Page 1

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

JOSE JESUS| RIBES|FELIU Firmado digitalmente por JOSE JESUS| RIBES|FELIU Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE JESUS|RIBES|FELIU, serialNumber=21402414V, givenName=JOSE JESUS, sn=RIBES FELIU, ou=Ciudadanos, o=Generalitat Valenciana, c=ES Fecha: 2010.03.16 19:40:49 +01'00'

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A EL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE DIA PER A MALALTS D’ALZHEIMER EN ALGEMESI 1. OBJECTE DEL CONTRACTE El contracte tindrà com a objecte l'execució de les obres de construcció d'un edifici per a Centre de Dia la Tercera Edat en la illa definida pels carrers Albotaina, La Safor, La Marina i La Vall de Albaida. La parcel·la té una cabuda de 8.359,74 m2. El Projecte d'Execució ha estat redactat per l'arquitecte Víctor M. Campos Ordaz. Les obres hauran d'ajustar-se estrictament al projecte redactat a este efecte, no admetentse modificacions no autoritzades per l'Ajuntament d’Algemesí. En cas d'existir discrepància entre els diferents documents de projecte, o existir dubtes d'interpretació o falta de documentació, hauran de comunicar-se per escrit a la Direcció Facultativa amb còpia de la comunicació a la Secció de Supervisió de Projectes de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ. El contracte acabarà amb el final del període de garantia oferit per l'empresa adjudicatària de les obres i l'expedició de la liquidació final de les obres. 2. EL PROJECTE 2.1.- La parcel·la La parcel·la on es va a construir l'edifici es propietat de l'Ajuntament d’Algemesí. Forma part d'una parcel·la destinada a equipament dotacional múltiple i que s’ha fraccionat en varies fases d’acord amb l’avantprojecte ordenador de la parcel·la aprovat per l’ajuntament com a co,mplexe per a serveis a la tercera edat, sent el centre de dia la primera de les fases, seguit de la construcció d’una residència per a gent gran, habitatges tutelats…per a un desenvolupament posterior. La parcel·la destinada a albergar el complexe compta amb una superfície de 8.359 m2, ; la seua forma és regular, rectangular i de relleu pla i horitzontal. Compta amb tres costats a la zona de equipaments, i el quart a la resta de la parcel·la a desenvolupar en una fase posterior. Es troba ubicada en sòl urbà, en el centre geomètric del barri a què va a servir, dins d'una franja de terreny destinada a equipaments integrats en una zona verda. Compta amb tots els servicis urbanístics i es troba lliure de restes arqueològiques. Es disposa d'estudi geotècnic el qual indica la viabilitat de la fonamentació per mitjans convencionals. Compleix tots els paràmetres urbanístics. 2.2.- L’edifici. El Centre de Dia consta de les estàncies següents: Sala d'activitat i convivència per a estàncies diürnes: se situa junt amb la sala polivalent, la qual cosa la dota de molt bones condicions d'il·luminació i ventilació, a més de vistes sobre diverses de les zones enjardinades. Sala polivalent: se situa junt amb la sala d'activitat, té una superfície útil de 210,21 m2, complint àmpliament l'estàndard de 3 m2 per plaça (3x60 = 180 m2). A través de la sala polivalent s'accedix a la zona enjardinada.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Sala de rehabilitació: se situa al corredor esquerre, junt amb la zona d’atenció especialitzada, té una superfície útil de 48,59 m2. Despatx polivalent: es situa pròxim als accessos i té una superfície útil de 12,29 m2. Administració i direcció: es situa pròxim als accessos i a la zona de control, disposa d'espai per a dos despatxos amb la seua zona d'arxiu. Té una superfície útil total de 30,00 m2. Magatzem: es situa immediatament als accessos, disposa d'espai per a emmagatzemes cadires dels usuaris. Vestuari. Situat en la zona de recepció té capacitat per a 60 taquilles, corresponent-se amb el nombre de places d'estada diürna. Sala de tractament i cures: se situa junt amb el bany geriàtric, i té una superfície útil de 18,72 m2. Bany geriàtric. S'accedix des del corredor on es troba el punt de control. Es preveu una zona de bany amb banyera fixa proveïda d'un sistema d'entrada i eixida aptes per a la neteja de persones majors de forma autònoma, accessible des de tres dels seus costats, amb superfície suficient per al gir d'una cadira de rodes (podent inscriure's un cercle d'1,50m. de diàmetre), i per a la presència simultània d'una llitera dutxa i una cadira de rodes adaptada per a higiene. Zona magatzem: amb elements per a l'emmagatzemament de material. En l'extrem Est del Centre de Dia s'ubica la cuina i la sala de calderes, que servixen de moment per al Centre de Dia, però en un futur donarà servici a les dos instal·lacions, ja que la cuina comunica directament amb el Centre de Dia i esta prevista la seua comunicació directa amb el menjador de la Residència. La cuina consta de zona de recepció, zona de cocció, zona de manipulació, zona d'acabat i emplatat, zona de llavat d’utensilis de cuina, així com també disposa d'emmagatzemament amb diversos magatzems refrigerats a distintes temperatures. La cuina té un accés independent des del carrer a fi de poder donar entrada a les mercaderies i donar eixida als residus que es generen, tot això sense interferir en les comunicacions del Centre de Dia. El soterrani alberga 30 places d'aparcament, de les que 2 són per a minusvàlids. L'aparcament es destina per a albergar la reserva d'aparcament del Centre (10 places), estant disponibles la resta de places (20 places) per al Ajuntament d'Algemesí. A la planta semisótan baixa una escala del Centre de Dia. El semisótan a més d'albergar l'aparcament té les dependències de vestuari de personal, sala de depòsits d'ACS, quatres de quadros elèctrics i sala de bombament de instal·lacions de protecció d'incendis. 3. PRESSUPOSTE PER A L’ADMINISTRACIÓ. El preu del present contracte ascendeix a la quantia de 1.792.699’29 euros; el preu cert anterior queda desglossat en un valor de 1.545.430’43 euros i l’IVA de 247.268.86 euros.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

