{Ë«Ë œUI��ô«Ë W�“U�L�U� WO�b�L�« W��d�« s??� q??�√ …dF??�� w??� rN??�_« Ê« f??�√ b�√ qJ??A� Ê« sJL� U??N�LO� s??� —u??HM�« w??�UM� Ê« Æ‘U??F��ô« s??� W??�u�� W�??�� q??L� …d??�UGL�« X??GK� ŸöD�??�ôU� sO�d�??AL�« s� d��√ b??IM�U� «u??EH��� Ê« %49 s�c�« sOFÓKD��L�« œb� Ê«Ë ÆœU�FL�« X�� …dF??�� rN??�_« Ê« ÊËbI�F� 10 w� Èu�??�� v??K�√ mK� U??N�LO� Æ%43 Í√  «uM� qBH�« w??� ÕU�—_« r??�u� Ê« w� Î U??�uO� Îö??�U� ÊuJO??� Y??�U��« Î «d�bI� wDF�Ë ¨s�dL���L�«  «—«d� œUB��ô« vK� WO�UL�« W??�“_« dO�Q�� sO�d�??AL�« Ê« Ëb??��Ë Æw??IOI��« WI��« s� ÎöOK� ÊuFC� ŸöD��ôU�

„uM��« s� «b�e� dDCO� Íc�« t�«u� w��« d�U�L�« W�«—œ v�« —«dL��«Ë ¨WO�uLF�« UN�UO�«eO� ¨ŸU??H�—ôU� ÷«d??��ô« W??HKJ� –U??��« v??K� UNF�??A� u??�Ë s� wK���«Ë »U�??��ôU� —«d??� v??K� U??N�FD� w??��« U??N�U�«e��« Æq�� s� UN�H� U??N�UI� W??K�L�« X??L��Ë œuN��« XK??A� U� «–« t�« ‰uI�U� ‰u??K��« œU??��« v??�« W??O�«d�« t�U� ¨q�U??AL�« ÁcN� W�??�UML�« r��� w��« WO�BF�« s� b�eO??� Æö« UN� ‚u��« —U���« W�U�L� p�– ÊuJO�Ë q�� W??O�uJ��« U??�ON�« U??�«uM� ¨w��u�« ÁU??O�Ë ¡U??�dN� W??�O� W??IKF�L�« q�U??AL�« …—«œ« w??� WIKF�L�« l�—U??AL�«Ë q??�uL��U� X�U� «–« U�Ë ¨UNF� q�UF��«Ë UN� …u�H�« Âœd� ÍbB�K� …bF�??�� ·«d�ô« b�« »U���« W�U� w� ÆU� hI� ‰uB� Ë«

¨W�d�L�« œuIFK� hKL��« ◊Ëd� U�uL??�� s??J� r??� d??�« w??�Ë pM� V�U� Ê« c??M� W??IDML�« w� ÂU� w�UD�d��« ‰U�O�U� e??OK�—U� ÊU� U??�bM� U??N��U{U� 1988 …UHBL� q??�uL� r??�bI� œb??B� WLOI�1998 ÂU� dD� w� u�œu� Æ—ôËœ ÊuOK� 650

‚u��« »«dD{« »UI�« w??� p??�– ¡U??� b??�Ë Ê«d??O� ¨WO??�Ë— W??O�U� W??�“« ‚u��« ÁbNA� Íc�« »«dD{ô« «u�« d{U��« X�u�« w� w�UL�« ÊuO�dBL�U� Æd??O�J� p??�– s� «–« t??�« r??N�U�� Êu??�uI� s� W??O�U��« W??�“ô« dH??�� r??� Í√ ÊU� ¨‚u??��« w� »«d??D{« «c� q??�� Àb�� s??� d�« ¡w??� ·ËU�� WL� Ê« dO� Æ»«dD{ô« ‚u??��« q�«u� dL�??�� Ê« s??� d??�ô« ¨—u??�b��« w??� WO??�HM�«