4. MITJANS DISPONIBLES 4.1. Oficina - delegació El contractista haurà d'establir i/o mantindre, durant el període de duració de les obres, una oficina ubicada a Algemesí, en la que existisca un representant legal de la empresa amb poders prou per al ple desplegament i execució de les obres. 4.2. Instal·lacions en obra Haurà de disposar-se en obra d'una caseta per a la celebració de reunions per a un mínim de 12 persones, degudament preparada, la qual es posarà a disposició e la propietat sempre que esta ho requerisca. En la caseta de reunions haurà de disposar-se d'una còpia completa del projecte, així com de tots els documents necessaris per a l'execució de l'obra. Haurà de disposar-se en obra una caseta a disposició de la propietat i Direcció Facultativa, moblada amb, almenys, un lloc de treball, i dotada de neteja. Haurà de facilitar-se als representants de la propietat tots els elements de seguretat que precise per a les visites d'obra. 4.3. Personal adscrit per a l'execució de l'obra En l'inici de l'obra, es facilitarà a l'Ajuntament d’Algemesí, una relació del personal adscrit a l'obra, així com les seues especialitats i dades principals. Haurà de disposar-se durant el període d'execució de l'obra, de almenys el següent personal: - Un Cap d'Obra exercit per Arquitecte superior o Arquitecte tècnic, que acredite haver participat com a Cap d'Obra en almenys una obra d'edificació, de pressupost total major de 1.500.000 d'euros. - Un especialista en instal·lacions, durant els temps d'execució de les mateixes, exercit per Enginyer industrial superior o tècnic. - Un delineant, radicat en l'obra o en la Delegació ubicada en la província de València, que actualitze la documentació gràfica que vaja determinant la direcció tècnica o la propietat. - Un Encarregat d'Obra, que acredite haver participat que acredite la realització del Curs Bàsic en matèria de riscos laborals. - Un topògraf, amb equip adequat i suficient, dedicació total o parcial i a petició en aquells períodes en què es realitzen treballs relacionats amb el seu professió. - Personal administratiu de suport. En cas de substituir-se estes persones durant el transcurs de l'obra, es comunicarà esta incidència a l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ en el termini més breu possible, indicant les titulacions i comeses dels nous membres com a Encarregat en almenys una obra d'edificació de pressupost total igual o superior a 1.500.000 d'euros, i de l'equip, els quals hauran de complir els requisits establits per al personal. 4.4. Maquinaria i mitjans materials En l'inici de l'obra, es facilitarà a l'Ajuntament d’Algemesí, una relació de la maquinaria i mitjans auxiliars que l'empresa es compromet posar a disposició de les obres per a l'execució dels distints treballs, especificant els mitjans materials que siguen de la seua