·ËU?? ? ? ?�? ? ? ? � W?? ? ? ?L? ? ? ? Ł d?? L? ²? �? ð Ê√ s?? ? ? ?� ‚u?? ? �? ? �« q?? ? ? �«u?? ? ? Ž w?? � W?? ? ?O? ? ? �? ? ? H? ? ? M? ? ? �« Íc�« d�_« —u¼b²�« «Î b?? ? ?¹e?? ? ?� d?? ?³? ? −? ? O? ? Ý „u?? ? ? ?M? ? ? ? ³? ? ? ? �« s?? ? ? ? ? ? ? � W?? ? ? ? ? ? ? Ý«—œ v?? ? ? ? ? ? ? �≈ d?? ? ? ? ? ?ÞU?? ? ? ? ? ?�? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? �« ÆÈd�« „uM� ¨p�c� W�O�� t??�« bO� X�U�Ë s??� Êu??�b��� l??OL��« ÊU??� w�UL�« ‚u??��« w??� »«d??D{« W�U{U�q�L�L�« ÍœUL�«dOOG��«Ë

d�R� q??�«u� s� l??�M� Êu??O�U� WO�UL�« U??��RL�« W??�U� vK� ÆWIDML�« w� WK�UF�«

WOIOI��« WHKJ��« …bzUH�« dF??� Ê« X??�U{«Ë ≠ Êb??M� „u??M� s??O� ‰œU??��L�« Âb���� ‰«“ U� Íc�«Ë ≠ —u��ô d�bI�� ”U�Q� WK�u� …d�� cM� „u??M��« v??K� ÷«d??��ô« W??HK� w� bF� r??� ¨iF� s??� U??NCF� d??��« d??��F� d??{U��« X??�u�« W??HKJ�K� n??OF{ ”UJ??F�« s??� q� w� ‰«u�ô« l??L�� WOIOI��« w� …bzU??��« W??O�UL�« ·Ëd??E�« ÆWOL�UF�« ‚«u�ô« Ê« «—uD��« Ác� ÊQ� s�Ë „uM��« v??K� VFB�« s� q??F�� UN{dI� w��« ‰«u�ô« dF�� Ê« b??� v??�« b??�e� U??L� ¨U??NzöLF� w� ‰u�b�« W??�uF s??� dO�� l� W??FL�� ÷Ëd??�  U??O�UH�«

∫‚«“d�«b�� œuL�� œ«b�« s� bI� c??M� v�Ëô« …d??LK� ·—UBL�« ‰U??�— U??� ¨s??�e�« w� U�b� ÊËd??JH� Z??OK��« w??� hKL��« ◊Ëd� “vK� ‰uB��« ¡UG�« w� o��« r??NODF� w��« ” l??� U??N�u�d�� w??��« œu??IF�« UOze� Ë« UOK� WHK��L�«  U??N��« UN�«bNF� s??� h??K���« ·b??N� XI�� w��«  «—«bô« WODG�� Æq�� s� UNOK� XI�«Ë Ê« Ê« b??O� W??K�� X??�U�Ë q??�œ w??��dH�« Êu??O�U� p??M� »U??�« l??�  U??{ËUH� w??� s� w??�� u??�« w??� sO�Ëd??A� s??OJL� s??� dH??�� Ê« s??JLL�« hKL��« o� «b���« s� pM��« q�b�??� w��«  ö�bF�K� U??I�Ë s??O� W??�d�L�« œu??IF�« v??K� ÆsO��U��« Ê« W??K�L�« X??�U{«Ë pM� UNN�«u� w??��«  U??�uFB�«