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

propietat i el compromís de mantindre o incorporar-los a la mateixa, sempre que siguen requerits per la direcció facultativa. A més, es facilitarà una relació de mitjans i elements de Seguretat i Salut en el treball que el contractista es compromet, a costa seu, a posar a disposició de l'obra i que suposen una millora de les condicions de Seguretat i Salut en relació amb les previsions arreplegues, si és el cas, en l'Estudi de Seguretat i Salut o amb el que estipula per la normativa vigent sobre la matèria, indicant-se el número i característiques de dites mitjos i la seua comparació amb els exigibles obligatòriament. 5. DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 5.1. Permisos i llicències Són de compte del Contractista, els gastos complementaris corresponents a la construcció de l'edifici i la seua posada en servici, i qualssevol altres que resulten d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que estes assenyalen (autorització i posada en servici de les instal·lacions, gastos de tramitació i revisió per part d'organismes de control, drets de connexió i subministrament de servicis). Es facilitarà a la propietat, còpia de tots els permisos i autoritzacions per a la construcció de l'edifici, tant de l'obra principal com de les accessòries, provisionals o d'elements auxiliars (permisos de connexions, grues, etc.). Així mateix, haurà de facilitar-se a la propietat, còpia de tots els documents que se precisen per a l'obtenció dels diferents subministraments de l'edifici. 5.2.- Documentació inicial Per al desenvolupament del present contracte es farà entrega al contractista d'un exemplar complet del projecte d'execució, així com de les còpies d'aquells aspectes de l’expedient que resulten necessàries per a la realització de l'obra. Així mateix, es facilitarà còpia de les condicions oferides per l'adjudicatari de la direcció d'obra i una còpia del contracte celebrat amb la mateixa. Els documents de concessió de la Llicència Municipal d'Obres o equivalent, instal·lacions i activitat seran facilitats per la propietat en l'inici de les obres. La resta de permisos i autoritzacions que resulten precisos per a la construcció del edifici, tant de l'obra principal com de les accessòries, provisionals o d'elements auxiliars (permisos de connexions, grues, etc.), hauran de ser tramitats per la contracta i seran coordinats per la direcció d'obra. S'informarà la propietat de tots estos aspectes, donant-li còpia de tots els documents. 5.3. Representant de la propietat L'Administració designarà un representant en l'obra, responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l'obra objecte del contracte. El representant de la propietat i qui este designe, tindrà, sense previ avís, lliure accés a l'obra i circulació per la mateixa en tot moment, podent fer ús de la caseta de reunions. Així mateix, tindrà accés a tots els documents tècnics de l'obra (projectes, actes, assajos, etc.), així com als llibres d'ordres i d'incidències, podent reproduir els documents que considere oportú.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Quan les circumstàncies ho requerisquen, el representant de la propietat podrà així mateix formular anotacions en el Llibre d'Ordres i d'Incidències, tenint l'efecte de notificació a la direcció facultativa i a la contracta, sent necessari el seu posterior ratificació per la via administrativa reglamentària. 5.4. Programa de treball. El Contractista haurà de presentar una memòria justificativa en què es descriguen les actuacions que més afecten el camí crític del Programa de Treballs, amb previsions de temps i mitjans plantejats per a la seua execució. 5.5. Seguiment de l'obra 5.5.1 Reunions de treball - A petició de la propietat, hauran de presentar-se en l'obra el Cap d'Obra i la Direcció facultativa, en el termini màxim de 24 hores. - Se celebrarà una reunió mensual de seguiment de les obres, amb assistència del representant de la propietat, de la direcció facultativa i dels responsables de totes les subcontractes que coexistisquen en l'obra. S'alçarà acta de cada reunió que es reflectirà en el Llibre d'Ordenes. Les actes es distribuiran a tots els assistents i es consideraran conformes excepte indicació en contra. Les decisions que impliquen canvis de programa, modificacions del pressupost, termini de l'estudi o d'execució, o del pressupost de l'obra hauran de ser confirmades per escrit per la Secció de Supervisió de Projectes de l'Ajuntament d’Algemesí. - Amb independència de les anteriors reunions, podran convocar-se totes les que es consideren necessàries, per qualsevol de les parts.

5.5.2. Presència en l'obra Haurà de tindre presència permanent en l'obra de l'encarregat d'obra, devent estar localitzables la resta de l'equip, i en especial el cap d'obra. 5.5.3. Llibre d'ordres L'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ facilitarà el Llibre d'Ordres, degudament diligenciat, el qual serà el Llibre Oficial de l'obra. De cada anotació que s'efectue en el Llibre d'Ordenes, es donarà còpia a la Oficina Tècnica de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ. Així mateix, es facilitarà a la Oficina Tècnica de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ, còpia de totes les instruccions i observacions que es produïsquen entre les diferents parts que intervenen en el procés constructiu. El Contractista haurà de conservar el Llibre d'ordres en l'oficina de l'obra, havent de facilitar-se a la propietat (AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ), sempre que ho requerisca. 5.5.4. Llibre d'incidències Les anotacions realitzades en el llibre hauran de transmetre's a l’Oficina técnica de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ, i ser facilitat a la mateixa sempre que el requerisca. 5.5.5 Documentació a aportar


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Qualsevol document que es genere, per qualsevol conducte, en el transcurs de l'obra i que afecte la mateixa, haurà de ser remés igualment a la propietat. Així mateix, qualsevol actuació que es realitze davant de qualsevol organisme, en relació amb l'obra o el seu posterior posada en funcionament, ha de ser comunicada a la Oficina Técnica de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ, adjuntant còpia de tal document. 5.5.6 Control de qualitat 5.5.6.1. Pla de Control de Qualitat Haurà d'elaborar-se un Pla de Control de Qualitat de les obres i instal·lacions, considerant el control de recepció de materials i el control d'execució de les unitats d'obra. Este Pla de Control de Qualitat, ha de ser presentat per a la seua aprovació, en el Oficina Tècnica de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ. El Pla de Control ha de determinar els materials i unitats d'obra, confeccionant una fitxa per cada un d'ells, en la que es determinen, al menys, els apartats següents: • Per a les condicions de recepció del material - Elements a assajar - Assajos a realitzar - Presa de mostres • Per al control d'execució: - Freqüència de la comprovació - Punts d'observació - Toleràncies - Criteris d'acceptació o rebuig. 5.5.6.2. Assajos a realitzar Sense perjuí de les anàlisis i assajos previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques, i d'aquells altres que siguen preceptius reglamentàriament deuran realitzar-se els assajos i anàlisi de materials i unitats d'obra que en cada cas resulten pertinents, així com tots aquells designats per la direcció facultativa, i la Oficina Técnica de l'AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ. La Direcció fixarà el número, forma i dimensions i la resta de característiques que han de reunir les mostres i provetes per a assaig i anàlisi, cas que no existisca disposició general a este efecte, ni establisca tals dades el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 5.5.6.3. Llibre de control Per al coneixement de l'estat en tot moment de la situació de les obres i instal·lacions, en el seu apartat de control de qualitat, es disposarà d'un LLIBRE DE CONTROL, amb el contingut següent: • Memòria inicial • Memòria constructiva final • Memòria de l'exercici d'activitats, diari de l'obra. • Fitxes de materials. • Certificats de qualitat dels materials. • Fitxes de les unitats d'obra, indicant les activitats de control, seguiment i acceptació. • Certificats de proves en origen. • Certificats de proves in-situ, de control, eficiència i funcionament.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

• Incidències. • Conclusió. El Llibre de Control de Qualitat, amb el resultat de tots els assajos i controls realitzats en seguiment del mateix, ha d'estar dipositat en l'obra, i podrà ser sol·licitat per la propietat, totes les vegades que ho considere oportú. Al final de l'obra, ha de ser entregat a la propietat els resultats complets de tots els Assajos i Documents Acreditatius de Qualitat.

Algemesí, a 15 de Febrer de 2010 L’ OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/Centre%20de%20dia/QUADR  
http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/Centre%20de%20dia/QUADR  

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/Centre%20de%20dia/QUADRE%20DE%20CARACTER%C3%8DSTIQUES%202010%20...

Advertisement