WO�ULÝ√d�« l¹—UAL�« vKŽ UN�UH½« r−Š —UM¹œ ÊuOK� 700

—«bILÐ WOłU²½ù« UN²�UÞ l�dð åX¹uJ�« jH½ò ÊuOK� 2.377 v�≈ ôÎ u�Ë UÎ O�u¹ qO�dÐ n�√ 439 w²¹uJ�« jHM�« «—ôËœ 70.78 v�≈

j??HM�« q??O�d� q�??� 2.44 Á—b??� U�UH�—« w??��uJ�« f�« ‰Ë« ö�UF� w??� —ôËœ 70.78 Èu�??�� v??�« q??BO� Æ«—ôËœ q??O�d��« dF??� ÊU�Ë W??O{UL�« lO�U??�ô« ‰ö??� s??� W??O�U��� WK??�K� bN??� q??Ë v??��  U??{UH��ô« 70 ?�« Èu�??�� ÊËœ U??� v??�« Ÿu�??�ô«  ö�UF� w� «—ôËœ Ÿu�??�ô« l??KD�Ë w??{UL�« t�U��« d??OG� Ê« q??�� w??�U��« ƉËô« f�« ÷U????H????�????�« ¡U??????????�Ë w� w��uJ�« jHM�« —U??F??�« l� UM�«e�� …d??O??�ô« W??�Ëô« U�bNA� v��«  U??�«d??D??{ô« WOL�UF�« WO�UL�« ‚«u????�ô« ÷UH��« v???�«  œ« v??�??�«Ë s�Ë jHM�« vK� …b�� VKD�« Ê« bF� Á—U??F??�« —u??�b??� r??� ‰ö� WO�UO�  U�u��� oI� ÂU� s� v�Ëô« WF���« dN�ô« qO�d� dF� Ê« d�c� Æ2008 v�« q??Ë w��uJ�« jHM�« ‚ö�ô« vK� t�U�u��� vK�« «“ËU��� w{UL�« uO�u� w� q�� «—ôËœ 135 ?�« Èu��� w� ÷UH��ô« WK�— √b�� Ê« ‰ö� d��O� w�U��« dNA�« Æt�LO� s� %46 u�� s�dN�

b� w??� WL�U??�L�« u??�� W??O��uJ�« s??� U??N��U�� W??OL�UF�« ‚«u??�ô« ¡U�d�« qHJ� U??L�Ë WO�U� s� jHM�« W??O�U� s??� W??�ËbK� ÍœU??B��ô« ÆÈd�« u??�� dO??�� j??D��« Ê« b??�«Ë q??�L�� W�d??AK� b??�b� b??N� …œôË œ«uL�« s� Èd�« ·UM« ÃU??��« w� d��« “U??G�« w??� W??O�u�d�Ë—bON�« ÆqOI��«Ë nOH��« jHM�«Ë U??��ML�« Ác??� Ê« `??{Ë«Ë «–« «d??O�� U??�b�� qJ??A� Àö??��« dO� ‚d� «b���« UN�U��« ÷dH� ÃU��ô«Ë ëd��??�ô« w??� W??�bOKI� œ—«uL�« d??O�u� Á—Ëb??� VKD�� U??L� W�dA�« q�� s� W�“ö�« qzU??�u�«Ë vF??�L�« «c� w� ÕU??�M�« o??OI��� ÆÕuL� u�� vK�

Èœ« j??HM�« —UF??�« w??� ‚u�??�� vK� W??��UML�« «b��« v??�« Á—Ëb??� j??HM�« ÃU??��U� W??U��« œ—«u??L�« WL�e� s� b�� r� p�– Ê« ô« “UG�«Ë ÃU??��« v??K� ÿU??H��« w??� W�d??A�« UNOK� oH�L�« ·«b�ô« WII�� jHM�« vK� W�d??A�« …—bI� p�– vK� ö�b� dH�K� ëd�« —U���??�ô œuI� «d�« Ác� U�b�� t??OKL� U� l� v??�UL�� ÆWK�dL�« W�d??A�« Ê« bO??�d�« b??�«Ë UF�u�Ë UN�DA�« w� UO�UM� bN??A� vD�� dO??�� UN�UL�« w� U??�Ë—b� ÆUN�«b�« oOI�� u�� W��U� ÃU��« bOF v??K� t�« ·U{«Ë W�d??A�« X??K«Ë “U??G�«Ë j??HM�« UL� U??N�U��« v??K� ÿU??H��«  U??��� ‰Ëd���« W��R�  U�KD��Ë Â¡«u��

¡«œ« 2008Ø2007 w??�UL�« ÂU??F�« ·«b�ô« rEF� oOI�� r� –« «eOL�� WO�U��ô« W�UD�U� WU��« …œb�L�« …œb�L�« ·«b??�ô« “ËU??�� U??LO�  dL�??�« UL� Èd??�«  U�UD� w??� UI�Ë œU??�œ“ôU� W??O�U��ô« W??�UD�« ÆW�u{uL�« WO�O�«d��ö� …—«œô« fK�� fOz— `{Ë«Ë W�d??A�« w??� »b??�ML�« u??CF�«Ë d�dI��« ‰ö??� s� bO??�d�« w�U??� o??OI�� w??� W??O{U� W�d??A�« Ê« W??�uLD�« UN�O�O�«d�??�« ·«b??�« ÃU��ô«  «—b??� l??�— U??NL�« s??�Ë s� UO�u� qO�d� s??O�ö� WF�—« v�« UO�u� s� VFJ� Âb??� —UOK�Ë jHM�« 2020Æ ÂU� ‰u??K�� d��« “UG�« s??� t�bN??� UL� r??�d�U� t??�« ·U??{«Ë dO� ŸUH�—« s??� WOL�UF�« ‚«u??�ô«

X??�uJ�« j??H� W�d??� X??MK�« UN��UD� w�uO�« ‰b??FL�« XF�— UN�« qO�d� n�« 439 —«b??IL� W??O�U��ô« ôuË ÂuO�« w??� ÂU��« jHM�« s??� ‰ö� q??O�d� Êu??OK� 2.377 v??�« ÆWO�U��« WO�UL�« WM��« U�d�dI� w� W�dA�« X�{Ë«Ë r??� …b??�b� «d??�� 72 Ê« ÍuM??��« …dO??A� …d�H�« fH� ‰ö� U??�dH� …—b� X??�U{« —U??�ô« Ác??� Ê« v??�« q??O�d� n??�« 241 X??GK� W??O�U��« UOKL� Ÿu??L�� m??K� U??LO� U??O�u� WOKL� 177 —U�ô« Õö??«Ë W�UO w� qO�d� n??�« 198 ·U??{« U??L� ÆÃU��ô«  «—b� v�« ÂuO�« u�� XIH�« UN�« W�dA�«  b�«Ë l�—U??AL�« vK� —UM�œ ÊuOK� 700  «—b� l�— v�« W�œUN�« WO�UL�√d�« w��« q�«dL�« Ê« v�« …dOA� ÃU��ô« U� s�U��� l�—U??AL�« Ác??� UN� d??L� ÆcOHM��«Ë b�UF��«Ë rOLB��« sO� l�—U??AL�« l??�d� Ê« X??F�u�Ë  «—b� s??� W�b��« q�b�??� w??��« ‰ö� ÿu??�K� u??�� v??K� ÃU??��ô« ÆWK�IL�« «u�ô« ÃU��« ‰bF� Ê« W�d??A�« X�U�Ë v�« tM�� r� Íc�« V�UBL�« “UG�« W�d??� Èb� “UG�« qOO??��  «b??�Ë …d�H�« fH� ‰ö� WOM�u�« ‰Ëd���« VFJ� Âb� Êu??OK� 971 v�« q??Ë ÆÂuO�« w� ¡UM� s� ¡UN��ô« r� t�« X�U{«Ë ŸËd??AL� WU� W�öL�  U??�«e� r� UL� d??�bB��« o??�«d� sO??��� WK�dL�« qOGA�Ë Âö�??�« w� ¡b��« o�«d� WF�u� ŸËd??A� s� v�Ëô« Æw��d�� u�� vK� d�bB��« ‰ö� U??NIOI�� v??�«  —U??�«Ë

4200 sOG�U³�« sO�—UAL�« w�ULł≈ s� W�dý 42 sL{

GMIWOL�UF�« …bŠu�«s� U�dA�«WL�uŠw�d¹bIðvKŽ√‰UMðå U¹ËULOJK�Ë«œò

W�uI�« U??�—ULL�« œUL��« s� b�_« q�u� a�—U�� ÊU??F�L�� ÆåWO�UHA�«Ë  U��RL�« sJL� WKO�Ë GMI W�d�  UHOMB� d�u� …œU�Ë  U�d??A�« WL�u� d??�U�� r??OOI� s� W�—UL��??�ô« ÊQ??� d??�c�Ô ÆU??NE�U�L� W??F�U��«  U�d??A�« w??� W??L�u��« rOOI� vK� eJ�d�  U�d??A�« nOMB�� W�b���L�« dO�UFL�«  öOK���« ¨ U�dA�« WL�u� ‰U�� w�  U�—ULL�« qC�_ ‚u� w� ë—œô«  U�KD�� ¨WO��d���« ÀU��_« ¨WOzUB�ô« Æ U�dA�« WL�u� “u�— dO�UF�Ë WO�UL�« ‚«—Ë_«

∫ÍcOHM��« UN??�Oz—Ë Ë«œ …—«œ« fK�� fOz— f�dHO� Ë—b�√ s� U� ¨W??�Ozd�« s�ËUMF�« w� Î «dO�√ ÁU�bN??� U� q� b??F�ò  U�d??A�« ”—UL� Ê√ ¨vC� X�Ë Í√ s� d��√Ë Êü« r??NL�« b�b���U� u�Ë ≠ WLOJ�  «—«d� c���Ë W�ËR??��  U�dB� sL{  U�dA�« WL�u�� W�u�Ë_« ¡ö�ô UMF�œ Íc�« V���« ÆåË«œ ·«d��ô« «c??N� …œUF??��« W??�U� w??� s??��ò ∫·U??{√Ë Ë«œ Âe�K� Æ¡«d���« s� Y�U� ·d� q�� s� U�œuN�� d�bI��«Ë UN�—«œ« fK��Ë W�dA�U� ¨ U�d??A�« WL�u� dO�UF� vK�Q�

sJL� d�bI� vK�√ U??�ËULOJK� Ë«œ W�d??� Î «dO�√  “U� ‰ö� s� p??�–Ë ¨ U�d??A�« WL�u�  U??�—UL� —U??�« w??� W�U�Ë w�Ë ©GMI® WL�u��« ”UOI� WOL�UF�« …b�u�« rOOI� Æ UHOMB��«Ë ÀU��ú� WKI��� l� ¨q�UJ�« ‰bFL�« u�Ë ◊UI� 10 XK�� Ò b� Ë«œ X�U�Ë b� UNLOOI� r� w��«  U�d??A�« s� jI� %1 Ê√ v�« …—U??�ô« …ezU��«  U�dA�« œb� mK� bI� Æq�UL� ŸuL�� vK� XKB� s� p�–Ë ¨Ë«œ UNO� UL� W�d??� 42 ÂUF�« «cN� nOMB� qC�√ ‰U� ¨W�O�M�« Ác� vK� Î UIOKF�Ë ÆW�—UA� W�d� 4200 q√

å…bײL�« «—UIF�«ò W�dA� „uKL�

UÎ OL�UŽ ¡Î «œ√ qC�_« ‚bMH�« …ezUł vKŽ qB×¹ åUM¹—U� dOHÝò

Î U??OLOK�«Ë Î U??OL�U� ¡Î «œ√ q??C�_« ©eKO�u� b�—ËË ® W�uL�� sL{ V��M� w��« 2007ÂUF� WOL�UF�« “U??��ô« «c??� t??IOI���Ë ¨U??NO�« U??M�—U� ådOH??�ò ‚b??M� r??CM� ◊uD�Ë ‚œUMH�« W??�uL��® v�« Î «eOL� d??��_«Ë qC�_« Ê«d??OD�« Ê√ UL� ¨©w??L�UF�« ‚U??DM�« v??K� «eOL�« t??zöLF� Âb??I� ‚b??MH�« t�U��—ô W??�U�ô« bM� …œb??F�L�«  U�d??� n??K��� l??� œu??IF� b??�e� w??��« W??OL�UF�« Ê«d??OD�« ÆW�d� 30 s� U�œb�

s� b??�e� U??L� W??�UI�« »UFO�??�« Àb�Q� U�eON��Ë ¨UB�� 750 «bFL�«Ë U??O�u�uMJ��« qzU??�Ë ÆÀb�K� ÕU�M�« oOI��� W�“ö�« UM�—U� ådOH??�ò ‚bM� q��� WK??�K� w??� W??�u�d� W??�UJ�  U??F��ML�«Ë ‚œU??MH�« q??C�√ d??�uD��« q??CH� X??�uJ�« w??� Íc�« dL��L�«Ë rz«b�« Y�b���«Ë «cN� Î «d??E�Ë ¨‚b??MH�« s??� ·d� dOH??� tII� Íc�« eOL�L�« ÂbI��« ¨ÎUO��� w�UO� sÌ �“ w� åUM�—U�ò ‚b??MH�« …e??zU� v??K� “U??� b??I�

U��UML�« W�UC��«Ë ¨W��b��« ·ö??��« v??K� W??O�UL��ô« ÆUN�«u�√ UM�—U� ådOH??�ò ‚bM� pK�L� …b�«Ë ¨t�U�U� e??OL�� ·Ëd??FL�« WÎ �U��Ë WÎ F??�  U�UI�« d??��√ s� Õd��ËW�UB� ¨X�uJ�«W�Ëœw� ÕU�B�« b??L�_« ÕU??� ÈuK??� UNM� …b� Ì»U��_ …—«bB�« q��� ¨d���« vK� qDL�« lz«d�« l�uL�« Íc�« l??�«u�«  «—UO??��« n�u� …b� s??� t??O�« ‰u??u�« qN??�� WO�UJ�« ¨Z??OK��« Ÿ—U??A� q�«b�

t??LOLB�Ë ¨d??BF�« «—u??D� Î U??�UL��« w??DF� Íc??�« w??K�«b�«  U�U??�L�« d??O�u�� Î U??U� l??�U� s??� p??O�U� ¨W�O??�H�« Íc�« W??�dBF�« W�U�_«Ë w??�d�« qF�� ¨t??I�«d� W�U� t??� nB�� œu??AML�« ·b??N�« ‚b??MH�« s??� t??�uO{  U??�KD�� w??�K� Íc??�« q??LF�« ‚U??D� v??K� ÊU� ¡Î «u??� u??�Ë ¨wB�??A�« ‚U??DM�« Ë√ ¨ «dL�RL�« bIF� V��_« ÊUJL�« ‘—Ë ¨÷—U??FL�« ¨ U??�UL��ô«  U�u�ML�« ‚ö�«  öH� ¨qLF�«

UM�—U� ådOH�ò ‚bM� q«u� W�d??� s??� „u??KLL�« ¨X??�uJ�« t�—«œU� ÂuI�Ë …b��L�« «—UIF�« …—«œô åWO�Ëb�« dOH??�ò W�d??� rK??�  U�—b� tzUI�—« ¨‚œU??MH�« ‚bMH�« “e??F�Ë ¨ÂbI��«Ë ÕU??�M�« Î UO�O�«d�??�« Î UF�u� q??��� Íc�« WO�«bBL�U� Á—uD� —U�� Î «eOL�� t�«e��U�Ë tL??�U� XD��—« w??��« w??� ‚u??H��«Ë …œu??��« d??O�UFL� Ê« Æ U�??�UML�«Ë  U??�Ë_« q�  «eON���« qJ??� ‚b??MH�« b??�Ëe� V??�«u� w??��«  U�eK�??�L�«Ë

3/13/70 6:48:28 AM

News Paper  

Kuwait Hotels Company News

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you